Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
NAUJAUSIŲJŲ LAIKŲ istorijos klausimai, buvę egzaminų uzduotyse nuo 1998 m.

Lituaniana


NAUJAUSIŲJŲ LAIKŲ istorijos klausimai, buvę egzaminų uzduotyse nuo 1998 m.
Zvaigzdute pazymėti klausimai, kuriuose yra daugiau negu vienas atsakymas

1998 m. A lygis

(23) Lietuvos valstybingumas XX a. buvo a 15515m1215p tkurtas remiantis siais aktais:

A 1905 m. gruodzio 4-5 d.B 1918 m. vasario 16 d.

C 1926 m. gruodzio 17 d.

D 1940 m. rugpjūčio 3 d.

E 1990 m. kovo 11 d.

(24) 1919 m. Paryziaus Taikos konferencijoje susitarta:

A apriboti Vokietijos karinį pajėgumą

B įkurti Tautų sąjungą

C įvykdyti teritorinius pertvarkymus Europoje

D patvirtinti Daueso planą

E pripazinti Lietuvos nepriklausomybę

(25) Kokią politiką vykdė tautininkai Lietuvoje po 1926 m. gruodzio 17 d. perversmo?

A isplėtė darbininkų profesinių sąjungų veiklą

B susiaurino prezidento teises

C sustiprino spaudos cenzūrą

D suvarzė parlamento teises

(26) Kurios valstybės XX a. 4-ajame desimtmetyje buvo valdomos diktatorių?

A Didzioji Britanija, Italija, Vokietija

B Didzioji Britanija, JAV, SSRS

C JAV, SSRS, Vokietija
D Italija, SSRS, Vokietija

(27) Koks reiksmingas įvykis vyko Europoje tuo pat metu, kai Raudonosios Armijos
daliniai 1940 m. vasarą įzengė į Lietuvą ?

A kapituliavo Čekoslovakija

B kilo pilietinis karas Ispanijoje

C Vokietijos kariuomenė įsiverzė į Lenkiją

D Vokietijos kariuomenė įzengė į Paryzių

(28) Kurie politiniai veikėjai atstovavo JAV, Didziąją Britaniją ir SSRS
pasirasant Teherano ir Krymo konferencijų nutarimus?

A ,V. Čerčilis, H. Trumenas, J. Stalinas

B F. Ruzveltas, V. Čerčilis, H. Trumenas

C F. Ruzveltas, V. Čerčilis, J. Stalinas

D F. Ruzveltas, B. Musolinis, J. Stalinas

(29) Partizanai kovojo Lietuvoje 1944-1953 m., nes:

A buvo uzdraustas lietuviskas rastas

B siekė prie Lietuvos prijungti daugiau zemių

C siekė sustabdyti sovietizaciją

D Vokietija vykdė genocidą

(30) 1946 m. kovo mėn. Fultone (JAV) buvo istarti zodziai: " <. . . > nuo Stetino prie Baltijos iki Triesto prie Adrijos gelezinė uzdanga nusileido ant kontinento". Kas istarė siuos zodzius?

A V. Čerčilis

B S. de Golis

C F. Ruzveltas

D J. Stalinas

1998 m. profesinių mokyklų A lygis

(4) Lietuvos Nepriklausomybės aktas pasira­sytas:

a) 1905 vasario 16;

b) 1915 vasario 16;

c) 1917 vasario 16;

d) 1918 vasario 16;

e) 1925 vasario 16.

Atlikdami uzduotį klaidingą atsakymą (-us) isbraukite.

Uz atsakymą be klaidų -1 taskas.

(5) Surasykite siuos Įvykius chronologine tvarka. Datų rasyti nereikia.

a) Klaipėdos krasto prijungimas prie Lietuvos.

b) Lietuvos nepriklausomybes paskelbimas.
c) Pirmojo pasaulinio karo pabaiga.

d) Zeligovskis uzgrobia Vilnių.

Uz atsakymą be klaidų - 1-taskas.

11. (6) Kurie is sių istorinių veikėjų buvo dikta­toriai?

a) V. Čerčilis;

b) F. Franko;
c) A. Hitleris;

d) B. Musolinis;

e) J. V. Stalinas.

Atlikdami uzduotį klaidingą atsakymą (-us) isbraukite. Uz atsakymą be klaidų -1 taskas.

12. (7) Pries nacių agresiją Antrojo pasaulinio karo metu kovojo sios salys:

a) Anglija;

b) Ispanija;

c) Japonija;

d) JAV;

e) Svedija;

f) Sveicarija;

g) TSRS.

Atlikdami uzduotį klaidingą atsakymą (-us) isbraukite.

Uz atsakymą be klaidų - 3 taskai. Kiekviena klaida vertinimą sumazina l tasku.

13. (8) Kokie is sių reiskinių būdingi Lietuvos istorijos 1945-1953 m. laikotarpiui?

a) emigracija;

b) kolūkių kūrimas;

c) partizanų kovos;

d) politinių partijų kūrimasis;

e) privačios nuosavybės suvalstybinimas;

f) tautinės kultūros suklestėjimas;
g) trėmimai;

h) vezimas darbams Vokietiją.

Atlikdami uzduotį klaidingą atsakymą (-us) isbraukite. Uz atsakymą be klaidų - 3 taskai.
Kiekviena klaida vertinimą sumazina l tasku.

1998 m. B lygis

14. (11) 1919-1920 m. Lietuvoje (į)vyko:

A autoritarinis perversmas

B Klaipėdos sukilimas

C kovos su Lenkija

D lito įvedimas

E spaudos atgavimas

15. (13) 1939 m. spalio mėn. Vilnius buvo grązintas Lietuvai remiantis:

A Lietuvos ir Lenkijos sutartimi

B Lietuvos, Lenkijos ir SSRS sutartimi

C Lietuvos ir SSRS sutartimi

D SSRS ir Vokietijos sutartimi

16. (14) Antrąjį pasaulinį karą sukėlė Vokietijos įsiverzimas į:

A Austriją

B Čekoslovakiją

C Lenkiją

D Sovietų Sąjungą

17. (15) Koks įvykis simbolizuoja "Saltojo karo" pabaigą ?

A Pietų ir Siaurės Vietnamo susijungimas

B SSRS kariuomenės įvedimas į Afganistaną

Č Vokietijos susijungimas

D 1968 m. įvykiai Čekoslovakijoje

2000 m. mokyklinis

18. (10) 1989 metais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje organizuoto "Baltijos kelio" akcija buvo skirta paminėti:

A Baltijos salių okupacijai 1940 metais;

B 1941 m. birzelio sukilimui Lietuvoje;

C masiniam trėmimui 1941 metais;

D Vokietijos-SSRS sutarčiai 1939 metais.

2001 m. mokyklinis

19. (6) Kuri is sių partijų anksčiausiai įkurta Lietuvoje?

A Komunistų.

B Kriksčionių demokratų.

C Liberalų.

D Socialdemokratų.

20. (9) 1926 m. Lietuvoje:

A įsteigtas Kauno universitetas;

B įvyko valstybinis perversmas;

C panaikinta baudziava;

D prasidėjo sovietizacija.

21. (10) Su kuria valstybe tarpukaryje Lietuva labiausiai konfrontavo?

A Latvija.
B Lenkija.
C Rusija.
D Vokietija.

2001 m. mokyklinis pakartotinė sesija

22. (6) Branduolinį ginklą pirmiausia panaudojo:

A Italija;

B JAV;

C SSRS;

D Vokietija.

23. (7) Pasirinkite teisingą chronologinę tvarką.

1. Didzioji ekonominė krizė.

2. J. Gagarino skrydis į kosmosą.

3. Italijoje fasistai ateina į valdzią.
4. Saltojo karo pradzia.

A 3, l, 2, 4.

B l, 3, 4, 2.

C 3, l, 4, 2.

D l, 4, 3, 2.

24. (9) Kokia valstybės valdymo forma buvo įtvirtinta Lietuvoje po 1926 m. gruodzio 17 d. perversmo?

A Autoritarinė.

B Demokratinė.

C Parlamentinė.

D Totalitarinė.

2002 m. mokyklinis

25. (1) Pasirinkite teisingą chronologinę tvarką.

1. Antrojo fronto atidarymas.

2. "Keistasis karas".

3. Potsdamo konferencija.

4. Stalingrado mūsis.

A l, 4, 2, 3.

B 3, 2, l, 4.

C 2,4,1,3.

D 4,2,3,1.

26. (2) Su kuria is sių valstybių Lietuva tarpukaryje (1921-1938 m.) neturėjo sienos?

A Latvija.

B Lenkija.

C Rusija.

D Vokietija.

27. (3) Kuriuo laikotarpiu egzistavo Sovietų Sąjunga?

A 1917-1991 m.

B 1922-1991 m.

C 1924-1980 m.

D 1945-1985 m.

1999 m. valstybinis

28. (19) Masinis zydų naikinimas nacių rezimo laikotarpiu yra vadinamas:

A   deportacija;

B holokaustu;

C nacizmu;

D sovinizmu.

29. (20) Kuriam įvykiui atminti Birzelio 14-oji vadinama Tautos gedulo ir vilties diena?

A   Lietuvos gyventojų trėmimams 1941 m.;

B Nacių okupacijai 1941 m.;

C 1941 m. antisovietiniam sukilimui Kaune;

D Ribentropo-Molotovo paktui.

30.* (24) Po 1926 m. pavasarį Lietuvoje įvykusių rinkimų vyriausybę sudarė sios partijos:

A   kriksčionys demokratai;

B   socialdemokratai;

C tautininkai;

D valstiečiai liaudininkai.

31.* (26) Kurių tarptautinių organizacijų nare Lietuva siekia tapti?

A Europos Sąjungos;
B JTO;
C NATO;

D NVS.

1999 m. valstybinio pavyzdinė

32. (16) Kuris bruozas skyrė totalitarinius rezimus nacistinėje Vokietijoje ir stalinistinėje SSRS?

A Agresyvi uzsienio politika.

B Privačios nuosavybės likvidavimas.

C Vienpartinė sistema ir vado kultas.

D Ziniasklaidos kontrolė.

33. (27) Pasirinkite teisingą sių XX a. pradzios istorinių įvykių chronologinę tvarką.

a Klaipėdos krasto prijungimas prie Lietuvos.

b Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas.

c Pirmojo pasaulinio karo pabaiga.

d Raudonosios armijos įsiverzimas į Lietuvą ir V. Kapsuko vyriausybės sudarymas.

e Lenkų kariuomenė, vadovaujama Zeligovskio, uzgrobia Vilnių,

A a, e, b, c, d.

B b, c, d, e, a.

C d, b, c, a, e.

D b, e, d, c, a

34.* (29) Su kuriomis salimis Lietuva faktiskai ribojosi 1926 m.?

A Baltarusija, Latvija, Vokietija.

B Latvija, Lenkija, TSRS.

C Latvija, Lenkija, Vokietija.

D Latvija, TSRS, Vokietija.

2000 m. valstybinis

35. (9) 1940 metais nepriklausomybės neteko sios valstybės:

A Lietuva, Austrija, Lenkija, Norvegija, Olandija;

B Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija, Graikija;

C Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija, Olandija;

D Lenkija, Norvegija, Austrija, Olandija, Latvija.

36. (12) Ostlandas, tai:

A Kolumbo atrastų teritorijų Siaurės Atlante pavadinimas;

B Vokietijos kolonijos Rytų Azijoje;

C Vokietijos okupuotų teritorijų Pabaltijyje pavadinimas;
D Vokietijos piniginis vienetas.

37. (25) Pagal Miuncheno susitarimą nacistinei Vokietijai atiteko:

A demilitarizuota Reino zona;

B Elzasas ir Lotaringija;

C Klaipėdos krastas;
D Sudetų sritis.

38. (26) Po Pirmojo pasaulinio karo suiro sios imperijos:

A Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Turkijos;

B Rusijos, Vokietijos, Anglijos, Turkijos;

C Turkijos, Austrijos-Vengrijos, Italijos, Rusijos;

D Vokietijos, Rusijos, Austrijos-Vengrijos, Turkijos.

39. (27) Tarpukario Europoje pilietinis karas vyko:

A Anglijoje;

B Čekoslovakijoje;

C Ispanijoje;

D Italijoje.

40. (28) Lietuvos Nepriklausomybės kovos baigėsi:

A 1919 m.;

B 1920 m.;

C 1921 m.;

D 1922 m.

41. (29) Čekoslovakijoje reformuoti komunistinį rezimą bandė:

A N. Čausesku;

B A. Dubčekas;

C I. Nadis;

D L. Valensa.

42. (30) 1941 m. birzelio 23 d. sudarytai Laikinajai vyriausybei vadovavo:

A J. Ambrazevičius;

B M. Krupavičius;

C A. Merkys;

D J. Paleckis.

43. (31) Kuri is sių valstybių Antrojo pasaulinio karo metu buvo Vokietijos sąjungininkė:

A Čekoslovakija;

B Graikija;

C Lenkija;

D Rumunija.

44. (35) Mastrichto sutartis numatė:

A Įkurti Europos Tarybą;

B Į NATO priimti naujus narius;

C suvienyti Vokietiją;

D sukurti EEB valstybių politinę bei valiutinę sąjungą;

45. (36) Vilnius Lietuvai atiteko:

A pagal Baltijos Antantės sutartį;

B pagal savitarpio pagalbos sutartį su SSRS;

C pagal Versalio taikos sutartį;
D uzmezgus diplomatinius santykius su Lenkija.

2001 m. valstybinis

46. (28) Kuris is sių valstybės vadovų į valdzią atėjo nelegaliai?

A V. Čerčilis.

B F. Frankas.

C A. Hitleris.

D L. Valensa.

47. (29) Atkuriamasis Seimas Lietuvoje veikė:

A 1920-1922 m.;

B 1936-1940 m.;

C 1988-1990 m.;

D 1990-1992 m.

2001 m. valstybinis (pakartotinė sesija)

48. (1) Ispanijoje pilietinio karo metu F. Franką rėmė:

A Anglija ir Prancūzija;

B Italija ir Vokietija;

C Jungtinės Amerikos Valstijos;

D Sovietų Sąjunga.

49. (2) Pasirinkite teisingą XX a. įvykių chronologinę tvarką:

1. Karas Korėjoje.

2. Marsalo planas.

3. NATO įkūrimas.
4. Sukilimas Vengrijoje.

A 3, 2, 4, 1.

B l, 4, 2, 3.

C 2, 3, 1, 4.

D 2, l, 4, 3.

50. (3) Pasirinkite teisingą XX a. isradimų chronologine tvarką:

1. Atominė bomba.

2. Dirbtinis palydovas.

3. O. ir V. Raitų lėktuvas.

4. Televizijos transliacija.

A 4, 3, 2, 1.

B 3, 4, 1, 2.

C 1, 4, 3, 2.

D 2, 4, 3, 1.

51. (4) Kuri is sių valstybių saltojo karo metais nebuvo padalyta?

A Čekoslovakija.

B Korėja.

C Vietnamas.

D Vokietija.

52. (5) Destalinizacijos politiką Sovietų Sąjungoje pradėjo įgyvendinti:

A L. Breznevas;

B N. Chrusčiovas;

C M. Gorbačiovas;

D J. Stalinas.

53. (6) Siuo metu Jugoslaviją sudaro:

A Kroatija ir Serbija;

B Makedonija ir Serbija;

C Serbija ir Juodkalnija;

D Serbija ir Slovėnija.

54. (7) Daugiausia naujų valstybių Afrikoje susikūrė:

A 1940 metais;

B 1950 metais;

C 1960 metais;

D 1970 metais.

55. (8) M. Gorbačiovo pertvarkos politikai būdinga:

A biurokratinio aparato teisių isplėtimas;

B cenzūros sustiprinimas masinės informacijos priemonėms;
C komunistų partijos vaidmens padidėjimas salies gyvenime;
D SSRS karinės ginkluotės sumazinimas.

56. (9) F. Ruzvelto paskelbtu "Naujuoju kursu" buvo siekiama:

A įveikti ekonominę krize JAV;
B kovoti su komunizmo plitimu Europoje;
C sudaryti antihitlerinę koaliciją;
D suteikti ekonominę paramą Vakarų Europos salims.

2002 m. valstybinis

57. (16) Lietuvos Respublikoje tarpukario metais buvo privalomas:

A aukstasis mokslas;

B desimtmetis mokymas;

C pradinis mokymas;

D vidurinis mokymas.

58. (17) Sovietiniam laikotarpiui Lietuvoje būdinga:

A daugiapartinė sistema;

B katalikų baznyčios varzymas;

C pramonės privatizacija;

D zodzio ir spaudos laisvė.

59. (18) Tarpukario laikotarpiu Lietuvoje:

A nutiesta Vilniaus-Klaipėdos autostrada;

B pastatyta Kauno hidroelektrinė;

C pradėtos transliuoti radijo programos;

D pradėtos transliuoti televizijos programos.

60. (19) Vilniaus krastas ir Klaipėdos krastas Lietuvos Respublikai nepriklausė:

A nuo 1938 m. kovo iki 1939 m. kovo;

B nuo 1939 m. kovo iki 1939 m. spalio;

C nuo 1939 m. rugpjūčio iki 1939 m. spalio;

D nuo 1939 m. spalio iki 1940 m. birzelio.

61. (20) 1940-1941 m. sovietinėje Lietuvoje vyko:

A gyventojų trėmimas;

B krasto industrializacija;

C masinė kolektyvizacija;

D partizaninis karas.

62. (21) Kuriame variante visos isvardytos asmenybės yra Lietuvos prezidentai?

A V. Adamkus, A. Brazauskas, A. Stulginskis, A. Sniečkus.

B V. Adamkus, A. Stulginskis, K. Grinius, A. Smetona.

C V. Adamkus, A. Brazauskas, A. Smetona, A. Voldemaras.

D V. Adamkus, K. Grinius, J. Ambrazevičius, A. Stulginskis.

63. (22) 1941 m. birzelio mėn. sukilimą Lietuvoje organizavo:

A LAF-as;

B LDDP;

C LKP;
D VLIK-as.

64. (24) 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą priėmė:

A Auksčiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas;

B Lietuvos persitvarkymo sąjūdis;

C Lietuvos vyriausybė;

D Steigiamasis Seimas.


Document Info


Accesari: 4532
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )