Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Controlul exercitat de directia de Control Financiar Fiscal(CFF)

Finante
Controlul exercitat de directia de Control Financiar Fiscal(CFF)

Directia de Control Financiar Fiscal este unitatea componenta a Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene si are ca sarcina principala efectuarea controlului financiar fiscal-CFF la contribuabili, persoane jur 323g65d idice de pe raza de activitate a judetului respectiv.
Directia CFF este condusa de un director general executiv adjunct, subordonat directorului executiv general care este directorul directiei judetene a Finantelor Publice.

Directia este structurata pe 8-9 servicii(depinde de numarul de contribuabili existenti în judetul respectiv). Serviciile sunt conduse de sefi de servicii si are urmatoarele atributii principale:

În domeniul fiscal:

Verifica documentele, înscrisurile, registrele sau evidenta tehnico-operative si contabilitatea persoanelor juridice din judetul respectiv.

Stabileste în sarcina contribuabilului diferente de impozite si taxe pentru cei care nu au respectat obligatiile fiscale calculându-le majorari si penalizari pentru abaterile constatate

Efectuarea controalelor faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile identificând bunuri sau surse impozabile.

Confisca în conditiile legii bunuri sustrase de la plata impozitelor si taxelor, precum si sumele în lei si valuta dobândite ilicit.

Constata contraventiile si aplica amenzile si penalitatile prevazute de legile financiar fiscale.

Solicita conform legii instituirea masurilor asiguratorii în vederea realizarii creantelor bugetare ce se stabilesc prin actele de control.

Solutionarea în prima instanta, dar fara a se substitui serviciului de subordonare a contestatiilor eventualele obiectiuni la actiunile de control încheiate la propriile organe.

Alte sarcini transmise de catre M.F.P.

NOTĂ! Conform Legii 571/2003 sarcina expresa de solutionare a obiectiunilor a fost trecuta ca si sarcina principala serviciului de contestatii si obiectiuni, serviciu independent din directa subordonare a directorului general .

În domeniu financiar

Verificarea modului de gestionare si administrare a mijloacelor materiale si financiare ale regiilor autonome , companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul e actionar integral sau majoritar.

Verificarea, respectarii reglementarilor financiar-valutare si bugetare

Verificarea angajamentelor si creantelor interne si externe ale statului, precum si modul de constituire si utilizare a rezervelor statului

Verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la constituirea si utilizarea fondurilor cu destinatie speciala, a subventiilor, în realizarea investitiilor publice.

Verificarea organizarii si exercitarii controlului financiar CF propriu

Verificarea si avizarea potrivit legii a documentelor prezentate de agentul economic în care se solicita acordarea de subventii, prime, diferente de pret de la bugetul de stat,etc.

Dispunerea masurilor legale pentru prevenirea si înlaturarea abaterilor constatate si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.

Verificarea organizarii si conducerii evidentelor tehnico-operative si contabilitatea agentilor economici controlati

efectuarea de analize economice de interes general necesare bunei desfasurari a activitatii de control si informare a organelor ministerului finantelor din cadrul DGFPJ si centrala MFP

Toate aceste atributii sunt reunite în cele 8-9 servicii care compun directia de Control Financiar Fiscal. Aceste servicii sunt conduse de catre sefii de servicii, care în sinteza au urmatoarele atributii:

conduc direct actiunea de control financiar , complex în special cel organizat la contribuabili mari sau verificarile tematice mai importante în asa fel încât cel putin jumatate din programul lunar al acestuia sa fie afectat activitatii de control.

raspund de realizarea organizarii controalelor cu termene si raspunderi concrete de executie,

îndeplinesc cu competenta sarcinile de serviciustabilesc echipele de control si pe asa numitii "sefi de echipa" cu consultarea si avizul directorului executiv adjunct.

În timpul controlului intreprind toate masurile pentru încasarea creantelor bugerare ale agentilor economici verificati în conditii speciale solicitând masuri asiguratorii.

Cu ocazia "valorificarii" actelor de control (prin valorificare întelegând lecturarea actelor de control, analiza respectiv metodologia de întocmire a acestora, stabilind masuri legale în comparatie cu cele înscrise în actul de control, transmit sarcini obligatorii chiar de refacere a actelor de control de catre organele de control, etc) urmareste respectarea concluziilor rezultate din valorificarea si modul cum acestea au fost duse la îndeplinire de organul de control

NOTĂ! În practica exista acte de control care în urma valorificarii nu conduc la nici un fel de obiectiuni din partea organului care le verifica, acestea fiind numai "avizate" în vederea arhivarii lor.

asigura urmarirea sistematica si verificarea modului de control de catre organele de control din subordine

asigura întocmirea situatiilor de raportare, de informare si elaborare a lucrarilor de sinteza sau a altor lucrari solicitate de conducatorul directiei, sau de catre Ministerul Finantelor Publice.

Organizeaza activitatea zilnica în cadrul serviciului

Asigura respectarea disciplinei muncii în cadrul serviciului.

Sprijina persoanele din cadrul serviciului în vederea procurarii legislatiei aplicabile în domeniul de activitate preocupându-se de îmbunatatirea pregatirii profesionale si a completarii cunostintelor în solutionarea problemelor ridicate de activitatea de control.

Prezinta propuneri conducatorului direct pentru evidentierea stimularea, evaluarea, promovarea si sanctionarea persoanelor din subordine

Executa orice sarcini transmise de catre conducatorul directiei controlului fiscal, directorul general executiv al D.G.F.P.J, a Ministerului Finantelor Publice.

Cele 8-9 servicii din cadrul directiei controlului financiar fiscal sunt:

- 5-6 cu activitate fiscala

- 3 cu activitate financiara (control în domeniul fiscal si financiar)

În cadrul celor trei servicii din cadrul controlului financiar un serviciu e legat de verificarea unor sesizari, reclamatii în legatura cu contribuabili din raza de activitate a judetului respectiv.

Indiferent ca e vorba de control fiscal sau financiar serviciile din cadrul DCFF în desfasurarea activitati lor au la baza un program lunar desprins din programul trimestrial primit de la MFP, program pe care îl pot diversifica sau îmbunatati în conditiile în care exista si anumite obiective stabilite la nivelul Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene cu privire la analiza aspectelor cu rezultate din activitatea de zi cu zi a agentilor economici.

Garda Financiara (GF)

A fost înfiintata în baza legii 30/1991, lege intitulata legea de organizare a controlului financiar de stat si a garzii financiare.

În anul 1998 prin OMF-817 a primit noi atributi de control.

GF este un corp de control financiar specializat al statului militarizat si neîncazarmat.

Sarcinile GF în sinteza pot fi:

efectuarea controlului operativ si inopinat, curent si ulterior în legatura cu aplicarea si executarea legilor fiscale a reglementarilor vamale si a celor privind disciplina contabila si financiara asupra oricarui contribuabil sau a subunitatilor acestuia, a normelor de organizare si functionare a societatilor comerciale, a zonelor libere, a organizatiilor si fundatiilor, a cluburilor urmarind combaterea evaziunii fiscale si a contrabandei.

Respectarea normelor de comert si a celor privind jocurile de noroc urmarind sa împiedice activitatea de introducere în circuitul legal a banilor obtinuti în mod ilegal, economia subterana si orice alte procedee interzise de lege.

În cadrul MFP exista garda financiara centrala condusa de un comisar general si 2 comisari adjuncti. Pâna astazi garda financiara e organul special de control în cadrul Agentiei Nationale a Controlului (A.N.C.), la nivel judetean e sectia garzi financiare care este condusa de un comisar sef sectie si are în componenta sa 2 divizii. Acestea sunt conduse de catre comisar sef divizie. Marimea diviziei este între 10-15 comisari.

Conform noii dorinte de a reorganiza activitatea garzii financiare în cadrul ANC se preconizeaza înfiintarea unor "regiuni", zone din care sa faca parte 3-4 judete, regiuni conduse de un comisar sef având ca adjuncti comisari sefi de sectie de la fiecare judet din componenta. Pentru regiunea Timis se preconizeaza reunirea a 4 judete - Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara.

Atributiile principale derivate din cele 2 mari sarcini ale GF sunt urmatoarele:

efectuarea controalelor operative si inopinate pe teritoriul judetului sau în brigazi complexe interjudetene pe baza programelor de control si a tematicii stabilite de conducatorul ANC.

efectuarea controalelor în locurile unde se produc, depoziteaza si comercializeaza bunuri sau se desfasoara activitati impozabile

întocmeste actele de control si propune sau aplica dupa caz sanctiuni contraventionale sesizând în scris sub semnatura organului conducator parchetele de pe lânga judecatorie, tribunal, curtile de apel cu privire la infractiunile constatate

verifica existenta si realitatea documentelor justificative pe timpul trasportului precum si la locurile de desfasurare a unor activitati

verifica respectarea prevederilor legale privind conducerea evidentei tehnico-operative a contabilitatii, a registrelor si a altor documente sau înscrisuri în care sunt consemnate operatiunile economice

efectueaza perchezitii cu respectarea dispozitiilor codului de procedura penala în locurile publice sau particulare atunci când exista indicii de ascundere a unor marfuri sau activitati

aplica masuri de confiscare potrivit legii a obiectelor sau produselor sustrase de la plata impozitelor si taxelor datorate statului sau a caror fabricare si desfacere sunt interzise si asigurând gestionarea si predarea acestora în conditiile legii .

Ridica documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau contraventiilor descoperite cu respectarea dispozitiilor legale

Sesizeaza organul de urmarire penala în legatura cu faptele ce reprezinta infractiunile constatate ca urmare a verificarilor efectuateColaboreaza cu structurile de control ale MFP la nivel Central si ale altor organe, cu directorul general al Finantelor Publice Judetene, la nivel local, în vederea identificarii si combaterii fenomenului de evaziune fiscala si contrabanda.

Întocmeste actele de control pentru consemnarea deficientelor constatate cu respectarea prevederilor legale si metodologiei de control primite pe linia sa de activitate.

Verifica, sesizarile si reclamatiile în limita competentelor aprobate si ia masuri operative de intrare în legalitate

Îndeplineste orice alte masuri si sarcini, transmise de catre garda centrala.

Fiecare component al GF este recrutat din rândul persoanelor care au pregatire economica superioara sau juridica, au capacitate de exercitiu deplina, au stagiul militar satisfacut si nu au antecedente penale.

Acesul la un post în cadrul GF se realizeaza prin concurs, în urma verificarii cunostitelor. Se începe cu functia de debutant si se înainteaza periodic în functie de evaluarea anuala pâna la functia de comisar principal I.

Fiecare comisar are întocmita o fisa a postului cu competentele de reprezentativitate si îsi desfasoara activitatea în baza programului zilnic. Programul e ordinar si extraordinar.

Programul ordinar vizeaza timpul atabilit de catre ANC de la orele 8 la 16.Dupa orele 16 cu aprobari speciale controlul se poate prelungi daca exista motive bine întemeiate si cu aprobarea comisarului sef al sectiei.

Programul extraordinar vizeaza niste actiuni mai complexe desfasurate în colaborare cu alte organe de control(cercetare penala, politie procuratura) si nu are un regim stabilit ca timp. De obicei programul extraordinar se realizeaza în actiunile de contrabanda si evaziune fiscala.

Pentru orice eventualitate, dar numai în relatia cu evazionisti, comisarii pot face uz de armamentul din dotare. Conditiile în care se poate face uz de acesta sunt foarte clar stabilite în regulamentul de organizare al garzii si uzul trebuie sa fie justificat de legitima aparare sau pentru imobilizarea evazionistului.

Principalele impozite controlate de catre organele MFP

controlul impozitului pe profit (I/P)

controlul taxei pe valoarea adaugata (TVA)

controlul veniturilor de natura salariala (VNS)

Controlul impozitului pe profit este definit de legea 571/2003 si reprezinta cota legala aplicata asupra diferentelor dintre veniturile si cheltuielile înregistrate în contabilitate din clasele 7 si 6 de un contribuabil, persoana juridica .

La diferentele dintre venituri si cheltuieli se adauga cheltuielile aferente "activitatii" nedeductibile fiscal (amenzi si penalitati pl[tite de persoanele juridice, depasirea cotelor legale admise cu privire la activitatea de reclama, publicitate, sponsorizari, etc) Prin cumularea la diferenta dintre venituri si cheltuieli a sumelor nedeductibile fiscal rezulta profitul fiscal spre deosebire de profitul contabil care e evidentiat în conturile 121 ca diferenta dintre venituri si cheltuieli.

Cote de impozit pe profit este de 25%.

Profitul se stabileste lunar, iar impozitul pe profit se vireaza trimestrial pâna la 25 a lunii urmatoare trimestrului încheiat.

Obiectivele   pe care le are în vedere organul de control sunt urmatoarele:

prezentarea la agentul contribuabuabil cu delegatia si avizul de control

solicitarea punerii la dispozitie a documetelor contabile cu privire la activitatea desfasurata ulterior ultimului control efectuat pâna la zi

verificarea registrelor societatii cu privire la vânzari (venituri)

verificarea registrelor societatii cu privire la cheltuieli

verificarea sumelor înscrise în conturile sintetice din clasa 7 venituri

verificarea sumelor înscrise în conturile sintetice din clasa 6 cheltuieli

verificarea sumelor înscrise în conturile sintetice din contul de impozit pe profit (cont 441)

verificarea declaratiilor lunare întocmite de contribuabil

verificarea calculelor aritmetice cu privire la determinarea veniturilor, a cheltuielilor, a impozitului pe profit

verificarea ordinelor de plata

calcularea eventualelor sume suplimentare constatate prin neînregistrarea tuturor veniturilor, înregistrarea eronata a cheltuielilor.

Calcularea de penalitati si majorari pentru sumele constatate suplimentar pentru neachitarea la termen la impozitului pe profit.

Controlul T.V.A

T.V.A. este un impozit din categoria impozitelor fiscale indirecte(suportata de catre consumatorul final), iar an sistemul bugetar al economiei din România astazi aceasta reprezinta principala sursa de venituri a bugetului de stat.

T.V.A. înlocuieste impozitul pe circulatia marfurilor si are ca temei de drept O.G. nr.3/1992, republicata (cu modificarile si adaugirile aparute în perioada 1992-2002). În anul 2002, toate modificarile O.G. nr.3/1992 s-au concretizat în Legea nr.345, lege conform careia controlul agentilor economici se efectueaza de catre organele fiscale, iar începând din anul 2004 temeiul legal este reprezentat de legea nr 571/2003-Codul fiscal.

În sfera de aplicare a T.V.A intra:

a)      livrari de bunuri mobile si prestari de servicii, întelegând prin livrari de bunuri urmatoarele:

transferul drepturilor de proprietate asupra

bunurilor mobile corporale;

vânzarea, schimbul, aportul în bunuri la

capitalul social al societatii comerciale, închirierea unor bunuri, predarea unor bunuri cu titlu gratuit de catre agentul economic.

b)      prin prestari de servicii se întelege transferul de persoane si

marfuri, servicii de posta si telecomunicatii, închirierea de bunuri mobile si imobile, operatiuni de imtermediere sau de comisionar, etc.

Nu intra în sfera T.V.A. asociatiile fara scop lucrativ pentru societatile cu caracter social, filantropic, organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica., organizatiile sindicale pentru activitatile legate direct de apararea intereselor colective, institutii publice pentru activitatile administrative, societatile educative, vânzarile de imobile construite din fondurile statului catre persoanele care le detin cu chirie.

NOTĂ: si societatile comerciale care desfasoara activitati supuse T.V.A. în conditiile în care nu au cifra de afaceri, care se modifica periodic pot opta pentru a fi sau a nu fi platitoare de T.V.A. Dezavantajul pentru cei care nu opteaza pentru plata T.V.A. pâna la atingerea unei sume (astazi 1,5 miliarde) este acela ca nu pot deduce T.V.A.Organul fiscal care are ca sarcina verificarea T.V.A. trebuie sa aiba în vedere pentru efectuarea controlului urmatoarele obiective:

1.Determinarea corecta a T.V.A. deductibila, întelegând ca serviciile si bunurile sa fie pentru necesarul societatii si sa fie destinate operatiunilor impozabile. De asemenea, T.V.A. sa fie înscrisa în facturi, chitante fiscale,etc.

2.Determinarea corecta a T.V.A. colectata, întelegând:

bunurile livrate si serviciile prestate sa fie consemnate în facturi

sau în alte documente legale.

baza de impozitare sa fie stabilita conform dispozitiilor legale.

Cotele de impozitare sa fie stabilite conform dispozitiilor legale.

3.Verificarea documentelor si a contabilitatii, întelegând:

înscrierea corecta a documentelor de aprovizionare în jurnalul

pentru cumparari;

înscrierea corecta a documentelor de livrare în jurnalul pentru

vânzari;

corelarea datelor înscrise în cele doua evidente cu înregistrarea în

contul de T.V.A. de dedus si T.V.A. colectata.

4.Verificarea întocmirii corecte si prezentarea în termen a decontului

privind T.V.A., întelegând:

-reflectarea corespunzatoare în decont a datelor din jurnalul de vânzari si cumparari;

-stabilirea corecta a operatiunilor corespunzatoare registrului T.V.A., respectiv operatiunile la intern, livrari la export, operatiunile scutite, cu sau fara drept de deducere, etc;

-stabilirea corecta a proratei reprezentând procentul pâna la care operatiunile privind T.V.A. aferent, operatiuni scutite se includ pe cheltuielile societatii;

-stabilirea corecta a sumei datorate sau de primit, preluarea corecta a soldului de la sfârsitul lunii precedente.

5.Verificarea platii T.V.A., întelegând:

-verificarea extraselor de cont;

-calculul majorarilor de întârziere în cazul depasirii termenului legal de plata(pâna în 25 ale lunii în curs pentru luna care a expirat)

6.Verificarea regularizarii diferentelor privind T.V.A., conform dispozitiilor legale:

-compensarea diferentelor de primit datorate bugetului în lunile urmatoare sau rambursarea diferentelor neregularizate.

7.Verificarea aprobarii rambursarii T.V.A., întelegând:

-cerere depusa în termen sub semnatura organului autorizat sa solicite suma;

-suma ceruta sa corespunda cu suma din decontul de T.V.A.

-cererea sa fie justificata cu documente legale.

Documentele legale sunt:

a)Pentru livrarea la export:

-declaratie vamala la export(D.V.E.) vizata de organele vamale;

-documentatia de transport international;

-polita de asigurare-reasigurare;

-alte documente care certifica exportul.

b)Pentru prestatii de servicii la export:

-contractele cu beneficiarii externi;

-factura externa;

-dovada încasarii contravalorii facturii externe sau dovada introducerii în banca a declaratiei de încasare valutara(D.I.V.).

c)Pentru transport international de persoane si marfuri:

-licenta de transport cu aprobarile legale;

-justificarea cu documente legale a efectuarii transportului,

-documente de transport international;

d)Pentru livrari în tara:

-verificarea documentelor, factura, chitante, cecuri, extrase de cont, etc. se efectueaza la fata locului sau la sediul agentului.

e)Constituirea garantiilor se realizeaza la sediul societatii controlate pentru acele cazuri în care legislatia prevede constituirea de garantii.

f)Efectuarea de controale încrucisate beneficiar-furnizor, în vederea identificarii eventualelor omisiuni, acte si documente false, etc.

8.Verificarea îndeplinirii celorlalte obligatii catre societatea controlata, întelegând:

-verificarea statutului societatii, a codului fiscal si a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului (O.R.C.)

-verificarea înregistrarii ca platitor de T.V.A. pe baza declaratiei(optional) sau a cifrei de afaceri, respectiv a veniturilor totale consemnate în bilantul contabil.

Parcurgând aceste 8 etape organul de control este în masura sa-si formeze un punct de vedere, constatarile acestuia sa fie consemnate într-un act de control a carui structura si finalitate sa fie prezentate într-un curs ulteriorintitulat actele de control întocmite de organele de control fiscal


Document Info


Accesari: 3303
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )