Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ACTE NORMATIVE CARE PREVAD SANCTIUNI PRIN APLICAREA LEGII ATMOSFEREI

Legislatie
Acte normative care prevad sanctiuni prin aplicarea legii atmosferei

Nr. crt.Actul normative care prevede sanctiuni

Sanctiunile prevazute

Cuantumul amenzilor prevazute

OUG nr.243/2000 privind protectia atmosferei aprobata prin Legea nr.655/2001

Contraventii

Incalcarea prevederilor:

-art.29 alin. (1) lit. a), b), c), f), g), h), I) si ale art.40

(1) Titularii activitatilor care constituie surse fixe importante de emisii au urmatoarele obligatii:

a) sa solicite si sa obtina autorizatia de mediu în termenul si în conditiile prevazute de legislatia în vigoare;

b) sa detina evidente complete privind exploatarea instalatiilor ce constituie surse de poluare si cantitatile de poluanti eliminate în aer;

c) sa elaboreze strategii de prevenire a accidentelor majore si sa le puna în practica în mod adecvat;

f) în situatia în care nu se obtin rezultatele scontate prin conditiile stabilite în autorizatie, sa puna în aplicare masurile de rectificare a parametrilor si conditiilor de functionare, în vederea încadrarii în prevederile legale stabilite de autoritatea competenta;

g) sa furnizeze reprezentantilor autoritatilor competente informatiile necesare, conform prevederilor legale;

h) sa participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluanti, a planurilor de actiune pentru calitatea aerului si sa puna în aplicare obligatiile ce le revin prin acestea;

i) sa informeze, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul producerii de emisii accidentale de poluanti în aer sau de accident major.

-amenda de la 3 mil. la 15 mil. lei pt pers fizice

-amenda de la 35 mil. la 100 mil. lei pentru persoane juridice

art.30 lit. a), b), c), d) si e)

Titularii activitatilor care nu pot constitui surse fixe importante de emisii de poluanti în aer au urmatoarele obligatii:

a) sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

b) sa puna în functiune si sa asigure functionarea instalatiei care constituie sursa de poluare, cu respectarea conditiilor stabilite de autoritatea de protectie a mediului în acordul sau în autorizatia de mediu, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

c) sa detina evidente complete privind exploatarea instalatiilor care constituie surse de poluare, furnizând autoritatilor competente toate datele solicitate conform legislatiei în vigoare;

d) în situatia în care nu se obtin rezultatele scontate prin conditiile stabilite în autorizatie, sa puna în aplicare masurile de rectificare a parametrilor si conditiilor de functionare, în vederea încadrarii în prevederile legale;

e) sa participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor, a planurilor de actiune pentru calitatea aerului si sa puna în aplicare obligatiile ce le revin prin acestea.

-amenda de la 5 mil. la 30 mil. lei pentru persoane fizice

-amenda de la 15 mil. la 75 mil. lei pentru persoane juridice

-art.34 alin. (2) si (3)

2) Pentru modificarea sau dezafectarea instalatiilor existente care pot avea impact asupra calitatii aerului înconjurator este obligatorie obtinerea acordului de me 12512g65m diu, în conditiile legii.

(3) Este obligatorie obtinerea acordului de mediu pentru operatiuni de dezafectare a instalatiilor existente, care au impact asupra calitatii aerului.

amenda de la 5 mil. la 30 mil. lei pentru persoane fizice

-amenda de la 15 mil. la 75 mil. lei pentru persoane juridice

-art.37

Titularii de activitate au obligatia sa furnizeze autoritatilor competente informatiile solicitate pentru actualizarea Inventarului national al emisiilor de poluanti atmosferici, precum si pentru derularea procedurilor de reglementare si control, în conditiile legii.

amenda de la 3 mil. la 10 mil. lei pentru persoane fizice

-amenda de la 15 mil. la 50 mil. lei pentru persoane juridice

-art.41 alin. (2)

(2) În cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic si economic, sursele difuze se vor transforma în surse de emisii dirijate, conform prevederilor legale în vigoare.

-amenda de la 5 mil. la 10 mil. lei pentru persoane fizice

-amenda de la 20 mil. la 50 mil. lei pentru persoane juridice

Actele normative care prevad sanctiuni prin aplicarea legii privind regimul ariilor naturale protejate

si a legii privind biosecuritatea

Nr. crt.

Actul normative care prevede sanctiuni

Sanctiunile prevazute

Cuantumul amenzilor prevazute

 

Legea nr. 462 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda contraventionala:

A) incalcarea prevederilor art.24, referitor la faptul ca pentru unele bunuri floristice si faunistice ale patrimoniului natural, existente în gradini si parcuri de agrement, gradini zoologice, precum si în colectii muzeistice, ca bunuri ale patrimoniului natural floristic, faunistic, geologic, paleontologic, mineralogic si de alta natura, masurile necesare de protectie si conservare vor fi luate de catre administratorii sau detinatorii acestora.

ale art . 32 lit. g), i) si j) referitor la faptul ca in scopul evitarii efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic se interzic: g) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau interiorul pesterilor;

i) îngradirea accesului persoanelor autorizate spre intrarile pesterilor;

j) popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare si localizare a pesterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din aceasta categorie.

ale art. 35 lit. c) care prevede ca pentru evitarea efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului geologic se interzice intrarea în perimetrul protejat fara permisul de acces eliberat de cel care îl administreaza;

si ale art. 36 lit. a) si b) care prevede ca in cadrul santierelor de exploatare managerii acestora vor desemna persoane de specialitate sau custozi, dupa caz, care sa vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, asigurându-se astfel:

a) supravegherea permanenta a zonelor de extractie si conservarea materialului de provenienta paleobiologica sau minerala;

b) avertizarea lucratorilor asupra aspectelor ce privesc conservarea anumitor bunuri geologice ce pot fi ulterior înregistrate ca situri de conservare sau bunuri ale patrimoniului geologic;

B) incalcarea prevederilor art. 12 referitor la faptul ca pâna la finalizarea procedurilor de instituire a regimului de protectie a ariilor naturale protejate detinatorii bunurilor cu valoare de patrimoniu natural, indiferent de destinatia terenurilor, vor aplica si vor respecta masurile de ocrotire, conservare si utilizare stabilite de autoritatile pentru protectia mediului, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

ale art. 14 alin.(1) referitor la faptul ca ariile naturale protejate si zonele de protectie vor fi evidentiate în mod obligatoriu în planurile nationale, zonale si locale de amenajare a teritoriului si de urbanism.

ale art. 15 referitoare la faptul ca sunt ocrotite si se conserva în regim de protectie coridoarele ecologice instituite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, cu avizul consiliului judetean si al Academiei Române, fiind interzise orice lucrare si actiune care le afecteaza integritatea.

ale art. 27 lit. a)-c) referitoare la faptul ca valorificarea plantelor si animalelor salbatice apartinând speciilor prevazute în anexa nr. 5, precum si a altor specii cu acelasi regim de protectie se va face în conditii compatibile cu mentinerea acestor specii într-o stare de conservare favorabila, luându-se, dupa caz, urmatoarele masuri:

a) reglementarea accesului în anumite zone si/sau anumite perioade;

b) interdictia temporara si/sau locala a recoltarii si capturarii anumitor specii;

c)reglementarea perioadelor, a modurilor si a mijloacelor de recoltare/capturare, în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezenta ordonanta de urgenta;

ale art. 32 lit. a)-e) referitoare la faptul ca in scopul evitarii efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic se interzic:

a) distrugerea sau degradarea resurselor pesterii si efectuarea de sapaturi sau derocari neautorizate;

b) colectarile de fauna, fosile sau de obiecte de interes arheologic, efectuate fara autorizatie în pesteri;

c) patrunderea, prin fortarea intrarii, într-o pestera protejata închisa si semnalizata ca atare;

d) utilizarea neautorizata a pesterilor si desfasurarea unor activitati ce pot pune în pericol integritatea sau echilibrul natural al pesterilor;

e) dislocarea, vânzarea, cumpararea, colectionarea speleotemelor sau altor resurse ale pesterilor;

ale art. 36 lit. c) si d) referitoare la faptul ca in cadrul santierelor de exploatare managerii acestora vor desemna persoane de specialitate sau custozi, dupa caz, care sa vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, asigurându-se astfel:

c) conservarea perimetrelor care au sau pot dobândi regim de protectie speciala;

d) conservarea colectiilor de bunuri geologice de provenienta locala;

ale art. 43 referitoare la faptul ca autoritatile publice centrale si locale, organizatiile economice care detin cu orice titlu suprafete terestre si acvatice si serviciile publice descentralizate cu responsabilitati în planificarea si amenajarea teritoriului, în administratia agricola, silvica, a apelor si a altor resurse naturale ale solului si subsolului sunt obligate sa furnizeze informatiile si datele solicitate de Academia Româna si de autoritatea centrala pentru protectia mediului, pentru îndeplinirea responsabilitatilor pe care le au potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

C) incalcarea prevederilor art.7 referitor la faptul ca regimul de protectie se stabileste indiferent de destinatia terenului si de detinator, iar respectarea acestuia este obligatorie în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, precum si cu alte dispozitii legale în materie.

ale art. 14 alin. (2) referitor la faptul ca in perimetrele ariilor naturale protejate si în vecinatatea acestora, precum si a altor bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protectie si conservare este interzisa orice lucrare sau activitate susceptibila sa genereze un impact negativ asupra acestora.

ale art. 19 alin. (2) referitor la respectarea planurilor de management si a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati în perimetrul ariei naturale protejate.

ale art. 26 lit. a)-f) referitor la faptul ca pentru speciile de plante si animale salbatice terestre, acvatice si subterane, care se afla sub regim strict de protectie, inclusiv cele prevazute în anexa nr. 4, precum si speciile incluse în lista rosie nationala si care traiesc atât în ariile naturale protejate, cât si în afara lor, sunt interzise:

a) orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare;

b) perturbarea intentionata în cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de migratie;

c) distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si oualor din natura;

d) deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihna;

e) recoltarea florilor si fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intentie a acestor plante în habitatele lor naturale;

f) detinerea, transportul, comertul sau schimburile în orice scop fara autorizatia autoritatii de mediu competente.

ale art. 32 lit. f) si h) referitoare la faptul ca in scopul evitarii efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic se interzic: f) degradarea prin inscriptionare sau poluarea pesterilor prin depozitarea în interiorul lor sau în elementele de relief, cu care acestea comunica în mod direct, de obiecte, deseuri de orice fel, cadavre, substante toxice si periculoase, combustibili de orice natura; h) efectuarea neautorizata, în perimetrul de la suprafata sau în apropierea intrarii unei pesteri protejate, a unor lucrari cum ar fi: derocari, defrisari, baraje, explozii, constructii;

ale art. 35 lit. a), b) si d) referitoare la faptul ca pentru evitarea efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului geologic se interzic:

a) distrugerea, perturbarea sau alterarea siturilor de conservare pentru obiective geologice;

b) dislocarea, prelevarea rocilor, fosilelor, vegetatiei de pe aria unui sit de conservare, fara acordul celui care o administreaza;

d) înstrainarea din proprietate publica a unui sit sau a unui teren ce cuprinde un sit de conservare de interes geologic.

ale art. 37 alin. (2) Comercializarea pe piata interna si exportul în orice scop al bunurilor prevazute la alin. (1) se poate face numai cu acordul autoritatii centrale pentru protectia mediului, cu avizul prealabil al Academiei Române.

A) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoane juridice

B) de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, în functie de gravitatea faptelor

C) amenda de la 500.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice

Ordonanta nr. 49/ 2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei

moderne, precum si a produselor rezultate din acestea

A) Incalcarea dispozitiilor art. 8, alin. (7) referitor la faptul ca utilizatorii sunt obligati sa tina evidenta evaluarilor prevazute la alin.(2) si sa le puna la dispozitia Comisiei Nationale, ca parte a notificarii, in conformitate cu prevederile art. 10, art. 12 si art. 13, sau la solicitarea acesteia;

ale art. 9 referitor la faptul ca cu exceptia situatiei in care prevederile de la punctul 1 din anexa nr. 4 permit aplicarea altor masuri, utilizatorul va aplica principiile generale, izolarea corespunzatoare si alte masuri de protectie stabilite in anexa nr. 4, corespunzatoare clasei de utilizare in conditii izolate, astfel incat sa tina locul de munca si mediul la un nivel de expunere cat mai redus fata de microorganismele/organismele modificate genetic; Evaluarea la care se refera art. 8, alin.(2), precum si nivelul de izolare si celelalte masuri de protectie aplicate vor fi revizuite periodic si ori de cate ori este nevoie daca:

- masurile de izolare aplicate nu mai sunt adecvate sau clasa stabilita pentru utilizare in conditii izolate nu mai este corecta; ori

- exista indicii ca evaluarea nu mai este corespunzatoare avand in vedere noile cunostinte stiintifice sau tehnice.

ale art.10 referitor la faptul ca atunci cand instalatiile de utilizare in conditii izolate sunt folosite pentru prima oara, utilizatorul trebuie sa inainteze Comisiei Nationale, inainte de inceperea unei asemenea utilizari, o notificare continand cel putin informatiile prezentate in anexa nr. 5, partea A;

ale art. 11 alin. (2) referitor la faptul ca utilizatorii de microorganisme/organisme modificate genetic din clasa 1 de utilizari in conditii izolate trebuie sa tina o evidenta a fiecarei evaluari mentionate in art. 8, alin.(6) care va fi pusa la dispozitia Comisiei Nationale, la solicitarea acesteia;

ale art.12 alin (1) si (4) referitor la faptul ca pentru prima, ca si pentru ulterioarele utilizari in conditii izolate clasificate in clasa 2, care urmeaza sa fie efectuate in instalatiile notificate in conformitate cu art. 10, utilizatorul va transmite Comisiei Nationale si o notificare care va contine informatiile precizate in anexa nr. 5, partea B. (4) In situatiile in care instalatiile nu au fost supuse unei notificari anterioare pentru utilizari in conditii izolate clasificate in clasa 2 sau intr-o clasa superioara, utilizarea in conditii izolate din clasa 2 poate incepe dupa expirarea perioadei de 45 de zile de la transmiterea notificarii mentionate in alin.(1) daca nu exista o interdictie expresa din partea Comisiei Nationale, sau inauntrul acestui termen daca s-a obtinut acordul;

ale art. 13 alin. (1) referitor la faptul ca pentru prima, ca si pentru urmatoarele utilizari in conditii izolate, clasificate in clasa 3 sau in clasa 4, care urmeaza sa fie efectuate in instalatiile notificate in conformitate cu art. 10, utilizatorul va transmite Comisiei Nationale o notificare care va contine informatiile precizate in anexa nr. 5, partea C.

si (2) referitor la faptul ca o utilizare in conditii izolate, clasificata in clasa 3 sau intr-o clasa superioara, nu poate avea loc fara acordul prealabil al Comisiei Nationale care isi va comunica decizia in scris:

- in termen de 45 de zile de la primirea noii notificari, in situatia instalatiilor care au fost supuse unei notificari anterioare pentru utilizari in conditii izolate, clasificate in clasa 3 sau intr-o clasa superioara si in situatiile in care au fost indeplinite toate cerintele asociate convenite pentru aceeasi clasa sau pentru o clasa superioara utilizarii in conditii izolate cu care se intentioneaza sa se lucreze;

- in termen de 90 de zile de la primirea notificarii, in celelalte situatii;

ale art. 14 alin (2) referitor la faptul ca daca este necesar, Comisia Nationala poate:

- sa ceara utilizatorului sa furnizeze informatii suplimentare, sa modifice conditiile utilizarii propuse, sau sa corecteze clasa de izolare repartizata pentru utilizare; In acest caz, Comisia Nationala poate dispune ca respectiva utilizare, daca este propusa sa nu inceapa sau daca, a inceput, sa fie suspendata sau incheiata pana cand Comisia Nationala isi da aprobarea pe baza informatiilor suplimentare obtinute sau pe baza conditiilor modificate ale utilizarii;

- sa limiteze perioada de timp pentru care s-a permis utilizarea in conditii izolate sau sa impuna anumite conditii specifice pentru acea utilizare.

ale art. 15 referitor la faptul ca (1) Utilizatorul este obligat sa informeze, de indata Comisia Nationala si sa modifice notificarile prevazute la art. 10, 12 si 13 ori de cate ori detine informatii noi, relevante sau daca modifica conditiile utilizarii izolate intr-o masura ce ar putea avea consecinte semnificative sub aspectul riscurilor ce ar putea apare.

si la faptul ca (2) Daca dupa aprobarea data, Comisia Nationala intra in posesia unor informatii care ar putea avea consecinte semnificative in privinta riscurilor utilizarii in conditii izolate, va cere utilizatorului sa modifice conditiile utilizarii izolate, iar daca acesta nu se conformeaza, va lua masuri de suspendarea sau inchiderea activitatii.

ale art. 18 alin. (1) referitor la faptul ca in cazul producerii unui accident, utilizatorul trebuie sa informeze imediat Comisia Nationala si sa ii furnizeze urmatoarele informatii:

- circumstantele accidentului;

- identitatea si cantitatile microorganismelor /

organismelor modificate genetic in cauza;

- orice date necesare pentru a evalua efectele accidentului asupra sanatatii populatiei si asupra mediului;

- masurile luate.

ale art. 24 alin. (1) referitor la faptul ca orice persoana fizica sau juridica, inainte de a introduce in mediul inconjurator un organism modificat genetic sau o combinatie de asemenea organisme, in scopul cercetarii, testarii si dezvoltarii si/sau in orice alt scop, cu exceptia producerii in scopul introducerii pe piata, trebuie sa prezinte Comisiei Nationale, o notificare; alin. (4) referitor la faptul ca in cazul unei introduceri ulterioare a aceluiasi organism modificat genetic sau a aceleiasi combinatii de organisme modificate genetic, notificate anterior ca parte a aceluiasi program de cercetare- testare, notificatorul trebuie sa prezinte o noua notificare in care va prezenta datele din notificarile anterioare si/sau datele privind rezultatele inregistrate la introducerile anterioare; alin. (5) referitor la faptul ca in cazul unei modificari a introducerii deliberate care ar putea avea consecinte asupra sanatatii oamenilor si/sau asupra mediului sau in cazul in care au aparut noi informatii privind riscurile, notificatorul este de indata obligat:

- sa revada masurile specificate in notificare;

- sa informeze Comisia Nationala despre aceasta;

- sa ia masurile necesare pentru protectia sanatatii oamenilor si a mediului.

ale art. 27, alin. (1) referitor la faptul ca dupa introducerea in mediul inconjurator a unui organism modificat genetic, notificatorul va trimite Comisiei Nationale rezultatul introducerii, mentionandu-se orice risc fata de sanatatea oamenilor si mediu, in special la acele introduceri pe care notificatorul intentioneaza sa le faca pe o scara larga.

B) Incalcarea dispozitiilor art. 28 alin. (1) referitor la faptul ca introducerea pe piata a organismelor vii modificate genetic, a produselor provenite din organisme modificate genetic, sau care contin organisme modificate genetic, se poate face numai in baza aprobarii date de Comisia Nationala.

ale art. 29 alin. (1) referitor la faptul ca inaintea introducerii pentru prima data pe piata a unui organism modificat genetic sau a unei combinatii de organisme modificate genetic ca un produs sau intr-un produs, producatorul sau, dupa caz, importatorul va trimite Comisiei Nationale o notificare, care va cuprinde:

- informatia ceruta in Anexa nr. 8, cu includerea datelor si a rezultatelor inregistrate de utilizator in cursul activitatilor de cercetare, testare, dezvoltare realizate conform prevederilor sectiunii 1 din acest capitol;

- conditiile pentru introducerea pe piata a produsului, inclusiv conditiile specifice de folosire si manipulare, precum si o propunere pentru etichetare si ambalare care ar trebui sa cuprinda cel putin cerintele stabilite in Anexa nr.9.

si alin. (7) referitor la faptul ca introducerea pe piata se va face numai dupa obtinerea aprobarii scrise a Comisiei Nationale si cu respectarea conditiilor stabilite de aceasta.

ale art. 33 alin. (1) referitor la faptul ca sunt supuse prezentei ordonante activitatile care privesc transportul peste frontiere, comercializarea si utilizarea organismelor vii modificate genetic si/sau a produselor rezultate din acestea care pot avea efecte negative asupra conservarii si utilizarii durabile a diversitatii biologice, luand in considerare riscurile asupra sanatatii umane.

si alin. (2) referitor la faptul ca operatiunile de import/export care privesc activitatile supuse prezentei ordonante se pot organiza si desfasura numai daca:

- sunt indeplinite conditiile de notificare si de aprobare, prevazute la art.35 si art.37;

- sunt indeplinite cerintele speciale de notificare, conformare si de aprobare stabilite de legislatia nationala, de actele juridice internationale ratificate de Romania, precum si de reglementarile organizatiilor de cooperare economica regionala.

ale art. 34 alin. (2) referitor la faptul ca sunt supuse procedurii Acordului Prealabil Documentat transporturile peste frontiera ale unui organism viu modificat genetic sau ale unui produs format/rezultat din acesta, care se fac in scopul:

- utilizarii in conditii izolate pe teritoriul tarii;

- testarii in camp pe teritoriul tarii;

- introducerii deliberate in mediul inconjurator si pe piata pentru cultivare / crestere / inmultire productie, comercializare si utilizare

ale art. 35 alin. (1) referitor la faptul ca importatorii sunt obligati sa notifice in scris Comisiei Nationale, inaintea efectuarii oricarui import de organisme vii modificate genetic sau/si cu produse formate/rezultate din acestea.

ale art. 36 alin. (3) referitor la faptul ca neindeplinirea procedurii de confirmare a primirii notificarii de catre Comisia Nationala nu inseamna si nu va fi interpretat ca un acord tacit al acesteia pentru efectuarea importului.

ale art. 39 alin. (5) care prevede urmatoarele: Comisia Nationala va dispune ca studiile de evaluare a riscurilor care implica microorganisme si dupa caz, alte organisme modificate genetic sa se realizeze in conditii izolate.

ale art. 40 alin. (3) referitor la faptul ca tipul managementului de risc care se pune in aplicare trebuie sa corespunda tipului de organism viu modificat sau tipului de produs rezultat dintr-un organism modificat sau de activitatile ce implica astfel de organisme si/sau produse si sa fie raportat la datele studiului de evaluare a riscurilor.

si alin. (6) - Comisia Nationala va dispune masurile necesare pentru ca producatorii autohtoni de organisme modificate genetic sa elimine, pana in anul 2002, din acestea, toate genele markeri rezistente la antibiotice.

ale art. 41 alin. (1) referitor la faptul ca importatorul, inaintea realizarii importului, se va asigura ca exportatorul de organisme modificate genetic si/sau de produse rezultate din acestea face exportul:

- in conditii de ambalare, identificare, etichetare si transport care nu sunt mai putin exigente decat acelea aplicate pe teritoriul statului de export; si

- in conditiile reglementate prin prezenta ordonanta.

si alin. 2 care prevede faptul ca importatorul este obligat sa se asigure ca documentele care insotesc transportul sunt conforme cu cerintele legislatiei nationale si cu prevederile reglementarilor juridice internationale privind transportul peste frontiere a organismelor vii modificate genetic si al produselor rezultate din acestea.

A) amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei pentru persoane fizice si de la 10 milioane lei la 50 milioane lei pentru persoane juridice;B) amenda de la 10 milioane lei la 50 milioane lei pentru persoane fizice si de la 50 milioane lei la 100 milioane lei pentru persoane juridice.

Ordonanta nr. 37/ 2002 pentru protectia animalelor folosite în scopuri stiintifice

sau în alte scopuri experimentale 

(1) Constituie contraventie in sensul prezentei ordonante, urmatoarele fapte:

- cauzarea de durere, suferinta, anxietate sau invaliditate savarsita de catre folositor, în afara obligatiilor asumate de catre acestia la avizarea experimentelor;

ncalcarea prevederilor din instructiunile pentru adapostirea si îngrijirea animalelor de experienta aprobate prin ordin comun al Ministrului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Ministrului Apelor si Protectiei Mediului;

- livrarea animalelor nemarcate sau neînmatriculate si fara certificat sanitar-veterinar;

În cazul repetarii savarsirii contraventiei, în termen de 1 an de la data constatarii contraventiei anterioare, pe langa amenda se aplica si sanctiunea anularii autorizatiei de exercitare a activitatii de crestere, furnizare si folosire a animalelor folosite în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale

Contraventiile prevazute la alin.(1) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei.

Acte normative care prevad sanctiuni referitoare la regimul deseurilor si a substantelor periculoase

Nrcrt

Actul normative care prevede sanctiuni

Sanctiunile prevazute

Cuantumul amenzilor prevazute

Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78 /2000 privind regimul deseurilor

Conform OUG nr. 78/2000, art.51 pct. 1 - constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a)       "abandonarea deseurilor urbane si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, in locuri publice sau in alte locuri nepermise;

b nerespectarea prevederilor Planului National de gestionare a deseurilor;

c)  nerespectarea sarcinilor stabilite de autoritatile competente privind conditiile de producere, colectare, reutilizare, reciclare, tratare, transport si eliminare a deseurilor;

d)       necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii deseurilor, in situatia in care aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii.

e) neexecutarea la termenele stabilite a lucrarilor, dotarilor si masurilor destinate reducerii cantitatii de deseuri produse, colectarii si colectarii selective, transportului, valorificarii si eliminarii deseurilor;

f) realizarea de lucrari si desfasurarea de activitati care au ca obiect deseurile, fara aprobarile legale;

g) producerea de deseuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse si ambalaje, care depasesc necesitatile de productie, de consum si de desfacere;

h) transportul si eliminarea deseurilor fara asigurarea masurilor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului;

i) omiterea prezentarii publice a proiectelor de investitii pentru eliminarea finala a deseurilor;

j) acceptarea la depozitare a deseurilor urbane si periculoase fara a fi supuse unor operatiuni de tratare;

k) nerespectarea prevederilor acordului si/sau autorizatiei de mediu pentru instalatiile si tehnologiile de eliminare finala a deseurilor;

l) neanuntarea autoritatii teritoriale de protectie a mediului si a comisiei de aparare împotriva dezastrelor despre producerea unor accidente la instalatiile de eliminare finala a deseurilor."

Art. 49 al OUG nr. 78/2000 modificat si completat conform L 426/2001 prin art. 47, 48, 49, 50, 51

Primarii si consiliile locale au urmatoarele obligatii si atributii:

Pct. 1: "urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deseurilor, elaborate in conformitate cu prevederile art. 8, si asigura curatenia localitatilor prin:

a)       "sistemul de colectare, inclusiv asigurarea etapizata a colectarii selective, transport, neutralizare, valorificare, incinerare si depozitare finala

b)       implementarea si controlul functionarii sistemului;

c)       dotarea cailor de comunicatie si a locurilor publice de colectare a deseurilor cu un numar suficient de recipiente pentru colectarea selectiva a acestora;

d)       colectarea selectiva si transportul la timp al intregii cantitati de deseuri produse pe teritoriul localitatilor;

e)       existenta unor depozite finale pentru deseurile colectate selectiv, dimensionate corespunzator si amenajate pentru a asigura protectia sanatatii populatiei si a mediului;

f)        interzicerea depozitarilor de deseuri in alte locuri decat cele destinate depozitelor stabilite prin documentatiile urbanistice;

g)       elaborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de gestionare a deseurilor in cadrul localitatilor si aducerea la cunostinta acestora prin mijloace adecvate;

h)       orice alte masuri si mijloace legale pe care le considera necesare.".

Art. 49 pct. 2: "aproba studii si prognoze orientative privind gestionarea deseurilor";

Art. 49 pct. 3: "hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, precum si colaborarea cu agentii economici, in scopul realizarii unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor";

Art. 49 pct. 4: "actioneaza pentru refacerea si protectia mediului".

Art. 52. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 51 se fac de personalul imputernicit din cadrul autoritatilor publice centrale competente si din unitatile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.

(2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere la instanta competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii procesului-verbal de contraventie.

(3) Prezenta OU se completeaza cu prevederile Legii nr. 32 /1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

Art. 53 al OUG nr. 78/2000 completat prin art. 58 al L nr. 426/2001

Constituie infractiuni urmatoarele fapte:

a)       "importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, din categoria deseurilor interzise la import;

b)       neadoptarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor periculoase;

c)       comercializarea, pierderea sau abandonarea deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei;

d)       refuzul de a aduce la indeplinire decizia autoritatilor competente mentionate in prezenta OU privind lucrarile sau activitatile de producere si gestionare a deseurilor;

e)       refuzul de returnare in tara de origine a deseurilor pentru care s-a dispus o astfel de masura de catre organele in drept.

Tentativa se pedepseste.

f) introducerea în tara a unor deseuri în scopul depozitarii finale;

g) acceptarea de catre detinatorii de depozite, la depozitare, a unor deseuri care au fost importate fara acord sau autorizatie de mediu;

h) continuarea activitatii de eliminare finala a deseurilor dupa expirarea termenului de suspendare a autorizatiei de catre autoritatea teritoriala de protectie a mediului".

Infractiunile prevazute la alin. (1) se constata de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatilor publice centrale competente si din unitatile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritatilor publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege; actele de constatare se transmit organului de urmarire sau cercetare penala competent.

Conform art. 53 (Legea nr. 426/2001), respectiv art. 51 (OUG nr. 78/2000) pct. 1: se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru: a) - l).

Conform art. 51 pct.3 al OUG nr.78/2000 modificat prin art. 56 din L nr. 426/2001:

amenda de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neindeplinirea atributiilor si responsabilitatilor ce revin primarilor si consiliilor locale, dupa caz, conform art. 49.

Conform art. 57 (L nr. 426/2001), la art. 51 dupa pct. 3 se introduce pct. 4 cu urmatorul cuprins: "cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeaza prin hotarare a Guvernului".

Conform art. 53 (1) constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 5 ani: a) - h).

Hotararea de Guvern nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate

Conform art. 20 - (1) constituie contraventie, daca au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa nu fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:

a)       nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a prevederilor art. 4 lit.a) deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale si in sistemele canalizare si lit. b) evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate, precum si abandonarea necontrolata a reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea acestora si ale

art. 16: - (1) Generatorii, detinatorii sau persoanele juridice autorizate sa colecteze, sa valorifice si/sau sa elimine uleiuri uzate in cantitati mai mari de 500 de litri de ulei uzat anual au urmatoarele obligatii: a) sa tina o evidenta privind cantitatea, calitatea, originea si localizarea uleiurilor, precum si inregistrarea predarii si primirii acestora; b) sa raporteze anual si/sau sa transmita la cerere autoritatilor competente informatiile prevazute la lit. a); c) sa elaboreze planuri de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora. (2) Generatorii de ulei uzat sunt obligati sa prezinte la cererea autoritatilor competente evidenta uleiului proaspat consumat, care se sanctioneaza conform prevederilor art. 83 pct.3 din Legea nr. 137/1995, republicata.

b)       nerespectarea prevederilor art. 4 lit. c) valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode ce genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia in vigoare; lit. d) amestecarea intre ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 2 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati sau alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de compusi periculosi; lit. e) amestecarea cu alte substante care impurifica uleiurile; lit. f) colectarea, stocarea si transportul in comun cu alte uleiuri de deseuri; lit. g) gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate; lit. h) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor;

art. 5: Persoanele juridice care genereaza sau detin uleiuri uzate au urmatoarele obligatii: lit. a) sa asigure colectarea separata a intregii cantitati de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 2;

art. 12 - (1) Valorificarea uleiurilor uzate se realizeaza cu prioritate prin regenerare; (2) In cazul in care conditiile tehnice si economice fac neviabila regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizeaza prin combustie; (3) In cazul in care procedeele mentionate la alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile, se realizeaza eliminarea prin incinerare; art. 13: Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare au urmatoarele obligatii:

a) sa regenereze uleiurile uzate cu luarea masurilor corespunzatoare de protectie a sanatatii populatiei si a mediului;

b) sa regenereze uleiurile uzate cu continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari, conform art. 1 alin. (2), numai în cazul în care prin regenerare fie se elimina bifenilii policlorurati sau alti compusi similari, fie rezulta ulei de baza cu un continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari în concentratii mai mici de 50 ppm;

c) sa regenereze uleiurile uzate, astfel încât uleiul de baza obtinut sa nu contina substante care sa determine clasificarea sa ca deseu periculos, conform anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000.

Art. 14 alin. (1) - (4):

(1) Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin combustie sunt obligate: a) sa utilizeze tehnologii si instalatii care asigura protectia sanatatii populatiei si a mediului; b) sa efectueze controlul concentratiilor substantelor poluante atât în uleiul uzat, cât si în amestecul de ulei uzat cu alti combustibili, tinând seama de caracteristicile tehnice ale instalatiilor.

(2) În cazul combustiei uleiurilor uzate în instalatii cu o putere termica mai mica de 3 MW se respecta valorile limita de emisie, prevazute de normele în vigoare.

(3) În cazul combustiei uleiurilor uzate în instalatii cu o putere termica mai mare de 3 MW se respecta valorile limita de emisie mentionate în anexa nr. 4.

Reziduurile provenite din combustia uleiurilor uzate se distrug prin incinerare sau se depoziteaza în conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu si ale

art. 15 (1)" Producatorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti sunt obligati sa informeze publicul asupra necesitatii colectarii, valorificarii si/sau eliminarii adecvate a uleiurilor uzate. Fiecare reclama trebuie sa contina urmatorul text: "Acest ulei trebuie predat unui colector dupa utilizare!"

(2) Uleiurile de motor si de transmisie destinate comercializarii trebuie sa aiba inscriptionat pe ambalaj urmatorul text:

"Acest ulei trebuie predat unui colector dupa utilizare! Este interzisa amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frâna si lichid de racire.

Acest produs dupa utilizare are codul..........., conform Catalogului European al Deseurilor", care se sanctioneaza conform prevederilor art. 51 pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000;

c)       nerespectarea prevederilor art. 5: " Persoanele juridice care genereaza sau detin uleiuri uzate au urmatoarele obligatii: lit. b) sa asigure valorificarea sau eliminarea întregii cantitati de uleiuri uzate prin mijloace proprii, daca acest lucru este posibil, sau sa predea uleiurile uzate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare si lit. c) sa livreze uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, persoanelor juridice autorizate sa colecteze, sa valorifice si/sau sa elimine uleiurile uzate, ale

art. 6: Persoanele fizice care detin uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit întreaga cantitate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate;

art. 7: Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure colectarea separata a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 2, precum si stocarea în conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si protectia mediului;

b) sa preleveze o proba de la fiecare generator care preda ulei uzat. Proba se împarte cu cel care a predat uleiul. Proba se pastreaza pâna când analiza acesteia confirma calitatea declarata de generator si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;

c) sa predea toata cantitatea de ulei uzat persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare, însotita de declaratie pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, si sa pastreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba se pastreaza pâna când analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;

d) sa asigure transportul uleiurilor uzate prin mijloace proprii sau prin intermediul persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzate;

e) sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 2;

art. 8:Statiile de distributie a produselor petroliere si alte persoane juridice care comercializeaza uleiuri de motor si de transmisie au urmatoarele obligatii:

a) sa amenajeze un spatiu de colectare a uleiurilor uzate, pentru tipurile de uleiuri comercializate, în incinta sau într-o zona aflata la o distanta acceptabila pentru clienti;

b) sa asigure o capacitate de colectare a uleiului uzat cel putin în limita cantitatii de uleiuri comercializate;

c) sa colecteze, potrivit prevederilor anexei nr. 2, cu titlu gratuit, uleiul uzat oferit de clientii proprii, în limita cantitatii cumparate;

d) sa predea uleiurile uzate colectate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare, de valorificare sau de eliminare a uleiurilor uzate;

e) sa afiseze la loc vizibil indicatii privind amplasarea spatiilor de colectare;

art. 9: Producatorii si importatorii de uleiuri de motor si de transmisie sunt obligati sa asigure colectarea uleiurilor uzate de la statiile de distributie a produselor petroliere si de la alte persoane juridice care comercializeaza aceste tipuri de uleiuri si

art. 11: "În cazul în care uleiurile uzate sunt exportate declaratia întocmita conform modelului prezentat în anexa nr. 3 se prezinta pentru control organelor vamale", care se sanctioneaza .

Plata amenzilor nu exonereaza contravenientii de la plata daunelor provocate.

Art. 21

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor potrivit art. 20 se fac de catre personalul împuternicit din cadrul autoritatilor competente.

Art. 22

Contraventiilor prevazute la art. 20 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Faptele mentionate se sanctioneazaconform art. 83 pct. 3 din Legea nr. 137/1995, republicata - amenda este de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru incalcarea prevederilor din lege.Conform Legii nr. 426 /2001, punctul 2 al art. 51 a fost abrogat.

Faptele enuntate se sanctioneaza conform prevederilor art. 51 pct. 1 din OUG nr. 78/2000 modificata si completata prin L nr. 426/2001 (art. 53): amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate.

Hotararea de Guvern nr. 173/2000 privind gestiunea PCB-urilor si PCT-urilor

Conform art. 20 - constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

a) art. 6:" Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se interzic urmatoarele activitati":

a) completarea lichidului din echipamente cu materiale ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm;

b) amestecarea materialelor ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm cu alte materiale continând compusi desemnati în concentratii mai mici de 50 ppm;

c) separarea compusilor desemnati de alte materiale în scopul reutilizarii acestora;

d) incinerarea la bordul navelor a materialelor ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm;

e) comercializarea de catre persoane fizice si juridice din România a compusilor desemnati sau a materialelor si echipamentelor ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale;

f) transferul între doua amplasamente al unor cantitati de compusi desemnati mai mari decât cantitatile minimale, precum si al echipamentelor sau materialelor ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale ori eliminarea acestora altfel decât potrivit procedurii stabilite la art. 17, prin efectuarea oricareia dintre activitatile interzise;

b) art. 7: Prin inlocuirea lichidului din echipamente in alte conditii decat cele admise. La echipamentele ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm lichidul poate fi înlocuit numai în urmatoarele conditii:

a) lichidul de înlocuire nu contine compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm;

b) lichidul de înlocuire prezinta riscuri considerabil mai mici pentru mediu în comparatie cu lichidul înlocuit;

c) exista o cale de eliminare a lichidului înlocuit ce contine compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm, aprobata de agentia de protectie a mediului din judetul respectiv;

d) concentratia finala de compusi desemnati din echipamentele în care s-a înlocuit lichidul nu va depasi 50 ppm pe perioada de existenta utila ramasa, prin înlocuirea lichidului din echipamente în alte conditii decât cele admise;

c) art. 8 alin. (1) Agentii economici care detin echipamente sau materiale ce contin cantitati de compusi desemnati mai mari decât cantitatile minimale au obligatia de a notifica aceasta situatie autoritatilor de mediu competente, prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 2. Formularele completate se vor transmite agentiei de protectie a mediului din judetul în care se afla materialele sau echipamentele ce contin compusi desemnati cel mai târziu pâna la data de 31 decembrie 2001.

2. Amenda, daca se incalca prevederile:

a) art. 14 (1) Toate echipamentele aflate în functiune sau în conservare, despre care se cunoaste sau în legatura cu care exista indicii ca ar contine compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale, trebuie sa fie etichetate.

(2) Eticheta va avea forma prezentata în anexa nr. 3 si va fi aplicata într-un loc vizibil, pe fiecare echipament în parte, mentionându-se data si locul fabricatiei echipamentului. Termenul limita pentru etichetarea acestor echipamente este data de 31 martie 2002.

În cazul înlocuirii lichidului conform cerintelor art. 7, se va schimba eticheta prezentata în anexa nr. 3 cu eticheta prezentata în anexa nr. 4,

prin nerespectarea termenului impus în vederea etichetarii si/sau prin etichetare inadecvata;

b) art. 15: "În cazul amplasamentelor în care sunt depozitate echipamente sau materiale despre care se cunoaste sau în legatura cu care exista indicii ca ar contine compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale si nu sunt îndeplinite dispozitiile art. 18 alin. (1), trebuie sa se ia urmatoarele masuri de precautie:

a) incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a se împiedica accesul persoanelor neautorizate;

b) incintele de depozitare vor fi împrejmuite si protejate de infiltrarea apei;

c) pardoseala incintelor de depozitare trebuie sa fie acoperita cu un material rezistent la actiunea substantelor chimice si la scurgeri de lichid;

d) toate usile de acces în incintele de depozitare vor purta eticheta prezentata în anexa nr. 5;

e) se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor,

prin nerespectarea masurilor de precautie";

c) art. 16 alin. (1) În cazul în care echipamentele sau materialele ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale sunt transferate în alt loc pe acelasi amplasament, conform prevederilor art. 8, detinatorul trebuie:

a) sa informeze agentia teritoriala de protectie a mediului despre acest fapt prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 6;

b) sa transmita un exemplar al formularului mentionat la lit. a) autoritatilor de prevenire si stingere a incendiilor.

d) art. 17 alin. (1) Agentii economici vor întocmi si vor depune la agentiile teritoriale de protectie a mediului planuri de eliminare pentru toate echipamentele si materialele ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale, pâna la data de 31 decembrie 2002,

prin nedepunerea proiectului planului de eliminare la agentia teritoriala de protectie a mediului,

si alin. (6): " Documentele si instructiunile de completare a acestora la transferul compusilor desemnati pe un alt amplasament sunt stabilite în anexa nr. 8. O copie de pe documente va fi transmisa de agentia teritoriala de protectie a mediului autoritatilor de prevenire si stingere a incendiilor,

prin neîndeplinirea obligatiilor vizând documentatia legala a oricareia dintre partile implicate";

e) art. 18 alin. (3) Agentiile teritoriale de protectie a mediului vor comunica agentilor economici care raspund de compusii desemnati data stabilita pentru transferarea acestora la un anumit amplasament de receptie, pe baza planurilor de eliminare convenite cu acestia. În aceste conditii înlocuirea echipamentelor ce contin cantitati mai mari de compusi desemnati decât cantitatile minimale trebuie efectuata înaintea datei indicate pentru transfer,

prin neînlocuirea echipamentelor aflate în functiune, înainte de data stabilita pentru transferul lor;

f) art. 19 Agentiile teritoriale de protectie a mediului sunt împuternicite sa inspecteze unitatile în care se gasesc compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale, operatorii de transport autorizati, precum si activitatile de pe amplasamentul de receptie,

prin neîndeplinirea solicitarilor agentiei teritoriale de protectie a mediului, cu ocazia efectuarii inspectiilor.

Art. 21

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 20 si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si de personalul Ministerului de Interne, potrivit competentelor legale.

Art. 22

Contraventiilor prevazute la art. 20 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

Conform art. 20 pct. 1 - amenda de la 500.000 lei la 800.000 lei pentru persoanele fizice si de la 700.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele juridice, care incalca prevederile art. 6, art. 7 si art. 8 alin (1).

Conform art. 20 pct. 2: amenda de la 300.000 lei la 600.000 lei pentru persoanele fizice si de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele juridice, care incalca prevederile a) - f).

Hotararea de Guvern nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase

Conform art. 24

Constituie contraventie urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:

a)       nerespectarea prevederilor art. 13 " Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule sunt obligati:

lit. e) sa afiseze la loc vizibil anuntul cu urmatorul continut: "Predati bateriile si/sau acumulatorii uzati pentru autovehicule în vederea valorificarii",

b) nerespectarea prevederilor art. 11: Persoanele juridice care produc baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule, reprezentantii autorizati ai acestora sau importatorii au urmatoarele obligatii:

a) sa informeze cumparatorii asupra necesitatii colectarii si valorificarii bateriilor si/sau acumulatorilor uzati pentru autovehicule, prin inscriptionarea pe carcasa acestora a urmatoarelor texte:

"Este interzisa aruncarea bateriilor si/sau acumulatorilor uzati pentru autovehicule."

"Este interzisa deversarea electrolitului din acumulatorii uzati pentru autovehicule."

"Acest produs trebuie predat dupa utilizare pentru valorificare."

b) sa informeze cumparatorii asupra modalitatilor de colectare a bateriilor si/sau a acumulatorilor uzati pentru autovehicule, asupra obligatiilor pe care le au în ceea ce priveste colectarea acestora, asupra semnificatiei marcajelor si simbolurilor inscriptionate pe bateriile si/sau pe acumulatorii pentru autovehicule, precum si asupra toxicitatii si gradului de periculozitate ale materialelor continute, care sunt mentionate în instructiunile de utilizare puse la dispozitie consumatorilor si care însotesc aceste produse,

art.15: "Persoanele juridice care produc baterii si/sau acumulatori, reprezentantii autorizati sau importatorii de baterii si/sau acumulatori sunt obligati sa puna la dispozitie autoritatilor competente informatii referitoare la bateriile si acumulatorii introdusi pe piata",

art. 16: "Persoanele juridice autorizate în activitatea de colectare, transport, valorificare si/sau eliminare a bateriilor si acumulatorilor uzati sunt obligate:

a) sa tina evidenta datelor privind bateriile si/sau acumulatorii uzati colectati, valorificati si/sau eliminati, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor;

b) sa pastreze pe o perioada de minimum 3 ani evidenta prevazuta la lit. a);

c) sa puna la dispozitie autoritatilor competente, la cerere, datele mentionate la lit. a)" si ale

art. 20" Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule au urmatoarele obligatii principale":

a) sa afiseze în mod vizibil pretul pentru o baterie sau un acumulator pentru autovehicul si valoarea depozitului corespunzator;

b) sa emita cumparatorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului pentru autovehicul, o chitanta pe care sa se specifice valoarea depozitului.

c) sa ramburseze cumparatorului valoarea depozitului, pe baza chitantei emise, în cazul în care în termen de maximum 30 de zile de la data achizitionarii cumparatorul îi preda o baterie sau un acumulator uzat pentru autovehicul;

c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) Este interzisa introducerea pe piata a aparatelor care utilizeaza baterii si/sau acumulatori astfel încorporati încât nu este posibila înlocuirea cu usurinta si fara riscuri a acestora de catre utilizator,

art. 6 "Persoanele juridice care produc baterii si/sau acumulatori au obligatia de a le marca cu unul dintre simbolurile prevazute în anexa nr. 3".

Art. 7

Se interzice introducerea pe piata a bateriilor si/sau acumulatorilor care nu sunt marcati conform art. 6.

Art. 8

(1) Informatiile referitoare la continutul de metale grele din baterii si/sau acumulatori cuprind simbolurile chimice ale metalelor respective: Hg - mercur, Cd - cadmiu sau Pb - plumb, precum si concentratiile acestora, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 lit. a).

(2) Responsabilitatea tiparirii informatiilor la care se face referire în alin. (1) si a amplasarii acestora sub simbolul prevazut în anexa nr. 3 revine persoanelor juridice care produc baterii si/sau acumulatori ori reprezentantilor autorizati ai acestora.

Informatiile la care se face referire în alin. (1) trebuie sa reprezinte minimum o patrime din dimensiunea simbolului prevazut în anexa nr. 3 si ale

art. 9: Simbolul prevazut în anexa nr. 3 si informatiile la care se face referire în art. 8 alin. (1) se tiparesc în mod clar, vizibil si durabil;

d) nerespectarea prevederilor art. 10: Se interzic persoanelor fizice si juridice:

a) abandonarea bateriilor si a acumulatorilor uzati sau a componentelor solide ale acestora;

b) deversarea electrolitului din acumulatorii uzati pentru autovehicule pe sol, în apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale si în sistemele de canalizare;

c) deteriorarea carcaselor bateriilor si ale acumulatorilor uzati.

si art. 12: (1) Persoanele fizice si juridice care detin mijloace de transport sau utilaje echipate cu baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule au obligatia sa predea bateriile si/sau acumulatorii uzati cu electrolitul si componentele solide continute persoanelor juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule ori persoanelor juridice care desfasoara activitate de colectare sau de valorificare a acestora.

(2) Persoanele fizice si juridice care detin baterii si/sau acumulatori uzati, altii decât cei pentru autovehicule, au obligatia sa predea aceste baterii si/sau acumulatori uzati în cadrul sistemului de colectare, potrivit prevederilor art. 14; .......... ..... ...... ...............

e)nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1): Se interzice introducerea pe piata a bateriilor si/sau acumulatorilor care contin mai mult de 0,0005% mercur din greutate, incluzând si cazurile în care aceste baterii si acumulatori sunt încorporati în aparate, cu amenda;

f) nerespectarea prevederilor art. 13 "Persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si persoanele juridice care comercializeaza baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule sunt obligate: lit. a) sa colecteze bateriile si/sau acumulatorii uzati pentru autovehicule în schimbul bateriilor si/sau acumulatorilor vânduti; lit. b) sa aplice sistemul "depozit" asupra pretului de vânzare al bateriilor si/sau acumulatorilor pentru autovehicule; lit. c) sa depoziteze în spatii special amenajate, împrejmuite si asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, bateriile si/sau acumulatorii uzati pentru autovehicule primiti în schimbul celor vânduti; lit. d) sa predea bateriile si acumulatorii uzati pentru autovehicule, colectati, persoanelor juridice care desfasoara activitate de colectare sau de valorificare a acestora si ale

art. 14 alin. (1) si (2): (1) Persoanele juridice care produc baterii si/sau acumulatori, reprezentantii autorizati ai acestora sau importatorii sunt obligati sa stabileasca si sa organizeze un sistem propriu de colectare a bateriilor si acumulatorilor uzati, prin care sa se asigure:

a) colectarea, în spatii special amenajate, a bateriilor si acumulatorilor uzati de tipul si marca celor produsi sau importati, indiferent de gradul lor de deteriorare;

b) preluarea cu titlu gratuit a bateriilor si a acumulatorilor uzati colectati separat în locurile stabilite de comun acord cu persoanele juridice care comercializeaza baterii si acumulatori;

c) punerea la dispozitie cu titlu gratuit a recipientelor corespunzatoare în locurile de colectare a bateriilor si acumulatorilor uzati;

d) predarea bateriilor si a acumulatorilor uzati colectati persoanelor juridice care desfasoara activitate de valorificare sau de eliminare a acestora.

(2) În lipsa organizarii unui sistem propriu de colectare a bateriilor si/sau acumulatorilor uzati obligatiile prevazute la alin. (1) trebuie realizate pe baza contractuala cu persoane juridice care au în obiectul de activitate colectarea bateriilor si/sau a acumulatorilor uzati;

Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Conform art. 25: constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 24 se fac de catre personalul din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si al autoritatilor teritoriale de protectie a mediului, al Ministerului de Interne, Ministerului Industriei si Resurselor, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.

Conform art. 24 lit. a): amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, si cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane juridice;

Conform art. 24 lit. b): amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;

Conform art. 24 lit. c): amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei;

Conform art. 24 lit. d): amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice, si cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;

Conform art. 24 lit. e): amenda de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei;

Conform art. 24 lit. f): amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, si cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice.

Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, modificata si aprobata prin Legea nr. 465/2001

Art. 13

Nerespectarea obligatiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta constituie contraventii, daca, potrivit legii, nu sunt considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda si confiscarea contravalorii deseurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5: Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligati sa asigure strângerea, sortarea si depozitarea temporara a acestora, cu respectarea normelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, precum si reintroducerea lor în circuitul productiv prin:

a) reutilizarea în propriile procese de productie;

b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, si comercializarea materiilor prime secundare si, respectiv, a produselor reutilizabile obtinute prin reciclare;

c) predarea catre agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienta,

art. 7 alin. (1): "Agentii economici care realizeaza activitati de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice îsi pot desfasura activitatea numai în baza autorizatiei de colectare emisa de prefectura judetului, cu avizul primariei comunei, orasului sau municipiului în care îsi desfasoara activitatea agentul economic respectiv, pe baza dovezii ca detine spatiul si dotarile corespunzatoare necesare pentru depozitarea deseurilor colectate si pe baza autorizatiei de mediu emise de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, conform reglementarilor în vigoare"; alin. (3) "Agentii economici prevazuti la aliniatul (1) sunt obligati sa reintroduca in circuitul productiv deseurile industriale reciclabile colectate prin predarea catre agentii economici specializati, autorizati pentru activitatea de valorificare a acestora, in conditiile prezentei Ordonante de Urgenta"; alin. (4) "Agentii economici care colecteaza deseuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligati sa elibereze detinatorilor adeverinta de primire si plata, care va contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente: a) denumirea agentului economic colector;

b) datele de identificare a detinatorului:

-numele si prenumele;

-actul de identitate, seria si numarul, codul numeric personal;

-domiciliul;

c) deseul reciclabil predat si definirea naturii acestuia; d) cantitatea, pretul, valoarea; e) provenienta deseului, declarata de detinator pe propria raspundere; f) semnatura agentului colector si a persoanei fizice detinatoare" si ale art. 8 alin. (1) "Agentii economici specializati definiti la art. 7 alin. (3), precum si detinatorii de deseuri industriale definiti la art. 5, care realizeaza operatiuni de valorificare a deseurilor industriale reciclabile, in sensul definit prin prezenta Ordonanta de Urgenta, pot desfasura aceasta activitate numai pe baza de autorizatie de valorificare emisa de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor, aflata in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor.".

Art. 13 a') cu amenda si anularea autorizatiei de colectare pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin (2): "Autorizatia de colectare va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele elemente:

a) denumirea agentului economic colector;

b) datele de identificare a agentului economic colector:

- sediul;

- numarul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

- codul fiscal;

c) grupa de deseuri industriale reciclabile pentru care se acorda autorizatia de colectare;

d) adresa punctului de colectare;

e) termenul de valabilitate";

Art. 13 b) cu amenda pentru nerespectarea prevederilor art. 12: "Agentii economici care detin, colecteaza si/sau valorifica deseuri industriale reciclabile sunt obligati sa tina evidenta lor, sa raporteze si sa furnizeze informatii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale celorlalte reglementari în vigoare";

Art. 13 c) cu amenda pentru nerespectarea prevederilor art. 11: "Agentii economici specializati în activitati de valorificare a deseurilor industriale reciclabile sunt obligati sa livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obtinute, numai însotite de documente de certificare a calitatii sau de certificate de garantie, dupa caz, conform reglementarilor în vigoare";

Art. 13 d) cu amenda pentru nerespectarea prevederilor art. 6: "Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane fizice, sunt obligati:

a) sa nu depoziteze si sa nu abandoneze deseurile industriale reciclabile în conditii care contravin normelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei;

b) sa depuna separat deseurile industriale reciclabile acolo unde exista recipiente sau incinte special destinate acestui scop.".

Art. 13' din Legea nr. 465/2001: (1) Falsul în declaratia detinatorului de deseuri industriale reciclabile referitoare la provenienta acestora, precum si furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificarii ca deseu constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

(2) Daca furturile sau sustragerile de materiale, produse si echipamente în vederea valorificarii pun în pericol mediul, precum si sanatatea si/sau siguranta populatiei, aceasta constituie infractiune si se pedepseste ca agravanta conform Codului penal.

Art. 14

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz.

(2) Contraventiilor prevazute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

(3) Deseurile industriale reciclabile a caror provenienta nu poate fi dovedita ca fiind legala sau care fac obiectul valorificarii ori al unor acte sau fapte de comert neconforme cu prevederile legale se confisca si se valorifica în conditiile legii, contravaloarea acestora facându-se venit la bugetul local al localitatii în a carei raza teritoriala s-a facut constatarea faptica, daca acestea nu au fost returnate celor în drept.

Art. 15 se abroga.

Conform art. 13 a): amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si confiscarea contravalorii deseurilor industriale reciclabile.

Conform art. 13 a')din Legea nr. 465: amenda de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei si anularea autorizatiei de colectare.

Conform art. 13 b) din OUG nr 16: amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.

Conform art. 13 c) din OUG nr. 16: amenda de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Conform art. 13 d) din OUG nr. 16: amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Hotararea de Guvern nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor

Conform art. 6 al prezentei Hotarari de Guvern:

"Constituie contraventie incalcarea prevederilor prezentei hotarari si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a)       netinerea evidentei gestiunii deseurilor sau inscrierea de date incorecte in aceasta evidenta, cu amenda;

b)       neutilizarea Catalogului European al Deseurilor in completarea evidentei gestiunii deseurilor sau in alte activi tati legate de deseuri;

c)       netransmiterea sau transmiterea cu intarziere autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului a evidentei gestiunii deseurilor.".

Art. 7

Contraventiilor prevazute in prezenta Hotarare de Guvern le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform art. 6 a): amenda este de la 700.000 lei la 1.000.000 lei.

Conform art. 6 b): amenda este de la 600.000 lei la 800.000 lei.

Conform art. 6 c):amenda este de la 500.000 lei la 700.000 lei.

Hotararea de Guvern privind depozitarea deseurilor

Conform art.32: Constituie contraventii urmatoarele fapte, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea prevederilor art.15 alin.(2) Operatorul depozitului elibereaza celui care preda deseurile, in mod obligatoriu, o confirmare scrisa a receptiei fiecarei cantitati livrate acceptate la depozit,

art.20 Operatorul depozitului este obligat sa raporteze autoritatii teritoriale pentru protectia mediului dupa cum urmeaza: lit a) semestrial, datele acumulate in urma monitorizarii, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizatie, precum si stadiul indeplinirii masurilor de remediere din programul pentru conformare";

b)     nerespectarea prevederilor art.11 alin.(8) "Autoritatile administratiei publice locale vor asigura transparenta informatiei privind costul depozitarii deseurilor si al implicatiilor realizarii depozitului de deseuri"

c) nerespectarea prevederilor art.17 "Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia. Procedurile de control si monitorizare in faza de exploatare a unui depozit de deseuri cuprind:

a) automonitorizare tehnologica ;

b) automonitorizare a calitatii factorilor de mediu."

si prevederilor referitoare la respectarea termenului stabilit conform:

art.26 alin.(1) Pentru ramanerea in functiune a depozitelor existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in maximum 1 an de zile de la aceasta data, operatorii depozitelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

a) sa intocmeasca "bilantul de mediu nivel II" si, daca este cazul, "evaluarea de risc",

conform prevederilor legale in vigoare;

b) sa prezinte autoritatii teritoriale pentru protectia mediului programul pentru conformare al depozitului, inclusiv sursele de finantare pentru realizarea obiectivelor propuse, daca in urma evaluarilor de mediu, autoritatea prevazuta mai sus stabileste ca depozitul poate continua sa functioneze;

d) nerespectarea prevederilor art.15 alin.(1) lit.a)-d): (1) Operatorii depozitelor de deseuri sunt obligati sa respecte, la primirea deseurilor in depozit, urmatoarele proceduri de receptie:

a) verificarea documentatiei privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, originea si natura lor, inclusiv buletine de analiza pentru deseuri industriale periculoase si pentru deseuri urbane unde exista suspiciuni, precum si privind identitatea producatorului si/ sau a detinatorului deseurilor;

b) inspectia vizuala a deseurilor la intrare si la punctul de depozitare si, dupa caz, verificarea conformitatii cu descrierea prezentata in documentatia inaintata de detinator, conform procedurii stabilite la pct.3 Nivel 3 din anexa nr.3;

c) pastrarea, cel putin o luna, a probelor prelevate pentru verificarile impuse conform prevederilor cuprinse la Nivel 1 sau Nivel 2, pct.3 din anexa nr.3, precum si inregistrarea rezultatelor determinarilor;

d) pastrarea unui registru cu inregistrarile privind cantitatile, caracteristicile deseurilor depozitate, originea si natura, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului sau, dupa caz, a colectorului - in cazul deseurilor municipale - iar in cazul deseurilor periculoase a localizarii precise a acestora in depozit. Pentru depozitele zonale sau municipale datele se introduc si pe suport informatic, tip baza de date,

art.25 alin.(3) "Monitorizarea post-inchidere va fi efectuata conform procedurilor prevazute in

anexa nr. 4, iar rezultatele determinarilor efectuate sunt pastrate de operator intr-un registru pe toata perioada de monitorizare";

art.26 alin.(1) Pentru ramanerea in functiune a depozitelor existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in maximum 1 an de zile de la aceasta data, operatorii depozitelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

a) sa intocmeasca "bilantul de mediu nivel II" si, daca este cazul, "evaluarea de risc",

conform prevederilor legale in vigoare;

art. 30 alin.(1) "Depozitele de deseuri periculoase existente in evidenta autoritatii teritoriale pentru protectia mediului se supun urmatoarelor prevederi:

a) se clasifica conform prevederilor art. 4, au interdictia de a primi la depozitare deseurile enumerate in art 5 si operatorii respecta procedura de primire a deseurilor in depozit conform prevederilor art.15 si anexei nr.3, in maximum 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari";

.......... ..... ...... ...............

e) neindeplinirea atributiilor si responsabilitatilor conform prevederilor art.9 alin.(2) Autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri ca toate costurile implicate in organizarea si exploatarea unui depozit de deseuri, cat si costurile estimate ale inchiderii si urmaririi post-inchidere a depozitului, sa fie acoperite de pretul practicat de operator pentru depozitarea fiecarui tip de deseu in acel depozit,

art.28 "Pentru depozitele care sunt in exploatare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si care nu primesc autorizatie de functionare, autoritatea teritoriala pentru protectia mediului hotaraste ca acestea sa-si inceteze activitatea in conformitate cu prevederile cuprinse in capitolul 5 din prezenta hotarare privind procedurile de inchidere. Pentru depozitele de deseuri municipale, aflate in aceasta situatie, autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri pentru realizarea unui nou depozit"

f) nerespectarea prevederilor art.5 alin.(1) "(1) Deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit sunt:

a) deseuri lichide;

b) deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietati ce sunt definite in anexa nr.I E a Ordonantei de urgenta nr.78/2000 privind regimul deseurilor aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;

c) deseuri periculoase spitalicesti sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definita in anexa nr.I E si avand categoria prevazuta la pct. 14 litera A din anexa nr.IC, prevazute la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001;

d) anvelope uzate intregi, excluzand anvelopele uzate taiate si cele folosite ca materiale in constructii;

e) orice alt tip de deseu ce nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr.3.

art.6 alin.(1)-(4): (1) In depozitele de deseuri periculoase este permisa numai depozitarea deseurilor periculoase ce indeplinesc conditiile prevazute in anexa nr.3.

(2) In depozitele de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor

deseuri:

a) deseuri municipale;

b) deseuri nepericuloase de orice alta origine, care satisfac criteriile de acceptare a

deseurilor la depozitul pentru deseuri nepericuloase, stabilite in anexa nr.3;

c) deseuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la

levigare au o comportare echivalenta cu a celor mentionate la lit. b) si care satisfac criteriile relevante de acceptare stabilite in anexa nr.3; aceste deseuri periculoase nu se depoziteaza in celule destinate deseurilor biodegradabile nepericuloase, ci in celule separate.

(3) In depozitele de deseuri inerte este permisa numai depozitarea deseurilor inerte.

(4) In scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozite, este

interzisa amestecarea deseurilor,

art.7 alin.(1) "Depozitarea deseurilor, conform prevederilor art.6 alin. (1) si (2) este permisa numai daca deseurile sunt supuse in prealabil unor operatii de tratare. de catre operatorii depozitelor de deseuri";

g) neindeplinirea prevederilor din art.10 Operatorul depozitului care solicita un acord de mediu pentru un depozit de deseuri trebuie sa faca dovada depunerii unei garantii bancare de buna executie, conform legislatiei in vigoare,

art. 11 alin.(1)-(4): Operatorul depozitului este obligat sa-si constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea post-inchidere a depozitului, denumit "Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post-inchidere".

(2) Fondul se pastreaza intr-un cont deschis la una din bancile comerciale agreate de

autoritatile administratiei publice locale. In situatia in care operatorul depozitului are calitatea de institutie publica, fondul se pastreaza intr-un cont deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publica in raza careia acesta isi are sediul fiscal.

(3) Fondul se constituie in limita sumei stabilita prin proiect pentru inchiderea si

urmarirea post inchidere a depozitului, din cota parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrarii in functiune a depozitului.

(4) Cota parte din tarifele de depozitare care alimenteaza fondul se stabileste prin proiect,

art.16 La controlul efectuat de autoritatea competenta pentru protectia mediului, operatorul depozitului este obligat sa demonstreze cu documente ca deseurile au fost acceptate in conformitate cu conditiile din autorizatie si ca indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr.3 pentru clasa de depozit respectiva,

art.19 (1) Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizeaza conform prevederilor din anexa nr.4.

(2) Determinarile prevazute in anexa nr.4 se efectueaza de laboratoare acreditate,

conform prevederilor legale in vigoare, iar rezultatele acestor determinari se pastreaza intr-un registru pe toata perioada de monitorizare,

art.20 Operatorul depozitului este obligat sa raporteze autoritatii teritoriale pentru protectia mediului dupa cum urmeaza:

lit. b): in maxim 12 ore, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare".

art.22 "Depozitul sau o sectiune a depozitului se inchide dupa cum urmeaza:

lit. a) cand sunt indeplinite conditiile cuprinse in autorizatia de mediu referitoare la perioada de functionare",

art.24 alin.(1) Depozitul este inchis conform unui plan care face parte din proiectul depozitului si este inclus in autorizatia de mediu conform prevederilor din anexa nr.2.

art.25 alin.(1), (2) si (4): (1) Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul post-inchidere al depozitului conform autorizatiei de mediu.

(2) Perioada de urmarire post-inchidere este stabilita de autoritatea teritoriala pentru

protectia mediului. Aceasta perioada este de minimum 30 ani, si poate fi prelungita, daca prin programul de monitorizare post-inchidere se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii de mediu.

(4) Operatorul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ autoritatea teritoriala

pentru protectia mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevate prin procedurile de control, si sa respecte decizia autoritatii teritoriale pentru protectia mediului privind masurile de remediere impuse in perioada post-inchidere,

art.26 alin.(1) lit b): (1) Pentru ramanerea in functiune a depozitelor existente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in maximum 1 an de zile de la aceasta data, operatorii depozitelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

b) sa prezinte autoritatii teritoriale pentru protectia mediului programul pentru conformare al depozitului, inclusiv sursele de finantare pentru realizarea obiectivelor propuse, daca in urma evaluarilor de mediu, autoritatea prevazuta mai sus stabileste ca depozitul poate continua sa functioneze.

art.27 Operatorii depozitelor care sunt in exploatare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si care primesc autorizatie de functionare in functie de rezultatele evaluarilor de mediu, au obligatia sa-si constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea post-inchidere a depozitului, denumit "Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post-inchidere" conform prevederilor art.11,

art.30 alin.(1) lit.b): (1) "Depozitele de deseuri periculoase existente in evidenta autoritatii teritoriale pentru protectia mediului se supun urmatoarelor prevederi: b) operatorul depozitului accepta la depozitare doar deseuri periculoase tratate conform prevederilor art. 6 si art.7 din prezenta hotarare, in maximum 8 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari",

si alin.(2): " Pentru depozitele existente operatorul depozitului elaboreaza un program pentru conformare conform prevederilor art.26 alin.(1)";

h) nerespectarea prevederilor art.8 alin.(2): (2) "In cazul localitatilor cu populatie mai mica de 20.000 locuitori se realizeaza cate un depozit care sa deserveasca mai multe astfel de localitati",

art.29 Autoritatile administratiei publice locale vor initia actiuni pentru deschiderea unui nou depozit in situatia in care depozitul existent atinge cca. 75% din capacitatea proiectata, de catre primari si consiliile locale.

Conform art.33

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.32 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatii centrale pentru protectia mediului si autoritatii teritoriale pentru protectia mediului, precum si din cadrul administratiei publice centrale sau locale, conform atributiilor stabilite de legislatia in vigoare.

Conform art.34 "Prevederile art.32 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor".

Conform art. 32 lit. a): amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;

Conform art. 32 lit. b): amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;

Conform art. 32 lit. c): amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei;

Conform art. 32 lit. d):amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;

Conform art. 32 lit. e): amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei - primari si consilii locale;

Conform art. 32 lit. f): amenda de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei;

Conform art. 32 lit. g): amenda de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei;

Conform art. 32 lit. h): amenda de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Hotararea de Guvern privind incinerarea deseurilor

Conform art.18: Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

(1) Cu amenda, pentru incalcarea prevederilor capitolului 5 pct.5.2, 5.3 5.2Transportul si depozitarea intermediara a reziduurilor uscate, sub forma pulverulenta, ca cenusa si reziduurile uscate de la tratarea gazelor de ardere se face astfel incat sa previna dispersarea in mediu, de exemplu, in containere inchise.

Inainte de a determina rutele pentru eliminarea sau reciclarea reziduurilor de la instalatiile de incinerare sau co-incinerare, se efectueaza teste adecvate pentru a se stabili caracteristicile fizice si chimice si potentialul poluant al diferitor reziduuri rezultate din procesul de incinerare. Analiza priveste in special fractia solubila totala si metalele grele din fractia solubila privind efectuarea de catre transportatori, a transporturilor de reziduuri periculoase.

(2) Cu amenda, pentru nerespectarea prevederilor art.16: "Raportul anual al operatorului catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, asupra functionarii si monitorizarii instalatiilor de incinerare sau co-incinerare cu o capacitate nominala de doua tone pe ora sau mai mare, se pune in mod obligatoriu la dispozitia publicului. Acest raport, ca o conditie minima, prezinta desfasurarea procesului de incinerare sau co-incinerare si emisiile in aer si apa comparativ cu cerintele privind valorile limita de emisie prevazute in autorizatia de mediu.", privind prezentarea de catre operatorii instalatiilor de incinerare si co-incinerare a raportului anual la autoritatea competenta pentru protectia mediului si refuzul de a asigura accesul publicului la informatiile de interes public din acel raport".

Cu amenda, pentru operatorii instalatiilor de incinerare si co-incinerare, pentru:

a) neindeplinirea prevederilor art.14 "Autoritatea competenta pentru protectia mediului impune la emiterea acordului si/sau autorizatiei de mediu pentru o instalatie de incinerare sau co-incinerare, instituirea unui sistem de control si monitorizare si pastrarea minim 5 ani a registrului cu evidenta deseurilor incinerate sau co-incinerate.", de instituire a sistemului de control si monitorizare si de suportare a costurilor acestuia;

c)       neindeplinirea prevederilor capitolului 6 pct.6.3: " Instalarea si functionarea corespunzatoare a echipamentului automat de monitorizare a emisiilor in aer si apa se verifica prin controale si teste anuale de supraveghere. Calibrarea se face prin masuratori paralele cu metode de referinta, cel putin o data la 3 ani.".

(4) Cu amenda, pentru nerespectarea de catre operatorii instalatiilor de incinerare si co-incinerare a prevederilor capitolului 1 pct.1.2, pct.1.3 "Inainte de a accepta deseurile in instalatia de incinerare sau co-incinerare, operatorul determina, daca este posibil, masa fiecarei categorii de deseuri, categorii prevazute in Hotararea Guvernului nr.155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor."

"Inainte de a accepta deseuri periculoase la instalatia de incinerare sau co-incinerare, operatorul trebuie sa dispuna de informatii asupra deseurilor, pentru a verifica, intre altele, conformitatea cu cerintele din autorizatia de mediu."

Aceste informatii cuprind:

a) "toate datele utile asupra procesului de generare continute in documentele mentionate la pct.1.4 lit.a) al prezentului capitol;

b) compozitia fizica si pe cat posibil chimica, a deseurilor si toate informatiile necesare pentru a evalua comportarea lor la procesul de incinerare;

c) caracteristicile periculoase ale deseurilor, substantele cu care nu pot fi amestecate si precautiile ce trebuie luate de operator in manipularea deseurilor."

si pct.1.4 "Inainte de acceptarea deseurilor periculoase la instalatia de incinerare sau co-incinerare, operatorul efectueaza cel putin urmatoarele proceduri de receptie:

a) verificarea documentelor care insotesc deseul si, acolo unde este cazul, a celor cerute prin actele normative care controleaza transporturile de deseuri si de reglementarile pentru transportul marfurilor periculoase;

b) Prelevarea de probe reprezentative, inainte de descarcare, cu exceptia cazurilor cand nu este posibil, de exemplu pentru deseuri clinice infectioase, pentru a verifica conformitatea cu descrierea de la pct.1.3, efectuand controale si permitand autoritatilor de mediu competente sa identifice natura deseurilor supuse incinerarii. Aceste probe sunt pastrate cel putin o luna dupa incinerare."

Cu amenda - operatorii instalatiilor de incinerare si co-incinerare, pentru:

a) neindeplinirea prevederilor art.14 "Autoritatea competenta pentru protectia mediului impune la emiterea acordului si/sau autorizatiei de mediu pentru o instalatie de incinerare sau co-incinerare, instituirea unui sistem de control si monitorizare si pastrarea minim 5 ani a registrului cu evidenta deseurilor incinerate sau co-incinerate.";

b) neindeplinirea obligatiei prevazuta la capitolul 7 pct.7.9 "Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata pentru a permite autoritatilor competente sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite in prezenta hotarare, in conformitate cu procedurile decise de autoritatile competente."

c) nerespectarea prevederilor art.20, referitoare la etapele aplicarii prezentei hotarari.

Art.19 (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.18 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatii competente pentru protectia mediului, precum si din cadrul altor autoritati centrale sau locale, conform atributiilor stabilite de legislatia in vigoare.

Prezentul articol se completeaza cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Conform art. 18 (1): amenda este de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.

Conform art. 18 (2): amenda este de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.

..........Conform art. 18 (3): amenda este de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei

pentru: a) si b)

Conform art. 18 (4): amenda este de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei.

Conform art. 18 (5): amenda este de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentru: a), b), c).

Document Info


Accesari: 2435
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )