Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PROIECT LA DISCIPLINA - AUDIT SI CONTROL FINANCIAR

Finante
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

PROIECT LA DISCIPLINA

AUDIT SI CONTROL FINANCIAR

EXPERTIZA CONTABILA

Expertiza contabila este

O misiune data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unei un 12112f514m itati patrimoniale cu scopul de a furniza partilor interesate sau de a procura justitiei informatiile necesare pentru a se pronunta in cunostinta de cauza asupra unui proces sau a unei contestatii de care a fost sesizata;

O forma de cercetare stiintifica efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente evidenta tehnica si contabila anumite fapte, situatii de natura economico-financiara.

Trasaturi ale expertizei contabile:

Are ca obiect cercetarea unei fapte sau situatii de natura economico-financiara, gestionara, patrimoniala;

Cuprinde in sfera ei de actiune activitatea unei unitati patrimoniale pentru obiectivele si problemele stabilite de organul judiciar ori persoana juridica care o solicita;

Cercetarea situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta;

Interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv;

Elaboreaza pe baza constatarilor care servesc ca mijloc de proba pentru organul juridic care a dispus efectuarea expertizei sau ca mijloc fundamental a unei decizii de catre persoana juridica care a solicitat efectuarea expertizei contabile.

Dupa destinatia sa expertiza contabila poate fi:

Judiciara - este dispusa de organele judiciare pentru solutionarea cauzelor aflate in faza de ancheta, cercetare sau judecata;

Extrajudiciara - solicitata de persoane fizice sau judidice interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata.

Expertiza contabila judiciara:

Este un mijloc de proba in justitie, o forma de cercetare si de lamurire a unor fapte si imprejurari de natura economico-financiara indicata de organele judiciare in scopul solutionarii litigiilor dintre persoanele juridice, dintre acestia si persoanele fizice precum si a proceselor penale prin care au fost aduse pagube in patrimoniu;

Un mijloc de proba la care organul de urmarire penala sau instanta de judecata apeleaza la cererea partilor sau din oficiu in vederea lamuririi unor imprejurari de fapt si stabilirea adevarului;

Are ca sarcina principala sa contribuie la stabilirea adevarului si la justa solutionare de catre organul judiciar a cauzei aflate in faza de cercetare sau judecata;

Un mijloc de proba prin care se aduce la cunostiinta organelor juridice opinia unor specialisti cu privire la acele imprejurari de fapt pentru a caror lamurire sunt necesare cunostiinte deosebite, opinie are se defineste pe baza unei cercetari concrete a cazului si a aplicarii unor date de specialist de catre persoane desemnate de organul judiciar.

Expertiza contabila extrajudiciara - are loc direct intre parti:

Un mijloc de fundamentare a unei actiuni de arbitraj juridic sau penale pe baza datelor din documente si evidenta;

Poate fi dispusa de conducerile unitatii patrimoniale pentru fundamentarea unor decizii comerciale, financiare, patrimoniale in vederea certificarii bilanturilor contabile si a contului de profit si pierdere;

In conditiile economiei de piata este o cale eficienta a asistentei de inalta calificare a oricarei afaceri pentru a fi ferita de riscuri si asigurata de reusite.

2. CONCEPTE

EXPERT CONTABIL

Expertul - este persoana:

Care poseda intr-o specialitate o competenta deosebita si care este numita de catre un organ de stat sau de partile interesate spre a fi consultata pentru a-si da avizul in cazuri de neintelegeri, precum si in materie de organizare a unei institutii sau intreprinderii;

Cu pregatire superioara intr-o anumita specialitate desemnata de catre organele competente sa cerceteze o anumita problema, cauza, dosar si sa refere in scris asupra situatiei constatate;

Cunoscatoare, versata, care a probat, a incercat, are experienta;

Care, prin profesiunea sa si cunostiintele sale de specialitate este desemnata de organul judiciar sau ales de partile in litigiu sa procure anumite informatii, sa constate anumite fapte si sa-si dea avizul asupra chestiunilor care ar forma obiectul unui proces sau unui litigiu intre doua sau mai multe parti.

Expertul contabil

Este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii ( Ordonanta nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati );

Are competenta profesionala;

Sa verifice si sa aprecieze modul de organizare si conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate;

Sa supravegheze gestiunea societatilor comerciale;

Sa verifice legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere;

Sa organizeze si sa conduca contabilitatea societatilor comerciale;

Sa analizeze, prin procedee specifice contabilitatii, situatia economica, financiara si fiscala a societatilor comerciale.

Accesul la profesia de expert contabil se realizeaza pe baza unui examen de admitere la care trebuie sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina, dupa care urmeaza un stagiu de 3 ani si la sfasitul acesuia sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.

Examenul de admitere se organizeaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - C.E.C.A.R.

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - C.E.C.A.R. are urmatoarele atributii:

Organizeaza examenele pentru dobandirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat, conform regulamentului elaborat impreuna cu Ministerul Finantelor si Ministerul Invatamantului, aprobat prin hotarare a Guvernului;

Organizeaza evidenta expertilor contabili si contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului;

Asigura buna desfasurare a activitatii expertilor cotabili si a contabililor autorizati;

Elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a expertilor cotabili si a contabililor autorizati, ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil;

Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora;

Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor cotabili si a contabililor autorizati;

Apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate;

Colaboreaza cu asociatiile profesioniste si de profil din tara si din strainatate;

Editeaza publicatii de specialitate;

Alte atributii stabilite prin lege si regulament.

Examenul de admitere se organizeaza, de regula, o data pe an.Candidatii se pot prezenta la examenul de admitere in oricare din centrele universitare din municipiile Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi si Timisoara.

Programele de examen de admitere si reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de C.E.C.A.R. cu avizul Ministerului Finantelor Publice si se aproba de Consiliul superior al Corpului.

Comisiile de examinare:

Comisia centrala de stabilire a subiectelor se numeste prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrul educatiei si cercetarii.Persoanele care fac parte din comisia centrala nu fac parte din comisiile de examinare.

Comisiile de examinare se stabilesc prin hotarare a Consilului superior al Corpului si se formeaza separat pentru experti cotabili si contabili autorizati.

Aceste comisii se compun din:

cadre universitare;

experti contabili;

cate un reprezentant al Ministerului de Finante Publice si Ministerului de Justitie;

specialisti in domeniul disciplinelor de examen;

secretarul filialei C.E.C.A.R. din judetul (municipiul Bucuresti) in a carei raza teritoriala seorganizeaza examenul de admitere.

Remunerarea membrilor comisiilor, cheltuielilor de transport, cazare si diurna, se suporta de C.E.C.A.R. din sumele incasate drept taxa de participare la examenul de admitere.

Conditiile ce trebuie indeplinite de persoanele care se prezinta la examenul de admitere pentru accesul la profesia de experti cotabili:

Poate dobandi calitatea de expert contabil persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

Are capacitatea de exercitiu deplina;

Are studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante, cu diploma recunoscuta de Ministerul Invatamantului si practica in specialitate de cel putin 3 ani;

Are studii ecomonice superioare cu diploma recunoscuta de Ministreul Educatiei si Cerceterii si au practica in specialitate de cel putin 5 ani;

Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale;

Raspunderile expertilor contabili:

Expertii contabili raspund in exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa caz potrivit legii.

Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili in raport cu gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele:

Mustrare;

Avertisment scris;

Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil pe o perioada de timp de la 3 luni la un an;

Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil.

Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii, doctorii in ecomonie si doctori docenti, cu specialitatea finante sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil, daca indeplinesc urmatoarele conditii:

Au capacitate de exercitiu deplina;

Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale;

Sustinerea unui interviu privind normele de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili din Romania.

Inscrierea candidatilor in catalog:

Se face de catre secretarii comisiilor de examinare, pe baza cererilor, respective a tablourilor transmise, cu cel putin 15 zile inainte de data la care se organizeaza examenul de admitere, de catre filialele de la care provin candidatii, confirmate prin semnatura de catre presedintii acestora.

In ordine alfabetica, catalogul cuprinde rubricile:

-numar curent;

-numarul legitimatiei;

-numele si prenumele candidatului;

-disciplinele de examen;

-notele obtinute.

Ca urmare a inscrierii, candidatii primesc legitimatii cu fotografia personala, cuprinzand numele si prenumele, numarul de catalog, judetul din care provin si profesia pentru care opteaza.Aceasta se aplica pe banca pentru a marca locul in sala de examen.Accesul in sala de examen se face pe baza legitimatiei si a buletinului/cartii de identitate, atunci cand se face si prezenta.

Inscrierea candidatilor la examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil:

Inscrierea se face pe baza de cerere care se depune la sediul filialei C.E.C.A.R. in a carei raza teritoriala candidatul isi are domiciliul:

Cererea este insotita de :

certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;

curriculum vitae, completat si semnat pe propria raspundere de catre solicitant;

copie legalizata dupa diploma de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii superioaree cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;

dovada din care sa rezulte ca solicitantul are practica in specialitate;

(3 respectiv 5 ani);

certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat(trei luni).

Disciplinele examenului de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil:

Contabilitate

Fiscalitate

Drept

Audit

Evaluare economica si financiara a intreprinderilor

Control financiar

Expertiza contabila

Probele de examen:

Verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor se face prin examenul scris, astfel:

Sunt 2 probe scrise, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor, cuprinzand subiecte la disciplinele:contabilitate, fiscalitate, drept; audit, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, expertiza contabila.

Aprecierea raspunsurilor candidatilor se face cu note de la 1 la 10, la fiecare disciplina, conform grilei stabilite de comisia centrala.

Se declara candidatii admisi care obtin cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina.Notele se inscriu in catalogul examenului de admitere, semnat de toti membrii comisiei de admitere in 3 exemplare.

Contestatii:

Impotriva rezultatului obtinut, candidatii pot face contestatii in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor, pe care le depun la presedintele comisiei de examinare.

Presedintele comisiei de examinare, impreuna cu membrii examinatori la disciplinele contestate, reexamineaza lucrarile si comunia celor in cauza rezultatul, in termen de 24 de ore de la depunerea contestatiilor, facand mentiune despre aceasta in procesul verbal de stabilire a rezultatelor examenul de admitere.Hotararile stabilite in aceste conditii raman definitive.

Secretarul comisiei de examinare are obligatia ca in termen de 20 zile de la data la care comisia de examinare si-a incetat activitatea, sa comunice filialei la care s-au inscris candidatii rezultatele obtinute de acestia, pe baza procesului verbal, si sa transmita lucrarile scrise care se depune la dosarul personal al fiecarui candidat.

Certificatele de promovare a examenului de admitere in vederea atribuirii calitatii de expert contabil:

Se tiparesc si se numeroteaza in regim special; organizarea evidentei si gestionarii certificatelor este raspunderea Consiliului superior al Corpului.

Dupa completare, se semneaza de presedinte si secretarul comisiei de examinare.Se elibereaza candidatilor declarati admisi de catre comisia de examinare.In baza acestora se pot inscrie in evidentele filialei C.E.C.A.R., in a carei raza teritoriala isi au domiciliul stabil, isi efectueaza stagiul si isi sustin examenul de aptitudini in vederea accesului la profesia de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare sau studii medii.

Subiectele pentru examenul de admitere:

Se stabilesc pentru fiecare sesiune de catre Comisia Centrala; acestea sunt unice pe tara si se elaboreaza in cel putin 10 variante, astfel incat sa acopere temetica si bibliografia obligatorie, valabile pentru sesiunea respectiva.Pentru toate subiectele, Comisia centrala elaboreaza solutiile si grilele de evaluate.Presedintele Comisiei centrala extrage cate o varianta cuprinzand subiectele elaborate pentru fiecare proba scrisa.Varianta extrasa, impreuna cu solutiile si grilele de evaluate se multiplica intr-un numar egal cu cel necesar pentru comisiile de examinare.

Subiectele, solutiile si grilele de evaluate se sigileaza in plicuri separate asigurandu-se confidentialitatea.Plicurile se predau sub semnatura fiecarui presedinte al comisiei de examinare cu cel mult 48 ore inaintea datei de organizare a examenului de admitere.

Plicurile se desigileaza astfel:

-in prezenta comisiei de examinare si a candidatilor, cele cuprinzand subiectele la probele de examen;

-in prezenta comisiei de examinare, dupa elaborarea lucrarilor si depunerea acestora la comisia de examinare, cele cuprinzad solutiile la subiectele si regulile de examinare.

2. CONCEPTE

CONTABIL AUTORIZAT

Contabilul autorizat - este persoana care a dobandit calitatea in conditiile legii si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil.

Raspunderile contabililor autorizati:

Contabilii autorizati raspund, in exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa caz potrivit legii.

Sanctiunile disciplinare ce se aplica contabililor autorizati, in raport cu gravitatea abaterilor savarsite, sunt urmatoarele:

Mustrare;

Avertisment scris;

Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la un an;

Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

Abaterile in functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Accesul la profesia de contabil autorizat se realizeaza pe baza unui examen de admitere la care trebuie sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina, dupa care urmeaza un stagiu de 3 ani si la sfasitul acesuia sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.

Conditiile ce trebuie indeplinite de persoanele care se prezinta la examenul de admitere pentru accesul la profesia de contabili autorizati:

Poate dobandi calitatea de contabil autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

Are capacitate de exercitiu deplina;

Are studii economice superioare si o practica in specialitatea contabilitate de cel putin 2 ani;

Studii economice medii si practica in specialitate de cel putin 3 ani;

Studii medii in alt domeniu decat cel economic, cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si cu vechime in specialitate de 5 ani;

Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.

Inscrierea candidatilor la examenul de admitere pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

Inscrierea se face pe baza de cerere care se depune la sediul filialei C.E.C.A.R. in a carei raza teritoriala candidatul isi are domiciliul.

Cererea este insotita de :

certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;

curriculum vitae, completat si semnat pe propria raspundere de catre solicitant;

copie legalizata dupa diploma de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii: economice superioare sau ecomonice medii sau medii , altele decat comune cu diploma sau cu licenta, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;

dovada din care sa rezulte ca solicitantul are practica in specialitate:

2 ani, in cazul in care are studii ecomonice superioare ;

3 ani, in cazul in care are studii economice medii;

5 ani, in cazul celor cu studii medii in alt domeniu decat cel ecomonic;

certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat( trei luni).

Inscrierea candidatilor in catalog:

Se face de catre secretarii comisiilor de examinare, pe baza cererilor, respective a tablourilor transmise, cu cel putin 15 zile inainte de data la care se organizeaza examenul de admitere, de catre filialele de la care provin candidatii, confirmate prin semnatura de catre presedintii acestora.

In ordine alfabetica, catalogul cuprinde rubricile:

-numar curent;

-numarul legitimatiei;

-numele si prenumele candidatului;

-disciplinele de examen;

-notele obtinute.

Ca urmare a inscrierii, candidatii primesc legitimatii cu fotografia personala, cuprinzand numele si prenumele, numarul de catalog, judetul din care provin si profesia pentru care opteaza.Aceasta se aplica pe banca pentru a marca locul in sala de examen.Accesul in sala de examen se face pe baza legitimatiei si a buletinului/cartii de identitate, atunci cand se face si prezenta.

Disciplinele examenului de admitere pentru accesul la profesia de:

Contabil autorizat cu studii economice superioare

Contabil autorizat cu studii medii

Contabilitate

Contabilitate

Fiscalitate

Fiscalitate

Drept

Drept

Audit

Audit

Evaluare economica si financiara a intreprinderilor

Evaluare economica si financiara a intreprinderilor

Control financiar

Expertiza contabila

Probele de examen:

Verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor se face prin examenul scris, astfel:

cu studii economice superioare :o proba scrisa cu o durata de 5 ore pentru elaborarea raspunsurilor, cuprinzand subiecte din disciplinele: contabilitate, fiscalitate, drept; audit,evaluare economica si financiara a intreprinderilor,control financiar.

cu studii medii:o proba scrisa, cu o durata de trei ore pentru elaborarea raspunsurilor, cuprinzand subiecte din disciplinele:contabilitate, fiscalitate, drept.

Aprecierea raspunsurilor candidatilor se face cu note de la 1 la 10, la fiecare disciplina, conform grilei stabilite de comisia centrala.

Se declara candidatii admisi care obtin cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina.Notele se inscriu in catalogul examenului de admitere, semnat de toti membrii comisiei de admitere in 3 exemplare.

Contestatii:

Impotriva rezultatului obtinut, candidatii pot face contestatii in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor, pe care le depun la presedintele comisiei de examinare.

Presedintele comisiei de examinare, impreuna cu membrii examinatori la disciplinele contestate, reexamineaza lucrarile si comunia celor in cauza rezultatul, in termen de 24 de ore de la depunerea contestatiilor, facand mentiune despre aceasta in procesul verbal de stabilire a rezultatelor examenul de admitere.Hotararile stabilite in aceste conditii raman definitive.

Secretarul comisiei de examinare are obligatia ca in termen de 20 zile de la data la care comisia de examinare si-a incetat activitatea, sa comunice filialei la care s-au inscris candidatii rezultatele obtinute de acestia, pe baza procesului verbal, si sa transmita lucrarile scrise care se depune la dosarul personal al fiecarui candidat.

Certificatele de promovare a examenului de admitere in vederea atribuirii calitatii de contabil autorizat cu studii superioare sau cu studii medii:

Se tiparesc si se numeroteaza in regim special;organizarea evidentei si gestionarii certificatelor este raspunderea Consiliului superior al Corpului.

Dupa completare, se semneaza de presedinte si secretarul comisiei de examinare.Se elibereaza candidatilor declarati admisi de catre comisia de examinare.In baza acestora se pot inscrie in evidentele filialei C.E.C.A.R., in a carei raza teritoriala isi au domiciliul stabil, isi efectueaza stagiul si isi sustin examenul de aptitudini in vederea accesului la profesia de contabil autorizat cu studii superioare sau studii medii.

Subiectele pentru examenul de admitere:

Se stabilesc pentru fiecare sesiune de catre Comisia Centrala; acestea sunt unice pe tara si se elaboreaza in cel putin 10 variante, astfel incat sa acopere temetica si bibliografia obligatorie, valabile pentru sesiunea respectiva.Pentru toate subiectele, Comisia centrala elaboreaza solutiile si grilele de evaluate.Presedintele Comisiei centrala extrage cate o varianta cuprinzand subiectele elaborate pentru fiecare proba scrisa.Varianta extrasa, impreuna cu solutiile si grilele de evaluate se multiplica intr-un numar egal cu cel necesar pentru comisiile de examinare.

Subiectele, solutiile si grilele de evaluate se sigileaza in plicuri separate asigurandu-se confidentialitatea.Plicurile se predau sub semnatura fiecarui presedinte al comisiei de examinare cu cel mult 48 ore inaintea datei de organizare a examenului de admitere.

Plicurile se desigileaza astfel:

-in prezenta comisiei de examinare si a candidatilor, cele cuprinzand subiectele la probele de examen;

-in prezenta comisiei de examinare, dupa elaborarea lucrarilor si depunerea acestora la comisia de examinare, cele cuprinzad solutiile la subiectele si regulile de examinare.

4. STAGIUL SI EXAMENUL DE APTITUDINI IN VEDEREA ACCESULUI LA CALITATEA DE EXPERT CONTABIL SI CONTABIL AUTORIZAT

Stagiul se efectueaza de catre persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat organizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Promovarea examenului se dovedeste cu "Certificatul de promovare a examenului in vederea accesului la profesia de expert contabil/contabil autorizat/cu studii superioare/studii medii", emis de comisiile de examinare.

Durata stagiului:

Aceasta este pe o perioada de 3 ani si incepe la data la care persoana care a reusit la examenul de admitere si a depus cererea de inscriere la stagiu.

La cererea stagiarului, prin decizia consiliului filialei Corpului, stagiul poate fi:

Prelungit, in una sau mai multe etape, pentru o perioada de maximum trei ani sau

Suspendat, in primii doi ani, pe perioade care nu depasesc 12 luni fiecare:

q       Nu sunt luate in calcul in cei 2 ani de suspendare duratele pentru:

q       Serviciul militar,

q       Concediul legal:

v     De maternitate sau

v     Pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani.

In perioada de stagiu, stagiarul este obligat sa indeplineasca minimum 200 de ore pe semestru, in timpul orelor normale de munca ale tutorelui de stagiu.

Repartitia orelor de stagiu este lasata la alegerea tutorelui de stagiu, care trebuie sa acorde stagiarului toate facilitatile, pentru a-i permite sa efectueze instruirea si pregatirea examenelor finale pentru detinerea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat.

v       Comunicata de tutorele de stagiu controlorului de stagiu

v       Cand controlorul de stagiu refuza sa dea acordul asupra numarului de ore ori a repartitiei orelor, litigiul se prezinta presedintelui consiliului filialei Corpului, care analizeaza si decide.

In ultimele 6 luni de stagiu, tutorele de stagiu trebuie sa acorde stagiarului, la cerere, concediul neplatit de cel putin trei zile, pentru pregatirea examenului de aptitudini la profesiile de expert contabil si de contabil autorizat.

Tutorele de stagiu

Abilitarea tutorelui de stagiu

Stagiul se efectueaza pe langa o persoana fizica sau incadrul unei societati comerciale de expertiza contabila, membra a C.E.C.C.A.R.

Lista cuprinzand persoanele si societatile comerciale de expertiza contabila, abilitate sa primeasca stagiarii:

q       se stabileste de Consiliul superior al Corpului

la propunerea consiliului filialei Corpului,

q       este publica, poate fi consultata de cei interesati si se inmaneaza fiecarui tutore de stagiu odata cu documentul de abilitare a acestuia.

Se publica odata cu Tabloul anual al membrilor C.E.C.C.A.R. si se actualizeaza trimestrial

Tutorele de stagiu este o persoana fizica, cand stagiul este realizat intr-o societate comerciala de expertiza contabila, inscrisa in Tabloul C.E.C.C.A.R., abilitata, aceasta precizeaza, cu ocazia cererii sale de abilitare, numele si calitatea tutorelui de stagiu ales din randul cadrelor, asociatilor, pentru a fi si acesta abilitat.

Cererea de abilitare in calitate de tutore de stagiu se adreseaza presedintelui consiliului filialei Corpului si se analizeaza de consiliul filialei Corpului si se inainteaza la C.E.C.C.A.R.,insotita de un raport din care sa rezulte ca persoana propusa pentru abilitare sa primeasca stagiari si ca ofera garantii suficiente in ceea ce priveste asigurarea conditiilor pentru formarea stagiarilor. Aceasta se analizeaza de Consiliul superior al Corpului, care hotareste in termen de 30 de zile de la primire.

Abilitarea poate fi solicitata, in orice moment, de orice persoana fizica cu o vechime in profesie de minimum 5 ani, societate comerciala de expertiza contabila, membra a C.E.C.C.A.R.

Odata acordata, ramane valabila pana la retragere de catre Consiliul superior al Corpului.

Autorizarea de a avea mai mult de un stagiar se acorda, pentru fiecare stagiar in plus, de consiliul filialei Corpului, dupa examinarea ansamblului activitatilor tutorelui de stagiu.

Abilitarea si autorizarea nu sunt nominative in ceea ce priveste stagiarii.

Acordarea si retragerea abilitarii sunt hotarate de Consiliul superior al Corpului, dupa consultarea avizelor controlorului de stagiu si al rapoartelor delegatiilor Consiliului superior al Corpului care au facut parte din comisiile pentru examenul de aptitudini.

Referatul de primire a cererii de abilitare ca tutore de stagiu se rezolva de Consiliul superior al Corpului, la sesizarea celor interesati.

Obligatiile tutorelui de stagiu:

Sa creeze stagiarilor conditii pentru:

-A urma pregatirea prevazuta pe durata stagiului,

-A se achita cu regularitate de obligatiile lor,

-A pregati examenul de aptitudini, in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat;

Sa mareasca treptat nivelul de dificultate a lucrarilor incredintate expertilor contabili si contabililor autorizati si sa-I ajute sa-si insuseasca disciplinele profesionale ale pregatirii tehnice de baza (contabilitate, drept, fiscalitate, economie, audit si evaluare);

Sa intocmesca, cu regularitate, fisa semestriala a stagiului si sa raspunda la solicitarile consiliului filialei Corpului, in legatura cu activitatea stagiarului;

La sfarsitul perioadei de stagiu, sa intoceasca si sa prezinte consiliului filialei Corpului un raport de stagiu;

Sa ajute stagiarul in gasirea unui loc de munca

-Orice clauza convenita care ar impiedica aceasta este interzisa in contractele de munca intocmite intre un membru al C.E.C.C.A.R. si un stagiar.

Sa plateasca stagiarii in functie de numarul de ore efectuate, de calitatea lucrarilor efectuate si de baremurile orare stabilite de consiliul superior al Corpului

Inscrierea la stagiu:

Stagiarul aduce la cunostinta consiliului filialei Corpului, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea stagiului,

-Prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau direct la registratura filialei

Numele si adresa sa,

Numele si adresa tutorelui de stagiu,

Atestarea tutorelui de stagiu ca accepta sa il primeasca pe stagiar,din care sa rezulte si data inceperii stagiului.

Presedintele consiliului filialei Corpului confirma inscrierea la stagiu,trimitand o scrisoare de confirmare.

Statutul stagiarului:

In perioada in care isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul tutorelui de stagiu,stagiarul are calitatea de salariat in intelesul legislatiei in vigoare.

Relatiile contractuale ale stagiarului cu persoana sau cu societatea comerciala de expertiza contabila in care isi efectueaza stagiul se stabilesc pe baza legislatiei muncii.

Stagiarul nu raspunde pentru lucrarile pe care le executa in control si sub supravegherea tutorelui de stagiu,

In afara cazurilor de erori grave sau actiuni cu caracter fraudulos din partea sa.

Este interzis stagiarului sa semneze ,in numele sau,documente pentru terti in timpul efectuarii perioadei de stagiu.

Formarea - instruirea stagiarului:

Stagiul consta in:

Efectuarea de lucrari profesionale

-Sub indrumarea si controlul tutorelui de stagiu;

Participarea la actiuni de pregatire:

-Actiuni legate de comportamentul profesional si de doctrina profesionala,care sunt intreprinse in mod curent de consiliul filialei Corpului

-Minimum 2 zile de pregatire intr-un an;

-Actiuni de pregatire cu caracter tehnic de minimum 4 zile intr-un an,conform tematicii stabilite prin regulamentul de efectuare a stagiului,

-Care pot fi delegate unor cabinete sau unor societati comerciale de expertiza contabila,membre ale C.E.C.C.A.R. sau unor institute de invatamant care au facut cerere in acest sens si ale caror programe au fost agreate de Consiliul superior al Corpului;

Participarea la actiunile organizate de Consiliul filiale Corpului in cadrul Programului national de formare profesionala.

Tematica pentru cursurile de pregatire tehnica, pe numar de zile

-organizarea profesiei

-documente de lucru: norme, foi de lucru, dosare de lucru pe feluri de lucrari si exercitii

-sistemul contabil si de control intern:continut, utilitate, limite

-audit financiar:cadru conceptual si principiile generale ale auditului, sericiile conexe, terminologie, organizarea activitatii de audit in Romania

-contabilitate financiara

Recapitularea cursurilor de formare din anul I

-aprecierea sistemului contabil si de control intern

-evaluarea intreprinderilor

fiscalitatea intreprinderilor

contabilitate analitica si de gestiune

Recapitularea cursurilor din anul II

-Auditul financiar: obtinerea elementelor probante, riscurile in auditul financiar, norme de raportare, misiuni speciale, misiuni conexe

-directivele europene si standardele internationale in domeniul contabilitatii

-drept si legislatie contabila si de audit in Romania

RAPOARTE DE ACTIVITATE:

Raportul semestrial se prezinta controlorului de stagiu de catre 

stagiar, semnat de stagiar si de tutorele de stagiu

In raport

-Se dezvolta un caz practic

-In cazul unei misiuni de audit, prezinta lucrarile efectuate,grupate pe activitati conform Tabloului de sinteza

Poate avea forma si structura stabilita prin Regulamentul de stagiu

In cazul expertilor contabili sau contabililor autorizati cu studii superioare ,cel putin 2 din 6 rapoarte semestriale se refera la activitatea de expertiza contabila si audit.

Este insotit de FISA SEMESTRIALA a tutorelui de stagiu,

-In care acesta poate dezvolta si comenta unele aspecta din activitatea stagiarului.

CONTROLUL STAGIULUI:

Se efectueaza de catre un controlor de stagiu si unul sau mai multi controlori adjuncti, la nivelul fiecarei filiale, numiti de Consiliul superior al Corpului,

-Care acopera activitatea tuturor stagiarilor din raza filialei:

Experti contabili

Contabili autorizati cu studii

Superioare

Medii

-Un controlor de stagiu poate avea cel mult 50 de stagiari in control

Se refera la:

-Respectarea de catre stagiari a obligatiilor si a reglementarilor care ii privesc,

-Comportamentul stagiarului,

-Calitatea si diversitatea lucrarilor profesionale,

-Trimiterea la timp a rapoartelorsemestriale si a fiselor semestriale ale tutorelui de stagiu,

-Participarea efectiva la actiunile de pregatire.

Controlorul de stagiu

Poate primi in cabinetul sau, la cerere,stagiarii, pentru diferite probleme in legatura cu efectuarea stagiului;

Aduce la cunostinta stagiarului si/sau tutorelui de stegiu, orice remarca sau sugestie referitoare la:

-Compotamentul stagiarului,

-Calitatea, numarul si natura lucrarilor efectuate,

-Formarea profesionala obtinuta,

Convoaca la filiala, in mod periodic,pe stagiari, in ansamblul sau pe grupe, in reuniuni care pot sa corespunda cu zilele de studiu privind comportamentul profesional si doctrina profesionala.

-Convocarea se face cu cel putin 30 de zile inainte si prezenta este obligatorie.

Controlorul national de stagiu

Este desemnat de Consiliul superior al Corpului

Orienteaza si coordoneaza activitatea controlorilor de stagiu,

Reuneste cel putin o data pe an toti controlorii de stagiu.

Presedintele consiliului filialei Corpului

Poate cere controlorilor de stagiu, din proprie initiativa sau la cererea Consiliului superior al Corpului, orice informatie, in scris sau oral in legatura cu activitatea de stagiu.

Controlorii si controlorii adjuncti de stagiu

Stabilesc annual un raport al propriei activitati

-Care se prezinta:

q     Presedintelui consiliului filialei Corpului,

q     Controlorului national de stagiu,

q     Consiliului superior al Corpului.

Comisia de formare profesionala a Consiliului superior al Corpului

Poate cere orice informatie in legatura cu activitatea de stagiu;

Impreuna cu controlorul national de stagiu, organizeaza, cel putin o data pe an, o reuniune cu toti controlorii de stagiu, in care se analizeaza activitatea de stagiu in cadrul C.E.C.C.A.R

EVIDENTA STAGIARILOR:

Registrul stagiarilor

Se tine de consiliul filialei Corpului

Stagiarii se inscriu in ordinea sosirii scrisorilor de la stagiari prin care aduc la cunostinta consiliului filialei Corpului inceperea stagiului si a atestarii tutorelui de stagiu ca accepta primirea stagiarului.

copie (lista) din registrul stagiarilor se trimite la comisia de formare profesionala si se actualizeaza semestrial.

Constituie un dosar pentru fiecare stagiar si pentru fiecare tutore de stagiu

-Numarul din registrul stagiarilor se inscrie pe dosarul stagiarului si pe orice document sau corespondenta care il priveste pe stagiar

Evidenta activitatii de stagiu cuprinde:

-Dosarul stagiarului

Care contine:

Documentele adusede stagiar la inscrierea la stagiu,

Rapoartele stagiarului,

Alte documente in legatura cu activitatea stagiarului;

-Dosarul tutorelui de stagiu

care cuprinde:

abilitarea tutorelui de stagiu,

numele stagiarilor,

diferite documente si corespondente,

rapoarte ale tutorelui de stagiu.

Livret de stagiu - dosar personal in care se consmneaza activitatile desfasurate de stagiar,documentele si rapoartele acestuia.

Activitatea desfasurata pe cont propriu intr-un cabinet sau intr-o societate comerciala de expertiza contabila, membra a C.E.C.C.A.R ,in calitate de angajat cu carte de munca:

Este recunoscuta ca perioada de stagiu efectuat, in ceea ce priveste lucrarile profesionale si pregatirea tehnica.

La cerere, la implinirea perioadei de 3 ani, persoanele respective pot solicita organizarea zilelor de pregatire deontologica, in vederea sutinerii examenului de aptitudini.

Cererea trebuie sa contina informatiile necesare sustinute cu documente care sa dea posibilitatea Comisiei de formare profesionala din cadrul C.E.C.C.A.R sa se asigure ca persoana in cauza a obtinut pregatirea profesionala si tehnica corespunzatoare .

In cazul expertilor contabili si contabililor autorizati stagiari,care isi desfasoara activitatea pe cont propriu, tutorii de stagiu nu au obligatia sa-si plateasca stagiarii in functie de numarul de ore efectuate, de calitatea lucrarilor efectuate si de baremurile orare stabilite de consiliul superior al corpului

Examenul de aptitudini:

Se organizeaza de C.E.C.C.A.R, prin Comisia de formare profesionala a Corpului in fiecare an, la o data ce se stabileste de catre Consiliul superior al Corpului (in cursul lunii iunie).Data si locul examenului se comunica de presedintele filialei prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Dosarul pentru inscrierea la examenul de aptitudini:

Se depune, de persoana interesata, la filialaC.E.C.C.A.R din raza de domiciliu.

Cuprinde:

-Certificatul de admitere la stagiu emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

-Certificatul de stagiu;

-Copie dupa diploma de studii;

-Cerere pentru inscrierea la examenul de aptitudini, adresata presedintelui filialei C.E.C.C.A.R.;

Se transmite, de catre filiala, Comisiei de formare profesionala din cadrul C.E.C.C.A.R, pana la data de 31 mai a fiecarui an.

Consta in probe scrise si orale:

-Proba scrisa consta din:

Un caz practic, la alegere, din domeniul expertizei contabile, monografiei contabile sau auditului financiar , cu durata de 4 ore

O lucrare cuprinzand intrebari din legislatie privind activitatea de expertiza contabila si de contabil autorizat, cu durata de trei ore

-Proba orala consta din:

Cate o intrebare din:

q            Materia juridica si fiscala

q            Domeniile financiar, contabilitate si audit financiar

-Aprecierea probelor

q     La proba scrisa fiecare lucrare primeste o nota de la 1-10

q     Pentru promovarea probei scrise si pentru promovarea examenului cu proba orala este necesara obtinerea mediei de cel putin 7.

Tematica examenului de aptitudini:

Este stabilita prin regulament;

Poate fi modificata sau completata de Consiliul superior al Corpului cu cel putin 3 luni inainte de data de organizare a examenului de aptitudini;

Cuprinde:

Organizarea profesiei si statutul profesional al expertului contabil si expertului autorizat

Calitatea de expert contabil si contabil autorizat

Accesul la profesie

Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania,

Incompatibilitati in profesie,

Responsabilitatea profesionostului,

Evidenta membrilor C.E.C.C.A.R.,

Codul etic-deontologie profesionala.

Drept: comercial, civil, penal si fiscal.

Audit financiar

Proceduri si tehnici de audit,

Misiuni de audit:

Audit financiar,

Servicii conexe,

Normele nationale de audit financiar,

Audit statutar (cenzorat),

Norme de raportare

Contabilitatea si finantele agentilor economici si institutiilor financiar bancare

q            Contabilitatea generala; planul de conturi (agenti economici, societati de asigurari, piete de capital),

q            Conturile consolidate,

q            Publicarea conturilor anuale,

q            Functiile intreprinderilor,

q            Evaluarea intreprinderilor,

q            Fuziuni si divizari de intreprinderi,

q            Dizolvarea si lichidarea intreprinderii,

q            Analiza situatiei financiare a intreprinderii,

q            Gestiunea financiara (bugete de trezorerie, conturi previzionale, modalitati de finantare),

q            Informatica: cunostinte generale.

Contabilitatea analitica

q            Analiza conturilor si politicii de preturi,

q            Evidenta cheltuielilor; calculul costurilor; stabilirea rezultatelor.

Metode cantitative si matematice aplicate

q            Matematici financiare,

q            Statistici descriptive (serii statistice cu una sau mai multe variabile; indici),

q            Probabilitati, sondaje si esantionari.

Comisiile de examinare:

Sunt formate din:

q          Un magistrat, consilier sau controlor de la Curtea de Conturi,

q          Doua cadre didactice universitare,

q          Doi experti contabili,

q          Un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice,

q          Un reprezentant al Ministerului Justitiei.

Au secretariat stabilit de Comisia de formae profesionala din cadrul Corpului.

Lista persoanelor care au promovat examenul de aptitudini se comunica filialei din raza de domociliu de catre Comisia de formare profesionala din cadrul C.E.C.C.A.R.

Presedintele filialei notifica, inscris, cu confirmare de primire, fiecarei persoane care a absolvit examenul de aptitudini si ii solicita sa intocmeasca dosarul pentru inscrierea in Tabloul Corpului ca expert contabil sau contabil autorizat.

5.MODUL DE EXERCITARE A PROFESIEI DE CONTABIL AUTORIZAT SI EXPERT CONTABIL

Exercitarea profesiei se poate face individual ori in societati comerciale de profil.

Profesia de contabil autorizat si expert contabil se exercita de persoanele fizice care au dobandit aceasta calitate, in mod:

individual, ca persoana fizica

sau se pot constitui in societati comerciale de profil, ca persoane juridice, unde au calitatea de asociati/actionari

la aceste societati pot fi si in calitate de salariati.

Societatile de expertiza contabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sa aiba obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;

Majoritatea asociatilor/actionarilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor;

Consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili;

Actiunile sa fie nominative;

Orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala; sa comunice filialei C.E.C.C.A.R. toate modificarile intervenite in componenta asociatilor sau actionarilor;

Sa fie membre ale C.E.C.C.A.R, incluse in Tabloul Corpului.

Persoanele fizice sau juridice straine care au domiciliul/sediul in Romania pot exercita activitatea de expert contabil, potrivit prevederilor legale, in conditiile stabilite prin conventii bilaterale incheiate in acest scop de Romania cu alte state, daca:

o         Au aceasta specializare in statele lor,

o         Au sustinut examenul vizand cunoasterea legislatiei nationale in domeniu:

Organizarii si functionarii societatilor comerciale,

Fiscal,

Contabil.

Reguli cu privire la exercitarea profesiei de contabil:

Exercitarea in mod individual a profesiei se poate face numai in nume propriu.

Nu poate colabora cu un coleg pedepsit printr-o masura disciplinara de suspendare sau interzicere a exercitarii profesiei.

Poate participa la administrarea unei singure societati comerciale de expertiza contabila si poate accepta mandatul care ii este incredintat pentru a fi arbitru intre doua parti ce doresc sa-si stinga litigiile pe probleme care intra in competenta lui, pe cale amiabila, daca exista acceptul ambelor parti pentru aceasta.

6. CENZORI

Societatea pe actiuni va avea trei cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

Cenzorii se aleg la inceput de Adunarea constitutiva. Durata mandatului lor este de trei anisi pot fi realesi. Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor. Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.

La societatile in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.

Majoritatea cenzorilor si a supleantilor vor fi cetateni romani. Cenzorii sunt obligati sa depuna a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.

Un cenzor extern independent, persoana fizica sau persoana juridica, poate fi ales sau numit, cenzor al societatii. Numirea sau alegerea unui cenzor extern independent este obligatorie in cazurile prevazute de lege.Cenzorii trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili.

Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi decad din mandatul lor:

Rudele sau afinii pana la al patrule grad inclusiv sau sotii administratorilor.

Persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat acea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societate.

Persoanele carora le este interzisa functia de administrator.

Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, determinata prin actul constitutiv, sau de Adunarea generala care i-a numit.

In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste. Daca, in acest mod, numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alte persoane in locurile vacante, pana la intrunirea celei mai apropiate Adunari generale.

In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorii vor convoca de urgenta Adunarea generala, care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca aceste din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.

Despre toate aceste, precum si asupra propunerilor pe care le vor crede necesare asupra bilantului contabil si repartizarii beneficiilor, cenzorii vor face adunarii generale un raport amanuntit.

Adunarea generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.

Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

Sa faca, in fiecare luna si pe neasteptate, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietata societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit.

Sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara, cand n-a fost convocata de administrator.

Sa ia parte la adunarile ordinare si etraordinare, putand face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.

Sa constate regulata depunere a garantiei din partea administratorului.

Sa vegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.

Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazrile mai importante le vor aduce la cunostinta aduarii generale.

Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.

Cenzorii i-au parte la adunarile administratorilor fara drept de vot.

Este interzis cenzorilor sa comunice in particular actionarilor sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii,constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

Pentru intocmirea raportului amanuntit,de prezentat adunarii generale cenzorii vor delibera impreuna. Ei insa vor putea face, in caz de neintelegere rapoarte separate,care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale.

7. CENZORUL EXTERN INDEPENDENT

Cenzorul extern independent este persoana fizica sau juridica, care verifica si supravegheaza contabilitatea tuturor persoanelor juridice supuse autorizarii, supravegherii sau controlului C.N.V.M., asigura examinarea profesionala sistematica a activitatilor financiar contabile si exprima o opinie responsabila, acordand o certificare a exactitatii si corectitudinii inregistrarilor din conturile anuale ale societatilor comerciale expertizate.

Activitatea cenzorului extern independent se fundamenteaza pe principiile deontologiei profesionale: moralitate, independenta si obiectivitate, constiinciozitate, raspundere, confidentialitate, impartialitate, comportare profesionala demna.

Cenzorul extern independent isi exercita activitatea individual sau in societati comerciale potrivit legii.

Pot dobandi calitatea de cenzor extern independent persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

Au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile prevazute de lege;

Au competenta profesionala de a verifica si aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a verifica si a certifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, de a analiza prin procedee specifice contabilitatii situatia economica, financiara si fiscala a societatilor comerciale supuse autorizarii, supravegherii si controlului C.N.V.M.;

Au promovat testul vizand cuoasterea legislatiei privind valorile mobiliare si bursele de valori, sustinut de C.N.V.M.;

Sunt inregistrate la C.N.V.M.

Persoanele care solicita inregistrarea la C.N.V.M. in calitate de cenzori externi independent trebuie sa faca dovada indeplinirii urmatoarelor cerinte:

Sa aiba capacitate de exercitiu deplina;

Sa posede studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante, cu diploma recunoscuta de M.I. si o practica in specialitate de cel putin 5 ani;

Sa nu fi fost condamnate penal sau sanctionate contraventional pentru fapte care ii fac incompatibili, potrivit legii, cu functii de gestionare sau administrare a societatilor comerciale.

Sa aiba cunostinte profesionale necesare activitatii pe care urmeaza sa o desfasoare;

Sa fie membru titular al C.E.C.C.A.R.;

Persoanele care au titlul de academician, profesori si conferentiari universitari, doctor in economie, doctor docent in specialitatea finante-contabilitate, inscrise in C.E.C.C.A.R. pot solicita inregistrarea ca cenzor extern independent, numai daca au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile prevazute de lege si au promovat testul vizand cuoasterea legislatiei privind valorile mobiliare si bursele de valori, sustinut de C.N.V.M.

Cererea de inregistrare ca cenzor extern independent se formuleaza in scris potrivit modelului din anexa nr.1.

Cererea de inregistrare va fi insotita de documentele din anexa nr.2.

C.N.V.M. va decide cu privire la inregistrarea persoanei fizice incalitate de cenzor extern independent in termen de 60 de zile de la data depunerii la C.N.V.M. a cererii insotite de documentele prevazute in anexa nr.2 dupa promovarea testului si dupa achitarea, in contul C.N.V.M., a unei taxe de inregistrare de 200.000 lei.

Cenzorul extern independent nu poate verifica si certifica situatiile de inchidere a exercitiului financiar, daca:

Are cote de participare la societatea comerciala ce trebuie expertizata.

Este membru in consiliul de administratie, comitetul de directie, cenzor sau salariat al societatii comerciale care este supusa expertizei.

A participat si a contribuit la lucrarile contabile curente si la elaborarea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar la societatea comerciala expertizata, in afara lucrarilor de verificare si de control efectuat.

Calitatea de cenzor extern independent inceteaza in urmatoarele situatii:

Pierderea capacitatii de exercitiu

Executarea de sanctiuni penale in urma unor hotarari judecatoresti definitive

Sanctionarea administrativa pentru fapte care il fac incompatibil, potrivit legii, cu functii de gestionare sau de administrare a societatilor comerciale

Pierderea calitatii de membru titular al C.E.C.C.A.R.

La cererea persoanei.

Persoana juridica romana care solicita inregistrarea la C.N.V.M. pentru desfasurarea activitatii de cenzor, trebuie sa faca dovada indeplinirii urmatoarelor cerinte:

Sa aiba ca obiect de activitate prestarea de servicii in domeniul financiar contabil;

Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partilor sociale;

Consiliul de administratie al societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili;

Sa aiba, in cazul societatilor comerciale pe actiuni, actiuni sub forma nominativa si sa conditioneze admiterea oricarui nou actionar de aprobarea prealabila a consiliului de administratie, iar in cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata sa supuna aprobarii prealabile a detinatorilor de parti sociale admiterea unui nou asociat (in cazul transmiterii de parti sociale), sau a unui asociat care nu exercita profesiunea de expert contabil (in caz de cedare de parti sociale);

Sa fie membra a C.E.C.C.A.R. si sa fie inscrisa in Tabloul Corpului;

Sa fi achitat in contul C.N.V.M taxa de inregistrare de 2.000.000.

Societatea comerciala inregistrata la C.N.V.M. exercita aceste activitati prin cenzori externi independenti, angajatii acestei societati, care vor fi inregistrati la C.N.V.M. potrivit legii.

Cenzorul extern indpendent, angajat al societatii comerciale inregistrate la C.N.V.M., isi exercita activitatea in numele acestei societati si actioneaza in exclusivitate ca reprezentant al acesteia.

In vederea inregistarii la C.N.V.M., societatea comerciala completeaza o cerere de inregistrare potrivit modelului din anexa nr.3.

Cererea de inregistrare va fi insotita de documentele prevazute in anexa nr.4.

C.N.M.V. decide cu privire la inregistrarea societatii comerciale in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea cererii.

Societatea comerciala inregistrata la C.N.V.M. raspunde solidar cu cenzorul extern independent pentru prejudiciile cauzate de acesta in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost desemnat.

Persoanele fizice straine, care nu au domiciliul in Romania, pot dobandi calitatea de cenzor extern independent, potrivit prevederilor prezentului regulament, daca indeplinesc urmatoarele conditii:

Sa fie specializate in domeniul expertizei financiar contabile si sa se conformeze conditiilor stabilite prin convetii bilaterale incheiate in acest scop de Romania cu alte state.

Sa fie inscrise in C.E.C.C.A.R.

Sa nu aiba cazier judiciar

Sa promoveze testul vizand cunoasterea legislatiei romane din domeniul valorilor mobiliare si al burselor de valori

In vederea inregistrarii la C.N.V.M., persoanele fizice straine completeaza o cerere de inregitrare, potrivit modelului din anexa nr.5.

Cererea va fi insotita de documentele prevazute in anexa nr.6.

C.N.V.M. va decide cu privire la inregistrarea pesoanelor fizice straine in calitate de cenzor extern independent, in termen de 60 de zie de la data depunerii la C.N.V.M. a cererii insotita de documentele prevazute in anexa nr.6, dupa promovarea testului si dupa achitarea, in contul C.N.V.M., a unei taxe de inregistrare reprezentand echivalentul in lei a 1000$ la cursul oficial de schimb valutar din data platii.

Persoana juridica straina, care nu are seddiul in Romania si care solicita inregistrarea la C.N.V.M., in scopul desfasurarii activitatilor de cenzor, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sa aiba ca obiect de activitate prestarea de servicii in domeniul expertizarii financiar-contabile

Sa fie membru C.E.C.C.A.R. si sa fie inscrisa in Tabloul Corpului

Sa isi exercite activitatea prin cenzori externiindependenti inregistrati la C.N.V.M.

Sa achite in contul C.N.V.M. echivalentul in lei a 5000$ la cursul oficial de schimb valutar din data platii.

Cenzorul extern independent, angajat al pesoanei juridice straine inregistrate la C.N.V.M., isi exercita activitatea in numele si ca reprezentant exclusiv al acesteia.

In vederea inregistrarii la C.N.V.M., persoana juridica straina completeaza o cerere de inregistrare potrivit modelului din anexa nr.7.

Cererea de inregistrare va fi insotita de documentele prevazute in anexa nr.8.

C.N.V.M. decide cu privire la inregistrarea persoanei juridice straine in termen de cel mult 30 de zile de la inregsitrarea cererii.

Persoana juridica straina inregistrata la C.N.V.M. raspunde solidar cu cenzorul extern independent, angajat al acesteia pentru prejudiciile cauzate in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost desemnat.

Exercitarea activitatii de cenzor extern independent:

Prestarea de servicii specifice de catre cenzorul extern independent se efectueaza pe baza unui contract de expertizare financiar-contabila, de verificare si certificare a bilanturilor contabile, incheiat intre societatea comerciala sau cenzorul extern independent, dupa caz, inregistrat la C.N.V.M., ca prestator, si persoana fizica sau juridica solicitanta, ca beneficiar.

Copia dupa acest contract trebuie prezentata la C.N.V.M. in cel mult 10 zile de la data intocmirii lui.

Intentia de reziliere a contractului de expertiza financiara-contabila, de verificare si certificare a bilanturilor contabile trebuie notificataprintr-o cerere la C.N.V.M., cu cel mult 30 de zile inainte de data propusa pentru reziliere, impreuna cu dovada de instiintare a pesoanei beneficiare, cu expunerea motivelor pentru care doreste rezilierea contractului. Contractul de expertizare financiar-contabila, verificare si certificare a bilanturilor contabile, nu va putea fi reziliata decat cu 60 de zile inaintea termenului de depunere a bilanturilor contabile la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

In cazul solicitarii de radiere a inregistrarii persoana fizica sau juridica inregistrata va depune la C.N.V.M. o cerere incare va expune motivele pentru care solicita radierea inregistrarii.

C.N.V.M. va raspunde notificarii de reziliere a contractului sau solicitarii de radiere a inregistrarii intermen de 10 zile de la inregistrarea cererii.

Certificarile cenzorilor externi independenti pot fi prezentate in rapoarte intermediare, trimestriale, consiliului de administratie sau comitetului de directie al societatii comerciale expertizate si C.N.V.M., dupa caz, la solicitarea acestora.

Certificarea conturilor nuale ale societatilor comerciale expertizate va fi prezentata in Raportul de expertizare financiar-contabila, de verificare si certificare a bilanturilor contabile.

Raportul anual de expertizare financiar-contabila, de verificare si certificare a bilanturilor contabile, impruna cu anexele acestuia vor fi depuse la C.N.V.M. cu minimum 5 zile inaintea termenului de depunere a bilantului contabil la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Elmentele de baza si anexele raportului annual sunt prezentate in anexele nr.9 si 10.

Refuzul de certificare a conturilor trebuie sa fie notificat in prealabil conducerii societatii comerciale si C.N.V.M., cu specificarea atat a motivelor cat si a marimii influentelor asupra conturilor.

Mentinerea refuzului de certificare a conturilor trebuie sa fie in sotita de explicatiile sau observatiile primite de la persoana expertizata.

STATUTUL JURIDIC AL CENZORULUI EXTERN INDEPENDENT

Drepturile cenzorului extern independent

Cenzorul extern independent are urmatoarele drepturi:

o       Sa i se puna la dispozitie documentele si informatiile necesare;

o       Sa i se asigure conditiile necesare realizarii lucrarilor si prestatiilor;

o       Sa examineze profesional, sistematic, activitatile financiar contabile ale societatii comerciale expertizate;

o       Sa exprime opinie responsabila asupra realitatii si corectitudinii imaginii date de conturile anuale ale societatii comerciale;

o       Sa fie remunerat pentru munca depusa pe baza unei conventii civile de prestari servicii.

Reguli de conduita si integritate profesionala; obligatiile cenzorilor externi independenti:

In exercitarea activitatii lor, cenzorii externi independenti inregistrati la C.N.V.M. sunt obligati sa respecte urmatoarele reguli de deontologie profesionala:

Sa se conformeze in permanenta regulamentelor adoptate de C.N.V.M.;

sa declare situatia de incompatibilitate cu activitatea de cenzor extern independent;

sa intocmeasca, sa foloseasca si sa pastreze actele si documentele de lucru, cu grija si in conformitate cu un grafic corespunzator al termenelor;

sa raspunda singur si personal pentru actiunile sale, sa ia decizii dupa considerente proprii, sa-si formuleze singur judecatile si hotararile, fara sa aiba posibilitatea transferului responsabilitatilor asupra altora;

sa pastreze si sa protejeze informatiile confidentiale si privilegiate, imprejurarile si realitatile care i-au devenit cunoscute sau care i s-au incredintat in timpul exercitarii activitatii, neavand voie sa le destainuie sau sa le foloseasca in interesul sau;

sa consemneze, cu ocazia actiunii de verificare si apreciere, toate faptele si datele relevante pentru interpretarea si concluzionare, sa-si formeze convingerile numai plecand de la aceste realitati si sa se comporte impartial;

sa se comporte astfel incat sa justifice increderea opiniei publice si sa respecte obligatia de fidelitate fata e persoana expertizata, atat in timpul exercitarii activitatii profesionale cat si in afara acesteia;

sa nu foloseasca in activitatea de expertizare persoanele neinregistrate la C.N.V.M.;

sa nu elibereze partii beneficiare sau tertilor copii de pe raportul de expertiza, inaintea supunerii lui spre aprobare consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor ale societatii comerciale beneficiare;

sa nu efectueze lucrari pentru societatile comerciale la care sunt salariati si nici pentru persoanele fizice sau juridice cu care acestea se afla in raporturi contractuale sau in concurenta.

Raspunderea cenzorului extern independent:

Incalcarea cu vinovatie de catre cenzorul extern independent a obligatiilor care ii revin, atrage raspunderea juridica a acestuia si se sanctioneaza cu :

avertisment scris;

suspendarea pe o perioada de la 3 luni la 1 an a exercitarii drepturilor conferite de calitatea de cenzor extern independent;

radierea inregistrarii la C.N.V.M..

8. AUDITUL FINANCIAR SI AUDITORUL FINANCIAR

Auditul financar reprezinta activitatea de verificare a situatiilor financiare ale societatilor comerciale de catre auditorii financiari in conformitate cu standardele de audit internationale.

Auditorul financiar este persoana fizica sau juridica ce dobandeste aceasta calitate prin atribuire de catre Camera Auditorilor din Romania in conditiile ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.75 din 1 iunie 1999.

Organizarea si atributiile Camerei Auditorilor din Romania:

Camera Auditorilor din Romania este persoana juridica, ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop lucrativ, denumita in continuare Camera.

Camera are, in principal urmatoarele atributii:

Organizeaza examenele si atribuie caliatea de auditor intern;

Coordoneaza activitatea de audit financiar;

Supravegheaza programul de pregatire continua a auditorilor financiari;

Controleaza calitatea activitatii de audit financiar;

Sesizeaza Ministerul Finantelor asupra necesitatii actualizarii normelor si procedurilor profesionale de audit, in raport cu modificarile intervenite in reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;

Retrage calitatea de auditor financiar in conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;

Elaboreaza normele interne privind activitatea C amerei.

Camera are personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.Aceasta isi poate constitui unitati teritoriale numite filiale.

Prin ordin al ministrului finantelor se stabileste un comitet propriu format din 9 membrii, care va elabora:

Regulamentul de organizare si functioanre a Camerei;

Codul priviund conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;

Standardele de audit;

Programa analitica a examenului de aptitudini profesionale;

Norme privind procedurile de control al calitatii auditului financiar;

Reguli privind pregatirea continua a auditorilor

Norme privind procedurile minimale de audit.

Acest comitet provizoriu va functiona provizoriu pana la primele alegeri.Regulamentul de organizare si functionare a Camerei se aproba prin hotarare a Guvernului.

Regulamentul de organizare si functionare a Camerei va cuprinde prevederi referitoare la:

Organele de conducere ale Camerei si modul lor de semnare;

Atributiile si raspunderile Camerei;

Regulile de atribuire si de retragere a calitatii de auditor financiar;

Respectarea cerintelor privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;

Abaterile disciplinare, sanctiunile disciplinare si prcedura disciplinara.

Primele alegeri se organizeaza in termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, potrivit regulilor prevazute de acesita.

Camera desemneaza anual auditori financiari care indruma desfasurarea stagiului de pregatire practica a candidatilor ce doresc sa dobandeasca calitatea de auditor financiar.Camera poate sa retraga calitatea de auditor financiar persoanelor care refuza pregatirea stagiarilor sau daca se constata ca indrumarea se face necorespunzator.

Sunt membrii ai Camerei :

persoanele care dobandesc in mod provizoriu calitatea de auditor financiar ;

auditorii carora li se atribuie calitatea de auditor financiar definitiv, ca urmare a sustinerii examenelor.

La constituire Camera va fi alcatuita din persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii si care vor dobandi calitatea de membru provizoriu:

detin calitatea de expert contabil de cel putin patru ani si au studii economice superioare;

sunt cenzori la societati comerciale in baza legii nr.31/1990, republicata, la banci, la societati de asigurare si reasigurare, in baza unor legi speciale, daca au exercitat aceasta calitate timp de trei ani din ultimii 5

se bucura de o reputatie profesionala nestirbita.

La constituire pot fi acceptate in Camera si persoane ci studii superioare economice, in specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activitati profesionale si stiintifice care le-au permis aumularea unei experiente deosebit de valoroase.

Reguli de atribuire a calitatii de auditor financiar:

Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

persoane fizice:

sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic de cel putin trei ani si sa aiba experienta in domeniul contabil, sau sa aiba calitate de expert contabil de cel putin trei ani si sa fi desfasurat activitati in aceasta calitate;

sa fi efectuat un stagiu practic de trei ani in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor financiar;

sa satisfaca cerintele codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;

sa sustina si sa promoveze examenul de aptitudini profesionale.

2.persoane juridice:

persoanele care efectueaza auditul financiar al conturilor anuale in numele societatilor de audit trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:

persoanele care dobandesc in mod provizoriu calitatea de auditor financiar ;

auditorii carora li se atribuie calitatea de auditor financiar definitiv, ca urmare a sustinerii examenelor.

majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta de persoane fizice sau de societati de audit care satisfac urmatoarele conditii:

persoanele care dobandesc in mod provizoriu calitatea de auditor financiar ;

auditorii carora li se atribuie calitatea de auditor financiar definitiv, ca urmare a sustinerii examenelor.

majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit trebuia sa fie persoane fizice sau societati de audit care satisfac conditiile:

persoanele care dobandesc in mod provizoriu calitatea de auditor financiar ;

auditorii carora li se atribuie calitatea de auditor financiar definitiv, ca urmare a sustinerii examenelor.

Pot indeplini mandatul de auditor financiar numai personele care se bucura de o reputatie profesionala nestirbita si care nu exercita activitati incompatibile cu cea de audit.

Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza de examen de aptitudini profesionale, prin care trebiue sa se certifici un nivel corespunzator de cunstinte teoretice, precum si capacitatea de de a le aplica.

Examenele pentru atribuirea calitatii de auditor financiar se organizeaza de Camera conform regulamentului elaborat de acesta, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.

Examenul consta in sustinerea de probe scrise la disciplinele stabilite potrivit regulamentelor europene si internationale in domeniu, astfel:

audit financiar;

contabilitate generala: reglementari nationale si internationale;aspecte teoretice, metodologice si practice privind tratamentele contabile potrivit I.A.S;evaluarea elementelor bilantiere;determinarea rezultatului;determinarea rezultatului financiar.

Analiza si evaluarea critica a conturilor anuale;

Contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala; relatia dintre contabilitate si management;

Reguli de consolidare a conturilor;

Audit intern;

Elemente de drept civil, comercial, protectia sociala si a muncii;

Legislatie fiscala;

Elememnte privind finantele nationale;

Elemente de matematica, statistica si sisteme informatice.

Exercitarea mandatului de auditor financiar:

Auditorul financiar poate indeplini mandatul numai in urmatoarele conditii:

Are calitatea de auditor financiar;

Este membru al Camerei;

Indeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei

O persoana nu poate indeplini mandatul de audit financiar al unei societati comerciale, daca este angajata a acesteia ori daca are relatii cu aceasta sau cu orice persoana cu care societatea insasi are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.

Daca pe durata mandatului auditorul financiar nu mai indeplineste conditiile pentru exercitarea acestuia, auditorul financiar are obligatia sa renunte imediat la mandatul sau si sa notifice societatii comerciale auditate incetarea mandatului si motivul incetarii.

In cazul in care pe o anumita perioada auditorul financiar nu a indeplinit conditiile de exercitare a mandatului, Ministerul Finantelor, pe baza informatiilor primite in acest sens , poate solocita societatii comerciale, inca o data, de catre un alt auditor a ausitului financiar al conturilor respective sau sa revada primul audit si sa recomande, motivat, daca este necesara efectuarea unui al doilea audit.

In situatia in care se recomanda efectuarea unui al doilea audit, societatile comerciale, vor lua in cel mai scurt timp, masurile necesare pentru indeplinirea acestei recomandari.

Pentru recuperarea cheltuielilor efectuate societatea comerciala se poate indrepta spre impotriva auditorului care accepta sau continua sa indeplineasca mandatul de auditor financiar din momentul in care cunoaste ca nu mai indeplineste conditiile de exercitare a mandatului.

Pot desfasura activitatea de audit financiar numai persoanele care indeplinesc conditiile de independenta.

Auditorii vor desfasura activitatea de audit financiar; acestea li s-a atribuit calitatea de auditor financiar nu pot angaja sau desfasura activitati care prejudiciaza sau care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesionala, precum si in situatiile de incompatibilitate si conflict de interese.


Document Info


Accesari: 5568
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )