Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Oportunitati de finantare nerambursabila din fonduri europene sau nationale a proiectelor de dezvoltare locala

Finante


Programul Național pentru Dezvoltare RuralăDenumire.


Programul național pentru dezvoltare rurală 2007-2013


Obiectivul programului


Creșterea competitivității sectoarelor agro-alimentar și forestier.


Perioada de implementare
Axe prioritare:


Axa prioritara 1. Creșterea competitivității sectoarelor agricol si forestier

Axa prioritara 2. Îmbunătățirea calității mediului si a zonelor rurale

Axa prioritara 3. Îmbunătățirea calității vieții rurale

Axa prioritara 4. Leader


Organismul responsabil pentru implementarea programului

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale


https://www.apdrp.ro/

www.fonduri-structurale.ro

Activități eligibile

Cheltuieli eligibile

Buget alocat (EURO)

Beneficiari

Limita min./ max. a finanțării (EURO)

Stadiu

Axa prioritara 1. Creșterea competitivității sectoarelor agricol si forestier

Masura125. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii

infrastructură rutieră agricolă - construirea și/sau modernizarea drumurilor de acces, poduri și podețe, drumurilor agricole de exploatație;

sisteme de irigații - modernizare și/sau retehnologizare inclusiv lucrări pentru stațiile de pompare, de contorizare;

sisteme desecare și drenaj și alte lucrări de îmbunătățiri funciare - modernizare și/sau retehnologizare;

lucrări de corectare a torenților, situate în fond funciar agricol - constând în construirea și/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau alte asemenea lucrări.

Ghidul solicitantului nu a fost încă aprobat.organizații/federații de utilitate publică, ale proprietarilor/deținătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislația în vigoare;

consilii locale și asociații ale acestora;


Ghidul solicitantului nu a fost încă aprobat.

Ghidul solicitantului nu a fost încă aprobat.

Măsura 122. Îmbunătățirea valorii economice a pădurii

achiziționarea materialului de plantat, costurile de instalare a culturilor, pentru îmbunătățirea structurii arboretelor în concordanță cu tipul natural fundamental de pădure,

refacerea arboretelor slab productive și substituirii celor derivate;

realizarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor prevăzute în planurile de amenajare, incluzând răritura pre-comercială;

achiziționarea de mașini, echipamente și materiale pentru suprafețele incluse în catalogul național al materialelor forestiere de reproducere (ex. livezi semincere, părinți de familii) și în suprafețele desemnate pentru conservarea resurselor genetice forestiere.

înființarea de pepiniere forestiere, inclusiv achiziționarea de mașini, echipamente și materiale pentru producerea de material forestier de reproducere de calitate, numai în cazuri excepționale cum sunt acelea ca pepiniera să facă parte din exploatația forestieră și pe terenuri din fond forestier.

Ghidul solicitantului nu a fost încă aprobat.comunități locale deținătoare de pădure în comun (cu drept de proprietate indivizibil) sau asociațiile acestora;

comune și municipalități deținătoare de pădure sau asociațiile acestora;

Ghidul solicitantului nu a fost încă aprobat.

Ghidul solicitantului nu a fost încă aprobat.

Axa prioritara 2. Îmbunătățirea calității mediului si a zonelor rurale

Măsura 221. Prima împădurire a terenurilor agricole

primă de înființare a plantațiilor forestiere (costuri stan 727t1920h dard), conform proiectului tehnic;

primă anuală pentru lucrările de completări și întreținere a plantației pe o perioadă de 5 ani;

o primă anuală fixă (standard) ca și primă pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe ar și pe ha, pentru o perioadă de 15 ani.

Ghidul solicitantului nu a fost încă aprobat.deținătorii privați de teren agricol

autorități publice locale deținătoare de teren agricol


Ghidul solicitantului nu a fost încă aprobat.

Ghidul solicitantului nu a fost încă aprobat.

Axa prioritara 3. Îmbunătățirea calității vieții rurale

Măsura 312

Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi

a)       Crearea de micro-întreprinderi precum și dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spațiul rural;

b)      Încurajarea inițiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri și femei;

c)      Încurajarea activităților meșteșugărești și a altor activități tradiționale;

d)      Reducerea gradului de dependență față de agricultură;

Domenii eligibile:

a)       Industria ușoară (articole de pielărie, încălțăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);

b)      În activități de procesare industrială a produselor lemnoase - începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);

c)      Mecanică fină, asamblare mașini, unelte și obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

d)      Investiții pentru dezvoltarea activităților meșteșugărești, de artizanat și a altor activități tradiționale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecționare instrumente muzicale tradiționale etc.), precum și marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obținute din aceste activități)

e)       Servicii pentru populația rurală cum ar fi:

i. croitorie, frizerie, cizmărie;

ii. conectare și difuzare internet;

iii. mecanizare, transport (altele decât achiziția mijloacelor de transport) protecție fitosanitară, însămânțare artificială a animalelor;

iv. reparații mașini, unelte și obiecte casnice


Tipuri de cheltuieli eligibile

a)       Investiții corporale (construcția, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv - pentru efectuarea activității vizate de proiect -,  precum și construcția de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziționarea în leasing a acestora);

b)      Investiții necorporale (software, patente, licențe etc.), inclusiv achiziționarea în leasing a acestora

c)      Taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanță, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor


Micro-întreprinderile

Persoane fizice autorizate

Persoane fizice care se angajează să se înregistreze ca persoane fizice autorizate, în vederea implementării proiectului

Finanțarea nerambursabilă nu poate depăși  70% din

totalul cheltuielilor eligibile, astfel:

50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi


Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 Euro.


Ghidul solicitantului lansat. Prima sesiune de cereri de proiecte se închide la 30.10.2008.

Măsura 313. Încurajarea activităților turistice

a)       creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scară mică;

b)      investiții în activități recreaționale;

c)      investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.

d)      dezvoltarea și/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural

Construcția, modernizarea, extinderea și dotarea structurilor de primire turistice

i. vile,

ii. bungalou-uri,

iii. cabane turistice,

iv. campinguri, sate de vacanță, popasuri turistice, căsuțe tip camping,

v. pensiuni turistice și pensiuni agroturistice,

vi. structuri de primire cu funcțiuni de cazare pe pontoane plutitoare.

Investiții în:

i. spații de campare, amenajări de ștranduri și piscine,

ii. achiziționare de mijloace de transport tradiționale

iii. pentru plimbări, trasee pentru echitație, inclusiv prima achiziție de cai în scop turistic și asigurarea adăposturilor acestora

iv. rafting,

Investiții în:

i. construirea, modernizarea și dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării și vizitării turistice;

ii. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spațiul rural, conectate la sistemele regionale și naționale;

iii. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.;

iv. Investiții legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora

v. Investiții legate de înființarea și amenajarea de trasee tematice (ex: "drumul vinului", "al olăritului", "cioplitorilor în lemn", etc.).

Investiții pentru:

i. achiziționarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achiziționarea în leasing a acestora, costurile de instalare și montaj;

ii. întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor


a)     

b)     

c)     

d)     

micro-întreprinderile

persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici);

comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare

asociațiile de dezvoltare intercomunitară, constituite numai între comune și înființate conform legislației naționale în vigoare;

ONG-uri.

Finanțarea nerambursabilă acordată: 5.000-200.000


(cofinanțarea: 100% pentru investiții publice, 50%/70% pentru investiții private)

Ghidul solicitantului lansat. Prima sesiune de cereri de proiecte se închide la 30.10.2008.

Măsura 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de baza pentru economia si populația rurala si punerea in valoare a moștenirii rurale

a)       înființarea de drumuri noi, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale și străzi din interiorul comunei);

b)      prima înființare, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă (captare, stații de tratare, alimentare) pentru localitățile rurale având sub 10.000 populație echivalentă (p.e.);

c)      prima înființare, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată (canalizare, stații de epurare) pentru localitățile rurale având sub 10.000 populație echivalentă (p.e.);

d)      prima înființare și extinderea rețelei publice de joasă tensiune și/sau a rețelei publice de iluminat;

e)       prima înființare și extinderea rețelei publice locale de alimentare cu gaz către alte localități rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la rețea;

f)       investiții în stații de transfer pentru deșeuri și dotarea cu echipamente de gestionare a deșeurilor;

g)      înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);

h)      renovarea clădirilor publice (ex. primării) și amenajări de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.);

i)        investiții în sisteme de producere și furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componentă a unui proiect integrat (în situația în care este vorba de un proiect de renovare a unei clădiri publice);

j)        prima înființare și dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale;

k)      investiții în construcția de grădinițe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;

l)        achiziționarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea local în zonele unde o astfel de investiție nu este atractivă pentru companiile private, dar care este indispensabilă pentru comunitate și vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale;

m)    achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi etc.) dacă fac parte din investiția inițială pentru înființarea serviciului;

n)      investiții de renovare, modernizarea și dotarea aferentă a așezămintelor culturale, inclusiv prima achiziție de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume populare și instrumente muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului; de asemenea, vor fi susținute cheltuielile cu achiziționarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare și montaj;

o)      restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa B și natural din spațiul rural (peșteri, arbori seculari, cascade etc.);

p)      studii privind patrimoniul cultural (material și imaterial) din spațiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția comunității;

q)      achiziționare de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural.

Proiectare

Consultanță, studii

Taxe administrative

Construcții-montaj

Achiziții echipamente, programe informatice, licențe, patentecomunele

asociațiile de dezvoltare intercomunitară

asociații de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată

Valoarea totală eligibilă maximă:

- 6 mil. pentru proiecte integrate depuse de Asociații de dezvoltare comunitară

3 mil. pentru proiecte individuale de infrastructură depuse de Asociații de dezvoltare comunitară

- 2,5 pentru proiecte integrate depuse de comune

- 1 mil. pentru proiecte individuale de infrastructură depuse de comune

- 0,5 mil. pentru restul proiectelorfinanțare nerambursabilă:

- 70% a cheltuielilor eligibile pentru proiecte generatoare de profit

-100% pentru proiecte negeneratoare de profit


Ghidul solicitantului lansat. Cereri de proiecte deschise. Actuala sesiune de cereri de proiecte se închide la 30.10.2008.

Axa prioritara 4: Leader

Măsurile 41 și 421

Se implementează strategiile de dezvoltare locală de către grupuri de acțiune locală (GAL), în teritoriile selectate, pentru atingerea obiectivelor axelor 1, 2 și 3 din FEADR, în concordanță cu strategia elaborată la nivel local, ce se va materializa prin proiecte realizate individual sau prin cooperare cu alte GAL-uri/parteneriate.421: 5.498.826 Eurogrupuri de acțiune locală, din care fac parte autoritățile locale.

< 400.000

Procesul de selecție a GAL va fi lansat oficial în anul 2009.

Măsura 431 - creșterea capacității de implementare a strategiilor de dezvoltare locală

a)       431.1 - construcție parteneriate public-private

b)      431.2 - funcționarea grupurilor de acțiune locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului.grupuri de acțiune locală, din care fac parte autoritățile locale


Procesul de selecție a GAL va fi lansat oficial în anul 2009.

Programul operațional regional


Denumire.


Programul Operațional Regional


Obiectivul strategic al programului


Sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial și durabile a regiunilor României, corespunzător nevoilor lor și resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creștere, îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi și a munci.


Perioada de implementare
Axe prioritare:


Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

Axa prioritara 2: Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport

Axa prioritara 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local

Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului


Valoarea totala:


4.568.341.147 euro


Organismul responsabil pentru efectuarea plăților către beneficiari


MDLPL - Direcția Generală de Autorizare și Plăți Programe


www.inforegio.ro

www.fonduri-structurale.roActivități eligibile

Cheltuieli eligibile

Buget alocat (EURO)

Beneficiari

Limita min/max. (EURO)

Stadiu

Axa prioritara 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

centrele sociale cu destinație multifuncțională care pot acoperi o gamă variată de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele în dificultate (rezolvarea unor probleme specifice, organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independente și a competențelor profesionale, etc.);

investiții în centrele rezidențiale care asigură servicii de cazare de lungă durată;

modernizarea/ extinderea clădirilor centrelor sociale (spații de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);

modernizarea/ extinderea clădirilor pentru înființarea de noi centre sociale;

modernizarea utilităților generale și specifice ale centrelor sociale;

crearea/ modernizarea facilităților de acces pentru persoane cu dezabilități;

amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale;

dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dezabilități

Alte activități decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiții optime a proiectului.


unități administrativ-teritoriale

servicii publice de asistență socială

unități de asistență medico-socială

furnizorii privați de servicii sociale

Valoarea totală[1] 100.000 - 1.000.000


Contribuție solicitant: minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile și totalitatea celor neeligibile

Ghidul solicitantului a fost aprobat.

Se aplică metoda cererii deschise de proiecte cu depunere continuă - se primesc continuu cereri de finanțare până la contractarea integrală a fondurilor publice alocate.

3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru învățământul obligatoriu, exceptând campusurile pentru învățământ profesional și tehnic;

construirea, extinderea, consolidarea, reabilitarea, modernizarea clădirilor campusurilor pentru învățământ profesional și tehnic;

dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente IT;

consolidarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor din campusurile universitare de stat: spații de învățământ, spații de cazare, cantine, diferite facilități pentru  activități didactice;

reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor centrelor de formare profesională continuă;

modernizarea utilităților, inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dezabilități, pentru toate tipurile de infrastructură educațională.

cheltuieli privind achiziționarea (exproprierea) terenului, amenajarea acestuia și amenajări pentru protecția mediului;

cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile;

cheltuieli pentru construcții și instalații;

cheltuieli pentru dotarea cu echipamente tehnologice și funcționale;

cheltuieli privind organizarea de șantier, lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier;

cheltuielile diverse și neprevăzute.


comune, orașe, municipii și județe, pentru proiecte adresate unităților școlare din învățământul obligatoriu

universități de stat, pentru campusuri universitare;

instituții publice și universități de stat furnizoare de servicii de formare profesională continuă

Valoarea totală 135.000 - 18.000.000


contribuție solicitant: minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile și totalitatea celor neeligibile

Ghidul solicitantului a fost aprobat.

Se aplică metoda cererii deschise de proiecte cu depunere continuă - se primesc continuu cereri de finanțare până la contractarea integrală a fondurilor publice alocate.

Axa prioritara 4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală

construirea/modernizarea/extinderea de clădiri și anexe aferente, exclusiv pentru activități de producție și servicii pentru firme;

construirea/extinderea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de afaceri și a drumurilor de acces;

crearea/modernizarea/extinderea utilităților de bază din interiorul structurii de afaceri (stații de tratare a apei, unități de furnizare a energiei și a gazului, sistem de canalizare);

conectarea la rețele broadband (internet);

cablarea clădirilor;

dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/modernizate/extinse;

activități de promovare a structurii de sprijinire a afacerii.


Alte activități decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiții optime a proiectului.

cheltuieli privind achiziționarea (exproprierea) terenului, amenajarea acestuia și amenajări pentru protecția mediului;

cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile;

cheltuieli pentru construcții și instalații;

cheltuieli pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse;

cheltuieli privind organizarea de șantier, lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier;

cheltuielile diverse și neprevăzute.comune, orașe, municipii și județe;

parteneriate între u.a.t.;

camere de comerț;

asociații care reprezintă mediul de afaceri, constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

societăți comerciale, inclusiv societăți comerciale administrator, definite conform Ordonanței Guvernului nr. 65/2001, cu modificările ulterioare.

Valoarea totală: 459.000 - 23.000.000


contribuție solicitant din valoarea eligibilă a proiectului:

u.a.t. și parteneriate ale acestora - 50% (60% - în regiunea București - Ilfov)

u.a.t. cu bugetul mai mic de 10 mil. EURO și populația mai mică de 5.000 de locuitori - 30% (40% în regiunea București - Ilfov)

întreprinderi mijlocii - 40% (50% în regiunea București - Ilfov)

întreprinderi mici și micro-întreprinderi - 30% (40% în regiunea București - Ilfov)

Ghidul solicitantului a fost aprobat.

Se aplică metoda cererii deschise de proiecte cu depunere continuă - se primesc continuu cereri de finanțare până la contractarea integrală a fondurilor publice alocate.

4.3. "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor"

achiziționarea de echipamente și tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producție, prestare servicii, construcții a microîntreprinderii;

achiziționarea de sisteme it (hardware și/sau software);

construirea/ extinderea/ modernizarea spațiilor de producție/ prestare servicii ale microîntreprinderii.


Alte activități decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării în condiții optime a proiectului.

!!! Proiectul (investiția) se va implementa/realiza în mediul urban.

cheltuieli cu construcții și instalații

cheltuieli cu achiziționarea de echipamente și tehnologii noi

cheltuieli cu achiziționarea sistemelor it

cheltuielile cu servicii de consultanță

cheltuieli aferente activităților de audit și de publicitate și informare

cheltuielile diverse și neprevăzute


Societăți comerciale sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și au ca domenii de activitate cel puțin una din clasele (codurile) aferente secțiunilor/ grupelor CAEN prevăzute în Ghidul solicitantului.

Valoarea totală a proiectului: 20.000 - 500.000


Contribuție solicitant din valoarea eligibilă a proiectului: minim 30%.

Valoarea finanțării nerambursabile reprezintă maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor din domeniul transportului rutier, de marfă și de călători pe cale rutieră).

Ghidul solicitantului a fost aprobat.

Cereri deschise de proiecte lansate, cu termen limită pentru depunere.

Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului

5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Intervențiile vizează monumente istorice de valoare locală, națională și universală.

restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea clădirilor de patrimoniu;

restaurarea, protecția și conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;

refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale și carosabile) către obiectivele reabilitate, în interiorul zonei de protecție a acestora;

lucrări și dotări pentru asigurarea iluminatului interior și exterior, a iluminatului de siguranță precum și a celui decorativ;

restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor;

amenajări peisagistice pentru punerea în evidență a obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat;

dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, anti-efracție);

modernizarea utilităților aferente obiectivului turistic de patrimoniu (energie electrică, alimentare cu apă, canalizare)

dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil

amenajarea zonelor de protecție prin delimitarea și împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);

construcția utilităților anexe (parcaj, grup sanitar, reclame și indicatoare);

amenajarea/ marcarea de trasee turistice/ itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate.

construcția/ reabilitarea/ amenajarea căii de acces către obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat.


Alte activități decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitate derulării lor în scopul implementării în condiții optime a proiectului.

!!! Monumentele istorice grupa B vizate de acest domeniu de intervenție trebuie să se situeze în mediul urban.

cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;

cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;

cheltuieli pentru investiții;

cheltuieli aferente implementării proiectului;

alte categorii de cheltuieli.
orașe, municipii și, după caz, județe, inclusiv parteneriate ale acestora (sau cu alți beneficiari eligibili);

autorități ale administrației publice centrale, inclusiv parteneriate ale acestora

instituții de cult care sunt organizate ca persoane juridice de utilitate publică;

organizații neguvernamentale cu activități în domeniul protejării monumentelor istorice, conform statului și să aibă o vechime în acest domeniu de activitate de cel puțin 6 luni


Valoare totală: 460.000 - 23.000.000


Contribuție solicitant din valoarea maximă eligibilă a proiectului: minim 2%.

Ghidul solicitantului a fost aprobat.

Se aplică metoda cererii deschise de proiecte cu depunere continuă - se primesc continuu cereri de finanțare până la contractarea integrală a fondurilor publice alocate.

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice

Se finanțează obiectivele cu potențial turistic care sunt incluse în:

localitățile din mediul urban,

localitățile din mediul rural în care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 1.500.000 EURO,

stațiunile turistice balneare, climatice și balneo-climatice (indiferent dacă sunt localizate în mediul rural sau urban).infrastructura de turism de utilitate publică

a.        amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potențial turistic (formațiuni geologice, peșteri, saline, mine, vulcani noroioși, lacuri)

b.       valorificarea potențialului turistic montan

c.        dezvoltarea turismului balnear

infrastructura de turism publică/ privată, care intră sub incidența regulilor ajutorului de stat

a.        dezvoltarea turismului balnear

b.       modernizarea și extinderea structurilor de cazare, precum și a utilităților conexe

c.        crearea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților aferente


Tipuri de cheltuieli orientative

1.a. - instalații de iluminat, încălzire, ventilație, crearea/ modernizarea grupurilor sanitare, crearea punctelor de colectare a gunoiului menajer

- construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale;

1.b. -       construirea/ modernizarea punctelor (foișoare) de observare/ filmare/ fotografiere;

construirea/ modernizarea refugiilor montane;

amenajarea posturilor Salvamont;

1.c. - reabilitarea/ modernizarea infrastructurii rutiere;

crearea/ reabilitarea parcurilor balneare, parcuri - grădină;


2.a. -       dezvoltarea rețelelor de captare și /sau transport a izvoarelor minerale și saline cu potențial terapeutic;

crearea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilități) a bazelor de tratament;

2.b. - modernizări și extinderi

2.c. - crearea și dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităților specifice;

construirea de piscine, ștranduri, bazine de kinetoterapie;

construire terenuri de sport;

modernizare căi ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal și de munte,

creare porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement;

construire pârtii de schi și pentru celelalte sporturi de iarnă;

amenajări specifice sporturilor nautice;

crearea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților aferente;

crearea/ modernizarea traseelor de cură pe teren, a locurilor de recreere și popas, a facilităților de utilizare a izvoarelor minerale;

construire piste pentru cicloturism;


Categorii de cheltuieli eligibile

Cheltuielile privind achiziția terenului, amenajarea acestuia și amenajări pentru protecția mediului

Cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului

Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiție

Cheltuieli legate de consultanță, proiectare și asistență tehnică (numai pentru proiectele care nu se supun regulilor privind ajutorul de stat)

Cheltuieli pentru efectuarea studiilor de teren (numai pentru proiectele care nu se supun regulilor privind ajutorul de stat)

Pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (numai pentru proiectele care nu se supun regulilor privind ajutorul de stat)

Cheltuielile efectuate pentru construcții și instalații aferente execuției obiectivului de investiție

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Cheltuielile aferente activităților de audit și cheltuielile cu publicitatea și informarea


Unități administrativ-teritoriale și parteneriate între acestea

Asociații de dezvoltare intercomunitară

Întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi), și mijlocii din domeniul turismului și/ sau activități conexe

Parteneriate constituite între unități administrativ - teritoriale și ONG-uri din domeniul turismului și/ sau activități conexe

Valoarea totală:

În cazul neaplicării regulilor de ajutor de stat: 200.000 - 23.000.000

În cazul aplicării regulilor de ajutor de stat: 200.000 - 23.000.000 (200.000 - 4.600.000, pentru proiectele de modernizare/ extindere structuri de cazare și utilități conexe).


Contribuție solicitant din valoarea eligibilă a proiectului:

În cazul neaplicării regulilor de ajutor de stat:  2%

În cazul aplicării regulilor de ajutor de stat:

u.a.t. și parteneriate ale acestora - 50% (60% - în regiunea București - Ilfov)

u.a.t. cu bugetul mai mic de 10 mil. EURO și populația mai mică de 5.000 de locuitori - 30% (40% în regiunea București - Ilfov)

întreprinderi mijlocii în domeniul turismului - 40% (50% în regiunea București - Ilfov)

întreprinderi mici și micro-întreprinderi în domeniul turismului - 30% (40% în regiunea București - Ilfov)

Ghidul solicitantului a fost aprobat.

Se aplică metoda cererii deschise de proiecte cu depunere continuă - se primesc continuu cereri de finanțare până la contractarea integrală a fondurilor publice alocate.

Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative"


Denumire.


Programul Operațional "Dezvoltarea capacității administrative" (PO DCA)


Obiectivul programului


Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administrații publice mai eficiente și mai eficace în beneficiul socio-economic al societății românești.


Perioada de implementare
Axe prioritare:


Axa prioritara 1. Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice.

Axa prioritara 2. Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.


Valoarea totala:


246.014.081 euro


Organismul responsabil pentru efectuarea plăților către beneficiari


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative - AM PODCA - Unitatea de plăți și contabilitate din cadrul Biroului de management financiar.


https://modernizare.mai.gov.ro

www.fonduri-structurale.ro

Activități eligibile

Cheltuieli eligibile

Beneficiari

Limita min/max. a finanțării (EURO)

Stadiu

Axa prioritara 1. Domenii majore de intervenție.


1.1 Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ


instrumente, metode, cadru organizațional specific abordării orientate spre politici publice care să ducă la o mai bună reglementare în administrația publică

instruirea specialiștilor implicați în procesul de formulare a politicilor publice din administrația publică centrală și locală

implementarea planurilor strategice și trening în planificarea strategică

mecanisme pentru dezvoltarea și implementarea parteneriatelor

strategii locale de dezvoltare

cheltuieli pentru consultanță și studii;

cheltuieli cu organizarea de evenimente, conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru (exceptând cursurilor de instruire)

cheltuieli pentru organizarea cursurilor de instruire;

cheltuieli aferente managementului de proiect;

cheltuieli generale de administrație;

cheltuieli care rezultă din aplicarea legislației naționale și intervin în managementul proiectului;

cheltuieli privind amortizările;

cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate;

cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit și/sau electronic și abonamente;

cheltuieli de tip FEDR încrucișate.

SGG - DPP

MIRA

Ministere

Agenții

ONG-uri

universități

instituțiile publice din sectoarele prioritare

asociații de dezvoltare intercomunitară

unități administrativ-teritoriale


Contribuție solicitant: 2%

Ghidul solicitantului pentru operațiunea Strategii locale de dezvoltare, a fost publicat

Se aplică metoda cererii deschise de proiecte cu depunere continuă - se primesc continuu cereri de finanțare până la contractarea integrală a fondurilor publice alocate.

1.3 Îmbunătățirea eficacității organizaționale


revizuirea structurilor și implementarea unor instrumente moderne de management;

consultanță, studii și instruire pentru introducerea reformelor privind managementul calității;

consultanță, studii și instruire pentru elaborarea și implementarea unui sistem de management al performanțelor resurselor umane;

consultanță, studii și instruire pentru dezvoltarea funcției de management al instruirii personalului din administrația publică;

consultanță și studii pentru elaborarea (inclusiv testarea în sistem pilot) unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcții de conducere din administrația publică;

instruire în domenii relevante pentru administrația publică, cum ar fi achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul proiectelor, etc.

cheltuieli pentru consultanță și studii;

cheltuieli cu organizarea de evenimente, conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru (exceptând cursurilor de instruire);

cheltuieli pentru organizarea cursurilor de instruire;

cheltuieli aferente managementului de proiect;

cheltuieli generale de administrație (max. 20% din costurile eligibile ale operațiunii)

cheltuieli care rezultă din aplicarea legislației naționale și intervin în managementul proiectului;

cheltuieli privind amortizările (conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007);

cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate;

cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit și/sau electronic și abonamente.


SGG - UPP

MIRA

ministere

ONG-uri

universități

MEF

INS

MDLPL

agenții

unități administrativ-teritorialeContribuție solicitant: 2%

Lansat.


Ghidurile solicitantului pentru operațiunile  Revizuirea de structuri și implementarea de instrumente moderne și Module de pregătire în domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul proiectelor au fost aprobate.


Se aplică metoda cererii deschise de proiecte cu depunere continuă - se primesc continuu cereri de finanțare până la contractarea integrală a fondurilor publice alocate.

Axa prioritara 2. Domenii majore de intervenție.


2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor


instruire și consultanță pentru structurile implicate în planificarea și coordonarea procesului de descentralizare;

studii și consultanță pentru dezvoltarea procedurilor de cooperare între administrația centrală și locală și între autoritățile locale și școli/spitale/servicii de asistență socială descentralizate;

instruire pentru funcționarii publici din sectoarele de educație și sănătate pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate;

instruire pentru personalul de conducere din spitale și alte instituții medicale (managerii de spital și membrii consiliilor de administrație);

studii și consultanță pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare în învățământul preuniversitar și implementarea recomandărilor evaluărilor;

studii, consultanță și instruire pentru optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din cele trei sectoare prioritare;

studii și consultanță pentru a sprijini inițiativele de descentralizare.

cheltuieli pentru consultanță și studii;

cheltuieli cu organizarea de evenimente, conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru (exceptând cursurilor de instruire)

cheltuieli pentru organizarea cursurilor de instruire;

cheltuieli aferente managementului de proiect;

cheltuieli generale de administrație;

cheltuieli care rezultă din aplicarea legislației naționale și intervin în managementul proiectului;

cheltuieli privind amortizările;

cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate;

cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit și/sau electronic și abonamente;

cheltuieli de tip FEDR încrucișate.

MIRA

Ministere

ONG-uri

universități

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

Ministerul Sănătății Publice

unități administrativ-teritorialeContribuție solicitant: 2%

Ghidul solicitantului nu a fost lansat[2].

2.2 Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor


consultanță, studii și instruire pentru dezvoltarea, testarea și implementarea unor standarde de cost și calitate a serviciilor publice;

consultanță, studii și instruire pentru dezvoltarea de metode de măsurare a barierelor administrative;

studii și consultanță pentru elaborarea de mecanisme/instrumente/proceduri pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv crearea unei interfețe pentru bazele de date existente;

studii, consultanță și instruire pentru implementarea inițiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice;

instruire în domeniul evaluării performanțelor serviciilor publice;

studii și consultanță pentru analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării și reducerii barierelor administrative pentru cetățeni;

consultanță, studii și instruire pentru introducerea și menținerea în funcțiune a sistemelor de management;

consultanță, studii și instruire pentru folosirea mecanismelor electronice;

consultanță, studii și instruire pentru implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice.

cheltuieli pentru consultanță și studii

cheltuieli cu organizarea de evenimente, conferințe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru (exceptând cursurilor de instruire);

cheltuieli pentru organizarea cursurilor de instruire;

cheltuieli aferente managementului de proiect;

cheltuieli generale de administrație (max. 20% din costurile eligibile ale operațiunii)

cheltuieli care rezultă din aplicarea legislației naționale și intervin în managementul proiectului;

cheltuieli privind amortizările (conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007);

cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate;

cheltuieli cu achiziționarea de publicații în format tipărit și/sau electronic și abonamente;

cheltuieli de tip FEDR încrucișate.


SGG - UPP

MIRA

Ministere

ONG-uri

asociații de dezvoltare intercomunitară

structuri asociative ale autorităților administrației publice locale

universități

MEF

ANAF

agenții

unități administrativ-teritorialeContribuție solicitant: 2%

Ghidul solicitantului nu a fost lansat[3].

Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"Denumire


Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice


Perioada de implementare
Axe prioritare:


Axa prioritara 1: Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de producție.

Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate.

Axa prioritara 3: Tehnologia informațiilor si comunicațiilor pentru sectorul public si privat.

Axa prioritara 4: Creșterea eficientei energetice si a siguranței aprovizionării in contextul schimbării climatice.


Organismul responsabil pentru efectuarea plăților către beneficiari


Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Economiei si Finanțelor.

Organism intermediar pentru axa prioritară 3: Ministerul Comunicațiilor și tehnologiei Informației


https://fonduri.mcti.ro

www.fonduri-structurale.ro


Activități eligibile

Cheltuieli eligibile

Buget alocat (EURO)

Beneficiari

Limita min/max. (EURO)

Stadiu

Domeniul major de intervenție (DMI) 3.1 Susținerea accesului și  utilizării TIC

Operațiunea 2 - Sprijin pentru autoritățile administrației publice locale pentru realizarea rețelelor broadband și a punctelor de acces public la internet în bandă largă (PAPI) în zonele de eșec al pieței

Achiziționarea de servicii de consultanță pentru pregătirea, configurarea și implementarea proiectului

Realizarea rețelei de broadband

Achiziționarea și instalarea de echipamente necesare construirii și operării infrastructurii de comunicații electronice de broadband

Conectarea rețelei locale la rețelele existente

Achiziționarea licențelor software necesare implementării proiectului

Realizarea de PAPI (puncte de acces public la internet) utilizând conexiuni broadband

Instruirea personalului care administrează PAPI

Protecția Security & Risk

Cheltuieli pentru asigurarea de utilități necesare obiectivului

Cheltuieli pentru proiectare

Cheltuieli pentru consultanță și studii

Cheltuieli pentru construcții și instalații

Cheltuieli pentru achiziția de instalații, utilaje și echipamente

Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar

Cheltuieli pentru achiziția de aplicații informatice, licențe, brevete, mărci, know-how

Cheltuieli pentru organizarea de șantier

Cheltuieli pentru plata comisioanelor, taxelor și cotelor legale

Cheltuieli pentru informare, comunicare și publicitate

Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea și distribuția de materiale

Cheltuieli cu materiale consumabile

Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare specifică

Cheltuielile cu serviciile de consiliere privind acțiunile de formare, cu excepția celor furnizate în cadrul proiectelor de formare specifică

Cheltuieli generale de administrație

Cheltuieli aferente managementului de proiect

Cheltuieli diverse și neprevăzute pentru proiectele de infrastructura

Ghidul solicitantului nu a fost aprobat.

Autoritățile administrației publice locale, precum si forme asociative ale acestora

170.000 - 1.700.000 lei


Contribuție

solicitant: diferențiata, în funcție de eventuale prevederi privind ajutorul de stat.

Ghidul solicitantului nu a fost aprobat.

DMI 3.2 - Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice

Operațiunea 1 - Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Achiziționarea de servicii de consultanță pentru pregătirea și managementul proiectului, inclusiv asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice

Conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu există și este necesară pentru implementarea proiectului)

Achiziționarea de aplicații software și licențele software necesare pentru realizarea proiectului

Achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementare a  tuturor soluțiilor software și integrarea aplicațiilor folosite (pentru proiectele integrate) respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare

Achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică  și plată electronică

Construirea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul)

Configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente

Dezvoltarea conținutului inițial necesar pentru implementarea proiectului

Realizarea unui website/portal, achiziționarea domeniului pentru acest website

Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate și cel care va asigura mentenanța

Informare și publicitate pentru proiect

Auditarea parțială și finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securității aplicației.

Cheltuieli privind achiziționarea de echipamente TIC

Cheltuieli pentru dotări

Cheltuieli pentru achiziționarea de aplicații informatice și licențe

Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband

Cheltuieli pentru realizarea și configurarea rețelei LAN necesară pentru funcționarea proiectului

Cheltuieli pentru servicii de consultanță, audit, informare și publicitate

Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională

Cheltuieli aferente managementului de proiect

190.000.000 pentru întreg DMI 3.2

Unități administrativ-teritoriale, precum si forme asociative ale acestora (în ambele cazuri, populația trebuie să depășească 10.000 de locuitori)

Instituții publice ce funcționează la nivel local

Instituții publice ce funcționează la nivel central, și parteneriate între acestea

Biblioteci de drept public cu personalitate juridică

Valoarea finanțării nerambursabile pentru proiecte la nivel local:Contribuție solicitant din valoarea totală a cheltuielilor eligibile: minimum 2%


În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile se reduce în funcție de venitul net estimat.Ghidul solicitantului a fost aprobat.

Cereri deschise de proiecte lansate, cu termen limită pentru depunere. Prima cerere de proiecte expiră la 28.11.2008. Proiectele de depun on-line.

DMI 3.2 - Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice

Operațiunea 2 - Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Achiziționarea de servicii de consultanță pentru pregătirea și managementul proiectului, inclusiv asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice

Conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu există și este necesară pentru implementarea proiectului)

Achiziționarea de aplicații software și licențele software necesare pentru realizarea proiectului

Achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementare a  tuturor soluțiilor software și integrarea aplicațiilor folosite (pentru proiectele integrate) respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare

Achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică  și plată electronică

Construirea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul)

Configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente

Dezvoltarea conținutului inițial necesar pentru implementarea proiectului

Realizarea unui website/portal, achiziționarea domeniului pentru acest website

Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate și cel care va asigura mentenanța

Informare și publicitate pentru proiect

Auditarea parțială și finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securității aplicației.

Cheltuieli privind achiziționarea de echipamente TIC

Cheltuieli pentru dotări

Cheltuieli pentru achiziționarea de aplicații informatice și licențe

Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband

Cheltuieli pentru realizarea și configurarea rețelei LAN necesară pentru funcționarea proiectului

Cheltuieli pentru servicii de consultanță, audit, informare și publicitate

Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională

Cheltuieli aferente managementului de proiect

190.000.000 pentru întreg DMI 3.2

Unități administrativ-teritoriale, precum si forme asociative ale acestora

Instituții publice ce funcționează la nivel local

Instituții publice ce funcționează la nivel central, și parteneriate între acestea

Biblioteci de drept public cu personalitate juridică

Valoarea finanțării nerambursabile pentru proiecte la nivel local:Contribuție solicitant din valoarea totală a cheltuielilor eligibile: minimum 2%


În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile se reduce în funcție de venitul net estimat.Ghidul solicitantului a fost aprobat.

Cereri deschise de proiecte lansate, cu termen limită pentru depunere. Prima cerere de proiecte expiră la 28.11.2008.

DMI 3.2 - Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice

Operațiunea 3 - Susținerea implementării de aplicații de E-Educație și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Achiziționarea de servicii de consultanță pentru pregătirea și managementul proiectului, inclusiv asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice

Conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu există și este necesară pentru  implementarea proiectului)

Achiziționarea de aplicații software și licențele software necesare pentru realizarea proiectului

Achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementare a  tuturor soluțiilor software și integrarea aplicațiilor folosite (pentru proiectele integrate) respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare

Achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică  și plată electronică

Construirea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul)

Configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente

Dezvoltarea conținutului inițial necesar pentru implementarea proiectului

Realizarea unui website/portal, achiziționarea domeniului pentru acest website

Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate și cel care va asigura mentenanța

Informare și publicitate pentru proiect

Auditarea parțială și finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securității aplicației.

Cheltuieli privind achiziționarea de echipamente TIC

Cheltuieli pentru dotări

Cheltuieli pentru achiziționarea de  aplicații informatice și licențe

Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband

Cheltuieli pentru realizarea și configurarea rețelei LAN necesară pentru funcționarea proiectului

Cheltuieli pentru servicii de consultanță, audit, informare și publicitate

Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională

Cheltuieli aferente managementului de proiect

190.000.000 pentru întreg DMI 3.2

Unități administrativ-teritoriale, precum si forme asociative ale acestora

Instituții publice ce funcționează la nivel local

Instituții publice ce funcționează la nivel central, și parteneriate între acestea

Biblioteci de drept public cu personalitate juridică

Instituții de învățământ superior de drept public acreditate

Valoarea finanțării nerambursabile pentru proiecte la nivel local:Contribuție solicitant din valoarea totală a cheltuielilor eligibile: minimum 2%


În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile se reduce în funcție de venitul net estimat.Ghidul solicitantului a fost aprobat.

Cereri deschise de proiecte lansate, cu termen limită pentru depunere. Prima cerere de proiecte expiră la 28.11.2008.

Programul operațional sectorial de mediu


Denumire.


Programului Operațional Sectorial de Mediu


Obiectivul programului


Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană și România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ și calitativ.


Perioada de implementare
Axe prioritare:


Axa prioritara 1.  Îmbunătățirea accesului la utilități publice în sectorul de apă și apă uzată, prin asigurarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 și stabilirea structurilor de management al serviciilor de apă/apă uzată la scară regională.

Axa prioritara 2. Optimizarea sistemelor de management al deșeurilor prin îmbunătățirea infrastructurii de gestionare a deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de județe până în 2015.

Axa prioritara 3.Reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localități până în 2015.

Axa prioritara 4. Protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000.

Axa prioritara 5.Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.


Valoarea totala:


5,5 mld. euro


Organismul responsabil


Autoritatea de Management (AM) pentru POS Mediu este Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile


https://www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm

www.fonduri-structurale.ro

Activități eligibile

Cheltuieli eligibile

Buget alocat (EURO)

Beneficiari

Limita min/max. (EURO)

Stadiu

Axa Prioritară 4 - "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii"

Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor și a schemelor de management al ariilor naturale protejate și alte activități conexe (activități preliminare măsurilor concrete de investiții sau conservare)

Investiții în infrastructură pentru uz public orientată spre protecția și gestionarea mediului în siturile protejate

Activități privind menținerea și îmbunătățirea stării de conservare favorabilă a habitatelor în ariile naturale protejate

Activități privind menținerea și îmbunătățirea stării de conservare favorabilă a speciilor

Activități de consultare, conștientizare și informare

Activități de instruire și creșterea capacității instituționale de gestionare a rețelei de arii naturale protejate

Cheltuieli aferente pregătirii proiectelor, proiectare și inginerie

Cheltuieli aferente taxelor pentru obținerea, respectiv prelungirea valabilității avizelor, acordurilor sau autorizațiilor aferente obiectivului de investiții

Cheltuieli aferente pregătirii documentației de licitație, organizării și derulării procedurilor de achiziție publică

Cheltuieli pentru consultanță și asistență tehnică pentru obiective de investiții

Cheltuielile pentru darea în exploatare, respectiv cele pentru pregătirea personalului și probele tehnologice

Cheltuieli diverse și neprevăzute, în limita a maxim 10%

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Cheltuieli aferente activităților de audit

Cheltuieli pentru procurarea de bunuri necesare funcționării unităților de implementare a proiectului

Cheltuielile cu leasingul financiar

Cheltuielile generale de administrație

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivelor de infrastructură în ariile naturale protejate

Cheltuieli pentru investiția de bază

Cheltuieli de asistență tehnică și instruire

Cheltuieli pentru organizare de șantier

Cheltuieli pentru cote legale


Administratorii și custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridica proprie;

APM-uri, ARPM-uri; ANPM, MMDD - Direcția Protecția Naturii, Biodiversitate și Biosecuritate

Unități administrativ-teritoriale

ONG-uri, care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuții de protecția mediului și/sau protecția naturii

Institute de cercetare

Universități

Muzee

Valoarea eligibilă a proiectelor este acoperită în întregime.

Nu există limită maximă de finanțare.

Ghidul solicitantului pentru a doua cerere de proiecte a fost elaborat și se află în consultare. Data limită de transmitere a proiectelor este 30 martie 2009.

Pentru această sesiune de colectare de proiecte nu există limită de buget, fiind acceptate la finanțare toate proiectele eligibile care întrunesc punctajul minim pentru calificare (6 puncte dintr-un maxim de 10 puncte).

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane


Denumire.


Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane


Obiectivul programului


Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației si învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă si inclusivă a 1.650.000 de persoane.


Perioada de implementare
Axe prioritare:


Axa Prioritar Educația si formarea profesională în sprijinul creșterii economice si   dezvoltării societății bazate pe cunoaștere

Axa Prioritar Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

Axa Prioritar Creșterea adaptabilității lucrătorilor si a întreprinderilor

Axa Prioritar Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

Axa Prioritar Promovarea măsurilor active de ocupare

Axa Prioritar Promovarea incluziunii sociale


Valoarea totală:


3.476.144.996 euro


Organismul responsabil


Autoritatea de Management (AM) pentru POS DRU din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse


https://www.fseromania.ro/

www.fonduri-structurale.ro
Tipuri de activități eligibile

Cheltuieli eligibile

Buget alocat (EURO)

Beneficiari[4]

Limita min./max. (EURO)

Stadiu

Axa prioritara 2: Corelarea învățarea pe tot parcursul vieții cu piața muncii


2.1 Tranziția de la școală la viața activă


Activități care sprijină: învățarea la locul de muncă, dezvoltarea și implementarea CDL, furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională;

Formarea personalului cu rol în învățarea la locul de muncă, a mentorilor care desfășoară activități de formare;

Formarea consilierilor implicați în activități specifice legate de tranziția de la școală la viața activă, a autorilor de CDL, a membrilor comitetului local pentru dezvoltarea parteneriatului social în vederea avizării CDL;

Sprijinirea dezvoltării parteneriatelor în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă;

Monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii, inclusiv studii de urmărire;

Sprijin pentru organizarea și funcționarea firmelor de exercițiu;

Sprijin pentru cursanții din învățământul secundar și terțiar în vederea participării acestora la activitățile firmelor de exercițiu organizate la nivel local, regional, național și european;

Campanii de conștientizare a opiniei publice în vederea sprijinirii tranziției de la școală la viața activă;

Campanii de conștientizare în rândul grupurilor țintă având drept scop promovarea unui stil de viață sănătos, prevenirea riscurilor de îmbolnăvire, nevoia de a conserva un mediu de lucru adecvat;

Schimb de experiență și diseminare de bune practici privind tranziția de la școală la viața activă;

Activități inovatoare, interregionale și transnaționale privind facilitarea tranziției de la școală la viața activă.

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna

Cheltuieli aferente managementului de proiect (concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, conectare la rețele informatice, etc.)

Taxe (de evaluare/ acreditare/ autorizare, atestare, eliberare a certificatelor, certificare a competențelor, etc.)

Cheltuieli financiare și juridice

Cheltuieli pentru închirieri, amortizări și leasing

Subvenții și burse (subvenții pentru elevi, studenți, angajatori, ucenici, servicii sociale, etc., burse pentru elevi, studenți, burse sociale, post-doctorat, etc.)

Cheltuieli generale de administrație

Cheltuieli de informare și publicitate

Cheltuieli de tip FEDR (terenuri, amenajări, construcții, instalații tehnice,etc. )


Unitățile și instituțiile de învățământ ale căror curriculum/programe de studiu includ competențe profesionale care pot fi dobândite prin stagii de pregătire practică;

Întreprinderi;

Angajatori autorizați să organizeze programe de formare profesională prin ucenicie la

locul de muncă;

Asociații profesionale, camere de comerț și industrie, organizații sindicale, organizații

patronale, parteneriate, ONG-uri (fundații și asociații);

Structuri relevante din cadrul MECT sau structuri coordonate de către acesta;

MMFES și structuri/agenții subordonate/coordonate acestuia;

Administrația publică locală;

Furnizori publici și privați acreditați de orientare și consiliere profesională;

Institute de cercetare cu atribuții în domeniul educației și formării profesionale și pieței

muncii.

Valoarea totală eligibilă: 50.000  -5.000.000


Contribuția solicitantului :


2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pt. persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial

din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pt. persoanele juridice  de drept privat, altele decât cele fără scop patrimonialGhidul solicitantului a fost aprobat. Cereri deschise de proiecte cu termen limită de depunere, lansate, cu transmitere on-line.

2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii


Sprijinirea și dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii;

Dezvoltarea de programe integrate pentru creșterea accesului și participării în învățământul primar și secundar pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora;

Promovarea unor servicii integrate și soluții alternative pentru învățământul preșcolar;

Implementarea programelor de tip "școală după școală", educație remedială și învățare asistată;

Reintegrarea în educație a celor care au părăsit timpuriu școala (inclusiv programe de educație de "a doua șansă");

Furnizarea serviciilor integrate de orientare și consiliere pentru persoanele expuse riscului de părăsire timpurie a școlii.

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna

Cheltuieli aferente managementului de proiect (concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, conectare la rețele informatice, etc.)

Taxe (de evaluare/ acreditare/ autorizare, atestare, eliberare a certificatelor, certificare a competențelor, etc.)

Cheltuieli financiare și juridice

Cheltuieli pentru închirieri, amortizări și leasing

Subvenții și burse (subvenții pentru elevi, studenți, angajatori, ucenici, servicii sociale, etc., burse pentru elevi, studenți, burse sociale, post-doctorat, etc.)

Cheltuieli generale de administrație

Cheltuieli de informare și publicitate

Cheltuieli de tip FEDR (terenuri, amenajări, construcții, instalații tehnice,etc. )


Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (MECT);

Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECT și alte entități publice cu atribuții în domeniul îmbunătățirii accesului la educație și prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii;

Institute/centre de cercetare/dezvoltare în domeniul educației;

ONG-uri ce activează în domeniul educației, incluziunii sociale, îmbunătățirii situației grupurilor vulnerabile în educație și conexe;

Organizații sindicale și patronate.

Valoarea totală eligibilă: 50.000  -5.000.000


Contribuția solicitantului :


2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pt. persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial

din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pt. persoanele juridice  de drept privat, altele decât cele fără scop patrimonialGhidul solicitantului a fost aprobat. Cereri deschise de proiecte cu termen limită de depunere, lansate, cu transmitere on-line.

Axa prioritară 5. Promovarea măsurilor active de ocupare


Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea  surselor umane și ocuparea forței de muncă.

Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare si alte măsuri de sprijin pentru populația din zonele rurale, care urmăresc reducerea agriculturii de subzistență;

Măsuri pentru promovarea mobilității ocupaționale si geografice a forței de muncă din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunitățile de ocupare existente și pentru creșterea coeziunii regionale;

Măsuri pentru îmbunătățirea mediului înconjurător în zonele rurale si a stării de sănătate a populației din mediul rural, cu scopul de a-i creste motivația, disponibilitatea și oportunitățile de participare pe piața muncii;

Sprijin pentru membrii de familie aflați în îngrijire, servicii de asistență si alte activități asociate pentru a permite indivizilor să participe pe piața muncii;

Promovarea programelor care sprijină si încurajează demararea afacerilor în activități non-agricole.

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna

Cheltuieli aferente managementului de proiect (concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, conectare la rețele informatice, etc.)

Taxe (de evaluare/ acreditare/ autorizare, atestare, eliberare a certificatelor, certificare a competențelor, etc. )

Cheltuieli financiare și juridice

Cheltuieli pentru închirieri, amortizări și leasing

Subvenții și burse (subvenții pentru elevi, studenți, angajatori, ucenici, servicii sociale, etc., burse pentru elevi, studenți, burse sociale, postdoctorat, etc.)

Cheltuieli generale de administrație

Cheltuieli de informare și publicitate

Cheltuieli de tip FEDR (terenuri, amenajări, construcții, instalații tehnice,etc. ) - 10%


Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, publici și privați, acreditați;

ANOFM;

Autorități publice locale;

Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale

pentru Ocupare și Incluziune Socială;

Ministerul Sănătății Publice și structurile și agențiile subordonate/coordonate;

Organizații sindicale;

Furnizori publici și privați de FPC autorizați;

ONG-uri (asociații și fundații);

Angajatori;

Patronate;

Asociații profesionale;

Institute de cercetare și dezvoltare.

Valoarea totală eligibilă: 50.000  -5.000.000


Contribuția solicitantului :


2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pt. persoanele juridice de drept public și persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial

din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pt. persoanele juridice  de drept privat, altele decât cele fără scop patrimonialGhidul solicitantului a fost aprobat. Cereri deschise de proiecte cu termen limită de depunere, lansate, cu transmitere on-line

Programul pentru dezvoltarea infrastructuri și a unor baze sportive  din spațiul rural


Denumire


Programul de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural.


Acte normative


Ordonanța Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007.

Hotărârea Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei privind determinarea oportunității proiectelor, cu modificările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 1737/2006.


Obiective ale programului


Conectarea colectivităților locale beneficiare la rețeaua de drumuri publice comunale, județene și naționale prin poduri, podețe și punți pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deșeurilor, precum și prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare. Realizarea într-o primă etapă a 500 de baze sportive în timp de 2 ani.


Perioada de implementare
Structură instituțională de evaluare și aprobare a proiectelor


Aplicațiile vor fi evaluate de către Comisia privind determinarea oportunității, eligibilității și aprobării proiectelor.


Stadiul programului


În desfășurare.


Activități eligibile

Beneficiari

Buget alocat

Valoarea proiectelor

construcția/extinderea/modernizarea de poduri, podețe sau punți pietonale;

construcția/extinderea/modernizarea de platforme de gunoi;

construcția/extinderea/modernizarea de sisteme de canalizare a apei și/sau stații de tratare a apelor uzate;

construcția/extinderea/modernizarea de sisteme de alimentare cu apă

construcția de baze sportive.


Autoritățile administrației publice locale din spațiul rural, precum și asociații ale acestora, constituite conform legii, precum și autoritățile administrației publice locale din orașe și municipii care au în componență sate sau zone periurbane, pentru investiții pe raza acestora din urmă
3.000.000.000 lei.


Pentru anul 2008, prin Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008, a fost alocată suma totală cumulată de 810.000.000 lei.


40.000 lei și 4.000.000 lei, cu TVA


Valoarea de investiții a fiecărui proiect de construcție de baze sportive nu va depăși 525.000 lei.


Programul național pentru pietruirea drumurilor și alimentare cu apă a satelor


Denumire


Programul pentru pietruirea, reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor.


Acte normative


Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea, reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor, cu modificările și completările aduse prin Hotărârile Guvernului G. nr. 1256/2005, nr. 890/2006 și nr. 279/2007.

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 612/2007 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor.


Obiective program


Finanțarea proiectelor pentru pietruirea, reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor.

1.Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, adică drumurile comunale și drumurile de interes județean.

2. Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor.


Structură instituțională de evaluare și aprobare a proiectelor


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor coordonează realizarea programului și fundamentează, împreună cu consiliile județene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat. După intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor repartizează pe județe suma prevăzută pentru realizarea programului, pe care o comunică la consiliile județene, defalcată pe subprograme.

După consultarea primarilor, a consiliilor locale și cu avizul acestora, consiliile județene stabilesc și transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor listele cuprinzând obiectivele încadrate în prevederile programului și în nivelurile valorice stabilite

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor analizează și avizează listele primite de la consiliile județene, după care virează acestora lunar, prin ordin de plată, sumele necesare pentru realizarea lucrărilor.


Stadiul programului

În desfășurare.

Activități eligibile

Beneficiari

Buget alocat (anual/multianual)

1.Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate, adică drumurile comunale și drumurile de interes județean.

pietruiri drumuri de interes local de pământ;

îmbrăcăminți bituminoase pe drumurile de interes local de pământ sau pietruite;

refacerea îmbrăcăminții drumurilor de interes local pietruite, asfaltate sau cu îmbrăcăminți bituminoase degradate;

corecția elementelor geometrice - profiluri transversale și longitudinale, curbe, supraînălțări etc.;

amenajarea acostamentelor;

amenajarea intersecțiilor cu alte drumuri, inclusiv cu cele de exploatare sau vicinale, prin îmbrăcăminte din macadam sau balast pe o lungime de 50 m

execuția de șanțuri de colectare și dirijare a apelor pluviale;

construcția de podețe și poduri, ziduri de sprijin și consolidări de taluzuri, acolo unde situația o impune.


2. Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor

finalizarea obiectivelor de investiții aflate în prezent în execuție (inclusiv a celor puse în funcțiune parțial);

începerea de noi obiective, pe bază de studii de fezabilitate aprobate, în curs de aprobare sau în stadiul de elaborare la data aprobării Programului.

Autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor, prin intermediul consiliilor județene.


Pentru anul 2008, prin Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008, a fost alocată suma de 100.227.000 lei.


Programul național pentru așezăminte culturaleDenumire


Programul prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban.


Act normativ


Ordonanță de urgență nr. 65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 357/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale.


Obiective program


Construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban.


Perioada de implementare
Structură instituțională de evaluare și aprobare a proiectelor


Comisia pentru evaluarea și selecția proiectelor, Ministerul Culturii și Cultelor împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor elaborează Ghidul operațional.


Activități eligibile

Beneficiari

Buget alocat

proiectarea, construirea și dotarea de sedii pentru așezăminte culturale din mediul rural și mic urban, în localitățile unde nu există asemenea instituții (se realizează prin Compania Națională de Investiții);

reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban (se realizează prin Compania Națională de Investiții);

reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural (se realizează prin Programul național de dezvoltare rurală);

finalizarea lucrărilor de construcție și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural și mic urban (de către u.a.t.).

Autoritățile administrației publice locale, singure sau în parteneriat cu alte autorități publice ori cu organizații neguvernamentale din țară sau din străinătate.


Pentru anul 2008, prin Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008, au fost alocate "transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale și pentru unități de cultură" 3.470.000 lei.Dosarul conține proiecte care trebuie să fie însoțite de programe și proiecte culturale desfășurate pe o perioadă de minimum 3 ani.

Valoarea totala a proiectului reprezintă suma cheltuielilor eligibile și neeligibile inclusiv a TVA aferentă.

În cadrul acestui domeniul major de intervenție nu au fost lansate operațiunile la care beneficiari eligibili sunt și autoritățile administrației publice locale, ci doar acele operațiuni pentru care modalitatea de depunere a proiectelor este ″ cererea de idei de proiecte″, care se adresează exclusiv administrației publice centrale.

În cadrul acestui domeniul major de intervenție nu au fost lansate operațiunile la care beneficiari eligibili sunt și autoritățile administrației publice locale, ci doar acele operațiuni pentru care modalitatea de depunere a proiectelor este ″ cererea de idei de proiecte″, care se adresează exclusiv administrației publice centrale.

În calitate de beneficiar, solicitantul este responsabil pentru managementul proiectului, indiferent dacă depune o cerere de finanțare în parteneriat sau nu și este singurul responsabil pentru implementarea acestuia. De asemenea, în echipa de implementare a proiectului trebuie să fie incluse numai persoane angajate în cadrul organizației - solicitant


Document Info


Accesari: 3530
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )