Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...Průvodní zpráva

Ceha slovaca
ARKO, projekční kancelář s.r.o. Zak. čís.: 37/01

Poděbradova 61, 702 00 Ostrava 1 Arch.číslo: 001

List číslo: 1

  Počet listů: 8
A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

Investor: RadioMobil, a.s.

Stavba: 75 007 A - Základnová stanice GSM - Opava - Globus

Stupeň: Projekt

Vypracovali: Ing. Köhler R.

Ing. Václavík R.

Ing. Chudárek Z.

Trčka L.

Ostrava, květen 2001

Arch.čís.: 001

List čís.: 2

Obsah:

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje stavby a investora

2. Základní údaje

3. Výchozí podklady

4. Pozemky dotčené výstavbou, majetko-právní vztahy

5. Pozadavky na vynětí ze ZPF, kácení zeleně

6. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související investice

7. Členění stavby

8. Zdůvodnění výběru stavenistě:

B. Souhrnná technická zpráva

1. Údaje o stavenisti, stávající stav

2. Údaje o provozu, technologické zařízení

3. Stavebně - technické řesení

4. Péče o zivotní prostředí

5. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

6. Příloha č.1: Protokol o prostředí

7. Příloha č.2: Výpočet blízkého elektromagnetického pole

C. Výkresy arch.číslo

1. Situace    002

Situace, půdorys 2.NP, řez A-A 003

Půdorys střechy, pohled P 004

Přípojka nn 005  Arch.číslo: 001 List číslo: 3

A. Průvodní zpráva

Identifikační údaje stavby a investora:

Název stavby: 75 007 A Základnová stanice GSM - Opava - Globus

Místo stavby:  Hypermarket Globus Opava, č.p. 2830, Těsínská 83, 746 01 Opava

Číslo parcely: 2875/43

Katastr. území: Opava - Předměstí

Okres : Opava

Kraj :  Severomoravský

Investor :  RadioMobil, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2

Projektant :  ARKO projekční kancelář s.r.o., Poděbradova 61, 702 00 Ostrava 1

Zahájení stavby:   05/2001

Ukončení stavby: 05/2002

2. Účel stavby:

Účelem stavby je instalace telekomunikačního zařízení - vybudování základnové stanice pro rozsíření veřejné radiotelefonní sítě mobilních telefonů Paegas digitálního systému GSM, operátora RadioMobil, a.s. Základnová stanice (BTS) radiotelefonní sítě systému GSM pracuje v kmitočtovém pásmu 900 MHz. Spojení základnové stanice BTS s řídicí stanici BSC je provedeno mikrovlnným spojem pracujícím v kmitočtovém pásmu 38 GHz.

Pro instalaci základnové stanice byl vybrán stávající hypermarket Globus v Opavě. Technologické zařízení základnové stanice bude instalováno ve stávající místnosti el. rozváděčů, ve II.N.P. V objektu je navrzena BTS s technologii a se dvěma anténními systémy. Anténa první buňky je vsesměrová a bude připevněna na anténním drzáku (AS-2) k vazníku uvnitř prodejní haly hypermarketu. Anténa druhé buňky směrová a bude instalována na anténním nosiči (AS-3), na střese u čelní fasády ze strany parkovistě.

Anténní nosič (AS-1) pro parabolickou anténu mikrovlnného spoje je navrzen na zadní fasádě nad rampou pro příjem zbozí.

Souřadnice BTS - zeměpisné: délka 17o 56´ 32´´, sířka 49o 55´ 48´´

Nadmořská výska terénu: 245,00 m. n. m.

Výska antén nad terénem : cca 7,5 a 11,0 m

3. Výchozí podklady a provedené průzkumy:

Pro zpracování projektu byly pouzity následující podklady:

- pozadavky investora na dispoziční a technologické řesení stavby

- podklady stávajícího hypermarketu

- ověření a doměření skutečného stavu včetně potřebných průzkumů

- provedení průzkumu z hlediska moznosti přípojky el.energie

Arch.číslo: 001 List číslo: 4

- jednání s majitelem objektu o podmínkách realizace ZS

- podklady technologického zařízení ZS předané objednatelem

- zjistění výskových úrovní okolních objektů potřebných pro výpočet blízkého

elektromagnetického pole

4. Pozemky dotčené výstavbou, majetkoprávní vztahy:

Výstavba bude probíhat na pozemku parc.č. 2875/43 zapsané na LV č. 5391, katastr. území Opava - Předměstí, okr. Opava, vedené Katastrálním úřadem Opava. Objekt hypermarketu i přilehlé pozemky je ve vlastnictví Praha West Investment k.s. se sídlem Kostelecká 822, Praha 9 - Čakovice, 196 00 zastoupené zmocněncem Globus ČR, k.s. se sídlem Kostelecká 822, Praha 9 - Čakovice, 196 00.

S výstavbou základnové stanice vlastník pozemku souhlasí a má s RadioMobil, a.s. uzavřenou smlouvu o umístění zařízení.

Přípojkou nn nejsou dotčeny dalsí pozemky.

Pozadavky na odnětí ze ZPF, kácení zeleně : nepozaduje se

6. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu, související investice:

V přímém okolí stavby se v současné době zádná stavba neprovádí, ani s ní není v nejblizsí době uvazováno.7. Členění stavby:

Stavba není členěna na více objektů, obsahuje stavební a technologickou část.

8. Zdůvodnění výběru stavenistě:

Umístění základnové stanice vyhovuje záměrům investora na pokrytí zájmového území t.j. prodejní části a oblast (parkovistě a silnice Ostrava - Opava) před hypermarketem Globus v Opavě signálem veřejné sítě mobilních telefonů digitálního systému GSM.

Provoz BTS nebude mít negativní vliv na zivotní prostředí.

Arch. číslo: 001 List číslo: 5

B. Souhrnná technická zpráva

1. Údaje o stavenisti, stávající stav:

Základnová stanice bude umístěna v objektu hypermarketu Globus Opava, který se nachází u silnice směr Ostrava - Opava u samotného vjezdu do Opavy. Příjezd k objektu je po asfaltové vozovce z kruhového objezdu před Opavou na parkovistě pro zákazníky hypermarketu.

Plocha kolem objektu a silnice je zatravněná, ostatní pozemky jsou zemědělsky vyuzívány. Podzemní sítě nacházející se na pozemcích nebudou dotčeny.

Objekt hypermarketu je řesen jako halová stavba o jednom podlazí, o rozměrech 192x114 m se základním modulem 6x6 m. Podélná osa objektu je SZ-JV. Parkovistě se dvěma vstupy do objektu je na JZ straně. Vstupní část objektu je řesena jako dvoupodlazní, kde v I.N.P. jsou obchody a II.N.P. je vyhrazeno pro pracovníky hypermarketu včetně administrativy. Opačná SV strana je řesena také jako dvoupodlazní, v I.N.P. jsou nakládací rampy pro příjem zbozí a skladové hospodářství a ve II.N.P. je provozní část hypermarketu (plyn. kotelna, el. rozvodna, akumulátorovna, apod.), je zde rovněz přístup na střechu. Ostatní - převázná část objektu je vyhrazena pro prodejní účely.

Nosný systém objektu je tvořen ZB sloupy o rozměrech 500x500 mm, na které jsou ulozeny plnostěnné předpjaté betonové vazníky výsky 850 mm (prodejní část) a 600 mm (ostatní část). Vazníky vynásí spřazenou konstrukci z ocel. trapézových plechů a betonové desky. Hydroizolaci tvoří krytina z modifikovatelných PVC fólií.

2. Údaje o provozu, technologické zařízení:

Navrzená základnová stanice je součástí buňkové mobilní radiotelefonní sítě GSM Paegas operátora RadioMobil, a.s.. Základnovou stanici tvoří stojan technologie BTS GSM 900, anténní systémy buněk BTS GSM, technologie mikrovlnného (MW) spoje, napájecí zdroj, rozváděč nn a klimatizační jednotka.

Technologie BTS GSM je tvořena stojanem pro vnitřní pouzití BS 60 firmy Siemens. Stojan zajisťuje příjem a vysílání v pásmu 900 MHz mezi základnovou stanicí a mobilními telefony.

Na BTS Opava - Globus budou vytvořeny dvě sektorové buňky pro vysílání a příjem signálů do dvou sektoru. Signál v pásmu 900 MHz je vysílán a přijímán pro I. sektor - vsesměrovou anténou Omni s vertikální polarizací typové označení R360/2 - Kathrein 738 450, se ziskem 2 dBi.

Pro II. sektor je signál v pásmu 900 MHz vysílán a přijímán v azimutu 230° směrovým anténním panelem s křízovou polarizací typové označení SXD90-T6/14 - Kathrein 739 658, se ziskem 13 dBi. Anténa umístěná v prostoru prodejny je uchycená na anténním drzáku - nosiči (AS-2), upevněném na betonovém vazníku, směrový anténní panel je upevněn na anténním nosiči (AS-3) na střese.

Arch. číslo: 001  List číslo: 6

Anténní systémy buněk jsou propojeny se stojanem BTS koaxiálními kabely, které budou ulozeny v nových kabelových zlabech.

Pro propojení BTS s řídící stanicí BSC buňkové sítě GSM bude proveden jeden mikrovlnný spoje 38 GHz, v azimutu 273°. Mikrovlnné pojítko sestává z vnitřní jednotky, vnějsí jednotky a parabolické antény o průměru 0,3 m. Vnitřní jednotka je s vnějsí jednotkou propojena koaxiálním kabelem. Vnějsí jednotka a parabolická anténa je upevněna na novém ocelovém výlozníku, nosiči AS-1 přichyceném na zadní obvodové stěně ve výsce cca 11 m. Mikrovlnný spoj pracuje v kmitočtovém pásmu 38 GHz.

Napájení technologie BTS a MW spojů bude provedeno z napájecího zdroje 48 Vss. Náhradní zdroj napájení zajisťuje akumulátorová baterie 48 Vss, která je součástí napájecího zdroje. Napájecí zdroj i náhradní zdroj je umístěný v místnosti ZS - v místnosti rozváděčů NN.

Prostor základnové stanice bude klimatizován klimatizační jednotkou.

V prostoru základnové stanice je provedeno vodičem CY 16 mm okruzní zemnící vedení slouzící pro  vnitřní pracovní uzemnění technologie BTS. Vnitřní zemnící soustava se ukončí na vnitřní zemnicí sběrnici (VZP-PE) pracovního uzemnění technologie, umístěnou na stěně v prostoru ZS, která je propojená s uzemňovací soustavou objektu hypermarketu.

Pro uzemnění kabelů anténních napáječů před vstupem do vnitřního prostoru je u kabelového vstupu se střechy do objektu instalována vnějsí zemnící sběrnice. Sběrnice vnějsího uzemnění se připojí na střese na stávající jímací vedení hromosvodu budovy.

Dispozice BTS a anténní systémy GSM jsou znázorněny na výkrese arch. čís. 004.

3. Stavebně-technické řesení:

Stavební řesení:

Ocelové konstrukce pro antény:

Pro vnitřní vsesměrovou anténu bude k vazníku v prodejní části objektu připevněn ocelový drzák (AS-2) ve výsce cca 7,5 m nad podlahou. Vnějsí anténa bude připevněna na ocelový anténní nosič (AS-3), který se ulozí na střechu objektu u atiky čelní fasády. Pro mikrovlnný spoj bude na zadní obvodovou stěnu připevněn ocelový výlozník (AS-1).

Vsechny ocelové konstrukce budou zárově pozinkované. Montáz ocelového drzáku pro vsesměrovou anténu včetně kabelové trasy přes prodejní část se provede pomocí plosiny s potřebným dosahem. Drzák pro MW spoj se namontuje spustěním ze střechy objektu. Stozárek (anténní nosič AS-3) na střese se smontuje na místě pomocí sroubových spojů.  Arch. číslo: 001 List číslo: 7 

3.2. Elektroinstalace

Napájení BTS elektrickou energií je provedeno ze stávajícího rozváděče "RS-A" - pole č.1 nacházející se v místnosti rozváděčů NN, ve II.N.P., ve které je situovaná i ZS.

Stávající rozváděč NN - "RS-A" se dozbrojí trojicí pojistek 50A, ze kterých bude proveden kabelem CYKY 5C x 6 mm vývod pro základnovou stanici a kterým se napojí nový rozváděč základnové stanice "Re + Rbts", umístěný na stěně, vedle stávajícího rozváděče RM-VZ1. Nový rozváděč "Re + Rbts" se skládá ze dvou částí - první část rozváděče ("Re") bude osazená trojfázovým jističem 32A/3/B, 32A - hlavní jistič před elektroměrem, a trojfázovým elektroměrem (ET 414) pro podruzné měření spotřeby elektrické energie ZS RadioMobil. Druhá část rozváděče ("Rbts") je vyzbrojená vývodními trojfázovými a jednofázovými jističi pro napojení veskerého elektrického a technologického zařízení BTS.

Napojení základnové stanice v rozváděči NN - "RS-A" v poli č.1 bude provedeno v části zálohované sítě hypermarketu, proto není nutno řesit u BTS přívodku pro náhradní zdroj.

Schéma napájení ZS a trasa přívodu nn je na výkrese arch. čís.005.

3.2.1 Základní technické údaje:

Napájecí rozvodná soustava:  3 NPE 50Hz, 400/230V/TN-C-S

Napájecí stejnosměrná napěťová soustava : 2 - 48V/IT

Instalovaný příkon ZS:  Pi = 8 kW (cca )

Ochrana před nebezpečným dotykem nezivých částí elektrických zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 je řesená pro střídavou napěťovou soustavu - samočinným odpojením od zdroje a pro stejnosměrnou napěťovou soustavu - malým (bezpečným) napětím.

Pracovní uzemnění ZS bude připojeno vodičem CYA 35 mm2 na ochranný vodič PEN ve stávajícím  rozváděči NN - "RS-A" umístěný v rozvodně II.N.P.Tento vodič bude veden do rozváděče základnové stanice "Re + Rbts" ve stejné trase s přívodním kabelem nn.

Osvětlení vnitřního prostoru rozvodny NN bude doplněno v prostoru ZS jedním zářivkovým svítidlem PO 236, 2 x 36W (typ INGE) na závěsu. Toto svítidlo bude napojeno a spínáno z rozváděče "Re + Rbts". Osvětlení prostoru ZS je navrzeno pro kategorií osvětlení B3 a osvětlenost 300 lx.

Pro připojení drobných obsluzných el. spotřebičů k provádění prací na BTS bude v rozváděči "Re + Rbts" instalována zásuvka 220V. Světelná instalace se provede vodiči CYKY 3C x 1,5 a 2A x 1,5 v elektroinstalační listě a ohebné trubce PVC.

3.3 Ochrana před bleskem

Pro zajistění spolehlivé ochrany před bleskem dle ČSN 34 1390 jsou anténní nosiče AS-1 a AS-2 na střese opatřeny na vrcholu pomocným jímačem z drátu FeZn 10 mm, přesahující vrchol anténního nosiče o 1000 mm, a ve spodní části nosiče (nad střechou) připojovacími svorkami a připojeny spolu s kabelovými zlaby na střese vodiči FeZn průměru 8 mm na stávající jímací soustavu hromosvodu a nejblizsího svodu objektu hypermarketu Globus.

Celkový zemní odpor uzemnění svodů jímací soustavy objektu by neměl být větsí nez 2 ohm.

Arch. číslo: 001 List číslo: 8

4. Péče o zivotní prostředí:

Provoz ZS je automatický, bude prováděna pouze občasná kontrola případně údrzba pracovníky uzivatele.

Pouzité technologické zařízení ZS je zdrojem vvf záření, a to v pásmu 900 MHz a směrové v pásmu 38 GHz. Výpočet intenzity blízkého elektromagnetického pole vysílačů ZS a MW spojů je proveden v samostatné zprávě "Výpočet elektromagnetického pole"-viz. přílohu č.1. Provedeným výpočtem je prokázáno, ze provoz základnových stanic GSM 900 MHz a MW spojů nemůze ohrozit bezpečnost obyvatel vvf zářením v blízkém okolí ZS.

Podmínky stanovené zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění nařízení vlády ČR č. 480/2000 Sb. ze dne 22.11.2000, s účinnosti od 1.1.20001 budou splněny. Vyzářené výkony instalovaných zařízení nepřekročí hodnotu stanovenou výnosem hlavního hygienika ČR.

Provozem technologického zařízení základnové stanice nevznikají zádné technologické odpady a při provozu ZS nejsou vyuzívány ani skladovány ropné produkty, nebo jiné skodlivé látky. Jako zálozní zdroj el. energie jsou pouzity olověné staniční akumulátorové

baterie. Tyto baterie jsou v plynotěsném, bezúdrzbovém provedení. Po skončení zivotnosti akumulátorů budou předány k likvidaci odborné firmě.

5. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při provádění montázních prácí, jedná se zejména o práce ve výskách a práce na el. zařízeních, je nutno dodrzovat veskeré obecně platné předpisy, normy, vyhlásky a nařízení k zajistění bezpečnosti práce. Zejména je nutno se řídit ustanoveními Vyhlásky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se stanoví základní pozadavky k zajistění bezpečnosti práce na technických zařízeních, vyhlásky ČUBP a ČBU č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Pro práce na elektrických zařízeních platí předevsím ustanovení ČSN 34 3100 -Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, a přidruzené normy ČSN 34 3101, ČSN 34 3102, ČSN 34 3103 a ČSN 34 3104.

Z hlediska zabezpečení provozu je zařízení ZS umístěno ve stávající el. rozvodně nacházející se v II.N.P. Zařízení ZS je bezobsluzné, údrzbu budou zajisťovat pouze osoby s příslusnou elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu ČSN 34 3100.

Výstup k anténě v prodejně při provádění údrzby pracovníky uzivatele bude zajistěn pomocí plosiny, u antén na střese objektu bude bezpečné zajistěn výstupem na střechu z chodby II.N.P.loading...
Document Info


Accesari: 2061
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )