Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
STUDIU DE CAZ - Solutionarea litigiului survenit in urma acordarii de catre o banca a unui credit neperformant

Finante


STUDIU DE CAZ

Solutionarea litigiului survenit în urma acordarii de catre o banca a unui credit neperformantÎn anul 1992, societatea comerciala "Amely Import-Export SRL", în urma prezentarii documentatiei necesare, a obtinut un credit în valoare de 30 milioane lei de la Banca Comerciala Româna, destinat achizitionarii unor autoturis 21221q1624v me Dacia 1310. Obiectul principal de activitate al firmei este transportul, firma acoperind doua ramuri:transportul în regim taxi si transportul rutier de marfuri. Numarul total de angajati ai firmei se comune din 2 centraliste angajate în regim de colaborare si un administrator. Desi are un numar redus de angajati, societatea lucreaza cu un numar mare de beneficiari, conform contractelor de prestari servicii, care îsi desfasoara activitatea sub îndrumarea, coordonarea si numele societatii. Societatea era condusa de cei doi asociati, ei asigurând managementul firmei.

Documentele prezentate de firma au fost urmatoarele: bilantul contabil, balanta de verificare, previzionari ale profitului si ale extinderii activitatii, calcule de rentabilitate, solvabilitate si un studiu de fezebilitate, întocmit cu scopul de a evidentia ca afacerea pe care societatea Amely doreste sa o demareze este profitabila.

Aceste documente au fost analizate de ofiterii de credite si pe baza concluziilor si a normelor de creditare în vigoare s-a calculat ratingul de credit, necesar adoptarii deciziei de creditare.

In general, ratingul de credite se determina pentru fiecare client beneficiar de credite prin marcarea casutei corespunzatoare fiecarui criteriu ce caracterizeaza creditul si clientul; pentru acelasi criteriu nu se poate marca decât o singura casuta rezervata, astfel încât, pentru fiecare client sa fie 14 casute, tot atâtea câte criterii cuprinde ratingul (vezi tabelul urmator).

Pentru calcularea ratingului mediu de credite, se pondereaza numarul criteriilor de rating 1 îndeplinite cu 1, numarul criteriilor de rating 2 îndeplinite cu 2 si asa mai departe, iar suma obtinuta se imparte la numarul total al criteriilor, 14.

NCRn = numarul criteriilor de rating i indeplinite, cu n = 1, 2, . ,5;

CR = ratingul mediu de credit.

Raportul nu poate depasi cifra 3.

Caracteristicile clientului

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

a. generale

De talie inter-nationala cu re-putatie foarte bu-na in cadrul eco-nomiei 

De talie nationala cu reputatie buna

De talie regio-nala sau locala cu reputatie bu-na

De talie locala sau regionala cu reputatie accep-tabila

De talie locala cu reputatie slaba

Societate publica pe actiuni tran-zactionate curent la bursa (in-ter)nationala

Societate publica pe actiuni tran-zactionate la bur-sa ocazional

Societate publica pe actiuni tran-zactionate la RASDAQ

Societate pe acti-uni sau cu ras-pundere limitata cu cel putin 2 asociati

Societate cu raspundere limi-tata cu un singur asociat

b. financiare

Rapoarte finan-ciare auditate cu-rent de firme de talie interna-tionala

Rapoarte finan-ciare auditate cu-rent de firme ro-manesti

Rapoarte finan-ciare auditate cu-rent de firme re-gionale sau de comisii de cen-zori

Rapoartele finan-ciare nu sunt dis-ponibile in mod curent

Rapoarte finan-ciare neauditate / neavizate, care nu sunt disponi-bile

Trend crescator al cifrei de afaceri pe ultimii 5 ani

Trend crescator al cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani

Trend crescator al cifrei de afaceri fata de anul precedent

Trend descresca-tor al cifrei de afaceri

Diminuare semnificativa a cifrei de afaceri

Rentabilitate inalta si stabila, peste 20% in ultimii 3 ani

Rentabilitate medie si stabila, intre 10-20% in ultimii 2 ani

Rentabilitate slaba si instabila in timp, sub 10%, necesita re-structurare

Rentabilitate in-tamplatoare, in unele perioade profit, in altele pierderi, se im-pune o restruc-turare profunda

Rentabilitate ne-gativa (pierderi), exista posibi-litatea declansarii falimentului

Solvabilitate ridi-cata, peste 150%

Solvabilitate bu-na, intre 150% si 121%

Solvabilitate acceptabila, intre 120%si 110%

Solvabilitate sla-ba, sub 110%

Solvabilitate sub 100%, care echi-valeaza practic cu insolvabili-tatea

c. managementul

Experienta si sta-bilitate excelente la nivelul con-ducerii

Echipa de con-ducere capabila si abila

Echipa de con-ducere cu abili-tate si pregatire medii

Echipa de con-ducere cu abili-tate si pregatire discutabile

Echipa de con-ducere slaba, cu dese schimbari

Obiective strate-gice bine defi-nite, realizate sis-tematic

Obiective strate-gice  definite

Obiective pe termen scurt

Obiective intam-platoare care se schimba des

Fara obiective clare

d. (sub)ramura de activitate

In ascensiune, cu perspective bune, protejata in si-tuatie de rece-siune

In ascensiune, cu perspective bune

Trend usor as-cendent sau chiar de stagnare

Afectata de fluc-tuatiile ciclice (sezoniere) sau climaterice

In declin, fara perspective de redresare

Caracteristicile creditului

a. istoricul relatiei de credit

Client traditional care si-a achitat intotdeauna la scadenta obliga-tiile

Clientul a apelat curent la credit si si-a achitat dato-riile la scadenta

Clientul si-a achitat datoriile cu unele intarzi-eri de pana la 30 de zile

Intarzieri repeta-te in plata dato-riilor de pana la 90 de zile care afecteaza relatia de credit

Intarzieri frec-vente in plata da-toriilor de peste 90 de zile, sis-tarea relatiei de creditare

b. conditii de eligibilitate

Eligibil la toate conditiile si pen-tru orice catego-rie de credit

Eligibil la majo-ritatea conditiilor si categoriilor de credit

Eligibil numai pentru anumite categorii de cre-dite

Eligibil intam-plator pentru foarte putine ca-tegorii de credite

Neeligibil

c. administrare

Costuri de ope-rare normale si efecte de antre-nare majore

Costuri de ope-rare normale si unele efecte de antrenare

Costuri de ope-rare normale

Necesita o moni-torizare atenta

Efect de antrena-re negativ; nece-sita monitorizare permanenta

d. sursa de rambursare

Capacitate incon-testabila de ram-bursare pe seama lichiditatilor (depozit colate-ral) si a cash-flow-lui din ope-rare

Capacitate buna de rambursare pe seama cash-flow-lui din operare

Capacitate de rambursare par-tial pe seama cash-flow-lui din operare, fiind ne-cesare si surse secundare de rambursare (co-laterale non-cash)

Capacitate de rambursare insu-ficienta. Trebuie solicitate garantii din partea actio-narilor semnifi-cativi

Sursele primara si secundara de rambursare nu mai exista sau exista partial si se impune lichi-darea activelor

e. colaterale

Nu este nevoie de colaterale, ga-rantia de compa-nie fiind sufi-cienta

Cash colateral sau alte contra-garantii din par-tea statului sau a unor banci de prim rang

Partial cash cola-teral si partial colateral non-cash

Colateral non-cash cu posibi-litate de deterio-rare

Garantii insufi-ciente, fiind posi-bila inregistrarea de pirderi pentru banca

Numarul criteriilor indeplinite

În cazul studiat, ratingul de credite a fost calculat ca fiind 2,85, clientul îndeplinind urmatoarele criterii:

S.C. "Amely Import-Export SRL" este o societate comerciala cu raspundere limitata, cu doi asociati, de talie locala si cu o reputatie acceptabila.

Din punct de vedere financiar, societatea are o solvabilitate ridicata, peste 150%, o rentabilitate medie si stabila, intre 10% si 20% pe ultimii 2 ani, iar cifra de afaceri înregistreaza un trend ascendent fata de anul precedent.

Managementul firmei a fost apreciat de catre Banca Comerciala Romana ca fiind o echipa cu abilitate si pregatire medii, data fiind profesia de medici a asociatilor, care conduc firma. În acelasi timp, s-a constatat ca au obiective strategice definite pentru urmatorii ani si anume dezvoltarea obiectului principal de activitate si ocuparea unui segment mai mare din piata. Aceste obiective au fost aceeptate de banca, ele fiind realizabile datorita ramurii de activitate care prezenta perspective bune.

Clientul este eligibil numai pentru anumite categorii de credite si necesita o monitorizare atenta. De aceea, pe lânga cesionarea cash-flow-lui in favoarea bancii, a mai fost solicitata o garantie imobiliara (non-cash).

Pe baza acestor aprecieri, s-a calculat ratingul de credit, astfel:

În contractul de credite încheiat între societatea comerciala "Amely" si BCR, se prevedeau urmatoarele:

Partile contractului;

Termenii si valabilitatea:

contractul este valabil pe toata perioada de creditare, iar in conditiile în care dobânda perceputa de banca se modifica, se va reedita contractul, subliniidu-se schimbarile;

termenul de rambursare a creditului este de 12 luni, cu o perioada de gratie de 2 luni, în care debitorul achita doar dobânda aferenta creditului în aceasta perioada, nu si ratele de credit.

Comisioane si dobânzi:

banca va percepe împrumutatului un comision de gestiune si un  comision de neutilizare, în cazul în care împrumutatul nu foloseste suma împrumutata.

împrumutatul accepta nivelul actual al dobânzii, 50% pe an;

calculul dobânzii se va efectua exact la numarul de zile de utilizare a creditului, raportat la un an calendaristic de 360 de zile;

creditul se poate rambursa si înainte de scadenta, caz în care banca va recalcula în mod corespunzator dobânda datorata;

nerambursarea la scadenta a creditului datorat da dreptul bancii de a percepe o dobânda majorata cu 30% pe an peste dobanda curenta, iar începând cu ziua scadentei acestea vor fi înregistrate în contul "credite restante", iar dobânzile neachitate se trec în contul "dobânzi restante" si se va urmari retragerea lor din încasarile debitorului;

Garantii:

împrumutatul se obliga sa garanteze creditul în suma de 30 milioane lei   si dobânzile aferente cu urmatoarele garantii constituite in favoarea bancii:

cesionarea obligatorie în favoarea bancii a cash-flow-ului împrumutatului care se va derula prin conturi deschise la BCR;

ipoteca de rangul I în favoarea bancii pentru un teren cu o suprafata de 50000 mp, în localitatea Snagov, în valoare de 50 milioane lei.

Creditul a fost acordat (banii au intrat în contul împrumutatului) la data de 10 mai 1992.

Pentru acordarea creditului banca a analizat "studiul de fezabilitate" întocmit de client si pe baza acestuia a calculat ratingul de credit care îi permite sa aprecieze daca clientul se încadreaza în normele de creditare în vigoare. Astfel a fost stabilit ratingul ca fiind 2,85.

Graficul de rambursare era urmatorul:

Anul

Luna

Data scadentei

Rata de credit

Dobânda de plata

Rest de plata

În primele 6 luni de la acordarea creditului, banca a retras din contul curent al clientului sumele datorate de acesta, dar în luna a saptea, la data scadentei, soldul contului debitorului era 0. Aceasta se datora faptului ca firma nu mai avea activitate de 3 luni, deci nici venituri - debitorul era în imposibilitate de plata.

Banca si-a îndeplinit îndatorirea de a-l anunta pe debitor ca nu mai are de unde retrage bani pentru plata ratelor de credit si a dobânzilor, dar acesta nu a raspuns si nici nu a încercat în vreun fel sa îsi achite datoriile fata de banca. Dupa 90 de zile de la data ultimei scadente, creditul a fost înregistrat în bilantul contabil al bancii la rubrica "restante", calculându-se în continuare si dobânzi suplimentare.

Dupa evaluarea activelor si pasivelor firmei, s-a constatat ca aceasta era falimentara si ca atare a fost declarata în faliment.

Pentru a-si urmari debitorul la plata datoriei, banca, prin juristul sau, a initiat si a obtinut de la Judecatorie formula executorie pentru contractul de credit si pentru garantie, obtinând dreptul de proprietate asupra terenului ipotecat în favoarea ei de catre debitor.

În acest moment, creditul neperformant a fost scos în afara bilantului si se procedeaza în continuare la executarea silita a debitorului.

Executorii bancari au organizat licitatia la sediul bancii pentru vânzarea terenului, pretul începând de la suma pe care banca o mai avea de recuperat (v. calculul de mai jos), majorata cu un procent de 25%, estimat a fi suficient pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de toate procedurile necesare recuperarii creantei.

Eventualele sume obtinute în plus fata de pretul cerut la deschiderea licitatiei prin vânzarea terenului ar fi fost returnate debitorului, dar banca nu a reusit sa vânda terenul decât dupa un an, când licitatia a fost începuta de la pretul de 38.671.875, singurul licitant achitând suma ceruta de banca.


Document Info


Accesari: 2801
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )