Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
PROTECTIA MARCILOR SI INDICATIILOR GEOGRAFICE

Drept
PROTECTIA MARCILOR SI INDICATIILOR GEOGRAFICE

A. Marcile

1.1. Notiunea de marca

- Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la

deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de

cele apartinând altor persoane;

- pot constitui marci: semne distinctive, cum ar fi: cuvinte (inclusiv

nume de persoane), desene, litere, cifre, elemente figurative, forme

tridimensionale si în special forma produsului sau a ambalaju 14514r1711o lui, sau

combinatii de culori, precum si orice combinatie a acestor semne;

- dreptul asupra marcii este dobândit si protejat prin înregistrarea

acesteia la OSIM;

- este un element încorporat al fondului de comert.

1.2. 1.2. Functiile marcii: de diferentiere a produselor si serviciilor si de

indicare a originii acestora; de garantie a calitatii; de organizare a pietei; de

monopol; de reclama; de protectie a consumatorilor.

1.3. Conditiile protectiei marcilor

a) Conditia reprezentarii grafice ;

b) Conditia distinctivitatii;

c) Conditia disponibilitatii semnului ales ca marca.

1.4. Cererea de înregistrare a marcii

Dreptul la marca apartine persoanei fizice sau juridice care a depus

prima, în conditiile legii, cererea de înregistrare a marcii (sistemul atributiv);

cererea de înregistrare a unei marci contine: datele de identificare a

solicitatorului, reproducerea marcii si indicarea produselor sau

serviciilor pentru care înregistrarea este ceruta,; redactata în limba româna,

ea se depune la OSIM si constituie depozitul national reglementar al

marcii.

1.5. Depozitul national reglementar al marcii (D.N.R.)

- data D.N.R. este data la care a fost depusa la OSIM cererea de

înregistrare a marcii.

1.6. Dreptul de prioritate unionista

- când o cerere de înregistrare a marcii a fost reglementar depusa

pentru prima data într-o alta tara membra a Uniunii de la Paris sau membra a
Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), solicitantul poate revendica

data primului depozit printr-o cerere de înregistrare în România a aceleiasi

marci; singura conditie care se cere este ca aceasta ultima cerere sa fie depusa

la OSIM în termen de 6 luni de la data constituirii primului depozit;

1.7. Dreptul de prioritate de expozitie

Beneficiaza de acest drept solicitantul care: a prezentat anumite

produse sau servicii în cadrul unei expozitii internationale oficiale sau

oficial recunoscute (organizata în România sau într-un alt stat membru al

Conventiei de la Paris); a depus la OSIM, în termen de 6 luni de la data

primei prezentari în expozitie, o cerere de înregistrare a marcii sub care au

fost prezentate acele produse si servicii;

1.8. Divizarea depozitelor

La cererea solicitantului cererii de înregistrare a marcii care se refera la

mai multe produse sau sarcini, depozitul multiplu (cererea) poate fi difuzat (a)

în doua sau mai multe depozite (cereri); cererile divizionare pastreaza data

de depozit a cererii initiale si, daca este cazul, si beneficiul dreptului de

prioritati (unionista sau de expozitie); divizarea cererii initiale se poate cere:

în cursul procedurii de examinare a marcii la O.S.I.M.; în cursul procedurii

din cadrul Comisiei de reexaminare a O.S.I.M.; în cursul oricarei proceduri

de apel sau de recurs formulat împotriva deciziei de înregistrare a marcii;

- daca documentele cerute de O.S.I.M. pentru divizarea cererii initiale

si data legala nu se depun în termen de 3 luni de la data solicitarii divizarii,

O.S.I.M. ia act de renuntare la divizarea cererii initiale.

2. Procedura de înregistrare a marcii

2.1. Examinarea preliminara a cererii

O.S.I.M. examineaza, în termen de o luna de la data primirii cererii de

înregistrare a marcii, daca cererea îndeplineste conditiile legale si i s-a

atribuit data de depozit; daca cererea nu îndeplineste conditiile legale,

O.S.I.M. va notifica solicitantului, acordând un termen de 3 luni pentru

completarea lipsurilor. În acest caz, data de depozit va fi cea când se

completeaza lipsurile. Daca nu se completeaza, cererea se respinge.

2.2. Examinarea în fond a cererii de înregistrare

- cererea de înregistrare a marcii se examineaza în fond, în termen de

6 luni de la data platii datei de înregistrare si examinare a cererii;

377

- când un motiv de refuz se aplica numai la anumite produse sau

servicii pentru care s-a solicitat înregistrarea marcii, se va refuza înregistrarea

doar pentru aceste produse sau servicii;

- hotarâri pe care le poate lua O.S.I.M.: înregistrarea si publicarea

cererii; respingerea cererii; va lua act de respingerea cererii.

2.3. Înregistrarea si publicarea marcii

- O.S.I.M. decide înregistrarea si publicarea marcii în Buletinul Oficial

de Proprietate Industriala (BOPI), daca sunt îndeplinite conditiile legale.

2.4. Opozitia la înregistrarea si publicarea marcii

Potrivit legii (art. 23), pot formula opozitie: titularul unei marci

anterioare; titularul unei marci notorii; titularul unui drept anterior cu privire

la imaginea sau numele patronimic; titularul unui drept asupra unei indicatii

geografice protejate; titularul unui drept asupra unui teren sau model

industrial protejat; titularul unui alt drept de proprietati industriale sau al unui

drept de autor; orice alta persoana interesata.

O.S.I.M. va notifica solicitantului opozitia formulata, conform legii;

opozitiile se solutioneaza de catre o comisie de examinare a O.S.I.M.

2.5. Retragerea, limitarea sau modificarea cererii

Solicitantul poate, în orice moment, sa-si retraga cererea de

înregistrare a marcii sau sa-si limiteze lista de produse sau servicii pentru care

s-a cerut înregistrarea marcii; el poate sa-si modifice cererea, dar numai

pentru rectificarea numelui sau a adresei sale, ori pentru rectificari ce nu

afecteaza esential marca sau nu extind lista de produse sau de servicii.

2.6. Caile de atac împotriva hotarârii O.S.I.M.:

a) contestatiile administrative; pot fi contestate: decizia prin care, în

urma examinarii preliminare, cererea de înregistrare a marcii a fost oprita;

decizia prin care, în urma examinarii de fond, cererea a fost respinsa; deciziade respingere a cererii de înregistrare pronuntata de comisia de examinare a

dispozitiilor formulate;

- termenul de formulare a contestatiilor este de 3 luni de la

comunicarea deciziilor;

- contestatiile se solutioneaza de o comisie de reexaminare din cadrul

O.S.I.M.;

- decizia comisiei de reexaminare (de admitere sau respingere a

contestatiei) poate fi atacata în fata instantelor judecatoresti;

b) cai de atac în fata instantelor de judecata: deciziile comisiei de

reexaminare pot fi atacate cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare,

la instanta competenta; hotarârea data în apel poate fi atacata cu recurs, la

instanta competenta, în termenul de drept comun (15 zile de la comunicare).

2.7. Înregistrarea marcii si eliberarea certificatului de înregistrare

- potrivit legii (art. 28), când deciziile de înregistrare a marcilor au

ramas definitive, marcile se înregistreaza în Registrul National al Marcilor,

iar O.S.I.M. elibereaza titularului certificatul de înregistrare.

2.8. Durata, reînnoirea si modificarea marcii

- durata de protectie a marcii este de 10 ani, dar înregistrarea unei

marci poate fi reînnoita la cererea titularului;

- cererea de reînnoire poate fi facuta înainte de exprimarea duratei de

protectie în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea

termenului de 10 ani;

- reînnoirea opereaza începând cu ziua imediat urmatoare expirarii

duratei de protectie în curs; se înscrie în Registrul National al Marcilor si se

publica în BOPI;

- pe durata protectiei marcii, titularul poate solicita introducerea de

modificari neesentiale ale unor elemente de marci, sub conditia ca asemenea

modificari sa nu afecteze imaginea de ansamblu a marcii.

3. Titularul dreptului la marca

- dreptul de marca poate fi dobândit de orice persoana fizica sau

juridica, ce exercita o investitie, un comert sau presteaza un serviciu;

- legea nu impune conditia desfasurarii activitatii la data formularii

cererii de înregistrare, dar impune conditia folosirii efective a marcii

înregistrate, sub sanctiunea decaderii din drepturile conferite de marca;

- în cazul persoanei juridice se cere conditia specialitatii capacitatii de

folosinta;

- subiectele marcilor pot fi: subiecte ale dreptului la marca

individuala; subiecte ale dreptului la marca colectiva; subiecte ale dreptului la

marca de certificare.

4. Continutul dreptului de marca

a) dreptul de prioritate (art. 9) - cel ce a efectuat mai întâi depozitul

unei cereri de înregistrare este recunoscut ca titular al marcii; b) dreptul de

folosire în exclusivitate (art. 45 alin. 1) - permite titularului folosirea în

exclusivitate a marcii pentru acele produse si servicii pentru care a fost facuta

înregistrarea; c) expertizarea dreptului de marca (art. 37) - titularul unei

379

marci înregistrate nu poate cere sa se interzica altor persoane detinerea,

oferirea spre vânzare sau comercializare a produselor care poarta aceasta

marca, pentru produsele care au fost puse în comert de însusi titularul sau cu

consimtamântul acestuia.

5. Transmiterea drepturilor asupra marcii

5.1. Cesiuni si licente

Drepturile asupra marcii pot fi transmise prin cesiune sau prin licenta,

oricând în cursul duratei de protectie.

a) Cesiunea poate fi: totala, daca se refera la toate produsele sau

serviciile pentru care marca este înregistrata; partiala, daca se transmit

drepturile asupra marcii pentru o parte din produse sau servicii.

b) Licenta poate fi exclusiva si neexclusiva, totala sau partiala;

licentele se înscriu în Registrul National al Marcilor si se publica în BOPI;

licenta e opozabila tertilor de la data înscrierii;

6. Stingerea drepturilor asupra marcii înregistrate

Drepturile asupra marcii se sting prin:

a) renuntarea titularului de marca pentru toate/sau o parte dintreprodusele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrata;

b) decaderea titularului din drepturile conferite de marca;

c) anularea înregistrarii marcii pentru motive legale;

d) expirarea duratei de valabilitate a certificatului de înregistrare.

B) Indicatiile geografice

1. Notiunea de indicatie geografica (i.g.)

- reprezinta denumirea care serveste la identificarea unui produs

originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în

care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici determinate pot fi în

mod esential atribuite acestei origini geografice.

2. Modalitati de dobândire a protectiei pentru indicatiile

geografice

- protectia i.g. se dobândeste prin:

a) înregistrarea i.g. la O.S.I.M. potrivit legii sau conventiilor la

care România este parte;

b) pe calea unor conventii bilaterale sau multilaterale la care

România este parte.

3. Titularul înregistrarii si al dreptului de folosire a

indicatiilor geografice

Pot solicita la O.S.I.M. înregistrarea unei i.g.:

- asociatiile de producatori care desfasoara o activitate de

productie în zona geografica pentru produsele avute în vedere în

cuprinsul cererii;

- persoanele care produc sau comercializeaza produsele pentru

care indicatiile geografice au fost înregistrate.

4. Procedura înregistrarii indicatiilor geografice:

- daca cererea îndeplineste conditiile legale, O.S.I.M. decide:

. înregistrarea i.g. în Registrul National al Indicatiilor

Geografice;

. acordarea dreptului de utilizare a i.g. solicitantului;

. în termen de 2 luni de la data deciziei de înregistrare O.S.I.M.,

publica i.g. în P.O.P.I. si elibereaza certificatul de înregistrare a i.g.;

- sunt excluse de la înregistrare i.g. care:

a) nu sunt alcatuite din denumiri geografice reale si exacte si nu

servesc la identificarea unor produse realizate în acel areal, ori aceste

produse nu au o calitate, o reputatie sau alte caracteristici determinate

care pot fi, în mod eventual, atribuite acestei origini geografice;

b) sunt denumiri generice ale produselor;

c) sunt susceptibile de a induce publicul în eroare asupra naturii,

originii, modului de obtinere si a calitatii produselor;

d) sunt contrare ordinii publice si bunelor moravuri.

5. Durata de protectie a i.g. este nelimitata si curge de la data

depunerii cererii la O.S.I.M.

Dreptul de utilizare a i.g. se acorda pe o perioada de 10 ani, cu

posibilitate de reînnoire nelimitata.

6. Transmiterea dreptului de folosire a i.g. este interzisa.

7. Anularea înregistrarii i.g. si decaderea din dreptul de a

folosi i.g. înregistrata

a) anularea

- la cererea oricarei persoane interesate, Tribunalul Bucuresti

poate anula înregistrarea unei i.g. daca:

. înregistrarea s-a facut pentru denumiri excluse de la

înregistrare;

381

. înregistrarea s-a facut fara certificarea Ministerului

Agriculturii si Alimentatiei ori a autoritatilor competente din tara de

origine a solicitantului;

b) decaderea

- nerespectarea conditiilor de calitate si a caracteristicilor

specifice produsului din zona la care se refera i.g. este sanctionata de

Tribunalul Bucuresti cu decaderea persoanelor autorizate de a folosi

i.g.

8. Apararea dreptului asupra marcilor si indicatiilor

geografice

a) prin mijloace de drept administrativ;

b) prin mijloace de drept civil;

c) prin mijloace de drept penal cum ar fi:

. actiunea în contrafacere;

. actiunea în concurenta neloaiala.


Document Info


Accesari: 3463
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )