Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
TURISM sI ALIMENTAŢIE

profesor scoala
Domeniul: TURISM sI ALIMENTAŢIE

Calificarea: Lucrator hotelierBUCUREsTI
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Anul de completare

clasa a XI-a

Aria curriculara Tehnologii


Domeniul: Turism si alimentatie

Calificarea: Lucrator hotelier


Cultura de specialitate si instruire practica saptamânala                  377 ore


Modulul I:

Total ore/an


Organizarea unitatilor de alimentatie si hotelarie

din care:               laborator tehnologic


instruire practicaModulul II:

Total ore/an


Promovarea produselor si serviciilor

din care :             laborator tehnologic


instruire practicaModulul III:

Total ore/an


Evidenta operativa

din care:               laborator tehnologic


instruire practicaModulul IV:

Total ore/an


Prestarea serviciilor suplimentare

din care:               laborator tehnologic


instruire practicaModulul V:

Total ore/an


Pastrarea integritatii bunurilor turistilor


din care:               laborator tehnologic


instruire practica


Total ore/an:13 ore/saptamâna x 29 saptamâni = 377 ore


Stagii de pregatire practica                               240 ore


Modulul VI:

Total ore/an


Întretinerea si curatenia spatiilor de cazare

din care:               laborator tehnologic


instruire practicaModulul VII:

Total ore/an


Administrarea inventarului compartimentului de etaj

din care:               laborator tehnologic


instruire practica


Practica comasata: 30 ore/saptamâna x 8 saptamâni/an= 240 ore


Curriculum în dezvoltare locala                         116 ore


Modulul VII:

Total ore/an


Comunicare profesionala în industria hoteliera

din care:               laborator tehnologic


instruire practica


Curriculum în dezvoltare locala (CDL): 4 ore/saptamâna x 29 = 116 ore


TOTAL 733 ore/an

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

PRECIZĂRI GENERALE PRIVIND ABORDAREA CURRICULUMULUI


Calificarile pentru LICEUL TEHNOLOGIC sunt prezentate pentru prima data într-un mod unitar, fiind cuprinse într-un STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ (SPP), care va garanta pregatirea unitara a tuturor elevilor si adultilor care doresc sa obtina calificarea.

Elaborarea Curriculum-ului porneste de la STANDARDUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, pentru calificarea de nivel 2, "lucrator hotelier".

Noul Curriculum este unul bazat pe competente, deoarece a fost elaborat în conformitate cu STANDARDUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, având în vedere cerintele angajatorilor. De aceea, profesorul va urmari dezvoltarea acestor competente prin intermediul continuturilor stiintifice, iar evaluarea performantelor elevilor se va axa pe demonstrarea dobândirii competentelor.

Pentru calificarea "lucrator hotelier", pregatirea se realizeaza prin urmatoarele tipuri de competente:

competente cheie;

competente tehnice generale;

competente tehnice specializate.

Unitatile de competenta tehnice generale si cele specializate cuprinse în SPP reprezinta module de pregatire de sine statatoare.

Competentele cheie sunt repartizate în diferite module, în functie de posibilitatile de exersare si evaluare a acestora.

Aceasta noua structura de Curriculum, bazata pe cele trei categorii de competente, dezvoltate ca un întreg, ofera absolventilor sansele unei mai mari flexibilitati ocupationale cerute de piata muncii.

Astfel, dupa dobândirea calificarii absolventul poate desfasura activitati în: unitati de alimentatie publica, unitati hoteliere, pe vase comerciale sau de croaziera, sau îsi poate gestiona o afacere proprie în domeniul alimentatiei si turismului respectând legislatia în vigoare.

Abordarea curriculum-ului va avea în vedere urmatoarele aspect 131e41b e:

curriculumul se va utiliza împreuna cu SPP-ul;

continuturile tematice sunt elaborate pe baza conditiilor de aplicabilitate si a criteriilor de performanta din SPP;

evaluarea va avea în vedere competentele dobândite de elevi, nu cunostintele teoretice ale acestora.

MODULUL I

ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE sI DE HOTELĂRIE


CURRICULUM DIFERENŢIAT


clasa a XI-a

anul de completare

I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI


Modulul face parte din curriculum diferentiat (CD) si are un numar de 87 ore/an, din care 58 ore instruire practica curenta si 29 de ore parcurse cu profesorul de specialitate.

Modulul se sprijina pe achizitiile anterioare dobândite de elevi la modulul de nivel 1: "Structuri de primire".


II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unitati de competenta pentru abilitati-cheie

Unitati de competenta tehnice generale

Unitati de competenta tehnice specializate

U6 - Igiena si securitatea muncii

U8 - Organizarea unitatilor de alimentatie si hotelarieIII. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR sI CONŢINUTURILOR

Unitati de competenta

Competente individuale

Continut tematic

U6 - Igiena si securitatea muncii

C1 - Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca, preveni-rea si stingerea incendiilorC2 - Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc

Însusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca în functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii:

drepturi: instructaj periodic; echipament de protectie;

responsabilitati: însusirea, respectarea si aplicarea normelor de protectia muncii.

Verificarea existentei si integritatii mijloacele de protectie la locul de munca:

mijloace de protectie: echipamente de protectie specifice locului de munca (sort, mânusi, încaltaminte specifice);

Raportarea situatiilor care pun în pericol securitatea individuala si colectiva:

situatii: absenta mijloacelor de protectie; integritatea mijloacelor de protectie.

Identificarea factorilor de risc:

factori de risc: substante periculoase; virusi, bacterii; curenti de aer; factori de mediu (temperatura, umiditate, ventilatie; zgomote, vibratii, radiatii).

Raportarea prezentei factorilor de risc:

oral, verbal.

Înlaturarea factorilor de risc:

remedierea defectiunilor (echipament de lucru, de protectie); respectarea normelor de protectie.

U8 -  Organizarea activitatii unitatilor de alimentatie si hotelarie

C1 - Precizeaza compartimentele existente în unitatile de alimentatie si hotelarie.

C2 Desfasoara activitati în compartimentele unitatilor de alimentatie si hotelarie


C3 - Actualizeaza cunostinte specifice industriei turismului

Enumerarea compartimentele existente în structurile de primire.

Compartimente operationale de alimentatie: bucatarie,   cofetarie-patiserie, bar, sala de servire

Compartimente operationale de cazare:       front-office, etaj, sala de conferinte

Compartimente functionale: resurse umane, resurse financiare, tehnic-administrativ, vânzari-marketing

Identificarea relatiilor existente:

relatii între compartimentele: receptie - alimentatie; receptie - etaj; receptie - tehnic; etaj - alimentatie; productie - servire

organigrama unitatii.

Desfasurarea activitatilor specifice tipurilor de unitati de alimentatie publica.

Tipuri de unitati de alimentatie dupa: capacitate, forma de proprietate, categoria de clasificare

Activitati: aprovizionare conform comenzilor, depozitare în functie de natura materiilor prime, transport conform fluxurilor tehnologice.

Desfasurarea activitatilor specifice tipurilor de unitati de hotelarie.

Tipuri de unitati de hotelarie dupa: capacitate, forma de proprietate, grad de confort

Activitati: pregatirea primirii turistilor, sejurul turistilor, plecarea turistilor

Investigarea sursele de informare specifice industriei turismului.

Surse de informare: internet, legislatie, reviste de specialitate, alte surse mass-media

Selectarea informatiilor specifice activitatii din structurile de primire:

selectarea dupa: importanta, posibilitati de aplicare

Integrarea noilor informatii în activitatea curenta

integrarea în functie de: tipul de unitate, activitatea     desfasurata


IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ sI DE EVALUARE


Pentru atingerea competentelor, activitatea de predare - învatare în cadrul modulului "ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE sI DE HOTELĂRIE" se desfasoara în sala de clasa cu profesorul de specialitate, iar activitatea practica curenta se poate realiza atât în laborator cât si în unitatea de practica (agent economic) sub îndrumarea maistrului instructor.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregatire profesionala de catre profesor si prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activitatii sale, consolidând astfel, capacitatea de a se autoevalua si marind gradul de transparenta a acordarii notelor.

Evaluarea finala a competentelor trebuie realizata în concordanta cu precizarile incluse în Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea pe parcursul anului se realizeaza prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în functie de specificul competentei.

De exemplu pentru competenta 1, evaluarea se va putea realiza atât oral cât si scris putându-se utiliza instrumente de evaluare ca: interviul oral, itemi cu alegere multipla, itemi cu raspuns scurt etc.

Promovarea modulului este demonstrata prin atingerea tuturor competentelor specificate în tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Pentru abilitatile cheie integrate cu competenta tehnica generala evaluarea va avea în vedere demonstrarea competentelor cheie în contextul specific calificarii si utilizând continuturile specifice competentelor tehnice ale modulului.

De exemplu, în cadrul competentei C2 "Desfasoara activitati în compartimentele structurilor de primire" (U8) se poate evalua competenta cheie, "Igiena si securitatea muncii" (U6) prin exercitii privind competenta C1 "Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca, prevenirea si stingerea incendiilor".

Competentele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluarii finale în cadrul altor module. Acest lucru nu exclude exersarea si dezvoltarea acestora si prin parcurgerea continuturilor altor module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului si evaluarea finala trebuie sa urmareasca gradul de dobândire a competentelor si nu nivelul de cunostinte acumulate. Cunostintele stiintifice nu reprezinta decât cadrul în care se dezvolta competentele. Pe parcursul anului elevul trebuie sa fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluarii (atingerea competentelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluati numai în ceea ce priveste dobândirea competentelor specificate în cadrul acestui modul.

În situatia în care elevul nu reuseste, sa demonstreze însusirea unei competente, acesta are posibilitatea de a participa la o noua evaluare, dupa o perioada de pregatire.

Profesorul îsi elaboreaza pachete de evaluare pentru toate competentele incluse în modul. Pentru a veni în sprijinul profesorilor si maistrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluarii pe competente. Pe parcursul unei saptamâni de practica la agentul economic elevului i se va înmâna o fisa de lucru în care i se specifica activitatile care vor fi evaluate.

Activitatile supuse evaluarii sunt criteriile de performanta si conditiile de aplicabilitate ale competentei evaluate.

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenta

U 8: ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE sI DE HOTELĂRIE


Competenta 1: C1 - Precizeaza compartimentele existente în unitatile de alimentatie si hotelarie


Criterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

a)

Enumerarea compartimentelor existente în structurile de primire.


Compartimente operationale de alimentatie: bucatarie, cofetarie-patiserie, bar, sala de servire.

Compartimente operationale de cazare:           front-office, etaj, sala de conferinte.

Compartimente functionale: resurse  umane, resurse financiare, tehnic-administrativ, vânzari-marketing.

Probe orale/scrise, (teste, întrebari scurte).

b)

Identificarea relatiilor existente între compartimente

Relatiilor existente între compartimente:

receptie - alimentatie; receptie - etaj; receptie - tehnic; etaj - alimentatie; productie - servire

Probe practice, (exercitii, joc de rol).


Competenta 2: C2 - Desfasoara activitati în compartimentele unitatilor de alimentatie si hotelarie


Criterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

a)

Enumerarea activitatilor specifice unitatilor de alimentatie publica.

Tipuri de unitati de alimentatie dupa: capacitate, forma de proprietate, categoria de clasificare

Activitati: aprovizionare conform comenzilor, depozitare în functie de natura materiilor prime, transport conform fluxurilor tehnologice.

Proba orala si scrisa

b)

Enumerarea activitatilor specifice din unitatile de hotelarie

Tipuri de unitati de hotelarie dupa: capacitate, forma de proprietate, grad de confort

Activitati: pregatirea primirii turistilor, sejurul turistilor, plecarea turistilor

Proba practica


Competenta 3: C3 - Actualizeaza cunostinte specifice industriei turismuluiCriterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

a)

Investigarea sursele de informare specifice industriei turismului.

Surse de informare: internet, legislatie, reviste de specialitate, alte surse mass-media

Proba orala si practica

b)

Selectarea informatiilor specifice activitatii din structurile de primire.

Selectarea informatiilor în functie de: importanta si posibilitatile de aplicare

Proba orala si practica

c)

Integrarea noilor informatii în activitatea curenta

Integrare în functie de: tipul de unitate, activitatea desfasurata

Proba practica

Instrument de evaluare: Test de evaluare

Unitatea de competenta nr. 8

Titlul unitatii de competenta: ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE sI DE HOTELĂRIE

Competenta 1: Precizeaza compartimentele existente în unitatile de alimentatie si hotelarie.

Competenta 2: Desfasoara activitati în compartimentele unitatilor de alimentatie si hotelarie

Competenta 3: Actualizeaza cunostinte specifice industriei turismului

Conform continuturilor din tabelul de corelare de la punctul III pentru evaluarea competentelor C1, C2 - U8 propunem spre exemplificare urmatorii itemi:

I. Grupati în mod corespunzator compartimentele existente în structurile de primire:

bucatarie, front-office, tehnic-administrativ, resurse umane, cofetarie-patiserie, bar, sala de servire, sala de conferinte, vânzari-marketing, etaj, resurse financiare.

Compartimente operationale de alimentatie

Compartimente operationale de cazare

Compartimente functionaleII. Încercuiti raspunsul corect:

Care dintre activitatile enumerate mai jos nu este specifica unitatilor de hotelarie:

a. pregatirea primirii turistilor;

b. sejurul turistilor;

c. depozitare în functie de natura materiilor prime;

d. plecarea turistilor.

Unitatile de alimentatie nu se pot clasifica dupa:

a. capacitate;

b. forma de proprietate;

c. categoria de clasificare;

d. grad de confort.

Completati casuta libera din urmatoarea organigrama functionala pentru unitatea "X".

Bifati cu "√" sau "X" compartimentul în care va desfasurati activitatea.

Identificati relatiile existente între compartimente:

receptie - alimentatie;

receptie - etaj;

receptie - tehnic;

etaj - alimentatie;

productie - servire.


Nota: Pentru raspunsurile de la punctele 3, 4 si 5 testul de verificare va cuprinde si modelul de organigrama ce urmeaza a fi completat.

Profesorul sau maistrul instructor, va evalua elevul pe baza unei fise de observare în care se va nota rezultatul evaluarii.

Fisa de observare

Nume candidat:

Nume evaluator:

U.C. 8: Organizarea activitatii structurilor de primire - C. 2: Desfasoara activitati compartimentele structurilor de primire

U.C. 1: Comunicare si numeratie - C. 3: Citeste si utilizeaza documente scrise în limbaj de specialitate 

Nr. crt.


Rezultatul evaluarii

Data

C.8 - C2. Desfasoara activitati în compartimentele structurilor de primire

a.

Aprovizionare conform comenzilor

Da sau (√)

Nu sau (X)


calitativa

cantitativa

b.

Depozitare în functie de natura materiilor prime:

Da sau (√)

Nu sau (X)


ambalare

temperatura

umiditate relativa a aerului

luminozitate

vecinatati admise

c.

Transport conform fluxurilor tehnologice:

Da sau (√)

Nu sau (X)


transport în sala de productie

evitarea intersectarii fluxurilor de materii prime cu fluxul de semipreparate si produse finite

d.

Pregatirea primirii turistilor:

Da sau (√)

Nu sau (X)

receptie

spatii de cazare

servirea mesei

servicii optionale

e.Sejurul turistilor

Da sau (√)

Nu sau (X)


servicii oferite

atributiile personalului

U.C. 1 - C3. Citeste si utilizeaza documente scrise în limbaj de specialitate

a.

Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet,

documentatii tehnice

Da sau (√)

Nu sau (X)


b.

Activitati profesionale: activitati

definite în cadrul calificarii

Da sau (√)

Nu sau (X)


c.

Redactarea corecta: ortografie, punctuatie, forma structurata.

Documentatie: registre, bonuri, evidente simple, jurnale, corespondenta oficiala, CV-uri.

Da sau (√)

Nu sau (X)
Evaluatorul va bifa fiecare sarcina îndeplinita corect de catre elev.

Certificarea competentei se obtine daca toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua dupa o perioada de pregatire folosindu-se acelasi instrument de evaluare.

Competenta se considera atinsa daca elevul îndeplineste sarcina o singura data.


Precizari pentru aplicarea probei de evaluare:

elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învatare;

elevul va realiza operatiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapa de învatare;

certificarea acestei competente se va realiza în urma evaluarii formative;

pentru buna desfasurare a evaluarii se recomanda:

folosirea unui spatiu amenajat corespunzator (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfasurarii probei se realizeaza fara interventia evaluatorului.

înregistrarea performantei se va realiza printr-o fisa de observare completata de profesor pe parcursul probei.


Sugestii privind dovezile evaluarii

fisa de observare, care trebuie sa fie elaborata conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate, utilizata pentru evaluarea prin probe practice constituie dovada a evaluarii.

pentru probele scrise dovezi ale evaluarii sunt considerate: fisele de lucru, testele de evaluare, chestionarele, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de catre elev sau utilizat de catre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluarii competentelor elevului.


V. SUGESTII METODOLOGICE


Pentru parcurgerea continutului tematic al modulului "ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE sI DE HOTELĂRIE" se recomanda urmatoarea ordine de parcurgere:

în cadrul orelor de teorie sub îndrumarea profesorului vor fi parcurse urmatoarele continuturi:

Enumerarea compartimentele existente în structurile de primire.

Identificarea relatiilor existente.

Desfasurarea activitatilor specifice tipurilor de unitati de alimentatie publica.

Desfasurarea activitatilor specifice tipurilor de unitati de turism.   

Investigarea sursele de informare specifice industriei turismului.

Selectarea informatiilor specifice activitatii din structurile de primire.

Integrarea noilor informatii în activitatea curenta.

în orele de instruire practica vor fi parcurse urmatoarele continuturi:

1. Însusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca în functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii.

2. Verificarea existentei si integritatii mijloacele de protectie la locul de munca.      

3. Raportarea situatiilor care pun în pericol securitatea individuala si colectiv.

4. Identificarea factorilor de risc.

5. Raportarea prezentei factorilor de risc.

6. Înlaturarea factorilor de risc.

7. Identificarea relatiilor existente.

8. Desfasurarea activitatilor specifice tipurilor de unitati de alimentatie publica.

9. Desfasurarea activitatilor specifice tipurilor de unitati de hotelarie.      

10. Investigarea sursele de informare specifice industriei turismului.

11. Integrarea noilor informatii în activitatea curenta.

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învata. Se pot utiliza metode ca: observatia, munca independenta, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exercitiul, discutiile în grup care stimuleaza critica, învatarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizeaza prin faptul ca:

sunt centrate pe elev si pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a deprinderilor;

încurajeaza participarea elevilor, creativitatea, initiativele;

determina un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adapteaza metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situatiile din viata reala si se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale, pentru a se tine cont în masura mai mare de nevoile elevilor, ale angajatilor si ale societatii.

Elevilor li se va permite sa aplice propriul mod de întelegere a continutului, prin descoperire, conversatie si realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numarului de ore pe continuturi tematice se realizeaza în functie de ritmul de învatare al elevilor si de complexitatea continutului. Se vor promova metode activ - participative, centrate pe elev, care dezvolta gândirea încurajeaza participarea elevilor, dezvolta creativitatea si realizeaza o comunicare multidirectionala.

Activitatile la lectii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învatare caracteristic, toti elevii sa dobândeasca competentele necesare.

Se recomanda de asemenea organizarea predarii-învatarii utilizând activitati diferentiate pe grupuri de elevi care faciliteaza procesul de învatare. Aceasta metoda se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificari si evaluari ale lucrarilor între colegi), joc de rol (elevii se ajuta reciproc, iar profesorul îi îndruma pentru o învatare eficienta).


MODULUL II

PROMOVAREA PRODUSELOR sI SERVICIILOR


CURRICULUM DIFERENŢIAT

clasa a XI-a

anul de completare

I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

"PROMOVAREA PRODUSELOR sI SERVICIILOR"

Modulul face parte din curriculum diferentiat (CD) si are un numar de 87 ore/an, din care 29 de ore instruire practica, efectuate cu maistrul instructor. Modulul se sprijina pe achizitiile anterioare dobândite de elevi la modulul de nivel 1: "Satisfacerea cerintelor clientilor" si "Potentialul turistic" .


II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unitati de competenta pentru abilitati-cheie

Unitati de competenta tehnice generale

Unitati de competenta tehnice specializate

UC 4 Asigurarea calitatii

UC 9 Promovarea produselor si serviciilorIII. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR sI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenta

Competenta individuala

Continut tematic

UC 9

Promovarea produselor si serviciilor

C1

Identifica nevoile si asteptarile clientilor

Tipuri de nevoi ale clientilor manifestate în unitatile de alimentatie si de hotelarie:

nevoi de siguranta, nevoi de hrana, nevoi de confort, nevoi de ambient, nevoi de destindere, nevoi de respect

Tehnici de comunicare atractive utilizate pentru identificarea nevoilor clientilor:

dialog, convorbire telefonica, comunicare prin internet, comunicare prin fax, corespondenta

Pregatirea lucratorilor în vederea primirii clientilor:

pregatirea unitatii de alimentatie si de hotelarie, pregatirea personala, pregatirea materialelor de lucru

C2

Presteaza servicii adaptate nevoilor clientilor

Activitati specifice desfasurate în unitatile de alimentatie si de hotelarie pentru satisfacerea nevoilor clientilor:

crearea ambientului, primirea clientilor, servirea, cazarea, servicii suplimentare

Modalitati de adaptare a activitatilor unitatii la nevoile clientilor:

adaptarea ofertei de produse si servicii, oferirea de informatii

Tehnici de evaluare a gradului de satisfactie a clientului:

observarea directa, dialogul, chestionarele


C3

Utilizeaza tehnici promotionale specifice unitatilor de alimentatie si hotelarie


Tehnici promotionale specifice unitatilor de alimentatie si de hotelarie

publicitate, promovarea vânzarilor, vânzarea personala, expozitii

Materiale promotionale utilizate pentru promovare:

brosuri, pliante, liste meniu, planul meniu, afise, panouri publicitare, fluturasi, cadouri promotionale

Calitatile personale si profesionale ale lucratorului valorificate pentru promovarea unitatii de alimentatie si de hotelarie

tinuta, comportament, calitatea serviciilor prestate

UC4

Asigurarea calitatii

C1

Aplica normele de calitate în domeniul de activitate

Norme de calitate specifice activitatii de turism  si alimentatie

Cerinte de calitate impuse pentru oferta de produse si servicii a unitatilor de cazare si alimentatie

C2

Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii

Metode standardizate de asigurare a calitatii în hotelarie si alimentatie

Proceduri specifice de asigurarea a calitatii în hotelarie si alimentatieIV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ sI DE EVALUARE


Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregatire profesionala de catre profesor si prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activitatilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a se autoevalua si marind gradul de transparenta a acordarii notelor.

Evaluarea finala a competentelor trebuie realizata în concordanta cu precizarile incluse în Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea pe parcursul anului se realizeaza prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în functie de specificul competentei.

Promovarea modulului este demonstrata prin atingerea tuturor competentelor specificate în tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Pentru abilitatile cheie integrate cu competenta tehnica generala evaluarea va avea în vedere demonstrarea competentelor cheie în contextul specific calificarii si utilizând continuturile specifice competentelor tehnice ale modulului.

Pentru  competenta cheie "Asigurarea calitatii" agregata acestui modul se va încerca o evaluare într-o situatie specifica. De exemplu competentele 1 si 2 " Aplica normele de calitate în domeniul de activitate" si "Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii" se pot evalua împreuna cu competenta generala "Presteaza servicii adaptate nevoilor clientilor", urmarind-se la elev capacitatea de a transpune normele de calitate specifice domeniului în modul de prestare a serviciului turistic.

Competentele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluarii finale în cadrul altor module. Acest lucru nu exclude exersarea si dezvoltarea acestora si prin parcurgerea continuturilor altor module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului si evaluarea finala trebuie sa urmareasca gradul de dobândire a competentelor si nu nivelul de cunostinte acumulate. Cunostintele stiintifice nu reprezinta decât cadrul în care se dezvolta competentele.

Pe parcursul anului elevul trebuie sa fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluarii (atingerea competentelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluati numai în ceea ce priveste dobândirea competentelor specificate în cadrul acestui modul.

În situatia în care elevul nu reuseste sa demonstreze însusirea unei competente, acesta are posibilitatea de a participa la o noua evaluare, dupa o perioada de pregatire.

Profesorul si maistrul instructor îsi elaboreaza pachete de evaluare pentru toate competentele incluse în modul. Pentru a veni în sprijinul profesorilor si maistrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluarii pe competente.


Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenta

U.C. 9. PROMOVAREA PRODUSELOR sI SERVICIILOR

U.C. 4. ASIGURAREA CALITĂŢI


U.C. 9, Competenta 2: Presteaza servicii adaptate nevoilor clientilor.

U.C. 4, Competenta 1: Aplica normele de calitate în domeniul de activitate

Activitate. Prestati servicii adaptate nevoilor clientilor aplicând normele de calitate din domeniu.


Criterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

U.C.9 - C 2 Presteaza servicii adaptate nevoilor clientilor

a.

Efectuarea activitatilor specifice, conform nevoilor clientului

Activitati specifice: crearea ambientului,

primirea clientilor, servirea, cazarea, oferirea de servicii suplimentare 

Probe orale si

practice

b.

Adaptarea activitatilor din unitate la nevoile clientului

Adaptarea activitatilor din unitate: adaptarea ofertei privind produsele si serviciile din unitate, oferirea de informatii.

Probe orale si

practice

c.

Evaluarea gradului de satisfacere a nevoilor clientilor

Evaluarea gradului de satisfacere prin: observare, dialog, chestionare.

Probe orale si

practice

U.C. 4- C1 Aplica normele de calitate în domeniul de activitate

a

Identificarea normelor de calitate specifice domeniului de activitate

Norme de calitate: instructiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii si indicatori nationale, europene si internationale

Probe orale si

practice

b

Relatarea cerintelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca

Cerinte de calitate care reglementeaza

activitatea

Probe orale si

practice

c.

Utilizarea normelor de calitate în activitatea curenta

Norme de calitate din activitatea curenta

Probe orale si practice

Fisa de observare

Nume candidat:

Nume evaluator:

U.C. 9: Promovarea produselor si serviciilor - Competenta 2: Presteaza servicii adaptate nevoilor clientilor.

U.C.4 . Asigurarea calitatii - Competenta 1: Aplica normele de calitate în domeniul de activitate


Nr. crt.

Cerinte

Rezultatul evaluarii

Data

U.C.9 - C. 2: Presteaza servicii adaptate nevoilor clientilor.

a.

Activitati specifice:

crearea ambientului

primirea clientilor

servirea

cazarea

oferirea de servicii suplimentare

Da sau (√)

Nu sau (X)


b.

Adaptarea activitatilor din unitate la nevoile clientului

Da sau (√)

Nu sau (X)


adaptarea ofertei privind produsele si serviciile din unitate

oferirea de informatii

c.

Evaluarea gradului de satisfactie a clientului:

observare

dialog

chestionare

Da sau (√)

Nu sau (X)


U.C.  4- C1: Aplica normele de calitate în domeniul de activitate

a

Norme de calitate

instructiuni de lucru

caiet de sarcini

norme interne

criterii si indicatori nationale, europene si internationale

Da sau (√)

Nu sau (X)


b

Cerinte de calitate

Da sau (√)

Nu sau (X)


c

Norme de calitate din activitatea curenta

Da sau (√)

Nu sau (X)Evaluatorul va bifa fiecare sarcina îndeplinita corect de catre elev.

Certificarea competentei se obtine daca toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua dupa o perioada de pregatire folosindu-se acelasi instrument de evaluare.

Competenta se considera atinsa daca elevul îndeplineste sarcina o singura data.

Precizari pentru aplicarea probei de evaluare:

elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învatare;

elevul va realiza operatiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapa de învatare;

certificarea acestei competente se va realiza în urma evaluarii formative;

pentru buna desfasurare a evaluarii se recomanda:

folosirea unui spatiu amenajat corespunzator (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfasurarii probei se realizeaza fara interventia evaluatorului.

înregistrarea performantei se va realiza printr-o fisa de observare completata de profesor pe parcursul probei.


Sugestii privind dovezile evaluarii

fisa de observare, care trebuie sa fie elaborata conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate, utilizata pentru evaluarea prin probe practice constituie dovada a evaluarii.

pentru probele scrise dovezi ale evaluarii sunt considerate: fisele de lucru, testele de evaluare, chestionarele, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de catre elev sau utilizat de catre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluarii competentelor elevului.V. SUGESTII METODOLOGICE


Se recomanda parcurgerea continutului tematic în ordinea prevazuta în tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Temele de studiu vor fi împartite în felul urmator între profesorul de specialitate si maistrul instructor:

cele corespunzatoare competentelor "Identifica nevoile si asteptarile clientilor" si "Presteaza servicii adaptate nevoilor clientilor" agregate cu competentele cheie ale unitatii "Asigurarea calitatii" vor fi parcurse de profesorul de specialitate

cele corespunzatoare competentei " Utilizeaza tehnici promotionale specifice unitatilor de alimentatie si de hotelarie" vor fi parcurse de maistrul instructor în timpul orelor de instruire practica

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învata. Se pot utiliza metode ca: observatia, munca independenta, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exercitiul, discutiile în grup care stimuleaza critica, învatarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.


Aceste metode se caracterizeaza prin faptul ca:

sunt centrate pe elev si pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a deprinderilor;

încurajeaza participarea elevilor, creativitatea, initiativele;

determina un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adapteaza metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situatiile din viata reala si se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale, pentru a se tine cont în masura mai mare de nevoile elevilor, ale angajatilor  si ale societatii.

Elevilor li se va permite sa aplice propriul  mod de întelegere a continutului, prin descoperire, conversatie si realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numarului de ore pe continuturi tematice se realizeaza în functie de ritmul de învatare al elevilor si de complexitatea continutului. Se vor promova metode activ - participative, centrate pe elev, care dezvolta gândirea încurajeaza participarea elevilor, dezvolta creativitatea si realizeaza o comunicare multidirectionala.

Activitatile la lectii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învatare caracteristic, toti elevii sa dobândeasca competentele necesare.

Se recomanda de asemenea organizarea predarii-învatarii utilizând activitati diferentiate pe grupuri de elevi care faciliteaza procesul de învatare. Aceasta metoda se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificari si evaluari ale lucrarilor între colegi), joc de rol (elevii se ajuta reciproc, iar profesorul îi îndruma pentru o învatare eficienta).


MODULUL III

EVIDENŢĂ OPERATIVĂ


CURRICULUM DIFERENŢIAT

clasa a XI-a

anul de completare

I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

"EVIDENŢĂ OPERATIVĂ"

Modulul face parte din curriculum diferentiat (CD) si are un numar de 58 ore/an, fara ore de laborator tehnologic si ore de instruire practica.

Modulul se sprijina pe achizitiile anterioare dobândite de elevi la modulul de nivel 1: CALCULE ECONOMICE SPECIFICE SERVICIILOR


II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unitati de competenta pentru abilitati-cheie

Unitati de competenta tehnice generale

Unitati de competenta tehnice specializate

U1 Comunicare si numeratie

U10 Evidenta operativaIII. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR sI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenta

Competenta individuala

Continut tematic

U.C.1 Comunicare si numeratie

C 1.

Formuleaza opinii personale pe o tema data


C 2.

Realizeaza o scurta prezentare utilizând imagini ilustrative


C 3.

Citeste si utilizeaza documente scrise în limbaj de specialitate


C 4.

Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data

Documente de evidenta operativa în unitatile de turism si alimentatie

Tipuri de documente

Selectarea documentelor de evidenta operativa în functie de operatiile economico-financiare

Completarea documentelor de evidenta operativa

Interpretarea documentelor de evidenta operativa din punct de vedere al continutului

U.C. 10

Evidenta operativa

C 1.

Recunoaste documentele de evidenta operativa din unitatile de alimentatie si de hotelarie


C 2.

Utilizeaza documentele de evidenta operativa din hotelarie


C 3.

Utilizeaza documentele de evidenta operativa din alimentatie


IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ sI DE EVALUARE


Pentru atingerea competentelor, lectiile se desfasoara în sala de clasa, profesorul având libertatea de a dezvolta anumite continuturi, de a le esalona în timp.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregatire profesionala de catre profesor si prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activitatilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a se autoevalua si marind gradul de transparenta a acordarii notelor.

Evaluarea finala a competentelor trebuie realizata în concordanta cu precizarile incluse în Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea pe parcursul anului se realizeaza prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în functie de specificul competentei.

De exemplu pentru competenta 1, evaluarea se va putea realiza atât oral cât si scris putându-se utiliza instrumente de evaluare ca: interviul oral, itemi cu alegere multipla, itemi cu raspuns scurt, etc.

Promovarea modulului este demonstrata prin atingerea tuturor competentelor specificate în tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Pentru abilitatile cheie integrate cu competenta tehnica genera evaluarea va avea în vedere demonstrarea competentelor cheie în contextul specific calificarii si utilizând continuturile specifice competentelor tehnice ale modulului.

Competentele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluarii finale în cadrul altor module. Acest lucru nu exclude exersarea si dezvoltarea acestora si prin parcurgerea continuturilor altor module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului si evaluarea finala trebuie sa urmareasca gradul de dobândire a competentelor si nu nivelul de cunostinte acumulate. Cunostintele stiintifice nu reprezinta decât cadrul în care se dezvolta competentele.

Pe parcursul anului elevul trebuie sa fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluarii (atingerea competentelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluati numai în ceea ce priveste dobândirea competentelor specificate în cadrul acestui modul.

În situatia în care elevul nu reuseste sa demonstreze însusirea unei competente, acesta are posibilitatea de a participa la o noua evaluare, dupa o perioada de pregatire.

Profesorul îsi elaboreaza pachete de evaluare pentru toate competentele incluse în modul. Pentru a veni în sprijinul profesorilor si maistrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluarii pe competente. Activitatile supuse evaluarii sunt criteriile de performanta si conditiile de aplicabilitate ale competentei evaluate.

Exemplificarea întocmirii unui pachet de evaluare pe o competenta

U.C.10 EVIDENŢĂ OPERATIVĂ

Competenta: 2: Utilizeaza documente de evidenta operativa din hotelarie


Criterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

U.C. 10 - C 2: Utilizeaza documente de evidenta operativa din hotelarie

a.

Completarea documentelor de evidenta operativa

În numar de exemplare conform legii; fara stersaturi, adaugiri; cu date reale si complete.


Probe practice

b.

Interpretarea documentelor de evidenta operativa

Denumire, unitate de masura, valoare

Probe practice si orale


Fisa de observare

Nume candidat:

Nume evaluator:

3 a) Completarea documentelor de evidenta operativa

Evaluatorul va solicita completarea documentelor de evidenta operativa puse la dispozitie


Completarea documentelor de evidenta operativa

Evaluator

Data


În numar de exemplare conform legii

Da sau (√)

Nu sau (X)
Fara modificari

Da sau (√)

Nu sau (X)Fara stersaturi

Da sau (√)

Nu sau (X)Fara adaugiri

Da sau (√)

Nu sau (X)Cu date reale si complete

Da sau (√)

Nu sau (X)Verificati daca respectivul candidat a efectuat cu succes activitatea de mai sus. Semnati si specificati data pe document.

2 b). Interpretarea documentelor de evidenta operativa din punct de vedere al continutului

Evaluatorul va solicita candidatului sa interpreteze documentele de evidenta operativa din punct de vedere al continutului


Interpretarea documentelor de evidenta operativa din punct de vedere al continutului

Evaluator

Data


Denumirea

Da sau (√)

Nu sau (X)Unitate de masura

Da sau (√)

Nu sau (X)Valoare

Da sau (√)

Nu sau (X)Verificati daca respectivul candidat a efectuat cu succes activitatea de mai sus. Semnati si specificati data pe document.


Evaluatorul va bifa fiecare sarcina îndeplinita corect de catre elev.

Certificarea competentei se obtine daca toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua dupa o perioada de pregatire folosindu-se acelasi instrument de evaluare.

Competenta se considera atinsa daca elevul îndeplineste sarcina o singura data.

Precizari pentru aplicarea probei de evaluare:

elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învatare;

elevul va realiza operatiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapa de învatare;

certificarea acestei competente se va realiza în urma evaluarii formative;

pentru buna desfasurare a evaluarii se recomanda:

folosirea unui spatiu amenajat corespunzator (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfasurarii probei se realizeaza fara interventia evaluatorului.

înregistrarea performantei se va realiza printr-o fisa de observare completata de profesor pe parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluarii

fisa de observare, care trebuie sa fie elaborata conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate, utilizata pentru evaluarea prin probe practice constituie dovada a evaluarii.

pentru probele scrise dovezi ale evaluarii sunt considerate: fisele de lucru, testele de evaluare, chestionarele, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de catre elev sau utilizat de catre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluarii competentelor elevului.


V. SUGESTII METODOLOGICE


Se recomanda parcurgerea continutului tematic în urmatoarea ordine logica:

Tipuri de documente

Selectarea documentelor de evidenta operativa în functie de operatiile economico-financiare

Completarea documentelor de evidenta operativa

Interpretarea documentelor de evidenta operativa din punct de vedere al continutului

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învata. Se pot utiliza metode ca: observatia, munca independenta, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exercitiul, discutiile în grup care stimuleaza critica, învatarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizeaza prin faptul ca:

sunt centrate pe elev si pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a deprinderilor;

încurajeaza participarea elevilor, creativitatea, initiativele;

determina un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adapteaza metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situatiile din viata reala si se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale, pentru a se tine cont în masura mai mare de nevoile elevilor, ale angajatilor si ale societatii. Elevilor li se va permite sa aplice propriul mod de întelegere a continutului, prin descoperire, conversatie si realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numarului de ore pe continuturi tematice se realizeaza în functie de ritmul de învatare al elevilor si de complexitatea continutului. Se vor promova metode activ - participative, centrate pe elev, care dezvolta gândirea încurajeaza participarea elevilor, dezvolta creativitatea si realizeaza o comunicare multidirectionala.

Activitatile la lectii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învatare caracteristic, toti elevii sa dobândeasca competentele necesare.

Se recomanda de asemenea organizarea predarii-învatarii utilizând activitati diferentiate pe grupuri de elevi care faciliteaza procesul de învatare. Aceasta metoda se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificari si evaluari ale lucrarilor între colegi), joc de rol (elevii se ajuta reciproc, iar profesorul îi îndruma pentru o învatare eficienta).

MODULUL IV

PRESTAREA SERVICIILOR SUPLIMENTARE


CURRICULUM DIFERENŢIAT

clasa a XI-a

anul de completare


I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

"PRESTAREA SERVICIILOR SUPLIMENTARE"

Modulul face parte din curriculum diferentiat (CD) si are un numar de 116 ore/an, din care 58 ore de instruire practica.

Modulul se sprijina pe achizitiile anterioare dobândite de elevi la modulul de nivel 1: "Servicii suplimentare prestate turistilor".


II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unitati de competenta pentru abilitati-cheie

Unitati de competenta tehnice generale

Unitati de competenta tehnice specializateUC 15 Prestarea serviciilor suplimentare


III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR sI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenta

Competenta individuala

Continut tematic

UC15

Prestarea serviciilor suplimentare

C1

Informeaza turistii în legatura cu serviciile suplimentare pe care le poate presta

Tipologia serviciilor suplimentare:

dupa natura lor: servicii de informare, de intermediere, cu caracter special, cultural artistice, sportive, financiare, diverse

dupa natura angajamentului financiar: cu plata si fara plata

în functie de categoria hotelului

Modalitati de transmitere catre turisti a informatiilor în legatura cu oferta de servicii suplimentare a hotelului:

verbala

scrisa

C2

Selecteaza cerintele de servicii suplimentare ale clientului

Comunicarea cu clientul în legatura cu solicitarile de servicii suplimentare

C3

Presteaza servicii suplimentare

Caracteristicile serviciilor suplimentare în functie de tipul lor

Comportamentul profesional al lucratorului în timpul prestarii serviciilor suplimentare

Conditii de calitate ale serviciilor turistice

Conditii de siguranta ce trebuie respectate la prestarea serviciilor suplimentare


C4

Rezolva reclamatiile clientului la nivelul competentei sale

Comportamentul lucratorului în cazul unor reclamatii

Rezolvarea reclamatiilor clientului

IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ sI DE EVALUARE


Pentru atingerea competentelor, lectiile se desfasoara atât în sala de clasa cu profesorul de specialitate cât si cu maistrul instructor.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregatire profesionala de catre profesor si prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activitatilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a se autoevalua si marind gradul de transparenta a acordarii notelor.

Evaluarea finala a competentelor trebuie realizata în concordanta cu precizarile incluse în Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea pe parcursul anului se realizeaza prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în functie de specificul competentei.

Promovarea modulului este demonstrata prin atingerea tuturor competentelor specificate în tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Competentele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluarii finale în cadrul altor module. Acest lucru nu exclude exersarea si dezvoltarea acestora si prin parcurgerea continuturilor altor module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului si evaluarea finala trebuie sa urmareasca gradul de dobândire a competentelor si nu nivelul de cunostinte acumulate. Cunostintele stiintifice nu reprezinta decât cadrul în care se dezvolta competentele. Pe parcursul anului elevul trebuie sa fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluarii (atingerea competentelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluati numai în ceea ce priveste dobândirea competentelor specificate în cadrul acestui modul.

În situatia în care elevul nu reuseste sa demonstreze însusirea unei competente, acesta are posibilitatea de a participa la o noua evaluare, dupa o perioada de pregatire.

Profesorul si maistrul trebuie sa îsi elaboreze pachete de evaluare pentru toate competentele incluse în modul. Pentru a veni în sprijinul profesorilor si maistrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluarii pe competente.


Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenta

U.C. 15 PRESTAREA SERVICIILOR SUPLIMENTARE
Competenta 3: Presteaza servicii suplimentare

Activitate. Prestati servicii suplimentare într-o structura de primire


Criterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

U.C. 15 - C 3: Presteaza servicii suplimentare

a.

Oferirea cu Oferirea cu promptitudine a serviciilor suplimentare


Servicii suplimentare: curatarea si calcarea îmbracamintei, curatarea încaltamintei

Probe practice

si orale/scrise

b.

Oferirea serviciilor suplimentare conform cerintelor de calitate

Cerinte de calitate: conform normelor interne si OPC-ului

Probe practice

si orale/scrise

c.

Furnizarea serviciilor suplimentare în conditii de siguranta

Conditii de siguranta: pentru prestator, pentru beneficiar, pentru echipament

Probe practice

si orale/scrise


Profesorul sau maistrul instructor pot evalua elevul pe baza unei fise de observare în care se va nota rezultatul evaluarii.


Fisa de observare

Nume candidat:

Nume evaluator:

U.C.15 Prestarea serviciilor suplimentare - C.3: Presteaza servicii suplimentare


Nr. crt.

Cerinte

Rezultatul evaluarii

Data

U.C. 15 Prestarea serviciilor suplimentare - C.3: Presteaza servicii suplimentare

a.

Oferirea cu Oferirea cu promptitudine a serviciilor suplimentare:

curatarea si calcarea îmbracamintei

curatarea încaltamintei

Da sau (√)

Nu sau (X)


b.

Prestarea serviciilor suplimentare conform cerintelor de calitate

Da sau (√)

Nu sau (X)


c.

Prestarea serviciilor suplimentare în conditii de siguranta:

pentru prestator

pentru beneficiar

pentru echipament

Da sau (√)

Nu sau (X)Evaluatorul va bifa fiecare sarcina îndeplinita corect de catre elev.

Certificarea competentei se obtine daca toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua dupa o perioada de pregatire folosindu-se acelasi instrument de evaluare.

Competenta se considera atinsa daca elevul îndeplineste sarcina o singura data.

Precizari pentru aplicarea probei de evaluare:

elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învatare;

elevul va realiza operatiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapa de învatare;

certificarea acestei competente se va realiza în urma evaluarii formative;

pentru buna desfasurare a evaluarii se recomanda:

folosirea unui spatiu amenajat corespunzator (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfasurarii probei se realizeaza fara interventia evaluatorului.

înregistrarea performantei se va realiza printr-o fisa de observare completata de profesor pe parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluarii

fisa de observare, care trebuie sa fie elaborata conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate, utilizata pentru evaluarea prin probe practice constituie dovada a evaluarii.

pentru probele scrise dovezi ale evaluarii sunt considerate: fisele de lucru, testele de evaluare, chestionarele, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de catre elev sau utilizat de catre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluarii competentelor elevului.


V. SUGESTII METODOLOGICE

Se recomanda parcurgerea continutului tematic în urmatoarea ordine logica:

1. Tipologia serviciilor suplimentare:

dupa natura lor: servicii de informare, de intermediere, cu caracter special, cultural artistice, sportive, financiare, diverse

dupa natura angajamentului financiar: cu plata si fara plata

în functie de categoria hotelului

2. Caracteristicile serviciilor suplimentare în functie de tipul lor

3. Modalitati de transmitere catre turisti a informatiilor în legatura cu oferta de servicii suplimentare a hotelului:

verbala

scrisa

4. Comunicarea cu clientul în legatura cu solicitarile de servicii suplimentare

5. Comportamentul profesional al lucratorului în timpul prestarii serviciilor suplimentare

6. Comportamentul lucratorului în cazul unor reclamatii

7. Rezolvarea reclamatiilor clientului

8. Conditii de calitate ale serviciilor turistice

9.Conditii de siguranta ce trebuie respectate la prestarea serviciilor suplimentare

Toate continuturile modulului "Prestarea serviciilor suplimentare" vor fi abordate atât de catre profesorul economist în orele de teorie cât si de catre maistrul instructor în orele de instruire practica.

Temele 1, 2, 3, 4 vor fi parcurse cu profesorul economist iar temele 5, 6, 7, 8, 9, vor fi parcurse cu maistrul instructor.

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învata. Se pot utiliza metode ca: observatia, munca independenta, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exercitiul, discutiile în grup care stimuleaza critica, învatarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizeaza prin faptul ca:

sunt centrate pe elev si pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a deprinderilor;

încurajeaza participarea elevilor, creativitatea, initiativele;

determina un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adapteaza metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situatiile din viata reala si se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale, pentru a se tine cont în masura mai mare de nevoile elevilor, ale angajatilor si ale societatii. Elevilor li se va permite sa aplice propriul mod de întelegere a continutului, prin descoperire, conversatie si realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numarului de ore pe continuturi tematice se realizeaza în functie de ritmul de învatare al elevilor si de complexitatea continutului. Se vor promova metode activ - participative, centrate pe elev, care dezvolta gândirea încurajeaza participarea elevilor, dezvolta creativitatea si realizeaza o comunicare multidirectionala.

Activitatile la lectii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învatare caracteristic, toti elevii sa dobândeasca competentele necesare.

Se recomanda de asemenea organizarea predarii-învatarii utilizând activitati diferentiate pe grupuri de elevi care faciliteaza procesul de învatare. Aceasta metoda se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificari si evaluari ale lucrarilor între colegi), joc de rol (elevii se ajuta reciproc, iar profesorul îi îndruma pentru o învatare eficienta).

MODULUL V

PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII BUNURILOR TURIsTILOR


CURRICULUM DIFERENŢIAT

clasa a XI-a

anul de completare


I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

"PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII BUNURILOR TURIsTILOR"


Modulul face parte din curriculum diferentiat (CD) si are un numar de 29 ore/an, din care 29 ore instruire practica.

Modulul se sprijina pe achizitiile anterioare dobândite de elevi la modulul de nivel 1 "Structuri de primire".


II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unitati de competenta cheie

Unitati de competenta tehnice generale

Unitati de competenta tehnice specializateUC.13. Pastrarea integritatii bunurilor turistilor în hotel


III. TABELUL DE CORELARE A COMPETENŢELOR sI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenta

Competente individuale

Continut tematic

UC13

Pastrarea integritatii bunurilor turistilor în hotel

C1.

Executa obligatiile postului de camerista privind pastrarea bunurilor clientilor

Normele cu privire la integritatea bunurilor turistilor din hotel

Cerintele ce revin cameristei cu privire la integritatea bunurilor turistilor

însotirea oricarei persoane din hotel care trebuie sa intre în camera turistului: receptioner, instalator, electrician, mecanic, valet

C2

Preda la receptie orice obiect uitat de client în camera.


Tipuri de obiecte uitate de catre turisti în camera

documente, haine, încaltaminte etc

Predarea obiectelor uitate la receptia hotelului pe baza documentului de evidenta "lista obiectelor uitate"


IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ sI DE EVALUARE


Pentru atingerea competentelor, în laborator cu maistrul instructor sau la agentul economic de profil.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregatire profesionala de catre profesor si prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activitatilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a se autoevalua si marind gradul de transparenta a acordarii notelor.

Evaluarea finala a competentelor trebuie realizata în concordanta cu precizarile incluse în Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea pe parcursul anului se realizeaza prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în functie de specificul competentei.

De exemplu pentru competenta 1, evaluarea se va putea realiza atât prin probe practice, aplicând obligatiile cameristei privind pastrarea bunurilor clientilor, cât si orale/scrise putându-se utiliza instrumente de evaluare ca: interviul oral, itemi cu alegere multipla, itemi cu raspuns scurt etc.

Promovarea modulului este demonstrata prin atingerea tuturor competentelor specificate în tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Competentele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluarii finale în cadrul altor module. Acest lucru nu exclude exersarea si dezvoltarea acestora si prin parcurgerea continuturilor altor module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului si evaluarea finala trebuie sa urmareasca gradul de dobândire a competentelor si nu nivelul de cunostinte acumulate. Cunostintele stiintifice nu reprezinta decât cadrul în care se dezvolta competentele. Pe parcursul anului elevul trebuie sa fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluarii (atingerea competentelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluati numai în ceea ce priveste dobândirea competentelor specificate în cadrul acestui modul.

În situatia în care elevul nu reuseste sa demonstreze însusirea unei competente, acesta are posibilitatea de a participa la o noua evaluare, dupa o perioada de pregatire.

Maistrul instructor îsi elaboreaza pachete de evaluare pentru toate competentele incluse în modul. Pentru a veni în sprijinul maistrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluarii pe competente. Pe parcursul unei saptamâni de practica la agentul economic elevului i se va înmâna o fisa de lucru în care i se specifica activitatile care vor fi evaluate. Activitatile supuse evaluarii sunt criteriile de performanta si conditiile de aplicabilitate ale competentei evaluate.Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenta


UC 13. PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII BUNURILOR TURIsTILOR ÎN HOTEL


Competenta 2: Preda la receptie orice obiect uitat de client în camera


Nr. crt

Criterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare


(a)        Identificarea obiectelor uitate de catre turisti în camera si predarea acestora la receptia hotelului

Obiecte uitate de turist: documente, haine, încaltaminte, etc.

Probe practice, scrise/orale


(b) Întocmirea documentului de evidenta "lista obiectelor uitate"

Documente:     

Lista obiectelor uitate

Probe

Practice, scrise/orale


Profesorul observa elevul si pe masura realizarii de catre acesta a activitatii, îi bifeaza activitatea realizata.


Fisa de observare

Numele candidatului:

Numele evaluatorului:

UC 13 Pastrarea integritatii bunurilor turistilor în hotel

Competenta 2: Preda la receptie orice obiect uitat de client în camera

Nr. crt.

Activitate

Rezultatul evaluari

Data


Identificarea obiectelor uitate de client în camera (documente, haine, încaltaminte, etc.) si predarea acestora la receptia hotelului

Da sau (√)

Nu sau (X)Întocmirea documentului de evidenta "lista obiectelor uitate"

Da sau (√)

Nu sau (X)Evaluatorul va bifa fiecare sarcina îndeplinita corect de catre elev.

Certificarea competentei se obtine daca toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua dupa o perioada de pregatire folosindu-se acelasi instrument de evaluare.

Competenta se considera atinsa daca elevul îndeplineste sarcina o singura data.

Precizari pentru aplicarea probei de evaluare:

elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învatare;

elevul va realiza operatiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapa de învatare;

certificarea acestei competente se va realiza în urma evaluarii formative;

pentru buna desfasurare a evaluarii se recomanda:

folosirea unui spatiu amenajat corespunzator (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfasurarii probei se realizeaza fara interventia evaluatorului.

înregistrarea performantei se va realiza printr-o fisa de observare completata de profesor pe parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluarii

fisa de observare, care trebuie sa fie elaborata conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate, utilizata pentru evaluarea prin probe practice constituie dovada a evaluarii.

pentru probele scrise dovezi ale evaluarii sunt considerate: fisele de lucru, testele de evaluare, chestionarele, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de catre elev sau utilizat de catre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluarii competentelor elevului.


V. SUGESTII METODOLOGICE


Toate continuturile modulului "Pastrarea integritatii bunurilor turistilor în hotel" vor fi abordate de catre maistrul instructor în orele de instruire practica. Acesta  are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învata. Se pot utiliza metode ca: observatia, munca independenta, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exercitiul, discutiile în grup care stimuleaza critica, învatarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizeaza prin faptul ca:

sunt centrate pe elev si pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a deprinderilor;

încurajeaza participarea elevilor, creativitatea, initiativele;

determina un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adapteaza metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situatiile din viata reala si se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale, pentru a se tine cont în masura mai mare de nevoile elevilor, ale angajatilor si ale societatii. Elevilor li se va permite sa aplice propriul mod de întelegere a continutului, prin descoperire, conversatie si realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numarului de ore pe continuturi tematice se realizeaza în functie de ritmul de învatare al elevilor si de complexitatea continutului. Se vor promova metode activ - participative, centrate pe elev, care dezvolta gândirea încurajeaza participarea elevilor, dezvolta creativitatea si realizeaza o comunicare multidirectionala.

Activitatile la lectii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învatare caracteristic, toti elevii sa dobândeasca competentele necesare.

Se recomanda de asemenea organizarea predarii-învatarii utilizând activitati diferentiate pe grupuri de elevi care faciliteaza procesul de învatare. Aceasta metoda se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificari si evaluari ale lucrarilor între colegi), joc de rol (elevii se ajuta reciproc, iar profesorul îi îndruma pentru o învatare eficienta).


MODULUL VI

ÎNTREŢINEREA sI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE


CURRICULUM DE INSTRUIRE PRACTICĂ COMASATĂ

clasa a XI-a

anul de completare


I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

"ÎNTREŢINEREA sI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE"


Modulul face parte din curriculum diferentiat (CD) si are un numar de 120 de ore/an, din care: 24 de ore laborator tehnologic si 96 ore instruire practica; toate aceste 120 de ore fac parte din activitatea de practica comasata.


II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unitati de competenta pentru abilitati-cheie

Unitati de competenta tehnice generale

Unitati de competenta tehnice specializateUC 12 Întretinerea si curatenia spatiilor de cazare


III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR sI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenta

Competenta individuala

Continut tematic

UC12

Întretinerea si curatenia spatiilor de cazare

C1

Efectueaza servicii de curatenie în camere

SERVICII DE CURĂŢENIE ÎN CAMERE

Materiale si echipamente necesare curateniei

aspirator, galeti, mop-uri, cârpe, detergenti pentru mochete si covoare, detergenti pentru geamuri, solutii pentru curatat mobilierul, detergenti universali

Efectuarea curateniei mobilierului si a obiectelor auxiliare

mese, scaune, dulapuri, noptiere, fotolii, canapele, cuiere, oglinzi, scrumiere, pahare, cani de apa, vaze de flori, tablouri

Executarea operatiilor de curatare a mochetelor, covoarelor, pardoselii

aspirarea mochetelor, covoarelor, stergerea pardoselii, stergerea prafului, întretinerea obiectelor auxiliare, stergerea geamurilor

Verificarea starii mobilierului

fara zgârieturi, cu usi în stare de functionare, lustruit, tapiterie intacta, mânere intacte

C2

Efectueaza servicii de curatenie în grupurile sanitareSERVICII DE CURĂTENIE ÎN GRUPURILE SANITARE

Materiale si echipamente necesare curateniei obiectelor sanitare si pardoselii

detergenti, solutii de dezinfectare, cârpe, lavete galeata, mop

Activitati de curatare a obiectele sanitare si auxiliare din toalete si bai

stergerea pardoselii, spalarea si dezinfectarea obiectelor sanitare, întretinerea obiectelor auxiliare

Înlocuirea si completarea consumabilelor de toaleta

sapun de toaleta, sampon, hârtie igienica

Schimbarea lenjeriei din bai

prosoape baie, prosoape fata, prosoape picioare, halate de baie.

Verificarea si raportarea starii de functionare a obiectelor sanitare si auxiliare

WC, cada, chiuveta,cos de gunoi, etajera, perie WC

C3

Amenajeaza camerele si grupurile sanitare


AMENAJAREA CAMERELOR sI A GRUPURILOR SANITARE

Activitati de întretinere a ambiantei interioare a camerei

odorizarea camerei, aranjamente florale, aranjarea obiectelor turistului, aranjarea lenjeriei de pat, aranjarea draperiilor si a perdelelor, aranjarea cuverturilor de pe pat

Materiale utilizate pentru întretinerea ambiantei interioare

deodorant de camera, lenjerie pentru pat, prosoape, halate de baie, perdele , tablouri, vaze cu flori

Consumabilele din inventar

trusa cu ac, ata si nasturi, crema de ghete, materiale publicitare, sapun, sampon

C4

Efectueaza servicii de curatenie si amenajeaza spatiile comune

SERVICII DE CURĂŢENIE sI AMENAJARE A SPAŢIILOR COMUNE

Materiale si echipamente

carucior de curatenie, aspirator, galeti, mop-uri , cârpe, detergenti pentru mochete si covoare, detergenti pentru geamuri, solutii pentru curatat mobilierul, detergenti universali

Efectuarea curateniei mobilierului si a obiectelor auxiliare

mese, fotolii, canapele, oglinzi, scrumiere, vaze de flori, tablouri

Executarea operatiilor de curatare a mochetelor, covoarelor, pardoselii

aspirarea mochetelor, covoarelor, stergerea pardoselii, stergerea prafului, întretinerea obiectelor auxiliare, stergerea geamurilor

Verificarea starii mobilierului

fara zgârieturi, cu usi în stare de functionare, lustruit, tapiterie intacta, mânere intacte

IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ sI DE EVALUARE


Pentru atingerea competentelor, lectiile se desfasoara atât în laborator cu profesorul de specialitate, precum si la agentul economic sub îndrumarea maistrului instructor.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregatire profesionala de catre profesor si prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activitatilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a se autoevalua si marind gradul de transparenta a acordarii notelor.

Evaluarea finala a competentelor trebuie realizata în concordanta cu precizarile incluse în Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea se realizeaza prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în functie de specificul competentei.

Promovarea modulului este demonstrata prin atingerea tuturor competentelor specificate în tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Competentele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluarii finale în cadrul altor module. Acest lucru nu exclude exersarea si dezvoltarea acestora si prin parcurgerea continuturilor altor module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului si evaluarea finala trebuie sa urmareasca gradul de dobândire a competentelor si nu nivelul de cunostinte acumulate. Cunostintele stiintifice nu reprezinta decât cadrul în care se dezvolta competentele. Pe parcursul anului elevul trebuie sa fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluarii (atingerea competentelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluati numai în ceea ce priveste dobândirea competentelor specificate în cadrul acestui modul.

În situatia în care elevul nu reuseste sa demonstreze însusirea unei competente, acesta are posibilitatea de a participa la o noua evaluare, dupa o perioada de pregatire.

Profesorul îsi elaboreaza pachete de evaluare pentru toate competentele incluse în modul. Pentru a veni în sprijinul profesorilor si maistrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluarii pe competente. Pe parcursul unei saptamâni de practica la agentul economic elevului i se va înmâna o fisa de lucru în care i se specifica activitatile care vor fi evaluate. Activitatile supuse evaluarii sunt criteriile de performanta si conditiile de aplicabilitate ale competentei evaluate.

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenta

U.C. 12 ÎNTREŢINEREA sI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE
Competenta 1: Efectueaza servicii de curatenie în camere

Activitate. Realizati servicii de curatenie în camerele hotelului XCriterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

U.C. 12- C1 Efectueaza servicii de curatenie în camere

a.

Selectarea materialelor si echipamentelor necesare curateniei

Materiale si echipamente: carucior de  curatenie, aspirator, galeti, mop-uri, cârpe, detergenti pentru mochete si covoare, detergenti pentru geamuri, solutii pentru curatat mobilierul, detergenti universali

Probe practice

si orale/scrise

b.

Efectuarea curateniei mobilierului si a obiectelor auxiliare

Curatenie: mese, scaune, dulapuri, noptiere, fotolii, canapele, cuiere, oglinzi, scrumiere, pahare, cani de apa, vaze de flori, tablouri

Probe  practice

si orale/scrise

c.

Executarea operatiilor de curatare a mochetelor, covoarelor, pardoselii

Curatare: aspirarea mochetelor, covoarelor, stergerea pardoselii

Probe practice

si orale/scrise

d.

Verificarea starii mobilierului

Starea mobilierului: fara zgârieturi, cu usi în stare de functionare, lustruit, tapiterie intacta, mânere intacte

Probe practice

si orale/scrise


Profesorul sau maistrul instructor, pe parcursul unei saptamâni de practica comasata, va evalua elevul pe baza unei fise de observare în care se va nota rezultatul evaluarii.


Instrumentul de evaluare: Fisa de observare


Numele candidatului:

Numele evaluatorului:

UC 12. Întretinerea si igienizarea camerelor si a spatiilor comune

Competenta 3: Amenajeaza camerele si grupurile sanitare

Activitatea 1. Efectuati activitati de întretinere a ambiantei interioare a camerei si grupului sanitar

Activitatea 2. Aranjati patul

Activitatea 3. Puneti în ordine obiectele personale ale clientului

Activitatea 4. Completati consumabilele din inventar


Nr. crt.

Activitate

Rezultatul evaluari

Data


Activitati:

odorizarea camerei,

aranjamente florale,

aranjarea obiectelor turistului,

aranjarea lenjeriei de pat,

aranjarea draperiilor si a perdelelor,

aranjarea cuverturilor de pe pat

aranjarea obiectelor din grupul sanitar

Materiale si echipamente:

deodorant de camera,

lenjerie pentru pat

prosoape

halate de baie

perdele

tablouri

vaze cu flori

Da sau (√)

Nu sau (X)Aranjarea patului

Da sau (√)

Nu sau (X)Punerea în ordine a obiectelor personale ale clientului

Da sau (√)

Nu sau (X)Completarea consumabilelor din camera

trusa cu ac

ata si nasturi

crema de ghete

materiale publicitare

sapun

sampon

Da sau (√)

Nu sau (X)Evaluatorul va bifa fiecare sarcina îndeplinita corect de catre elev.

Certificarea competentei se obtine daca toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua dupa o perioada de pregatire folosindu-se acelasi instrument de evaluare.

Competenta se considera atinsa daca elevul îndeplineste sarcina o singura data.

Precizari pentru aplicarea probei de evaluare:

elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învatare;

elevul va realiza operatiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapa de învatare;

certificarea acestei competente se va realiza în urma evaluarii formative;

pentru buna desfasurare a evaluarii se recomanda:

folosirea unui spatiu amenajat corespunzator (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfasurarii probei se realizeaza fara interventia evaluatorului.

înregistrarea performantei se va realiza printr-o fisa de observare completata de profesor pe parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluarii

fisa de observare, care trebuie sa fie elaborata conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate, utilizata pentru evaluarea prin probe practice constituie dovada a evaluarii.

pentru probele scrise dovezi ale evaluarii sunt considerate: fisele de lucru, testele de evaluare, chestionarele, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de catre elev sau utilizat de catre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluarii competentelor elevului.V. SUGESTII METODOLOGICE


Toate continuturile modulului "Întretinerea si curatenia spatiilor de cazare" vor fi abordate atât de catre profesorul economist în orele de laborator tehnologic cât si de catre maistrul instructor în orele de instruire practica.

Profesorul si maistrul au doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învata. Se pot utiliza metode ca: observatia, munca independenta, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exercitiul, discutiile în grup care stimuleaza critica, învatarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizeaza prin faptul ca:

sunt centrate pe elev si pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a deprinderilor;

încurajeaza participarea elevilor, creativitatea, initiativele;

determina un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adapteaza metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situatiile din viata reala si se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale, pentru a se tine cont în masura mai mare de nevoile elevilor, ale angajatilor si ale societatii. Elevilor li se va permite sa aplice propriul mod de întelegere a continutului, prin descoperire, conversatie si realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numarului de ore pe continuturi tematice se realizeaza în functie de ritmul de învatare al elevilor si de complexitatea continutului. Se vor promova metode activ - participative, centrate pe elev, care dezvolta gândirea încurajeaza participarea elevilor, dezvolta creativitatea si realizeaza o comunicare multidirectionala.

Activitatile la lectii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învatare caracteristic, toti elevii sa dobândeasca competentele necesare.

Se recomanda de asemenea organizarea predarii-învatarii utilizând activitati diferentiate pe grupe de elevi care faciliteaza procesul de învatare. Aceasta metoda se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificari si evaluari ale lucrarilor între colegi), joc de rol (elevii se ajuta reciproc, iar profesorul îi îndruma pentru o învatare eficienta).

MODULUL VII

ADMINISTRAREA INVENTARULUI COMPARTIMENTULUI DE ETAJ


CURRICULUM DE INSTRUIRE PRACTICĂ COMASATĂ

clasa a XI-a

anul de completare


I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

"ADMINISTRAREA INVENTARULUI COMPARTIMENTULUI DE ETAJ"


Modulul face parte din curriculum diferentiat (CD) si are un numar de 120 ore/an, din care: 24 ore laborator tehnologic si 96 ore instruire practica; toate aceste 120 de ore fac parte din activitatea de practica comasata.


II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unitati de competenta pentru abilitati-cheie

Unitati de competenta tehnice generale

Unitati de competenta tehnice specializateU.C. 14 Administrarea inventarului compartimentului de etaj


III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR sI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenta

Competenta individuala

Continut tematic

U.C. 14 Administrarea inventarului compartimentului de etaj

C 3.

Participa la inventarierea periodica a inventarului etajului


C 1.

Selecteaza componentele patrimoniale ale etajului


C 2.

Preda si preia la si de la spalatorie lenjeria etajului, numai pe baza de documente


C 4.

Întocmeste documentele privind predarea/preluarea lenjeriei

Notiunea de inventariere.

Etapele inventarierii.

Conditii de efectuare a inventarierii.

Etapele inventarierii; documente utilizate în activitatea de inventariere.

Normative de dotare a spatiilor de cazare si a celor de folosinta comuna.IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ sI DE EVALUARE


Pentru atingerea competentelor, lectiile se desfasoara atât în sala de clasa, cât si în laborator cu profesorul de specialitate, precum si la agentul economic, în instruirea practica cu maistrul instructor.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregatire profesionala de catre profesor si prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activitatilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a se autoevalua si marind gradul de transparenta a acordarii notelor.

Evaluarea finala a competentelor trebuie realizata în concordanta cu precizarile incluse în Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea pe parcursul anului se realizeaza prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în functie de specificul competentei.

De exemplu pentru competenta 1, evaluarea se va putea realiza atât oral cât si scris putându-se utiliza instrumente de evaluare ca: interviul oral, itemi cu alegere multipla, itemi cu raspuns scurt, etc.

Promovarea modulului este demonstrata prin atingerea tuturor competentelor specificate în tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Pentru abilitatile cheie integrate cu competenta tehnica genera evaluarea va avea în vedere demonstrarea competentelor cheie în contextul specific calificarii si utilizând continuturile specifice competentelor tehnice ale modulului.

Competentele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluarii finale în cadrul altor module. Acest lucru nu exclude exersarea si dezvoltarea acestora si prin parcurgerea continuturilor altor module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului si evaluarea finala trebuie sa urmareasca gradul de dobândire a competentelor si nu nivelul de cunostinte acumulate. Cunostintele stiintifice nu reprezinta decât cadrul în care se dezvolta competentele. Pe parcursul anului elevul trebuie sa fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluarii (atingerea competentelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluati numai în ceea ce priveste dobândirea competentelor specificate în cadrul acestui modul.

În situatia în care elevul nu reuseste sa demonstreze însusirea unei competente, acesta are posibilitatea de a participa la o noua evaluare, dupa o perioada de pregatire.

Profesorul îsi elaboreaza pachete de evaluare pentru toate competentele incluse în modul. Pentru a veni în sprijinul profesorilor si maistrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluarii pe competente. Pe parcursul unei saptamâni de practica la agentul economic elevului i se va înmâna o fisa de lucru în care i se specifica activitatile care vor fi evaluate. Activitatile supuse evaluarii sunt criteriile de performanta si conditiile de aplicabilitate ale competentei evaluate.


Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenta

U.C. 14. ADMINISTRAREA INVENTARULUI COMPARTIMENTULUI DE ETAJ.

Competenta 1: Selecteaza componentele patrimoniale ale etajului.Criterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

a.

Recunoasterea din patrimoniul structurii de primire a elementelor care apartin etajului, conform listei de inventar a etajului

Obiecte ce apartin etajului: conform listei de inventar de pe fiecare etaj


Probe practice, orale si scrise

b.

Recunoasterea obiectelor de inventar în functie de structura camerelor

Obiecte de inventar: lenjerie pat, prosoape, veioze, tablouri, pahare, cani, pat, dulap, noptiera, televizor, umerase, telefon, masa, scaune.

Tipuri de camere: camere cu pat simplu, dublu, matrimonial, camere cu mai multe paturi, garsoniere si apartamente

Probe practice, orale si scrise

c.

Aplicarea Normelor Interne, în cazul disparitiei unor obiecte de inventar care apartin etajului

Norme interne ale structurii de primire

Probe practice


Profesorul sau maistrul instructor, pe parcursul unei saptamâni de practica comasata, va evalua elevul pe baza unei fise de observare în care se va nota rezultatul evaluarii.


Fisa de observare

Nume candidat:

Nume evaluator:

1a. Recunoasterea din patrimoniul structurii de primire a elementelor care apartin etajului conform listei inventar a etajului

Evaluatorul va solicita recunoasterea din patrimoniul structurii de primire a elementelor care apartin etajului conform listei inventar a etajului


Recunoasterea din patrimoniul structurii de primire a elementelor care apartin etajului conform listei inventar a etajului

Rezultatul evaluarii

Data


Obiecte ce apartin etajului conform listei inventar de pe fiecare etaj

Da sau (√)

Nu sau (X)1 b. Recunoasterea obiectelor de inventar în functie de structura camerelor

Evaluatorul va solicita candidatului sa recunoasca obiectelor de inventar în functie de structura camerelor.


Recunoasterea obiectelor de inventar în functie de structura camerelor

Rezultatul evaluarii

Data


Obiecte de inventar: lenjerie pat, prosoape, veioze, tablouri, pahare, cani, pat, dulap, noptiera, tv, umerase, telefon, masa, scaune.

Da sau (√)

Nu sau (X)Tipuri de camere: camere cu pat simplu, dublu, matrimonial, camere cu mai multe paturi, garsoniere si apartamente

Da sau (√)

Nu sau (X)1 c. Aplicarea Normelor Interne în cazul disparitiei unor obiecte de inventar care apartin etajului

Evaluatorul va solicita candidatului sa aplice Normele Interne în cazul disparitiei unor obiecte de inventar care apartin etajului


Aplicarea Normelor Interne în cazul disparitiei unor obiecte de inventar care apartin etajului

Rezultatul evaluarii

Data


Norme interne ale structurii de primire

Da sau (√)

Nu sau (X)


Se verifica daca respectivul candidat a efectuat cu succes activitatile de mai sus. Semnati si specificati data pe documente.

Evaluatorul va bifa fiecare sarcina îndeplinita corect de catre elev.

Certificarea competentei se obtine daca toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua dupa o perioada de pregatire folosindu-se acelasi instrument de evaluare.

Competenta se considera atinsa daca elevul îndeplineste sarcina o singura data.

Precizari pentru aplicarea probei de evaluare:

elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învatare;

elevul va realiza operatiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapa de învatare;

certificarea acestei competente se va realiza în urma evaluarii formative;

pentru buna desfasurare a evaluarii se recomanda:

folosirea unui spatiu amenajat corespunzator (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfasurarii probei se realizeaza fara interventia evaluatorului.

înregistrarea performantei se va realiza printr-o fisa de observare completata de profesor pe parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluarii

fisa de observare, care trebuie sa fie elaborata conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate, utilizata pentru evaluarea prin probe practice constituie dovada a evaluarii.

pentru probele scrise dovezi ale evaluarii sunt considerate: fisele de lucru, testele de evaluare, chestionarele, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de catre elev sau utilizat de catre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluarii competentelor elevului.


V. SUGESTII METODOLOGICE


Se recomanda parcurgerea continutului tematic în urmatoarea ordine logica:

Notiunea de inventariere.

Normative de dotare a spatiilor de cazare si a celor de folosinta comuna.

Etapele inventarierii.

Conditii de efectuare a inventarierii.

Etapele inventarierii; documente utilizate în activitatea de inventariere.

Toate continuturile modulului "Administrarea inventarului compartimentului de etaj" vor fi abordate atât de catre profesorul economist în orele de laborator tehnologic cât si de catre maistrul instructor în orele de instruire practica.

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învata. Se pot utiliza metode ca: observatia, munca independenta, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exercitiul, discutiile în grup care stimuleaza critica, învatarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizeaza prin faptul ca:

sunt centrate pe elev si pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a deprinderilor;

încurajeaza participarea elevilor, creativitatea, initiativele;

determina un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adapteaza metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situatiile din viata reala si se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale, pentru a se tine cont în masura mai mare de nevoile elevilor, ale angajatilor  si ale societatii. Elevilor li se va permite sa aplice propriul mod de întelegere a continutului, prin descoperire, conversatie si realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numarului de ore pe continuturi tematice se realizeaza în functie de ritmul de învatare al elevilor si de complexitatea continutului. Se vor promova metode activ - participative, centrate pe elev, care dezvolta gândirea încurajeaza participarea elevilor, dezvolta creativitatea si realizeaza o comunicare multidirectionala.

Activitatile la lectii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învatare caracteristic, toti elevii sa dobândeasca competentele necesare.

Se recomanda de asemenea organizarea predarii-învatarii utilizând activitati diferentiate pe grupuri de elevi care faciliteaza procesul de învatare. Aceasta metoda se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificari si evaluari ale lucrarilor între colegi), joc de rol (elevii se ajuta reciproc, iar profesorul îi îndruma pentru o învatare eficienta).

MODULUL VIII

COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ


CURRICULUM în dezvoltare locala

clasa a XI-a

anul de completare


I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

"Comunicare profesionala în industria hoteliera"


Modulul face parte din curriculum diferentiat (CD) si are un numar de 116 ore/an, din care: 58 ore de laborator tehnologic si 58 ore instruire practica;

Modulul se sprijina pe achizitiile anterioare dobândite de elevi la modulul de nivel 1: Structuri de primire


II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unitati de competenta cheie

Unitati de competenta tehnice generale

Unitati de competenta tehnice specializate

UC 7. Lucrul în echipaUC.11. Comunicare profesionala în industria hoteliere


III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR sI CONŢINUTURILE

Unitati de competenta

Competente individuale

Continut tematic

UC 11. Comunicare profesionala în industria hoteliera

C1. Comunica turistilor, la cerere, informatii privind oferta structurii de primire.

C2. Informeaza superiorii asupra nevoilor turistilor.


C3. Raporteaza superiorului modul de îndeplinire a sarcinilor

Comunicare profesionala privind oferta structurii de primire

limbajul folosit la întâmpinarea turistilor: clar, concis, politicos, fluent, coerent

caracteristicile informatiilor cu privire la oferta turistica: corecte, clare, pertinente, suficiente cu privire la tipurile de spatii de cazare, dotarea spatiilor, serviciile suplimentare oferite, personalul specializat în prestarea unor servicii.

îndrumarea se va face spre personalul specializat în prestarea unor servicii si spre compartimentele specializate.

Comunicarea cu superiorii asupra nevoilor clientilor

nevoile clientilor: informatii, închirieri completari obiecte de inventar, servicii.

înregistrarea nevoilor clientilor în momentul comunicarii: bloc-notes, obiect de scris, numarul camerei, numele clientului, nevoile clientului.

forme de comunicare cu superiorii: comunicare verbala, comunicare telefonica, note scrise, raport.

momentele informarii superiorului cu privire la îndeplinirea sarcinilor: dupa executarea fiecarei sarcini, la sfârsitul programului de lucru.

alegerea modului de raportare: verbala, urmarind limbajul, tonul vocii, calitatea informatiilor transmise; scrisa, urmarind: forma de prezentare, structura informatiilor

UC7 Lucrul în echipa


C1. Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor


C2. Îsi asuma rolurile care îi revin în echipaC3. Colaboreaza cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor


Obiectivelor lucrului în echipa

informationale, organizatorice, actionare;

Sarcinile de lucru în echipa: profesionale, sociale;

Resursele necesare atingerii obiectivelor:

informatii, materiale, umane.

Pozitii individuale în raport cu ceilalti:

inclus, exclus, subordonat, coordonator, initiator, raportor.

Atitudini constructive în grup:

sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare

Actiuni specifice grupului:

finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipa,supravegherea finalizarii unor operatiuni, raportarea rezultatelor

Competentele membrilor echipei:

pregatire profesionala, pozitia fata de grup, atitudini, grad de motivare, interese

Modalitati de corelare a propriilor sarcini cu ale echipei:

explicatii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipa, negocierea sarcinilor.

Masuri de eficientizare a lucrului în echipa:

verificari ale calitatii sarcinilor, corectii si adaptari ale planului comun, recunoasterea meritelor


IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ sI DE EVALUARE


Pentru atingerea competentelor, lectiile se desfasoara atât în sala de clasa, cât si în laborator cu profesorul de specialitate, precum si la agentul economic în instruirea practica cu maistrul instructor.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregatire profesionala de catre profesor si prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activitatilor sale, consolidând astfel, capacitatea de a se autoevalua si marind gradul de transparenta a acordarii notelor.

Evaluarea finala a competentelor trebuie realizata în concordanta cu precizarile incluse în Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea pe parcursul anului se realizeaza prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în functie de specificul competentei.

De exemplu pentru competenta 1, evaluarea se va putea realiza atât oral, utilizându-se ca instrument interviul oral, cât si practic, elevul demonstrând ca este capabil sa comunice turistilor informatii privind oferta structurii de primire.

Promovarea modulului este demonstrata prin atingerea tuturor competentelor specificate în tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Pentru abilitatile cheie integrate cu competenta tehnica specializata evaluarea va avea în vedere demonstrarea competentelor cheie în contextul specific calificarii si utilizând continuturile specifice competentelor tehnice specializate ale modulului.

Pentru  competenta cheie "Lucrul în echipa", agregata acestui modul se va încerca o evaluare într-o situatie specifica. De exemplu competenta 2 "Îsi asuma rolurile care îi revin în echipa" se poate evalua împreuna cu competenta tehnica specializata "Comunica turistilor, la cerere, informatii privind oferta structurii de primire" urmarindu-se la elev capacitatea acestuia de a asuma, promova si initia atitudini constructive în grup în asa fel încât turistii sa primeasca informatii corecte, clare, pertinente, suficiente cu privire la oferta structurii de primire.

Competentele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluarii finale în cadrul altor module. Acest lucru nu exclude exersarea si dezvoltarea acestora si prin parcurgerea continuturilor altor module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului si evaluarea finala trebuie sa urmareasca gradul de dobândire a competentelor si nu nivelul de cunostinte acumulate. Cunostintele stiintifice nu reprezinta decât cadrul în care se dezvolta competentele. Pe parcursul anului elevul trebuie sa fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluarii (atingerea competentelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluati numai în ceea ce priveste dobândirea competentelor specificate în cadrul acestui modul.

În situatia în care elevul nu reuseste sa demonstreze însusirea unei competente, acesta are posibilitatea de a participa la o noua evaluare, dupa o perioada de pregatire.

Profesorul îsi elaboreaza pachete de evaluare pentru toate competentele incluse în modul. Pentru a veni în sprijinul profesorilor si maistrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluarii pe competente. Pe parcursul unei saptamâni de practica la agentul economic elevului i se va înmâna o fisa de lucru în care i se specifica activitatile care vor fi evaluate. Activitatile supuse evaluarii sunt criteriile de performanta si conditiile de aplicabilitate ale competentei evaluate.

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenta

UC.11. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ

Competenta 1: Comunica turistilor, la cerere, informatii privind oferta structurii de primire.Criterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

a.

Utilizarea unui limbaj adecvat la întâmpinarea turistilor

Limbaj: clar, concis, politicos, fluent, coerent

Probe

practice si orale

b.

Furnizarea de informatii cu privire la oferta structurii de primire

Informatii:         corecte, clare, pertinente, suficiente cu privire la tipurile de spatii de cazare, dotarea spatiilor, serviciile suplimentare oferite, personalul specializat în prestarea unor servicii

Probe

practice si orale

c.

Îndrumarea turistilor pentru rezolvarea problemelor aparute pe durata sejurului

Îndrumare: spre personalul specializat în prestarea unor servicii, spre compartimentele specializate

Probe

practice si oraleActivitate:

Esti lucrator într-un hotel. Comunica turistilor, la cerere, informatii privind oferta structurii de primire:

Utilizeaza un limbaj adecvat la întâmpinarea turistilor

Furnizeaza informatii cu privire la oferta structurii de primire

Îndruma turistii pentru rezolvarea problemelor aparute pe durata sejurului


Instrument de evaluare: fisa de observare

UC.11. Comunicare profesionala în industria hoteliera

Competenta nr. 1: Comunica turistilor, la cerere, informatii privind oferta structurii de primire


Nr. crt.

Cerinte

Rezultatul evaluarii

Data


Utilizeaza un limbaj adecvat la întâmpinarea turistilor:

clar

concis

politicos

fluent

coerent

Da sau (√)

Nu sau (X)Furnizeaza informatii cu privire la oferta turistica:

corecte

clare

pertinente

suficiente
Îndruma turisti pentru rezolvarea problemelor aparute pe durata sejurului:

spre personalul specializat în prestarea unor servicii;

spre compartimentele specializate.
Evaluatorul va bifa fiecare sarcina îndeplinita corect de catre elev.

Certificarea competentei se obtine daca toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile neîndeplinite se vor reevalua dupa o perioada de pregatire folosindu-se acelasi instrument de evaluare.

Competenta se considera atinsa daca elevul îndeplineste sarcina o singura data.

Precizari pentru aplicarea probei de evaluare:

elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învatare;

elevul va realiza operatiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapa de învatare;

certificarea acestei competente se va realiza în urma evaluarii formative;

pentru buna desfasurare a evaluarii se recomanda:

folosirea unui spatiu amenajat corespunzator (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfasurarii probei se realizeaza fara interventia evaluatorului.

înregistrarea performantei se  va realiza printr-o fisa de observare completata de profesor pe parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluarii

fisa de observare, care trebuie sa fie elaborata conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate, utilizata pentru evaluarea prin probe practice constituie dovada a evaluarii.

pentru probele scrise dovezi ale evaluarii sunt considerate: fisele de lucru, testele de evaluare, chestionarele, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de catre elev sau utilizat de catre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluarii competentelor elevului.V. SUGESTII METODOLOGICE


Se recomanda parcurgerea continutului tematic în urmatoarea ordine logica:

Obiectivele lucrului în echipa

Sarcinile de lucru în echipa

Resursele necesare atingerii obiectivelor

Pozitii individuale în raport cu ceilalti

Atitudini constructive în grup

Actiuni specifice grupului

Competentele membrilor echipei

Modalitati de corelare a propriilor sarcini cu ale echipei

Masuri de eficientizare a lucrului în echipa

Comunicare profesionala privind oferta structurii de primire

Comunicarea cu superiorii asupra nevoilor clientilor


Toate continuturile modulului "Comunicare profesionala în industria hoteliera" vor fi abordate atât de catre profesorul economist în orele de teorie cât si de catre maistrul instructor în orele de instruire practica.

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învata. Se pot utiliza metode ca: observatia, munca independenta, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exercitiul, discutiile în grup care stimuleaza critica, învatarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.


Aceste metode se caracterizeaza prin faptul ca:

sunt centrate pe elev si pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor si a deprinderilor;

încurajeaza participarea elevilor, creativitatea, initiativele;

determina un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adapteaza metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situatiile din viata reala si se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale, pentru a se tine cont în masura mai mare de nevoile elevilor, ale angajatilor  si ale societatii. Elevilor li se va permite sa aplice propriul mod de întelegere a continutului, prin descoperire, conversatie si realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numarului de ore pe continuturi tematice se realizeaza în functie de ritmul de învatare al elevilor si de complexitatea continutului. Se vor promova metode activ - participative, centrate pe elev, care dezvolta gândirea încurajeaza participarea elevilor, dezvolta creativitatea si realizeaza o comunicare multidirectionala.

Activitatile la lectii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învatare caracteristic, toti elevii sa dobândeasca competentele necesare.

Se recomanda de asemenea organizarea predarii-învatarii utilizând activitati diferentiate pe grupuri de elevi care faciliteaza procesul de învatare. Aceasta metoda se poate aplica pentru verificarea între colegi (verificari si evaluari ale lucrarilor între colegi), joc de rol (elevii se ajuta reciproc, iar profesorul îi îndruma pentru o învatare eficienta).

Recomandari pentru adaptarea curriculumului la elevii cu nevoi speciale

cuprinsi în învatamântul de masa

Se va avea în vedere si utilizarea metodelor specifice pentru dezvoltarea competentelor elevilor care prezinta deficiente integrabile prin adaptarea acestora la specificul conditiilor de învatare si de comportament.

Pentru reusita scolarizarii elevilor cu nevoi speciale în învatamântul de masa sunt necesare actiuni ca de exemplu:

consilierea profesorilor din învatamântul de masa de catre profesori itineranti care au experienta în pregatirea acestor elevi

prevederea unei perioade suplimentare de instruire (un semestru) pentru atingerea competentelor descrise în standarde

înfiintarea în atelierele de instruire practica, laboratoarele tehnologice a conditiilor suplimentare privind mobilierul adecvat, mese de lucru dotate cu dispozitive, echipamente si aparatura speciala fiecarui tip de deficienta

folosirea în procesul de instruire a limbajelor specifice pentru transmiterea cunostintelor pentru elevii cu deficiente vizuale sau auditive

evitarea marginalizarii elevilor cu deficiente în colectivul clasei si a disconfortului psihic al elevilor

Formarea competentelor profesionale si integrarea scolara si profesionala pot fi diferentiate potrivit principiului "resursa urmeaza nevoile elevului cu cerinte educative speciale "prin

programe individualizate (centrate pe elev)

programe pe grupe de nivel

programe interactive

programe vizând facilitarea comunicarii si relationarii în activitatile de la clasa si la instruirea practica

Se considera ca o asemenea abordare este benefica pentru elevii cu nevoi speciale daca:

se realizeaza profesionalizarea adecvata potentialului restant si capacitatilor psiho intelectuale ale elevilor

se ofera sanse egale de scolarizare prin scoala de arte si meserii tuturor elevilor cu deficiente usoare si medii

calificarile profesionale pentru elevii cu nevoi speciale se vor alege de catre elevul deficient cu avizul comisiei de expertiza medicala, orientare scolara si profesionala. Acest aviz va fi dat de medicii experti în medicina muncii, orientare si profesionalizare.

ALCĂTUIREA MODULELOR


Unitatea de competenta

Competenta individuala

Modul I


Organizarea unitatilor de alimentatie si de hotelarie

Modul II


Promovarea produselor si serviciilor

Modul III


Evidenta operativa

Modul IV


Prestarea serviciilor suplimentare

Modul V


Pastrarea integritatii bunurilor turistilor

Modul VI


Întretinerea si curatenia spatiilor de cazare

Modul VII


Administrarea inventarului compartimentului de etaj

Modul VIII


Comunicare profesionala în industria hoteliera

UC 1

C1a


C2a


C3a


C4a


UC 4

C1


aC2


aUC 6

C1

a
C2

a
UC 7

C1
a

C2
a

C3
a

UC 8

C1

a
C2

a
C3

a
UC 9

C1


aC2


aC3


aUC 10

C1a


C2a


C3a


UC 11

C1
a

C2
a

C3
a

UC 12

C1

C2


aC3


aC4


aUC 13

C1

a
C2

a
UC 14

C1a


C2a


C3a


C4a


UC 15

C1
a

C2
a

C3
a

C4
aDocument Info


Accesari: 21446
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )