Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONDITII DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR TURISTICE

Turism


CONDIŢII DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR TURISTICE

În temeiul H.G.R. nr.24/2001 privind organizarea si functionarea M.T.C.T. în baza prevederilor O.G.R. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 63/2001, având în vedere propunerile Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, Ministerul Turismului emite urmatorul ordin:Se aproba contractul cadru de comercializarea pachetelor de servicii turistice, agentii economici au obligatia sa încheie contracte cu turistii conform modelului prevazut în ordinul mai sus mentionat, model anexat în aceasta lucrare, fara sa introduca alte clauze care sa defavorizeze turistii.

În contractul încheiat între agentia de turism vânzatoare si o agentie de turism organizatoarea a pachetului de servicii turistice, este obligatoriu sa fie prevazuta o clauza prin care sa se stabileasca raspunderea agentiei organizatoare fata de buna executare a pachetului de servicii turistice de catre agentia vânzatoare. În temeiul clauzei prevazute de agentia de turism vânzatoare este obligata sa plateasca despagubirii agentiei organizatoare solicitate de tu 23323r171x risti ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina vânzatorului.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza cu suspendarea Licentei de turism potrivit art.8. al.1. lit.a din N.G.R. 208/2001 privind conditiile de acordare a Licentei si Brevetului de turism cu modificarile ulterioare.

I.1. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre personalul de specialitate din cadrul D.A.C.T

Orice informatie privind pachetul de servicii turistice, pretul acestuia si toate celelalte conditii aplicabile contractului aceste informatii trebuie sa fie corecte, clare si sa nu permita interpretari echivoce ale acestora.

Materialele publicitare puse la dispozitia consumatorilor în vederea încheierii contractului trebuie sa fie clare, precise si sa cuprinda: pretul actiunii turistice, destinatia, traseul, mijlocul de transport utilizat si categoria acestora, tipul unitatilor de cazare, denumirea lor, categoria de clasificare. 

În cazul calatoriilor turistice efectuate în alte tari se vor preciza: diferentele dintre categoriile de clasificare din tarile respective si cele conform normelor din România, serviciile de masa oferite si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie, informatii de ordin general privind pasapoartele vizele si formalitatile sanitare necesare pentru calatorie si sedere, valoarea sau procentul din pret ce trebuie achitat cu titlu de avans si graficul pentru efectuarea diferentei de plata, numarul minim de persoane ce trebuie realizat pentru a avea loc calatoria si în acest caz data limita de informare a consumatorului în caz de anularea a calatoriei turistice, posibilitati de încheiere a unor asigurari facultative pentru asistenta în caz de boala sau accident, specificul calatoriei si publicul careia se adreseaza.

Informatiile continuate de materialele publicitare turistice angajeaza organizatorul sau detailistul de calatorii turistice, în afara cazului în care eventualele schimbari în aceste informatii au fost comunicate în mod clar consumatorului înaintea încheierii contractului. Modificarile au fost modificate cu acordul partilor contractante, ulterior încheierii contractului.

Organizatorul si/sau detailistul trebuie sa furnizeze în scris consumatorului într-un termen stabilit în contract, înainte de data plecarii urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor precum si locul ce urmeaza a fii ocupat de consumatori în fiecare dintr-e mijloacele de transport incluse în contract

b) numele, adresa, numarul de telefon/fax al reprezentatiei locale a organizatorului si/sau detailistului sau în lipsa acesteia cele ale autoritatilor locale care pot ajuta consumatorul în caz de nevoie. În cazul în care aceste autoritati/reprezentante locale nu exista, consumatorul trebuie sa dispuna de un numar de telefon pentru apel de urgenta catre organizator sau detailist

c) pentru calatoriile si sederile minorilor, informatiile trebuie sa permita pentru toata perioada sejurului posibilitatea contactului direct într-e parinte-copil-coordonator de grup

d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa care sa acopere taxele de transfer ale consumatorului, sa asigure asistenta medicala si sa acopere taxele de repatriere în caz de boala/accidente.

Controlul respectarii dispozitiilor O.G.R 107/1999 si a Legii 631/2001, Autoritatea Nationala de Turism împreuna cu organizatorul Aquila Tours sunt obligati sa protejeze turistii de la locul de plecare si pâna la locul de întoarcere. Organele de control din cadrul Ministerul Turismului si a Protectiei Consumatorilor efectueaza verificari la sesizarea persoanelor prejudiciate si/sau din oficiu.

Organizatorul si/sau intermediarul are obligatia de a prezenta organelor de control contractele încheiate cu turistii în original.

Organele de control în urma verificariilor efectuate încheie procese verbale în care înscriu articolele din ordonanta încalcata de catre organizator/detailist si vor implica sanctiunea prevazuta de lege.

Întregul pachet de servicii turistice trebuie sa se consume si sa se vânda în conformitate cu contractul cadru de vânzare a produsului turistic aprobat de M.T.C.T din Romania care este anexat în prezenta lucrare.

I.2.CONTRACT-CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

(PRODUSELOR TURISTICE)

Nr. .......... din ...........

Partile contractante

S.C........., cu sediul în ....., str. ........., cod unic de înregistrare ....., titulara a Licentei de turism nr. ..., pentru Agentia de Turism ........., cu sediul în .........., reprezentata prin .......... în calitate de administrator, denumita în continuare Agentia, si turistul/reprezentantul turistului,

domnul/doamna ..................... , domiciliat / domiciliata în ................, telefon,fix.......mobil............., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. ...............eliberat/eliberata de ................ la data de .................., au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata.

II. Pretul

Pretul contractului este ........... si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. Avansul este de............lei, iar plata finala se va face pâna la data de ......................

III. Drepturile si obligatiile Agentiei

1. În cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecarii.

2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

5. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, în termen de ...... zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

IV. Drepturile si obligatiile turistului

1. În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si încheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

2. În cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; în statiunile din tara, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel târziu la ora 12,00 a zilei urmatoare celei înscrise pe bilet.

3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

4.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotarârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);

c) anularea s-a facut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), în vederea acordarii serviciilor turistice.

V. Renuntari, penalizari, despagubiri

1. În cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

a) ... din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii;

b) .. din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecarii;

c) ... din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

2. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

3. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera.

6. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.

7. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

VI. Reclamatii

1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum ... zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de .... zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.

VII. Asigurari - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare ........................... din localitatea ................, str. ................. nr. ..., telefon ............., fax .................... .

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;

b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice.

IX. Dispozitii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.Agentia Turist,
Denumire agentie  Numele ...........................
Reprezentant  Prenumele ..........................

stampila

II.2. ETAPELE REALIZĂRII ACŢIUNII TURISTICE

II.2.1. Preluarea actiunii turistice de catre ghid:

Aceasta etapa include o serie de activitati realizate de ghidul de turism în scopul desfasurarii în bune conditii a actiunii turistice. Ghidul se prezinta la agentia de turism în cel putin 24 de ore înainte de începerea actiunii, de unde preia dosarul actiunii cu delegatia, programul actiunii, informatiile necesare, analiza de pret, mijloacele de plata, biletele de tren, avion, vapor. Împreuna cu toate instructiuniile necesare referitoare la derularea programului.

La primirea dosarului ghidul are urmatoarele atributii:

-în cazul în care punctul de plecare în excursie este în alta localitate decât organizatorul, dosarul se preia cu 48 ore înainte de începerea actiunii turistice

-sa studieze cu atentie programa privind obiectivele turistice ce vor fi vizitate, privind serviciile ce urmeaza sa fie asigurate, diverse plati incluse în pretul excursiei si care se achita de catre ghid, si alte clauze contractuale

-ghidul se pregateste în detaliu tinând cont de componenta grupului, în functie de vârsta, sex, nationalitate, preocupari, religie, obiceiuri, prezentarea lui si a programului turistic, grupului de turisti

-ghidul sa verifice daca au fost lansate toate comenzile de transport, cazare, masa si daca exista confirmarea lor

-sa preia de la organizator pliante, fluturase, brosuri, harti ale localitatilor si a obiectivelor de interes turistic prevazute în program si sa le puna la îndemâna turistilor.

II.2.2. Începerea si derularea actiunii turistice:

În cadrul acestor etape ghidul stabileste primul contract cu turistii, moment din care toate preocuparile lui vizeaza asigurarea satisfactiei membrilor grupului. În acest scop ghidul parcurge urmatorii pasi:

-este bine sa se prezinte la punctul de întâlnire cu 45 de minute înainte de plecare, face verificarile de vigoare

-la sosirea turistilor desfasoara protocolul de primire, se prezinta cu nume, prenume, ca delegat al agentiei de turism si le ureaza bun venit

-verifica daca biletul de excursie sau vaucherul corespund excursiei respective

-asigura înbarcarea bagajelor în mijlocul de transport, în cazul în care numarul turistilor anuntati nu coincide cu numarul turistilor sositi ia masuri de anulare a comenzilor ce pot fi decomandate prin intermediul agentiei organizatoare

-în mijlocul de transport comunica pe scurt programul ce urmeaza sa fie executat, traseul si diverse informatii menite sa stârneasca interesul turistilor si sa le capteze atentia.

II.2.3. Încheierea actiunii turistice:

În cadrul acestei etape se urmareste încheierea programului turistic în conditii bune si satisfacerea turistilor, în acest scop ghidului îi revin urmatoarele atributii:

-rezolva toate problemele legate de asigurarea transportului pe intinerariu de întoarcere, rezerva si procura documentele de calatorie, se intereseaza daca ora efectiva de plecare a mijlocului de transport este cea prevazuta în orar si ia masuri în functie de situatia creata, pentru transportul aerian întocmeste listele nominale de pasageri

-urmareste asigurarea urmatoarelor servicii de care turistii beneficiaza pe perioda transportului (pachete de hrana rece/ servirea mesei în cadrul vagonului-restaurant)

-verifica daca toti turistii au predat cheile la receptia hotelului, daca lipsesc bagaje sau acte de identitate

-asigura perzenta turistilor la punctul de plecare

-la urcarea în mijlocul de transport ghidul se asigura ca turistii si au înbarcat bagajele

II.2.4. Decontarea actiunii turistice si realizarea raportului de activitate:

Aceasta etapa încheie actiunea turistica iar ghidul are urmatoarele atributii

-solicita fiecarui furnizor documentele doveditoare pentru plata serviciilor (factura, chitanta, nota de plata)

-în cazul în care plateste cu cecul, emite cecul cu suma respectiva pe care îl înmâneaza furnizorului de servicii, acesta semneaza pe cotorul cecului si pe exemplarul comenzii si aplica stampila dupa care le înmâneaza ghidului

-ghidul întocmeste decontul de cheltuieli în baza documentelor preluate de la furnizor si îl depune împreuna cu raportul de activitate la agentia de turism care i-a încredintat actiunea în termenul legal de 24 ore.

La decont se anexeaza urmatoarele documente justificative:

-programul turistic

-copiile comenzilor

-copiile notelor de plata ale serviciilor întocmite pe parcursul actiunii de catre unitatile prestatoare de servicii

-carnetul de cecuri

-nota de decontare a avansului în numerar

-delegatia ghidului vizata si stampilata în unitatile de cazare si statiuniile pe unde a trecut.

Raportul de activitate privind desfasurarea activitatii turistice va cuprinde urmatoarele:

-aspectele pozitive din desfasurarea excursiei

-eventualele nemultumiri

-evenimentele petrecute

-propuneri de înbunatatire

-se scriu si se justifica eventualele depasiri de conturi peste cele prevazute în analiza de pret

-se mai indica numele turistilor care nu au participat la actiune si valoarea serviciilor aferente care nu s-au putut deconta furnizorului.

Raspunderea materiala pentru nepredarea în termen a decontului, precum si penalizarile ce decurg din aceasta cad în sarcina ghidului care nu poate prelua alt grup înainte de îndeplinirea tuturor formalitatilor de închidere a decontului si de predarea raportului de activitate pentru actiunea anterioara.


Document Info


Accesari: 5814
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )