Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CAIETUL SCOLII SI AL COMUNITATII

profesor scoala


Colegiul NAŢIONAL pedagoGiC "gheorghe lazar" cluj-napoca

PHARE RO 2004/016-772.01.01.02.SubC19


CAIETUL sCOLII

sI AL

COMUNITĂŢII


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
LOCALITATEA:
SCURTĂ PREZENTARE A

CAIETULUI sCOLII sI AL COMUNITĂŢIIRolul Caietului scolii si al comunitatii este acela de a disemina informatii catre profesori si comunitate. Competentele de comunicare ale mediatorului sunt valorificate prin crearea si completarea/utilizarea acestui instrument fundamental de lucru.

Structura documentului prezentat în paginile urmatoare este orientativa. Forma finala se va stabili în parteneriat cu scoala si comunitatea în care mediatorul îsi desfasoara activitatea.

Pentru a-si dovedi utilitatea practica, acest document trebuie distribuit parintilor si membrilor comunitatii, constituindu-se astfel ca principala sursa de informatie si legatura între scoala si comunitate.


Obiectivele urmarite prin crearea Caietului scolii si al comunitatii sunt urmatoarele:


sprijinirea mediatorilor în familiarizarea cu problemele scolii si ale comunitatii;

sustinerea mediatorilor în procesul de formare a priceperilor si deprinderilor privind crearea unor documente de utilitate publica;

oferire de situatii în ceea ce priveste contactul direct si utilizarea limbii si a cunostintelor de civilizatie si cultura romani însusite de catre mediatori la modulele de formare teoretica;

crearea oportunitatilor pentru mediatori de a-si defini mai bine locul si rolul la nivel local;

oferirea pentru Consultant, Autoritatea contractanta, MECT, colegii pedagogice, CCD-uri, inspectorate si scoli-pilot a unui instrument de monitorizare si evaluare a mediatorilor scolari la nivel national, regional si local;

punerea la dispozitia scolii si a comunitatii a unei surse valoroase de informatie.


GHID DE COMPLETARE sI UTILIZARE A

CAIETULUI sCOLII sI AL COMUNITĂŢII[1]La capitolul DATE DESPRE sCOALĂ, se vor preciza urmatoarele aspecte:

denumirea completa a unitatii de învatamânt în care mediatorul îsi desfasoara activitatea;

adresa scolii (strada, numar, localitate, cod postal dupa noua numerotare, judet);

telefon/fax/e-mail;

numele si prenumele cadrelor didactice care formeaza echipa manageriala (d 929b14j irector, director adjunct, consilier educativ);

mediul (urban sau rural) în care este situata unitatea de învatamânt (prin bifare cu X);

numarul total al elevilor din scoala (în cifre);

numarul claselor si numarul elevilor corespunzatoare fiecarui ciclu scolar.


La capitolul SCURT ISTORIC AL sCOLII, se vor nota informatii referitoare la:


anul înfiintarii scolii;

principalele evenimente de la înfiintare (cu cifre concrete);

situatia scolii acum:

numar de clase/numar de elevi;

baza didactico-materiala;

încadrarea institutiei cu personal didactic, nedidactic si auxiliar;

rezultate obtinute pe plan instructiv-educativ si în urma evaluarii institutionale;

programe în care este angajata scoala;

principalele directii de dezvoltare în viitor.


La capitolul SCURT ISTORIC AL LOCALITĂŢII sI AL COMUNITĂŢII se vor nota aspecte referitoare la monografia localitatii:

forma de organizare administrativ-teritoriala (sat/comuna/oras/municipiu);

asezare geografica;

atestare (cu un f. scurt istoric)

numarul de locuitori în prezent;

structura etnica;

institutii publice

situatie economica

perspective etc.


La capitolul COMPONENŢA CONSILIULUI PROFESORAL, se vor nota numele si prenumele tuturor cadrelor didactice care îsi desfasoara activitatea în unitatea de învatamânt, statutul pe care îl au (învatator/profesor, titular/suplinitor), disciplina predata (pentru profesori).


La rubrica OBSERVAŢII se vor preciza responsabilitatile pe care le au cadrele didactice în scoala respectiva si nr. de telefon al acestora.


La capitolul COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINSTRAŢIE, se vor nota numele si prenumele tuturor membrilor, statutul pe care-l au (profesor, învatator, reprezentant al parintilor, lider de sindicat).


La rubrica OBSERVAŢII se poate preciza ca directorul unitatii de învatamânt este presedinte, iar liderul de sindicat este doar observator (nu are drept de vot), precum si nr. de telefon al acestora.


La capitolul COMPONENŢA COMITETULUI CONSULTATIV AL PĂRINŢILOR, se vor scrie numele si prenumele tuturor presedintilor comitetelor de parinti pe clase si clasa pe care o reprezinta, precum si membrii Comitetului cetatenesc de parinti pe scoala si functiile lor (si nr. de telefon al acestora).


La capitolul COMPONENŢA CONSILIULUI ELEVILOR, se noteaza numele si prenumele liderilor fiecarei clase.


La rubrica OBSERVAŢII, se noteaza sarcina pe care o are în consiliu.


La capitolul CURRICULUM se consemneaza Planurile de învatamânt (disciplinele studiate si numarul de ore corespunzatoare). Se poate opta pentru xerocopierea acestor documente si pentru anexarea lor.


La capitolul EXTRASE DIN REGULAMENTELE sCOLARE (Regulamentul de functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, Regulamentul de ordine interioara etc.), se vor acele articole si reglementari ce pot raspunde cu promptitudine aspectelor specifice unitatii respective de învatamânt (abandon scolar, aplicarea corecta a unor sanctiuni etc.)


La capitolul EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN VIAŢA sCOLII se vor face referiri la actiuni precum: Zilele scolii, activitati artistice, sportive, concursuri scolare etc.


La capitolul INSTITUŢII sI PERSOANE DE CONTACT , se va completa tabelul astfel:


la rubrica ADRESE, se noteaza strada, numarul, codul postal, localitatea, judetul corespunzatoare institutiei;

la rubrica PERSOANE DE CONTACT, se noteaza numele si prenumele persoanei care reprezinta institutia (eventual, statutul pe care-l are: tutore, inspector, preot, primar etc.);

la ultima rubrica, se noteaza datele corespunzatoare persoanei de contact.


La capitolul ÎNTÂLNIRI CU MEMBRII COMITETELOR DE PĂRINŢI, se vor consemna toate actiunile realizate cu parintii.


La rubrica SCOPUL/TEMA ÎNTÂLNIRII, se precizeaza ordinea de zi a întâlnirii. Exemplu: analiza situatiei la învatatura si purtare, discutarea problemelor de disciplina, prezentarea ofertei scolare etc.


La capitolul ÎNTÂLNIRI CU MEMBRII COMUNITĂŢII, se consemneaza: institutia/ unitatea contactata (inspectoratul scolar, casa corpului didactic, primaria, prefectura, biserica etc.), numele si prenumele persoanei ce reprezinta unitatea/institutia respectiva, scopul întâlnirii (ex. obtinerea unor informatii despre istoricul localitatii si al comunitati, rezolvarea problemelor privind ajutorul social pentru unele familii, pentru a-si putea trimite copii la scoala etc.).


Ultimul capitol CONSILIERE/BAZĂ DE DATE/STUDII DE CAZ cuprinde câte o fisa de monitorizare corespunzatoare fiecarui elev cu probleme implicat în program.

În urma consultarii documentelor scolare (cataloage, registre matricole) si a discutiilor cu elevii, dirigintii, învatatorii, parintii/tutorii elevilor, se vor completa datele initiale potrivit structurii orientative din fisa.


La rubrica ALŢI MEMBRII AI FAMILIEI, se noteaza numele si prenumele celorlalti membri (frati, surori, bunici, matusi, unchi etc.), vârsta lor si statutul/profesia, eventual locul de munca si adresa (ex. elev la scoala ., somer, pensionar etc.)


La rubrica MEDIUL FAMILIAL, se descrie, în urma vizitelor la domiciliu, a discutiilor purtate cu elevii si parintii/tutorii acestora, climatul din familie, comentându-se modul în care acesta poate influenta pozitiv sau negativ frecventa si activitatea scolara a elevului.


La rubrica INFLUENŢE DIN AFARA FAMILIEI, se fac referiri la cercul de prieteni din care face parte elevul sau la persoane care, într-un fel sau altul, influenteaza persoana în cauza sau familia acesteia.


La rubrica PROBLEME INVENTARIATE, se noteaza particularitati specifice fiecarui elev (ex. boli cronice/ereditare, deficiente fizice; atitudini comportamentale manifestate în familie si societate: respectuos, independent, disciplinat, receptiv, cooperant, dezinteresat, neparticipativ; bun participant, dar fara opinie; autoritar, dar bun organizator; participa din obligatie; izolat, se sustrage de la sarcini etc.).


În ultima parte a fisei vor fi consemnate problemele inventariate, institutia, respectiv persoana care a fost contactata în vederea rezolvarii problemei mentionate si rezultatele obtinute (Ex.: elevul va beneficia de o bursa sociala începând cu data de _________, în valoare de _____. Va urma cursuri de terapie emotionala sub conducerea psihologului __________ etc.).MEDIATORUL sCOLAR

sI ROLUL SĂU ÎN sCOALĂ sI COMUNITATEMediatorul scolar:


este negociator si personal de sprijin pentru familie si scoala, în scopul sporirii participarii copiilor rromi la procesul educational;

actioneaza ca agent al comunitatii în relatie cu scoala, reprezinta comunitatea roma în scoala si scoala în cadrul comunitatii;

este recunoscut de comunitate si se bucura de respectul cadrelor didactice;

promoveaza valorile multiculturalitatii, scoala inclusiva si sansele egale, atât în mediul scolar, cât si în comunitate, manifestând un angajament ferm în aceasta directie;

previne si mediaza conflictele între familie, comunitate si scoala;

realizeaza studii de caz, arhiveaza documente relevante cu privire la activitatea sa, folosind baza de date specificata în fisa postului;

analizeaza documentele din scoala-pilot si identifica pe baza acestei analize (solicitând sprijinul directorului, tutorelui, comunitatii locale) solutiile optime de interventie;

cunoaste politicile din domeniul social si educational pe care le implementeaza (sau cu care se intersecteaza profilul sau educational) si facilitatile oferite de acestea;

cunoaste politica scolii si o prezinta/o sustine în fata familiei si a reprezentantilor comunitatii;

comunica scolii problemele, punctele de vedere ale familiei si ale comunitatii, în legatura cu diversele situatii ivite;

ajuta personalul scolii în cunoasterea situatiilor particulare si a problemelor elevilor, probleme care îi pot împiedica pe acestia sa urmeze regulat cursurile;

ofera consultanta familiilor elevilor cu privire la aspectele sociale si educationale;

comunica adecvat cu fiecare tip de auditori;

lucreaza în echipa cu personalul scolii si cu reprezentantii comunitatii;

ajuta elevii cu probleme (cu focalizare pe elevii rromi) sa depaseasca barierele care îi împiedica sa se dezvolte în concordanta cu potentialul lor.

ajuta parintii, profesorii, colegii sa cunoasca si sa depaseasca barierele care îi împiedica pe copiii romi sa participe la educatie (prejudecati sociale, culturale, lipsa de încredere în educatia formala etc.).IMPORTANT:

Activitatea mediatorului scolar este una interprofesionala. Acesta trebuie sa colaboreze si sa formeze echipe formale sau informale cu profesionistii din domenii variate: profesori, asistenti sociali, reprezentanti ai autoritatilor locale, politisti, medici, facilitatori comunitari etc.

Ca urmare, mediatorul va trebui sa aiba un minim de cunostinte despre activitatea acestora, despre limitele rolurile si responsabilitatile specifice lor.

DATE DE IDENTIFICARE A MEDIATORULUI

NUMELE sI PRENUMELE: __________ ______ ____ _______ADRESA:    __________ ______ ____ ____________________


TELEFON: __________ ______ ____ ___________________
E-MAIL: __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______


DATE DESPRE sCOALĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:ADRESA:TELEFON / FAX:E - MAIL: __________ ______ ____ ___ECHIPA MANAGERIALĂ:


DIRECTOR: __________ ______ ____


DIRECTOR ADJUNCT: __________ ______ ____ __


CONSILIER EDUCATIV: __________ ______ ____ _sCOALĂ SITUATĂ ÎN:


ٱ MEDIUL URBAN MEDIUL RURALNUMĂR TOTAL DE ELEVI: ______________STRUCTURA sCOLII PE CICLURI sI CLASE:CICLUL sCOLAR

NUMĂRUL DE CLASE

NUMĂRUL DE ELEVI


CICLUL PRIMAR
CICLUL GIMNAZIAL
CICLUL LICEALSCURT ISTORIC AL sCOLII

COMPONENŢA CONSILIULUI PROFESORALNR. CRT.

NUMELE sI PRENUMELE

STATUT

DISCIPLINA PREDATĂ

OBSERVAŢII
COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
NR. CRT.

NUMELE sI PRENUMELE

STATUT / FUNCŢIE

OBSERVAŢII

COMPONENŢA COMITETULUI CONSULTATIV AL PĂRINŢILORNR. CRT.

NUMELE sI PRENUMELE

FUNCŢII

CLASA REPREZENTATĂPREsEDINTE


VICEPREsEDINTE

TREZORIER

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRU

MEMBRUCOMPONENŢA CONSILIULUI ELEVILORNR. CRT.

NUMELE sI PRENUMELE

FUNCŢIE

OBSERVAŢII
CURRICULUM

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE CICLURI sI CLASE

SCURTĂ DESCRIERE A CURRICULUMULUI LA DECIZIA sCOLII

PE CICLURI sI CLASE

(se urmaresc, în special, disciplinele optionale cu specific educativ)
CLASA

DENUMIREA OPŢIONALULUI

OBIECTIVE URMĂRITE
EXTRASE DIN REGULAMENTELE sCOLARE

EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN VIAŢA sCOLIIDATA


EVENIMENTUL DESFĂsURAT


PARTICIPANŢI

COLABORATORI

(ONG-uri, Primarie, Prefectura, biserica, cluburi etc.)


OBSERVAŢII

SCURT ISTORIC AL LOCALITĂŢII sI AL COMUNITĂŢII
INSTITUŢII sI PERSOANE DE CONTACTINSTITUŢIA

ADRESA

TELEFON / FAX /

E-MAIL

PERSOANĂ DE CONTACT

TELEFON / E-MAIL


Liceul/Colegiul PedagogicInspectoratul scolar Judetean

Casa Corpului DidacticPrimaria
Politie
Biserica
Dispensar
Partida RomilorONG-uri
IMC Consulting
ÎNTÂLNIRI CU MEMBRII COMITETELOR DE PĂRINŢI
DATA

TIPUL ÎNTÂLNIRII

(sedinte cu parintii, lectorate, discutii individuale etc.)


SCOPUL /TEMA ÎNTÂLNIRII


PARTICIPANŢI


OBSERVAŢII
ÎNTÂLNIRI CU MEMBRII COMUNITĂŢII


DATA

INSTITUŢIA CONTACTATĂ

PERSOANA DE CONTACT

SCOPUL

OBSERVAŢII / REZULTATECONSILIERE/BAZĂ DE DATE/STUDII DE CAZFIsĂ DE MONITORIZARE A ELEVULUI


PERIOADA DE OBSERVAŢIE:DATE DE IDENTITATE:


NUMELE sI PRENUMELE: __________ ______ ____ ______________


DATA NAsTERII: __________ ______ ____ ____


LOCUL NAsTERII: __________ ______ ____ ___


DOMICILIUL PĂRINŢILOR: __________ ______ ____ _____________


ÎNSCRIS LA sCOALĂ DIN DATA DE: ___________________


CLASA: _____________


NUMĂR MATRICOL: ______________STRUCTURA FAMILIEI sI MEDIUL FAMILIAL:


TATA:

PROFESIA: __________________


LOCUL DE MUNCĂ: __________ ______ ____ _______________


TELEFON: __________________


MAMA:

PROFESIA: _________________


LOCUL DE MUNCĂ: __________ ______ ____ _______________

TELEFON: __________________


TUTORE:

PROFESIA: __________________


LOCUL DE MUNCĂ: __________ ______ ____ _______________

TELEFON: ___________________ALŢI MEMBRI AI FAMILIEI (frati / surori etc., vârsta, statut):MEDIUL FAMILIAL:


PROBLEME INVENTARIATE:
COMPORTAMENTUL ÎN ACTIVITATEA LA CLASĂ:
COMPORTAMENTUL ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAsCOLARE
COMPORTAMENTUL ÎN FAMILIE:


INSTITUŢII / UNITĂŢI CONTACTATE ÎN VEDEREA REZOLVĂRII PROBLEMELOR INVENTARIATE

(Inspectoratul scolar judetean, comisii de ocrotire a minorilor, organele de autoritate tutelara, ONG-uri, politie, cabinete medicale, primaria, prefectura, politia sanitara etc.)
DATA


PROBLEMA

INSTITUŢIA / UNITATEA CONTACTATĂ


PERSOANĂ DE CONTACT


OBSERVAŢII / REZULTATEDATA


PROBLEMA

INSTITUŢIA / UNITATEA CONTACTATĂ


PERSOANĂ DE CONTACT


OBSERVAŢII / REZULTATE
Toate capitolele acestui document vor fi completate în limba româna si în limba romani/maghiara.


Se vor consemna obligatoriu primaria, politia, spitalul/dispensarul la care este arondata scoala, biserica/preotul, inspectoratul scolar, casa corpului didactic, liceul pedagogic, institutiile de asistenta sociala, agentul local de implementare, ONG-urile care colaboreaza cu scoala.


Document Info


Accesari: 6524
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )