Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
VOCABULAR ENGLEZ - ROMÂN

Gramatica


VOCABULAR ENGLEZ - ROMÂN

a [ ^ ]  un, oan [ ^n ]  un, o (în fața unei vocale)

egg [ eg ]  ou

hen [ hen ] găină

in [ in ]  în

lily [ \lili ]  crin

nest [ nest ]  cuib, cuibar

pen [ pen ]  toc

big [ big ]  mare

house [ haus ]  casă

I [ ai ]  eu (se scrie mereu cu literă mare)

is [ iz ]  este

isn\t [ \iznt ]  nu este

it [ it ]  el, ea (neutru)

to like [ t^ \laik ] a plăcea

I like [ ai \laik ] îmi place

to live [ t^ \liv ] a locui, a trăi

I live [ ai \liv ] (eu) trăiesc, locuiesc

my [ mai ]  meu, mea, mei, mele

name [ neim ]  nume

nice [ nais ]  drăguț, frumos

and [ ^nd ] și

to buy [ t^ \bai ] a cumpăra

I buy [ ai \bai ] (eu) cumpăr

cake [ keik ] prăjitură, tort

down [ daun ]  jos

to eat [ tu \i:t ] a mânca

I eat [ ai \i:t ] (eu) mănânc

eleven [ i\levn ] unsprezece

five [ faiv ]  cinci

to leave [ t^ \li:v ] a lăsa

I leave [ ai \li:v ] (eu) las

nice [ nais ]  plăcut, gustos

to sit down [ t^ \sit \daun ] a se așeza

I sit down [ ai \sit \daun ] mă așez

six [ siks ]  șase

plane [ plein ] avion; aeroplan

please [ pli:z ]  te rog, vă rog

to say [ t^ \sei ] a spune

I say [ ai \sei ] (eu) spun

seat [ si:t ]  loc

to see [ t^ \si: ] a vedea

I see [ ai \si: ] (eu) văd

sit down [ \sit \daun ] stai jos

to take [ t^ \teik ] a lua

I take [ ai \teik ] eu) iau

ticket [ \tikit ] bilet

to take a seat [t^ \teik ^ \si:t] a lua loc

take a seat [ \teik ^ \si:t ] ia loc

fat [ f#t ]  gras

he [ hi: ]  el

man [ m#n ]  bărbat, om

Mr. [ \mist^ ]  domnul (prescurtat)

stick [ stik ]  băț; baston

that [ @#t ]  acela, aceea, acel, acea

thick [ `ik ]  gros

thin [ `in ]  slab; subțire

this [ @is ]  acesta, aceasta, acest, această

apple [ #pl ] măr

to feel [ t^ \fi:l ] a (se) simți

I feel [ ai \fi:l ] mă simt

fine [ fain ]  minunat

fifty [ \fifti ]  cinzeci

lei [ lei ]  lei

to pay [ t^ \pei ] a plăti

I pay [ ai \pei ] plătesc

the [ @^ ]  articol hotărât înainte de consoane

the [ @i ]  articol hotărât înainte de vocale

clock [ kl%k ]  ceasornic

dog [ d%g ]  câine

five o\clock [ \faiv ^\kl%k ] ora cinci

now [ nau ]  acum

on [ %n ]  pe

pilot [ \pail^t ] pilot

table [ \teibl ]  masă

how [ hau ]  cât de; cum

Miss [ mis ]  domnișoara

Mrs. [ \misiz ]  doamna (prescurtat)

not [ n%t ]  nu

sea [ si: ]  mare

she [ &i: ]  ea

ship [ &ip ]  navă

short [ &%:t ] scund(ă); scurt(ă)

steamer [ \sti:m^ ] vapor

tall [ t%:l ]  înalt(ă)

how short [ hau \&%:t ] cât de scund(ă)

how tall [ hau\t%:l ] cât de înalt(ă)

at [ #t; ^t ]  la

blue [ blu: ]  albastru

full [ ful ]  plin(ă)

full moon [ ful \mu:n ] lună plină

to look [ t^ \luk ] a privi, a se uita

I look [ ai \luk ] privesc, mă uit

moon [ mu:n ]  lună

sky [ skai ]  cer

in the sky [ in @^ \skai ] pe cer

black [ bl#k ]  negru

cat [ k#t ]  pisică

green [ gri:n ]  verde

leaf [ li:f ]  frunză

lesson [ \lesn ]  lecție

to read [ t^ \ri:d ] a citi

red [ red ]  roșu

roof [ ru:f ]  acoperiș

three [ `ri: ]  trei

to write [ t^ \rait ] a scrie

apple-tree [ \#pltri: ] măr (pom)

farm [ f_:m ]  fermă

dry [ drai ]  uscat, sec

garden [ \g_:dn ] grădină

good [ gud ]  bun

mouth [ mau` ]  gură

of [ %v; ^v ]  din, dintr-un, dintr-o

part [ p_:t ]  parte

tree [ tri: ]  pom, copac

to try [ t^ \trai ] a încerca

all [ %:l ]  tot, toți, toate

am [ #m; ^m ]  (eu) sunt

are [ _:; ^ ]  ești, suntem, sunteți, sunt

to be [ t^ \bi: ] a fi

classroom [ \kl_:srum ] (sală de) clasă

student [ \stju:dnt ] student

they [ @ei ]  ei, ele

too [ tu: ]  de asemenea

very [ \veri ]  foarte

we [ wi: ]  noi

what [ w%t ]  ce

who [ hu: ]  cine

yes [ jes ]  da

you [ ju:; ju ]  tu, dumneata, dumneavoastră

almost [ \%:lmoust ] aproape

also [ \%:lsou ]  de asemenea, și

astronomy [ ^s\tr%n^mi ] astronomie

book [ buk ]  carte

brown [ braun ]  cafeniu, maro

colour [ \k~l^ ]  culoare

cover [ \k~v^ ]  copertă

dark [ d_:k ]  întunecat; închis (la culoare)

day [ dei ]  zi

flag [ fl#g ]  steag

gold [ gould ]  aur; auriu

to have [ t^ \h#v ] a avea

light [ lait ]  luminos; deschis (la culoare)

metal [ \metl ]  metal

night [ nait ]  noapte

of [ %v; ^v ]  al,a, ai, ale

people [ pi:pl ]  popor

Romania [ rou\meinj^ ] România

Romanian [ rou\meinj^n ] român, românesc

silver [ \silv^ ] argint, argintiu

some [ s~m; s^m ] câțiva, niște

sometimes [ \s~mtaimz ] câteodată, uneori

star [ st_: ]  stea

sun [ s~n ]  soare

these [ @i:z ]  acești, aceste; aceștia, acestea

those [ @ouz ]  acei, acele, aceia, acelea

white [ wait ]  alb

yellow [ \jelou ] galben

in the day  ziua, în timpul zilei

at night  noaptea, în timpul nopții

bad [ b#d ]  rău

boy [ b%i ]  băiat

brother [ \br~@^ ] frate

child [ t&aild ] copil

children [ \t&ildrn ] copii

every [ \evri ]  fiecare

girl [ g^:l ]  fată

a lot of [ ^ \l%t ^v ] o mulțime de

to make [ t^ \meik ] a face

many [ \meni ]  mulți, multe

much [ m~t& ] mult, multă

noise [ n%iz ]  zgomot

noisy [ \n%izi ]  zgomotos

to play [ t^ \plei ] a (se) juca

sister [ \sist^ ] soră

toy [ t%i ]  jucărie

woman [ \wum^n ]  femeie

women [ \wimin ]  femei

every day [ \evri \dei ] în fiecare zi

to begin [ t^ bi\gin ] a începe

first [ f^:st ]  primul, prima

friend [ frend ]  prieten, prietenă

her [ h^: ]  (adj. posesiv) ei

his [ his ]  (adj. posesiv) lui

its [ its ]  (adj. posesiv la neutru) ei, lui

to learn [ t^ \l^:n ] a învăța

letter [ \let^ ]  literă; scrisoare

little [ \litl ]  mic

or [ %: ]  sau, ori

two [ tu: ]  doi

with [ wi@ ]  cu

word [ w^:d ]  cuvânt

your [ j%: ]  tău, ta, tăi. tale

factory [ \f#kt^ri ] fabrică

flower [ \flau^ ] floare

hospital [ \h%spitl ] spital

hour [ au^ ]  oră

husband [ \h~zb^nd ] soț

library [ \laibr^ri ] bibliotecă

middle [ \midl ]  mijloc

nurse [ n^:s ]  infirmieră

our [ au^ ]  nostru, noastră, noștri, noastre

same [ seim ]  același, aceeași

to spend [ t^ \spend ] a petrece

their [ @ei^ ]  lor

there [ @$^ ]  acolo

university [ ju:ni\v^:siti ] universitate

wife [ waif ]  soție

work [ w^:k ]  lucru, muncă

to work [ t^ \w^:k ] a lucra, a munci

worker [ \w^:k^ ] muncitor, lucrător

your [ j%: ]  vostru, voastră, voștri, voastre

armchair [ \_:mt&$^ ] fotoliu

at home [ ^t \houm ] acasă

chair [ t&$^ ] scaun

door [ d%: ]   ușă

English [ \i*gli& ] englez(esc)

to come [ t^ \k~m ] a veni

except [ ik\sept ] afară de, cu excepția

from [ fr%m ]  de la, din

to go [ t^ \gou ] a merge

home [ houm ]  s. casă, cămin adv. acasă (după verbe de mișcare

open [ \oupn ]  deschis

office [ \%fis ]  birou

shut [ &~t ]  închis

Sunday [ \s~ndi ] duminică

to [ tu:; tu; t^ ] la, înspre, către

town [ taun ]  oraș

window [ \windou ] fereastră

alone [ ^\loun ]  singur(ă)

badly [ \b#dli ]  rău, prost (ca adverb)

ball [ b%:l ]  minge

by [ bai ]  lângă

cart [ k_:t ]  căruță

to do [ t^ \du: ] a face

fast [ f_:st ]  repede (adj și adv

fire [ fai^ ]  foc

motor-car [ \mout^k_: ] mașină, automobil

slow [ slou ]  încet

slowly [ \slouli ] încet (adverb)

school [ sku:l ]  școală

tired [ \tai^d ]  obosit

together [ t^\ge@^ ] împreună

well [ wel ]  bine

when [ wen ]  când

where [ w$^ ]  unde

to go to school a merge la școală

beer [ bi^ ]  bere

blackboard [ \bl#kb%.d ] tablă

cigarette [ sig^\ret ] țigaretă

cold [ kould ]  rece

drink [ dri*k ]  băutură

to drink [ t^ \dri*k ] a bea

father [ \f_:@^ ] tată

here [ hi^ ]  aici

ice [ ais ]  gheață, înghețată

icecream [ \aiskri:m ] înghețată

mother [ \m~@^ ]  mamă

no [ nou ]  nu

noun [ naun ]  substantiv

plural [ \plu^r^l ] plural

to smoke [ t^ \smouk ] a fuma

spelling [ \speli* ] ortografie

to stand [ t^\st#nd ] a sta (în picioare)

sure [ &u^ ]  sigur

thing [ `i* ]  lucru

warm [ w%:m ]  cald

water [ w%:t^ ]  apă

to answer [ tu \_:ns^ ] a răspunde

to ask [ tu \_:sk ] a întreba

because [ bi\k%z ] pentru că, deoarece

I can [ ai\k#n ]  pot (sunt în stare)

I cannot [ ai \k#n%t ] nu pot

I can\t [ ai\k_:nt ] nu pot (prescurtat)

to finish [ t^ \fini& ] a termina

football [ \futb%:l ] fotbal

match [ m#t& ] meci

football match [ \futb%:l \m#t& ] meci de fotbal

for [ f%: ]  pentru

to help [ t^ \help ] a ajuta

later [ \leit^ ]  mai târziu

I may [ ai\mei ]  pot (am voie)

morning [ \m%:ni* ] dimineață

I must [ ai \m~st ] trebuie

no [ nou ]  nici un, nici o

oh [ ou ]  o (exclamație)

pleasure [ \ple|^ ] plăcere

really [ \ri^li ] într-adevăr, zău

he says [ hi \sez ] el (ea) spune

schoolboy [ \sku:lb%i ] școlar

soon [ su:n ]  curând

to thank [ t^ \`#*k ] a mulțumi

time [ taim ]  timp

to want [ tu \w%nt ] a voi, a vrea

why [ wai ]  de ce

thank you [ \`#*k ju: ] mulțumesc

airplane [ \$^plein ] aeroplan, avion

by [ bai ]  de, de către

charming [ \t&_:mi* ] încântător

comedy [ \k%midi ] comedie

error [ \er^ ]  eroare

finger [ \fi*g^ ] deget

garage [ \g#r_:| ] garaj

Hamlet [ \h#mlit ] Hamlet

how many [ \hau meni ] câți, câte

Julius Caesar [ \d|u:lj^s \si:z^ ] Iulius Cezar

king [ ki* ]  rege

King Lear [ \ki* \li^ ] Regele Lear

labour [ \leib^ ] trudă, muncă

love [ l~v ]  iubire, dragoste

Love\s Labour\s Lost Truda dragostei e zadarnică, Zadarnicele chinuri ale

dragostei

Macbeth [ \m^k\be` ] Macbeth

Othello [ ou\`elou ] Othello

the other [ @i \~@^ ] celălalt, cealălată

play [ plei ]  piesă

Romeo [ \roumiou ] Romeo

Juliet [ \d|u:li^t ] Julieta

Shakespeare [ \&eikspi^ ] Shakespeare

shelf [ &elf ] raft, poliță

street [ stri:t ] stradă

to type [ t^ \taip ] a bate la mașină, a dactilografia

week [ wi:k ]  săptămână

one [ w~n ]  unu

four [ f%: ]  patru

seven [ \sevn ]  șapte

eight [ eit ]  opt

nine [ nain ]  nouă

ten [ ten ]  zece

alphabet [ \#lf^bit ] alfabet

bone [ boun ]  os

bright [ brait ]  luminos, viu, strălucitor

end [ end ]  sfârșit, capăt

fireplace [ \fai^pleis ] cămin, vatră

person [ \p^:sn ] persoană

high [ hai ]  înalt

horse [ h%:s ]  cal

jam [ d|#m ]  gem; marmeladă

jar [ d|_: ]  borcan

juicy [ \d|u:si ] zemos

knife [ naif ]  cuțit

lamp [ l#mp ]  lampă

large [ l_:d| ]  mare, larg

needle [ \ni:dl ] ac

oak [ ouk ]  stejar

pear [ p$^ ]  pară

picture [ \pikt&^ ] film; gravură, poză, tablou

plate [ pleit ]  farfurie

poor [ pu^ ]  sărac, biet

question-mark [\kwest&^n\m_:k] semn de întrebare

ring [ ri* ]  inel

sharp [ &_:p ] ascuțit

tower [ \tau^ ]  turn

umbrella [ ~m\brel^ ] umbrelă

violin [ \vai^lin ] vioară

wrist [ rist ]  încheietura mâinii

wrist-watch [ \ristw%t& ] ceas de mână

xylophone [ \zail^foun ] xilofon

yawl [ j%:l ]  iolă

zero [ \zi^rou ]  zero

afraid [ ^\freid ] speriat

to be afraid  [ t^ \bi: ^\freid ] a-i fi frică, a-i fi teamă

afternoon [ \_:ft^\nu:n ] după amiază, după masă

all right [ \%:l \rait ] bine, în regulă

bad luck [ \b#d \l~k ] ghinion

bag [ b#g ]  geantă, poșetă, sacoșă, pungă

birthday [ \b^:`dei ] zi de naștere

boo ! [ bu: ]  huo !

chocolate [ \t&%klits ] bomboane de ciocolată

but [ b~t ]  dar, însă

to call [ t^ \k%:l ] a chema, a striga; a numi; a vizita; a telefona

car [ k_: ]  mașină

church [ t&^:t& ] biserică

cinema [ \sinim^ ] cinema

to clap [ t^ \kl#p ] a bate din palme

class [ kl_:s ]  clasă, oră, lecție

clean [ kli:n ]  curat

clothes [ \klou@z ] haine, îmbrăcăminte

to count [ t^ \kaunt ] a număra

Daddy [ \d#di ]  tătic, tăticule

to describe [ t^ dis\kraib ] a descrie

different [ \difr^nt ] diferit

dirty [ \d^:ti ]  murdar

dress [ dres ]  rochie

duster [ \d~st^ ] burete sau cârpă de șters praful

Englishman [ \i*gli&m^n ] englez

to excuse [ tu iks\kju:z ] a scuza

me [ mi: ]  pe mine; mi, mie

flat [ fl#t ]  apartament

grandmother [ \gr#nm~@^ ] bunică

grandma [ \gr#ndm_: ] bunică, bunica

hall [ h%:l ]  hol

hand [ h#nd ]  mână

hands off [ \h#ndz\%:f ] ia mâna !

to know [ t^\nou ] a ști, a cunoaște

mark [ m_:k ]  notă; semn, urmă

maybe [ \meibi ]  poate

minus [ \main^s ] minus

new [ nju: ]  nou

out [ aut ]  afară

pardon [ \p_:dn ] poftim ?, Ce-ai spus ?

park [ p_:k ]  parc

pear tree [ \p$^tri: ] păr ( ca pom)

picnic [ \piknik ] picnic, masă la iarbă verde

piece [ pi:s ]  bucată

chalk [ t&%:k ] cretă

piece of chalk  bucată de cretă

to point [ t^ \p%int ] a indica, a arăta

pretty [ \priti ] drăguț

to put [ t^ \put ] a pune

rain [ rein ]  ploaie; a ploua

restaurant [ \rest^r%nt ] restaurant

to ride [ t^ \raid ] a călări

road [ roud ]  drum

robot [ \roub%t ] robot

ruler [ \ru:l^ ]  linie, riglă

sheriff [ &erif ] șerif

shirt [ &^:t ] cămașă

snow [ snou ]  zăpadă

something [ \s~m`i* ] ceva

son [ s~n ]  fiu

song [ s%* ]  cântec

to spy [ t^ \spai ] a spiona; a vedea, a remarca

I spy [ ai \spai ] văd, observ

station [ \stei&n ] gară

today [ t^\dei ]  astăzi

twelve [ twelv ]  doisprezece

up [ ~p ]  sus, în sus

visitor [ \vizit^ ] vizitator

wall [ w%:l ]  zid, perete

welcome [ \welk^m ] bine ai venit !

you\re welcome  n-ai pentru ce; pentru puțin

which [ wit& ] care (selectiv)

windy [ \windi ]  vântos

it\s windy   e vânt, bate vântul

you\re out   ai ieșit (din joc)

dialogue [ \dai^l%g ] dialog

hello [ \he\lou; h^\lou ] alo ! hei ! noroc ! salut !

to listen [ t^\lisn ] a asculta

to repeat [ t^ ri\pi:t ] a repeta

hi [ hai ]  salut ! bună ! noroc (amical)

to introduce [ tu intr^\dju:s ] a introduce; a prezenta

another [ ^\n~@^ ] un alt, o altă, încă un, încă o

one another   unul pe altul

pair [ p$^ ]  pereche

to miss [ t^ \mis ] a pierde, a scăpa; a-i lipsi, a-i fi dor

missing [ \misi* ] care lipsește; lipsă

to fill [ t^ \fil ] a umple

to fill in [ t^ \fil \in ] a completa (spații goale)

task [ t_:sk ]  sarcină; temă

to stick [ t^ \stik ] a lipi

to draw [ t^ \dr%: ] a trage; a desena

drawing [ \dr%:i* ] desen

to remember [ t^ ri\memb^ ] a-și aminti

to act [ tu \#kt ] a interpreta, a juca (un rol )

pupil [ \pju:pl ] elev

to copy [ t^ \k%pi ] a copia

right [ rait ]  drept; corect

to get up [ t^ \get \~p ] a se scula

teacher [ \ti:t&^ ] profesor

number [ \n~mb^ ] număr

exercise [ \eks^saiz ] exercițiu

to end [ tu \end ] a (se) termina

about [ ^\baut ]  despre

to wake up [ t^ \weik \~p ] a (se) trezi

breakfast [ \brekf^st ] mic dejun

to have breakfast a lua micul dejun

bed [ bed ]  pat

to go to bed   a se culca; a merge la culcare

to sing [ t^ \si* ] a cânta

milk [ milk ]  lapte

schoolbag [ \sku:lb#g ] ghiozdan

late [ leit ]  târziu; întârziat

again [ ^\gein ]  iar, din nou, încă odată

to talk [ t^ \t%:k ] a vorbi, a discuta

sleep [ sli:p ]  somn

to sleep [ t^ \sli:p ] a dormi

to hurry [ t^ \h~ri ] a se grăbi

hurry up  grăbește-te

to ring [ t^ \ri* ] a suna

bell [ bel ]  clopot, clopoțel

old [ ould ]  bătrân; vechi

telephone [ \telifoun ] telefon

to indicate [ tu \indikeit ] a indica

bear [ b$^ ]  urs

map [ m#p ]  hartă

orange [ \%rind| ] portocală

rubber [ \r~b^ ]  gumă

pencil [ \pensl ] creion

rabbit [ \r#bit ] iepure

basket [ \b_:skit ] coș

box [ b%ks ]  cutie

fox [ f%ks ]  vulpe

bus [ b~s ]  autobuz

taxi [ \t#ksi ] taxi

giraffe [ d|i\r_:f ] girafă

living room [ \livi*rum ] cameră de zi

dining room [ \daini*rum ] sufragerie

bedroom [ \bedrum ] dormitor

kitchen [ \kit&n ] bucătărie

bath [ b_:` ]  baie

to have a bath   a face baie

room [ rum ]  cameră

bathroom [ \b_:`rum ] cameră de baie

idea [ ai\di^ ]  idee

only [ \ounli ]  numai; doar

question [ \kwest&n ] întrebare

notebook [ \noutbuk ] caiet

monkey [ \m~*ki ] maimuță

funny [ \f~ni ]  nostim, amuzant; caraghios

fantastic [ f#n\t#stik ] fantastic

bird [ b^:d ]  pasăre

wolf [ wulf ]  lup

horrid [ \h%rid ] oribil

mouse [ maus ] șoarece

mice [ mais ]  șoareci

under [ \~nd^ ]  sub

cheese [ t&i:z ] brânză

impossible [ im\p%s^bl ] imposibil

near [ ni^ ]  lângă; aproape

pencil-box [ \penslb%ks ] penar

jewels [ \d|u:^lz ] bijuterii, nestemate

bike [ baik ]  bicicletă

to give [ t^\giv ] a da

grey [ grei ]  gri, cenușiu

pink [ pi*k ]  roz

violet [ \vai^lit ] violet; violetă (floare)

to name [ t^ \neim ] a numi, a denumi

grass [ gr_:s ]  iarbă

elephant [ \elif^nt ] elefant

snowman [ \snoum^n ] om de zăpadă

rose [ rouz ]  trandafir; trandafiriu

fridge [ frid| ]  frigider

young [ j~* ]  tânăr

to choose [ t^ \t&u:z ] a alege

poem [ pouim ] poezie

famous [ \feim^s ] faimos, celebru

Superman [ \sju:p^m#n ] Superman

Santa Claus [ \s#nt^ ,kl%:z ] Moș Crăciun

film [ film ]  film

album [ \#lb^m ]  album

sportsman [ \sp%:tsm^n ] sportiv

duck [ d~k ]  rață

difference [ \difr^ns ] diferență

collection [ k^\lek&n ] colecție

revision [ ri\vi|n ] revizie

hobby [ \h%bi ]  hobi, pasiune

Italian [ i\t#lj^n ] italian

German [ \d|^:m^n ] german, neamț

American [ ^\merik^n ] american

French [ frent& ] francez

small [ sm%:l ]  mic

tidy [ \taidi ]  îngrijit, ordonat

to tidy up [ t^ \taidi \~p ] a aranja, a face ordine

to use [ t^ \ju:z ] a folosi, a întrebuința

favourite [ \feiv^rit ] favorit

shop [ &%p ]  magazin

tennis [ \tenis ] tenis

shopping [ \&%pi* ] cumpărături

hat [ h#t ]  pălărie

coat [ kout ]  haină

long [ l%* ]  lung

jacket [ \d|#kit ] jachetă

cap [ k#p ]  șapcă

hungry [ \h~*gri ] flămând, înfometat

thirsty [ \`^:sti ] însetat

to be hungry  a-i fi foame

to be thirsty  a-i fi sete

pea [ pi: ]  mazăre

porridge [ \p%rid| ] fiertură, supă

hot [ h%t ]  cald, fierbinte

pet [ pet ]  animal de casă, animal favorit

to pet [ t^ \pet ] a mângâia, a răsfăța

fish [ fi& ]  pește

parents [ \p$^r^nts ] părinți

grandparents [ \gr#n,p$^r^nts ] bunici

scarf [ sk_:f ]  fular, eșarfă

shopping bag [ \&%pi* ,b#g ] sacoșă

interesting [ \intristi* ] interesant

crocodile [ \kr%k^dail ] crocodil

blouse [ blauz ]  bluză

trousers [ \trauz^z ] pantaloni

socks [ s%ks ]  șosete

T-shirt [ \ti:&^:t ] tricou

skirt [ sk^:t ]  fustă

to bet [ t^ \bet ] a paria

plum [ pl~m ]  prună

nut [ n~t ]  nucă

grapes [ greips ] struguri

to wash [ t^ \w%& ] a (se) spăla

washing day [ \w%&i*, dei ] zi de spălat

Madrid [ m^\drid ] Madrid

post-office [ \poust,%fis ] oficiu poștal

earth [ ^:` ]  pământ

to understand [tu ,~nd^\st#nd] a înțelege

everyone [ \evriw~n ] toți, fiecare

mum [ m~m ]  mămică, mămico

dear [ \di^ ]  drag, scump

friendly [ \frendli ] prietenos

weekend [ \wi:kend ] sfârșit de săptămână, weekend

then [ @en ]  atunci, apoi

doll [ d%l ]  păpușă

whose [ hu:z ]  al, a, ai, ale cui

newspaper [ \nju:zpeip^ ] ziar

balloon [ b^\lu:n ] balon

to think [ t^ \`i*k ] a gândi, a crede

sentence [ \sent^ns ] propoziție

mess [ mes ]  încurcătură, harababură

away [ ^\wei ]  departe; departe încolo

to go away [ t^ \gou ^\wei ] a pleca

to swim [ t^ \swim ] a înota

to fly [ t^ \flai ] a zbura

to run [ t^ \r~n ] a alerga, a fugi

to climb [ t^ \klaim ] a se urca, a se cățăra

Spanish [ \sp#ni& ] spaniol; limba spaniolă

Russian [ \r~&n ] rus; rusește

tourist [ \tu^rist ] turist

to hear [ t^ \hi^ ] a auzi

sorry [ \s%ri ]  întristat

to be sorry  a-i pare rău

chess [ t&es ] șah

to ski [ t^ \ski: ] a schia

to skate [ t^ \skeit ] a patina

volleyball [ \v%lib%:l ] volei

basketball [ \b_:skitb%:l ] baschet

piano [ \pj#nou ] pian

permission [ p^\mi&n ] permisiune

Christmas [ \krism^s ] Crăciun

to decorate [ t^ \dek^reit ] a decora

beautiful [ \bju:t^ful ] frumos

of course [ ^v \k%:s ] de sigur; firește

carol [ \k#r^l ]  colindă

lovely [ \l~vli ] drăguț, frumos, încântător, minunat

branch [ br_:nt& ] ramură, creangă

always [ \%:lw^z ] totdeauna, mereu

to show [ t^ \&ou ] a arăta

greeting [ \gri:ti* ] salutare

card [ k_:d ]  carte poștală

greeeting card felicitare

best [ best ]  cel mai bun

wish [ wi& ]  dorință; urare

to wish [ t^ \wi& ] a dori; a ura

merry [ \meri ]  vesel, fericit

happy [ \h#pi ]  fericit

hush [ h~& ]  ssst !

mountain [ \mauntin ] munte

skating-rink [ \skeiti*,ri*k ] patinoar

silly [ \sili ]  prostuț; caraghios

to clean [ t^ \kli:n ] a curăța

inside [ in\said ] înăuntru

outside [ aut\said ] afară

present [ \preznt ] cadou prezent

to jingle [ t^ \d|i*gl ] a zornăi, a suna

way [ wei ]  drum, cale

fun [ f~n ]  distracție

sleigh [ slei ]  sanie

Monday [ \m~ndei ] luni

Tuesday [ \tju:zdei ] marți

Wednesday [ \wenzdei ] miercuri

Thursday [ \`^:zdei ] joi

Friday [ \fraidei ] vineri

Saturday [ \s#t^dei ] sâmbătă

to walk [ t^ \w%:k ] a merge pe jos; a se plimba

zoo [ zu: ]  grădină zoologică

homework [ \houm,w^:k ] temă, teme

early [ \^:li ]  devreme

to watch [ t^ \w%t& ] a privi, a urmări (un spectacol etc )

to make up [ t^ \meik \~p ] a forma, a alcătui

wrong [ r%* ]  rău, greșit

evening [ \i:vni* ] seară

circus [ \s^:k^s ] circ

face [ feis ]  față

noon [ nu:n ]  amiază

lunch [ l~nt& ] masă de prânz, prânz

dinner [ \din^ ]  cină, masă de seară

dinner time  oră de masă

planet [ \pl#nit ] planetă

game [ geim ]  joc

timetable [ \taimteibl ] orar

strong [ str%* ]  puternic

gymnastics [ d|im\n#stiks ] gimnastică

mathematics [ ,m#`i\m#tiks ] matematică

text [ tekst ]  text

line [ lain ]  vers; linie

busy [ \bizi ]  ocupat

easy [ \i:zi ]  ușor, simplu

muffin [ \m~fin ] brioșă, prăjitură rotundă

wintertime [ \wint^,taim ] timp de iarnă

January [ \d|#nju^ri ] ianuarie

February [ \febru^ri ] februarie

March [ m_:t& ] martie

April [ \eipril ] aprilie

May [ mei ]  mai

June [ d|u:n ]  iunie

July [ d|u\lai ]  iulie

August [ \%:g^st ] august

September [ s^p\temb^ ] septembrie

October [ %k\toub^ ] octombrie

November [ nou\vemb^ ] noiembrie

December [ di\semb^ ] decembrie

month [ m~n` ]  lună

to pick [ t^\pik ] a culege

spring [ spri* ]  primăvară

summer [ \s~m^ ]  vară

autumn [ \%:t^m ] toamnă

cherries [ \t&eriz ] cireșe; vișine

to shut [ t^\&~t ] a închide

forest [ \f%rist ] pădure; codru

cheeseburger [ \t&i:zb^:g^ ] sandviș cu brânză

family [ \f#mili ] familie

thirteen [ \`^:\ti:n ] treisprezece

fourteen [ \f%:\ti:n ] paisprezece

fifteen [ \fif\ti:n ] cincisprezece

sixteen [ \siks\ti:n ] șaisprezece

seventeen [ \sevn\ti:n ] șaptesprezece

eighteen [ \eit\ti:n ] optsprezece

nineteen [ \nain\ti:n ] nouăsprezece

twenty [ \twenti ] douăzeci

sandwich [ \s#nwid| ] sandviș

butter [ \b~t^ ]  unt

to guess [ t^ \ges ] a ghici; a bănui

animal [ \#nim^l ] animal

honey [ \h~ni ]  miere

sweet [ swi:t ]  dulce

bee [ bi: ]  albină

sheep [ &i:p ] oaie

weather [ \we@^ ] vreme

to cut [ t^ \k~t ] a tăia

ham [ h#m ]  șuncă

bread [ bred ]  pâine

hamburger [ \h#mb^:g^ ] hamburgher

to laugh [ t^ \l_:f ] a râde

bottle [ \b%tl ]  sticlă

cup [ k~p ]  ceașcă

glass [ gl_:s ]  pahar

fork [ f%:k ]  furculiță

berries [ \beriz ] fructe de pădure

mushroom [ \m~&rum ] ciupercă

snowdrop [ \snoudr%p ] ghiocel

daisy [ \deizi ]  margaretă

poppy [ \p%pi ] mac

bunch [ b~nt& ] buchet

village [ \vilid| ] sat

wool [ wul ]  lână

meat [ mi:t ]  carne

vegetables [ \ved|it^blz ] legume

food [ fu:d ]  mâncare; hrană

carrot [ \k#r^t ] morcov

cabbage [ \k#bid| ] varză

potato [ p^\teitou ] cartof

fruit [ fru:t ]  fruct; fructe

tea [ ti: ]  ceai

cartoon [ k_:\tu:n ] caricatură; desen animat

zebra [ \zi:br^ ] zebră

cow [ kau ]  vacă

pig [ pig ]  porc

to moo [ t^ \mu: ] a mugi

baa [ b_: ]  behăit; bee ! ; a behăi

bow-wow [ \bau\wau ] ham-ham

to bow wow [ t^ \bau \wau ] a lătra

to oink [ tu \%i*k ] a grohăi

neigh [ nei ]  nechezat

to neigh [ t^ \nei ] a necheza

to meow [ t^ mi\au ] a miorlăi

more [ m%: ]  mai mult, mai mulți

better [ \bet^ ]  mai bine

pleased [ pli:zd ] mulțumit, bucuros, încântat

to post [ t^ \poust ] a pune la poștă

country [ \k~ntri ] țară

Bucharest [ \bju:k^rest ] București

to travel [ t^ \tr#vl ] a călători

London [ \l~nd^n ] Londra

train [ trein ]  tren

seaside [ \si:said ] litoral; mare

England [ \i*gl^nd ] Anglia

holiday [ \h%l^di ] sărbătoare; concediu; vacanță

to meet [ t^ \mi:t ] a întâlni; a face cunoștință

New-York [ \nju:\j%:k ] New-York

hotel [ hou\tel ] hotel

Paris [ \p#ris ]  Paris

Rome [ roum ]  Roma

Moscow [ \m%skou ] Moscova

Berlin [ b^:\lin ] Berlin

job [ d|%b ]  lucru; muncă; treabă; ocupație; slujbă

doctor [ \d%kt^ ] doctor

engineer [ end|i\ni^ ] inginer

shop-keeper [ \&%pki:p^ ] negustor (de magazin)

farm [ f_:m ]  fermă

farmer [ \f_:m^ ] fermier

singer [ \si*^ ]  cântăreț

airport [ \$^p%:t ] aeroport

clown [ klaun ]  clovn

theatre [ \`i^t^ ] teatru

to cry [ t^\krai ] a plânge; a țipa; a striga

to paint [ t^ \peint ] a vopsi; a zugrăvi

to tell [ t^ \tel ] a spune; a povesti

joke [ d|ouk ]  glumă; banc

show [ &ou ]  spectacol

cock [ k%k ]  cocoș

tooth [ tu:` ]  dinte

teeth [ ti:` ]  dinți

to get dressed [ t^ \get \drest ] a se îmbrăca

half [ h_:f ]  jumătate

panther [ \p#n`^ ] panteră

past [ p_:st ]  trecut pe lângă

back [ b#k ]  înapoi

free [ fri: ]  liber

office [ \%fis ]  birou; oficiu

to carry [ t^ \k#ri ] a căra, a purta, a duce

knee [ ni: ]  genunche

often [ %:fn ]  adesea, deseori, des

beach [ bi:t& ] plajă

sea-shells [ \si:&elz ] scoici

pebbles [ peblz ] pietricele

to build [ t^\bild ] a construi

sand [ s#nd ]  nisip

to lie [ t^\lai ] a sta întins, a sta culcat; a se afla, a fi situat

castle [ \k_:sl ] castel

fishing [ \fi&i* ] pescuit

tent [ tent ]  cort

to hate [ t^ \heit ] a urî; a nu-i plăcea

quickly [ \kwikli ] repede

candy [ \k#ndi ] zahăr candel; dulciuri, bomboane

candy shop [ \k#ndi&%p ] magazin de dulciuri

need [ ni:d ]  nevoie

money [ \m~ni ] bani

desk [ desk ]  bancă, birou; pupitru

empty [ \empti ] gol

coffee [ \k%fi ]  cafea

kilogram [ \kil^gr#m ] kilogram

slice [ slais ]   felie

candle [ \k#ndl ] lumânare

cookies [ \kukiz ] prăjituri (de casă)

paper [ \peip^ ] hârtie

paperchains [ \peip^t&einz ] ghirlande de hârtie

record [ \rek%:d ] disc record

aunt [ a:nt ]  mătușă

to forget [ t^ f^\get ] a uita

to jump [ t^ \d|~mp ] a sări

Jack-in-the-box Dracul în cutie

to bring [ t^ \bri* ] a aduce

lemon [ \lem^n ] lămâie

lemonade [ \lem^neid ] limonadă

supper [ \s~p^ ] cină

party [ \p_:ti ]  serată; chef, petrecere

between [ bi\twi:n ] între

church [ t&^:t& ] biserică

biscuit [ \biskit ] biscuit

magician [ m^\d|i&^n ] magician

police [ p^\lis ] poliție

policeman [ p^\lism^n ] polițist

music [ \mju:zik ] muzică

grannie [ \gr#ni ] bunicuță, bunicuțo

in fact [ in\f#kt ] de fapt

a little [ ^\litl ] puțin; ceva

blank [ bl#*k ]  spațiu gol

until [ ^n\til ]  până

to correct [ t^ k^\rekt ] a corecta

negative [ \neg^tiv ] negativ

to express [ tu iks\pres ] a exprima

correction [ k^\rek&n ] corectare, corecție

opposite [ \%p^zit ] opus; vizavi

wind [ wind ]  vânt

furniture [ \f^:nit&^ ] mobilă

penfriend [ \penfrend ] prieten prin corespondență

to invite [ tu in\vait ] a invita

invited [ in\vaitid ] invitat

wardrobe [ \w%:droub ] șifoner

cupboard [ \k~b^d ] dulap (de bucătărie)

sink [ si*k ]  chiuvetă (de bucătărie)

cooker [ \kuk^ ] aragaz

stool [ stu:l ]  scăunel, taburet

tap [ t#p ]  robinet

wash-basin [ \w%&,beisn ] lighean; chiuvetă (de baie)

toilet [ \t%ilit ] toaletă

mat [ m#t ]  ștergător (de picioare); preș; rogojină

shower [ \&au^ ] duș

shoe [ &u: ]  pantof

to tick [ t^ \tik ] a bifa

cross [ kr%s ]  cruce

to cross [ t^ \kr%s ] a încrucișa, a tăia; a însemna cu o cruce

to hide [ t^ \haid ] a (se) ascunde

everywhere [ \evriw$^ ] pretutindeni

to let [ t^ \let ] a lăsa

smashing [ \sm#&i* ] grozav, uluitor, fantastic

poster [ \poust^ ] poster, afiș

guitar [ gi\t_: ] chitară

computer [ k^m\pju:t^ ] calculator, computer

roller-skates [ \roul^,skeits ] patine cu rotile

scrabble [ \skr#bl ] screbl

cassette [ k^\set ] casetă

cassette recorder [k^\set ri\k%:d^] casetofon

bicycle [ \baisikl ] bicicletă

toy train [ \t%itrein ] trenuleț (ca jucărie)

in front [ in\fr~nt ] în față; în fața, dinainte

next to [ \nekst t^ ] aproape de, lângă; (imediat) după

behind [ bi\haind ] în spate, înapoi; în spatele

doggy [ d%gi ]  cățeluș

teddy-bear [ \tedi,b$^ ] ursuleț (de pluș)

toy-horse [ \t%i,h%:s ] căluț (jucărie)

partner [ \p_:tn^ ] partener

puzzle [ p~zl ]  încurcătură joc de cuvinte

limit [ \limit ]  limită

minute [ \minit ] minut

activity [ #k\tiviti ] activitate

will [ wil ]  vei, va, veți, vor vrei ?

wonderful [ \w~nd^ful ] minunat

own [ oun ]  propriu

so long [ sou\l%* ] pe curând

air [ $^ ]  aer

by air [ bai\$^ ] cu avionul

actually [ \#ktju^li ] în realitate, în fapt

excited [ ik\saitid ] emoționat

usually [ \ju:|u^li ] de obicei

such [ s~t& ] astfel de, asemenea, atât de

place [ pleis ]  loc

uncle [ ~*kl ]  unchi

daughter [ \d%:t^ ] fiică

cousin [ k~zn ] văr

clerk [ kl^:k ]  funcționar

secretary [ \sekr^tri ] secretară

car service [ \k_:\s^:vis ] autoservice

mechanic [ mi\k#nik ] mecanic

driver [ \draiv^ ] șofer

to drive [ t^\ draiv ] a conduce, a șofa

writer [ \rait^ ] scriitor

actor [ \#kt^ ]  actor

typist [ \taipist ] dactilografă

postman [ \poustm^n ] poștaș

to deliver [ t^ di\liv^ ] a livra; a preda

to teach [ t^  \ti:t& ] a preda, a învăța (pe cineva)

to match [ t^ \m#t& ] a potrivi, a împerechea; a egala (pe cineva)

city [ \siti ]  oraș (mare și vechi)

video [ \vidiou ] video

everything [ \evri`i* ] tot, totul

to start [ t^\  st_:t ] a porni; a începe

to find out [ t^ \faind \aut ] a descoperi; a afla

uniform [ \ju:nif%:m ] uniformă

certainly [ \s^:tnli ] bineînțeles, desigur, firește

reporter [ ri\p%:t^ ] reporter

kid [kid]  ied; copil

list [list]  listă

would [wud]  aș, ai, ar, am, ați, ar

along [ ^\l%* ]  împreună de-a lungul

come along  vino cu mine , cu noi; haide

all along  tot timpul

supermarket [ \sju:p^,m_:kit ] supermarket, supermagazin

to save [ t^\seiv ] a salva; a economisi

clothing [ \klou@i* ] haine, îmbrăcăminte

department store [di\p_:tm^nt,st%:] magazin universal

to sell [ t^ \sel ] a vinde

grocery [ \grous^ri ] băcănie

grocer [ \grous^ ] băcan

grocer\s [ \grous^z ] băcănie

butcher [ \but&^ ] măcelar

butcher\s [ \but&^z ] măcelărie

mutton [ \m~tn ] carne de oaie

chop [ t&%p ] cotlet

baker [ \beik^ ]  brutar

baker\s [ \beik^z ] brutărie; magazin de pâine

greengrocer [ \gri:ngrous^ ] negustor de fructe și legume

greengrocer\s [ \gri:ngrous^z ] magazin de fructe și legume

choice [ t&%is ] alegere, selecție ales, alese

marmalade [ \m_:m^leid ] marmeladă

carton [ \k_:t^n ] (cutie de) carton

packet [ \p#kit ] pachet

tin [ tin ]  cutie (de tablă); conservă

pound [ paund ] liră livră (453 grame)

penny [ \peni ]  peni

pence [ pens ]  plural de la peni

else [ els ]  altfel, în plus; altul, alta; mai

loaf [ louf ]  o pâine (întreagă)

loaves [ louvz ]  pâini (folosit cu bread)

rolls [ roulz ]  chifle; cornuri

fresh [ fre& ] proaspăt

banana [ b^\n_:n^ ] banană

tangerine [ ,t#nd|^\ri:n ] mandarină

instead [ in\sted ] în loc (de); în schimb

expensive [ ik\spensiv ] scump

pork [ p%:k ]  carne de porc

jeweller\s [ \d|u:^l^z ] magazin de bijuterii

beef [ bi:f ]  carne de vită

sausage [ \s%sid| ]  cârnat

to imagine [ tu i\m#d|in ]  a-și imagina

to cost [ t^ \k%st ]  a costa

polite [ p^\lait ]  politicos

politely [ p^\laitli ]  politicos, cu politețe

few [ fju: ] puțini, puține

a few [ ^\fju: ] câțiva, câteva

size [ saiz ] mărime

to follow [ t^ \f%lou ]  a urma; a urmări

following [ \f%loui* ]  următor

to change [ t^ \t&eind| ]  a schimba

change [ t&eind| ]  schimbare

jeans [ d|i:nz ]  ginși

price [ prais ] preț

shop assistant [ \&%p ^\sist^nt ]  vânzător

centre [ \sent^ ] centru

shopping area [ \&%pi*,$^ri^ ]  zonă comercială

Oxford [ \%ksf^d ]  Oxford

bank [ b#*k ] bancă

cafeteria [ ,k#fi\ti^ri^ ] bufet cu autoservire

souvenir [ ,su:v^\ni^ ]  suvenir; amintire 

corner shop [ \k%:n^,&%p ]  magazin pe colț (cu mărfuri variate)

role [ roul ] rol

postcard [ \poustk_:d ]  carte poștală

to look [ t^ \luk ] a arăta, a părea

double decker [ \d~bl \dek^ ] autobuz cu etaj

central [ \sentr^l ]  central

to get off [ t^ \get \%:f ]  a coborî, a se da jos (dintr-un vehicul)

building [ \bildi* ]  clădire

newsagent [ \nju:z,eid|^nt ]  vânzător de ziare

chemist s [ kemists ] farmacie

badge [ b#d| ]  1. insignă 2 . semn

caf [ \k#fei ] cafenea, restaurant mic

to write down [ t^ \rait \daun ] a nota (în scris)

common [ \k%m^n ]  comun, obișnuit

winner [ \win^ ]  câștigător

group [ gru:p ] grup, grupă

most [ moust ] cât se poate de, foarte; cel mai mult

point [ p%int ] punct

score [ sk%: ] scor

to score [ t^ \sk%: ]  a marca; a nota; a înregistra

to worry [ t^ \w~ri ]  a se neliniști, a se îgrijora

rush hour [ \r~&,au^ ]  oră de vârf, de aglomerație

heavy [ \hevi ] greu

traffic [ \tr#fik ]  trafic, circulație

heavy traffic circulație mare

indeed [ in\di:d ]  într-adevăr

look out [ \luk,aut ]  fii atent !

careful [ \k$^ful ]  atent, grijuliu

traffic lights [ \tr#fik,laits ] semafor

brake [ breik ] frână

to brake [ t^\breik ]  a frâna

to screetch [ t^\skri:t& ]  a scrâșni; a țipa puternic

to crash [ t^\kr#& ]  a se prăbuși; a (se) sfărâma

to crash into [ t^\kr#&\intu ]  a se ciocni de, a intra în

awful [ \%:ful ]  grozav, teribil (familiar) îngrozitor

to find [ t^\faind ]  a găsi

to shout [ t^\&aut ]  a țipa, a striga

lady [ \leidi ] doamnă

ambulance [ \#mbjul^ns ]  ambulanță

to stay [ t^\stei ] a sta

scene [ si:n ] scenă, loc

accident [ \#ksid^nt ]  accident

if [ if ] dacă

sign [ sain ] semn

stopping [ \st%pi* ]  oprire

no stopping [ nou \st%pi* ]  oprire interzisă

ahead [ ^\hed ] înainte

turn left [ \t^:n \left ]  la stînga

turn right [ \t^:n \rait ]  la dreapta

crossroads [ \kr%sroudz ]  intersecție

to wait for [ t^ \weit \f%: ]  a aștepta

to get into [ t^ \get \intu ]  a se urca în (vehicol)

to get out of a coborî din (vehicol)

classmate [ \kl_:smeit ]  coleg de clasă

luckily [ \l~kili ] din fericire

O.K. [ \ou\kei ]  foarte bine, perfect, în regulă, s-a făcut

to fix [ t^ \fiks ]  a fixa, a repara; a pregăti

still [ stil ] încă; mai

any longer mai (în interogative); numai (în negative)

furnished [ \f^:ni&t ]  mobilat

cutout [ \k~taut ]  tăietură, decupare

parrot [ \p#r^t ]  papagal

cage [ keid| ] cușcă

performing [ p^\f%:mi* ]  care îndeplinește, care săvârșește

neighbour [ \neib^ ]  vecin

to remake [ t^ ri\meik ] a reface

headlight [ \hedlait ]  far

right now [ \rait \nau ]  chiar acum, imediat

coke [ kouk ] coca

to pass [ t^ \p_:s ] a trece

through [ `ru: ] prin

to cook [ t^ \kuk ] a găti

quiet [ \kwai^t ] liniștit

speed [ spi:d ] viteză

to phone [ t^ \foun ] a telefona

sunny [ \s~ni ] însorit

too bad păcat

round [ raund ] rotund; în jurul

angry [ \#*gri ] supărat

angrily [ \#*grili ] supărat, cu supărare

soup [ su:p ] supă

bowl [ boul ] vas, vază; castron; strachină cupă

carefully [ \k$^fuli ] cu grijă, cu atenție

course [ k%:s ] curs fel de mâncare

salad [ \s#l^d ] salată

chips [ t&ips ] cartofi prăjiți

rice [ rais ] orez

chicken [ \t&ikin ] pui (de găină)

pie [ pai ] plăcintă

custard [ \k~st^d ] cremă de vanilie

pudding [ \pudi* ] budincă

meat balls [ \mi:t,b%:lz ] chiftele

mashed potatoes [\m#&t p^\teitouz]cartofi piure

omelette [ \%mlit ] omletă

beefsteak [ \bi:f\steik ] biftec, friptură de vită

dessert [ di\z^:t ]  desert

spoon [ spu:n ] lingură

napkin [ \n#pkin ] șervețel

jug [ d|~g ] cană

to lay [ t^ \lei ] a pune, a întinde

to join [ t^ \d|%in ] a uni

to round [ t^ \raund ] a completa, a rotunji

report [ ri\p%:t ] raport

information [ inf^\mei&n ] informații informare

title [ taitl ] titlu

to remix [ t^ ri\miks ] a reamesteca

guest [ gest ] musafir, oaspete, invitat

rhyme [ raim ] rimă

rhymes [ raimz ] versuri

age [ eid| ] vîrstă

birth [ b^:` ] naștere

birthplace [ \b^:`pleis ] loc de naștere

ornament [ \%:n^m^nt ] ornament

tinsel [ \tins^l ] beteală

carnival [ \k_:niv^l ] carnaval

mask [ m_:sk ] mască

paperhats [ \peip^,h#ts ] coifuri de hârtie

special [ \spe&^l ] special

fancy dress [ \f#nsi,dres ] costum de bal mascat

to wear [ t^ \w$^ ] a purta

to dance [ t^ \d_:ns ] a dansa

fireworks [ \fai^w^:ks ] jocuri de artificii

saint [ seint ] sfânt

Valentine [ \v#l^ntain ] . Valentin scrisoare de dragoste de sfântul

Valentin

Be my Valentine fii iubita mea (de ziua sfîntului Valentin)

April Fool\s Day ziua păcălelilor

fool [ fu:l ] prost, neghiob bufon, clovn

trick [ trik ] șmecherie, truc

someone [ \s~mw~n ] cineva

someone else altcineva

Easter [ \i:st^ ] Paști

to commemorate [ k^\mem^reit] a comemora

Jesus [ \d|i:z^s ] Isus

Christ [ kraist ] Cristos

resurrection [ ,rez^\rek&n ]  înviere

trick or treat [ \trik %: \tri:t ]  ne dați sau nu ne dați

Halloween [ ,h#lou\i:n ] Ziua tuturor Sfinților

wizard [ \wiz^d ] vrăjitor

lantern [ \l#nt^n ] lanternă

pumpkin [ \p~mpkin ] dovleac

Jack o\lantern [\d|#k^,l#nt^n] felinar din dovleac

to celebrate [ t^ \sel^breit ] a celebra, a sărbători

eve [ i:v ] ajun

New Year\s Eve revelion, ajunul Anului Nou

coming [ \k~mi* ] venire

north [ n%:` ] nord

pole [ poul ] pol

member [ \memb^ ] membru

to compare [ t^ k^m\p$^ ] a compara

festival [ \festiv^l ] festival

project [ \pr%d|ekt ] proiect; a proiecta

term [ t^:m ] trimestru

to perform [ t^ p^\f%:m ] a face, a executa, a efectua a juca (un rol)

invitation [ invi\tei&n ] invitație

snake [ sneik ] șarpe

ladder [ \l#d^ ] scară

crow [ krou ] cioară

beak [ bi:k ] cioc

stupid [ \stju:pid ] prost; stupid

to fall [ t^ \f%:l ] a cădea

to beware [ t^ bi\w$^ ] a se păzi, a se feri

to flatter [ t^ \fl#t^ ] a flata, a linguși

flatterer [ \fl#t^r^ ] lingușitor

cleaning [ \kli:ni* ] curățenie

to shine [ t^ \&ain ] a străluci

housework [ \hausw^:k ] gospodărie

gardening [ \g_:dni* ] grădinărit

lazy-bones [ \leizibounz ] leneș, om leneș

pile [ pail ] grămadă

ready [ \redi ] gata

true [ tru: ] adevărat

rubbish [ \r~bi& ] gunoi

to sweep [ t^ \swi:p ] a mătura

to dust [ t^ \d~st ] a șterge praful

truth [ tru:` ] adevăr

mine [ main ] al meu, a mea, ai mei, ale mele

hers [ h^:z ] al ei, a ei, ai ei, ale ei

ours [ au^z ] al nostru, a noastră, ai noștri, ale noastre

floor [ fl%: ] podea; etaj

yours [ j%:z ] al tău, a ta, ai tăi, ale tale

al vostru, a voastră, ai voștri, ale voastre

theirs [ @$^z ] al lor, a lor, ai lor, ale lor

his [ hiz ] al lui, a lui, ai lui, ale lui

to mime [ t^ \maim ] a mima

to hike [ t^ \haik ] a face o plimbare, o excursie; a călători

hiker [ \haik^ ] excursionist

trip [ trip ] excursie; călătorie

camera [ \k#m^r^ ] aparat de fotografiat; cameră de luat vedei

to prefer [ t^ pri\f^: ] a prefera

photo [ \foutou ] fotografie

to take photos a face poze

to row [ t^ \rou ] a vâsli, a canota

fishing rod [ \fi&i*r%d ] undiță

wet [ wet ] ud

racket [ \r#kit ] rachetă (de tenis)

to pack [ t^ \p#k ] a împacheta

brush [ br~& ] perie ; a peria

plan [ pl#n ] plan; a planifica

countryside [ \k~ntri\said ] ținut, regiune (de la țară), provincie

to complete [ t^ k^m\pli:t ] a completa

sample [ \s_:mpl ] probă, mostră

to include [ tu in\klu:d ] a include; a cuprinde

category [ \k#tig^ri ] categorie

sport [ sp%:t ] sport

art [ _:t ] artă

science [ \sai^ns ] știință

to collect [ t^ k^\lekt ] a colecționa

to discuss [ t^ dis\k~s ] a discuta

fiction [ \fik&n ] ficțiune

science fiction ștințifico fantastic

western [ \west^n ] vestic film cu cowboys

news [ nju:z ] știri

horror [ \h%r^ ] oroare, groază

quiz-show [ \kwiz,&ou ] emisiune "cine știe câștigă"

advertisment [ ^d\v^:tism^nt ] reclamă

musical [ \mju:zik^l ] muzical

documentary [ d%kju\ment^ri ] documentar

historical [ his\t%rik^l ] istoric

quarter [ \kw%:t^ ] sfert cartier

to switch on [ t^ \swit& \%n ]  a porni; a aprinde, a da drumul (la un aparat)

to switch off [ t^ \swit& \%:f ]  a opri; a stinge

to announce [ tu ^\nauns ] a anunța

announcer [ ^\nauns^ ] crainic

world [ w^:ld ] lume mondial

Waterloo [ ,w%:t^\lu: ] Waterloo

international [ ,int^\n#&n^l ]  internațional

serial [ \si^ri^l ] serial

nature [ \neit&^ ] natură

concert [ \k%ns^t ] concert

to invade [ tu in\veid ] a invada

invader [ in\veid^ ] invadator

channel [ \t&#n^l ] canal

upstairs [ \~p\st$^z ] la etaj; sus

nonsense [ \n%ns^ns ] nonsens, absurditate, prostie

stairs [ st$^z ] scară

stair [ st$^ ] treaptă

below [ bi\lou ] jos; sub, dedesubtul

war [ w%: ] război

both [ bou` ] amândoi, ambii

Napoleon [ n^\pouli^n ] Napoleon

Oxfordshire [ \%ksf^d&i^ ] comitatul Oxford

to hope [ t^ \houp ] a spera

orchard [ \%:t&^d ] livadă

to feed [ t^ \fi:d ] a alimenta; a hrăni; a da de mâncare

to fish [ t^ \fi& ] a pescui

pond [ p%nd ] eleșteu, iaz

to gather [ t^ \g#@^ ] a aduna; a strânge

hay [ hei ] fân

hill [ hil ] deal

to seek [ t^ \si:k ] a căuta

hide-and-seek [ \haid^nd\si:k ] (jocul) de-a v-ați ascunselea

to arrive [ tu ^\raiv ] a sosi, a ajunge

field [ fi:ld ] câmp

to intend [ tu in\tend ] a intenționa

during [ \dju^ri* ] în timpul

agenda [ ^\d|end^ ] agendă; ordine de zi; program

case [ keis ] caz

indoors [ \in\d%:z ] în casă, în interior

to jog [ t^ \d|%g ] a mărșălui, a face jogging

jogging [ \d|%gi* ] pas alergător, jogging

lamb [ l#m ] miel

somewhere [ \s~mw$^ ] undeva

in turn [ in \t^:n ] pe rând

wild [ waild ] sălbatic

neck [ nek ] gât

leg [ leg ] picior

ear [ i^ ] ureche

all over peste tot

body [ \b%di ] corp

strange [ streind| ] straniu, ciudat

stripe [ straip ] dungă, fâșie; vargă

striped [ straipt ] vărgat; cu dungi

fur [ f^: ] blană (de animal)

tail [ teil ] coadă

tiger [ \taig^ ] tigru

ugly [ \~gli ] urât

hippo [ \hipou ] hipopotam

camel [ \k#m^l ] cămilă

kangaroo [ ,k#*g^\ru: ] cangur

penguin [ \pengwin ] pinguin

jungle [ \d|~*gl ] junglă

cub [ k~b ] pui (de animal)

lion [ \lai^n ] leu

anyway [ \eniwei ] oricum

cruel [ \kru^l ] crud

to cover [ t^ \k~v^ ] a acoperi

covered [ \k~v^d ] acoperit

hard [ h_:d ] greu; stăruitor; din greu

opinion [ ^\pinj^n ] opinie, părere

competition [ ,k%mpi\ti&n ] competiție, întrecere, concurs

polar [ \poul^ ] polar

pocket [ \p%kit ] buzunar

Australia [ %s\treilj^ ] Australia

continent [ \k%ntin^nt ] continent

to check [ t^ \t&ek ] a verifica

page [ peid| ] pagină

ocean [ \ou&n ] ocean

Pacific [ p^\sifik ] Pacific

Atlantaic [ ^t\l#ntik ] Atlantic

Indian [ \indi^n ] Indian

Amazon [ \#m^z^n ] Amazon

Nile [ nail ] Nil

Danube [ \d#nju:b ] Dunăre

Europe [ \ju^r^p ] Europa

Africa [ \#frik^ ] Africa

Asia [ \ei&^ ] Asia

Alps [ #lps ] Alpi

Himalayas [ ,him^\lei^z ] Himalaia

Carpathians [ k_:\pei`i^nz ] Carpați

ostrich [ \%strit& ] struț

pelican [ \pelik^n ] pelican

leopard [ \lep^d ] leopard

giant [ \d|ai^nt ] uriaș

tortoise [ \t%:t^s ] broască țestoasă

turtle [ t^:tl ] broască țestoasă

cloudy [ \klaudi ] înorat

rainy [ \reini ] ploios

object [ \%bd|ikt ] obiect

quite [ kwait ] cât se poate de; foarte

tour [ tu^ ] tur

comment [ \k%ment ] comentariu; a comenta

situation [ ,sitju\ei&n ] situație

to visit [ t^ \vizit ] a vizita

Great Britain [ \greit \britn ] Marea Britanie

by air cu avionul

amusing [ ^\mju:zi* ] amuzant

rapid [ \r#pid ] rapid

comfortable [ \k~mf^t^bl ] comfortabil

museum [ mju:\zi^m ] muzeu

agency [ \eid|^nsi ] agenție

travel agency agenție de voiaj

fountain [ \fauntin ] fântână, izvor

exhibition [ ,eksi\bi&n ] expoziție

usual [ \ju:|u^l ] uzual; obișnuit

unusual [ ~n\ju:|u^l ] neobișnuit

related to [ ri\leitid tu ] înrudit cu; legat de, asociat cu

adjective [ \#d|iktiv ] adjectiv

boring [ \b%:ri* ] plictisitor

important [ im\p%:t^nt ] important

that [ @^t ] pe care

interest [ \intrist ] interes

sights [ saits ] priveliște; obiective turistice

sightseeing [ \saitsi:* ] vizitare turistică turistic

to go sightseeing a face o vizită turistică

couple [ \k~p^l ] pereche; doi

a couple of books două cărți

a couple (of) cîțiva, câteva

a couple of minutes câteva minute

Parliament [ \p_:l^m^nt ] parlament

Trafalgar [ tr^\f#lg^ ] Trafalgar

square [ \skw$^ ] pătrat; piață pătrată

Buckingham [ \b~ki*^m ] Buckingham

palace [ \p#lis ] palat

Westminster [ \westminst^ ] Westminster

abbey [ \#bi ] mânăstire; catedrală

national [ \n#&n^l ] național

gallery [ \g#l^ri ] galerie

till [ til ] până, până la; până să

visit [ \vizit ] vizită

closed [ klouzd ] închis

cathedral [ k^\`i:dr^l ] catedrală

Piccadilly [ ,pik^\dili ] Piccadilly

reason [ \ri:zn ] rațiune; motiv

changing [ \t&eind|i* ] schimbare

guard [ g_:d ] gardă

to get [ t^ \get ] a ajunge

crown [ kraun ] coroană

crowd [ kraud ] mulțime, aglomerație

crowded [ \kraudid ] aglomerat

corner [ \k%:n^ ] colț

poet [ \pouit ] poet

closing time [ \klousi* \taim ] oră de închidere

monument [ \m%njum^nt ] monument

representative [ repri\zent^tiv ]  reprezentativ

guide [ gaid ] ghid

to illustrate [ tu \il^streit ] a ilustra

moment [ \moum^nt ] moment

at the moment deocamdată, în prezent

programme [ \prougr#m ] program

shorts [ &%:ts ] chiloți de sport, șort

Sarah [ \s$^r^ ] Sara

within [ wi@\in ] până, în; nu mai mult de

supplementary [ ,s~pli\ment^ri ]  suplimentar

reading [ \rI:di* ] citire; lectură

goose [ gu:s ] gâscă

geese [ gi:s ] gâște

to get fat a se îngrășa

to bless [ t^ \bles ] a binecuvânta

bun [ b~n ] (un fel de) chiflă sau cozonac cu stafide

bun [ b~n ] iepuraș, urechilă veveriță (în basme)

top [ t%p ] vârf, culme, parte de sus superior; de prim rang,

de primă calitate top (muzical)

ledge [ led| ] margine, bordură; pervaz

drawer [ \dr%: sertar

lap [ l#p ] poală; sân; pulpană

fit [ fit ] potrivit; a potrivi, a se potrivi

cardboard [ \k_:db%:d ] carton

frock [ fr%k ] rochie

care [ k$^ ] grijă; a avea grijă; (for) a ține la

riddle [ ridl ] ghicitoare

key [ ki: ] cheie

turkey [ \t^:ki ] curcan

Susan [ \su:z^n ] Suzana

whole [ houl ] întreg; integral, total

bird dog [ \b^:d,d%g ] prepelicar

poodle [ pu:dl ] câine pudel

hot dog [ \h%td%g ] tartină (dintr-o chiflă și un cârnat)

measles [ \mi:zlz ] pojar

sour [ \sau^ ] acru

hare [ h$^ ] iepure (de câmp)

to beat [ t^ \bi:t ] a bate

race [ reis ] cursă, întrecere; a alerga, a fugi; a lua parte la curse

just [ d|~st ] just, corect; tocmai; de abia; de-a dreptul

to move [ t^ \mu:v ] a (se) mișca; a muta, a se muta

rest [ rest ] odihnă; a se odihni

while [ wail ] în timp ce, pe când 2 timp, răstimp

to burn [ t^ \b^:n ] a arde

to fetch [ t^ \fet& ] a aduce

engine [ \end|in ] motor (de automobil)

to pour [ t^ \p%: ] a turna

nutshell [ \n~t&el ] coajă de nucă

rule [ ru:l ] regulă

goodbye [ \gud\bai ] la revedere

thanks [ `#*ks ] mulțumesc

deaf [ def ] surd

bench [ bent& ] bancă

yard [ j_:d ] curte

schoolyard [ \sku:lj_:d ] curtea școlii

interrogative [ ,int^\r%g^tiv ] interogativ

continuous [ k^n\tinju^s ] continu

naughty [ \n%:ti ] obraznic

affirmative [ ^\f^:m^tiv ] afirmativ

each [ i:t& ] fiecare

notice [ \noutis ] notiță; a a observa

matter [ \m#t^ ] materie; problemă, chestiune, treabă

daily [ \deili ] zilnic

to creep [ t^ \kri:p ] a se târî

to grow [ t^ \grou ] a crește

maths [ m#`s ] matematică

grammar [ \gr#m^ ] gramatică

Geography [ d|i\%gr^fi ] geografie

music [ \mju:zik ] muzică

candlelight [ ,k#ndl\lait ] lumină de lumânare

let me see [ let mi \si: ] să văd

Britain [ \britn ] Marea Britanie

eye [ ai ] ochi

snowball [ \snoub%:l ] bulgăre de zăpadă

nose [ nouz ] nas

button [ \b~tn ] nasture

coal [ koul ]  cărbune

advice [ ^d\vais ] sfaturi 

pyjamas [ p^\d|_:m^s ] pijama

paint [ peint ] vopsea

block of flats [ \bl%k^v\fl#ts ]  bloc (de locuințe) 

there is [ @^\riz ] este, există, se află

there are [ @^\r_: ] sunt, există, se află, se găsesc

baby brother [ \beibi \br~@^ ] frățior

plant [ pl_:nt ] plantă, a planta

state [ steit ] stare; stat

Manchester [ \m#nt&ist^ ] Manchester (oraș englez)

mistletoe [ \misltou ] vâsc

dairy [ \d$^ri ] lăptărie

botanical [ b^\t#nik^l ] botanic

donkey [ d%*ki ] măgar

pull [ pul ] a trage; tragere

push [ pu& ] a împinge; împingere

master [ \m_:st^ ] stăpân

festival hall [ \festiv^l,h%:l ] sală de festivități

school festival [ \sku:l \festiv^l ]  serbare școlară

to come up to a se apropia de

workshop [ \w^:k&%p ] atelier

woodwork [ \wudw^:k ] tâmplărie

hammer [ \h#m^ ] ciocan

nail [ neil ] cui

useful [ \ju:sful ] folositor

wood [ wud ] pădure lemn muz. instrument de suflat (de lemn)

glue [ glu: ] clei

to put into a băga

to pull out a trage afară, a scoate

to run away a o lua la fugă

capital [ \k#pit^l ] capitală

haste [ heist ] grabă; a se grăbi

wide [ waid ] larg

youth [ ju:` ] tineret

Sir [ s^: ] domnule

clever [ \klev^ ] inteligent, deștept

dictation [ dik\tei&n ] dictare

future [ \fju:t&^ ] viitor

healthy [ \hel`i ] sănătos

italics [ i\t#liks ] (litere) cursive

to replace [ t^ ri\pleis ] a înlocui

to revise [ t^ ri\vaiz ] a recapitula; a revizui

sum [ s~m ] sumă

break [ breik ] pauză, a întrerupe; a sparge

duty [ \dju:ti ]  datorie sarcină treabă

on duty de serviciu

to blow [ t^ \blou] a sufla

to take off [ t^ \teik \%:f ]  a scoate

cornflakes [ \k%:nfleiks ] fulgi de porumb

enjoy [ in \d|%I ] a se bucura

bacon [ \beikn ] slănină costiță

toast [ toust ] pâine prăjită

throw [ `rou ] aruncare a arunca

point to [ \p%int \tu ] a arăta spre; a arăta, a indica

pigeon [ \pid|in ] porumbel

composition [ k%mp^ \zi&n ] compunere compoziție

suddenly [ \s~dnli ] deodată; brusc

puncture [ \p~*kt&^ ] înțepătură pană de cauciuc a înțepa a i se

sparge un cauciuc

Edinburgh [ \edinbr^ ] Edinburgh

Cardiff [ \k_:dif ] Cardiff

Birmingham [ \b^:mi*^m ] Birmingham

Glasgow [ \kl_:zgou ] Glasgow 

shall [ &#l ]  voi, vom

shan\t [ &_:nt ] nu voi; nu vom

architect [ \_:kitekt ] arhitect

slip [ slip ] alunecare scăpare, greșeală . bucățică (de hârtie etc.) a aluneca a strecura

to get rid of [ t^ \get \rid \^v ]  a scăpa de, a se descotorosi de

tan [ t#n] . bronzare . a (se) bronza

pan [ p#n ] tigaie

beg [ beg ] a cerși a cere a ruga

doze [ douz ] ațipeală, somn . a ațipi a dormita

phonetic [ f^\netik ] fonetic

recite [ ri\sait ]  a recita

tourism [ \tu^riz^m ] turism

Thames [ temz ]  Tamisa (râu în Anglia)

boat [ bout ] vas, ambarcațiune; corabie; barcă a naviga

British [ briti& ] britanic

government [ \g~v^nm^nt ] guvern

etc. [ it\setr^ ] et cetera

known [ noun ] cunoscut, știut

Hyde Park [ \haid\p_:k ] Hyde Park (parc din Londra)

St. James Park [seint \d|eimz \p_:k] parcul Sf. James (în Londra)

Regent\s park [ \ri:d|^nts,p_:k ] parcul Regent (în Londra)

fond [ f%nd ] iubitor

to be fond of a fi iubitor de; a plăcea

frequently [ \fri:kw^ntli ] frecvent

blazer [ \bleiz^ ] zi cu mult soare sacou sport (multicolor)

pattern [ \p#t^n ] model

playground [ \pleigraund ] teren de joacă

either [ \ai@^ ] fiecare, oricare (din doi) oricare (din doi)

amândoi

not that either nici aceea

either....or  fie....fie

raincoat [ \reinkout ] haină de ploaie

slacks [ sl#ks ] pantaloni largi

navy blue [ \neivi \blu: ] bleumarin

cue [ kju: ] replică aluzie indicație băț de biliard

treat [ tri:t ] tratație; a trata

waiter [ \weit^ ] chelner

example [ ig\z_:mpl ] exemplu

wave [ weiv ] val undă semn cu mâna a face semn cu

nursery school [ \n^:sri ,sku:l ]  grădiniță

wheat [ wi:t ] grâu

maize [ meiz ]   porumb

ripe [ raip ]  copt (de fructe)

towel [ tau^l ]  prosop

knock [ n%k ]  ciocănitură; a ciocăni (la ușă

plot [ pl%t ]  lot (de pământ

crop [ kr%p ] recoltă

nut-tree [ \n~t,tri: ] nuc

plum-tree \pl~m ,tri: ] prun

tomato [ t^\m_:tou ]  roșie

over [ ouv^ ] peste

rent [ rent ]  chirie; a închiria

lawn [ l%:n ]  pajiște; peluză; iarbă

perhaps [ p^\h#ps ] poate

meal [ mi:l ]  masă; mâncare; a mânca

tram [ tr#m ]  tramvai

transport [ \tr#nsp%:t ]  transport

transport [ tr#ns\p%:t ] a transporta

arm [ _:m ] braț

nothing [ \n~`i* ] nimic

trolley bus [ \tr%li ,b~s ]  troleibuz

tube [ tju:b ]  metrou

season [ \si:zn ] anotimp

difficult [ \difik^lt ] dificil, greu

language [ \l#*gwid| ] limb

bookcase [ \buk,keis ] bibliotecă

could [ kud ] puteam, puteai, etc; aș putea, ai putea etc.

afterwards [ \_:ft^w^dz ] după aceea, mai târziu

stationary [ \stei&n^ri ] articole de ) papetărie

stationer s [ \stei&n^z ] papetărie ( magazin)

table [ teibl ]  tabel

earl [ ^:l ] conte

assemble [ ^\semble ] a asambla

assembly [ ^\sembli ] asamblare, montaj

assembly line [ ^\sembli,lain ] linie de samblare

machine [ m^\&i:n ]  mașină aparat

farm machines [\f_:m,m^\&i nz] mașini agricole

freeze [fri:z] froze [frouz] frozen [frouzn] a îngheța

banjo [ \b#nd|ou ] banjo

bard [ b_:d ] bard, rapsod, poet

minstrel [ \minstr^l ] menestrel; trubadur

ballad [ \b#l^d ] baladă

outlaw [ \autl%: ] om în afara legii; haiduc

robin [ r%bin ] prihor, măcăleandru

hood [ hud ] glugă; capotă (de mașină); a acoperi cu o glugă

Nottingham [ \n%ti*^m ] Nottingham (oraș în Anglia)

Sherwood \&^:wud ]  Sherwood (nume propriu)

apron [ \eipr^n ]  șorț

greedy [ \gri:di ] lacom

cattle [ \k#tl ] vite

wicked [ \wikid ] răutăcios; rău (la suflet)

deer [ di^ ] cerb;cerbi

pale [ peil ] palid

frighten [ fraitn ] a (se) speria

curtain [ k^:tn ] perdea, cortină

soldier [ \sould|^ ] soldat

passenger [ \p#sind|^ ] pasager

kick [ kik ] lovitură cu piciorul; șut; emoție, plăcere; stimulemt

a lovi cu piciorul; a azvârli

tool [ tu:l ] unealtă, instrument; a utila, a lucra

equal [ \i:kw^l ] egal; a egala

equally [ \i:kw^li ] egal, în mod egal, la fel

battle [ \b#tl ] bătălie, luptă; a se lupta

towards [ t^\w%:dz ] către, spre

record palyer [ \rek%:d,plei^ ] picup

look up [ \luk\~p ] a ridica privirea / ochii; a privi / a se uita în sus

hit [ hit ] . lovitură . succes . șlagăr . a lovi

borrow [ \b%rou ] a lua cu împrumut

librarian [ lai\br$^ri^n ] bibliotecar

surname [ \s^:neim ] nume de familie poreclă

dictionary [ \dik&n^ri ] dicționar

sleepy [ \sli:pi ] somnoros

to be sleepy a-i fi somn

bookshelf [ \buk&elf ] raft / poliță pentru cărți

turn off [ \t^:n \%:f ] a opri, a stinge, a închide (un aparat etc)

turn on [ \t^:n \%n ]  a porni, a deschide, a da drumul; a aprinde (lumina, radioul etc)

dream [ dri:m ] vis

dream, dreamt, dreamt a visa

[ dri:m dremt dremt ]

optional [ \oup&n^l ] opțional

throughout [ `ru:\aut ] întru totul peste tot de-a lungul de la un capăt la altul 5. peste tot cuprinsul

form [ f%:m ] formă . formular clasă (la școală) a (se) forma

verb [ v^:b ] verb

tense [ tens ] timp (gramatical)

simple [ \simpl ] simplu

delta [ \delt^ ] deltă

inn [ in ] han

printer [ \print^ ] . tipograf imprimantă

print [ print ] tipar tipăritură a imprima

perfect [ \p^:fikt ] perfect

yet [ jet ] încă până acum . acum în plus și totuși

totuși

already [ %:l\redi ] deja

camp [ \k#mp ] tabără lagăr a campa, a așterne tabăra

bathe [ bei@ ] a se scălda, a face baie (în mare etc.)

sunbathe [ \s~nbei@ ]  a face băi de soare

oneself [ w~n\self ] se . însuși

subject [ \s~bd|ikt ] subiect materie la școală)

each other [ \i:t& \~@^ ]  unul pe altul

fisherman [ \fi&^m^n ]  pescar

to get brown [ \t^ \get \braun ]  a se bronza

stay [ stei ] edere; a sta

suggestion [ s^\d|est&n ]  sugestie; . a sugera . a propune

had better [ h#d \bet^ ] ai face mai bine etc.;

you had better go ai face mai bine să pleci.

hesitation [ ,hezi\tei&n ] ezitare

chemistry [ \kemistri ] chimie

laboratory [ l^\b%r^t%ri ] laborator

physics [ \fiziks ] fizică

experiment [ iks\perim^nt ] experiment; experiență

test-tube [ \testju:b ] eprubetă

oxygen [ \%ksid|^n ] oxigen

gas [ g#s ] gaz

hydrogen [ \haidr^d|^n ] hidrogen

substance [ \s~bst^ns ]  substanță

benefit [ \benifit ]   .avantaj . beneficiu . a ajuta

mind [ maind ] minte înțelepciune părere spirit hotărâre

to mind [ t^ \maind ] a fi atent la, a ține seama de a avea grijă de a avea ceva împotriva, a se supăra pentru

bite [ bait ]  mușcătură a mușca

explanation [ ekspl^\nei&n ] explicație

contradict [ ,k%ntr^\dikt ] a contrazice

whatever [ w%t\ev^ ] oricare, orice . indiferent care (cu negativ) nici un (fel de), nici o

primary [ \praim^ri ]  primar

secondary [ \sek^nd^ri ]  secundar

upper [ \~p^ ]  superior; de sus

attend [ ^\tend ] a îngriji . a asista 3. a urma, a participa la (cursuri etc.) a se duce la (școală etc.)

as [ #z ] deoarece, întrucât pe când

various [ \v$^ri^s ] divers, variat diferit, deosebit mai mulți, numeroși, numeroase

to water [ t^\w%t^ ]  a uda

kind [ kaind ] fel, chip fire caracter, natură prietenos, amabil

effect [ i\fekt ]  efect . a efectua

temporary [ \temp^r^ri ]  temporar

permanent [ \p^:m^n^nt ] permanent

continuity [ ,k%nti\njuiti ] continuitate

apply [ ^\plai ]  a aplica; a se aplica a se referi

apply for a solicita

mini [ maini ] mini

wheel [ wi:l ] roată

bonnet [ \b%nit ] bonetă capotă husă

part [ p_:t ]  piesă (la o mașină)

join [ t^ \d|%in ] îmbinare, încheietură . a îmbina . a uni . a intra /a se înscrie

kingdom [ \ki*d^m ]  regat

united [ ju\naitid ]  unit

United Kingdom Regatul Unit (al Marii Britanii)

[ ju\naitid \ki*d^m ]

northen [ \n%:@^n ] nordic; de nord

Ireland [ \ai^l^nd ] Irlanda

island [ \ail^nd ]  insulă

coast [ koust ]  coastă

consist of [ k^n\sist \^v ] a fi alcătuit din

consist in [ k^n\sist \in]  a consta în

Shetland [ \&etl^nd ] insulele Shetland lână din Shetland

Hebrides [ \hebridi:z ]  insulele) Hebride

isle [ ail ] insuliță; ostrov

Isle od Wight [ \ail^v \wait ]  Insula Wight

Scotland [ \sk%tl^nd ] Scoția

Plymouth [ \plim^` ]  Plymouth (oraș în Anglia)

journey [ \d|^:ni ] călătorie

separate [ \sep^reit ]  a separa

channel [ \t&#n^l ] canal

English Channel [\i*gli& \t&#n^l] Canalul Mânecii

narrow [ \n#rou ] strâmt

strait [ streit ]  strâmtoare (și plural) pl. încurcătură (financiară)

adj. strâmt

Dover [ \douv^ ] Dover

occupy [ \%kjupai ] a ocupa

long-range [ \l%* \reind| ] cu rază mare de acțiune

gun [ g~n ] pușcă . pistol

geographical [ d|i%\gr#fik^l ] geografic

position [ p^\zi&n ] poziție situație . atitudine slujbă rang . a situa

crossways [ \kr%sweiz ] răscruce, intersecție

route [ ru:t ] rută

connect [ k^\nekt ] a (se) lega . a (se) uni a (se) conecta

Belgium [ \beld|^m ] Belgia

Holland [ \h%l^nd ] Olanda

climate [ \klaimit ] climat

mild [ maild ]  blând

damp [ d#mp ] . umezeală umed a umezi

fog [ f%g ] ceață

frequent [ \frikw^nt ]  frecvent

especially [ is\pe&^li ]  în mod special

gulf [ g~lf ] golf

stream [ stri:m ]  râu, fluviu . șuvoi, curent

Gulf Stream [ \g~lf \stri:m ] Curentul Golfului

current [ \k~r^nt ] curent

Mexico [ \meksikou ]  Mexic

moderate [ \m%drit ] moderat

temperature [ \temprit&^ ] temperatură

seldom [ \seld^m ] rar(eori)

meadow [ \medou ]  . pajiște . luncă

population [ p%pju\lei&n ] populație

million [ \milj^n ] milion

industrial [ in\d~stri^l ] industrial

cultural [ \k~lt&r^l ] cultural

seaport [ \si:p%:t ] port

Liverpool [ \liv^pu:l ] Liverpool (oraș englez)

Southampton [ sau`\#mt^n ] Southhampton (oraș englez)

surround [ s^\raund ] a înconjura

power [ pau^ ] putere

Briton [ \britn ] britanic (ca locuitor)

seaman [ \si:m^n ] marinar

seamen [ \si:men ] marinari

Francis Drake [\fr_:nsis \dreik]  Francis Drake

fight, fought, fought [fait f%:t f%:t] a lupta

success [ s^k\ses ] succes

against [ ^\geinst ] împotriva, contra lipit de

powerful [ \pau^ful ] puternic

fleet [ fli:t ] flotă

Walter Raleigh [ \w%:lt^ \r%:li ] Walter Raleigh navigator și literat englez)

outstanding [ aut\st#ndi* ] remarcabil, ieșit din comun nerezolvat . restant, neplătit

traveller [ \tr#v^l^ ] călător

exporer [ iks\pl%:r^ ] explorator

captain [ \k#ptn ] căpitan

James Cook [ \d|eimz \kuk ] James Cook navigator englez)

Scott [ sk%t ] Scott (nume propriu)

Antarctic [ #nt\_:ktik ] antarctic

admiral [ \#dm^r^l ] amiral 

lord [ l%:d ] lord

Nelson [ \nelsn ] Nelson

hero [ \hi^rou ] erou

destroy [ dis\tr%i ] a nimici, a distruge

column [ k%l^m ] coloană

passage [ \p#sid| ] pasaj

translate [ tr#ns\leit ] a traduce

continue [ k^n\tinju: ] a continua

oral [ %:r^l ] oral, verbal

orally [ \%:r^li ] oral (adverb)

receive [ ri\si:v ] a primi

synonym [ \sin^nim ] sinonim

mistake [ mis\teik ] greșeală, a greși

to bite, bit, bitten [bait bit bitn] a mușca

Wales [ \weilz ] Țara Galilor

Welsh [ wel& ] limba galeză (din Țara Galilor); velș, galez

per cent [ p^:\sent ] la sută

costume [ \k%stju:m ] costum

practice [ \pr#ktis ] practică

practise [ \pr#ktis ] a practica

public [ \p~blik ] public

band [ b#nd ] bandă panglică fâșie bandă, grup

orchestră, fanfară

hothouse [ \h%thaus ] seră

tulip [ \tju:lip ]  lalea

statue [ \st#tju: ] statuie

admire [ ^d\mai^ ] a admira

advise [ ^d\vaiz ]  a sfătui

as well as [ #z wel #z ]  precum și

allow [ ^\lau ]  a permite, a da voie

sheet [ &i:t ]  . cearceaf foaie coală

kiosk [ ki\%sk ]  chioșc

boulevard [ \bu:lv_: ] bulevard

imposing [ im\pousi* ] impozant

nowadays [ \nau^deiz ] . în zilele noastre acum astăzi

tradition [ tr^\di&n ] tradiție

however [ hau\ev^ ]  oricât totuși în orice caz

to put on [ t^ \put \%n ]  a se îmbrăca cu

to ring up [ t^ \ri* \~p ]  a suna, a telefona

receiver [ ri\si:v^ ]  receptor

operator [ \%p^reit^ ]  operator . telefonistă

telephone call [ \telifoun \k%:l ]  apel telefonic

at least [ ^t \li:st ]  cel puțin

antonym [ \#nt^nim ] antonim

direct [ di\rekt ]  direct

indirect [ indi\rekt ]  indirect

telegraph [ \teligr_:f ]  telegraf

to prove [ t^ \pru:v ]  a proba, a demonstra

awake [ ^\weik ]  treaz, conștient

signal [ \sign^l ] semnal; ton (la telefon)

to astonish [ tu ^s\t%ni& ]  a ului, a stupefia

exactness [ ig\z#ktnis ]  exactitate

inspector [ in \spekt^ ]  inspector ofițer de poliție

shake [ &eik ] zguduire . strângere de mână a zgudui a clătina a cutremura a zgâlțăi a agita

sight [ sait ] vedere priveliște . părere, judecată punct de atracție . obiectiv turistic

mechanism [ \mek^nizm ]  mecanism

lever [ \li:v^ ] 1. pârghie 2. levier 3. mâner

instrument [ \instrum^nt ] instrument

seize [ si:z ] a prinde, a apuca

rouse [ rauz ] a stârni a trezi 3. a ațâța

to fire [ t^ \fai^ ] a aprinde 2. a incendia a concedia a trage cu arma

numerous [ \nju:m^r^s ]  numeros

invention [ in\ven&n ]  invenție

patent [ \peitnt ] patent licență autorizație carnet (de șofer etc) evident, clar, patentat original

peasant [ \peznt ] țăran țărănesc

saying [ \sei* ]  zicătoare

proverb [ \pr%v^b ]  proverb

composition [ k%mp^\zi&n ] compunere; compoziție; alcătuire

combine [ k^m\bain ]   a (se) combina

porch [ p%:t& ]  pridvor, verandă

brick [ brik ] cărămidă; a zidi

thatch [ `#t& ] acoperiș de paie sau stuf . paie a acoperi cu paie sau stuf

although [ %:l\@ou ]  deși, cu toate că . măcar că

carpet [ \k_:pit ]  covor

unless [ ^n\les ] dacă nu . în afară de cazul când

shed [ &ed ] adăpost . șopron . a vărsa (lacrimi, sânge) a scutura a lăsa să cadă

bather [ \bei@^ ]  înotător

transistor [ tr#n\zist^ ]  tranzistor

substance [ \s~bst^ns ] substanță

contain [ k^n\tein ] a conține

container [ k^n\tein^ ] container, recipient

Magna Carta [ \m#gn^ \k_:t^ ] Magna Carta (a libertăților)(1215)

consider [ k^n\sid^ ] a chibzui . a lua în considerare, a cântări . a considera

constitution [ k%nsti\tju:&n ] constituție

manuscript [ \m#njuskript ] manuscris

log [ l%g ] butuc, buștean jurnal de bord a tăia (copaci) a trece în jurnalul de bord

log book [ \l%g buk ]  jurnal de bord

diary [ \dai^ri ] agendă jurnal de bord jurnal (intim)

document [ \d%kjument ] document

treasure [ \tre|^ ] comoară

civilization [ ,sivilai\zei&n ] civilizație

Mesopotamia [,mes^p^\teimi^] Mesopotamia

Egypt [ \i:d|ipt ] Egipt

sculpture [ \sk~lpt&^ ] sculptură

history [ \hist^ri ] istorie

Tate gallery [ \teit \g#l^ri ] Galeria Tate

century [ \sent&uri ] secol

mineral [ \main^r^l ] mineral

painting [ \peinti* ] pictură, tablou

smart [ sm_:t ] înțepătură, junghi . dureros, aspru . deștept, spiritual . abil . obraznic . elegant scump . a suferi o durere a fi dureros a se chinui

elegant [ \elig^nt ] elegant

among [ ^\m~* ] printre

fashion [ \f#&n ] modă

suit [ sju:t ] costum acțiune juridică . a se potrivi a fi bun pentru a asorta a ședea bine (cuiva) . a (se) potrivi a corespunde

suit yorself fă cum vrei / fă ce vrei

tie [ tai ] legătură . cravată . emblemă . încurcătură meci nul a (se) lega a face meci nul

necklace [ \neklis ] colier

handcherchief [ \h#*k^t&i:f ] batistă batic

cash-desk [ \k#&desk ] casă (într-un magazin)

to get on [ t^ \get \%n ] a se descurca, a-i merge (bine) ase înțelege (cu cineva), a se împăca (bine cu cineva)

how are you getting on? cum îți mai merge? cum te mai descurci?

opera house [ \%p^r^ \haus ] (teatru de) operă

parade [ p^\reid ]  paradă

luggage [ \l~gid| ]  bagaj

arise [ ^\raiz ]  a apărea a se naște

methodical [ me`\%dik^l ]  metodic

princess [ \prinses ]  prințesă

beyond [ bi\j%nd ]  adv. dincolo . departe . la capăt

prep. dincolo de . mai târziu de

kilt [ kilt ] fustanela scoțienilor

bagpipe [ \b#gpaip ]  cimpoi

well-known [ wel \noun ]  bine cunoscut, renumit

develop [ di\vel^p ] a dezvolta a manifesta a produce

daffodil [ \d#f^dil ] narcisă galbenă

light [ lait ]  lumină . ușor

hold, held, held [hould, held, held] a ține

straight [ \streit ]  . drept, direct cinstit, sincer

nearby [ ni^\bai ]  în apropiere

revolution [ rev^\lu&n ]  revoluție

steam [ sti:m ] aburi, vapori a aburi . a încălzi la aburi . a merge sub presiune

chimney [ \t&imni ] coș (de fum)

pollution [ p^\lu&n ] poluare, murdărie

result [ ri\z~lt ]  rezultat a rezulta

saucer [ \s%:s^ ]  farfurioară

steer [ sti^ ] a cârmi

steering wheel [ \sti^ri* \wi:l ] volan

flying saucer [ \flai* \s%:s^ ]  farfurie zburătoare

whether [ \we@^ ]  conj. (indiferent) dacă

surprise [ s^\praiz ]  surpriză 2. a surprinde

creature [ \kri:t&^ ]  creatură

sailor [ \seil^ ]  marinar

Columbus [ k^\l~mb^s ]  Columb

settle [ setl ] a rezolva . a (se) stabili . a reglementa . a coloniza

settler [ \setl^ ]  colonist

settlement [ \setlm^nt ] stabilire, colonizare instalare (într-o casă) . limpezire (a unui lichid) reglementare

colony [ \k%l^ni ] colonie

colonist [ \k%l^nist ]  colonist

colonize [ \k%l^naiz ]  a coloniza

colonial [ k^\louni^l ]  colonial

discover [ dis\k~v^ ] a descoperi

discovery [ dis\k~v^ri ]  descoperire

discoverer [ dis\k~v^r^ ]  descoperitor

declare [ di\kl$^ ]  a declara

explore [ iks\pl%: ]  a explora

explorer [ iks\pl%:r^ ]  explorator

exploration [ \ekspl%rei&n ]  explorare

continental [ k%nti\nent^l ] continental

freedom [ \fri:d^m ]  libertate

expression [ iks\pre&n ]  expresie

belong [ bi\l%* ]  a aparține

navigate [ \n#vigeit ] a naviga

navigation [ n#vi\gei&n ]  navigare

sail [ seil ] pânză (de corabie) călătorie pe apă . a conduce (o corabie) . a naviga a călători pe apă

reach [ ri:t& ] atingere . a atinge . a sosi la, a ajunge la

liberty [ \lib^ti ] libertate

regard [ ri\g_:d ] considerație stimă . privință .pl. complimente . a considera . a da atenție

as regards  în ceea ce privește, cât despre

with regard to în privința

cardinal [ \k_:din^l ]  cardinal

independence [ indi\pend^ns ]  independență

Far East [ \f_:r \i:st ]  Orientul Îndepărtat, Extremul Orient

Dutch [ d~t& ] olandez . limba olandeză

Virginia [ v^:\d|ini^ ] Virginia (stat în S.U.A.)

Jamestown [ \d|eimztaun ] Jamestown

to found [ t^ \faund ]  a întemeia; a înființa a baza

quarrel [ \kw%r^l ]  ceartă

tax [ t#ks ] taxă

congress [ \k%*gres ]  congres

adopt [ ^\d%pt ]  a adopta

represent [ repri\zent ]  a reprezenta

bitter [ \bit^ ]  amar

recognize [ \rek^gnaiz ]  a recunoaște

successful [ s^k\sesful ]  victorios . reușit prosper

president [ \prezident ]  președinte

elect [ i\lekt ]  a alege (într-o funcție)

struggle [ \str~gl ] luptă a (se) lupta

Union Jack [ \ju:ni^n \d|#k ]  steagul sau pavilionul britanic

resolution [ rez^\lu&n ] hotărâre, decizie rezoluție fermitate

resolve [ ri\s%lv ]  a (se) hotărî a (se) rezolva

wooden [ wudn ]  de lemn

cabin [ \k#bin ]  colibă cabină

saw [ s%: ] ferestrău a tăia cu ferestrăul

axe [ #ks ] topor, secure

oil [ %il ] ulei petrol

mud [ m~d ] noroi nămol

harvest [ \h_:vist ]  recoltă seceriș

thanksgiving [ \`#*ks\givi* ]  expresia recunoștiței (rugăciune de ) mulțumire

Thanksgiving Day Sărbătoarea Recunoștinței (ultima zi de joi din noiembrie)

journal [ \d|^n^l ] . ziar revistă jurnal (cu însemnări)

general [ \d|ener^l ]  general

command [ k^\m_:nd ]  comandă; a comanda

army [ _:mi ] armată

to free [ t^ \fri: ]  a elibera

opression [ ^\pre&n ] opresiune, asuprire

negro [ \ni:grou ] s. negru

exploitation [ ekspl%i\tei&n ] exploatare

owner [ \oun^ ] posesor

plantation [ pl#n\tei&n ] plantație

childhood [ \t&aildhud ] copilărie

labourer [ \leib^r^ ] muncitor necalificat

Robinson [ \r%bins^n ] Robinson

Crusoe [ \kru:sou ] Crusoe

lawyer [ \l%:j^ ] avocat; jurist

congress [ \k%*gres ] congres

political [ p^\litik^l ]  politic

enemy [ \enimi ]  dușman

banker [ \b#*k^ ]  bancher

shoot, shot, shot [&u:t &%t &%t] . a trage cu arcul sau arma . a împușca

memorial [ mi\m%:ri^l ] s. . monument comemorativ . memoriu adj.comemorativ

stregthen [ \stre*`n ] a(se) întări

pauper [ \p%:p^ ] . sărac . cerșetor

character [ \k#rikt^ ] caracter personaj

minister [ \minist^ ] ministru

poorly [ \pu^li ] adj. prost adv. sărăcăcios

dull [ d~l ] monoton, plicticos tâmpit, prost prostesc, stuppid mohorât, întunecos tocit . a toci

dare [ d$^ ] . a îndrăzni . a sfida, a provoca

I daresay that cred că

bow [ bau ] a (se) îndoi a (se) apleca; a se închina (în fața) plecăciune, închinare, aplecare

bow [ bou ]  arc arcuș . curcubeu fundă papion.

tray [ trei ] tavă

knight [ nait ]  cavaler . cal (la șah) . a înobila

brave [ breiv ]  brav, viteaz

horseback [ \h%:sb#k ]  călare 

romance [ r^\m#ns ] . roman medieval (cavaleresc) roman sentimental roman de aventuri idilă . romantism . aventură sentimentală, idilă

feast [ fi:st ] ospăț . sărbătoare (fig) încântare a ospăta a (se) delecta

Arthur [ \_:`^ ]  Arthur

Camelot [ \k#ml%t ]  Camelot

sword [ sw^:d ] sabie

destiny [ \destini ] destin . a destina

destined [ \destinid ]  destinat

sheperd [ \&ep^d ]  păstor a păstori

flax [ fl#ks ] in

rope [ roup ] funie, frânghie șirag ștreang a lega . a înlănțui

warrior [ \w%:ri^ ]  războinic

fulfil [ ful\fil ] a împlini . a realiza, a îndeplini a săvârși 4. a desăvârși

disappear [ dis^\pi^ ]  a dispărea

sow [ sou ] a însămânța, a semăna a planta fig a răspândi

seed [ si:d ] sămânță sâmbure germene, sursă a semăna a face semințe a însămânța

robber [ \r%b^ ]  tâlhar bandit

beard [ bi^d ] barbă

polish [ p%li& ] lustru luciu cremă de ghete pastă de lustruit . a (se) lustrui

ant [ #nt ] furnică

ant-hill [ \#nthil ] mușuroi de furnici

asleep [ ^\sli:p ]  adormit

loose, lost, lost [lu:z l%st l%st]  a pierde

tale [ teil ] poveste, basm

hump [ h~mp ] umflătură cocoașă a cocoșa

desert [ \dez^t ] deșert

thorn [ `%:n ] (și fig) spin, ghimpe, țeapă (bot) mărăcine

ox [ %ks ] bou

oxen [ \%ksn ] boi

plough [ plau ] plug ogor 3. a ara a trânti (un candidat) a cădea la examen

plough up  a desțeleni.

jinns [ d|inz ] duhuri, demoni (la arabi)

pool [ pu:l ] baltă eleșteu joc de noroc câștig la joc 5. a uni, a pune laolaltă

idle [ aidl ] trândav, leneș fără ocupație șomer inutil nefolosit a irosi a pierde vremea a trândăvi

punish [ p~ni& ] a pedepsi 

lump [ l~mp ] bucată bulgăr umflătură om greoi a înghiți (și fig)

peaceful [ \pi:sful ]  pașnic

pray [ prei ] a (se) ruga

Bible [ baibl ] Biblie

verse [ v^:s ] versuri strofă vers verset

deep [ di:p ] s. adânc mare, ocean adj adânc, profund (de sunete) jos (de culori) întunecat adv. în adâncime.

deeply [ \di:pli ]  adv. adânc

experience [ iks\pi^r^ns ]  experiență

gentleman [ \d|entlm^n ]  domn aristocrat

proud [ praud ]  mândru orgolios trufaș adv. cu mândrie

judge [ d|~d| ]  judecător a judeca

suffer [ \s~f^ ]  a suferi a permite a tolera a fi pedepsit

whitewash [ \waitw%& ]  var văruit . a vărui

breath [ bre` ]  suflare respirație . aer, adiere

chiefly [ \t&i:fli ] mai ales . mai presus de toate

fellow [ \felou ]  individ . tovarăș; prieten . pereche membru

follower [ \f%lou^ ]  adept însoțitor

Goliath [ g^\lai^` ]  goliat, uriaș

strength [ streng` ]  tărie forță, putere forță numerică

kindness [ \kaindnis ]  bunătate; amabilitate

trouble [ tr~bl ] s. . necaz . bucluc . încurcătură dificultate . effort (medical) afecțiune, boală

v. a se necăji 2. a se agita . a se deranja

joy [ d|%i ] bucurie

health [ hel` ]  sănătate

cloth [ kl%` ] stofă, postav . pânză . cârpă

skin [ skin ] piele

mouthful [ \mau`ful ] îmbucătură . gură (de mâncare)

weak [ wi:k ] slab firav insuficient

upon [ ^\p%n ] pe (cu verbe de mișcare)

riviera [ rivi\er^ ] regiune de coastă cu climă subtropicală mai ales cea din sud-estul Franțet si nord-vestul Italiei

organize [ \%:g^naiz ]  a organiza

cricket [ \krikit ]  greier . jocul de cricket

athtletics [ #` \letiks ]  sub la pl atletism

champion [ \t&#mpi^n ] campion

compete [ k^m\pi:t ] a concura a rivaliza

championship [ \t&#mpi^n&ip ] campionat

suppose [ s^\pouz ] presupune, a-și închipui 2. a bănui

take off [ t^ \teik \%:f ]   s. decolare v. a decola

since [ sins ] adv. de atunci (încoace) prep. de, de la , din

conj. 1. când; din clipa când; din vremea când

întrucât, deoarece, fiindcă

select [ si\lekt ] adj. select v. a alege, a selecta

company [ \k%mp^ni ]  companie

stepfather [ \stepfa:@^ ]  tată vitreg

coach [ \kout& ] trăsură . diligență . vagon de pasageri autocar antrenor meditator, profesor a prepara(un elev) sport. a antrena

coachman [ \kout&m^n ]  vizitiu

chin [ t&in ]  bărbie

burst [ b^:st ] izbucnire explozie . a sparge . a arunca în aer a izbucni 5. a exploda, a sări în aer 6. a se sparge . a crăpa

preposition [ prep^\zi&n ]  prepoziție

to have a running nose  a-i curge nasul

fever [ fi:v^ ]  febră

to run into a se ciocni de

to run out of smth.  a rămâne fără

advisable [ ^d\vaiz^bl ]  recomandabil

arrange [ ^\reind| ]  a aranja

phrase [ freiz ]  expresie, locuțiune maximă a exprima

long-legged [ \l%*legd ]  cu picioare lungi

short-legged [ \&%:tlegd ]  cu picioare scurte

tear [ ti^ ] lacrimă

tear, tore, torn [ t$^ t%: t%:n ]   a rupe, a sfâșia

scrub [ skr~b ]  a freca (cu peria); a spăla podelele

earn [ ^:n ] a câștiga (prin muncă) a merita

novel [ n%vl ] s. roman adj 1. nou neobișnuit

novelist [ \n%v^list ] romancier

Portsmouth [ \p%tsmau` ]  Portsmouth (oraș în Anglia)

Chatham [ \t&#th#m ]  Chatham (oraș în Anglia)

debt [ det ] s. datorie (bănească)

boot [ but ] gheată cizmă

label [ \leibl ] etichetă a eticheta

society [ s^\saiti ]  societate

gain [ gein ] câștig spor a câștiga a învinge a profita

unexpected [ ~niks\pektid ]  neașteptat

legacy [ \leg^si ]  moștenire

distant [ \dist^nt ]  îndepărtat vag

relative [ \rel^tiv ]  rudă relativ reciproc

enable [ i\neibl ] a face posibil; a permite a face capabil; a da posibilitatea (cu dativul)

prison [ prizn ]  închisoare

attorney [ ^\t^:ni ]  avocat amer. procuror

attorney general [ ^\t^:ni\genrl ]  procuror general amer. ministru de justiție

shorthand [ \&%:th#nd ] stenografie 

article [ \_:tikl ] articol

immense [ i\mens ] imens; uriaș

immensely [ i\mensli ] imens, enorm fam. strașnic, colosal

to bind oneself [t^\baind\w~nself ] a se obliga

offals [ \%flz ] gunoi deșeuri resturi

mistress [ \mistris ] stăpână maestră profesoară iubită

cottage [ \k%tid| ] căsuță vilișoară

still [ stil ] s. liniște adj. 1. liniștit tăcut tihnit

v. 1. a liniști 2. a potoli adv. 1. încă (și mai) 2. ba chiar 3. (și) totuși 4. mereu

nephew [ \nevju: ] nepot (de unchi)

sympathy [ \simp^`i ]  simpatie

suffering [ \s~f^ri* ]  suferință

twist [ twist ] . răsucire întoarcere a (ră)suci a învârti a stoarce a deforma

miserable [ \miz^r^bl ]  mizerabil

orphan [ \%:f^n ]  orfan

abandon [ ^\b#nd^n ]  abandon; părăsire a abandona

condition [ k^n\di&n ]  condiție

grown-up [ \groun~p ]  adult

mine [ main ] mină

cotton [ \k%tn ]  bumbac

cotton mill [ \k%tnmil ]  filatură de bumbac

writing [ \raiti* ]  scriere

offer [ \%:f^ ]  . ofertă propunere a (se) oferi a propune

criticize [ \kritisaiz ]  a critica

aspect [ \#spekt ]  înf țișare, aspect aspect, privință

belief [ bi\li:f ]  . credință încredere

goodness [ \gudnis ]  bunătate, blândețe

honesty [ \%nisti ]  cinste sinceritate.

justice [ \d|~stis ]  dreptate

to bury [ t^\beri ]  a îngropa

grave [ greiv ]  mormânt

stone [ stoun ]  piatră

mile [ mail ] milă (1609,3 m)

straw [ \st%: ]   pai paie (pălărie de) pai de pai

unhappy [ ~n\h#pi ]  nefericit

reply [ ri\plai ] răspuns, replică . a răspunde, a replica

beside [ bi\said ] alături de dincolo de . mai presus de toate

besides [ bi\saidz ]  adv.1. de asemenea . pe lângă asta, în plus

prep.1.pe lângă . precum și

pole [ poul ] stâlp prăjină

scarecrow [ \sk$^krou ]  sperietoare

brains [ breinz ] creier, minte

worse [ w^:s ] mai rău

snowy [ \snoui ]  înzăpezit . nins . imaculat

cloud [ klaud ]  nor

emerald [ \em^r^ld ]  smarald

sack [ s#k ] sac concediere a concedia to get the sack -- a fi concediat

stuff [ st~f ] material stofă, țesătură v. 1. a umple a îndesa a (se) îndopa cu a împăia a împăna

fang [ f#* ] colț, dinte

sledge [ sled| ]  sanie; a transoprta cu sania

stroke [ strouk ] lovitură mișcare trăsătură (de condei) bătaie (a ceasului) V. 1. a mângâia a atinge

growl [ graul ]  mârâit a mârâi a mormăi

scientist [ \sai^ntist ] savant, învățat

physician [ fi\zi&n ]  doctor

assembly [ ^\sembli ]  adunare miting asamblare, montaj

cure [ \kju^ ] cură tratament vindecare remediu a vindeca a prepara (carnea etc)

medicine [ \medsin ]  medicament

patient [ \pei&nt ] pacient

ache [ eik ] durere; a durea

pain [ pein ] durere effort pedeapsă a chinui a suferi

diet [ dai^t ] dietă; regim

land [ l#nd ] s. pământ uscat teritoriu teren țară, țărm moșie, proprietate vt. a debarca a ateriza

movement [ \muvm^nt ]  mișcare

native [ \neitiv ] s. băștinaș, localnic adj. băștinaș; autohton înăscut în stare naturală, nativ

sick [ sik ] adj. bonlav indispus îngrețoșat 4. scârbit 5. supărat

publish [ \p~bli& ]  a publica

prescribe [ pris\kraib ]  a prescrie

origin [ ^\rigin ]  origine

species [ \spi:&i:z ]  specie . specii

expedition [ ekspi\di&n ]  expediție

naturalist [ \n#t&^r^list ] naturalist

Tudor [ \tu:d^ ] Tudor

neither [ \nai@^ ] adj. nici un, nici o (din doi) pron. nici unul, nici una (din doi) conj. nici

rye [ rai ] secară secărică (rachiu)

catcher [ \k#t&^ ] persoană care prinde ceva agent de poliție tehn excavator-elevator cu ghiare plasă, năvod

behave [ bi\heiv ] a se purta a acționa

behave yourself ! poartă-te frumos!

endocrine [ \endoukrain ]  adj. endocrin s. glandă endocrină

endocrinology [,endoukrai\n%l^d|i]  endocrinologie

professor [ pr^\fes^ ]  profesor

cause [ k%:z ] pricină, motiv cauză a pricinui

Connecticut [ k^\nektik^t ]  Connecticut (stat în SUA)

Yankee [ \j#*ki ]  yancheu, american

asylum [ ^\sail^m ]  azil

tights [ taits ] pantaloni sau maiou de balet pantaloni colanți

plume [ plu:m ] pană (de pălărie) a împodobi cu pene

page [ peid| ] pagină

page [ peid| ] paj băiat de serviciu.

thinker [ \`I*k^ ]  gânditor cugetător

Cambridge [ \keimbrid| ]  Cambridge (oraș în Anglia)

graduate [ \gr#djuit ]  absolvent

graduate [ \gr#djueit ]  a grada a absolvi amer a da diplomă

graduation [ ,gr#dju\ei&n ] absolvire pl. gradații

beagle [ bi:gl ]  . copoi, câine de vânătoare fig detectiv, copoi

biology [ bai\%l^d|I ]  biologie

on board [ %n\b%:d ]  la bord

New Zeland [ \nju:\zi:l^nd ] Noua Zelandă

port [ p%:t ] port (la mare) hublou, ferestruică de vapor babord vin de Porto ținută orificiu, gaură, deschidere

attack [ ^\t#k ]  atac; a ataca

descent [ di\sent ] coborâre origine genealogie

development [ di\vel^pm^nt ] dezvoltare creștere schimbare eveniment developare (a unei fotografii)

discussion [ dis\k~&n ] discuție

scientific [ sai^n\tifik ] știițific

individual [ indi\vidu^l ]  individ individual, particular

clear [ kli^ ] clar, limpede curat pur a curăța a limpezi a clarifica

highway [ \haiwei ]  șosea

path [ p_:` ] potecă cale

modern [ \m%d^n ]  modern

crazy [ \kreizi ]  adj. nebun entuziast

mad [ m#d ] adj. nebun violent turbat

modest [ \m%dist ]  modest timid cuminte decent moderat

service [ \s^:vis ] serviciu folos slujbă auto întreținere a servi auto a întreține

underground [ \~nd^graund ]   metrou ilegalitate subteran

convenient [ k^n\vi:nj^nt ] corespunzător convenabil, avantajos

district [ \distrikt ] regiune district; raion cartier

tomb [ tu:m ] mormânt; cavou

unknown [ \~n\noun ]  necunoscut, obscur

statesman [ \steitsm^n ]  om de stat politician

situated [ \sitjueitid ]  adj. situat așezat, plasat

official [ ^\fi&^l ] oficial

residence [ \rezid^ns ] domiciliu, locuință rezidență reședință domiciliere

rise [ raiz ] s. ridicare spor creștere origine vi. a se ridica a se ivi a se trezi a se scula 5. a răsări a se înălța

victory [ \vikt^ri ] victorie

portrait [ \p%:trit ] portret

farther [ \f_:@^ ] adj. mai îndepărtat celălalt adv. mai departe în plus

mall [ m%:l ] loc de plimbare; alee; promenadă

the Mall [ m#l ]  Mall (alee în parcul St. James din Londra)

queen [ kwi:n ]  regină zeiță (la cărți) damă

strand [ str#nd ]  țărm șuviță

mansion [ \m#n&n ] casă mare; conac bloc

mayor [ \m$^ ] s. primar

Lord Mayor [ \l%:d \m$^ ]  lord primar (al Londrei)

stretch [ stret& ] întrebare perioadă neînreruptă exagerare a întinde a exagera 6. a se întinde

pronunciation [ pr^,n~nsi\ei&n ] pronunțare

kilometre [ \kil^mi:t^ ] kilometru

Alaska [ ^\l#sk^ ]  Alaska

Texas [ \teks^s ]  Texas

Rhode Island [ \roud \ail^nd ] Rhode Island (stat în S.U.A.)

Missouri [ mi\zu^ri ] Missouri (stat în SUA) Missouri fluviul în SUA)

suitable [ \su:t^bl ] potrivit, indicat

unsuitable [ ~n\sju:t^bl ] nepotrivit

Colorado [ k%l^\r_:dou ]  Colorado (stat, fluviu și deșert în SUA)

canyon [ \k#nj^n ]  canion

Canada [ \k#n^d^ ]  Canada

Superior [ su:\pi^ri^ ]  Superior (lac în Canada)

superior [ su:\pi^r^ ] adj superior; mai bun superior, excelent; de calitate superioară s. superior; director; șef bis abate, stareț

lake [ leik ] lac

Huron Lake [ \hju^r^n,leik ]  Lacul Huron

Erie [ \i^ri ] Erie (lac și canal în SUA)

Ontario [ %n\t$^riou ] Ontario 1. lac în America de Nord 2. provincie în Canada)

the Appalachian [,#p^\leit&i^n] (munții) Apalași

rocky [ \r%ki ] stâncos

Michigan [ \mi&ig^n ] Michigan (stat și lac în SUA)

Pennsylvania [ ,pensil\veini^ ] Pennsylvania (stat în SUA)

California [ ,k#li\f%:ni^ ] California

Columbia [ k^\l~mbi^ ] Columbia

inhabitant [ in\h#bit^nt ] locuitor

Mexico [ \meksikou ]  Mexic

Detroit [ di\tr%it ]  Detroit

Philadelphia [ ,fil^\delfi^ ]  Philadelphia

Chicago [ &I\k_:gou ]  Chicago

San Francisco [ ,s#n fr#n\siskou ] San Francisco

Houston [ \hju:stn ]  Huston (oraș în SUA)

Miami [ mai\#mi ] Miami (oraș în SUA)

event [ i\vent ] eveniment întâmplare sport probă

territory [ \terit^ri ] teritoriu

main [ mein ] s. conductă (principală) continent forță generalitate adj principal puternic

principal [ \prinsip^l ]  s. director șef adj. principal

volume [ \v%ljum ]  volum

town hall [ \taun \h%:l ]  primărie

radio [ reidiou ] radio

police station [ p^\li:s ,stei&n ] secție de poliție

market [ \m_:kit ] piață târg afaceri vânzare, cumpărare cerere a vinde a (se) duce la piață

railway [ \reilwei ]  cale ferată

railway station [\reilwei \stei&n] gară

Washington [ \w%&i*gt^n ]  Washington

Capitol [ \k#pit^l ]  ist Capitoiliu capitoiliu (clădirea Congresului SUA)

administrative [ ^d\ministr^tiv ]  administrativ; executiv

industry [ \ind^stri ]  industrie întreprindere hărnicie

Abraham [ \eibr^h#m ] Avraam

Lincoln [ \li*k^n ]  Lincoln

financial [ fai\n#n&^l ] financiar

business [ \biznis ] ocupație afacere comerț afaceri

întreprindere îndatorire

sky-scraper[ \skaiskreip^ ] zgârie-nori

Boston [ \b%stn ]  Boston

tinned food [ \tind \fud ]  conserve

agricultural [ #gri\k~lt&^r^l ]  agricol

region [ \ri:d|^n ]  regiune

ship-building [ \&ip,bildi* ]  construcții navale

gate [ geit ] poartă

Los Angeles [ l%s\#*d|ili:z ]  Los Angeles

bay [ bei ] golf (geografic)

Hollywood [ \h%liwud ]  Hollywood

sleeping car [ \sli:pi*k_: ]  vagon de dormit

several [ \sevr^l ]  adj.,pron. mai mulți

plaform [ \pl#tf%:m ]  platformă estradă peron

booking-office [ \buki*,%fis ] casă de bilete

porter [ \p%:t^ ] hamal conductor de tren portar bere ordinară

conductor [ k^n\d~kt^ ]  conducător dirijor conducător, taxator

vacant [ \veik^nt ]  gol, liber neocupat, vacant neatent uituc

smile [ smail ]  zâmbet; a zâmbi

get, got, got [ \get \g%t \g%t ] a căpăta, a obține a primi a lua a procura a învăța a face a realiza 8. a găsi a câștiga a înțelege

compartment [ k^m\p_:tm^nt ]  compartiment

recognize [ \rek^gnaiz ]  a recunoaște

doorbell [ \d%:bel ]  sonerie

builder [ \bild^ ]  constructor

Salamanca [ s#l^\m#nk^ ]  Salamanca (oraș în Spania)

sleeper [ \sli:p^ ]  vagon de dormit

behaviour [ bi\heivj^ ]  purtare maniere

paragraph [ \p#r^gr_:f ] paragraf

humour [ \hju:m^ ] humor dispoziție a face pe plac (cuiva) a mulțumi (pe cineva)

refer [ ri\f^: ] a atribui a trimite a îndrepta a se referi la a face aluzie la a recurge la

variety [ v^\rai^ti ]  varietate diversitate varieteu, music hall

depth [ dep` ] adâncime profunzime înțelepciune toi (al iernii etc

inspire [ in\spai^ ]  a inspira

frog [ fr%g ] broască

lecturer [ \lekt&^r^ ]  conferențiar

boatman [ \boutm^n ]  barcagiu

Mississippi [ misi\sipi ]  Misisipi

team [ ti:m ] echipă pereche

measure [ \me|^ ]  măsură a măsura

athletic [ #`\letik ]  atletic

spare [ sp$^ ] adj suplimentar de rezervă liber verb a cruța a economisi

nil [ nil ] nimic zero

disappoint [ dis^\p%int ]  a dezamăgi

bulletin [ \bulitin ] buletin

Ajax [ \eid|#ks ]  Aiax

handball [ \h#db%:l ] handbal

spirit [ \spirit ]  spirit alcol, spirt pl băuturi spirtoase

fair [ f$^ ] adj. corect; just, drept cinstit frumos blond curat s. bălci, târg bazar expoziție

leading [ \li:di* ] adj. conducător

popular [ \p%pjul^ ] popular

adult [ \#d~lt ] adult

broadcast [ \br%:dk_:st ] emisiune (radiofonică etc.) a transmite, a difuza a împrăștia a emite răspândit, difuzat radio-difuzat

intellectual [ inti\lektju^l ] intelectual

latest [ \leitist ] ultima modă ultilile știri cel mai recent

appeal [ ^\pi:l ] apel cerere, rugăminte atracție a face apel sau recurs împotriva a apela la a se ruga de a face apel la a fi atrăgător pentru, a ispiti

mainly [ \meinli ] în special în majoritate

minority [ mai\n%riti ] minoritate

view [ vju:] vedere privire vizionare părere, judecată intenție, plan a privi a cerceta

finance [ fai\n#ns ] finanțe pl. bani a finanța

licence [ \lais^ns ] permisiune autorizație carnet (de conducere) brevet patent, licență

fee [ fi: ] taxă onorariu a plăti

set [ set ]  serviciu (de obiecte) set, garnitură echipament aparat, agregat apus (de soare) Adj așezat fixat vt. a așeza a pune. a întinde a potrivi, a ranja a stabili a fixa a monta

envelope [ \enviloup ] plic înveliș

address [ ^\dres ] adresă pricepere pl. salut a (se) adresa

stamp [ st#mp ] pecete, ștampilă semn marcă; timbru matriță tipar a ștampila a însemna; a marca

unstamped [ ~n\st#mpt ] neștampilat

letter-box [ \let^b%ks ] cutie de scrisori

grateful [ \greitful ] recunoscător agreabil

lend, lent, lent [lend; lenr; lent] a da cu împrumut a se preta

drop [ dr%p ] picătură cădere a lăsa să cadă a scăpa

a cădea a coborî

close [ klouz ] încheiere sfârșit a închide a astupa a se apropia

close [ klouz ]  s. împrejmuire țarc adj. apropriat închis

twice [ twais ] de două ori, dublu

rather [ r_:@^ ] adv. mai degrabă într-o oarecare măsură destul (de)

horseman [ \h%:sm^n ] călăreț; cavalerist

mail coach [ \meilkout& ] diligență

charge [ t&_:d| ] acuzație cost. taxă sarcină responsabilitate a acuza a ataca; a șarja a cere (un preț, un onorariu) a încărca

telegram [ \teligr#m ] telegramă

local [ louk^l ] local

distance [ \dist^ns ] distanță

license [ \lais^ns ] a autoriza

saving [ \seivi* ] s. economie scăpare adj econom izbăvitor prep. fără făcând abstracție de conj. în afară de cazul când

pensioner [ \pen&n^ ] pensionar

pension [ \pen&n ] pensie a pensiona

unemployed [ ,~nim\pl%id ] șomer nefolosit

unemployment [,~nim\pl%im^nt] s. șomaj nefolosire adj. de șomaj

goal [ goul ] țintă, țel sport. poartă sport. gol

goal keeper [ \goul,ki:p^ ] sport. portar

right back [ \rait,b#k ] fundaș dreapta

left back [ \left,b#k ] fundaș stânga

outside right [ \aut\said,rait ] extremă dreapta

inside right [ \in\said,rait ] extremă stânga

centre forward [\sent^ \f%:w^d] sport. centru înaintaș

offside [ \%:f \said ] sport. dincolo de apărători în / din ofsaid

present [ pri\zent] a dărui a oferi a prezenta a arăta

design [ di\zain ] desen schiță plan proiect a desena a proiecta

sculptor [ \sk~lpt&^ ] sculptor a sculpta

copper [ \k%p^ ] aramă a arămi

framework [ \freimw^:k ] cadru

construct [ k^n\str~kt ] a construi

site [ sait ] poziție, așezare teren, loc șantier

entrance [ \entr^ns ] intrare introducere primire

foot,feet [ fu:t; fi:t ] picior, laba piciorului (măsură de) 30 cm. fig. talpă capăt, partea de jos

on foot pe jos

erect [ i\rekt ] adj. drept țeapăn vertical vt. a ridica, a înălța a înființa

pedestal [ \pedistl ] piedestal

altogether [ %:lt^\ge@^ ] adv. complet; cu totul în general, în linii mari la urma urmei, dacă ținem seama de toate

ton [ t~n ] tonă

officially [ ^\fi&^li ] adv. oficial

to welcome [ t^ \welk^m ] a ura bun venit a saluta (și fig) a primi cu bucurie

harbour [ \h_:b^ ] port fig. liman a (se) adăposti a ocroti; a proteja

inhabit [ in\h#bit ] a locui

Dacia [ \Dei&i^ ] Dacia

Dacian [ \dei&i^n ] s. dac adj. dac, dacic

relative [ \rel^tiv ] s.rudă adj. relativ reciproc

relatively [ \rel^tivli ] relativ, în mod relativ

conquer [ \k%*k^ ] a cuceri a înfrânge a ocupa a stăpâni

conquerer [ \k%*k^r^ ] cuceritor învingător

Roamn [ \roum^n ] s.,adj. roman

A. D. [ \ei \di: ] Anno Domini al erei noastre, după Hristos

ancestor [ \#nsist^ ] strămoș

helpful [ \helpful ] util de mare ajutor prețios

possesive [ p^\zesiv ] posesiv

prescription [ pris\krip&n ] poruncă rețetă (medicală)

omission [ ^\mi&n ] omisiune

Gaul [ g%:l ] s. (ist.) Galia gal

province [ \pr%vins ] provincie

Visigorh [ \vizig%` ] vizigot

ocuppy [ \%kjupai ] a ocupa

Angles [ \#*glz ] angli

Saxon [ \s#x^n ] saxon

Denmark [ \denm_:k ] Danemarca

Germany [ \d|^:m^ni ] Germania

Dane [ dein ] s. danez

mix [ miks ] a (se) amesteca

mixed [ mikst ] adj. amestecat mixt învălmășit confuz

Norman [ \n%:m^n ] adj. și s.normand

Normandy [ \n%:m^ndi ] Normandia (provincie franceză)

remain [ ri\mein ] s. rămășiță vi. a rămâne a continua

intermarry [, int^\m#ri ] a se căsători a se înrudi / a se amesteca prin căsătorie

invasion [ in\vei|n ] invazie

Danish [ \deini& ] adj. danez

Scandinavia [ ,sk#ndi\neivi^ ] Scandinavia

Scandinavian [,sk#ndi\neivi^n] scandinav

duke [ dju:k ] duce

claim [ kleim ] s. pretenție revendicare drept obiectul unei revindecări vt. a predinde a susține a revindeca

throne [ `roun ] tron monarhie

defeat [ di\fi:t ] s. înfrângere eșec vt. a înfrânge, a învinge, a bate a nimici

Harold [ \h#r^ld ] Harold

Hastings [ \heisti*gs ] Hastings

crowned [ kraund ] încoronat

subject [ s^b\d|ekt ] a (se) supune a (se) expune

court [ k%:t ] tribunal curte teren sportiv a curta a cultiva a solicita

prevail [ pri\veil ] a triumfa a fi răsplătit sau predominant

die out [ \dai\aut ] a pieri; a se stinge

absorb [ ^b\s%:b ] a absorbi

relief [ ri\li:f ] ușurare alinare ajut(orare) izbăvire relief (și fig)

plateau [ \pl#tou ] geogr. platou

slope [ sloup ] pantă a fi înclinat, a fi în pantă

ski-slope [ \ski:sloup ] pantă de schi

landscape [ \l#nskeip ] peisaj

resort [ ri\z%:t ] recurgere resursă adăpost stațiune climaterică vi. a recurge la; a se duce la (mare, munte)

temperate [ \temprit ] temperat cumpătat

worth [ w^:` ] s. valoare merite adj. în valoare de meritos valoros

to be worth a valora; a costa; a merita

praise [ preiz ] laudă ;a lăuda

correspond [ k%ris\p%nd ] a corespunde a coresponda

complex [ \k%mpleks ] s. întreg complex adj. complex complicat

vast [ v_:st ] vast

major [ \meid|^ ] s. major persoană majoră adj. major principal

attraction [ ^\tr#k&n ] atracție

foreign [ f%rin ] străin extern exterior

silvery [ \silv^ri ] argintiu

border [ \b%:d^ ] margine chenar frontieră limită a se învecina (cu)

soft [ s%ft ] moale neted dulce, blând prostuț slab ușor

up-to-date [ \~pt^\deit ] adj.,adv. modern la modă

facility [ f^\siliti ] ușurință îndemânare pl. posibilități

maker [ \meik^ ] creator făuritor fabricant

Neptune [ \neptju:n ] Neptun

Jupiter [ \d|u:pit^ ] Jupiter

Venus [ \vi:n^s ] Venus

Saturn [ \s#t^:n ] Saturn

camp site [ \k#mpsait ] loc de tabără

relaxation [ ,ri:l#k\sei&n ] relaxare, destindere slăbire, înmuiere distracție, divertisment

treatment [ \tri:tm^nt ] tratament

medical [ \medik^l ] medical în medicină de sau din domeniul medicinei

least [ li:st ] s. minimum adj.superlativ de la little cel mai puțin; cel mai mic adv sup. de la little cel mai puțin

possibility [ p%s^\biliti ] posibilitate

instance [ \inst^ns ] exemplu caz cerere a da ca exemplu

performance [ p^:\f%:m^ns ] îndeplinire spectacol

stage [ steid| ] s. . scenă; estradă fig. teatru etapă stadiu vt a pune în scenă a juca (o piesă) a înscena (și fig)

interval [ \int^v^l ] interval pauză

audience [ \%:dj^ns ] public; spectatori audiență

stall [ st%:l ] s. grajd tarabă, stand chioșc stal strană vt. a adăposti (vitele) a (se) opri

dress circle [ \dres\s^:kl ] (teatru) balcon unu

upper circle [ \~p^\s^:kl ] (teatru) balcon doi

lazy [ \leizi ] leneș, trândav

folk [ fouk ] s. oameni public popor pl. neamuri, rude

adj. popular

specific [ spi\sifik ] specific

applaud [ ^\pl%:d ] a aplauda

box-office [ \b%ks,%fis ] casă de bilete

poplar [ \p%pl^ ] plop

appetite [ \#pitait ] poftă

appetizing [ \#pitaizi* ] îmbietor

gorgeous [ \g%:d|^s ] strălucitor minunat splendid

timid [ timid ] timid

timidly [ \timidli ] timid, cu timiditate

admit [ ^d\mit ] a admite a accepta . a permite a mărturisi

weave [ wi:v ] . a țese . a împleti a urzi (intrigi) s. țesătură, țesut

the Everest [ @i \ev^rist ] Everest

brass [ br_:s ] alamă obrăznicie

birch [ b^:t& ] mesteacăn

style [ stail ] s. stil manieră, modă . fel . stilet

vt anumi a desemna

pleasant [ \pleznt ] plăcut încântător

cool [ ku:l ] s. răcoare adj. răcoros calm tihnit îndrăzneț pasiv fig. glacial

vt. vi. a(se)răci

Southampton [ ,sau`\#mptn ] Southampton (oraș în Anglia)

Winchester [ \wint&ist^ ] pușcă Winchester

elder [ \eld^ ] s. superior mai mare conducător .bot. soc

adj. mai mare, mai vârstnic

hunting [ \h~nti* ] vânătoare

remove [ ri\mu:v ] s. distanță interval grad de rudenie vt a îndepărta a muta a lua a(-și) scoate a concedia a elimina

royal [ \r%I^l ] regal

ground [ graund ] s. teren domeniu pământ sol temei, motiv vt. a pune la pământ a baza, a întemeia vi a ateriza a se da de pământ

pony [ \pouni ] ponei, căluț amer. păhărel de lichior

traditional [ tr^\di&n^l ] tradițional

traditionally [ tr^\di&n^li ]  tradițional

etymology [ eti\m%l^d|i ] etimologie

foreigner [ \f%rin^ ] s. străin

noble [ n%bl ] adj.; s.nobil

gradually [ \gr#dju^li ] gradual

calf, calves [ \k_:f, \k_:vz ] vițel piele de vițel anat. pulpă, gambă

veal [ vi:l ] carne de vițel

study [ \st~di ] studiu birou a studia

cereal [ \si^ri^l ] cereală

community [ k^\mju:niti ] comunitate localitate

active [ \#ktiv ] activ

modal [ \moudl ] modal

Tomis [ \t%mis ] Tomis

Constantine [ \k%nst^ntain ] Constantin

Constantinopole [ ,k%nst#nti\noup^l ]  Constantinopol

emperor [ \emp^r^ ] împărat

grapefruit [ \greipfru:t ] grepfrut

week-day [ \wi:kdei ] zi de lucru

yoghurt [ \j%g^t ] iaurt

roast [ roust ] friptură a (se) frige a (se) prăji

accompany [ ^\k~mp^ni ] a acompania a însoți

additional [ ^\di&n^l ] adițional

gaiety [ \gei^ti ] veselie pl. petreceri

club [ kl~b ] băț, bâtă crosă, băț (de golf etc) treflă club, asociație a ciomăgi a se asocia

festive [ \festiv ] festiv, sărbătoresc

in high spirits [ in \hai \spirits ] bine dispus, entuziast

cheerfullly [ \t&i^fuli ] vesel, optimist

midnight [ \midnait ] miezul nopții

Auld Lang Syne [%:ld l#* \sain] melodie adaptată la un poem de Robert Burns ce se cântă de Anul Nou în Scoția (Traducere = Vremuri de mult trecute)

enthusiastically [in,`ju:zi\#stik^li cu entuziasm, cu înflăcărare

get rid of [ \get \rid \^v ] a scăpa de

tease [ ti:z ] om ironic mucalit femeie capricioasă a tachina, a ironiza a necăji, a incita a pisa, a bate la cap a desface

safe-keeping [ \seif \ki:pi* ] siguranță, protecție; păstrare (la loc sigur)

remind [ ri\maind ] a aminti (cuiva de ceva)

compulsory [ k^m\p~ls^ri ] obligatoriu

metalwork [ \metl,w^:k ] piese de metal

domestic [ d^\mestik ] domestic

comb [ koum ] pieptene a pieptăna

fortnight [ \f%:tnait ] (perioadă de) două săptămâni

occur [ ^\k^: ] a se întâmpa a se produce a surveni a se afla

relevant [ \reliv^nt ] important. interesant relevant

trailer [ \treil^ ] plantă târâtoare / agățătoare remorcă, rulotă

wax

pop star

hockey

netball

rugby

water polo

athletics

boxing

jumping

running

cycling

rowing

mountaineering

eisteddfod

dairy

suitcase

dish cl 6 pag 131

cotton mills calasa 7 114 vezi p e la coal inainte de steering wheel

arithmetic cl 6 pag 131

solve cl 6 pag 131

divide cl 6 131

vase cl 6 pag 131

formula cl 7 pag 132

chemical cl 7 132

sort la pag 114

bombard cl 7 pag 49

long range pag 49 cl 7

gaeli

Magelan cl 7 pag 064

Metalwork

Occasion cl 7 pag 95

Irregular cl 7 pag 45?

Coloring

Onion cl 6pag 44


Document Info


Accesari: 11515
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )