Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

Despre partajul succesoral si despre raport

Legislatie

Despre partajul succesoral si despre raport


Sectiunea 1

Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral

Starea de indiviziune
Art.874 – (1) Nimeni nu poate fi obligat a ramâne în indiviziune. Mostenitorul poate cere oricând iesirea din indiviziune, chiar si atunci când exista conventii sau clauze testamentare care prevad altfel.
(2)Coindivizarii pot conveni sa mentina starea de indiviziune pe termen de cel mult 5 ani, la expirarea termenului conventia putând fi reînnoita pentru acelasi termen.
(3)Partajul succesoral poate fi cerut chiar si atunci când succesorii sau unii dintre ei au exercitat separat posesiunea asupra unor parti din mostenire, cu exceptia cazului în care exista un partaj voluntar sau s-ar putea invoca uzucapiunea.

Felurile partajului
Art.875 – (1) Partajul succesoral poate fi realizat pe cale voluntara sau p 656c25g e cale judecatoreasca.
(2)Împotriva partajului se poate opune numai existenta unui partaj anterior sau uzucapiunea, în conditiile legii.

Partajul voluntar
Art.876– (1) Daca toti mostenitorii sunt prezenti si au capacitate de exercitiu deplina, partajul se poate realiza prin buna învoiala, în forma si prin actul pe care partile le convin. Daca printre bunurile succesorale se afla imobile, conventia de partaj trebuie încheiata în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2)Daca nu sunt prezenti toti succesorii sau daca printre ei se afla minori sau persoane puse sub interdictie ori persoane disparute, atunci se vor pune sigilii pe bunurile succesiunii în cel mai scurt termen, iar partajul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protectia persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsa, ori a persoanelor disparute.

Masuri conservatorii
Art.877 – Bunurile succesorale pot sa faca obiectul unor masuri conservatorii, în tot sau în parte, la cererea persoanelor interesate, în conditiile legii.

Sectiunea a 2 a

Raportul donatiilor

Notiune
Art.878 – Raportul donatiilor este obligatia pe care o au între ei, unii fata de altii, sotul supravietuitor si descendentii defunctului care vin efectiv si împreuna la mostenire, de a readuce la mostenire bunurile care le-au fost donate de cel care lasa mostenirea, afara de cazul în care donatorul a dispus scutirea de raport a donatiei.

Persoanele care pot cere raportul donatiei
Art.879 - (1) Dreptul de a cere raportul îl au numai descendentii si sotul supravietuitor, precum s creditorii personali ai acestora, nu însa si creditorii succesiunii sau legatarii.

Scutirea de raport a renuntatorului la mostenirea legala
Art.880 - În caz de renuntare la mostenirea legala, descendentul sau sotul supravietuitor nu mai are obligatia de raport, putând pastra liberalitatea primita în limitele cotitatii disponibile.Inexistenta vocatiei succesorale la data donatiei
Art.881 – Donatarul care la data încheierii donatiei nu l-ar fi putut mosteni pe donator, dar care la data deschiderii succesiunii are calitatea de descendent sau sot supravietuitor, este obligat la raport, daca donatorul nu l-a scutit.

Cazuri în care raportul nu este datorat
Art.882 - (1) Raportul se datoreaza numai pentru donatiile primite personal.
(2)Donatia facuta fiului unei persoane care are calitatea de sot supravietuitor sau descendent al donatorului în momentul deschiderii succesiunii acestuia, este prezumata ca s-a facut cu scutire de raport.
(3)Donatia facuta sotului unui descendent al donatorului este prezumata ca s-a facut cu scutire de raport. Daca donatia a fost facuta ambilor soti, sotul care are calitatea de descendent al donatorului va raporta numai partea lui din donatie.
(4)Daca descendentul donatarului vine în nume propriu la mostenirea donatorului, nu este obligat sa raporteze donatia facuta parintelui sau.

Obligatia de raport în caz de reprezentare
Art.883 – Descendentul în grad mai îndepartat de rudenie cu defunctul este obligat sa raporteze donatia primita de ascendentul sau de la defunct daca vine la mostenirea acestuia din urma prin reprezentare, chiar daca acest descendent ar fi fost înlaturat, prin renuntare, nedemnitate sau exheredare, de la mostenirea ascendentului reprezentat.

Gratuitati nesupuse raportului
Art.884 - (1) Nu sunt supuse raportului:

a) donatiile pe care defunctul le-a facut cu scutire de raport, indiferent de actul în care se materializeaza aceasta vointa a donatorului. Scutirea poate fi facuta prin chiar actul de donatie sau printr-un act ulterior, inclusiv prin testament;

b) donatiile prezumate de lege ca fiind facute cu scutire de raport, cu exceptia cazului în care cel care a lasat mostenirea a dispus altfel;

c) darurile obisnuite, donatiile remuneratorii, sumele cheltuite pentru întretinerea sau formarea profesionala a descendentilor sau a sotului si nici de cheltuielile de nunta, în masura în care nu sunt excesive;

d) fructele culese, veniturile scadente pâna în ziua deschiderii mostenirii si echivalentul banesc al folosintei exercitate de donatar asupra bunului donat.
(2)De asemenea, nu este datorat raportul nici în cazul în care bunul donat a pierit fortuit, donatarului revenindu-i sarcina de a proba lipsa culpei sale.
(3)Nu este supusa raportului nici donatia deghizata sub forma unei înstrainari cu titlu oneros sau efectuata prin persoane interpuse.
(4)Daca se rastoarna prezumtia stabilita de art.831 alin.(3), liberalitatea în ceea ce priveste atributele corespunzatoare dezmembramântului dreptului de proprietate nu este supusa raportului, însa, daca este cazul, va fi supusa reductiunii.

Modul de efectuare a raportului
Art.885 - (1) Raportul se face în natura numai daca cel care lasa mostenirea a dispus în mod expres aceasta prin actul de donatie sau prin testament. În acest caz, bunurile sunt readuse la masa succesorala libere de sarcinile cu care au fost grevate de donatar. Raportul nu se poate face în natura daca bunul a fost înstrainat de donatar sau asupra lui s-a constituit o garantie reala opozabila anterior cererii de raport.
(2)Cel obligat la raport poate raporta în natura bunul donat daca acesta se afla în posesia sa, cu conditia sa fie liber de orice sarcina.
(3)În toate celelalte cazuri, raportul se face prin echivalent, care se poate realiza prin preluare, prin imputatie sau în bani.
(4)Raportul prin preluare se realizeaza prin luarea din masa succesorala de catre mostenitorii îndreptatiti la raport a unor bunuri, pe cât posibil de aceeasi natura si calitate cu cele care au format obiectul donatiei, tinând seama de cotele succesorale ale fiecaruia.

(5) În cazul raportului prin imputatie, valoarea donatiei se scade din partea mostenitorului obligat la raport.

(6) În cazul raportului în bani, cel obligat la raport va depune la dispozitia celorlalti mostenitori o suma de bani care reprezinta diferenta dintre valoarea bunului donat si partea din aceasta valoare ce corespunde cotei sale succesorale.

Cai de realizare a raportului. Prescriptia
Art.886 – (1) Raportul se poate realiza prin buna învoiala sau pe cale judecatoreasca fie printr-o actiune separata, fie printr-o cerere incidentala formulata în cadrul procesului de partaj.
(2)Raportul cerut de unul dintre mostenitori profita si celorlalti mostenitori îndreptatiti sa solicite raportul, cu exceptia celor care au renuntat în mod expres la raport.
(3)Dreptul la actiunea prin care se solicita raportul se prescrie în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii sau de la data la care cel obligat la raport a intrat în posesiunea bunului ce formeaza obiectul donatiei, daca aceasta data este ulterioara deschiderii succesiunii.

Evaluarea bunului în cazul raportului prin echivalent
Art.887 – (1) Raportul prin echivalent se datoreaza la valoarea bunului donat din momentul partajului si dupa starea sa de la data donatiei. Aceasta regula se aplica în mod corespunzator si atunci când bunul a pierit din culpa donatarului sau asupra lui a fost constituita o garantie reala opozabila anterior cererii de raport.
(2)Daca bunul a fost înstrainat anterior cererii de raport, se va tine seama de valoarea din momentul înstrainarii si de starea lui de la data donatiei, iar daca un bun nou i-a fost subrogat, de valoarea acestuia la data raportului.

Ameliorarile si degradarile bunului donat
Art.888 - (1) Donatarul are dreptul sa recupereze, proportional cu cotele succesorale, cheltuielile necesare si utile, în limita sporului de valoare de la data raportului.
(2)Donatarul este raspunzator de toate degradarile si deteriorarile care au micsorat valoarea imobilului, prin faptul, culpa sau neglijenta sa.
(3)Când imobilul s-a înstrainat de donatar, ameliorarile si degradarile facute de cel ce l-a dobândit se vor lua în seama, conform cu dispozitiile art.887.

Dreptul de retentie
Art.889 – Mostenitorul care raporteaza imobilul în natura poate sa-l retina pâna la plata efectiva a sumelor ce-i sunt datorate pentru cheltuieli sau amelioratiuni, afara de cazul când creanta sa se compenseaza cu despagubirile pe care le datoreaza.

Sectiunea a 3-a

Plata datoriilor

Plata pasivului. Exceptii de la divizarea de drept a pasivului succesoral
Art.890 – (1) Succesorii universali si cu titlu universal contribuie la plata datoriilor si sarcinilor succesiunii proportional cu cota parte din succesiunea la care au vocatie.
(2)Creditorii care ar fi putut actiona asupra bunurilor succesorale înainte de a se fi nascut coproprietatea, precum si cei ale caror creante provin din conservarea sau din administrarea bunurilor succesorale, vor fi platiti prin prelevare asupra activului înainte de partaj. Ei pot în plus sa declanseze executarea silita asupra bunurilor succesorale.
(3)Regula divizarii de drept a pasivului succesoral nu se aplica daca:

a) obligatia este indivizibila;

b) obligatia are ca obiect un bun individual determinat;

c) obligatia este garantata cu o ipoteca sau o garantie reala imobiliara, caz în care mostenitorul care primeste bunul afectat garantiei va fi obligat pentru tot, însa numai în limita valorii acelui bun;

d) unul din mostenitori este însarcinat, prin titlu, sa execute singur obligatia. În acest caz, daca titlul îl reprezinta testamentul, scutirea celorlalti mostenitori constituie o liberalitate, supusa reductiunii daca este cazul.

Situatia creditorilor personali ai mostenitorilor
Art.891 – (1) Creditorii personali ai unui mostenitor nu îi pot urmari silit partea din bunurile succesorale, mobile sau imobile.
(2)Ei au posibilitatea de a provoca partajul în numele debitorului lor sau de a interveni în partajul în care acesta este parte. Ceilalti mostenitori pot opri cursul actiunii de partaj achitând obligatia în numele si pe seama debitorului.
(3)Cu toate acestea, chiar si dupa partaj, din valoarea bunurilor succesorale, creditorii mostenirii si legatarii cu titlu particular ale caror legate au ca obiect creante vor fi platiti cu preferinta fata de creditorii personali ai mostenitorului.

Regresul între succesori. Insolvabilitatea unuia dintre succesori
Art.892 – (1) Succesorul universal sau cu titlu universal care, din cauza garantiei reale sau din orice alta cauza, a platit din datoria comuna mai mult decât partea sa, are drept de regres împotriva celorlalti succesori universali sau cu titlu universal, însa numai pentru partea din datoria comuna ce revenea fiecaruia, chiar când mostenitorul ce a platit datoria ar fi fost subrogat în drepturile creditorilor.
(2)Când unul din succesorii universali sau cu titlu universal este insolvabil, partea lui din pasivul succesoral se împarte între toti ceilalti în proportie cu cotele succesorale ale fiecaruia.
(3)Mostenitorul are dreptul de a cere plata creantelor pe care le are fata de mostenire de la ceilalti succesori universali sau cu titlu universal, ca orice alt creditor al succesiunii.

Raportul datoriilor
Art.893 – (1) Daca un mostenitor are o datorie certa si lichida fata de succesiune, aceasta se lichideaza prin luare mai putin.
(2)Daca mostenitorul are mai multe datorii fata de succesiune care nu sunt acoperite cu partea sa din mostenire, acestea se sting proportional prin raport, în limita cotei din mostenire pe care o are.
(3)Raportul nu opereaza în privinta creantei pe care un mostenitor o are fata de succesiune. Însa, mostenitorul care este atât creditor, cât si debitor al succesiunii se poate prevala de compensatia legala, chiar daca nu ar fi întrunite conditiile acesteia.

Titlurile executorii obtinute împotriva defunctului
Art.894 – Titlurile executorii obtinute împotriva defunctului pot fi executate si împotriva succesorilor universali sau cu titlu universal ai acestuia.

Opozitia la partaj
Art.895 – Creditorii personali ai mostenitorilor si orice persoana ce justifica un interes legitim, pentru ca împarteala sa nu se faca în frauda drepturilor lor, pot pretinde sa fie prezenti la împarteala prin buna învoiala sau pot sa intervina în procesul de partaj; nu pot însa sa atace o împarteala finalizata, decât daca s-a facut în lipsa lor si fara sa se tina seama de opozitia ce au exprimat-o.

Sectiunea a 4-a

Despre efectele împartelii si despre garantia partilor

Efectul retroactiv al partajului
Art.896 – Fiecare copartas este prezumat ca a dobândit singur si de la data deschiderii succesiunii toate bunurile care compun partea sa si ca nu a fost niciodata proprietar pe celelalte bunuri succesorale.

Garantia copartasilor
Art.897 – (1) Copartasii au obligatia de garantie unul fata de celalalt numai pentru tulburarile si evictiunile ce decurg dintr-o cauza anterioara împartelii.
(2)Garantia înceteaza când o evictiune a fost exceptata anume, printr-o clauza expresa a actului de împarteala sau când evictiunea a fost cauzata din culpa mostenitorului.

Consecintele evictiunii
Art.898 – (1) Fiecare copartas este obligat, în proportie cu cota sa parte sa despagubeasca pe copartasul care a suferit paguba din cauza evictiunii.
(2)Când unul din copartasi este insolvabil, riscul insolvabilitatii va fi suportat de toti copartasii, inclusiv de cel garantat.

Sectiunea a 5-a

Partajul de ascendent

Partajul de ascendent
Art.899 – Ascendentii pot face împarteala bunurilor lor între descendenti.

Formele partajului de ascendent
Art.900 – (1) Aceasta împarteala se poate face prin acte între vii, sau prin testament cu formele, conditiile si regulile prescrise pentru donatie sau pentru testamente.
(2)Împarteala facuta prin acte între vii nu poate avea ca obiect decât bunurile prezente.

Cuprinsul partajului de ascendent
Art.901– Daca în împarteala de ascendent nu au fost cuprinse toate bunurile succesorale, bunurile necuprinse se vor împarti conform legii.

Ineficacitatea partajului de ascendent
Art.902– (1) Este nula împarteala în care nu s-au cuprins toti copiii în viata la deschiderea mostenirii si descendentii fiilor predecedati.
(2)Împarteala facuta de ascendent poate fi atacata prin actiune în reductiune atunci când încalca rezerva succesorala a fiecarui descendent sau a sotului supravietuitor.


CARTEA V

OBLIGAtIILE


TITLUL I

Dispozitii generale

Continutul

raportului de obligatie
Art.903 – În temeiul raportului juridic de obligatie, debitorul este tinut sa dea, sa faca, sau sa nu faca ceva, iar creditorul poate pretinde prestatia datorata.Izvoarele obligatiilor
Art.904 – Obligatiile izvorasc din contract, gestiunea de afaceri, îmbogatirea fara justa cauza fapta ilicita, precum si din orice alt fapt de care lege leaga nasterea unei obligatii.


Document Info


Accesari: 4459
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )