Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Baza materiala a invatamantului de stat

Legislatie


Baza materiala a invatamantului de stat

CAPITOLUL I - Dispozitii comune

Art. 100 Dispozitii generale

Baza materiala a invatamantului de stat consta in intregul activ patrimonial a 919j91j l Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, al institutiilor si unitatilor de invatamant si de cercetare stiintifica din sistemul de invatamant existent la data de 31.07.1995, precum si in activul patrimonial redobandit sau dobandit ulterior.In intelesul prevederilor alin. (1), baza materiala a invatamantului cuprinde: spatii pentru procesul de educatie si formare profesioala si cercetare stiintifica, mijloace de invatamant si de cercetare aferente, biblioteci, edituri si tipografii, statiuni didactice si de cercetare, unitati de microproductie, ateliere scolare, ferme didactice, gradini botanice, terenuri agricole, camine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case de cultura ale studentilor, case ale corpului didactic, case universitare, tabere scolare, baze si complexuri cultural-sportive, palate si case ale copiilor si elevilor, baze de odihna si tratament, spatii cu destinatia de locuinta, precum si orice alt obiect de patrimoniu destinat invatamantului si salariatilor din invatamant.

Baza materiala aferenta procesului de eductie si formare profesionala, prevazuta la alin. (2) si realizata din fondurile statului sau din fondul institutiilor si intreprinderilor de stat in perioada anterioara datei de 22 decembrie 1989 se reintegreaza fara plata in patrimoniul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, al institutiilor si unitatilor de invatamant si de cercetare stiintifica universitara si, dupa caz, in domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu exceptia bunurilor care au intrat in proprietatea agentilor economici privati. Predarea-preluarea se face pe baza de protocol. In aceleasi conditii se reintegreaza fara plata si imobilele care, conform art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, au trecut in patrimoniul unor societati comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe baza de protocol de predare-preluare. Justa despagubire se acorda, pentru fiecare caz, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si a Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare. Cuantumul despagubirii se stabileste in termen de 30 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare, de catre o comisie de evaluare formata din reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si ai Ministerului Finantelor Publice, constituita prin ordin comun.

Justa despagubire prevazuta la alin. (3) se acorda, pentru fiecare caz, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si a Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare.

Cuantumul despagubirii se stabileste in termen de 30 de zile de la data semnarii protocolului de predare-preluare, de catre o comisie de evaluare formata din reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si ai Ministerului Finantelor Publice, constituita prin ordin comun.

Baza materiala a institutiilor de invatamant superior de stat si de cercetare stiintifica universitara este de drept proprietatea acestora. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii este imputernicit sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru institutiile de invatamant superior si de cercetare stiintifica, pe baza documentatiei inaintate de acestea.

Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat - gradinite, scoli generale, primare si gimnaziale, licee, seminarii teologice, grupuri scolare, scoli de arte si meserii si scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, si sunt in administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, prin delegare catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si sunt administrate de acestea. Nu fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, terenurile si cladirile detinute de unitatile de invatamant in baza unor contracte de inchiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice.

Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant special de stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si sunt in administrarea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, prin delegare catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unitatilor de invatamant special public sunt de drept proprietatea unitatilor de invatamant respectiv si sunt administrate de acestea.

Schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului. Instrainarea sau schimbarea destinatiei bunurilor din baza materiala a invatamantului fara avizul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale. Actele de instrainare sau de schimbare a destinatiei bunurilor din baza materiala a invatamantului fara avizul conform al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului sunt nule. Administrarea procesului educational din unitatile de invatamant preuniversitar si special de stat prevazute la alin. (7) si (8) se face de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea inspectoratele scolare, casele corpului didactic, palatele si cluburile copiilor si elevilor, cluburile sportive scolare, centrele si cabinetele de asistenta psiho-pedagogica, centrele logopedice, cabinetele scolare, precum si alte unitati din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, ale caror cheltuieli curente si de capital se finanteaza de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului si sunt administrate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin inspectoratele scolare judetene si prin delegare catre consiliile de administratie ale acestor unitati. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitatilor si institutiilor respective si sunt administrate de acestea.

Terenurile si cladirile preluate in mod abuziv de stat dupa data de 4 septembrie 1940 de la persoane fizice sau juridice fac parte din domeniul privat al statului in conditiile legii si pot face obiectul unor acte normative de restituire.

Constructiile si terenurile aferente procesului instructiv-educativ nu pot fi transferate decat cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, fara plata si numai in interes public.

Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate in patrimoniul institutiilor de invatamant superior de stat sau in administrarea acestora, se poate face pe baza de contract, incheiat in conformitate cu prevederile legale, cu revizuire anuala. Bunurile, inclusiv terenurile aflate in administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, disponibile temporar, pot fi inchiriate pe baza de contract, incheiat in conformitate cu prevederile legale, cu revizuirea anuala a acestuia, numai in conformitate cu metodologia stabilita de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, in conditiile prevazute la alineatele precedente se face cu prioritate pentru activitati de invatamant.

Detinatorii de bunuri prevazute la alin. (3) si (6) care urmeaza sa fie reintegrate in patrimoniul invatamantului sunt obligati sa puna la dispozitie imputernicitilor Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, toate documentele care atesta proprietatea, precum si documentele necesare in vederea inregistrarii in evidentele contabile.

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si, dupa caz, consiliile judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau consiliile locale actioneaza in justitie, prin imputernicitii acestora, persoanele juridice sau fizice care refuza semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate. Aceste actiuni sunt scutite de taxa de timbru.

Inscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii sau institutiilor si unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica din sistemul invatamantului de stat, precum si asupra bunurilor apartinand consiliilor locale, judetene si, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat, se face, dupa caz, in registrul de inscriptiuni si transcriptiuni, in cartile funciare sau in cartile de publicitate funciara, cu scutire de la plata taxelor prevazute de lege.

CAPITOLUL II - Bibliotecile si centrele de documentare si informare

Art. 101 Bibliotecile din invatamant

In sistemul national de invatamant functioneaza, ca parte integranta, o retea de biblioteci specializate: biblioteci centrale universitare si biblioteci pedagogice, ca institutii cu personalitate juridica subordonate direct Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii; biblioteci ale institutiilor de invatamant superior, ale facultatilor, colegiilor, departamentelor, catedrelor; biblioteci ale caselor corpului didactic; biblioteci scolare.

Bibliotecile mentionate la alin. (1) functioneaza pe baza de regulamente aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Bibliotecile din invatamant pot organiza, cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si in colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, sectii specifice, precum si alte forme pe care le considera necesare pentru studiul individual al adultilor.

Pregatirea personalului de specialitate pentru biblioteci este asigurata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii prin studii universitare de scurta si de lunga durata, iar perfectionarea acestuia este coordonata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Coordonarea activitatii retelei bibliotecilor din invatamant se asigura de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Art. 102 Centrele de documentare si informare (CDI)

Centrul de documentare si informare, numit in continuare CDI, este un centru de resurse pluridisciplinare care ofera elevilor, cadrelor didactice si comunitatii locale un spatiu de formare, comunicare si informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educationale, un loc de cultura, deschidere, intalnire si integrare.

CDI deserveste intreaga comunitate educativa a unitatii de invatamant si concentreaza in acelasi spatiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor utilizatorilor si specificului scolii.

Activitatile desfasurate in CDI sustin implementarea politicilor educationale pe niveluri de studii, profiluri, specializari si promoveaza inovatia pedagogica, raspunzand nevoilor de documentare si informare ale tuturor utilizatorilor.

CDI contribuie la asigurarea egalitatii de sanse a elevilor proveniti din medii culturale, economice si sociale diferite prin facilitarea accesului la informatie si servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice si membrilor comunitatii locale.

Prin crearea CDI se urmareste dezvoltarea relatiei scoala - comunitate, asigurarea accesului la resursele necesare unei bune informari si documentari, precum si la pregatirea unui personal calificat in domeniul stiintelor documentarii si informarii.

CDI se infiinteaza in unitati de invatamant preuniversitar de catre directorul casei corpului didactic, la propunerea directorului unitatii de invatamant, cu avizul inspectorului scolar general, pe baza criteriilor de eligibilitate aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.

CDI sunt infiintate, coordonate metodologic si evaluate de casele corpului didactic la nivel judetean, iar la nivel central de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

CDI se organizeaza unitar pentru intreaga institutie de invatamant careia ii apartine, prin integrarea fondului documentar, respectiv a bibliotecii scolare.

Baza materiala a CDI este asigurata de comunitatea locala, de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si de alte ministere sau organe centrale, prin inspectoratele scolare ori direct prin unitatile de invatamant in cadrul carora functioneaza CDI.

CDI poate beneficia de resursele financiare obtinute de unitatea de invatamant din sponsorizari din partea unor organizatii neguvernamentale, asociatii, societati, fundatii etc., cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Conditiile de utilizare a spatiului, fondului documentar si a serviciilor CDI, precum si drepturile si obligatiile utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara al fiecarui CDI, aprobat de conducerea institutiei de invatamant in care functioneaza.

In fiecare CDI se normeaza un post de profesor documentarist, in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic. In unitatile de invatamant cu peste 1.200 de elevi se normeaza doua posturi de profesor documentarist.

Amenajarea si dotarea CDI se realizeaza pe baza standardelor nationale aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii si trebuie sa tina cont de specificul activitatilor derulate in cadrul acestuia, de publicul caruia i se adreseaza, cum sunt varsta elevilor, nivelul de studiu, de particularitatile si specificul unitatii de invatamant in care urmeaza sa se infiinteze si sa functioneze.

CDI asigura accesul utilizatorilor atat in timpul programului scolar al elevilor, cat si in afara acestuia, in regim programat si in regim liber.

Tipurile de activitati care pot fi desfasurate in CDI sunt: pedagogice; culturale; comunicare; gestionare.

Prin modul de organizare a spatiilor, prin echipamentele si fondul documentar, respectiv prin activitatile organizate, CDI indeplineste in fiecare unitate de invatamant urmatoarele functii: functia de primire; functia de informare generala; functia pedagogica; functia de orientare scolara si profesionala; functia de comunicare cu exteriorul; functia tehnica; functia recreativa.

Activitatea CDI se desfasoara pe baza unui plan managerial anual structurat pe cele 4 domenii de competenta, respectiv a proiectelor de activitate, aprobat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Planul managerial anual cuprinde intreaga activitate a profesorului documentarist, in functie de cele 4 tipuri de activitati: pedagogice, culturale, de comunicare si de gestionare a CDI.


Document Info


Accesari: 6924
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )