Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ACT CONSTITUTIV

administratie


Datat 03.03.2008


ACT CONSTITUTIVACT CONSTITUTIV AL

SC _______________     S.R.L

Subsemnatul,

de nationalitate , nascut la data de la , identificata prin carte de identitate seria nr. eliberat de la data de , domiciliata în ,denumit in cele ce urmeaza "Asociatul Unic",

avand in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990, astfel cum a fost republicata si modificata ulterior (denumita in continuare "Legea Societatilor Comerciale"), am hotarat constituirea unei societati romane cu raspundere limitata (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") si incheierea prezentului Act Constitutiv in termenii si conditiile de mai jos:

CAPITOLUL I

FORMA JURIDICA, DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA

Articolul 1. Forma juridica

Societatea se constituie sub forma unei societati comerciale cu raspundere limitata, persoana juridica romana si isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv si ale dispozitiilor legale in vigoare privind societatile comerciale.

Asociatul Unic poate hotari schimbarea formei juridice a Societatii. In acest caz, Societatea va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate prevazute pentru infiintarea societatilor comerciale.

Articolul 2. Denumirea Societatii

Denumirea Societatii este , potrivit dovezii privind disponibilitatea firmei nr. ______ emisa de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti la data de

In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare, precum si orice alte date de identificare cerute prin lege.

Articolul 3. Sediul social

Sediul Societatii este situat in .

Sediul Societatii poate fi schimbat in orice alt loc din Romania, in baza deciziei Asociatului Unic si cu respectarea formalitatilor prevazute de lege.

Societatea poate infiinta sucursale, filiale si alte sedii secundare, in baza hotararii administratorilor Societatii.

Articolul 4. Durata

Societatea se constituie pe o durata nelimitata, incepand cu data inregistrarii sale la Oficiul Registrului Comertului Brasov.


CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Articolul 5. Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al Societatii il reprezinta: Dezvoltare (promovare) imobiliara - Grupa 411.

Obiectul principal de activitate al Societatii il reprezinta: dezvoltare (promovare) imobiliara - Cod CAEN 4110.

Societatea va desfasura si alte activitati, incluse in obiectul secundar de activitate, dupa cum urmeaza:

(i) cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii - Cod CAEN 6810;

(ii) inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate - Cod CAEN 6820;

(iii) administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract - Cod CAEN 6832;

(iv) inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor - Cod CAEN 7733;

(v)       activitati de consultanta pentru afaceri si management - Cod CAEN 7022;

(vi)      activitatile ale holdingurilor - Cod CAEN 6420;

(vii)            activitati de arhitectura - Cod CAEN 7111;

(viii)           activitati de inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea - Cod CAEN 7112;

(ix)      alte activitatide servicii suport pentru intreprinderi - Cod CAEN 8299.

Obiectul de activitate al Societatii nu este limitat. Acesta poate fi modificat, amendat sau completat prin decizia Asociatului Unic, in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale.

In vederea realizarii scopului prevazut la Articolul 5 de mai sus, Societatea va putea sa se asocieze si sa incheie contracte de colaborare sau/si de cooperare cu persoane fizice si/sau juridice romane si straine.

CAPITOLUL III

CAPITAL SOCIAL, PARTI SOCIALE, MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

Articolul 6. Capitalul social

Capitalul social al Societatii este exprimat in lei ("RON") si este subscris si varsat in numerar in RON.

Capitalul social al Societatii integral subscris este de 200,00 RON, integral subscris si varsat de catre Asociatul Unic la data constituirii Societatii.

Articolul 7. Parti sociale

Capitalul social este impartit in 20 de parti sociale egale, avand o valoare nominala de 10 RON, numerotate de la 1 la 20, integral detinute de catre Asociatul Unic, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii si conferind Asociatului Unic o cota de participare la beneficiile si pierderile Societatii de 100%.

Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Articolul 8. Drepturi si obligatii ce decurg din partile sociale

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata confera detinatorului drept egal la profiturile sau orice alte bunuri al Societatii, ca si orice alte drepturi prevazute in Legea Societatilor si in prezentul Act Constitutiv.

Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul social, care nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale. Raspunderea Asociatului Unic pentru obligatiile asumate de catre Societate este in limita participarii sale la capitalul social.

Orice creditor personal al Asociatului Unic poate formula pretentii numai asupra partii din beneficiul Societatii ce se va repartiza Asociatului Unic sau asupra cotei sale parti ce rezulta din lichidarea Societatii, efectuate in conditiile prezentului Act Constitutiv.

Administratorii vor pastra evidenta partilor sociale ale Societatii in Registrul Asociatilor Societatii. Registrul Asociatilor va fi numerotat, stampilat, semnat si pastrat la sediul social al Societatii.

Articolul 9. Transmiterea partilor sociale

Asociatul Unic poate decide cesiunea totala sau partiala a partilor sale sociale catre terti, pesoane fizice sau juridice, romane sau straine. Cesiunea partilor sociale trebuie inregistrata la Registrul Comertului si consemnata in Registrul Asociatilor.

Articolul 10. Modificarea capitalul social

Majorarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza deciziei Asociatului Unic, adoptata in conformitate cu prezentul Act Constitutiv si cu prevederile Legii Societatilor Comerciale.

Majorarea de capital se poate face in natura, total sau partial, in temeiul deciziei Asociatului Unic, adoptata in conformitate cu prezentul Act Constitutiv si cu prevederile Legii Societatilor Comerciale.

Majorarea de capital se poate face si prin contributie in numerar sau prin incorporarea de rezerve si/sau profituri, in conditiile legii.

Capitalul social nu poate fi redus sub limita minima admisa de lege.

In cazul in care situatiile financiare arata ca, in urma pierderilor suferite, valoarea activului net a fost redusa la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social, Asociatul Unic poate decide majorarea capitalului social pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din valoarea capitalului social, reducerea acestuia cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau dizolvarea Societatii, in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII

Articolul 11. Asociatul Unic

Asociatul Unic poate lua orice decizii privitoare la Societate si are toate drepturile si obligatiile prevazute de Legea Societatilor pentru Adunarea Generala a Asociatilor.

Asociatul Unic are urmatoarele atributii principale:

(a) aproba situatia financiara anuala si decide in ceea ce priveste repartizarea pe destinatii a profitului net;

(b) numeste si revoca administratorii si le da descarcare de activitate;

(c) decide urmarirea administratorilor pentru daunele pricinuite Societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

(d) modifica Actul Constitutiv al Societatii;

(e) ia orice alte hotarari care tin de competenta sa in baza legii sau a prezentului Act Constitutiv.

Deciziile Asociatului unic vor fi tinute intr-un registru special.

Articolul 12. Administratorii

Societatea este condusa de catre unul sau mai multi Administratori, ale caror mandate sunt temporare si revocabile.

Administratorii sunt numiti si/sau revocati prin decizia Asociatului Unic, mandatul fiecaruia dintre ei fiind nelimitat.


Primul Administrator al Societatii este:

, de nationalitate , nascut la data de la , identificata prin carte de identitate seria nr. eliberat de la data de , domiciliata în ,

12.4. Administratorii vor actiona separat. Dreptul de reprezentare apartine fiecarui administrator.

Administratorii au urmatoarele atributii:

(a)    executa deciziile Asociatului Unic;

(b)    coordoneaza activitatile curente ale Societatii;

(c)    stabileaste strategia de marketing;

(d)    tine si verifica toate registrele prevazute de lege;

(e)    aproba organigrama Societatii, numarul de angajati si functiile acestora;

(f)    angajeaza si concediaza personalul si ii stabileste drepturile si indatoririle;

(g)    aproba toate operatiunile comerciale si tranzactiile financiare ale Societatii si in acest scop reprezinta si angajeaza Societatea in raport cu terti;

(h)    sa cumpere, instraineze, sa închirieze, sa schimbe ori sa constituie în garantie bunuri a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii;

(i)    pregateste anual raportul privind activitatea Societatii si situatiile financiare pentru anul anterior si le supun spre aprobare Asociatului Unic;

(j)    aproba orice alte hotarari care cad in competenta Administratorului prin lege sau prin acest Act Constitutiv.

Specimenele de semnatura ale Administratorilor vor fi depuse la Registrul Comertului.

Orice alte drepturi si obligatii ale Administratorilor vor fi supuse dispozitiilor Legii Societatilor Comerciale.

Fara aprobarea Asociatului Unic, Administratorii nu pot desfasura aceeasi activitate intr-o societate concurenta sau avand acelasi obiect de activitate si nu pot desfasura acelasi tip de activitate comerciala, direct sau indirect, fie pe cont propriu sau in numele altei persoane fizice sau juridice. Nerespectarea acestor interdictii duce la revocarea din functie a Administratorului si la plata de daune.

Administratorii raspund pentru indeplinirea obligatiilor care le revin in baza acestui Act Constitutiv, a Legii Societatilor Comerciale si/sau altor reglementari aplicabile.

Administratorii pot delega oricare din atributiile si autoritatile lor in conformitate cu dispozitiile legilor romane in vigoare.

Articolul 13. Controlul Societatii

Activitatea Societatii este controlata de Asociatul Unic sau de reprezentantii autorizati ai acestuia, oricand se considera necesar. Controlul consta in:

(a) verificarea administrarii fondurilor Societatii;

(b) controlul exactitatii situatiilor financiare anuale; urmarirea modului de tinere a registrelor contabile si de casierie;

(c) verificarea modului de gestionare a activelor fixe si mobile ale Societatii;

(d) controlul operatiunilor de lichidare, daca este cazul.


CAPITOLUL V

EVIDENTELE CONTABILE ALE SOCIETATII

Articolul 14. Registrele contabile ale Societatii

Societatea este obligata sa tina registrele cerute de lege in care sa consemneze in mod corect si exact informatiile privind toate operatiunile financiare efectuate în cursul exercitiului financiar, in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale si reglementarile contabile.

Registrele sunt tinute de catre Administratorii Societatii.

CAPITOLUL VI

EXERCITIUL FINANCIAR, PARTICIPAREA LA PROFIT SI PIERDERI, REPARTIZAREA PROFITULUI

Articolul 15. Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inregistrarii Societatii la Registrul Comertului si se incheie la data de 31 decembrie a aceluiasi an.

Pentru fiecare exercitiu financiar, Societatea va intocmi si prezenta situatiile financiare, in conformitate cu reglementarile legale in materie.

Situatiile financiare anuale vor fi depuse la autoritatile competente, in termenul si in conformitate cu prevederile legale, dupa aprobarea lor de catre Asociatul Unic.

Articolul 16. Participarea la profit si pierderi

Participarea Asociatului Unic la pierderi si profituri este proportionala cu participarea la capitalul social al Societatii.

Articolul 17. Repartizarea profitului

Profitul rezulta din situatiile financiare aprobate de Asociatul Unic.

Cel putin 5% din profitul total rezultat din situatiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezerva pana la atingerea pragului de 20% din capitalul social. Daca fondul de rezerva se reduce pentru orice motiv sub limita minima prevazuta de lege, va fi completat prin metoda de mai sus.

Asociatul Unic poate hotari infiintarea altor fonduri speciale.

Profitul net ramas dupa calcularea impozitelor si taxelor stabilite de lege si a contributiei la fondul de rezerva se va afla integral la dispozitia Asociatului Unic pentru a fi distribuit sub forma de dividende si pentru a servi altor necesitati ale Societatii.

Plata dividendelor va fi facuta de Societate in termen de cel mult 6 luni de la aprobarea situatiilor financiare, daca Asociatul Unic nu decide altfel.

CAPITOLUL VII

DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

Articolul 18. Dizolvare

Urmatoarele situatii vor conduce la dizolvarea Societatii:

(a)          imposibilitatea de realizare sau realizarea obiectului de activitate al Societatii;

(b)          declararea nulitatii Societatii;

(c)          declararea falimentului Societatii;

(d)          decizia Asociatului Unic de a dizolva Societatea;

(e)          orice alte cazuri prevazute prin lege sau prin acest Act Constitutiv.

In caz de dizolvare a Societatii prin decizia Asociatului Unic, acesta va putea reveni, in conditiile legii, asupra hotararii luate deja atata timp cat nu s-a facut nici o repartizare din activ.

Dizolvarea Societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii prevazuta de Legea Societatilor Comerciale. Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii sau divizarii totale a Societatii (in conditiile stabilite de lege), precum si in alte cazuri prevazute de lege.

Din momentul dizolvarii, Administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni; in caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care astfel le-au intreprins.

Interdictia mai sus-mentionata se aplica de la data la care dizolvarea a fost decisa de catre Asociatul Unic sau declarata prin hotarare judecatoreasca.

Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la finalizarea acesteia.

Asociatul Unic poate hotari, o data cu dizolvarea si modul de lichidare a Societatii, atunci cand asigura stingerea corespunzatoare a pasivului sau regularizarea lui in acord cu eventualii creditori.

Dizolvarea Societatii va fi inregistrata la Registrul Comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial.

Articolul 19. Lichidare

Numirea lichidatorilor se va face in conditiile prevazute de Legea Societatilor Comerciale.

Cu exceptia drepturilor specifice prevazute de lege sau acordate de catre Asociatul Unic, lichidatorii vor putea:

(a) sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;

(b) sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

(c) sa vanda prin licitatie publica imobilele si orice avere mobiliara a Societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc;

(d) sa faca tranzactii;

(e) sa lichideze si sa incaseze creantele Societatii chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta;

(f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare lichidarii.

Dupa lichidare, lichidatorii vor intocmi situatia financiara si vor propune repartizarea activului net.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor solicita radierea Societatii, in conditiile legii.

Articolul 20. Legea aplicabila. Litigii

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legile romane.

Orice ligitiu rezultand din sau in legatura cu acest Act Constitutiv va fi solutionat definitiv de catre instantele romane competente.

CAPITOLUL VIII

DISPOZITII FINALE

Articolul 21. Nulitate partiala

In cazul in care orice clauza a prezentului Act Constitutiv va fi considerata ilegala, nula, invalida sau neaplicabila, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea celorlalte dispozitii ale prezentului Act Constitutiv nu vor fi afectate.

Orice clauza declarata nula va fi inlocuita cu alta clauza al carei continut sa pastreze pe cat posibil intelesul prezentului Act Constitutiv.

Articolul 22. Diverse

Cheltuielile efectuate pentru constituirea Societatii vor fi inregistrate in situatiile financiare aferente primului exercitiu financiar.

Prezentul Act Constitutiv va fi completat de dispozitiile Legii Societatilor Comerciale si ale celorlalte reglementari aplicabile.

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi, __________, in 2 (doua) exemplare originale in limba romana.


Document Info


Accesari: 3397
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )