Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Intrebari pentru examen - Audit financiar contabil

Finante


Facultatea de Management Financiar Contabil Bucuresti Anul universitar 2007-2008

Specializarea Contabilitate si informatica de gestiune Semestrul 1

Anul de studii: V F.R.Disciplina: Audit financiar-contabil 2

Īntrebari pentru examen

ADEVARAT/FALS

A  . Auditul intern este un control de evaluare a sarcinilor, de conformitate a

inregistrarilor contabile, rapoartelor, elementelor de activ, capitalurilor si rezultatelor.

A 2 Prin audit se intelege un examen obiectiv al unui element cu scopul de a

exprima o opinie sau de obtine o concluzie asupra obiectului audit 131s1813b at.

3. Economicitatea inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru

atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a

acestor rezultate.

A 4 Auditorii interni se numesc sau se revoaca de catre conducatorul entitatii

publice, respectiv de catre organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului

compartimentului de audit public intern.

5. Comitetul pentru Audit Public Intern dezbate si avizeaza raportul annual

privind activitatea de aidit public intern si il prezinta Guvernului.

A Institutia publica mica este institutia care deruleaza un buget annual de pana la

nivelul echivalentului a 100.000 euro pe o perioada de trei ani consecutivi.

A 7 Functia de auditor intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca

activitate profesionala orientate spre profit sau recompense.

F 8. Auditul public intern este activitatea functional dependenta si subiectiva care

da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor

publice, perfectionand activitatile entitatii publice.

9. Auditul intern este un control de natura manageriala care opereaza prin

masurarea si aprecierea cantitatii altor actiuni de control.

10. Eficienta inseamna minimizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu

resursele utilizate.

11. Economicitatea inseamna maximizarea costului resurselor alocate pentru

atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a

acestor rezultate.

12. Auditorii interni se numesc sau se revoca de catre conducatorul entitatii

publice, respectiv de catre organul colectiv de conducere, cu avizul conducatorului

compartimentului de control financiar preventiv.

F 13. Auditorii interni trebuie sa fie implicati in auditarea programelor si proiectelor

finantate integral sau partial de Uniunea Europeana, daca au responsabilitati in derularea

acestor programe.

F 14. Functia de auditor intern este compatibila cu exercitarea acestei functii ca

activitate profesionala orientata spre profit sau recompense.

MULTIPLE CHOICE

1. Care dintre variantele de mai jos reprezinta tipuri ale auditului financiar?

1. auditul de regularitate;

2. auditul de sistem;

3. controlul intern;

4. auditul performantei;

5. controlul financiar preventiv.

a

b

c

d

2. Care dintre variantele de mai jos sunt obiectivele ale auditului public intern?

a. asigurarea obiectiva si consilierea, destinate sa imbunatateasca sistemele si

activitatile entitatii publice;

b. intocmirea documentelor justificatoare pentru operatiunile patrimoniale;

c. exactitatea si realitatea inregistrarilor contabile pentru stabilirea si indeplinirea

obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;

d. conducerea corecta si la zi a contabilitatii;

e. inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor acestuia.

3. Care dintre variantele de mai jos sunt obiective ale auditului public intern?

a. constituirea si evaluarea capitalului social si a patrimoniului;

b. exactitatea si realitatea inregistrarilor contabile pentru stabilirea si indeplinirea

obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;

c. intocmirea documentelor justificatoare pentru operatiunile patrimoniale;

d. conducerea corecta si la zi a contabilitii;

e. sprijinirea indeplinirii obiectivelor entitatii publice printr-o abordare sistematica si

metodica, prin care se evalueaza si se imbunatateste eficacitatea sistemului de

conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrarii.

4. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern?

a. confirmarea;

b. comparatia;

c. interviul

d. urmarirea;

e. examinarea.

5. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern?

a. garantarea;

b. analiza

c. examinarea;

d. punerea de acord;

e. compararea.

6. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern?

a. punerea de acord;

b. recalcularea;

c. urmarirea;

d. garantarea;

e. observarea fizica

7. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos sunt tehnici de audit public intern?

a. confirmarea;

b. garantarea;

c. punerea de acord;

d. verificarea

e. urmarirea.

8. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de audit

public

a. interviul;

b. recalcularea;

c. verificarea;

d. observarea fizica;

e. analiza.

9. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de audit public

intern

a. observarea fizica;

b. confirmarea

c. analiza;

d. verificarea;

e. interviul.

10. Precizati care dintre variantele enumerate mai jos nu reprezinta tehnici de verificare?

a. comparatia;

b. garantarea;

c. punerea de acord;

d. analiza

e. urmarirea.

11. Una din variantele de mai jos nu reprezinta o etapa a interventiei la fata

locului. Precizati care este aceasta.

a. intervievarea personalului auditat;

b. verificarea inregistrarilor contabile;

c. cunoasterea activitatii sistemului sau procesului supus verificarii si a structurii

procedurilor aferente;

d. determinarea abaterilor prin compararea situatiei reale cu cea stabilita;

e. realizarea de testari.

12. Una din variantele de mai jos nu reprezinta o etapa a interventiei la fata locului.

Precizati care este aceasta.

a. verificarea modului de realizare a corectarii actiunilor mentionate in auditurile

precedente

b. verificarea inregistrarilor contabile;

c. cunoasterea activitatii sistemului sau procesului supus verificarii si a structurii

procedurilor aferente;

d. efectuarea de investigatii administrative pentru combaterea fraudei, coruptiei si

altor activitati ilegale;

e. intervievarea personalului auditat.

13. Una din variantele de mai jos reprezinta categorii de riscuri specifice auditului public

intern

1. riscuri generate de schimbari legislative, structurale, manageriale etc. ;

2. riscuri financiare;

3. riscuri de organizare;

4. riscuri fiscale;

5. riscuri operationale.

a

b

c

d

14. Precizati care din variantele de mai jos nu reprezinta categorii de riscuri specifice

auditului public intern.

a. riscuri operationale;

b. riscuri generate de schimbari legislative, structurale, manageriale, etc.;

c. riscuri fiscale

d. riscuri de organizare;

e. riscuri financiare.

15. Care din variantele de mai jos sunt caracteristiciale operatiunilor, activitatilor sau

actiunilor care se efectueaza sau se desfasoara in cadrul institutiei publice si sunt supuse

auditului public intern?

1. conformitatea;

2. oportunitatea structurala;

3. acoperirea riscului de sistem;

4. conectarea sistemului;

5. oportunitatea temporala.

a

b

c

16. Care din variantele de mai jos sunt caracteristiciale operatiunilor, activitatilor sau

actiunilor care se efectueaza sau se desfasoara in cadrul institutiei publice si sunt supuse

auditului public intern?

1. legalitatea;

2. incadrarea in plafoanele valorice;

3. oportunitatea temporala;

4. regularitatea;

5. conformitatea.

a

b

c

d

17. Care din variantele de mai jos nu este o caracteristica a operatiunilor, activitatilor sau

actiunilor care se efectueaza sau se desfasoara in cadrul institutiei publice si sunt supuse

auditului public intern?

a. acoperirea riscului de sistem;

b. acoperirea riscului intern;

c. incadrarea in plafoanele valorice;

d. oportunitatea temporala;

e. oportunitatea structurala.

18. Asupra carora din variantele enumerate mai jos se exercita auditul public intern.

1. sisteme informatice;

2. alocarea fondurilor bugetare;

3. angajamente bugetare si legale din care deriva, direct sau indirect obligatii de plata,

inclusiv din fondurile comunitare;

4. sistemul de luare a deciziilor;

5. sistemul de conducere si control, precum si cu riscurile asociate unor astfel de sisteme.

a

b

c

d

e

19. Care dintre variantele de mai jos nu reprezinta tehnici de audit public intern?

a. observarea fizica;

b. interviul;

c. verificarea;

d. inspectia faptica;

e. analiza.

20. Enuntul: "totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor administrativ

teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu",

reprezinta definitia?

a. auditului public intern;

b. fondurilor publice;

c. patrimoniului public;

d. entitatii publice;

e. institutiei publice.

21. Enuntul: "sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor

sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor

publice autonome, fondurile provenite din credite contractate sau garantate de stat si a caror

rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri externe nerambursabile", reprezinta

definitia

a. auditului public intern;

b. fondurilor publice;

c. patrimoniului public;

d. entitatii publice;

e. institutiei publice.

22. Enuntul: "Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de

specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutii publice autonome,

precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de rage" reprezinta definitia

a. auditului public intern;

b. fondurilor publice;

c. patrimoniului public;

d. entitatii publice;

e. institutiei publice.

23. Enuntul "autoritatea publica, institutia publica, compania/societatea nationala, regia

autonoma, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ teritoriala este

actionar majoritar, cu personalitate juridica si care utilizeaza si administreaza fonduri publice

si/sau patrimoniu public" este definitia?

a. auditului public intern;

b. fondurilor publice;

c. patrimoniului public;

d. entitatii publice;

e. institutiei publice.

24. Enuntul: "activitatea independenta si obiectiva care da asigurari si consiliere

conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand

activitatea entitatii publice", reprezinta definitia?

a. auditului public intern;

b. fondurilor publice;

c. patrimoniului public;

d. entitatii publice;

e. institutiei publice.

YES/NO

1. Auditul public intern este ansamblul formelor de control exercitate la nivelul

entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele

acesteia si reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod

economic, eficient si eficace include, deasemenea, structurile organizatorice, metodele si

procedurile

DA 2. Auditul public intern este activitatea independenta si obiectiva care da

asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor

publice, perfectionand activitatea entitatii publice?

3. Eficienta inseamna maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu

resursele utilizate?

4. Economicitatea inseamna minimizarea costului resurselor alocate pentru

atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a

acestor rezultate?

5. Eficacitatea inseamna caracteristica unei operatii de a respecta sub toate

aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile

categoriei de operatii din care face parte?

6. Riscul este posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil de a avea un

impact asupra realizarii obiectivelor?

7. Riscul este propunerea formulata pentru a corecta sau a ameliora deficientele

constatate

8. Auditorii interni pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la

o structura sau entitate publica daca sunt soti, rude sau afini la gradul al patrulea inclusiv cu

conducatorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectiv?

9. Functia de auditor intern este incompatibila cu exercitarea acestei functii ca

activitate profesionala orientata spre profit sau recompensa?

10. Fondurile publice reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor statului,

unitatilor administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora dobandite sau

asumate cu orice titlu?

11. Entitatea publica este autoritatea publica, institutia publica,

compania/societatea nationala, regia autonoma, societatea comerciala la care statul sau o

unitate administrativ teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, si care

utilizeaza si administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public?

12. Auditul de regularitate reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de

conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace

si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea

acestora

13. Auditul de sistem reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de

conducere si control intern cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace

si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea

acestora

14. Auditul performanteiexamineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea

obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si

apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele?

15. Auditul intern este controlul managerial si reprezinta organizarea, politicile si

procedurile utilizate pentru a se asigura ca programele isi ating scopurile?

DA 16. Sfera auditului public intern cuprinde sistemele de management financiar si

control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente?

17. Managerii agentului economic au responsabilitatea principala de a intocmi si

de a prezenta situatiile financiare ale agentului economic, dar sunt interesati si de informatiile

cuprinse in situatiile financiare, chiar daca au acces la informatii financiare si de gestiune

suplimentare, care ajuta la infaptuirea proceselor de planificare, luarea decizilor si control?

RASPUNS NUMERIC

1. Precizati cate tipuri de audit public intern exista ?

2. Precizati care este marimea sporului pentru complexitatea muncii (%), aplicat

la salariul de baza, de care beneficiaza auditorii interni ?

3. Pana la ce grad de rudenie, nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit

public intern la o structura sau entitate publica, auditorii interni ce sunt rude, soti sau fini cu

conducatorul sau cu membrii organului colectiv de conducere al entitatii publice ?

4. Cate rapoarte anuale ale activitatii de audit public intern sunt elaborate de

compartimentul de audit public intern din cadrul entitatilor publice ?

5. Cu cate zile inainte de declansarea misiunii de audit public intern trebuie ca

entitatea publica sa fie notificata de catre compartimentul de audit public intern, cu privire la

scopul, principalele obiective si durata acesteia ?

6. Precizati cate criterii sunt utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a

riscului ?

7. Precizati cate niveluri sunt utilizate pentru exprimarea vulnerabilitatii entitatii

publice ?

8. Precizati cate niveluri sunt utilizate pentru aprecierea controlului intern al

entitatii publice ?

9. In cate categorii se grupeaza documentele daca se are in vedere prelucrarea

datelor cu sisteme electronice de calcul ?

10. Precizati anul in care Romania a semnat Conventia penala a Consiliului

Europei privind coruptia.

11. Precizati in cate modalitati se poate savarsi coruptia ?

12. Precizati care este numarul legii aparuta in anul 2002, prin care este

reglementat auditul public intern?

13. Platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile

comunitare se supun auditului public intern cel putin o data la _ ani.

14. Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a

titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora se supun auditului

public intern, cel putin o data la _ ani.

COMPLETARE

1. Examinarea de catre o persoana independenta si competenta a fidelitatii

reprezentarii contabile si financiare este definitia ________________.

2. Auditul reprezinta examinarea de catre o persoana ________________ si

competenta a fidelitatii reprezentarii contabile si financiare.

3. Auditul reprezinta examinarea de cate o persoana independenta si

___________ a fidelitatii reprezentarii contabile si financiare

4. Auditul intern este activitatea de evaluare organizata la nivelul unei entitati

economice sub forma unui ____________.

5. Auditul _________ intern este activitatea independenta si obiectiva care da

asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor

publice, perfectionand activitatea entitatii publice.

6. Auditul intern este un control de atestare sau certificare a documentelor

financiar - contabile care nu se confunda cu notiunea de control __________ al unitatii

patrimoniale

7. Auditul public intern este activitatea care se desfasoara cu privire la formarea

si administrarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public de catre entitatile

8. Enuntul : autoritatea publica, institutia publica, compania./societatea nationala,

regia autonoma, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este

actionar majoritar, cu personalitate juridica, si care utilizeaza si administreaza fonduri publice

si/sau patrimoniu public" este definitia ____________ ______________.

9. Termenul _____________ publica include Parlamentul, Administratia

Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, institutii

publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de

finantare al acestora.

10. Enuntul : "sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bigetul

asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale. Bugetul trezoreriei statului, bugetele

institutiilor publice autonome, fondurile provenite din credite contractate sau garantate de stat

si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri externe nerambursabile",

reprezinta definitia __________ ____________.

11. Enuntul : "totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitatilor administrativteritoriale

sau ale entitatilor publice ale acestora, dobandite sau asumate cu orice titlu",

reprezinta definitia ______________ ____________.

12. Auditul de sistem, auditul performantei si auditul de regularitate sunt cele trei

________ de audit public intern.

13. Enuntul : "minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor

estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate",

reprezinta definitia data pentru termenul de _____________.

14. Enuntul : "gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre

activitati si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective",

reprezinta definitia data pentru termenul de ___________.

15. Enuntul : "maximizarea rezultatelor unei activitatii in relatie cu resursele

utilizate", reprezinta definitia data pentru termenul de _________.

16. Enuntul : "maximizarea rezultatelor unei activitatii in relatie cu resursele

utilizate", reprezinta definitia data pentru termenul de ____________ ________.

17. Enuntul "orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o

obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public", reprezinta definitia

18. Anagajamentul ____________ este orice act prin care o autoritate competenta,

potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii.

19. Angajamentul __________ este orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar

putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public

20. Enuntul "caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrative

produse in cadrul unei institutii publice de a corespunde politicii asumate in mod expres in

domeniul respectiv de catre institutia in cauza sau de catre o autoritate superioara acesteia,

potrivit legii", reprezinta definitia data pentru _______________.

21. Enuntul "caracteristica unei operatiuni de a servi, in mod adecvat, in

circumstantele date, realitatii unor obiective ale politicilor asumate", reprezinta definitia data

pentru

22. Enuntul "caracteristica unei operatii de a respecta toate prevederile legale care

ii sunt aplicabile", reprezinta definitia ________________.

23. Enuntul "caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspectele

ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei

de operatii din care face parte", reprezinta definitia data pentru ________________.

24. Auditorii interni se numesc sau se revoca de catre conducatorul entitatii

publice, respectiv de catre organul colectiv de conducere, cu __________ conducatorului

compartimentului de audit public intern.

25. Functia de auditor intern este ______________ cu exercitarea acestei functii ca

activitate profesionala orientata spre profit sau recompensa.

26. Enuntul "mandatul acordat de catre o autoritate calificata unui auditor in

vederea inceperii unei misiuni", reprezinta ____________ de ___________.

27. Auditorii interni selectati pentru realizarea unei misiuni de audit public intern

intocmesc o ______________ de independenta, cu scopul de a demonstra independenta fata

de entitatea sau structura auditata?

28. Enuntul "totalitatea normelor juridice ce reglementeaza activitatea institutiilor

Uniunii Europene, actiunile si politicile comunitare", reprezinta definitia data _____________


Document Info


Accesari: 4205
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )