Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
IMPOZITAREA PERSOANELOR FIZICE, NEREZIDENTILOR SI MICROINTREPRINDERILOR. CONVENTII FISCALE INTERNATIONALE

Drept
IMPOZITAREA PERSOANELOR FIZICE, NEREZIDENTILOR SI MICROÎNTREPRINDERILOR. CONVENTII FISCALE INTERNATIONALE

I. Impozitarea persoanelor fizice

1. Consideratii introductive

Din punct de vedere structural sau morfologic, se disting, în mod 13113o1410n

traditional, trei tipuri de impozitare a veniturilor, si anume: a) sistemul
cedular sau al impunerii separate, în care fiecare dintre diferitele categorii

de venit (cedule) sau unele venituri, obtinute de acelasi contribuabil, fac

obiectul unei cote de impozit separate; b) sistemul impunerii globale, în

cadrul caruia toate sau unele venituri, indiferent de sursa de provenienta,

obtinute de acelasi contribuabil, sunt tratate ca un singur tot de venituri

cumulate si fac obiectul unei singure formule de cota de impunere;

c) sistemul dual (dualistic) sau mixt, care rezulta din suprapunerea unui tip

de impozit global pe venitul net total asupra unui numar de impozite

separate.

180

2. Impozitul pe venit în România - art. 39 Cod fiscal

De la 1 ianuarie 2004, impozitul pe venit este reglementat prin Codul

fiscal (art. 39 si urmatoarele).

Obiectul impunerii

Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt:

a) venituri din activitati independente;

b) venituri din salarii;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

d) venituri din investitii;

e) venituri din pensii;

f) venituri din activitati agricole;

g) venituri din premii si jocuri de noroc;

h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, conform art 77ą;

i) venituri din alte surse.

Subiectul impunerii (contribuabilul). Este subiect al impozitului pe

venit persoana fizica rezidenta sau nerezidenta, denumita în continuare

contribuabil.

Pentru calculul impozitului anual asupra venitului global se aplica

baremul anual prevazut de Codul fiscal. De la 1 ianuarie 2005, cota este de

16 %, cu unele exceptii. Deducerile personale si veniturile neimpozabile

sunt prevazute în art. 45 si 56 din Codul fiscal.

3. Determinarea veniturilor

3.1. Reguli comune pentru categoriile de venituri

În categoriile de venituri prezentate se includ si orice avantaje în bani

si/sau în natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau ca plata

partiala, precum si folosirea în scop personal a bunurilor si drepturilor

aferente desfasurarii activitatii.

În vederea determinarii venitului net ca diferenta între venitul brut si

cheltuielile aferente deductibile, pentru cheltuieli se aplica urmatoarele

reguli (spre exemplu): a) cheltuielile aferente venitului sunt acele cheltuieli

efectuate în cadrul activitatilor desfasurate în scopul realizarii acestuia,

justificate prin documente; b) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil

pentru uzul personal sau al familiei sale nu sunt cheltuieli aferente

venitului; c) cheltuielile recunoscute ca deductibile sunt cele aferente

venitului, în limitele prevazute de legislatia în vigoare. (Deducerea

personala este stabilita în art. 56 din Codul fiscal).

3.2. Reguli speciale de determinare a veniturilor

181

Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale,

veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate

intelectuala, realizate în mod individual si/sau într-o forma de asociere,

inclusiv din activitati adiacente.

Metode de determinare. Venitul net din activitati independente se

determina în sistemul real, pe baza datelor din contabilitatea în partida

simpla.

Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala reprezinta

totalitatea încasarilor în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura

realizate din drepturi de proprietate intelectuala.

Beneficiarii de venit datoreaza în cursul anului un impozit retinut la

sursa, reprezentând plati anticipate, stabilite în situatiile si în cuantumurile

urmatoare:

a) 10% din venitul brut încasat, în cazul veniturilor din drepturi de

proprietate intelectuala;

b) 10% din venitul brut încasat, ca urmare a valorificarii de bunuri în

regim de consignatie;

c) 10% aplicat la venitul brut încasat, ca urmare a unor activitati

desfasurate în baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial.

Venituri din salarii - art. 55 Cod fiscal

Sunt asimilate salariilor în vederea impunerii, spre exemplu:

a) indemnizatiile din activitati desfasurate, ca urmare a unei functii de

demnitate publica, stabilite potrivit legii;

b) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile,

sporurile si alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii;

c) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net,

cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati

comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este

actionar majoritar, precum si regiile autonome.

d) veniturile realizate din încadrarea în munca, ca urmare a încheierii

unei conventii civile de prestari de servicii.

Determinarea venitului din salarii se face astfel:

Venitul brut din salarii reprezinta suma veniturilor realizate de

salariat pe fiecare loc de realizare a venitului.

Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut a

urmatoarelor cheltuieli, dupa caz:

a) contributiile obligatorii datorate, potrivit legii (pentru protectia

sociala a somerilor, pentru asigurarile sociale de sanatate, contributia182

individuala de asigurari sociale, precum si alte contributii obligatorii

stabilite prin lege, dupa caz);

b) o cota de 15 % din deducerea personala de baza acordata cu titlu

de cheltuieli profesionale, la locul de munca unde se afla functia de baza.

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar

reprezentând plati anticipate, care se calculeaza si se retine la sursa de catre

platitorii de venituri.

Obligatiile platitorilor de venit si ale contribuabililor

Platitorii de salarii si de venituri asimilate au obligatia de a calcula si

de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni si de a-l vira la bugetul

de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare.

Platitorii de venituri completeaza fisa fiscala cu datele personale ale

contribuabilului, mentiunile referitoare la deducerile personale, veniturile din

salarii obtinute si impozitul retinut si virat în cursul anului, precum si

rezultatul regularizarii impozitului platit pe venitul anual sub forma de salarii.

Venituri din cedarea folosintei bunurilor - art. 61

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile în bani

si/sau natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile,

obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.

Determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor se face

astfel: venitul brut reprezinta totalitatea sumelor în bani si/sau echivalentul

în lei al veniturilor în natura, realizate de proprietar, uzufructuar sau alt

detinator legal. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad,

conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a

altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina prin deducerea din

venitul brut a unei cote de cheltuieli de 25%.

Venituri din investitii - art. 65-67

Definirea veniturilor

Potrivit art. 65 din Codul fiscal, veniturile din investitii cuprind:

a) dividende;

b) venituri impozabile din dobânzi;

c) câstiguri din transferul titlurilor de valoare;

d) venituri din vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza

de contract, precum si orice operatiuni similare;

e) venituri din lichidare /dizolvare fara lichidarea unei persoane

juridice

Titlurile de valoare reprezinta orice valori mobiliare, titluri de

participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar

183

calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si

partile sociale.

Veniturile impozabile din dobânzi sunt toate veniturile sub forma de

dobânzi, cu unele exceptii.

Mod de determinare. Sunt prevazute reguli speciale pentru

determinarea fiecarei categorii de venituri incluse în veniturile din investitii.

Veniturile sub forma de dividende se impun cu cota de 10%, iar

sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare se impun cu

cota de 16% din suma acestora, cu unele exceptii.

Veniturile sub forma de dobânzi se impun cu o cota de 10% din

câstigurile din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vânzarecumparare

de valuta la termen, precum si pentru alte operatiuni similare.

Impozitul retinut este impozit final.

Venituri din pensii. Este impozabila totalitatea veniturilor nete,

încasate cu titlu de pensie de catre contribuabili, platite din fonduri

constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurare sociala,

inclusiv cele din scheme facultative de pensii ocupationale si cele primite

cu titlul de pensie finantata de la bugetul de stat, potrivit legii, pentru partea

care depaseste suma de 9.000.000 lei pe luna. Venitul impozabil din pensii

se determina prin deducerea din suma veniturilor nete din pensii a unei

sume fixe neimpozabile lunare de 9.000.000 lei.

Venituri din activitati agricole. Apartin acestei categorii, de venituri

impozabile, veniturile ce se obtin din cultivarea si valorificarea florilor,

legumelor si zarzavaturilor, în sere si solarii, precum si a arbustilor,

plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si

pomicole si altele asemenea.

Cota de impunere este de 16% si se aplica asupra venitului net, care

se determina pe baza normelor de venit. Declaratia de impunere se depune

la organul fiscal pe raza caruia se afla terenul pâna la data de 30 iunie a

anului fiscal. Este un impozit final.

Venituri din premii si din jocuri de noroc - art. 75-77

Sunt definite de Codul fiscal separat, ca fiind venituri din concursuri

si din jocuri de noroc, altele decât cele realizate ca urmare a participarii la

jocuri de tip cazinou, masini electronice cu câstiguri si altele decât cele

prevazute la art. 42 din Codul fiscal.

Venitul net este diferenta dintre venitul din premii, sau din jocuri de

noroc, si suma reprezentând venit neimpozabil.

184

Venitul din premii se impune cu 16% din venitul net, iar cel din

jocuri de noroc cu 20% din venitul net, iar daca depaseste 100 milioane lei

cu 25% (Legea nr. 163/2005).

Venitul neimpozabil este de 6.000.000 lei pentru fiecare câstig

realizat într-o singura zi.Veniturile din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul

personal

Sunt supuse impozitarii veniturile realizate din transferul dreptului de

proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenului aferent acestora,

care se înstraineaza în termen de pâna la 3 ani inclusiv, de la data

dobândirii, precum si veniturile realizate din transferul dreptului de

proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobândite dupa 1

ianuarie 1990.

Venitul impozabil din transferul proprietatilor imobiliare, cu unele

exceptii, reprezinta diferenta favorabila dintre valoarea de înstrainare a

proprietatilor imobiliare, terenuri si/sau constructii, si valoarea de baza a

acestora.

Valoarea de baza a bunurilor imobile mentionate mai sus se stabileste

în functie de modalitatea de dobândire, în conditiile prevazute de art. 77ą-

77ł din Codul fiscal (modificate prin Legea nr. 163/2005, în M.Of. nr. 466

din 1 iunie 2005).

Venituri din alte surse. Veniturile din alte surse decât cele examinate

se impun cu o cota de 16%, cu unele exceptii.

4. Aspecte fiscale internationale

Persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate

independenta, prin intermediul unui sediu permanent în România, sunt

impozitate la venitul net din activitatea independenta, ce este atribuibil

sediului permanent. În schimb, daca desfasoara o activitate dependenta, li

se aplica regulile de la impozitul pe venit din salarii, daca sunt îndeplinite

anumite conditii (art. 87 din Cod).

Persoanele fizice nerezidente care obtin alte venituri decât cele

prevazute la art. 87, 88 si la Titlul V datoreaza impozit potrivit

reglementarilor din Titlul III (Impozitul pe venit).

Creditul fiscal extern se acorda daca sunt îndeplinite, cumulativ,

urmatoarele conditii: a) impozitul aferent venitului realizat în strainatate a

fost platit direct sau prin retinere la sursa; b) impozitul datorat si platit în

strainatate este de aceeasi natura cu impozitul pe venit datorat în România.

Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei

impuneri, beneficiarul venitului va prezenta, organelor fiscale din România,

certificatul de rezidenta fiscala.

185

5. Venitul net anual impozabil

Stabilirea venitului net anual impozabil

Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare din categoriile de

venituri prevazute de art. 41 lit. a), c) si f), adica venituri din activitati

independente, din cedarea folosintei bunurilor si din unele activitati

agricole, prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

Pierderea fiscala anuala înregistrata pe fiecare sursa din activitati

independente, cedarea folosintei bunurilor si din unele activitati agricole se

reporteaza si se compenseaza cu venituri obtinute din aceeasi sursa de

venit din urmatorii 5 ani fiscali.

Pierderile provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza

cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate în strainatate, pe fiecare

tara, înregistrate în urmatorii 5 ani fiscali (Legea nr. 163/2005).

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din

cedarea folosintei bunurilor si din unele activitati agricole sunt obligati sa

efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, cu exceptia

veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.

Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin

emiterea de decizii.

Platile anticipate se efectueaza în 4 rate egale, pâna la data de 15

inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de

organul fiscal competent, pe baza declaratiei de venit, prin aplicarea cotei

de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv.

II. Impozitarea nerezidentilor si reprezentantelor

1. Impozitul pe venitul nerezidentilor - art.113

Definirea nerezidentilor. Este considerata nerezidenta orice

persoana fizica, care nu are resedinta sau domiciliul stabil în România sau

care nu este prezenta în România pentru o perioada sau perioade ce

depasesc în total 183 de zile, pe parcursul oricarei perioade de 12 luni

consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, precum si

persoanele juridice straine si orice alta entitate înregistrata în strainatate.

Pentru detalii a se vedea art. 7 , pct. 17, 22, 23,24, 25 si 29 din Codul fiscal.

Regimul fiscal general aplicabil nerezidentilor. Reglementarile

fiscale române prevad impunerea veniturilor fara a face deosebire daca

186

subiectul impunerii este român sau strain, aplicându-se principiul

nediscriminarii, care reprezinta o trasatura esentiala a legislatiei române.

Regimul fiscal special aplicabil unor venituri realizate de

nerezidenti. Unele venituri, obtinute din România de nerezidenti, sunt

supuse unui impozit pe venit prin retinere la sursa, cu cote proportionale.

Categoriile de venituri, cotele si baza de impunere

Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile realizate din

România se calculeaza, se retine si se varsa de catre platitorii de venituri:

a) 10% din veniturile din dobânzile de la un rezident;

b) 15% pentru veniturile din comisioanele platite în favoarea nerezidentilor;c) 15% pentru dividendele de la o persoana juridica româna;

d) 15% pentru veniturile provenind din prestari de servicii de orice

natura, precum si din consultatii medicale si operatii chirurgicale;

e) 15% pentru veniturile din redevente platite nerezidentilor;

f) 20% în cazul veniturilor platite nerezidentilor obtinute la jocurile

de noroc practicate în România, de fiecare joc de noroc, într-o singura zi;

g) 15% în cazul premiilor în bani si/sau în natura, acordate în

concursurile organizate în România;

h) 15% în cazul oricaror alte venituri obtinute din România, altele

decât cele de mai sus.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotelor mentionate asupra

veniturilor brute platite nerezidentilor, transformate în lei la cursul de

schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României.

Impozitul este definitiv si se varsa la bugetul de stat pâna la data de 25

inclusiv a lunii urmatoare celei în care s-a platit venitul, la cursul din ziua

precedenta celei în care se efectueaza plata catre bugetul de stat. Unele

venituri ale nerezidentilor au alt regim fiscal.

2. Impozitul pe reprezentante

Subiectii impunerii. Codul fiscal a modificat substantial

reglementarea în cauza. Astfel, contribuabili sunt considerati orice persoana

juridica straina care are o reprezentanta autorizata sa functioneze în

România, potrivit legii.

Stabilirea impozitului. Impozitul pe reprezentanta este anual si consta

din echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, la cursul de schimb al pietii

valutare, comunicat de BNR, din ziua precedenta celei în care se efectueaza

plata impozitului catre bugetul de stat.

187

Impozitul se plateste în 2 transe egale, pâna la datele de 20 iunie si

20 decembrie.

III. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Microîntreprinderea este definita de Codul fiscal (art. 103) ca fiind o

persoana juridica româna care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii,

la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) are înscris în obiectul de activitate productia de bunuri materiale,

prestarea de servicii si/sau comertul;

b) are de la 1 pâna la 9 salariati inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a

100.000 euro;

d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele

decât statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Optiunea de a plati acest impozit apartine microîntreprinderilor si se

adopta în conditiile prevazute de Codul fiscal.

Cota de impozit este de 3% din veniturile din orice sursa ale

microîntreprinderilor.

Baza de impozitare o constituie veniturile din orice sursa, din care se

scad:

a) veniturile din variatia stocurilor;

b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor

guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

d) veniturile din provizioane;

e) veniturile din anularea datoriilor si majorarilor datorate bugetului

statului;

f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare

pentru pagube la activele corporale proprii.

Impozitul se plateste trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii

urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

IV. Conventii fiscale internationale

Fenomenul de dubla impunere internationala poate fi definit ca o

impunere la impozite comparabila în doua sau mai multe state a veniturilor

sau elementelor de avere ale aceluiasi contribuabil, pentru o perioada de

timp limitata.

188

Eliminarea dublei impuneri internationale reprezinta o necesitate,

spre a asigura dezvoltarea în continuare a relatiilor economice

internationale.

Degrevarea unilaterala de dubla impunere internationala. Un

instrument juridic intern de evitare sau limitare a dublei impuneri

internationale îl reprezinta chiar unele prevederi ale legislatiei fiscale. În

legislatia fiscala din România s-au adoptat si se aplica principiile

teritorialitatii si cetateniei, în ce priveste asezarea impozitelor si taxelor.

Potrivit criteriului teritorialitatii, impozitele si taxele se aplica asupra

veniturilor obtinute si bunurilor dobândite pe teritoriul statului român,

indiferent daca beneficiarul sau dobânditorul este cetatean român sau strain.

În conformitate cu criteriul cetateniei, impozitele si taxele din România se

aplica cetatenilor români pentru veniturile si bunurile obtinute atât în tara,

cât si în strainatate.

Prin aceste criterii nu se poate elimina integral dubla impozitare

internationala, fapt pentru care si România a procedat la încheierea de

conventii pentru evitarea acestei duble impozitari cu peste 70 de state.

Aceste conventii prevad reguli cuprinzând criterii si solutii pentru

evitarea dublei impuneri pe venit si pe avere, în ce priveste fiecare categorie

de impozit, cu trasaturi specifice.

De asemenea, sunt stabilite metode de evitare a dublei impuneri, cum

sunt metoda scutirii si cea a creditarii, fiecare metoda având doua variante.


Document Info


Accesari: 4311
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )