Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Psihologie organizationala si manageriala - multiple choice


Psihologie organizationala si manageriala - multiple choice


1) RaŃiunea apariŃiei si existenŃei organizaŃiilor se poate explica:

A. prin capacitatea lor de a realiza mult mai rapid si eficient obiectivele individuale ale

oamenilor;

B. prin capacitatea lor de a raspunde unor nevoi umane fundamentale, datorate naturii sociale a

oamenilor.

1 A

2 B

@3 A+B

2) OrganizaŃia poate fi definita astfel:A. o asociere de indivizi, care nu au neaparat scopuri comune, dar care, in anumite contexte,

ajung sa interacŃioneze unii cu alŃii;

B. un sistem structurat de interacŃiune a oamenilor, in scopul realizarii unor obiective comune;

C. realitaŃi sociale neutre, independente de concepŃiile oamenilor;

D. construcŃii socio-umane, cu particularitaŃile proprii unei realitaŃi socioculturale.

1 A+C+D

2 A+C

@3 B+D

4 B+C+D

3) Din definiŃiile organizaŃiei acceptate in mod unanim, se degaja o serie de dimensiuni, implicaŃii

fundamentale:

A. obiectivele comune membrilor unei organizaŃii trebuie sa fie cunoscute de catre toŃi membrii

organizaŃiei dar nu si acceptate in mod unanim;

B. scopurile individuale nu trebuie sa corespunda in mod obligatoriu cu scopurile organizaŃiei;

C. interacŃiunea dintre membrii unei organizaŃii este un proces fundamental, de a carui calitate

depinde succesul sau esecul organizaŃiei;

D. interacŃiunea dintre membrii organizaŃiei nu depinde de tipul specific de organizaŃie, de

marimea sau modul sau de structurare;

E. interacŃiunea dintre oameni se realizeaza in cadrul unei structuri organizaŃionale specifice,

care asigura atingerea obiectivelor organizaŃionale propuse.

1 A+B+C+D+E

@2 B+C+E

3 B+C+D+E

4 A+C+E

4) Care din urmatoarele instituŃii reprezinta tipuri specifice de organizaŃii:

A. fundaŃiile;

B. cluburile sportive;

C. spitalele;

D. muzeele;

E. bisericile.

1 A+C

2 B+D+E

@3 A+B+C+D+E

5) OrganizaŃiile formale se caracterizeaza prin:

A. relaŃii spontane, nedefinite, flexibile;

B. canale de informare stricte, bine formate si definite;

C. poziŃii si roluri specifice fiecarui membru al organizaŃiei.

1 A+B+C

2 A+B

3 A+C

@4 B+C

6) OrganizaŃiile informale se caracterizeaza prin:

A. scopuri organizaŃionale slab definite;

B. norme si reguli acceptate in mod spontan, neimpuse;

C. relaŃii de autoritate, relaŃii de putere si responsabilitaŃi clar definite.

@1 A+B

2 A+C

3 B

4 B+C

5 C

7) Grupurile primare, spre deosebire de cele secundare, presupun:

A. relaŃii directe, personale, spontane;

B. o mare implicare emoŃionala.

1 A

@2 A+B

3 B

3

8) In evoluŃia istorica a teoriilor despre organizaŃii se pot identifica mai multe etape:

A. organizaŃiile privite ca sisteme raŃionale si inchise;

B. organizaŃiile privite ca sisteme naturale si inchise;

C. organizaŃiile privite ca sisteme raŃionale si deschise;

D. organizaŃiile privite ca sisteme naturale si deschise.

1 A+C

@2 A+B+C+D

3 B+D

4 A+D

9) In abordarea organizaŃiilor ca sisteme raŃionale si inchise s-au desprins o serie de idei

fundamentale:

A. organizaŃiile sunt instrumente complexe, pasive, proiectate pentru realizarea unor scopuri

precise;

B. procesele din cadrul organizaŃiilor sunt strict raŃionale, tehnice;

C. aspectele umane ocupa un loc important in studiul organizaŃiilor;

D. activitaŃile se desfasoara sub acŃiunea unor reguli, norme si reglementari formale, stricte.

1 A+B

2 B+D

3 B+C+D

@4 A+B+D

10) Teoria managementului stiinŃific este reprezentata de:

A. Max Weber;

B. Frederick Taylor;

C. Herbert Simon.

1 A+C

2 A

@3 B

4 B+C

4

11) Managementul stiinŃific poate fi sintetizat printr-o serie de principii, dintre care enumeram:

A. aplicarea unor metode tradiŃionale, bazate pe experienŃa;

B. diviziunea muncii fizice si intelectuale;

C. amplificarea conŃinutului economic al muncii cadrelor tehnice;

D. nu exista delimitare stricta intre funcŃiile de conducere si cele de execuŃie;

E. selectarea salariaŃilor pe baza unor metode rudimentare, nefundamentate stiinŃific;

F. evidenŃa stricta a timpului de munca si normarea muncii.

1 A+B+C+F

2 A+D+E

@3 B+C+F

4 B+C+D+F

12) Henry Fayol, promotor al teoriei organizarii si administraŃiei, s-a remarcat in mod deosebit prin:

A. evidenŃierea pentru prima data a funcŃiilor unei intreprinderi, funcŃii intre care exista o

stransa interdependenŃa;

B. stabilirea unui set de principii, linii directoare in procesul de raŃionalizare a activitaŃilor

organizaŃionale;

C. accentuarea ideii ca principiile nu au aplicabilitate universala, ci trebuie adaptate la situaŃii

diferite si in condiŃii specifice.

1 B+C

@2 A+B+C

3 A

13) Max Weber, creatorul teoriei birocraŃiei, a descris cateva tipuri de organizaŃii, pritre care:

A. organizaŃiile centrate pe lider, charismatice;

B. organizaŃia tradiŃionala, patriarhala;

C. organizaŃia birocratica, raŃional-legala;

D. organizaŃiile moderne, complexe.

@1 A+B+C

2 D

3 B+C

5

14) Ca instituŃie dominanta in societatea moderna, birocraŃia este:

A. raŃionala, deoarece mijloacele sunt desemnate clar pentru realizarea unor scopuri specifice;

B. legala, deoarece autoritatea este exercitata pe baza unui sistem de reguli si norme specifice

poziŃiei pe care individul o ocupa in organizaŃie.

1 A

2 B

@3 A+B

15) Principalele elemente ale organizarii birocratice, ca forma „ideal-tipica” de organizare, sunt:

A. specializarea si diviziunea clara a muncii;

B. ierarhia autoritaŃii;

C. toate actele administrative si deciziile sunt emise numai in scris si pastrate intr-o arhiva;

D. managerii stabilesc reguli si proceduri ferme, impersonale, care se aplica in mod diferit

angajaŃilor;

E. ahgajaŃii sunt selectaŃi pe baza unor calificari tehnice, pregatire si experienŃa, prin concurs.

1 B+C+D

2 A+B+C+D+E

3 B+D+E

@4 A+B+C+E

16) Abordarea organizaŃiilor ca sisteme naturale si inchise se caracterizeaza prin:

A. considerarea organizaŃiilor ca organisme sau colectivitaŃi sociale, vii;

B. considerarea comportamentului social in organizaŃii, membrii acesteia nefiind elemente

pasive;

C. analiza structurilor informale si a influenŃei acestora asupra structurilor formale.

1 A+C

2 B+C

@3 A+B+C

17) Ca reprezentant al Scolii relaŃiilor umane, Douglas McGregor a definit mai multe concepŃii

manageriale cu privire la natura umana:

A. teoria X;

B. teoria Y;

C. teoria Z.

@1 A+B

2 C

3 A+B+C

6

18) Teoria Y reprezinta esenŃa abordarii relaŃiilor umane si pleaca de la urmatoarele idei

fundamentale:

A. omul este in mod natural lenes si trebuie motivat cu stimulente exterioare;

B. daca munca este bine organizata si condusa, ea poate sa devina o activitate placuta, care

poate sa puna in evidenŃa capacitaŃile si talentele individuale;

C. scopurile individuale ale oamenilor sunt divergente in raport cu scopurile organizaŃiei si este

necesar controlul exterior;

D. in condiŃii favorabile, omul poate si doreste sa-si asume responsabilitaŃi;

E. omul este capabil de autodisciplina si autocontrol;

F. controlul exterior si stimulentele externe sunt singurele cai de a determina omul sa

munceasca.

@1 B+D+E

2 A+C+F

3 A+B+E+F

4 B+C+D

5 B+C+E

19) Abordarea organizaŃiilor ca sisteme raŃionale si deschise s-a impus prin schimbarea modului de

raportare la organizaŃii, in sensul ca:

A. s-au luat in considerare relaŃiile ce se stabilesc intre organizaŃii si mediu, influenŃa acestuia

din urma;

B. s-a analizat dinamica si eficienŃa organizaŃiilor.

1 A

@@2 A+B

3 B

20) In perioada contemporana, in cadrul abordarii organizaŃiilor ca sisteme naturale si deschise, se

distinge teoria analizei instituŃionale, in viziunea careia:

A. organizaŃia este un produs al culturii simbolice dominante, adica funcŃioneaza intr-o cultura

data, avand instituŃii reprezentative;

B. organizaŃia este un sistem cu propria cultura, care contribuie la dezvoltarea culturii mediului

instituŃional.

@1 A+B

2 B

7

21) Care din urmatoarele afirmaŃii definesc managementul:

A. managementul este o activitate ce are rolul de a asigura unitatea si coordonarea tuturor

activitaŃilorumane desfasurate in cadrul unei organizaŃii;

B. managementul reprezinta atat o practica, un proces concret de raŃionalizare si eficientizare a

muncii, cat si o arta, calitate obŃinuta in urma evoluŃiei sale istorice;

C. pe baza acumularii experienŃei, a formularii unor principii si legi specifice, a dezvoltarii unor

metode, tehnici si proceduri proprii de investigare si acŃiune, managementul a devenit o

veritabila stiinŃa.

1 A

@2 B+C

3 A+C

4 C

5 A+B+C

22) In cadrul unei organizaŃii, managerii se situeaza pe diferite poziŃii ale piramidei ierarhice:

A. manageri superiori (top-manageri);

B. non-manageri;

C. manageri mijlocii;

D. manageri inferiori (supervizori).

1 A+B+C+D

@2 A+C+D

3 A+C

4 B+D

23) Managerii trebuie sa aiba trei categorii de responsabilitaŃi (strategice, inter-umane si tehnice),

care au ponderi diferite, in funcŃie de nivelul ierarhic pe care se situeaza:

A. la nivel de top, managerii sunt preocupaŃi de crearea si dezvoltarea unui climat favorabil de

munca;

B. managerii superiori au responsabilitaŃi strategice, orienteaza organizaŃia in conformitate cu

misiunea si obiectivele stabilite;

C. la nivel inferior, predomina responsabilitaŃile tehnice, prin care se direcŃioneaza activitatea in

funcŃie de particularitaŃile domeniului in care activeaza firma;

D. relaŃiile inter-umane intra in sfera de responsabilitate, preponderent, a managerilor mijlocii.

1 A+B

@2 B+C+D

3 D

4 B+D

8

24) Previziunea este una din funcŃiile manageriale si are drept scop:

A.elaborarea unor orientari privind desfasurarea activitaŃilor viitoare;

B.stabilirea misiunii, a obiectivelor si a strategiilor;

C. delegarea autoritaŃii pe diferite niveluri ierarhice ale organizaŃiei;

D. stabilirea resurselor si mijloacelor necesare realizarii activitaŃilor organizaŃiei.@1 A+B+D

2 B

3 A+C+D

4 C+D

25) Organizarea, ca funcŃie manageriala, consta in:

A. stabilirea cadrului organizatoric optim desfasurarii activitaŃii organizaŃiei;

B. definirea proceselor de munca si a componentelor acestora (operaŃii, lucrari, sarcini etc.);

C. elaborarea structurii de organizare, organismele componente si relaŃiile din cadrul acestora.

1 A+C

2 B

@3 A+B+C

4 C

26) Coordonarea si antrenarea reprezinta o alta funcŃie importanta a managementului, prin care se

realizeaza:

A. orientarea personalului in scopul atingerii obiectivelor organizaŃionale propuse;

B. armonizarea intereselor si necesitaŃilor individuale cu cele organizaŃionale;

C. evaluarea activitaŃilor si rezultatelor organizaŃiei;

D. motivarea oamenilor.

1 A+B+C+D

2 A+D

@3 A+B+D

4 C

27) Controlul, ca funcŃie a managementului, se realizeaza prin:

A. verificarea modului de desfasurare a activitaŃilor, in funcŃie de anumiŃi parametri;

B. virificarea performanŃelor realizate de organizaŃir in comparaŃie cu obiectivele prevazute;

C. sesizarea abaterilor de la parametrii stabiliŃi;

D. stabilirea masurilor corective necesare realizarii obiectivelor propuse.

1 A+B

@2 A+B+C+D

3 C+D

9

28) Care din urmatoarele afirmaŃii este valabila:

A. funcŃiile managementului se exercita in mod identic, indiferent de tipul de organizaŃie;

B. exercitarea funcŃiilor manageriale prezinta particularitaŃi de la o organizaŃie la alta, de la un

sistem managerial la altul.

1 A

@2 B

29) Structura organizatorica a unei firme, caracterizata de ansamblul persoanelor si

compartimentelor de munca, a posturilor si legaturilor dintre acestea, este influenŃata de o serie

de factori, cum ar fi:

A. factori economici;

B. factori tehnologici;

C. resursele umane;

D. mediul inconjurator;

E. varsta organizaŃiei.

@1 A+B+C+D+E

2 A+C

3 B+D+E

30) Studierea comportamentului oamenilor in cadrul organizaŃiilor are drept scop:

A. simpla radiografiere si masurare a atitudinii oamenilor;

B. anticiparea comportamentelor;

C. explicarea comportamentelor si atitudinilor;

D. determinarea comportamentului, in direcŃia dorita de organizaŃie, in conformitate cu

scopurile si obiectivele acesteia.

1 A+D

2 A

3 C

@4 B+C+D

31) CitiŃi afirmaŃiile urmatoare si specificaŃi care din ele este adevarata:

A. comportamentul organizaŃional poate fi influenŃat de factori exteriori individului;

B. comportamentul organizaŃional este influenŃaŃ de personalitatea individului, de

caracteristicile sale psihologice specifice.

1 A

@2 A+B

3 B

10

32) Referitor la natura omului organizaŃional, s-au elaborat diverse teorii cu privire la evoluŃia sa,

prima fiind „modelul de om economic-raŃional”, care considera ca fiecare om isi calculeaza

acŃiunile sale in funcŃie de satisfacŃia pe care acestea i-o aduc, model ce implica urmatoarele

presupoziŃii:

A. omul este motivat de stimulente economice si va acŃiona astfel incat sa obŃina castigul

economic maxim;

B. omul este motivat de nevoi sociale, de relaŃiile cu ceilalŃi;

C. omul este un agent pasiv, care poate fi manipulat, motivat si controlat de organizaŃie;

D. sentimentele sunt, in esenŃa, iraŃionale si oamenii tind sa elimine influenŃa lor.

1 B

2 A+B+D

@3 A+C+D

4 B+C

33) A doua teorie ce priveste natura omului organizaŃional este „modelul de om social”, ce si-a gasit

esenŃa in sfera motivaŃiei, si anume:

A. omul raspunde pozitiv la cerinŃele organizaŃiei numai in masura in care aceasta ii satisface

nevoile sale sociale, de relaŃionare cu ceilalŃi;

B. ca rezultat al specializarii muncii, sensul acesteia poate fi gasit, nu in activitatea productiva,

ci in relaŃiile sociale.

@1 A+B

2 A

3 B

34) Pe masura evoluŃiei teoriilor despre organizaŃii a aparut „modelul de om care se

autoactualizeaza”, bazat pe principiul muncii imbogaŃite, model ce se intemeiaza pe urmatoarele

idei:

A. datorita muncii simplificate, de rutina, omul este un element pasiv in organizaŃie;

B. omul simte nevoia de dezvoltare a personalitaŃii sale (nevoia de autoactualizare, de realizare

a capacitaŃilor individuale);

C. omul este matur in munca sa si tinde sa fie independent, autonom si creativ;

D. omul este automotivat si autocontrolat, nu are nevoie de stimulente si control exterior.

1 A+C+D

2 B+C

3 A+D

@ ? 4 B+C+D

11

35) Cel mai nou model privind natura omului organizaŃional este „modelul de om complex”, bazat

pe urmatoarele presupoziŃii:

A. omul manifesta o mare varietate de motivaŃii, ce se pot combina in variate configuraŃii,

rezultand un om complex;

B. omul este capabil sa inveŃe noi motive in cadrul experienŃei sale grupale;

C. performanŃele si satisfacŃia in munca depind atat de factori personali, cat si de factori

organizaŃionali.

@1 A+B+C

2 A

3 B+C

36) Procesul de motivare a oamenilor in munca, componenta majora in cadrul organizaŃiilor, consta

in:

A. planificarea si organizarea activitaŃilor pe care le desfasoara fiecare individ intr-o

organizaŃie;

B. corelarea necesitaŃilor si intereselor oamenilor din cadrul unei organizaŃii cu realizarea

obiectivelor si sarcinilor in acea organizaŃie;

C. controlul tuturor activitaŃilor desfasurate intr-o organizaŃie.

1 A+B+C

2 A

3 B+C

@4 B

37) Indiferent de conŃinutul concret al motivaŃiei, aceasta indeplineste mai multe roluri:

A. rolul managerial, care indica impactul motivaŃiei asupra funcŃionalitaŃii ansamblului

managerial al organizaŃiei, asupra deciziilor si sistemului informaŃional;

B. rolul organizaŃional, care se refera la impactul motivaŃiei asupra funcŃionarii organizaŃiei,

succesul si eficienŃa lor;

C. rolul individual, ce are in vedere satisfacŃia sau insatisfacŃia membrilor organizaŃiei;

D. rolul economic, ce vizeaza condiŃionarea indirecta a performanŃelor economice de catre

motivaŃie;

E. rolul social, care se refera la influenŃa motivaŃiei asupra climatului psihosocial si asupra

relaŃiilor din cadrul grupurilor de munca.

1 A+C+E

2 A+C+D+E

3 A+C

4 B+C

@5 A+B+C+D+E

12

38) Intre factorii care acŃioneaza asupra motivaŃiei oamenilor de a obŃine performante, se numara;

A. propriul sistem de valori;

B. sistemul de salarizare;

C. climatul de munca;

D. timpul liber;

E. personalitatea fiecarui individ.

@1 A+B+C+D+E

2 A+E

3 B+C+D

4 A+B+C+E

39) In funcŃie de natura factorilor care influenŃeaza motivaŃia, teoriile motivaŃionale pot fi imparŃite

in:

A. teorii situaŃionale, bazate pe motivaŃii contextuale;

B. teorii de conŃinut, care pun accentul pe motivaŃia interioara, individuala;

C. teorii de proces, ce se focalizeaza pe motivaŃia organizaŃionala.

1 A+B

@2 B+C

3 A+B+C

4 A+C

40) Teoria ierarhiei nevoilor a fost elaborata de:

A. Mc Clelland;

B. Abraham Maslow;

C. Mc Gregor.

1 A

@2 B

3 C

41) In piramida nevoilor a lui Maslow, nevoile umane sunt ierarhizate astfel (pornind de la baza

spre varful piramidei):

A. nevoi fiziologice, de securitate, sociale, de stima si de autoactualizare;

B. nevoi de securitate, fiziologice, de stima, sociale si de autoactualizare;

C. nevoi de securitate, fiziologice, sociale, de stima si de autoactualizare.

@1 A

2 B

3 C

13

42) Teoria achiziŃiei succeselor, dezvoltata de Mc Clelland, evidenŃiaza o serie de nevoi individuale

ce sunt satisfacute in cadrul organizaŃiei:

A. nevoi de securitate;

B. nevoi de putere;

C. nevoile fiziologice;

D. nevoi de afiliere;

E. nevoi de realizare, de succes.

1 A+C

2 A+E

3 B+C+E

4 B+D

@5 B+D+E

43) Intre teoriile de proces, care au la baza motivaŃia organizationala, se inscrie teoria factorilor

duali, elaborata de Herzberg si care evidenŃiaza o serie de factori ce influenŃeaza sentimentele

angajatului fata de munca sa:

A. factori igienici;

B. factori motivatori;

C. factori sociali;

D. factori economici.

1 A+C+D

2 B+C

@3 A+B

4 B+C+D

44) Din multitudinea de teorii asupra motivaŃiei, rezulta cateva variabile implicate in conceperea si

exercitarea motivarii:

A. variabile individuale, care reflecta caracteristicile fiecarui angajat;

B. variabile organizaŃionale, care reflecta o serie de elemente, fenomene si procese din cadrul

organizaŃiei (climat, cultura, comunicare) care influenŃeaza motivaŃia;

C. variabile contextuale, care incorporeaza elemente din mediul exterior ce influenŃeaza

procesele motivaŃionale.

@1 A+B+C

2 A+B

3 B+C

4 A+C

5 C

14

45) In funcŃie de influenŃa motivaŃiei asupra marimii satisfacŃiilor personalului, se cunosc doua

tipuri de motivaŃii:

A. motivaŃia moral-spirituala;

B. motivaŃia pozitiva;

C. motivaŃia negativa.

1 A+B

2 A+C

@3 B+C

46) Intre motivaŃiile de natura economica se numara:

A. salariile;

B. primele;

C. penalizarile;

D.amenzile;

E. autoturismele de serviciu;

F. criticile.

1 A+B+C+D+E+F

@2 A+B+C+D+E

3 A+B+E

4 A+B+C+D+F

47) MotivaŃia de natura moral-sirituala include:

A. gratificaŃiile;

B. laudele;

C. mulŃumirile;

D. criticile;

E. medaliile;

F. mustrarile.1 A+B+C+E

2 A+B+C+D+F

3 B+C+E

@4 B+C+D+E+F

5 D+F

15

48) Care din urmatoarele afirmaŃii este adevarata:

A. motivaŃia intrinseca, interna, consta in determinarea salariatului sa acŃioneze in cadrul firmei,

obŃinand astfel satisfacŃii ce Ńin de personalitatea sa;

B. motivaŃia extrinseca, externa, consta in determinarea salariatului de a obŃine rezultate care

vor genera din partea organizaŃiei anumite reacŃii, ce ii vor produce satisfacŃii.

1 A

2 B

@3 A+B

49) Intre motivaŃiile de natura cognitiva se numara:

A. satisfacerea nevoilor de a fi informat;

B. satisfacerea nevoilor de a invaŃa;

C. satisfacerea nevoilor de a crea, a inova;

D. satisfacerea nevoilor de prestigiu.

1 D

2 A+B+C+D

3 B

4 B+C

@5 A+B+C

50) MotivaŃia de natura afectiva se refera la:

A. satisfacerea nevoii de apreciere;

B. satisfacerea nevoii de a se simŃi bine la locul de munca;

C. nevoia individului de a fi simpatizat de colegi.

@1 A+B+C

2 C

3 B+C

4 A+C

16

51) Stilul de conducere, vazut ca un mod specific in care un lider (manager) gandeste si acŃioneaza,

este rezultanta unor factori, care pot fi grupaŃi in urmatoarele categorii:

A. factori ce Ńin de particularitaŃile persoanei care exercita activitatea de conducere:

personalitate, pregatire profesionala, experienŃa etc.;

B. factori ce Ńin de particularitaŃile muncii: organizarea tehnologica a muncii, diviziunea muncii

etc.;

C. factori ce Ńin de particularitaŃile mediului social in care se desfasoara activitatea de

management: tipul firmei, cultura, sistemul informaŃional, mediul socio-economic si politic

etc.

1 A+B

@2 A+B+C

3 A+C

52) Kurt Lewin, R. Lippit si R.K. White realizeaza o interesanta clasificare a stilurilor de

conducere, avand drept criteriu modul de luare a deciziilor si de manifestare a autoritaŃii:

A. stilul autoritar;

B. stilul democratic;

C. stilul custodial;

D. stilul laisse-faire, permisiv.

1 A+B+C

2 A+C+D

@3 A+B+D

4 B+C+D

53) Stilul de conducere autoritar se caracterizeaza prin aceea ca:

A. liderul (managerul0 refuza orice sugestie din partea subalternilor;

B. centralizarea autoritaŃii, cu accent pe autoritatea formala;

C. liderul (managerul) ia deciziile, subalternii executa;

D. comunicare descendenta;

E. climat de munca favorabil, motivare pozitiva.

@1 A+B+C+D

2 A+C+D+E

3 B+C+D+E

4 A+B+C+D+E

17

54) Stilul de conducere democratic, spre deosebire de stilul autoritar, se caracterizeaza prin:

A. increderea mare a managerului in subordonaŃi si stimularea capacitaŃii lor creative;

B. controlul absolut asupra subordonaŃilor;

C. delegarea de autoritate;

D. participarea subordonaŃilor la luarea deciziilor;

E. comunicare descendenta, ascendenta dar si pe orizontala.

1 A+B+C+D

@2 A+C+D+E

3 B+C+D+E

55) Stilul de conducere influenŃeaza organizaŃia in care este practicat, in multiple direcŃii:

A. nivelul productivitaŃii muncii;

B. relaŃiile din cadrul grupurilor de munca;

C. atitudinea oamenilor faŃa de munca;

D. coeziunea si comportamentele oamenilor.

@1 A+B+C+D

2 A+C+D

3 B+C+D

56) Leadership-ul, proces ce are o influenŃa majora asupra performanŃelor organizaŃiilor, reprezinta:

A. un proces prin care o persoana stabileste un scop / o direcŃie pentru mai multe persoane si ii

determina sa acŃioneze impreuna in vederea realizarii acelui scop;

B. leadership-ul se ocupa cu stabilirea viziunii, a direcŃiilor de acŃiune si a principalelor abordari

umane;

C. leadership-ul se suprapune in totalitate cu managementul, au aceeasi sfera de cuprindere.

@1 A+B

2 C

57) Modul de manifestare si eficacitatea leadership-ului sunt rezultatul mai multor factori:

A. caracteristicile native ale leaderului (inteligenŃa, charisma, ambiŃie, hotarare etc.);

B. pregatirea generala, de specialitate si manageriala a leaderului;

C. situaŃia in care se plaseaza liderul, in special cea organizaŃionala.

1 C

@2 A+B+C

3 A+C

4 B+C

18

58) Dupa natura si sfera de cuprindere, se pot delimita mai multe categorii de culturi, printre care si

cultura organizaŃionala, ce reprezinta:

A. un ansamblu de valori, credinŃe, aspiraŃii impartasite de catre toŃi membrii organizaŃiei;

B. atitudini si comportamente ale membrilor organizaŃiei, care condiŃioneaza funcŃionalitatea si

performanŃa acesteia.

1 A

2 B

@3 A+B

59) Cultura organizionala prezinta o serie de dimensiuni, prezentate pereche, cum ar fi: orientarea

spre proces in raport cu orientarea spre rezultate, orientarea spre salariaŃi in raport cu orientarea

spre munca, si care se refera la:

A. orientarea spre activitaŃile de realizat si mijloacele utilizate, in raport cu orientarea pe

anumite obiective;

B. o atmosfera si atitudine destinsa faŃa de organizaŃie si munca, in raport cu respectul faŃa de

organizaŃie si modul de a munci;

C. preocuparea pentru problemele personale ale salariaŃilor, in raport cu preocuparea exclusiva

pe activitatea profesionala a salariaŃilor.

1 C

@2 A+C

3 B+C

60) CitiŃi afirmaŃiile urmatoare si precizaŃi care din ele este adevarata:

A. orientarea intraorganizaŃionala se refera la preocuparea pentru interesele, asteptarile si

comportamentele salariaŃilor;

B. orientarea extraorganizaŃionala se refera la deschiderea organizaŃiei catre noii veniŃi;

C. orientarea pragmatica reprezinta subordonarea intregului comportament organizaŃional

pentru obŃinerea performanŃelor;

D. orientarea normativa presupune respectarea procedurilor de munca.

@1 A+C+D

2 A+B+C+D

3 B+C+D

4 A+B+D

19

61) Cultura organizaŃionala are o importanŃa deosebita in cadrul organizaŃiei, deoarece:

A. favorizeaza integrarea salariaŃilor in cadrul organizaŃiei;

B. direcŃioneaza rolurile si comportamentele organizaŃionale in vederea realizarii obiectivelor

organizaŃiei;

C. pastreaza si transmite valorile si tradiŃiile organizaŃiei;

D. potenŃeaza performanŃele organizaŃiei.

1 A+C+D

2 B+D

3 C

@4 A+B+C+D

62) Climatul organizaŃional, desemnand mediul social in care fiecare colectiv de munca isi

desfasoara activitatea, prezinta cateva dimensiuni fundamentale:

A. dimensiunea motivaŃional-atitudinala (atitudinea faŃa de munca, satisfacŃia sau insatisfacŃia

etc.);

B. dimensiunea socio-afectiva (relaŃiile afective ce se stabilesc in cadrul grupurilor de munca);

C. dimensiunea instrumental-executiva (condiŃiile si mijloacele de realizare a sarcinilor);

D. dimensiunea structurala (varsta, pregatirea profesionala, mediul de provenienŃa, structura pe

sexe etc.);

E. dimensiunea informaŃionala (canalele si mijloacele de comunicare).

1 A+B+C

2 A+B+C+E

3 B+C+D+E

4 E

@5 A+B+C+D

63) Care din urmatoarele componente definesc procesul de comunicare organizaŃionala:

A. mesajul sau informaŃia;

B. emiŃatorul sau persoana care iniŃiaza comunicarea;

C. receptorul sau beneficiarul;

D. canalul de comunicare, calea de transmitere a informaŃiei.

1 B+C+D

@2 A+B+C+D

3 A+D

20

64) Comunicarea formala, spre deosebire de cea informala, este caracterizata prin:

A. este precizata riguros;

B. se desfasoara prin intermediul unor reglementari sau acte normative;

C. se stabileste spontan, neoficial.

@1 A+B

2 A+C

3 B+C

4 A+B+C

65) Care din urmatoarele afirmaŃii este adevarata:

A. comunicarea interpersonala se realizeaza intre diferite grupuri ale organizaŃiei;

B. comunicarea interpersonala se realizeaza intre diferiŃi indivizi;

C. comunicarea organizaŃionala se realizeaza intre diferite subdiviziuni, compartimente ale

organizaŃiei.

1 A+B

2 A+C

@3 B+C

66) In funcŃie de sensul sau direcŃia comunicarii, se intalnesc urmatoarele tipuri de comunicare:

A. comunicarea verticala descendenta;

B. comunicarea verticala ascendenta;

C. comunicarea orizontala;

D. comunicarea oblica.

1 A+B

2 C+D

3 A+B+C

@4 A+B+C+D

67) CitiŃi afirmaŃiile de mai jos si precizati care sunt adevarate:

A. reŃelele de comunicare in cerc sunt corespunzatoare stilului democratic;

B. reŃelele de comunicare in cerc sunt corespunzatoare stilului participativ;

C. reŃelele de comunicare in Y sunt corespunzaroare stilului autoritar.

@1 B+C

2 A

3 B

21

68) Prin integrare profesionala se inŃelege:

A. o dimensiune esenŃiala a socializarii;

B. asimilarea si transmiterea reciproca a unor valori culturale, norme de conduita, modele de

viaŃa cu scopul de a creste gradul de eficienŃa si de coeziune sociala a grupurilor;

C. un lanŃ de interacŃiuni ce vizeaza atingerea unui obiectiv comun.

1 A+C

2 A

3 B+C

@4 A+B

5 B

69) Conflictul reprezinta un blocaj al mecanismelor normale de luare a deciziei, in sensul dificultaŃii

de alegere a cailor de acŃiune si este influnŃat de:

A. natura, scopul si semnificaŃia sa motivaŃionala;

B. caracteristicile forŃelor aflate in conflict (aspiraŃii personale, convingeri, scopuri etc.);

C. intensitatea si gradul de implicare a parŃilor in conflict;

D. atitudinea mediului social in care se manifesta conflictul;

E. nivelul de acceptabilitate a cailor de rezolvare a unei situaŃii conflictuale.

1 A+B+D

2 B+C+D+E

@3 A+B+C+D+E

70) Printre modalitaŃile de atenuare si/sau eliminare a conflictului amintim:

A. metodele analitice, utile in special in cazul conflictelor intra si interindividuale;

B. metode de negociere, in cazul conflictelor intra si intergrupale, conflicte colective;

C. metode profilactice, prin care se Ńin sub control sursele tensionale, cu scopul de a le

dezamorsa in timp util si a impiedica evoluŃia lor catre conflict.

1 A+B

@2 A+B+C22

71) In randul metodelor de negociere se numara:

A. compromisul;

B. concilierea;

C. arbitrajul;

D. persuasiunea;

E. autoritatea.

@1 A+B+C

2 B+C

3 A+D+E

4 C

5 D+E

72) Schimbarea, ca proces necesar si inevitabil oricarei organizaŃii, este determinata atat de factori

externi organizaŃiei, cum ar fi progresul tehnic si tehnologia, mediul social si politic etc., cat si

de factori interni, printre care :

A. strategia organizaŃiei;

B. stilul managerial;

C. cultura organizaŃionala;

D. concurenŃa;

E. piaŃa;

F. atitudinea salariaŃilor.

1 A+B+F

2 A+B+D+E

3 D+E

@4 A+B+C+F

73) A decide inseamna:

A. a alege dintr-o multitudine de variante de acŃiune, varianta considerata cea mai avantajoasa

pentru atingerea obiectivelor dorite;

B. alegerea liniei de acŃiune se realizeaza in mod constient;

C. in luarea deciziei se Ńine cont de resursele disponibile si condiŃiile concrete.

1 A+B

2 B+C

@3 A+B+C

4 A+C

23

74) In procesul de elaborare a deciziei este utilizata o gama larga de metode si tehnici de analiza si

de luare a deciziei, cum ar fi:

A. metodele tradiŃionale;

B. metodele comparative;

C. metodele de optimizare.

1 A

2 A+B

3 B

4 B+C

@5 A+B+C

75) Metodele decizionale comparative vizeaza:

A. un ansamblu de procedee utilizate de decidenŃi individuali, in care un loc important il au

intuiŃia, experienŃa, imaginaŃia;

B. compararea unor elemente prezente cu elemente trecute sau cu unele previzionate, toate

incluse in planuri, programe etc.;

C. obŃinerea optimului economic, bazandu-se pe instrumente si modelare matematica.

1 A

@2 B

3 C

4 B+C

76) Intre notiunile de “leadersip” si “management” exista relatii de:

A. similaritate

B. opozitie

C. coincidenta partiala

D. contingenta

1 A

@ ? 2 C

3 A+C

4 A+D

24

77) Modelul “charismatic” al conducerii se centreaza exclusiv pe:

A. situatie

B. persoana

C. sarcina de efectuat

D. trasaturile de personalitate

1 A

2 B

3 B+C

@4 B+D

5 A+B+C+D

78) In general, liderul sociometric coincide cu:

A. liderul formal

B. liderul informal

C. liderul socioafectiv

D. liderul ca persoana populara

1 B

2 C

3 B+C

4 B+D

@5 B+C+D

79) Din perspectiva psihosociala, stilul de conducere include:

A. comportamentul liderului

B. trasaturile de personalitate ale liderului

C. particularitatile muncii

D. tipul de organizatie

1 A

2 B

@3 A+B

4 A+B+C

5 A+B+C+D

25

80) Distinctia intre atitudine si strategie in cadrul stilului de conducere implica distinctia intre:

A. nivelul rezolutiv si cel activ

B. nivelul atitudinal si rezolutiv

C. nivelul instrumental si atitudinal

D. nivelul orientativ si instrumental

1 A+C

2 B+C

@3 B+C+D

4 A+C+D

5 A+B+C+D

81) Teoria “X” cu privire la conducere este specifica stilului de conducere:

A. laissez - faire

B. autoritar

C. democratic - participativ

D. consultativ

1 A

@2 B

3 C

4 A+D

82) Functia esentiala a conducerii este:

A. coordonarea

B. planificarea

C. decizia

D. controlul

1 A

@2 C

3 C+D

4 A+B+C

5 A+B+C+D

26

83) Deciziile strategice sunt decizii:

A. administrative

B. manageriale

C. operationale

D. neprogramate

E. creative

F. tactice

1 A+C+F

@2 B+D+E

3 C+D+E

4 A+B+E+F

5 B+C+D+F

84) Deciziile de grup sunt indicate in cazul:

A. problemelor structurate

B. problemelor nestructurate

C. problemelor algoritmice

D. problemelor euristice

1 A+C

2 A+D

3 B+C

@4 B+D

85) In procesul decizional, punerea in evidenta a aspectelor cantitative si calitative a informatiilor se

realizeaza in etapa de:

A. identificare si definire a problemei

B. documentare, selectare si prelucrare

C. stabilire a criteriilor si obiectivelor ecizionale

D. evaluare a rezultatelor

1 A

@2 B

3 A+B

4 A+B+C

5 A+B+D

27

86) Deciziile rationale vizeaza:

A. cantitatea deciziei

B. calitatea deciziei

C. acceptarea deciziei de catre subordonati

D. negocierea deciziei

@1 B

2 C

3 B+C

4 A+B+C+D

87) In cazul deciziilor in conditii de risc, gradul de certitudine este:

A. foarte mic

B. aproape nul

C. nul

1 A

2 B

@3 C

88) Comunicarea presupune transmiterea (schimbul) de :

A. informatii

B. semne

C. simboluri

D. semnificatii

1 A

2 A+C

3 A+B+C

4 A+C+D

@5 A+B+C+D

89) Modelul clasic al comunicarii a fost elaborat de catre:

A. Wiener

B. Weaver

C. Shein

D. Shannon

1 A+C

2 A+D

3 B+C

@4 B+D

28

90) In cadrul perspectivei psihosociale a comunicarii, termenul de “emitator” se refera la:

A. interlocutor

B. locutor

C. campul de constiinta al locutorului

D. campul de constiinta al interlocutorului

1 A

2 B

3 A+D

@4 B+C

91) Spre deosebire de Taylor, pentru Fayol apectul central al comunicarii organizationale il

constituie:

A. comunicarea ierarhica

B. comunicarea ascendenta

C. comunicarea orizontala

D. comunicarea intre linii ierarhice diferite

1 A

2 C

3 A+B

@4 C+D

92) In cadrul comunicarii ascendente:

A. partile aflate in comunicare detin acelasi statut

B. partile aflate in comunicare detin statute diferite

C. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare

D. transmiterea informatiilor se face spre nivelurile ierarhice superioare

1 A+B

2 C+D

3 A+C

@4 B+C

93) Spre deosebire de comunicarea descendenta, comunicarea ascendenta:

A. are o frecventa mai redusa

B. are o frecventa mai mare

C. este specifica stilului de conducere autoritar

D. este specifica stilului de conducere democratic

@1 A+C

2 A+D

3 B+C

4 B+D

29

94) Specific comunicarii orizontale este:

A. comunicarea de la egal la egal

B. comunicarea de la sef la subordonat

C. comunicarea interdepartamentala

D. comunicarea intradepartamentala

E. comunicarea la acelasi nivel ierarhic

1 C+D

2 A+D+E

3 B+C+D

@4 A+C+D+E

5 B+C+D+E

95) Indicatorii comunicarii nonverbale sunt:

A. spatiul fizic

B. expresiile faciale

C. timpul

D. distanta personala

E. distanta sociala

1 B+D

2 B+E

3 B+D+E

4 B+C+D+E

@5 A+B+C+D+E

96) Retelele de comunicare:

A. includ canalele de comunicare virtuale

B. includ canalele de comunicare reale

C. arata cine cu cine comunica efectiv

D. arata cine cu cine poate comunica

1 A+C

@2 A+D

3 B+C

4 B+D

30

97) Structurile de comunicare pot fi:

A. eterogene

B. omogene

C. descentralizate

D. centralizate

E. intermediare

1 A+D

2 B+C

3 A+C+E

@4 B+D+E

98) Filtrajul informatiilor apare mai frecvent in:

A. comunicarea descendenta

B. comunicarea ascendenta

C. comunicarea oblica

D. comunicarea de jos in sus

1 A

2 B

3 A+D

4 C+D

@5 B+D

99) Distorsiunea informatiilor in cadrul comunicarii se face:

A. in mod voluntar

B. in mod involuntar

C. de la emitator la receptor

D. de la receptor la emitator

1 A+D

2 A+C

@3 B+C

4 B+D

100) Tehnicile de ameliorare a comunicarii organizationale sunt:

A. feedback-ul la 180 de grade

B. feedback-ul la 360 de grade

C. instruirea echipei manageriale

D. sociometria

1 A+C

2 B+C

@3 A+C+D

4 B+C+D

Document Info


Accesari: 3329
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )