Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
BAZE DE DATE - pasii

Access


ACCESS -

BAZE DE DATE - pasiiI. Construire de baze de date

crearea de tabele;

ata[area la o tabel` exterioar`;

importarea datelor;

exportarea datelor;

rela]ii \ntre tabele

crearea de asocieri \n interog`ri;

afi[area articolelor asociate dintr-un formular sau subraport;

for]area integrit`]ii referen]iale pentru a proteja rela]iile dintre tabele \n momentul ad`ug`rii, modific`rii sau [tergerii articolelor;

rela]ia 1 la mai mul]i;

rela]ia mai mul]i la mai mul]i;

rela]ia 1 la 1;

asociere intern`;

asociere extern`: - st#nga;

- dreapta

crearea de formulare

modul Design (proiectare)

modul Datasheet (foaie de date)

modul Form (formular)

a)     \n formular:

creem controalele (obiectivele)

le: select`m

repozi]ion`m

aliniem

redimension`m

b)     sec]iunile formularului

form header - \nceput de formular

page header - \nceput de pagin`

detail (con]inutul formularului)

page footer - sf#r[it de pagin`

form footer - sf#r[it de formular

crearea de subformulare

metode de creare a subformularelor:

construim un nou formular bazat pe o interogare

FORM Wizard

Main/ Subform

deschiz#nd un formular deja creat \n modul Design

TOOLBOX

Butonul Subform/Subreport

Creem un nou obiect

creem un formular principal [i un subformular

le salv`m pe am#ndou`

I. Construire de baze de date

deschidem formularul principal \n modul Design

tragem numele formularului din fereastra Database \n cadrul

formularului principal

stabilim propriet`]ile subformularului

construim o structur` de formulare imbricate

utilizarea obiectelor OLE

TOOLBOX sau EDIT

INSERT OBJECT

Object Frame sau Bond Object Frame

\l folosim c#nd avem datele \n alte tabele

construim obiect OLE care se salveaz` direct \n

formular , nu este \n alt` parte

tragem cu mouseul \n formular

II. Exploatare baze de date

interog`ri [i rapoarte

creare de interog`ri

definirea criteriilor de selec]ie astfel:

NEW QUERY

QUERRY Wizards

Crosstale query - prezint` datele sub form` de tabel

Find Duplicates query - caut` articolele duplicate dintr-o

tabel` sau interogare

Find Undmatched query - caut` toate articolele dintr-o

tabel` ce nu sunt \n rela]ie cu articole din alte tabele

Archieve query - copiaz` articole dintr-o tabel` \n alt`

tabel` nou` [i le [terge din tabela original` (le mut`)

pentru a crea o nuo` interogare:

cu Query Wizard

New Query (interogare nou`)

Query Design (proiectarea interog`rii)

Add Tables (Show Tables in Access 95)

Alegem tabelele corespunz`toare interog`rii sau interog`rile

care con]in datele necesare

\nchidem aceast` fereastr` (Add Tables)

o deschidem dac` mai avem nevoie de alt` interogare

dac` am creeat mai multe tabele vedem linii \ntre tabele

= rela]iile dintre ele

suntem \n query Design

\n partea de jos sunt c#mpurile interog`rii

pentru a ad`uga un c#mp \n interogare facem dublu

click pe el sau \l tragem \n fereastr` (gril`), \n pozi]ia

dorit`

dac` vrem s` ducem mai multe c#mpuri, le select`m cu

shift-click sau CTRL-click

II. Exploatare baze de date

tragem \n interogare peste toate c#mpurile (dac` vrem

s` le \nlocuim)

select`m c#mpurile pentru aducere

select`m c#mpurile unde ducem \n gril`

venim peste ele

sau

-tragem semnul asterix din c`su]a tabelulei de gril`

pentru a selecta un c#mp din grila interog`rii

clic deasupra c#mpului (numelui)

c#mpul poate fi mutat \n alt` pozi]ie

selectat

mutat

poate fi [ters cu Delete

putem insera un alt c#mp \n fa]a lui

ap`s`m tasta insert

dac` vrem s` schimb`m numele c#mpului din

interogare:

clic \n st#nga numelui existent \n gril`

scriem noul nume urmat de :

dac` vrem ca \n interogare s` se vad` din ce tabel` face

parte fiecare c#mp

Table Name

\n gril` va ap`rea

sub r#ndul Field

Table Name

SORT - specific`m pentru fiecare c#mp

ordinea de sortare:

Ascending

Descending

Non sorted

Dynaset - nu se afi[eaz`

c#mpul

Show

Specific`m dac` c#mpul este inclus

ca o coloan` \n dynaset

Sau

Este folosit doar pentru criterii de

Selec]ie

dac` vrem ca \n gril` s` apar` [i c#mpurile rezultate \n

urma opera]iilor

click pe c#mpul Fields

ap`s`m butonul drept mouse

build

apare fereastra Expression Builder

construim expresia dorit`

putem introduce [i valori din

c#mpurile unor formulare

II. Exploatare baze de date

Ex. Forms ! (clien]i) ! (Nume)

fereastra Query

modul Design - creem defini]ia interog`rii

modul Datasheet - vedem rezultatele interog`rii

SQL - vedem instruc]iunile SQL

definirea criteriilor de selec]ie

trecem \n gril` c#mpul Criteria

dac` introduc valori \n dreptul mai multor c#mpuri, pe

acela[i r#nd selectez doar acele articole care \ndeplinesc

cel putin una din condi]iile puse.

Operatori pentru specificarea criteriilor de selec]ie   

<

>

<=

>=

<>

Like

Between

Not

Expresii

Integer cu Double- fac compar`ri \ntre

date de tip numeric diferit (ex. 45 =

45.98 sau Date/Time cu formate

diferite)

propriet`]ile interog`rilor

View

Properties

Toolbar

Click dreapta

Shortmenu

Properties

C#nd \n interogare, numele tabelei este incomod folosim Alias pentru lista respectiv`

Propriet`]i:

Outout Fields - yes - toate c#mpurile sunt \n dynaset

Top Values - este implicit all - s` afi[eze toate

interog`rile

dac` este setat pe 10 sau 200 sunt afi[ate doar 10

sau 200 de articole din interogare

se poate introduce o valoare procentual`

Unique Values - este implicit No

yes - articolele duble sunt eliminate

Unique Records -implicit yes - elimin` articolele duble

din tabelele de baz`

II. Exploatare baze de date

No - atunci \n interogare apar toate

articolele

aceste 2 propriet`]i nu pot fi puse ambele pe yes =

nedeterminare

salvarea [i rularea interog`rilor (interogarea salvat` devine obiect al bazei de date)

File

Save sau

Save as

Sau

TOOLBAR

Butonul de salvare

Numele trebuie s` fie diferit de cel al tabelei pentru c` scrie

peste tabel` (o distruge)

rularea interog`rii

fereastra de interog`ri

Open

Design

Query

Run

Sau

TOOLBAR

Run

Interog`ri - care culeg date din mai multe tabele

sorteaz` datele

filtreaz`

datele rezultate se depun \n

dynaset

ac]iune - ac]iuni de

[tergere - Delete Query

ad`ugare - Append Query

modificare - Update Query

creare de tabele noi - Make Table

Query

Cum proced`m:

Select

Meniul Query (sau Toolbar)

Delete

Update

(Update to - c#nd \nlocuim datele gre[ite)

Make Table - creeaz` o

nou` tabel`

Select

Meniul Query

Make Table

Sau

II. Exploatare baze de date

click pe Toolbar

introducem numele

tabelei

Append - adaug` date la o

tabel` existent`

Select

Filtr`m datele care

trebuiesc ad`ugate

Interogarea se

transform` \n

Append

Specific`m tabela la

care se vor ad`uga

noile articole

|n grila interog`rii

|n c#mpul Field

specific`m c#mpul

din care se adaug`

valoarea

\n r#ndul Append to

specific`m c#mpul \n

care se adaug` valoarea

III. Creare    de rapoarte

Metode de extragere a datelor din Baza de Date folosind:

interog`rile listare pe ecran

formularele

rapoartele - pentru listarea la imprimant`

rapoarte:

grupuri de date;

subformulare;

subrapoarte;

grafice;

imagini;

linii

fonturi speciale

Creare raport

Fereastra de rapoarte

New

New Report

Cu Report Wizards (Vr`jitorii)

Select`m sursa raportului

o tabel`

o interogare

Auto Report Wizard - creeaz` sistemul

Groups/Totals Report - organizeaz` date \n grupuri [i

le afi[eaz` tabelar/columnar

III. Creare de rapoarte

se pot calcula totaluri

pentru fiecare grup

totaluri pentru tot raportul

Mailing Label Wizard - afi[eaz` sub form` de etichete

[i plicuri numele

Tabular Wizard - tabel - fiecare r#nd reprezint` un

articol din sursa raportului

Finish

F`r` Report Wizards - Manual

New Report

Blank Report

Toolbox

Ad`ug`m toate controalele, propriet`]ile [i textele

manual, ca la formulare

salvarea raportului

File

Save sau Save As

D`m un nume raportului de maximum 64 caractere

vizualizare raport

Design View - putem face modific`rile raportului:

ad`ugare de noi controale

schimbarea controalelor

aranjarea controalelor

Sample Preview - verificare - fonturi ; dimensiuni; mod

de aranjare \n pagin` a informa]iei

Print Preview - de aici poate fi exportat \n Word sau

Excel cu Toolbar(click pe Output to Excel

- Setare pagin`

File

Page Setup

Sau

Modul preview

Toolbar

Orientation

Portret sau Landscape

pentru tip`rire raport

Database

Selectat

File

Print

Sau

Toolbar

Print

Select`m    - paginile de listat

num`rul de copii

III. Creare    de rapoarte

- dac` s-a [ters raportul din gre[eal` list`m la imprimant` definirea raportului \n care sunt incluse propriet`]ile controalelor din raport

File

Print Definition

sec]iunile raportului

Report Header - antetul raportului

Page Header - antetul paginii

Insert

Page Numbers

Date and Time (dac` vrem!)

Detail - se repet` pentru fiecare \nregistrare

Dac` este nevoie de mai multe sec]iuni detail

introducem subrapoarte \n raport

Page Footer - subsolul de pagin`

Report Footer - subsolul de raport

totaluri

contoriz`ri

View

Sorting and Grouping

Sau

Toolbar

Sorting and Grouping

definim cheile din raport

ordinea de sortare

propriet`]ile fiec`rui grup din raport

Field Expresion - specific` c#mpurile din raport, dup`

care facem sort`rile

SORT ORDER - ascending sau descending

pentru a [terge o cheie din raport

select`m r#ndul care con]ine cheia

Del

Pentru multe rapoarte

Raportul se ]mparte ]n mai multe sec]iuni (grupuri)

Grupul = afi[area grupat` a unor colec]ii de

articole

Datele se grupeaz` dup`:

C#mp maxim 10 nivel

Expresie

Putem pune antete sau subsoluri pe grupuri

Grup Header - yes

Grup Footer - yes

Pentru a tip`ri un grup pe o pagin`

Keep Together pe valoarea Whole Group

Group On - specific`m dup` ce criterii s` se fac`

gruparea

Dup` fiecare valoare

III. Creare de rapoarte

Dup` primul caracter (la texte)

La Date/Time dup` an, lun`, zi, or`

\n subsolurile grupurilor putem afi[a : totaluri,

contoriz`ri

evenimentele raportului

Open

Activate

Deactivate

Error

No Data - c#nd nu sunt date \n raport

Page - ori de c#te ori este creeat un delimitator de

pagin`

Reports! Numele raportului Numele controlului

c#nd vrem s` ne referim la unul din controalele

raportului; dac` vrem s` tip`rim raportul din formular

prin ap`sarea (click) pe buton

On Click Do cmd.

Open Report Numele raportului

A.Preview

Sau

Do cmd

Open Report    Numele raportului

A.Normal (listare la imprimant`)

Sau

Cu vr`jitorii - la crearea butoanelor, se procedeaz` la fel

1.CREARE BAZE DE DATE

Cu tehnologia WIZARD

Manual (\n modul DESIGN)

TABLES

-New

- alegem Table Wizard

O.K.

Intr`m \n dialog

\n st#nga, jos, avem 2 categorii de tabele : - afaceri

- personal

facem leg`tura cu [abloanele anterioare

toate tabelele se reg`sesc printre [abloane

cu RENAME FIELD - redenumim c#mpurile

NEXT

Cum dorim s` denumim tabela

Exemplu : prefixul

Tabele - tbl

Formulare - frm

Query - qry

Module - bas, mer

Rapoarte - rpt ; tpt, cto, list

Bibliotec` - VBA

apare caseta de dialog cu privire la setarea cheii primare

alegem - Nu

ce fel de date

Next

Dac` dorim s` intr`m \n

modul Design

Finish

TABLES

NEW

DESIGN

Field name(numele c#mpului)

Restriction - apare \n josul paginii c#nd introducem date pe acel c#mp

Formularul EMPLOIES - date despre angaja]i

Data type

Memo - dac` avem c#mp fix 64

ko pg de text

Number - modul de stocare

Felul de r`apuns

Byte (0 la 255)

Integer (cu val. 32668 - 32667)

Long integer

Single - ofer` 7 zecimale (3,4 x

Replication ID folosit

- caz special

- Multiplicare

- Identificare 16 octe]i cu scopul de a asigura indentif. Unic global, pentru B.D. unde trebuie f`cut` sincronizarea unei mari cantit. De date suplimentare

Curency (dac` lucr`m \n dolari)

Control Panel

Regional Settings

Curence

Alegem op]iunea

Ole OBJECT

- p`streaz` datele de

la alte progr.

Imagini, tabele

Doc. Word

Hyperlink - face trimitere la o

pagin` Web folosind tehnica

hypertext

LOOK Up Wizard - folosim date din alt tabel ; intr`m \n dialog; introducem date

Cu tehnologia WIZARD

Manual (\n modul DESIGN)

PA{II

START

DOCUMENTS

NORTWIND

CUSTOMERS

se pot aduce din alt` tabel` \ntr-o coloan`, o valoare,    sistemul \l ia din alt` tabel` folosind tehnica LOOKUP ORDERS

complet`m tabelele principale

lu`m datele prin LOOKUP

eticheta apare la Caption

furnizeaz` titlul c#mpului

pot fi puse restric]ii de validare pe c#mp

ORDERS (succesiunile, ordon`rile)

FORM (formular, form`)

VALIDATION LOOP- restric]ii de validare

INPUT    MASK - set`m validarea, modul de introducere a datelor poate fi setat prin formular

Pentru crearea fi[ierelor proced`m astfel:

depist`m entit`]ile

clasific`m entit`tile, le grup`m [i constituim fi[ierele

stabilim c#mpurile de tip LOOKUP (care se caut` \n alte fi[iere)

2. IMPLEMENTAREA BAZELOR DE DATE |N ACCESS

TOOLS

Relation Ships - fereastra de vizualizare a rela]iilor din baza de date

Show Table

Table - tabele

Query - interog`ri

Both - ambele

Join Type (tip de leg`tur`)

- numai \nregistr`rile pentru care c#mpurile comune coincid

- toate \nregistr`rile din st#nga [i \nregistr`rile din dreapta pentru care c#mpurile legate coincid = asociere st#nga

- toate \nregistr`rile din dreapta [i \nregistr`rile din st#nga pentru care c#mpurile legate coincid = asociere dreapta

CASCADE - dau informa]ii sistemului c` la o eventual` modificare a unui c#mp este obligatoriu s` modifice [i c#mpuri din alt` tabel`.

Double record - [tergerea \n cascad` a \nregistr`rilor rela]ionale

Rela]ia - pentru [tergere

- se apas` Delete -dialog

- pentru modificare

- dublu click (selectare)

- se insereaz` modificarea sau : click dreapta, apare

meniul

Rela]ionarea - \n momentul \n care interog`m Baza de Date

- la introducerea B.D. nu are efect

3. FORMULARE

1. Creare de formulare:

FORM

NEW

Form Wizard(Vr`jitor)

Select`m tabela (interogarea) pe care se bazeaz` formularul

Alegem [ablonul dorit

Blank Form (creare manual`) - creem formular simplu

Moduri de ata[are a formularului la Baza de Date:

Design (proiectare) - pentru modificarea formularului [i a propriet`]ilor lui

Datasheet (foaie de date) - se afi[eaz` direct datele din tabele pe care se

bazeaz` formularul

Form (formular) - prezint` modul de vizualizare \n timpul execu]iei

2. Modificare de formulare

Database

Alegem formularul

Design

Ad`ugare de controale (obiecte)

Setarea propriet`]ilor obiectelor sau formularului

Aranjarea obiectelor (controalelor) \n interiorul formularului

* controalele care afi[eaz` date sunt legate deun c#mp din sursa de date - permit afi[area [i introducerea datelor ca la modul Datasheet

Ad`ugare de controale la formular

View

Toolbox

Alegem obiectul

|l tragem \n formular

sau

Toolbox

Control Wizard

Propriet`]ile    formularului - select`m controalele

-Repozi]ion`m controalele

-Aliniem controalele

- Redimension`m controalele

Sec]iunile formularului - Form Header - \nceput formular

- Page Header - \nceput pagin`

-Detail - con]inutul formularului

-Page Footer - sf#r[it de pagin`

-Form Footer- sf#r[it de formular

CREARE FORMULARE

la deschderea formularelor

\n dreapta avem: - OPEN

-NEW

-Design - proiectare

-DataSheet- foaie de date-afi[eaz` direct datele

- FORM - afi[eaz` datele din tabela de interogare pe care se bazeaz` formularul

- \n st#nga: -View

-s`geat`

-Toolbox (cutia cu unelte)

-Label - doar pentru afi[are date

-Text box - prin el introducem date

- se trece \n modul Design

-Combo box - caset` combinat`

-list` ascuns` (se vede ap`s#nd pe

buton)

-List Box - control list`, \n el se prezint`

date din tabele, nu se poate edita \n el

-Option Button - buton de op]iuni-

prefix OPT

-Command button    -buton de comand`

-OK

-Yes/No

-prefix CMD

-prin el lansez o

ac]iune

-Check box - caset` de validare-pentru    c#mpurile Yes sau No a valorii din tabel`

-Image - \n el introducem(afi[`m) imagini

Mod de utilizare a casetei TOOLBOX

select`m Label

]inem butonul ap`sat \n st#nga [i tragem spre dreapta

select`m controale care ne aduc anumite semne

pentru montare -se foloseste controlul de m#n`

pentru modificarea dimensiunilor -\n col]uri

se alege text box

se afi[eaz`

click dreapta

propriet`]i

se selecteaz` propriet`]ile

De re]inut !

Propriet`]i:

Field name - nume c#mp

Data type - tipul c#mpului

Field size - dimensiunea c#mpului

Format - formatul \n care s` apar` valorile \n c#mpuri

Decimal Places - c#te zecimale s` fie af[ate

Input Mask - modul de introducere a datelor \n tabel`

Password - afi[area tuturor caracterelor din c#mp ca asterix

Caption - eticheta implicit` care apare \n dreapta c#mpului

Default Value - valoarea implicit` a c#mpului pentru un articol nou

Required - yes - trebuie completat c#mpul

- no

Allow Zero Length -\n c#mp nu sunt valori de lungime zero

Indexed - "yes (Duplicates OK)"

- "yes (No Duplicates)"

Counter (Auto Number) - cheie primar`

- select`m c#mpul

- EDIT

Set primary key

Dac` dorim ca cheia primar` s` fie format` din mai multe c#mpuri :

ap`s`m tasta SHIFT (select`m c#mpurile)

Set primary key

Metode folosite pentru utilizarea datelor:

ata[area la o tabel` exterioar` (alt MDB, f`r` s` lu`m fi[ierul de acolo)

importarea datelor

exportarea datelor

Rela]ii \ntre tabele

crearea de asocieri \n interog`ri - se creeaz` o nou` interogare

se adaug` tabele sau interog`ri \ntre care

exist` o rela]ie

afi[area articolelor asociate dintr-un subformular sau subraport

for]area integrit`]ii referen]iale pentru a proteja rela]iile dintre tabele \n momentul ad`ug`rii, modific`rii sau [tergerii articolelor:

Rela]ia: 1 la 1

1 la mai multe

mai multe la mai multe

asocierea intern` - se leag` doar \nregistr`rile care corespund \n ambele tabele

asocierea extern` - st#nga

- dreapta - vor returna toate \nregistr`rile dintr-

un tabel \mpreun` cu datele care

corespund din cel`lalt tabel


Document Info


Accesari: 2674
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )