Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMTEHNICA S

tehnica mecanica


COMPANIA NAŢIONALĂ ROMTEHNICA S.A. NESECRET

BUCUREsTI B-dul Timisoara nr. 5C, sector 6 Exemplar unicTelefon direct: 021-411.99.23 sau 021-411.35.95
Fax: 410.14.67, 413.03.17

(Telefon/fax-numere noi: tel. 021/318.50.04, 222j910c 021/318.50.07, 021/318.50.30; fax 021/318.50.00 sau 021/318.50.35)A P R O B

p. DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DIRECŢIA IMPORT


ION NICOLAE


CAIET DE SARCINI


nr. R 4625 din 20.04.2005

pentru licitatia publica deschisa cu strigare din 19 MAI 2005 si sedinta

de selectie de oferte de pret /negocierea directa din 14 IUNIE 2005I. OBIECTUL LICITAŢIEI


Valorificarea prin vânzare a bunurilor din anexele nr. 1 - 9.


II. CANTITATEA OFERITĂ


Cantitatile de bunuri din anexele nr. 1 - 9, depozitate în unitatile militare specificate în acestea.


III. PREŢUL DE ÎNCEPERE A LICITAŢIEI


Preturile de începere a licitatiei, precum si valoarea salturilor de supralicitare sunt cele prevazute în anexele nr. 1 - 9.


IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

sI MODALITĂŢI DE PLATĂ


Câstigatorul licitatiei sau selectiei de oferte de pret / negocierii directe va încheia contract de vânzare-cumparare cu COMPANIA NAŢIONALĂ ROMTEHNICA S.A., astfel:

pentru bunul (bunurile) comune adjudecat(e) si pentru deseurile feroase / neferoase adjudecate de agentii economici care nu sunt înregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, potrivit proiectului din anexa nr. 10;

pentru deseurile feroase / neferoase adjudecate de agentii economici care sunt înregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, conform proiectului din anexa nr. 11.

Contractul de vânzare-cumparare va fi semnat de cumparator la data adjudecarii bunurilor sau, dupa caz, la termenele convenite de catre partile contractante.

Plata bunurilor, a comisionului si a taxei pe valoarea adaugata se va efectua de catre persoanele juridice, numai dupa ridicarea facturii fiscale emise de la UM 02574 Bucuresti, prin ordin de plata în contul de virament al Unitatii Militare 02574 Bucuresti nr. RO81 TREZ 700 5003 XXX 0000 67 deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate a Municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile lucratoare de la data adjudecarii bunurilor sau, dupa caz, în termen de 10 zile lucratoare de la data solutionarii favorabile a contestatiilor privind modul de organizare si desfasurare a licitatiei (selectiei de oferte de pret / negocierii directe). Persoanele fizice vor efectua plata bunurilor, numai dupa ridicarea facturii fiscale emise de UM 02574 Bucuresti, în acelasi termen, la casieria Unitatii Militare 02574 Bucuresti ori prin ordin de plata în contul de virament al acestei unitati.

Plata autoutilitarei DACIA 1304, cod.10.23471, nr. înmatriculare 21 DJ 147 se va face de persoanele fizice si/sau juridice în contul C.P.S.A. Craiova nr. RO 58 TREZ 291 5025 XXX 000 295 deschis la Trezoreria Craiova

Obligatia de plata se considera îndeplinita pentru bunurile comune adjudecate de persoane juridice / fizice ori pentru deseurile feroase / neferoase adjudecate de persoanele juridice care nu sunt înregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata în momentul creditarii contului Unitatii Militare 02574 Bucuresti si/sau al CPSA Craiova cu suma corespunzatoare cantitatii valorificate la pretul unitar adjudecat la care se adauga comisionul si T.V.A. corespunzator.

În situatia adjudecarii deseurilor feroase / neferoase de catre persoanele juridice care sunt înregistrate ca platitori de TVA, obligatia de plata se considera îndeplinita în momentul creditarii contului Unitatii Militare 02574 Bucuresti cu suma specificata la art. 2.3 din contractul de vânzare - cumparare (anexa nr. 11), valoare în care nu sunt incluse taxa de mediu si taxa pe valoarea adaugata aferenta costului deseurilor, dar care include TVA aferent comisionului.

Nivelul comisionului reprezinta 5% din pretul de adjudecare a bunului.

În toate situatiile de adjudecare a bunurilor, indiferent de natura acestora, pentru comision se percepe, se factureaza si se încaseaza taxa pe valoarea adaugata aferenta (19% potrivit Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din acelasi moment, bunurile trec în proprietatea cumparatorului si pot fi ridicate de la unitatile militare detinatoare, pe baza confirmarii scrise a proprietarului. La ridicarea bunurilor adjudecate, cumparatorul va prezenta unitatii gestionare contractul de vânzare - cumparare si ordinul de plata a bunurilor, eliberat de banca sau chitanta emisa de UM 02574 Bucuresti.


V. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE sI TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE

A DOCUMENTELOR DE CĂTRE LICITATORI


Pentru a fi calificati ca participanti la licitatie, licitatorii, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

A) Sa nu faca parte, ca membri, în comisiile de evaluare si de licitatie si sa nu fie în relatii de rudenie sau afini pâna la gradul IV cu vreunul din membrii acestor comisii (sot, sotie, frati, surori, copii, parinti, socri sau cumnati). În acest scop, participantii la licitatie vor prezenta o declaratie (model anexa nr. 12) din care sa rezulte, pe propria raspundere, ca nu exista astfel de relatii de rudenie.

B) Sa achizitioneze, contracost, de la sediul sau de pe site-ul COMPANIEI NAŢIONALE ROMTEHNICA S.A.(www. romtehnica. com.ro), în perioada 29.04- 12.05.2005 ora 1400 caietul de sarcini, în valoare de 800.000, lei inclusiv TVA.

C) Sa achite, în aceeasi perioada, taxa de participare la licitatie, în valoare de 400.000 lei, inclusiv TVA.

D) Sa depuna garantia de participare la licitatie, în cuantum de 5% din valoarea bunurilor, calculata la pretul de începere a licitatiei, astfel:

- persoanele juridice vor vira suma respectiva în contul COMPANIEI NAŢIONALE ROMTEHNICA S.A. Bucuresti nr. RO39 ABNA 4100 264 10000 4886 deschis la Banca ABN AMRO BANK BUCUREsTI, pâna la data de 12.05.2005 orele 1400.  

- persoanele fizice vor depune, pâna la data de 12.05.2005 orele 1400, la casieria COMPANIEI NAŢIONALE ROMTEHNICA S.A ori prin ordin de plata în contul de virament al Companiei, mentionat la paragraful anterior, contravaloarea garantiei de participare la licitatie.

Garantia se calculeaza pentru fiecare bun în parte pentru care se participa la licitatie (selectie de oferte de pret / negociere directa).

Garantia de participare se poate transfera, dupa achitarea contravalorii bunurilor si ridicarea acestora, pe baza solicitarilor scrise ale participantilor, care au depus-o anterior, pentru alte proceduri de valorificare. În cererea de transfer se vor mentiona procedura pentru care s-a depus, respectiv pentru care se solicita, si se vor anexa copii dupa documentele cu care s-au depus sumele în cauza.

Ordinul de plata vizat de banca sau chitanta eliberata de COMPANIA NAŢIONALĂ ROMTEHNICA S.A. reprezinta documentele din care rezulta constituirea garantiei de participare.  

Pe timpul desfasurarii licitatiei la care sunt acceptati cel putin doi participanti, persoanele care nu ofera pretul de pornire a licitatiei pierd garantia depusa

Garantia de participare la licitatie se pierde si daca persoana care a câstigat licitatia renunta la cumpararea bunurilor sau nu a încheiat contractul de vânzare - cumparare.

Garantia de participare se va returna, începând cu cea de-a treia zi lucratoare de la data încheierii procedurii de valorificare, celor declarati necâstigatori, respectiv celor declarati câstigatori, dupa achitarea si ridicarea integrala a bunurilor adjudecate, prin ordin de plata pentru persoanele juridice

Persoanele fizice care au depus garantia de participare la licitatie ( selectie de oferte / negociere directa) în valoare mai mare de 5 milioane de lei sunt obligate sa-si deschida cont personal la filialele CEC sau sucursalele bancilor de resedinta pentru a li se putea returna, prin virament, sumele respective.

E) Sa prezinte, în termenul limita de depunere a documentelor, urmatoarele:

a) Copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comertului, pentru persoanele juridice sau copie a actului de identitate pentru persoanele fizice.

b) Declaratia licitatorului de acceptare a proiectului contractului de vânzare-cumparare astfel:

- model anexa nr. 13 pentru proiectul din anexa nr. 10;

- model anexa nr. 14 pentru proiectul din anexa nr. 11;

- de examinare / neexaminare a fiselor tehnice si a bunurilor (model anexa nr. 15).

c) Împuternicire delegat pentru participare la licitatie si copie xerox dupa actul de identitate.

F) Agentii economici licitatori sunt calificati ca participanti la licitatie în vederea cumpararii benzinelor CO/M71 din anexa nr. 3 numai daca prezinta orice document oficial (certificat de înregistrare la Registrul Comertului, document constitutiv si acte aditionale, daca este cazul, în copie legalizata, certificat constatator de la Registrul Comertului) din care rezulta ca acestia au înscris în obiectul de activitate al societatii comerciale: Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului - cod CAEN-2320 si/sau Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule - cod CAEN-5050, însotit de "Autorizatia de mediu, inclusiv anexele 1-4, emisa conform H.G.R. nr. 17/2001 si Ordonantei de Urgenta nr. 91/2002, potrivit Legii protectiei mediului nr. 137/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

G) Agentii economici licitatori sunt calificati ca participanti la licitatie în vederea cumpararii deseurilor feroase / neferoase prevazute în anexele nr. 8 si 9 numai daca:

- poseda "Autorizatie pentru valorificarea deseurilor industriale reciclabile" eliberata de Comisia Nationala de Reciclare a Materialelor / Ministerul Economiei si Comertului, potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 16 / 2001, însotita de Autorizatia de mediu (anexele 1-4), emisa conform HGR 17 / 2001 si Ordonanta de Urgenta nr. 91 / 2002.

prezinta declaratie pe propria raspundere, semnata si stampilata de administratorul societatii comerciale, din care sa rezulte ca sunt sau nu sunt înregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata (model anexa nr. 16).

Agentii economici care sunt înregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata vor anexa la declaratie si copie dupa documentul legal care atesta calitatea de platitor de TVA si li se vor aplica prevederile pct. 82 art. 1601 din Ordonanta Guvernului nr. 83 / 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, respectiv masuri de simplificare (taxare inversa). Pentru comision se aplica prevederile Legii 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele fizice nu pot fi calificate, potrivit prevederilor legale în vigoare, ca participanti la licitatie pentru achizitionarea de bunuri mentionate în anexele nr. 8 si 9.

Termenul limita de depunere a documentelor de participare la licitatie la sediul sau prin faxul COMPANIEI NAŢIONALE ROMTEHNICA S.A. Bucuresti, inclusiv a celor prevazute la cap. V litera E, F si G este 12.05.2005 ora 1400. Documentele necesare, în original vor fi prezentate pentru conformitate la data depunerii ori în ziua desfasurarii licitatiei.

Participantii la licitatie au obligatia sa examineze instructiunile, formularele, termenii si specificatiile din documentele licitatiei, iar în cazul în care au nevoie de lamuriri asupra documentelor prezentate, le pot solicita în scris la COMPANIA NAŢIONALĂ ROMTEHNICA S.A. Bucuresti, în termen util, respectiv cu cel putin 3 zile lucratoare înainte de termenul limita de depunere a documentelor.

Raspunsul la toate solicitarile primite va fi transmis în scris participantilor la licitatie, înainte de termenul limita de depunere a documentelor.

Organizatorul licitatiei (COMPANIA NAŢIONALĂ ROMTEHNICA S.A. Bucuresti) poate aduce modificari documentelor de licitatie, din proprie initiativa sau ca urmare a solicitarilor proprietarilor bunurilor ori participantilor la licitatie.

Modificarile aduse documentelor licitatiei vor fi notificate în scris sau fax tuturor participantilor la licitatie, cu cel putin 3 zile lucratoare înainte de termenul limita de depunere a documentelor.

Neprezentarea la termen si în totalitate a documentelor specificate atrage descalificarea ofertantului respectiv.


VI. EXAMINAREA LA FAŢA LOCULUI A BUNURILOR LICITATE /

SOLICITATE PENTRU CUMPĂRARE


Solicitantilor care prezinta chitanta de plata a taxei de participare la licitatie li se va permite de catre unitatile militare detinatoare, potrivit programului zilnic, cu publicul, al unitatii examinarea bunurilor în starea în care se afla pe locurile de pastrare - functionare. La tehnica si utilaje nu se vor efectua punerea în functiune sau probe de rulaj.


VII. DATA sI LOCUL DE DESFĂsURARE A LICITAŢIEI


Licitatia publica deschisa, cu strigare se va desfasura în ziua de 19 MAI 2005 orele 1000 la sediul COMPANIEI NAŢIONALE ROMTEHNICA S.A.

VIII. MODUL DE DESFĂsURARE A LICITAŢIEI


Comisia de licitatie va analiza în sedinta din 13 mai 2005 documentele prezentate de fiecare licitator în parte si va întocmi lista cu ofertantii acceptati. Participantii la licitatie descalificati vor fi înstiintati asupra hotarârii luate de comisie si a cauzelor care au dus la descalificarea lor, pe cât posibil, înainte de desfasurarea licitatiei.  

sedinta de licitatie este condusa de presedintele comisiei de licitatie.

În ziua si la ora stabilita pentru începerea licitatiei, în cazul în care au fost acceptati cel putin doi participanti, pentru vânzarea aceluiasi bun, presedintele comisiei de licitatie anunta obiectul licitatiei, face prezenta participantilor si constata daca sunt îndeplinite conditiile legale pentru desfasurarea acesteia.

În cazul în care se întrunesc conditiile legale, presedintele comisiei de licitatie anunta pretul initial de vânzare pentru fiecare bun de la care se porneste strigarea si precizeaza valoarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.

Participantii la licitatie vor prezenta oferta de pret prin strigari, respectând valoarea salturilor prezentate la deschiderea licitatiei. Presedintele comisiei de licitatie anunta tare si clar suma oferita de fiecare licitant. Daca la a treia strigare a ultimei oferte de pret nu se striga o suma mai mare, presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea în favoarea participantului care a oferit ultima suma.

Licitatia se declara închisa dupa anuntarea verbala a câstigatorului de catre presedintele comisiei de licitatie si dupa întocmirea procesului verbal al licitatiei, care se semneaza de catre membrii comisiei de licitatie si de catre participanti

În situatia în care la licitatie se prezinta un singur participant, comisia de licitatie negociaza pretul de vânzare, iar bunurile se adjudeca numai daca se ofera preturi mai mari sau cel putin egale cu cele de pornire a licitatiei.

În situatia în care bunul nu a fost adjudecat sau nu s-a prezentat nici un participant, COMPANIA NAŢIONALĂ ROMTEHNICA S.A. informeaza în scris structura specializata a Ministerului Apararii Nationale pentru a dispune masuri de valorificare prin alte proceduri (selectie de oferte de pret / negociere directa).

Participantii la licitatie pot formula contestatii motivate în cazul în care considera ca nu s-au respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei. Contestatiile se depun în scris la sediul COMPANIEI NAŢIONALE ROMTEHNICA S.A. BUCUREsTI, B-dul Timisoara nr. 5C, sector 6, în termen de 24 ore de la încheierea licitatiei si vor fi solutionate în termen de 5 zile lucratoare de la depunere. Rezultatul privind solutionarea acestora va fi comunicat în scris.


IX. MODUL DE ORGANIZARE sI DESFĂsURARE A sEDINŢEI DE SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ / NEGOCIERII DIRECTE DIN 14 IUNIE 2005


La aceasta procedura de valorificare preturile de vânzare pot fi majorate, mentinute sau diminuate, dupa caz, fata de preturile de pornire a licitatiei, functie de modul si de rezultatele desfasurarii licitatiei din 19 MAI 2005.

Extrasul din Caietul de Sarcini nr. R 4625 / 2005 cu bunurile neadjudecate la licitatia din 19 mai 2005 se poate procura de la sediul sau de pe site-ul Companiei, în perioada 30.05- 03.06.2005, iar termenul limita de depunere a cererilor de cumparare si a garantiei de participare, la sediul Companiei, inclusiv prin fax, este 03.06.2005 ora 1400.

Conditii de participare la selectia de oferte de pret/ negocierea directa:

1). Persoanele fizice si juridice care au cumparat caietul de sarcini pentru licitatie si au achitat taxa de participare vor primi, gratuit, la cerere, anexele 1 - 9 cu bunurile neadjudecate, la noile preturi.

2). Persoanele fizice si juridice care au cumparat caietul de sarcini pentru licitatie dar nu s-au înscris la licitatie, vor primi gratuit, la cerere, anexele 1 - 9 cu bunurile neadjudecate, la noile preturi si vor trebui sa achite taxa de participare în valoare de 250.000 lei, inclusiv TVA.

3). Persoanele fizice si juridice care nu au cumparat caietul de sarcini pentru licitatie vor primi anexele 1 - 9 cu bunurile neadjudecate, la noile preturi, contra sumei de 400.000 lei, inclusiv TVA si vor achita taxa de participare în valoare de 250.000 lei, inclusiv TVA.

4). Alte precizari privind participarea la selectia de oferte de pret / negocierea directa, precum si de adjudecare a bunurilor vor fi facute de Companie în invitatiile de participare ce vor fi trimise ofertantilor care au depus pâna la termenul limita cereri de cumparare a unor bunuri, precum si garantia de participare aferenta acestora.


X. PREVEDERI FINALE


Ridicarea bunurilor adjudecate se va face de cumparator în termen de maximum 30 (60) zile calendaristice de la achitarea contravalorii contractului de vânzare-cumparare.

Bunurile vor fi preluate, încarcate si transportate prin grija si cu mijloacele cumparatorului. În situatia în care cumparatorul nu îsi executa obligatia de a lua în primire bunul (bunurile) la termenul scadent vânzatorul are dreptul sa revânda bunul (bunurile). Daca pretul la care se vinde bunul este mai mic decât cel prevazut în contract, cumparatorul va suporta diferenta de pret fata de vânzator.

Pe timpul transportului bunurile vor fi însotite de procesul-verbal de predare-primire si de dispozitia de livrare.

Conditii specifice pentru preluarea benzinei CO/M71:

Benzina CO/M71 va fi preluata, încarcata, transportata si depozitata de catre cumparatori sau persoane juridice autorizate care dispun de personal autorizat si instruit, respectiv de mijloace de transport autorizate, verificate si dotate din punct de vedere tehnic conform reglementarilor în vigoare.

Înainte de încarcarea, în unitatea militara, a fiecarui mijloc tehnic cu benzina, comandantul unitatii militare detinatoare va verifica personal daca operatorul desemnat pentru transportul benzinei este autorizat si a efectuat instruirea personalului pentru încarcarea, transportul si descarcarea benzinei CO/M71 în conditii de siguranta si pentru interventie în cazul unor defectiuni sau accidente.

În situatia în care se constata nereguli, comandantul unitatii militare detinatoare sisteaza imediat încarcarea benzinei, evacueaza din incinta unitatii personalul si mijloacele cumparatorului si anunta urgent organele de politie rutiera / transporturi feroviare si de protectie a mediului despre cele întâmplate. În cazul în care se constata nereguli de autorizare, stare tehnica a mijloacelor de transport, de instruire a personalului, precum si orice abatere de la normele legale în materie, costurile rezultate în urma nerespectarii clauzelor contractuale revin exclusiv cumparatorului, iar garantia de participare la licitatie a acestuia nu se returneaza.

Deoarece benzina CO/M71 are termenul de valabilitate expirat si unii parametri depasiti, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 cu modificarile si completarile ulterioare, vânzarea catre consumatori de catre noul proprietar se poate face numai dupa procesarea acesteia.

La selectia de oferte de pret / negocierea directa din 14.06.2005 vor fi scoase la vânzare, inclusiv bunurile adjudecate la procedurile anterioare pentru care s-a renuntat de cumparator.

Persoanele fizice si juridice pot depune si prin fax documentele pentru înscrierea la licitatie dar numai cu conditia respectarii de catre persoanele fizice a prevederilor anexei nr. 17, respectiv a celor din anexa nr. 18 în cazul persoanelor juridice

Anexele 1 - 18 fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

Informatii suplimentare pot fi obtinute telefonic de la sediul COMPANIEI NAŢIONALE ROMTEHNICA S.A. Bucuresti : 021-411.99.23 sau 021-411.35.95 ori de la numerele noi de telefon, respectiv 021-318.50.07, 021-318.50.30 sau 021-318.50.04.
Baza legala pentru elaborarea caietului de sarcini:


"Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale" aprobat prin Hotarârea de Guvern nr. 262 / 2002, modificat si completat prin Hotarârea de Guvern nr. 1294 / 2003, Ordinul Ministrului Apararii Nationale nr. M 3 / 2004 si Ordonanta Guvernului nr. 83 / 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal.ATENŢIE !!!


Caietul de sarcini pentru licitatie poate fi accesat pe internet, în perioada 28.04 - 12.05.2005, la adresa www.romtehnica.com.ro.
Document Info


Accesari: 6865
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )