Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Actele de control financiar

Finante
Actele de control financiar

Actele de control reprezinta oglinda activitatii organelor de control, aprecierea muncii si calitatii acestora. Calitatea controlului e conditionata de priceperea si competenta cu care organul de control sesizeaza posibilitatea de perfectionare a activitatilor controlate de îmbunatatirea eficient 313e45d ei acesteia în ansamblu unitatilor patrimoniale.Calitatea actului de control depinde într-o mare masura de competenta profesionala a organelor de control, a modului cum acestea stapânesc prevederile legale, a modului cum acestea sesizeaza aspectele deficiente, cum le prezinta, cum îsi formeaza un punct de vedere propriu si mai ales cum propune remedierea în conformitate cu prevederile legale, a deficientelor constatate.Actele de control întecmite de revizorii de gestiune sunt :

-proces verbal de inventariere si control al gestiunii

-nota de prezentare

-nota de constatare

-proces verbal de sigilare a gestiunii si desigilare a gestiunii

-declaratia gestionara

Procesul verbal de inventariere si control este întocmit de revizorii de gestiune si cuprinde constatari referitoare la obiectivele pe care acestia le verifica, respectiv cele legate de integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute de gestionari si a modului de organizare si conducere a evidentei tehnico-operative de catre acestia.

Procesul verbal poate avea urmatoarea structura:

PROCES VERBAL

Încheiat azi .......

Subsemnatul ..........revizor de gestiune la S.C......., în baza H.G. 720/1991, a legitimatiei de serviciu nr ...... si a delegatiei nr..... am efectuat verificarea gestiunii ......... în prezenta gestionarului.......

Din verificarea în totalitate sau prin sondaj a gestiunii .........au rezultat urmatoarele:

1.Cu privire la integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute de societatea comerciala sau unitate patrimoniala.

Efectuat inventarierea prin sondaj a gestiunii piese de schimb inventariind un nr. de 200 de repere din cele 2000 existente în gestiune, adica un procent de 10% .

Conform listelor de inventar (anexa nr.. la prezentul)s-a constatat la un numar de 5 repere un plus cantitativ de 25 bucati si un minus la 12 repere de 47 bucati (la 5 repere la care s-au constatat si plusuri si 7 repere la care sunt diferente în minus)

În urma consultarii listei aprobate de catre conducerea unitatii patrimoniale s-a constatat ca reperele cu plus si minus se regasesc pe lista produselor a caror sortimente îndeplinesc conditiile de confundabilitate. De asemenea, la reperele la care s-au înregistrat minusuri acestea nu s-au putut regasi pe lista reperelor perisabile.

Dupa efectuarea regularizarii privind rezultatele inventarierilor au rezultat urmatoarele:

-plusuri în valoare de .......la 5 sortimente

-minusuri în valoare de ......la 12 sortimente

-un minus valoric de ......lei

S-au încalcat prevederile H.C.M. 2230/1969 si legii 22/1969 de catre gestionarul ...........

Operativ în timpul controlului s-au luat urmatoarele masuri:

-plusurile au fost înregistrate în evidenta tehnico-operativa si contabilitate cu nota contabila nr....

-minusurile au fost stabilite ca prejudiciu de recuperat în sarcina gestionarului ....... care prin "angajamentul de plata" si-a recunoscut vinovatia .

Conform legii 53/2003 (Codul Muncii) conducerea societatii comerciale urmeaza sa emita o decizie de imputare, decizie care va devenii operabila dupa parcurgerea pasilor legali(conform noului cod al muncii singura instanta abilitata sa confirme sau sa infirme legalitatea actului juridic este instanta de judecata judecatorie, tribunal) numai dupa ce se primeste de la acesta actul juridic acesta devine definitiv si irevocabil.

NOTĂ! Daca gestionarul din diferite motive nu recunoaste cele înscrise în registrele de inventar acestuia I se solicita o nota explicativa în care sub forma unui set de întrebari gestionarul este rugat sa raspunda.Despre aceasta nota explicativa se face mentiunea în procesul verbal, dar si separat sub forma de anexa ca de exemplu:

" Conform notei explicative cu privire la deficientele constatate în gestiunea sa, gestionarul arata ca nu îsi explica existenta plusului si minusului, acesta îsi desfasoara activitatea în conformitate cu atributiile mentionate în fisa postului si cu dispozitiile legale în vigoare (anexa nr.... la prezentul proces verbal."

2.Cu privire la organizarea si conducerea evidentei tehnico-operative s-a verificat modul de conducere a evidentei tehnico-operative existente la gestionar. În urma verificarii s-a constatat faptul ca fisele de magazie nu sunt conduse în mod corespunzator în sensul ca nu sunt operate intrarile conform notelor de intrare-receptie la coloana intrari si bonurile de consum-iesirile la coloana iesiri, conducând la existenta unor stocuri nereale .

Din nota explicativa gestionarul motiveaza ca executa si alte sarcini decât cele strict legate de activitatea gestionarului, ca gestiunea are un rulaj foarte mare (anexa nr...) si ca erorile descoperite de organele de control sunt accidentale. Pentru a asigura o gestionare corespunzatoare a bunurilor a acordat prioritate acestui obiectiv si o atentie mai redusa pe linia conducerii evidentei tehnico-operative.

S-au încalcat de catre gestionar prevederile legii 82/1991 legea contabilitatii republicata, art. ...

Operativ în timpul controlului s-au prelucrat prevederile legii 82/1991 cu gestionarul si atât notele de intrare receptie cât si bonurile de consum au fost operate în evidenta tehnico-operativa.

S-a sanctionat contraventional gestionarul cu amenda conform legii 82/1991, amenda achitata cu chitanta nr......( sau I s-a întocmit proces verbal de constatare si aplicare a contraventiilor).

În încheierea procesului verbal se face mentiunea ca toate documentele puse la dispozitia organului de control au fost restituite gestionarului, se semneaza de catre revizor si gestionar, se înregistreaza la registratura unitatii patrimoniale si intra în circuitul informational al corespondentei unitatii patrimoniale respective.

Nota de constatare se întocmette atunci când exista pericolul ca aspectele deficiente constatate la un moment dat de revizor sa nu mai poata fi reconstituit ulterior. Este un act bilateral în care se înscriu datele cu privire la unele deficiente privind gestiunea, locul de producere al aspectelor deficiente, descrierea împrejurarilor în care s-a produs aspectul deficient constatat. Se semneaza de cei doi care au participat la constatarea aspectului deficient.

Declaratia gestionarului se ia înaintea începerii operatiunii de inventariere a gestiunii, gestionarul fiind obligat sa declare urmatoarele:

are (nu are) cunostinta de existenta unor plusuri sau

minusuri în gestiune

numarul si data ultimelor documente de intrare

numarul si data ultimelor documente de iesire

a eliberat (nu a eliberat) din gestiune bunuri fara documente

legale

a primit (nu a primit) bunuri în gestiune fara documente

legale

alte precizari.

Procesul verbal de sigilare ( de desigilare) a locurilor de depozitare a

bunurilor detinute de catre gestionar se întocmeste atunci când operatiunea de inventariere nu s-a finalizat în ziua respectiva.

Nota de prezentare a procesului verbal vine ca o completare din partea

organului de control a unor aspecte , informatii pe care revizorul de gestiune considera ca sunt oportune a fi aduse la cunostinta conducerii unitatii patrimoniale si care pot face referire la :

-numele si prenumele unor persoane din conducerea unitatii

patrimoniale care au dat dispozitii gestionarului încalcându-si atributiile de serviciu si conducând la existenta aspectelor deficiente constatate.

-neîndeplinirea de catre seful compartimentului care

coordoneaza gestiunile unitatii patrimoniale pe linia asigurarii unor co0nditii corespunzatoare de receptionare a bunurilor de depozitare si gestionare a acestora

-alte informatii de interes general.

Angajamentul scris al gestionarului reprezinta documentul de

recunoastere a deficientelor create de catre gestionar si acceptul acestuia de a repara prejudiciul adus unitatii patrimoniale conform dispozitiilor legale

(Codul Muncii- Legea 53/2003)

Actele de control întocmite de organele de control financiar intern de gestiune(CFIG)

Actul de control reprezinta sinteza activitatii organului de control si în functie de pregatirea profesionala a acestuia si de experienta acumulata în domeniul Controlul Financiar Intern de Gestiune, calitatea actului de control poate fi mai buna sau mai putin buna.

Actele întocmite de organul de control financiar intern de gestiune sunt:

-proces verbal

-nota de constatare

-nota explicativa

-proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

Atasat la acestea pot fi tabele, situatii, note explicative, iar în cazul unei eventuale raspunderi penale, proces verbal de ridicare a actelor în original.

procesul verbal este actul de sinteza întocmit de catre organul

CFIG si nu se deosebeste de actul de control întocmit de revizorul de gestiune, cu precizarea ca, date fiind cele 14 obiective care trebuiesc verificate de organul de control, acesta e mult mai amplu si daca din control au rezultat aspecte deficiente la fiecare obiectiv, aceste aspecte deficiente trebuiesc inserate în actul de control.

Structura procesului verbal poate fi:

Proces verbal

Încheiat azi .......

Subsemnatul ............, organ de control la

societatea comerciala ..........., în functia de revizor contabil, inspector, etc., în baza H.G. 720/1991 a legitimatiei de servici nr. ....... si a delegatiei de servici nr........ din data de ........eliberata de S.C. ........ am efectuat verificarea gestionara si de fond la S.C. ...... S.R.L. în perioada ........

În timpul controlului S.C. .... a fost reprezentata de ......... si ........... În urma controlului s-au constatat urmatoarele:

I.            Cu privire la integritatea mijloacelor materiale si banesti

detinute de catre societate:

Efectuat inventarierea de control a gestiunii de materie prima în

prezenta gestionarului M.M., în urma inventarierii au rezultat urmatoarele:

-la un numar de zece repere s-au constatat plusuri cantitative fata de situatia din evidenta tehnico-operativa si contabilitatea analitica de 30 bucati si la un numar de 15 repere s-au constatat minusuri cantitative în suma de 50 bucati.

S-au încalcat de catre gestionarul M.M. prevederile H.G.2230/1969 si prevederile legii 23/1969art. 5, alin. 3.

Din nota explicativa luata gestionarului (anexa nr.1) acesta nu îsi explica provenienta minusurilor si a plusurilor cu ocazia efectuarii inventarului ,motivatiile acestuia fiind ca îsi cunoaste atributiile de servici, ca le aplica întocmai, ca primeste si elibereaza în /din gestiune bunuri numai pe baza de documente legale.

Organul de control considera ca gestionarul, desi în nota explicativa

mentioneaza ca îsi îndeplineste corespunzator atributiile de servici, apreciaza ca acesta nu în toate cazurile cunoaste fiecare bun existent în gestiunea sa si din acest motiv comite anumite confuzii datorate asemanarii existente între sortimentele aceluiasi produs.

Dupa consultarea listei cu produsele, materialele, reperele confundabile si care pot îndeplinii conditiile de a fi compensate cantitativ între sortimentele produsului: ciment...,precum si a cosultarii temeiului legal cu privire la existenta si acordarea perisabilitatilor a rezultat în urma inventarierii urmatoarea situatie:

-plusuri cantitative în suma de 7 repere în valoare de 300.000 lei

-minus valoric de 500.000 lei

-un minus cantitativ de 5 repere în valoare de 400.000 lei.

Operativ în timpul controlului plusurile au fost înregistrate în evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie ale gestiunii) si în contabilitate (analitica si sintetica) iar minusurile în suma de 900.000 lei au fost recuperate de la gestionar cu chitanta nr..... concomitent cu efectuarea regularizarilor în evidenta tehnico-operativa si în contabilitate.

Din aproape în aproape daca s-au constatat deficiente la celelalte gestiuni ale societatii la care organul de control e angajat le trateaza în mod similar ca la exemplul de la punctul 1 .

II.         Cu privire la organizarea si conducerea evidentei tehnico-

-operative si a contabilitatii

Verificat modul de organizare si conducere a evidentei

tehnico-operative la gestiunea ..... Din verificare a rezultat faptul ca desi organizata evidenta tehnico-operativa nu este condusa în mod corespunzator de catre gestionar, în sensul ca nu se opereaza cronologic si sistematic notele de intrare-receptie si bonurile de consum, astfel încât la data controlului nu s-a putut stabili stocul scriptic.

S-au încalcat de catre gestionar prevederile legii 82/1991

republicata, legea contabilitatii si regulamentul de organizare si functionare a societatii.

Operativ în timpul controlului s-a prelucrat cu gestionarul prevederile legii 82/1991, deficitele au fost remediate operativ.

III.       Cu privire la efectuarea inventarierii întregului patrimoniu

Verificarea modului de organizare si efectuare a inventarierii

întregului patrimoniu al societatii la sfârsitul exercitiului financiar 2002.

Din verificare a rezultat faptul ca directorul economic al societatii .......... nu a întocmit referatul de necesitate în vederea efectuarii inventarierii întregului patrimoniu al societatii , iar directorul societatii ..... nu a emis decizie de inventariere. De asemenea, nu s-a întocmit procesul verbal de instruire al comisiei de inventariere.

S-au încalcat prevederile legii 82/1991 republicata de catre .........si .......

Desi inventarierea s-a efectuat rezultatul acestuia nu a fost valorificat conform prevederilor ordinului M.F.P. 2388/1995 în sensul ca nu s-a respectat regulamentul cu privire la efectuarea compensarilor (s-au compensat produsele care nu erau din categoria sortimentelor confundabile mentionate în "lista") respectiv nu s-a respectat regulamentul cu privire la acordarea perisabilitatilor legale .

Operativ în timpul controlului rezultatele inventarierii au fost recalculate rezultând diferente în minus care s-au recuperat de la persoanele vinovate în suma de 3.000.000 lei (conform situatiei anexa nr.2)

IV. Cu privire la realitatea si legalitatea întocmirii bilantului contabil si a contului de profit si pierdere

Efectuat controlul privind preluarea soldurilor conturilor

analitice în balanta sintetica si înscrierea acestora în posturile de bilant rezultând o neconcordanta între soldurile conturilor analitice, cu balanta sintetica si cu posturile de bilant, respectiv o diferenta de 30.000.000 lei.

S-au încalcat de catre ..... prevederile legii 82/1991 si

prevederile O.M.F.P. 45150/2002 de catre seful serviciului financiar contabil.Operativ în timpul controlului diferentele au fost identificate si operate în conturile sintetice si cele analitice.

S-au prelucrat prevederile legii 82/1991 republicata si ale O.M.F.P. 45150/2002 cu seful serviciului financiar contabil si cu personalul din compartimentul financiar contabil.

Din aproape în aproape având în vedere cele 14 obiective si cu deficientele constatate se întocmeste procesul verbal. În finalul procesului verbal se face mentiunea "procesul verbal a fost întocmit în ...... exemplare din care .........exemplare au fost ridicate de catre organul de control"

Prin semnarea procesului verbal se recunoaste restituirea tuturor documentelor puse la dispozitia organului de control.

Organ de control,  Societatea controlata,

NOTĂ! În conditiile în care societatea controlata are registru de intrare-iesire, procesul verbal se înregistreaza cu numar si data si se face mentiunea în procesul verbal, astfel:" procesul verbal a fost întocmit în ...... exemplare din care .........exemplare înregistrate sub nr..... au fost ridicate de catre organul de control."

2. Nota de constatare

Se întocmeste de catre organul de control în conditiile în care aspectele deficiente nu mai pot fi reconstituite ulterior. Se înscrie în nota de constatare datele de identificare ale organului de control, aspectele deficiente constatate, masurile operativ luate sau care urmeaza a se lua. Este o anexa a procesului verbal, aspectele deficiente constatate în nota de constatare fiind reluate în procesul verbal. Este un act bilateral.

3. Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se

întocmeste de catre organul de control în conditiile în care pentru abaterile constatate de catre acesta si savârsite de persoanele controlate se aplica sanctiuni contraventionale- amenda.

În prima parte se mentioneaza datele de identificare ale organului de control, aspectele deficiente constatate,temeiurile legale încalcate si cuantumul amenzii.

Se mentioneaza daca persoana sanctionata a dat sau nu explicatii în legatura cu aspectul deficient pentru care se face vinovat, daca a semnat sau a refuzat semnarea procesului verbal.

Daca se refuza semnarea procesului verbal se identifica eventualii martori care vor semna procesul verbal.

NOTA! Pentru a nu putea fi atacat sau a fi declarat nul organul de control trebuie sa fie foarte bine pregatit profesional sa încadreze corect faptele deficiente în prevederile legale, sa nu uite sa înscrie data, locul si mai ales sa semneze, atât el cât si persoana sanctionata sau martorii.

4.Nota explicativa se întocmeste de catre persoana sanctionata sau cea care a comis deficienta la cererea organului de control si se prezinta sub forma unor întrebarii si raspunsuri.

Exemplu:

Nota explicativa

Subsemnatul (a) ............ gestionar la S.C..............gestiunea ...... La cererea organului de control ........... dau urmatoarea nota explicativa:

Întrebarea nr.1 Din verificarea modului cum gestionati bunurile încredintate si conduceti evidensa tehnico operativa a rezultat faptul ca în urma inventarierii s-au constatat plusuri si minusuri (Descrierea plusurilor si minusurilor ca sortiment, cantitate plus sau minus ) si fisele de magazie nu sunt conduse în mod corespunzator, cum explicasi acest fapt?

Raspunsul nr.1 Îmi cunosc atributiile de serviciu, nu primesc si nu eliberez în/din gestiune fara documente legale bunuri, nu-mi explic provenienta plusurilor si minusurilor.

Actele de control întocmite de comisia de cenzori sunt:

a)      Nota de constatare - se întocmeste pentru aspectele deficiente pe

care comisia de cenzori le constata în îndeplinirea atributiilor de cenzori. Este un act bilateral semnat de comisia de cenzori si de persoanele controlate.

b)      Procesul verbal de verificare a casei

Proces Verbal

Încheiat azi .....

Subsemnatii ............, cenzori la S.C. ... În baza legii 31/1990 republicata si a decretului 209/1976 cu privire la regimul operatiilor de casa am efectuat azi ......verificarea gestionara la casa în prezenta casierului ............Din verificare au rezultat urmatoarele :

-Sold scriptic (conform registrului de casa ) 29.900.000 lei

-monetar bancnote 6 * 1.000.000 lei = 6.000.000 lei

30* 500.000 lei = 15.000.000 lei

60* 100.000 lei = 6.000.000 lei

40* 50.000 lei = 2.000.000 lei

moneda divizionara 900.000 lei

TOTAL 29.900.000 lei

Sold scriptic 29.900.000 lei

Diferente 0

NOTĂ! În conditiile în care se înregistreaza plusuri sau minusuri monetarul va evidentia aceste diferente si în functie de gravitatea situatiei se poate solicita nota explicativa de la casier.

Conform dispozitiilor legale în gestiunea casei se mai gasesc alte valori care pot fi tichete de masa, bonuri de carburanti, timbre fiscale, carnete C.E.C. pentru gestionari, etc. Acestea se inventariaza si se trec într-o lista separata care se ataseaza procesului verbal.

Daca se considera necesar mentionarea unui punct de vedere a comisiei de cenzori, aceasta se va înscrie în procesul verbal.

Cenzori, Casier,

c)Raportul analitic al comisiei de cenzori reprezinta oglinda activitatii comisiei de cenzori si justificarea remuneratiei membrilor acesteia (la societatile cu capital majoritar de stat indemnizatia cenzorilor este de pâna la 20% din venitul brut lunar încasat de managerul general al societatii).

La societatile private poate depasi 20% dar diferenta este nedeductibila fiscal.

În raportul anual comisia de cenzori face referiri la :

-operatiuni legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social

-efectuarea inventarierii întregului patrimoniu si valorificarea rezultatelor acesteia.

-organizarea gestiunilor de valori materiale si banesti.

-organizarea evidentei tehnico-operative si a contabilitatii

-organizarea controlului propriu la unitatea patrimoniala

-întocmirea bilantului contabil a contului de profit si pierdere si a anexele la acesta

-evaluarea patrimoniului conform dispozitiilor legale(pâna astazi se cunosc H.G.945/1990, H.G.26/1992, H.G.500/1994,H.G. 583/1998, O.G. 403/2000)

-corecta calculare a profitului net si repartizarea legala a acestuia

-situatia creantelor, a datoriilor

-eventualele propuneri de masuri care trebuiesc luate de conducerea unitatii patrimoniale în vederea desfasurarii unei activitati eficiente a acesteia.

Actele de control întocmite de auditorii interni

Conform legii 672/24.12.2002 publicata în M.O. 953/2002, actele de control întocmite de auditori interni sunt:

-proiect de raport de audit public intern

-nota de constatare

-nota explicativa

Proiectul de audit intern se întocmeste de catre auditorii interni în cadrul misiunii încredintate, misiune care vizeaza:

Auditul de sistem care reprezinta o evaluare de profil a

sistemului de conducere si control intern cu scopul de a stabili daca acesta functioneaza efectiv si eficient pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora.

Auditul performantei care examineaza daca criteriile stabilite

pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor auditului public sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele.

Auditul de regularitate care reprezinta examinarea actiunii asupra

efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau patrimoniului public sub aspectul respectarii tuturor principiilor, regulilor procedurale si metodologice.

Auditul se exercita la un interval de cel putin 3 ani si vizeaza:

-angajamentele bugetare si legale

-platile asumate prin angajamente legale si bugetare

-vânzarea, gajarea, concesionarea de bunuri din domeniul privat si public

-concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public si privat

-constituirea veniturilor publice

-alocarea creditelor bugetare

-sistemul contabil practicat si fiabilitatea acestuia

-sistemul decizional si fiabilitatea acestuia

-sistemul de conducere, control si riscurile asumate prin conducere si control

Ca structura proiectul de audit cuprinde:

-datele de identificare ale auditorului

-temeiul legal în baza caruia efectueaza auditul

-obiectivele auditului

-constatarile auditului

-concluziile si recomandarea auditorului.

I se ataseaza documentele justificative care sa sustina constatarea auditorului.

Proiectul de audit se semneaza de catre auditor si de catre entitatea auditata si se remite în maxim 15 zile de la întocmire entitatii superioare entitatii auditate.

Entitatea superioara entitatii auditate analizeaza:

-proiectul de audit si în functie de concluziile acesteia îl transmite entitatii auditate pentru informare si conformare.

Nota de constatare se întocmeste în toate cazurile în care aspectele deficiente constatate nu mai pot fi reconstituite ulterior.Este un act bilateral.

Actele de control întocmite de catre organele Ministerului Finantelor Publice sunt :

Avizul de control se întocmeste de catre unitatea fiscala din

componenta M.F.P. (Directia de control financiar fiscal -D.C.F.F.) si cuprinde :

-denumirea unitatii fiscale care a dispus controlul

-nume, prenume sau denumire contribuabil controlat

-adresa, sediul, domiciliul, codul fiscal si nr. de înregistrare la O.R.C.

data la care e programat controlul

impozitele ce vor fi verificate

perioada supusa controlului

NOTĂ! În conditiile în care contribuabilul(persoana fizica sau juridica) din motive obiective nu poate sa accepte efectuarea controlului stabilit în avizul de control , acesta motiveaza în scris conditiile obiective si poate obtine o derogare de mazim 30 zile.

2. Împuternicirea scrisa sau delegatia se completeaza de unitatea care a dispus controlul si contine:

-datele de identificare ale controlorului (nume, prenume, legitimatia de serviciu)

-date de identificare ale unitatii controlate

-data începerii controlului

-semnatura unitatii care a dispus controlul.

3.Procesul verbal de control cuprinde 4 capitole

Cap.1 cuprinde :

-unitatea fiscala care a dispus controlul

-datele de identificare ale organului care a dispus controlul

-datele de identificare ale organului de control

-obiectivele controlului fiscal

-perioada supusa controlului

-durata desfasurarii controlului

-tipul de verificare efectuat

Cap.2 cuprinde:

-datele de identificare ale contribuabilului (denumire, nr.

înregistrare O.R.C, nr. cod fiscal, adresa, sediul, forma de

proprietate, capital subscris si varsat )

-persoanele care asigura conducerea unitatii controlate

-persoanele care conduc contabilitatea

-principalii furnizori, clienti,etc

Cap.3 reprezinta partea principala a procesului verbal si cuprinde

-deficientele constatate

-mentioneaza temeiul legal încalcat

-stabileste diferentele de impozitare constatate, majorarile

aplicate, penalizarile calculate-masurile operative dispuse sau de luat în considerare ulterior

Cap.4. cuprinde:

-o situatie sintetica a constatarilor efectuate (diferente

impozite, taxe)

-majorari calculate

-amenzi si penalizari aplicate

-alte date considerate relevante

În ultima parte a procesului verbal se va face precizarea ca toate documentele puse la dispozitia organului de control au fost restituite de catre acesta unitatii controlate.

Se semneaza de catre organul de control si unitatea controlata, se înregistreaza la registratura unitatii controlate, se ridica 1-2 exemplare.

Ca acte de control întocmite de organele M.F.P. mai sunt:

-proces verbal de constatare si aplicare a contraventiilor

-nota de constatare

-nota explicativa

Structura acestor acte de control este similara cu structura prezentata la celelalte acte de control întocmite de catre organele de control financiar intern de gestiune.

Expertiza contabila (E.C.)

Necesitatea si importanta expertizei contabile

E.C. este o activitate de cercetare, evaluare si apreciere fundamentala multilaterala a unei probleme sau activitatii din problematica economiei sociale, efectuata de un expert care este un specialist în domeniu.

Ca activitate sociala expertiza se poate realiza în toate domeniile de specialitate: contabil, medical, merciologie, artistic,grafologic, chimic pentru orice sectorul de activitate, lucrari si operatiuni din cele mai diverse. Alaturi de controlul financiar expertiza contabila constituie unul din instrumentele de baza în apararea, protectia si dezvoltarea proprietatii indiferent de apartenenta acesteia , fie ca este de stat, publica, privata, mixta sau simpla privata .

Necesitatea expertizei contabile este de natura obiectiva si se presteaza cu concretenta atunci când din desfasurarea anumitei activitati care de multe ori nu se desfasoara în conformitate cu normele, prescriptiile, standardele existente se impune consultarea si concluziile unor specialisti în domeniul economico-financiar care printr-un punct de vedere legal documentat pot veni în ajutorul unor specialisti din domeniul judiciar pentru a-si forma o convingere intima capabila sa solutioneze în mod obiectiv activitatea sau procesul în speta.

Raportata la activitatea jurisdictionala expertiza contabila poate fi extrajudiciara si judiciara.

Expertiza extrajudiciara este activitatea prin care specialistii fac evaluarea fundamentala în diferite domenii ale vietii sociale.

Trasaturile principale ale acesteiaa sunt date de faptul ca nu se efectueaza în cadrul activitatilor organelor judiciare si nici dupa normele prevazute în legile procesuale. E.C. extrajudiciara este aceea care în afara de orice hotarâre, judecata are loc direct între partile în litigiu, parti care îsi aleg singure personalul care trebuie sa efectueze expertiza, respectiv expertul.

Poate fi utilizata pentru:

-certificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere a situatiei patrimoniale, a relatiilor contabile, a activitatii privind domeniul creantelor datorate, etc

-are opozabilitate fata de partile care o solicita si daca nu se mentioneaza în cuprinsul raportului ca poate fi utilizata si în alte activitati, ea poate fi asimilata si ca un raport de audit întocmit de un auditor extern.

Expertiza judiciara constituie acel mijloc de proba în instantele judecatoresti prin care pe baza unei activitati de cercetare se folosesc date si metode stiintifice de catre expertul care aduce la cunostinta organului judiciar, concluziile motivate stiintific cu privire la fapte pentru a caror lamurire sunt necesare persoane specializate.

Se impune ca o lucrare de cercetare stiintific obiectiv determinata de necesitatea solutionarii obiective a cauzelor care fac obiectul cercetarii penale si a instantelor judecatoresti.

În conditiile în care solutionarea obiectiva a aspectelor de natura penala îngreuneaza formarea unui punct de vedere legal documentat si intim a organului de cercetare penala sau judecatorului, se recurge la acest mijloc de proba în instanta. Expertiza contabila judiciara are rolul de a facilita întelegerea fenomenului de cercetare sau de judecare de catre persoanele cu atributii în acest domeniu.

Expertija contabila judiciara îndeplineste rolul unei probe stiintifice în stabilirea de fapt a adevarului material în procesele civile si penale, în litigiile de munca si albitrare prin aceea ca ajuta la lamurirea problemelor pe care le geneteaza cauza si la formarea convingerii intime a judecatorului sau procurorului, care alaturi de alte probe contribuie la rezolvarea cauzei respectiv la darea unei solutii temeinice si legale.

Obiectivele si caracteristicile expertizei contabile

Obiectivul expertizei contabile îl reprezinta domeniul activitatii financiar contabile organizate si desfasurate de catre unitatile patrimoniale. Expertiza contabila este frecvent solicitata în solutionarea proceselor civile sau penale cu caracter economic, în litigiile dintre unitatile patrimoniale sau cele de munca.

Contabilitatea fiind activitatea care reflecta prin metode si mijloace specifice valoric si cantitativ întreaga activitate desfasurata de o unitate patrimoniala, este si cea care furnizeaza datele pentru expertiza contabila, date care daca sunt reale pot contribuii la solutionarea obiectiva a cauzelor care se solicita pentru a fi expertizate.

Caracteristicile principale ale expertizei contabile sunt:

-are ca obiect cercetarea unor fapte sau situatii de natura economico financiara

-sfera de activitate cuprinde activitatea economica a unei unitati patrimoniale pentru problemele si obiectivele indicate de organul beneficier al expertizei.

-cercetarea situatiei, faptelor sau împrejurarilor pe baza informatiilor din evidentele tehnico-operativa si din contabilitate.

-interpreteza si stabileste concluziile cu privire la problema cercetata pe baza legilor si actelor normative din domeniu

-constituie un mijloc de proba de o factura deosebita

Sfera de cuprindere a expertizei contabile fiind întreaga activitate economici financiara a unitatii patrimoniale, operatiunea de expertizare este foarte complexa si este efectuata de unul sau mai multi specialisti cu pregatire profesionala deosebita în domeniul expertizat si care e chemat sa-si spuna punctul de vedere legal documentat, astfel încât admisa ca proba în instanta, expertiza sa-si atinga finalitatea vizata de legiuitor.

Organizarea activitatii de expertiza contabila în România

Temeiul legal care reglementeaza organizarea si desfasurarea activitatii de expertiza contabila este reprezentata de Ordonanta Guvernamentala nr.65/1994 aprobata prin legea 42/1995.

Activitatea de expertiza contabila se realizeaza prin Corpul Expertilor Contabili si Contabili Autorizati (CECCAR)-conform ordonantei 65/1994 se înfiinteaza CECCAR, persoana juridica de autoritate publica si autonoma care reuneste expertii contabili si contabilii autorizati, cu sediul în Municipiul Bucuresti, la nivel judetean CECCAR organizeaza filiale fara personalitate juridica.

CECCAR are urmatoarele atributii principale:

Organizarea expertilor pentru dobândirea calitatii de expert

contabil si contabil autorizat conform regulamentului elaborat de Ministerul Finantelor si Ministerul Învatamântului.

Organizarea evidentei expertilor contabili si a contabililor

autorizati precum si a societatilor comerciale de profil prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului Expertilor Contabili (T.C.E.C.).

Asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a

contabililor autorizati .

Elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si

conduita etica a expertilor contabili, respectiv a ghidurilor profesionale în domeniu.

Elaboreaza împreuna cu organismele guvernamentale de resort

standarde privind evaluarea societatilor comerciale, respectiv a unor active sau bunuri ale acestora

Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor

contabili si a contabililor autorizati, apara prestigiul si independenta profesionala în relatiile acestora cu autoritatile publice si cu organisme specializate din tara si strainatate.

Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si strainatate

Editeaza publicatii de specialitate

Îndeplineste atributii derivate din activitatea de zi cu zi a activitatii CECCAR

Din punct de vedere organizatoric cuprinde în structura sa doua

sectiuni:

a)      Sectiunea expertilor contabili (au studii medii)

b)      Sectiunea contabililor autorizati (au studii superioare)

Activitatea de expert contabil reclama prezenta unui specialist care

este o persoana ce a dobândit titlul profesional de expert contabil si care, dupa înscrierea T.C.E.C. si achitarea cotizatiei poate desfasura activitatea de expert contabil.

Înainte de a primi carnetul de expert contabil acesta trebuie sa depuna un juramânt care are urmatorul enunt:

"Jur sa aplic în mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile regulamentului CECCAR si ale Codului privind Conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la îndeplinire cu constinciozitate îndatoririle ce-mi revin în calitate de expert contabil sau contabil autorizat"

Observatii În conditiile în care din diferite motive de ordin subiectiv expertul contabil nu este înscris în Tabloul Corpului sau li se refuza înscrierea expertului, acesta poate face contestatie catre conducerea corpului " contestatie ce trebuie solutionata în 30 zile de la data comunicarii respingerii înscrierii sau reînscrierii în Tablou"

Organele de conducere ale CECCAR sunt:

La nivel central:

-conferinta nationala

-consiliul superior al corpului

-biroul permanent al consiliului superior

La nivel judetean:

-adunarea generala

-consiliul filialei

-biroul permanent al filialei

Activitatea CECCAR se controleaza de cenzori alesi de Conferinta Nationala si Adunarea Generala din rândul expertilor contabili activi.

Conferinta Nationala se constituie din membri Consiliului Superior, ai Consiliului Filialelor CECCAR si câte un reprezentant la 50 de membri din fiecare filiala.Este legal constituita în conditiile participarii majoritatii membrilor, iar hotarârile acestuia sunt valabil adoptate cu votul mijoritatii membrilor prezenti.

Atributiile Conferintei Nationale

a)      Stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a

profesiei de expert contabil si contabil autorizat

b)      Aproba regulamentul de organizare si functionare a CECCAR si

codul de conduita etica si profesionalism a expertilor contabili si a contabililor autorizati cu avizul Ministerului Finantelor si a Ministerului Învatamântului.

c)      aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al

Corpului

d)      aproba situatia de salarizare pentru conducerea corpului si a

membrilor filialelor activi în cadrul acestora, membri care formeaza aparatul propriu

e)      alege si revoca membrii Consiliului Superior si ai Comisiei de

Cenzori.

Îndeplineste orice alte atributii prevazute de normele legale

Consilul Superior este format din un presedinte, secretar general si membrii care sunt selectionati din cadrul filialelor judetene. Presedintele convoaca si conduce sedintele Consiliului Superior si îndeplineste atributiile stabilite de catre Conferinta Nationala. Reprezinta CECCAR în raport cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate.

Biroul permanent al corpului este format din presedinte, secretar general, director economic si 2-3 referenti de specialitate din aparatul propriu central.Este organul executiv al CECCAR si are atributii începând cu angajarea personalului, asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca ale acestora de reprezentativitate în relatia cu organismele interne si internationale.

Pe lânga Consiliul Superior functioneaza Comisia Superioara de disciplina.

Componenta sa:

un presedinte recrutat din cadrul expertilor contabili înscrisi în Tabloul desemnat de Consiliul Superior cu o buna autoritate profesionala si morala.

2 membrii ai Consiliului Superior desemnati de acesta

2 membri desemnati de Ministerul Finantelor

Îsi desfasoara activitatea în conformitate cu R.O.F.-ul Corpului si

poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare pentru expertii contabili care încalca Codul de Etica si Profesionalism al Corpului, dar solutioneaza si contestatiile aplicate de Comisia de Disciplina de la nivelul filialelor.

Sanctiunile pot fi:

-mustarare

-avertisment scris

-suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil si contabil autorizat de la 3 luni la 1 an.

-interzicerea dreptului de exercitare a expertizelor contabile

Adunarea generala are urmatoarele atributii:

-aproba bugetul de venituri si cheltuieli al filialei

-asigura buna desfasurare si exercitare a profesiei de expert contabil

-alege si revoca membrii Consiliului Filialei

-propune din rândul expertilor Consiliul Superior

-îndeplineste orice alte atributii pe domeniul expertizelor contabileEste legal constituit cu participarea majoritatii membrilor, iar

hotarârile sunt valabile cu votul majoritatii celor prezenti.

Pe lânga Consiliul Filialei functioneaza o Comisie de Disciplina compusa din :

- un presedinte

2 membrii desemnati de Consiliului Filialei

2 membri desemnati de Ministerul Finantelor

Aplica aceleasi tipuri de sanctiuni disciplinare ca si Comisia

Superioara de Disciplina, hotarârile Comisiei nu sunt definitive si irevocabile putând fi atacate de Comisia Superioara de Disciplina.

Din punct de vedere administrativ conducerea executiva a filialei e asigurata de:

secretarul filialei care este retribuit

un presedinte onorific ales din rândul expertilor contabili

În functie de marimea filialei, mai sunt 3-4 salariati dintre care 2 se

ocupa de evidenta si activitatea expertilor contabili si a contabililor autorizati.

Veniturile filialelor expertilor contabili si a contabililor autorizati:

taxa de înscriere la examenul de experti contabili si contabili autorizati

taxa de înscriere în evidenta Corpului expertilor contabili si a contabililor autorizati

cotizatiile membrilor stabilite pe transe de venituri

încasari din vânzarile propriilor publicatii

donatii, sponsorizari

alte venituri

Observatie! Conform ROF CECCAR care se îmbunatateste în

fiecare luna cota de sustinere a CECCAR-ului central e în continua crestere, filialelor interzicânduli-se aproape în totalitate sa efectueze cheltuieli din venituri încasate si numai talentul secretarului de filiala mai poate asigura supravietuire filialelor .

Pe lânga CECCAR mai functioneaza si reprezentanti ai M.F. care sunt în numar de 1-2 si care asista la conferinta nationala, sesizeaza nelegalitatile din hotarârile comisiei de disciplina, sesizeaza hotarârile nelegale luate de CECCAR.

Expertul contabil

Profesia de expert contabil se exercita de persoanele care au dobândit caltati de expert contabil. Calitatea de expert contabil se dobândeste pe baza de examen. Pâna în anul 2000 prin H.G. 562 profesia de expert contabil se dobândea de persoanele fizice care promovau un exeamen, nu aveau antecedente penale, aveau vechime în activitatea financiara, capacitate de exercitare deplina.

În anul 2000 s-a introdus obligativitatea sustinerii unui examen de dobândire de aptitudini în exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv s-a introdus notiunea de expert contabil stagiar, stagiul fiind de 3 ani.

Pentru a dobândi caliatatea de expert contabil persoana fizica trebuie sa demonstreze :

- ca are capacitatea de exercitare deplina a acesteia

ca are studii superioare în specialitatea finante contabilitate,

diploma recunoscuta de Ministerul Învatamântului si practica în specialitate de cel putin 3 ani sau 5 ani daca a absolvit sectia de management, comert, marketing

nu a suferit nici o condamnare care potrivit legislatiei în vigoare

interzice dreptul de gestionare si administrare a societatilor comerciale

a reusit la examenul de expert contabil

La cererea persoanelor care au titlu de academician, profesor

universitar, doctor docent cu specializarea în finante sunt scutiti de sustinerea examenului pentru dobândirea calitatii de expert contabil cu îndeplinirea conditiei de a avea capacitate de exercitare deplina si a nu fi suferit condamnari.

Începând cu anul 2000 s-a introdus stagiul de 3 ani pentru dobândirea calitatii de expert contabil.

Înscrierea candidatilor pentru accesul la stagiu se face pe baza unei cereri de o anumita structura prin care solicitantul completeaza anumite date în legatura cu aceasta si la care se anexeaza:

certificat medical din care sa rezulte ca are capacitatea de

exercitare deplina a acestei profesii.

C.V. prezentând toate datele de identificare si toate activitatile

desfasurate de acesta

copie legalizata dupa actul de studii din care sa rezulte ca

solicitantu are studiile economice superioare cu diploma recunoscuta.

dovada- adeverinta din care sa rezulte ca a desfasurat activitate 3

ani în domeniul financiar contabil pentru cei cu specialitatea finante contabilitate si 5 ani în acelasi domeniu pentru cei cu specialitatea în management, comert, marketing.

certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat

Disciplinele examenului de admitere sunt stabilite de comisia

centrala Bucuresti si vizeaza domeniile: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluare economica si financiara a intreprinderii, control financiar si expertiza contabila.

Se declara admisi candidatii care obtin cel putin media 7 si

minim 6 la fiecare disciplina. Împotriva rezultatului obtinut candidatul poate face contestatie în timp de 24 ore de la afisarea rezultatelor.

Drepturile, obligatiile, interdictiile si raspunderile expertului contabil

Expertul contabil poate exercita pentru persoane fizice si juridice urmatoarele lucrari:

tine contabilitatea, întocmeste si certifica bilantul contabil

acorda asistenta pentru organizarea si tinerea contabilitatii

efectueaza analize economico-financiare si evaluari de

patrimoniu

efectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau

solicitate de organele fizice sau juridice

executa alte lucrari cu caracter financiar contabil

îndeplineste mandatul de cenzor-expert contabil conform legii

31/1990

Drepturile expertului contabil sunt:

sa examineze dosarul cauzei si alte lucrari necesare întocmrii

expertizei

sa participe la stabilirea obiectului expertizei împreuna cu

beneficiarul expertizei sau presedintele completului de judecata

sa primeasca cu avizul beneficiarului expertizei lamuriri si

explicatii de la parti

sa solicite efectuarea controluluiîn cazul în care constata ca

expertiza nu se poate efectua fara un control prealabil

sa fie remunerat pentru munca depusa

Obligatiile expertului contabil sunt:

sa sesizeze organul judiciar daca se afla în situatii de abtinere sau

recuzare

sa fie impartial

sa execute personal si nu prin interpusi, cu competenta si la

termen mandatul încredintat de beneficiarul expertizei

respecta normele legale privind expertiza contabila

sa se prezinte ori de câte ori e chemat la organul beneficiar al

expertizei pentru a primi explicatii suplimentare, a completa raportul de expertiza sau a efectua o expertiza suplimentara.

Sa depuna o garantie sau sa se asigure la o societate de asigurari

pentru eventualele insuccese înregistrate în activitatea de expert contabil.

Interdictiile expertului contabil sunt:

sa încredinteze unei alte persoane efectuarea expertizei

contabile pentru care a fost numit

sa divulge datele de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii

expertizei contabile

sa ridice si sa pastreze la domiciliul sau dosarul cauzei sau materialul, sau parti din materialul care ar putea conduce la furnizarea unor informatii care ar influenta solutionarea legala a cauzei.

Sa efectueze CFIG

Sa inventarieze bunurile unitatii patrimoniale sau sa conduca si sa aduca la zi evidenta tehbico-operativa si contabila a societatii expertizate

Sa ia explicatii scrise da la parti sau sa solicite vizarea lucrarilor de expertiza de catre unitatea la care efectueaza expertiza

Sa elibereze pârâtilor în cauza copii de pe raportul de expertiza

Sa efectueze lucrari de expertiza la unitati patrimoniale la care sunt angajati.

Raspunderile expertului contabil sunt: materiale, disciplinare,

administrative, civile si penale, dupa caz , pentru munca desfasurata necorespunzator, neîndeplinind misiunea de expert contabil.

Sanctiunile aplicate expertului contabil sunt:

-mustarare

-avertisment scris

-suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil si

contabil autorizat de la 3 luni la 1 an.

-interzicerea dreptului de exercitare a expertizelor contabile

Contraventional pot fi sanctiuni cu amenzi de catre beneficiarul

expertizei contabile(instanta de judecata si organele de cercetare penala)Document Info


Accesari: 18164
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )