Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Standard International de Practica in

tehnica mecanica


ALTE DOCUMENTE

Camere de stingere ale arcului electric
CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA CONCEPTULUI DE ENERGIE LA EVALUAREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICARE A COMPONENTELOR ECHIPAMENTELOR DE PROCES sI LA DETERM
PoFerastrau debitat metale CO 250/030
Viata omului si energia electrica
CONCURSUL PE MESERII - DOMENIUL MECANIC
NAVA MARITIMA DE TRANSPORT . CARACTERISTICE TEHNICE SI DE EXPLOATARE
AMPLIFICATOARE DE SEMNAL MIC CU UN TRANZISTOR
Cum sa faci un amplificator
Aparate de protectie
FAIMOASELE INVENTII

Standard International de Practica în

Evaluare 8 - GN 8 - Abordarea prin cost pentru raportareafinanciara - (CIN) (Revizuit în 2005)

1.0 Introducere

1.1 Scopul acestui Standard (GN) este de a-i informa pe utilizatorii si

elaboratorii rapoartelor de evaluare asupra interpretarii si aplicarii conceptului

de cost de înlocuire net pentru scopuri de raportare financiara.

Costul de înlocuire net este o aplicatie a abordarii prin cost, utilizata în

evaluarea activelor specializate pentru scopuri de raportare financiara, pentru

care informatiile directe de piata sunt limitate. Fiind o abordare prin cost,

aceasta se bazeaza pe principiul substitutiei.

2.0 Arie de aplicabilitate

2.1 Acest GN stabileste cadrul de utilizare a costului de înlocuire net cu

privire la Standardul International de Practica în Evaluare 1 (IVA 1), Evaluare

pentru raportarea financiara.

2.2 Abordarea prin costul de înlocuire net este dezbatuta, de asemenea, în

GN 3 (Evaluarea instalatiilor, masinilor si echipamentelor) si în IVA 3

(Evaluarea activelor din sectorul public în scopuri de raportare financiara,

standardul urmând sa fie publicat).

3.0 Definitii

Cost de înlocuire net. Costul curent de reconstructie sau de înlocuire a

unui activ minus alocarea (valorica) pentru deteriorarea fizica si pentru orice

forme relevante de depreciere si optimizare.

Proprietate specializata. Proprietatea care este tranzactionata rar sau

niciodata pe piata, cu exceptia cazurilor în care se vinde împreuna cu

întreprinderea sau entitatea în care este parte componenta, datorita unicitatii ei,

generata de natura specializata si proiectului special, configuratiei, dimensiunii,

locatiei sau altele.

Standarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

GN 8, Abordarea prin cost pentru raportarea financiara/Standarde de Contabili tate

Amenajari ale terenului si constructiile atasate. Cladirile, structurile sau

modificarile aduse terenului, de natura permanenta, care presupun cheltuieli de

munca si de capital si care au ca scop majorarea valorii sau utilitatii proprietatii.

Amenajarile terenului si constructiile atasate acestuia au modalitati de utilizare

si durate de viata economica diferite.

Rentabilitatea adecvata. Atunci când un activ a fost evaluat prin referinta

la costul de înlocuire net rentabilitatea adecvata reprezinta testul pe care

entitatea ar trebui sa-l aplice pentru a se asigura ca acesta este apt sa suporte

marimea costului de înlocuire net

Potential de servicii. Capacitatea de a produce bunuri si servicii în functie

de obiectivele entitatii, indiferent daca aceste obiective sunt generarea de intrari

de flux de numerar net sau furnizarea de bunuri si servicii, într-un anumit

volum si calitate catre beneficiari. În sectorul public, conceptul de potential de

servicii reprezinta înlocuitorul testului rentabilitatii adecvate, aplicat în sectorul

privat.

Activ modern echivalent (AME). O constructie similara cu una existenta si

având o capacitate egala de productie, care ar putea fi construita prin utilizarea

materialelor, tehnicilor si proiectelor moderne. Baza pentru estimarea costului

de constructie a unui activ modern echivalent este reprezentata de costul de

înlocuire.

Pierdere din depreciere. Suma cu care valoarea contabila a unui activ sau

a unei unitati generatoare de numerar depaseste valoarea lor recuperabila.

Standardul International de Contabilitate 36 (IAS 36), paragraful 6.

Optimizarea. Procesul prin care se determina cele mai economice solutii

de a înlocui potentialul de servicii ramas al unui activ. Este un proces de

ajustari prin reducerea costului de înlocuire pentru a reflecta faptul ca activul

poate fi depreciat tehnologic sau poate avea o capacitate mai mare decât este

necesar. Astfel, optimizarea mai degraba diminueaza decât mareste valoarea

rezultata atunci când sunt disponibile solutii alternative la un cost de înlocuire

mai scazut. În cadrul procesului de determinare a costului de înlocuire net,

optimizarea se aplica pentru depreciere si pentru surplusul important de

capacitate.

4.0 Relatia cu Standardele de Contabilitate

Costul de înlocuire net este utilizat când exista informatii de piata

insuficiente pentru a determina valoarea de piata prin metodele înscrise în

abordarile de piata.

Standarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

GN 8, Abordarea prin cost pentru raportarea financiara/Instructiuni de aplicare

4.1.1 Standardul International de Contabilitate (IAS) 16, Imobilizari

corporale, paragraful 33, precizeaza ca, în cazul absentei informatiilor de piata,

entitatea va trebui sa estimeze valoarea justa a activului specializat prin

abordarea prin venit sau prin costul de înlocuire net.

4.1.2 Standardul International pentru Contabilitatea în Sectorul Public

(IPSAS) 17, Imobilizari corporale, paragrafele 42 si 43, prevede utilizarea

costului de înlocuire net atât pentru evaluarea cladirilor specializate si a altor

lucrari de constructie, cât si a elementelor de instalatii, masini si echipamente

de natura specializata.

5.0 Instructiuni de aplicare

5.1 Trebuie facuta distinctia dintre imobilizarile corporale, care se vând

pe piata (libera) si activele specializate.

5.2 Faptul ca un activ poate sa îndeplineasca definitia unui activ specializat nu

duce în mod automat la concluzia ca trebuie adoptata evaluarea acestuia prin

costul de înlocuire net Chiar daca un activ are caracteristicile unui activ

specializat poate fi posibila efectuarea unei evaluari prin intermediul

abordarii prin comparatia de piata si/sau prin abordarea prin

capitalizarea venitului.

5.3 În absenta informatiilor de piata, costul de înlocuire net este privit ca

o metoda acceptabila pentru evaluarea activelor specializate, dar

metodologia trebuie sa includa observatiile de piata ale evaluatorului,

referitoare la valoarea terenului, la costul curent si la cotele de depreciere.

Metodologia se bazeaza pe aceleasi criterii care se refera la o tranzactie

ipotetica între parti rationale si informate asa cum se prevede în conceptul

valorii de piata.

5.4 În aplicarea metodologiei costului de înlocuire net, evaluatorul:

5.4.1 În evaluarea activelor unei proprietati specializate, va estima

terenul la valoarea sa de piata, cu constrângerile aferente privind

utilizarea terenului impuse de amenajarile si constructiile existente.

5.4.2 Va estima costul de înlocuire brut curent al activului sau, în

cazul unei proprietati specializate, al amenajarilor terenului si

constructiilor atasate acestuia din care face deducerile necesare pentru

a reflecta:

Standarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

GN 8, Abordarea prin cost pentru raportarea financiara/Instructiuni de ap licare

Deteriorarea fizica;

Deprecierea functionala sau tehnologica;

Deprecierea economica sau externa.

5.4.3 În estimarea deteriorarii fizice a amenajarilor terenului si

constructiilor atasate, cauzata de uzura fizica pe parcursul duratei de

timp consumata si de lipsa lucrarilor necesare de reparatii si

întretinere, pot fi utilizate metode diferite de estimare a sumei necesare

pentru remedierea conditiilor fizice ale amenajarilor si constructiilor.

Pot fi utilizate estimarile elementelor specifice ale deprecierii si devizele

constructorului sau comparatia directa a unitatilor de valoare între

proprietatile aflate în conditie similara.

5.4.4 Va estima deprecierea functionala/tehnologica cauzata de

inovatiile tehnologice, care produc active noi, apte sa furnizeze produse

si servicii într-un mod mai eficient. Metodele moderne de productie pot

avea ca efect deprecierea totala sau partiala a activelor existente, exprimata

în termeni de cost curent echivalent. Deprecierea si optimizarea pot fi

alocate pe baza adoptarii costului de înlocuire a unui activ modern

echivalent, deci într-o maniera diferita fata de reconstructia activului.

5.4.5 Deprecierea economica, rezultata din influente externe, poate

afecta valoarea activului. Factorii externi se pot referi la schimbari în

economie, care afecteaza cererea pentru bunuri si servicii si, în consecinta,

rentabilitatea entitatilor.

5.5 Daca valoarea rezultata în urma aplicarii metodei costului de

înlocuire net este mai mica substantial decât valoarea de utilizare

alternativa a activului, va fi raportata valoarea de piata a utilizarii

alternative, împreuna cu mentiunea ca valoarea de utilizare alternativa nu

tine cont de aspecte cum ar fi lichidarea afacerii sau întreruperea

activitatii si costurile asociate privind utilizarea respectiva.

5.6 În cazul în care entitatea nu mai poate functiona pe baza principiului

continuitatii activitatii, iar evaluatorul considera ca valoarea activului va fi

semnificativ mai mica, daca nu se mai bazeaza pe acest principiu, acest

fapt trebuie inclus în raport.

5.7 Printr-un proces de observatie de piata, evaluatorii pot fi capabili sa

determine cotele de depreciere si duratele de viata economica ramase,

estimate pentru cladirile existente si pentru alte amenajari si constructii,

comparativ cu cladirile si alte amenajari si constructii de înlocuire, noi sau

Standarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

GN 8, Abordarea prin cost pentru raportarea financiara/Instructiuni de aplicare

recente. Cotele de depreciere analizate pot fi exprimate ca o cota de depreciere

totala sau pot rezulta din formele distincte de depreciere, respectiv din

deprecierea fizica, deprecierea functionala si cea economica.

5.8 Tranzactiile cu proprietati reflecta, în mod constant, modificarea

nivelurilor cotelor de depreciere si a estimarilor duratei de viata

economica ramasa, cauzate de influentele pietei. Evaluatorii ar trebui sa

identifice aceste modificari si sa le poata utiliza pentru a fundamenta cotele de

depreciere aplicate în costul de înlocuire net. Aplicarea adecvata a costului de

înlocuire net va reproduce procesul deductiv al unui cumparator potential având

ca referinta o piata limitata, care trebuie sa se bazeze pe conceptele de cost si

principiul substitutiei.

5.9 În aplicarea costului de înlocuire net, evaluatorul se va asigura ca

toate elementele importante ale unei tranzactii de piata au fost luate în

considerare. Acestea includ:

5.9.1 o întelegere a activului, functiei acestuia si a mediului acestuia;

5.9.2 colectarea de informatii suficiente pentru a determina durata de

viata fizica ramasa (pentru a estima deteriorarea fizica) si durata de

viata economica a activului;

5.9.3 cunoasterea necesitatilor afacerii (pentru a estima deprecierea

functionala /tehnologica);

5.9.4 cunoasterea necesitatilor viitoare ale domeniului de activitate

(pentru a estima deprecierea economica/externa);

5.9.5 familiarizarea cu clasa proprietatii prin accesul la informatiile

de piata disponibile;

5.9.6 cunoasterea celor mai bune tehnici si materiale de constructie

(pentru a estima costul unui activ modern echivalent) si

5.9.7 cunostinte suficiente pentru a determina impactul deprecierii

economice/externe asupra valorii amenajarilor terenului si

constructiilor.

5.10 Pentru entitatile cu active specializate din sectorul privat, adoptarea

valorii estimate prin costul de înlocuire net trebuie sa fie conditionata de

aplicarea testului rentabilitatii adecvate a activelor detinute de entitate sau

de unitatea generatoare de numerar.

Standarde Internationale de Evaluare, editia a saptea

GN 8, Abordarea prin cost pentru raportarea financiara/Data intrarii în vigo are

5.11 Pentru entitatile din sectorul public, care nu genereaza profit, testul

rentabilitatii adecvate de mai sus este înlocuit de testul potentialului de

servicii adecvat. Guvernele acorda o importanta deosebita testului potentialului

de servicii adecvat, în raportarea valorii activelor, deoarece multe agentii

utilizeaza activele din sectorul public în contextul unei obligatii de a presta

servicii catre populatie. Testul potentialului de servicii adecvat este efectuat

de catre entitate.

5.12 Concluziile evaluarii vor fi raportate în concordanta cu IVS 3,

Raportarea evaluarii.

5.12.1 Evaluatorul va prezenta rezultatul ca valoare de piata pentru

care se aplica testul rentabilitatii adecvate sau al potentialului adecvat

de servicii, test a carui efectuare se afla în responsabilitatea entitatii.

5.12.2 Când se raporteaza valoarea de piata, evaluatorul va prezenta

faptul ca metoda utilizata este costul de înlocuire net si ca valoarea

poate fi înregistrata în conturile entitatii numai în cazul aplicarii si

îndeplinirii cerintelor testului rentabilitatii adecvate sau potentialului

de servicii.

6.0 Data intrarii în vigoare

6.1 Acest Standard International de Practica în Evaluare a intrat în vigoare la

31 ianuarie 2005.

GN 9, Analiza fluxului de numerar actualizat/Introducere

Standard International de Practica în Evaluare 9Document Info


Accesari: 4273
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )