Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
NORMA PRIVIND IMPRUMUTUL PENTRU NEVOI PERSONALE

Finante


NORMA

PRIVIND IMPRUMUTUL PENTRU NEVOI PERSONALE

 
Divizia Retail

Aprobat de Consiliul de Administratie din data de 05.02.2007

 


Nr.

Crt.

Tipul de venit

Procent de ajustare

Mod de calcul al venitului net

Specificatii

Salarii nete obtinute in Romania (inclusiv bonusuri, norma de hrana - pentru personalul care isi desfasoara activitatea in institutiile publice ale sectorului de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, diurne - numai pentru personalul diplomatic, personalul navigant (aerian, maritim), soferi - atat pe curse interne, cat si pe curse internationale; indemnizatie aferenta concediului de maternitate

1. In cazul veniturilor constante:

Min (Venitul net aferent Venitului Brut mentionat in Cartea de munca/ Contractul de munca si, dupa caz Actele Aditionale/ Adeverinta de Venit; Ultimul Venit Net inscris pe Adeverinta de Venit)

2. In cazul veniturilor variabile:

Media aritmetica a ultimelor 6 salarii completate pe Adeverinta de Venit:

Pentru angajatii care realizeaza constant venituri variabile datorita naturii activitatii desfasurate (ex.: venituri stabilite pe baza performantelor lunare ale angajatului prime periodice, ore suplimentare), venitul luat în considerare va fi determinat ca medie aritmetica a celor 6 salarii variabile completate.

3. In cazul concediului de maternitate:

Min (Venitul net aferent Venitului Brut mentionat in Cartea de munca/ Contractul de munca si, dupa caz Actele Aditionale /Indemnizatia aferenta concediului de maternitate

Contractele de munca pe perioada determinata trebuie sa aiba o data de expirare posterioara datei de maturitate a Împrumutului. Salariul net mentionat in Adeverinta de Venit poate fi verificat cu s 10410y2420k alariul brut inregistrat in Contractul de munca/ Cartea de munca/ Aditional la Contractl de munca (dupa caz). - link Calculator Rate.

Veniturile cu caracter temporar (bonusuri, premii, alte sume variabile acordate in functie de performante sau alte conditii) sunt acceptate doar daca exista o probabilitate certa de realizare a lor si in viitor. In aceste conditii pentru a putea lua in considerare bonusurile, prime legate de performanta etc se va avea in vedere solicitarea adeverintei de venit cu ultimele 6 salarii realizate, precum si /sau fluturasii de salarii semnati de catre persoanle autorizate si stampilati sau copie conform cu originalul dupa statul de salarii.

In cazul diurnelor se va solicita un document suplimentar de la angajator cu valoarea diurnelor nete incasate pe ultimele 6 luni in valuta incasata.

In cazul personalulului care isi desfasoara activitatea in institutiile publice ale sectorului de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, si care obtine norma de hrana, pe adeverinta se va completa venitul net care include si norma de hrana.

Nu se va accepta ca ambele semnaturi de pe Adeverinta de Venit sa fie pp. (înlocuitori).

Pensii din Romania

Venitul net inscris pe cuponul de pensie

Sunt acceptate doar pensiile pentru limita de vârsta sau pensiile anticipate.

Pensiile pentru invaliditate nu sunt acceptate

Venituri nete din cedarea folosintei bunurilor

Venitul net total obtinut (Venit Brut - Taxe) / Numar de luni pentru care s-a realizat venitul

Contractul/ contractele de inchiriere poate/ pot fi luat/e in considerare daca a(u) fost inregistrat(e) la Administratia Financiara de o perioada de cel putin 3 luni in urma si au o valabilitate de cel putin 6 luni incepand cu data aplicarii.

In cazul in care aplicantul obtine exclusiv venituri din cedarea folosintei bunurilor va trebui sa realizeze:

- Cesionarea veniturilor din chirii;

- Cedarea dreptului de inchiriere in favoarea bancii (dupa caz)

Dividende

Se va determina un venit net mediu lunar provenind din dividendele repartizate in anul precedent minus taxe, la rezultat aplicandu-se cota de participare a asociatului

Exceptii:

- Inaintea datei de 31.03.n (n=anul current) ( termen limita pentru inregistrarea documentelor financiare la autoritatile fiscale)

Se va determina un venit mediu lunar provenind din dividendele repartizate in anul n-2 minus taxe, la rezultat aplicandu-se cota de participare a asociatului (Ex. Anul curent - 2007

Anul n-2 - 2005)

- Dupa data de 31.03.n (anul curent)

Se va determina un venit mediu lunar provenind din dividendele repartizate in anul n-1 minus taxe, la rezultat aplicandu-se cota de participare a asociatului.

(Ex. Anul current - 2007

Anul n-1 year - 2006)

Venituri nete obtinute din activitati independente

Categorii principale avocati, notari publici, executori, evaluatori autorizati experti contabili/ contabili autorizati, doctori si farmacisti, veterinari, arhitecti, comercianti, traducatori autorizati)

Venitul net eligibil= (Venitul Net mentionat in Declaratia Speciala privind veniturile din activitati independente aferenta anului anterior sau Deciziei de impunere definitiva pentru anul anterior sau Declaratia Globala privid veniturile din activitati independente aferenta anului anterior - Taxe)/Numar de luni

In situatia existentei mai multor asociati, venitul va fi ponderat cu participatia asociatului.

Exceptii:

- Inaintea datei de 30.04.n (n=anul current) ( termenul limita pentru depunerea declaratiei speicale privind veniturile obtinute din activitati independente sau Declaratiei Globale privind veniturile din activitati independente la organele fiscale autorizate)

Venitul net eligibil= (Venitul Net mentionat in Declaratia Speciala privind veniturile din activitati independente aferenta anului n-2 sau Deciziei de impunere definitiva pentru anul n-2 sau Declaratia Globala privid veniturile din activitati independente aferenta anului n-2 - Taxe)/Numar de luni(Ex. Anul curent - 2007

Anul n-2 - 2005)

- Dupa data de 30.04.n (n = anul curent)

Se va avea in vedere venitul realizat pe anul preedent (n-1) (Ex. Anul curent (n)- 2007,

anul precedent (n -1) - 2006

Veniturile navigatorilor

Se va determina un venit net lunar conform urmatoarei formule:

[∑ (Valoare lunara a contractului pentru ultimii 2 ani * perioada navigare)] / 24 luni

In cazul in care contractele de navigare sunt incheiate cu o societate din strainatate acestea vor trebui traduse de catre un traducator autorizat cu legalizarea semnaturii acestora (exceptie contractele de munca incheiate in limba engleza sau franceza).

Venituri obtinute din contracte de cesiune a drepturilor de autor

MIN ; Venitul net mentionat in Documentul care dovedeste venitul net

Contractul/ Contractele de cesiune a drepturilor de autor poate/ pot fi luat/e in considerare daca au fost incheiate de o perioada de cel putin 3 luni in urma in raport cu data cererii si o perioada de cel putin 12 luni de obtinere a lor in viito, in raport cu data cererii.

Venituri obtinute din contracte de management/ contracte de administrare

Venitul net mentionat in Documentul care dovedeste venitul net

Contractul/ Contractele de management/ administrare/ Hotararea AGA sau CA/ Decizia Asociatului Unic   poate/ pot fi luat/e in considerare daca au fost incheiate de o perioada de cel putin 3 luni in urma in raport cu data cererii si o perioada de cel putin 12 luni de obtinere a lor in viitor, in raport cu data cererii.

Alte venituri

Se accepta numai cu aprobare speciala, ca venituri aditionale si in modalitatea de calcul aferenta tipului de venit net

Capitolul I - DOCUMENTELE NECESARE

Dosarul de credit va consta din urmatoarele documente solicitate pentru Împrumutat si Împrumutatul Solidar (daca este cazul):

Documente generale

Cererea de credit (Anexa 2)

Declaratia-Acord pentru Împrumutat si Împrumutat Solidar (daca este cazul) (Anexa 4)

Copie a Actului de Identitate

In cazul in care Imprumutatul/ Imprumutatul Solidar are Credite/ alte obligatii deja angajata (exceptie card de credit si overdraft - limita luata in considerare va fi cea declarata de solicitant/ imprumutat solidar in Cererea de credit) se vor sollicita Contractele de credit si Graficele deRambursare aferente, precum si Dovada achitarii ultimei rate (dupa caz).

Documente legale si de venit `

În cazul salariatilor:

Adeverinta de venit (Anexa 3)

Copie a Cartii de Munca/ Contractului Individual de Munca si a actului aditional cu ultima modificare de salariu - pentru credite in suma mai mare de 5.000 EUR sau echivalent in RON (se poate solicita si pentru sume mai mici de 5.000 EUR sau echivalent in RON, conform conventiilor/ contractelor de intermediere incheiate cu Terte parti/ Agenti).

Document suplimentar de la angajator cu valoarea neta a diurnelor incasate pe ultimele 6 luni;

Fluturasii de salarii semnati de catre persoanle autorizate si stampilati /Copie conform cu originalul dupa Statul de salarii (dupa caz).

În cazul persoanelor fizice autorizate:

Copie a documentului care atesta capacitatea de exercitare a profesiei:

avocati Decizia Baroului de Avocati de înscriere în tabelul de avocati cu drept de exercitare a profesiei de avocat

notari publici: ordinul Ministrului de Justitie si Certificatul care atesta înregistrarea la Curtea de Apel în a carei raza teritoriala îsi are sediul biroul notarial (Certificatul de schimbare a sediului, daca este cazul);

executori ordinul Ministrului de Justitie sau în cazul asociatilor, Autorizatia de functionare emisa de Curtea de Apel

evaluatori autorizati Certificatul de evaluator autorizat emis de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din România (ANEVAR) si dovada valabilitatii stampilei pentru anul în curs;

medici si farmacisti: autorizatia de libera practica eliberata de Ministerul Sanatatii si Certificatul de înregistrare a cabinetului;

experti contabili/ contabili autorizati: dovada înscrierii în Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;

architecti: certificatul eliberat de Ordinul Arhitectilor din România privind înregistrarea în Tabloul Arhitectilor si Actul de înfiintare a biroului individual de arhitectura/ Dovada de înregistrare a biroului individual de arhitectura;

medici veterinari: atestat de libera practica medicala veterinara eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari judetean sau a Municipiului Bucuresti si, daca este cazul, Avizul special pentru desfasurarea activitatii de libera practica veterinara eliberat de Directia Sanitar-Veterinara judeteana sau a Municipiului Bucuresti. Daca este cazul, se prezinta si Cartea de identitate pentru medici veterinari.

traducatori autorizati autorizatia eliberata de Ministerul Justitiei prin care se certifica persoana fizica ca interpret/ traducator; precum si declaratia pe proprie raspundere (sub semnatura privata) in care va declara ca este in continuare traducator autorizat si ca nu i-a fost retrasa aceasta autorizatie.

Copie a Autorizatiei de functionare emisa de autoritatea competenta valabila pentru anul in curs (ex. pentru executori - Autorizatia de functionare eliberata de Curtea de Apel) - daca este cazul;

Copie a Codului de Identificare Fiscala (cod fiscal/ Cod Unic de Înregistrare/ Certificat de Înregistrare Fiscala) emis de autoritatea competenta - daca este cazul;

Ultima Declaratie speciala de venit privind veniturile din activitati independente/Ultima Decizia de Impunere definitiva/  Ultima Declaratia Globala (copie)

Copie a Declaratiei estimative de venit pentru anul in curs (unde este cazul).

În cazul pensionarilor:

Cuponul de pensie din luna curenta sau anterioara - original sau copie

Copia deciziei de pensionare.

În cazul veniturilor din chirii:

Copie dupa Contractul de închiriere;

Copie dupa titlul de proprietate al bunului inchiriat.

Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor

Contract de cesiune a veniturilor din chirii (in cazul in care clientul participa exclusiv cu venituri din chirii) - pentru tragereIn cazul veniturilor din dividende:

Certificat de Inregistrare la Registrul Comertului

Certificat constatator/Document care cuprinde datele care s-ar regasi in certificatul constatator printat dupa RECOM de functionarul bancii,

Bilant la finele anului precedent

Decizia Asociatului Unic/ Hotararea AGA/ Proces Verbal AGA de repartizare a dividendelor

Balanta de verificare a lunii in care au fost repartizate dividendele (cu exceptia lucratorilor in asociatii/ societati cooperatiste)

Ultima balanta de verificare incheiata (cu exceptia lucratorilor in asociatii/ societati cooperatiste).

In cazul in care veniturile salariale sunt obtinute de la firma unde este asociat, pe langa adeverinta de venit se vor solicita urmatoarele documente:

Certificat de Inregistrare la Registrul Comertului,

Certificat Constatator/ Document care cuprinde datele care s-ar regasi in certificatul constatator printat dupa RECOM de functionarul bancii,

Ultima Balanta de verificare incheiata (cu exceptia lucratorilor in asociatii/ societati cooperatiste)

In cazul veniturilor navigatorilor:

Carte de munca, daca este cazul,

Carnet de marinar,

Brevet/ Certificat de competenta (pentru functia actuala),

Contractele de munca pe ultimii 2 ani (pentru a dovedi stabilitatea),

Adeverinta/ Foaia matricola emisa de Autoritatea Navala Romana - care reprezinta extras din Registrul de Evidenta a Personalului Roman eliberata de Autoritatea Navala,

Recomandarea scrisa semnata de firma de crewing/ comandantul navei/ Certificat de Serviciu (Sea Service Certificate).

In cazul veniturilor obtinute din contracte de cesiune a drepturilor de autor:

Contractul de cesiune a drepturilor de autor,

Document emis de beneficiarul contractului din care rezulta cuantumul veniturilor nete realizate pe ultimele 3 luni, in raport cu data cererii.

In cazul veniturilor obtinute din contracte de management/ contracte de administrare :

Contractul de management/ Contractul de administrare si/ sau copie a Hotararii AGA sau CA/ Deciziei Asociatului Unic care stabileste cuantumul remuneratiei,

Document emis de societatea beneficiara a contractului de management/ contractului de administrare din care rezulta cuantumul veniturilor nete realizate pe ultimele 3 luni, in raport cu data cererii.

Documente necesare refinantarii

Pentru aprobare:

Contract de credit, inclusiv Graficul de rambursare de la creditul care urmeaza a se refinanta;

Pentru Tragere:

Scrisoare lichidare credit (Anexa 6)/ Document intocmit de client care sa contina informatiile regasite in Scrisoarea Lichidare Credit (in mod special solicitarea de rambursare anticipata a creditului ce se refinanteaza din orice disponibil din cont de la banca de la care se refinanteaza) - pentru fiecare credit de consum care va fi refinantat - original;

Extras de cont sau un alt document emis de catre Banca/ institutia de credit din care sa reiasa informatiile solicitate în formularul Scrisoare lichidare credit - original

Ordin(e) de plata întocmit(e) de Client pentru transferul sumelor necesare rambursarii integrale în avans a creditului/ creditelor de consum detinut(e) de Client la alte banci/ institutii de credit - original.

Anexe

Anexa 1 - DESCRIEREA PRODUSULUI

Scop

Împrumut negarantat pentru finantarea unei persoane fizice în baza venitului net al acesteia si pentru refinantarea unui/unor credite de consum.

Canale de distributie

Împrumutul pentru nevoi personale poate fi oferit prin urmatoarele canale de distributie:

Reteaua teritoriala

Terte parti (externe)

Agenti

Canalele de distributie externe sunt reglementate prin conventii încheiate cu fiecare în parte si pot avea ca rezultat limitari/ modificari ale produsului standard.

Alte canale de distributie pot fi utilizate numai în baza deciziei / aprobarii Bancii.

Clientii - grupul tinta

Împrumuturile sunt acordate persoanelor fizice - salariati,   persoane fizice autorizate (avocati, notari publici, executori, evaluatori autorizati, experti contabili/ contabili autorizati, doctori si farmacisti, veterinari, arhitecti, traducatori autorizati), pensionari), persoane fizice care obtin venituri din dividende sau persoane fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor, din contracte de cesiune a drepturilor de autor, din contracte de administrare/ contracte de management, navigatori

Persoana care solicita si beneficiaza de un Împrumut pe baza contractuala va fi denumita Împrumutat.

Moneda

RON/ EUR

Durata Împrumutului

6 - 120 luni

Exceptie:

Minim 6 - Maxim 60 luni pentru creditele mai mici de 5.000 EUR sau echivalentul in RON

Suma Împrumutului

Minim:  150 EUR sau echivalentul în RON sau

500 EUR sau echivalentul în RON - în cazul împrumuturilor de

nevoi personale având ca obiect si refinantarea unui/ unor credit(e) de consum

Maxim: 20,000 EUR sau echivalentul în RON

Conditii suplimentare (în cazul refinantarii)

Vechime credit de consum ce va fi refinantat: minim 3 luni

Creditul trebuie sa fi fost acordat de catre o institutie financiara sau de catre o banca;

Suma împrumutului sa fie cel putin egala cu totalul obligatiilor de plata aferente creditului/ creditelor refinantat(e);

Sa nu inregistreze restante la data aplicarii.

Refinantarea se poate acorda atat moneda pe moneda, cat si pe alte valute.

Dobânda

Rata dobânzii se aplica la soldul Împrumutului luând în calcul un an de 360 de zile cu luni calendaristice de 30 de zile.

Variabila si revizuibila la fiecare 6 luni în functie de valoarea indicelui de referinta si a costului rezervelor minime obligatorii la data modificarii, prima modificare fiind efectuata la 6 luni de la Data Contractului. Rata variabila a dobânzii este stabilita în functie de indicele de referinta BUBOR/ EURIBOR la 6 luni la care se adauga costul rezervelor minime obligatorii si o marja fixa ale caror procente sunt diferite pentru fiecare moneda. Dobanda se poate modifica in functie de schimbarile intervenite in reglementarile legale cu privire la regimul rezervelor minime obligatorii constituite de banci la Banca Nationala a Romaniei si de variatia indicelui de referinta. În cazul în care indicele de referinta si costul rezervelor minime obligatorii variaza cu minim 10% (în plus/ minus) fata de valoarea initiala a acestuia (la Data semnarii Contractului/ la cea mai recenta modificare, dupa caz), Banca poate modifica Dobânda în consecinta, în orice moment conform deciziei sale. Noul nivel al ratei dobânzii va fi comunicat Împrumutatului printr-o scrisoare cu confirmare de primire (Anexa 7, Anexa 8) trimisa de Departamentul Administrare Credite Retail în maxim 15 zile de la data aplicarii noii rate a dobânzii. Atasat, se va trimite si un nou Grafic de Rambursare care va forma parte integranta din Contractul de Împrumut. Pentru a vizualiza zilnic Împrumuturile pentru care a fost revizuita rata dobânzii, se va accesa raportul "Interest rates reviewed for personal loans".

Banca stabileste nivelele ratei dobânzii în functie de modul în care au fost acordate Împrumuturile, si anume prin intermediul unor Terte parti sau al sucursalelor PBR.

Comisionul de acordare

Se calculeaza ca un procent aplicat la suma solicitata de Împrumutat. Comisionul de   acordare va fi retinut din suma Împrumutului la data tragerii Împrumutului;

Banca stabileste nivelele comisionului de acordare în functie de modul în care au fost acordate Împrumuturile, si anume prin intermediul unor Terte parti sau al sucursalelor PBR.DAE

Dobânda anuala efectiva (DAE) reprezinta costul total al Împrumutului la Împrumutat exprimat în procent anual din Împrumutul total acordat, calculat în conditiile legii, având la baza toate costurile pe care Împrumutatul trebuie sa le plateasca pentru Împrumut si anume Dobânda si Comisionul de acordare. Nu sunt incluse în calculul DAE dobânzile penalizatoare si Comisionul de rambursare în avans.

Comisionul de rambursare în avans

În cazul rambursarilor în avans, Banca are dreptul de a calcula si percepe un comision de rambursare în avans calculat ca procent aplicat la suma rambursata în avans.

Penalitati

Standard pentru toate tipurile de împrumuturi destinate persoanelor fizice;

Sunt percepute pentru orice sume care nu sunt platite la scadenta (principal, dobânda, alte sume datorate în baza Contractului de Împrumut)

Sunt stabilite sub forma unor dobânzi penalizatoare aplicate astfel:

un procent anual peste dobânda curenta pentru Împrumutul restant si alte sume restante si

un procent anual pentru Dobânda restanta,

calculate zilnic pro rata temporis începând cu a 10-a zi de întârziere.

Rambursarea

Rambursarea Împrumutului se realizeaza în rate lunare egale denumite anuitati, prin intermediul sucursalelor si agentiilor Bancii sau prin intermediul altor terte parti care vor fi acceptate de catre un membru al Senior Retail Bussiness Committee. Împrumutatul va rambursa principalul si dobânda conform Graficului de Rambursare care reprezinta parte a Contractului de Împrumut.

Data primei scadente trebuie fixata la cel putin 20 de zile de la Data Contractului, însa nu mai mult de 30 de zile de la aceasta. Clientul poate fi sfatuit sa aleaga data scadentei în functie de data primirii salariului.

Împrumutatul poate solicita Bancii modificarea datei de scadenta lunare printr-o cerere scrisa adresata sucursalei. Banca va confirma modificarea datei de scadenta printr-o notificare (Anexa 9) si un nou Grafic de Rambursare.

Lunar, la data scadentei Anuitatea este debitata automat din contul curent al Împrumutatului. Împrumutatul este obligat ca la data scadentei lunare sa asigure în contul sau curent folosit pentru rambursare un sold suficient pentru plata anuitatii mentionate în Contractul de Împrumut. Împrumutatul împuterniceste Banca sa debiteze unilateral oricare dintre conturile sale deschise la Banca (inclusiv conturile de depozit, etc.) cu orice suma datorata Bancii în baza Contractului de Împrumut.

Daca moneda oricaruia dintre aceste conturi difera de moneda Împrumutului, Banca are dreptul de a utiliza sumele disponibile în acestea pentru a cumpara o suma echivalenta cu obligatiile de plata, la cursul de schimb al Bancii, prin debitarea contului respectiv cu suma echivalenta obligatiilor de plata si cu alte costuri implicate de realizarea acestor operatiuni.

Rambursarea în avans

Împrumutatul are dreptul, conform Contractului de Împrumut, de a solicita rambursarea în avans a Împrumutului, fie ea totala sau partiala, oricând pe parcursul duratei Împrumutului, printr-o cerere scrisa înaintata de catre Împrumutat sucursalei.

Pentru rambursarea în avans, Împrumutatul va trebui sa plateasca Bancii un comision de rambursare în avans aplicat la suma rambursata în avans. Suma minima ce poate fi rambursata în avans trebuie sa fie de cel putin 2 anuitati. Rambursarea în avans va fi procesata la urmatoarea data de scadenta.

În functie de optiunea Împrumutatului, rambursarea în avans va conduce la:

reducerea duratei Împrumutului cu mentinerea valorii anuitatii;

reducerea anuitatii cu mentinerea duratei Împrumutului.

Noul Grafic de Rambursare va intra în vigoare la data indicata în Grafic, iar Banca îl va oferi Împrumutatului/ Împrumutatului Solidar la cererea acestuia.

Împrumutat Solidar

În cazul în care venitul Împrumutatului este insuficient pentru contractarea sumei dorite, Banca poate sa ia în calcul si venitul unui Împrumutat Solidar care îndeplineste aceleasi criterii de eligibilitate ca si Împrumutatul.

Împrumutatul Solidar poate fi doar sotia / sotul Împrumutatului.

Garantii

Obligatiile Împrumutatului/ Împrumutatului Solidar fata de Banca vor fi garantate prin:

asigurare de risc financiar încheiata de catre Banca. Asigurarea se comporta ca o garantie personala din partea unor terti, asa cum este considerata de BNR. Alaturi de aceasta asigurare Banca va încheia pentru Împrumutat si o polita de asigurare de grup pentru invaliditate permanenta totala si deces, din accidente a persoanelor împrumutate în baza unui contract de credit;

Cesiunea veniturilor obtinute din chirii in cazul in care Imprumutatul/ Imprumutatul - Solidar inregistreaza exclusiv venituri din chirii.

Criterii de eligibilitate

Rezidenta si cetatenie

Româna

Vârsta

Minim: 21 de ani la începutul Împrumutului.

Maxim: 65 de ani la data de maturitate a Împrumutului.

Stabilitatea profesionala

Salariati: Min. 3 luni vechime la actualul loc de munca sau minim 1 an de experienta totala în munca;

Pensionari: Sunt acceptate doar pensiile pentru limita de vârsta sau pensiile anticipate;

Persoane fizice autorizate: Min. 1 an de activitate;

Asociati: Min. 2 ani de activitate a societatii de la care se obtin dividendele;

Navigatori: minim 2 ani de activitate in domeniu,

Persoane fizice cu venituri din cedarea folosintei bunurilor: Min. 3 luni de realizare a unor venituri din cedarea folosintei bunurilor si o perioada de cel putin 6 luni de obtinere a lor in viitor,

Persoane fizice cu venituri obtinute din contracte de cesiune a dreptului de autor/ contracte de management/ contracte de administrare: minim 3 luni de realizare a veniturilor obtinute din contracte de cesiune a drepturilor de autor/ contracte de management/ contracte de administrare in raport cu data cererii si o perioada de cel putin 12 luni de obtinere a lor in viitor.

Venit - Capacitate de Rambursare

Anuitatea trebuie sa fie inferioara sau egala cu Capacitatea de rambursare a Împrumutatului sau a Familiei.

Capacitatea de rambursare = Min (40%* Venit net (Împrumutat/ Familie) - Angajamente totale lunare de plata ale Familiei, 30%* Venit net (Împrumutat/ Familie) - Angajamente de plata lunare ale Familiei din credite de consum)

Unde:

Venit net (Împrumutat/ Familie) = Venitul lunar total net al Împrumutatului/ Familiei - Alte cheltuieli lunare ale Familiei

Angajamentele de plata si alte cheltuieli lunare ale Familiei (Împrumutat si sot/ sotie Împrumutat care locuiesc si gospodaresc impreuna) vor fi stabilite pe baza informatiilor prezentate de catre Client în Cererea de Credit astfel:

Angajamente totale lunare de plata ale Familiei rezulta din însumarea tuturor angajamentelor de plata din contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumparare de bunuri în rate, etc. indiferent de creditor, inclusiv costuri legate de derularea creditului (prime de asigurare de viata, comision de administrare lunar, comisioane legate de acordarea creditului pentru care se aplica etc) luate in considerare ca valoare lunara.

Angajamente de plata lunare ale Familiei din credite de consum rezulta din însumarea tuturor angajamentelor de plata din contracte de credit de consum, precum si din contracte de natura creditului de consum, indiferent de creditor, inclusiv costuri legate de derularea creditului (prime de asigurare de viata, comision de administrare lunar, comisioane legate de acordarea creditului pentru care se aplica etc), luate in considerare ca valoare lunara. Creditul de consum reprezinta creditul contractat în vederea satisfacerii nevoilor personale ale Împrumutatului si/ sau ale Familiei ori pentru achizitionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investitii imobiliare. În cazul în care Împrumutatul/ Împrumutatul Solidar/ sotul/sotia Imprumutatului are carduri de credit/ overdraft, obligatia de plata va fi considerata ca 2 % din limita de creditare stabilita(si declarata de client in cererea de credit).

Alte cheltuieli lunare ale Familiei - reprezinta angajamente de plata de alta natura decât cele rezultate din contracte de credit si asimilate cum sunt sumele care rezulta din contracte, hotarâri judecatoresti ca: pensii de întretinere, CAR-uri, sulte, chirii, retineri din salarii, popriri, etc

În cazul Împrumuturilor având ca obiect si refinantarea unui/ unor credit(e) de consum, angajamentul/ angajamentele lunar(e) de plata aferent(e) creditului/ creditelor de consum refinantat(e) nu va/ vor fi luat(e) în considerare la stabilirea Capacitatii de rambursare.

Venitul lunar total net al Împrumutatului/ Familiei luat în calcul la stabilirea eligibilitatii rezulta din adunarea tuturor tipurilor de venit declarate de Împrumutat si/ sau Împrumutatul Solidar si acceptate de catre Banca (venituri certe cu caracter de permanenta) sunt urmatoarele: salariu net, salariu net din contracte de munca cu norma partiala, pensie, venituri din activitati independente, dividende, venituri ale navigatorilor, venituri obtinute din contractede de cesiune a drepturilor de autor, contracte de management, contracte de administrare, ajustate cu procentul de ajustare de 100%, precum si veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor, precum si alte venituri acceptate de banca, dar numai ca aditionale si cu aprobare speciala, ajustate cu procentul de ajustare de 80 %;

Venitul lunar total net al Împrumutatului/ Împrumutatului Solidar trebuie sa fie de minimum 70 EUR.

In cazul veniturilor obtinute in alta valuta decat RON, se va stabili echivalentul in RON prin utilizarea cursului de schimb BNR din ziua introducerii cererii.

Istoricul de creditare

În cazul în care Împrumutatul si/ sau Împrumutatul Solidar au/ are alte împrumuturi si/ sau facilitati de credit contractate cu Banca si/ sau alte banci/ institutii financiare la care inregistreaza restante pe o perioada mai mare de 30 de zile în ultimele 6 luni sau mai mult de 90 de zile în întreaga perioada de creditare, valoarea restantelor nu trebuie sa depaseasca suma de 15 EUR sau echivalent in RON. In caz contrar, acestia/ acesta nu pot/ poate solicita/ garanta Împrumutul curent.

Împrumutatul/ Împrumutatul Solidar va fi verificat în:

Baza de date a Bancii

Centrala Riscurilor Bancare a BNR

Bazele de date ale Birourilor de credit.

In cazul veniturilor din dividende sau in cazul salariilor obtinute de la firma unde este asociat, se va realiza si verificarea firmei in baza de date a Centralei Incidentelor de Plata. In acest caz se vor accepta clientii care nu inregistreaza incidente majore in ultimele 12 luni si nu au interdictie de a emite CEC-uri.

Exceptii

Exceptiile de la prezenta norma de creditare vor fi aprobate de catre un membru al Senior Retail Business Committee al Bancii.

Document Info


Accesari: 3053
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )