Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload






























REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI NATIONAL AL ELEVILOR DIN ROMANIA

Legislatie


Regulamentul de organizare si functionare

a Consiliului National al Elevilor din Romania



CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Consiliul National al Elevilor din Romania (CNE) reprezinta la nivel national interesele elevilor din invatamantul preuniversitar.

Art. 2 Consiliul National al Elevilor din Romania este structura consultativa si participativa a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT).
Art. 3 CNE este organizat si functioneaza conform prezentului Regulament.
Art. 4 Activitatea CNE se desfasoara pe principiul reprezentativitatii la nivel national si are ca obiect coordonarea Consiliilor Regionale ale Elevilor (CRE) care, la randul lor, coordoneaza activitatea Consiliilor Judetene ale Elevilor (CJE).
Art. 5 Prin activitatea desfasurata, CNE contribuie la realizarea unui parteneriat educational viabil in sistemul educational preuniversitar romanesc.

CAPITOLUL II

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art. 6 (1) CNE este format din 45 de membri, respectiv presedintii Consiliilor Judetene ale Elevilor plus presedintele si cei trei vicepresedinti ai Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti (CMEB), alesi prin vot democratic la nivelul fiecarui judet / al municipiului Bucuresti.
(2) Presedintii CJE / CMEB sunt inlocuiti, in situatii speciale, de vicepresedintii de la nivel judetean / municipal.
(3) Incetarea calitatii de elev sau dupa caz, demiterea din functia de presedinte sau vicepresedinte al CJE atrage demiterea din CNE.
Art. 7 Activitatea CNE se desfasoara prin adunari generale cu caracter ordinar si extraordinar. Acestea sunt intruniri la care sunt convocati de catre Biroul executiv al CNE toti cei 45 de membri de drept ai CNE si care sunt validate numai in conditiile prezentei a minimum jumatate plus unu din numarul membrilor CNE.
a) Adunarile generale ordinare ale CNE se desfasoara anual sub forma unei scoli de vara de o saptamana in cadrul careia se organizeaza sesiuni de formare in colaborare si cu sprijinul institutiilor cu obiectiv educational.
b) Adunarile generale extraordinare ale CNE se desfasoara oridecateori este nevoie, la convocarea:

organismelor de specialitate din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT) - Directia 222g69c Generala Management Invatamant Preuniversitar (DGMIP),

a doua treimi din numarul membrilor Biroului Executiv al CNE sau

a jumatate plus unu din numarul membrilor CNE.

Art. 8 (1) CNE emite hotarari valabile cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor CNE prezenti, care devin obligatorii pentru toate CRE, respectiv CJE si pentru structurile subordonate acestora, numai dupa validarea lor de catre MECT - DGMIP.

(2) CRE emite hotarari valabile cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor CRE prezenti, care devin obligatorii pentru toate CJE din regiunea in discutie si pentru structurile subordonate acestora, numai dupa validarea lor de catre ISJ din acea regiune.

(3) Orice hotarare cu caracter legislativ comunicata de CNE catre CRE fara a fi validata de catre MECT - DGMIP sau de CRE catre CJE fara a fi validata de ISJ din regiune este nula de drept.
Art. 9 CNE isi desfasoara activitatea intr-un spatiu special repartizat in incinta Palatului Copiilor. MECT va pune la dispozitia CNE, din inventarul Palatului Copiilor, logistica necesara desfasurarii activitatii elevilor in conditii optime (computere conectate la internet, copiator, scanner, fax etc.) si va asigura un buget al CNE, inclus in bugetul MECT, care acopera cheltuielile de functionare ale acestuia.
Art. 10 Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, CNE colaboreaza cu departamentele educativ si management educational de la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean, cu directorii si cadrele didactice de la palatele si cluburile elevilor, cu directiile judetene pentru tineret, cu MECT, ANOSR, CJE,   cu structurile asociative ale parintilor, cu alte institutii si organisme de specialitate locale, regionale, nationale sau internationale, guvernamentale ori neguvernamentale.
Art. 11 Structura operativa a CNE este Biroul Executiv al CNE (B.Ex), ales prin vot democratic dintre membrii CNE si format din 9 elevi care indeplinesc urmatoarele functii:
a) 1 presedinte (ales dintre cei opt presedinti CRE);
b) 8 vicepresedinti (corespunzator celor opt regiuni de dezvoltare economica);
c) 1 secretar executiv, care are si rolul de purtator de cuvant.

CAPITOLUL III

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Art. 12 Consiliul National al Elevilor:
a) asigura comunicarea dintre elevi si conducerea MECT, identificand, receptand si propunand acestuia spre dezbatere problemele, ideile, solutiile si aspectele vietii scolare ale elevilor din intreaga tara;
b) elaboreaza, impreuna cu reprezentantii MECT, proiectul-cadru al Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Elevilor de la nivelul regiunii / judetului, avizat de catre MECT si monitorizeaza respectarea acestuia la nivel regional;
c) desemneaza reprezentanti in comisiile de lucru ale MECT si ale altor institutii care solicita acest lucru;
d) formuleaza propuneri pentru imbunatatirea vietii scolare, a proiectelor scolare si extrascolare;
e) organizeaza seminarii, intalniri, conferinte, schimburi de experienta, competitii, tabere sau cursuri pentru formarea elevilor;
f) prezinta semestrial MECT Raportul de activitate la nivel national, regional si local;
g) efectueaza sondaje de opinie cu privire la diversele aspecte ale vietii scolare;
h) comunica permanent cu Consiliile Regionale ale Elevilor si le ofera consiliere si asistenta ;
i) organizeaza actiuni de caritate, campanii de stragere de fonduri destinate elevilor;
j) elaboreaza proiecte nationale si internationale proprii sau in colaborare cu diverse institutii;
k) are rol consultativ si de observator la activitatile desfasurate de CRE.

Art. 13 Presedintele CNE:
a) intermediaza legatura dintre MECT si CNE;
b) reprezinta CNE la diverse evenimente / manifestari nationale sau internationale;
c) exprima opinii, puncte de vedere si reactii ale CNE;
d) convoaca si sustine, impreuna cu membrii Biroului Executiv al CNE, conferinte de presa.
e) elaboreaza sau aproba comunicate de presa;
f) aproba, promoveaza si implementeaza politica de imagine a CNE, pe care o propune spre avizare MECT;
g) conduce intalnirile Biroului executiv al CNE;
h) prezideaza adunarile generale ale CNE;
i) pregateste impreuna cu secretarul si vicepresedintii agenda sedintelor;
j) asigura respectarea prezentului Regulament de catre toti membrii CNE;
k) asigura desfasurarea discutiilor intr-un spirit de corectitudine, precum si respectarea disciplinei si a libertatii de exprimare a tuturor membrilor CNE;
l) propune spre adoptare hotararile CNE.



m) desemneaza un inlocuitor din membrii B.E. al CNE, in cazul in care nu poate fi prezent la o activitate care implica CNE.
Art. 14 Vicepresedintele CNE:
a) coordoneaza activitatea CJE din regiunea de responsabilitate;
b) asigura transpunerea in fapt a hotararilor CNE;
c) ofera consiliere si suport CJE din zona, la solicitarea acestora;
d) modereaza forumurile pe probleme specifice elevilor.

e) desemneaza o persoana din regiunea pe care o coordoneaza pentru a participa la adunarile B. Ex al CNE, fara drept de vot, in cazul in care nu poate fi prezent din motive obiective.

f) solicita semestrial Rapoartele de activitate ale CJE-urilor, pe care le prezinta membrilor B. Ex al CNE.
Art. 15 Secretarul - purtator de cuvant al CNE:
a) pregateste agenda sedintelor CNE si o face cunoscuta membrilor CNE cu o saptamana inainte;
b) pregateste materialele necesare intalnirilor si logistica aferenta;
c) redacteaza procesele-verbale ale intalnirilor, le posteaza pe site-ul CNE si le transmite catre toti membrii CNE si reprezentantii MECT responsabili pentru CNE.
d) mentine activa comunicarea dintre membrii CNE, Biroul Executiv, MECT, CRE, CJE etc.
e) inregistreaza si urmareste fluxul unor documente ca: procesele-verbale, propunerile de proiecte si alte documente ale CNE;
f) actualizeaza periodic informatia de pe site-ul oficial al CNE.

g) reprezinta CNE in relatia cu mass-media;

h) elaboreaza hotararile si le comunica, spre aprobare, MECT;

i) elaboreaza comunicate de presa si le propune spre aprobare presedintelui.
Art. 16 Mandatul membrilor Biroului Executiv inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) demisie, care trebuie anuntata Biroului Executiv cu cel putin o luna inainte.
b) imposibilitate de exercitare a mandatului pe o perioada mai mare de 3 luni;
c) transfer la o unitate de invatamant din afara judetului.
d) conform deciziei CRE - pe baza evaluarii activitatii desfasurate;
e) conform deciziei CNE - la incetarea calitatii de elev.

f) la propunerea unuia dintre membrii B. Ex si aprobarea prin vot cu majoritate simpla a membrilor B. Ex.
Art. 17 Convocarea CNE se face cu doua saptamani inainte de Adunarea Generala ordinara si cu cel putin o saptamana inainte de Adunarea Generala extraordinara. In convocare se vor preciza data, ora, locul si agenda intalnirii.
Art. 18 Adunarea generala a CNE este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul membrilor delegati. Daca la prima convocare nu se intruneste minimul necesar de membri, se va proceda la o noua convocare in cel mai scurt timp.
Art. 19 Convocarea Biroului Executiv se face cu cel putin doua saptamani inainte de intalnire, precizandu-se data, ora, locul si agenda intalnirii.
Art. 20 Intalnirea Biroului Executiv este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul membrilor.
Art. 21 Ordinea de zi a intalnirilor Biroului Executiv se poate schimba doar prin votul majoritatii simple.
Art. 22 In scopul organizarii si validarii adunarilor generale ale CNE, se constituie la nivel national, in coordonarea MECT - DGMIP, Comisia Nationala de Validare.
Art. 23 Comisia nationala de validare este formata din membrii Biroului Executiv al CNE.
Art. 24 Candidaturile pentru Biroul Executiv al CNE se depun la Comisia Nationala de Validare, dupa criterii si in intervale de timp stabilite anual de catre aceasta, in colaborare cu MECT.
Art. 25 Candidatii eligibili pentru presedintia CRE:

trebuie sa aiba o experienta de membru in Consiliul Elevilor din institutia de invatamant din care provin / au provenit de cel putin un an, atestata printr-o adeverinta semnata de directorul unitatii scolare respective sau de voluntar in organisme neguvernamentale de minimum un an, atestata de catre ONG-ul respectiv;

sunt presedinti ai CJE;

nu sunt elevi in clasa a XII-a / a XIII-a.

Art. 26 Dosarele de candidatura trebuie sa contina urmatoarele documente:

curriculum vitae;

scrisoare de motivatie;

formular de candidatura, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul Regulament;

propunere de proiect national;

strategia personala de dezvoltare a CNE.

Documentele vor fi prezentate atat in format scris, cat si electronic.



Art. 27 (1) Presedintele CNE este ales dintre presedintii de regiuni prin votul majoritar al membrilor CNE prezenti la Adunarea Generala.

(2) Fiecare judet, cu exceptia municipiului Bucuresti, are un singur drept de vot, exercitat de presedintele CJE, respectiv de vicepresedintele CJE, in cazul absentei motivate a presedintelui CJE.
(3) Municipiul Bucuresti are 4 drepturi de vot, exercitate de catre presedintele Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti, respectiv de cei 3 vicepresedinti.

(4) Vicepresedintii CNE sunt presedintii Consiliilor Regionale ale Elevilor alesi prin vot democratic de catre membrii CRE cu o majoritate simpla.

(5) Secretarul - purtator de cuvant va fi ales de catre B. Ex al CNE in urma prezentarii candidaturilor a cinci membri din CMEB in fata acestuia. Dosarul de candidatura va cuprinde C.V. si scrisoare de motivatie.
(6) Dupa prezentarea candidaturilor se voteaza. Timpul de prezentare a candidaturilor se stabileste de B. Ex al CNE in functie de numarul de participanti si va fi anuntat in prealabil.
Art. 28
Mandatul membrilor Biroului Executiv al CNE este de maximum 2 ani.
Art. 29 Biroul Executiv se intruneste bisemestrial si extraordinar, la convocarea organismelor de specialitate din MECT-DGMIP ori la cererea a jumatate plus unu din numarul membrilor Biroului Executiv.
Art. 30 (1) Schimbarea din functie a presedintelui CNE se poate face la propunerea majoritatii simple a membrilor B. Ex al CNE, prin hotararea adoptata cu votul a doua treimi din numarul membrilor B. Ex pe baza proceselor-verbale incheiate la intalnirile regionale efectuate in acest scop.

(2) Schimbarea din functie a vicepresedintelui CNE se face in urma hotararii CJE-urilor din regiunea pe care o reprezinta.
Art. 31 La intalnirile reprezentantilor CNE, precum si la sedintele Biroului Executiv pot participa si reprezentanti ai MECT si ISJ. De asemenea, la aceste intalniri pot participa si reprezentanti ai ONG-urilor sau ai altor institutii care solicita acest lucru, cu acordul Biroului Executiv al CNE.
Art. 32 CNE va colabora indeaproape cu CRE, pentru implicarea permanenta in viata scolara a comunitatilor pe care le reprezinta.
Art. 33 (1) Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor CNE la adunarile generale, conferinte, seminarii, intalniri de lucru, constand in transport, cazare si masa, vor fi suportate de MECT, prin Inspectoratele Scolare Judetene, in conformitate cu bugetul alocat CNE.
(2) CNE va avea prioritate in utilizarea in scopuri stiintifice si recreative a patrimoniului taberelor scolare, actualmente centre de recreere si divertisment, aflate in jurisdictia Autoritatii Nationale pentru Tineret (ANT).

CAPITOLUL IV

FUNCTIONAREA STRUCTURILOR SUBORDONATE

CONSILIUL REGIONAL AL ELEVILOR - CRE

Art. 34 CRE este structura regionala reprezentativa, consultativa si participativa a elevilor, subordonata ierarhic CNE, care coordoneaza activitatea tuturor Consiliilor Judetene ale Elevilor dintr-o anumita regiune de dezvoltare a tarii.
Art. 35 Structurile subordonate CRE sunt Consiliile Judetene ale Elevilor, Consiliul Local al Elevilor, respectiv Consiliul pe Scoala al Elevilor.

Art. 36 CRE este alcatuit din presedintii CJE dintr-o anumita regiune de dezvoltare a tarii.

Art. 37 (1) Fiecare CRE isi asuma responsabilitatea de a organiza minimum trei intalniri regionale.

(2) Convocarea CRE se face cu doua saptamani inainte de adunarea regionala ordinara si cu cel putin o saptamana inainte de adunarea regionala extraordinara. In convocare se vor preciza data, ora, locul si agenda intalnirii.

(3) Fiecare regiune trebuie sa implementeze minimum doua proiecte la nivel regional cu implicare efectiva a tuturor judetelor (excluzand intalnirile regionale).

Art. 38 CRE monitorizeaza la nivel regional respectarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean al Elevilor.

Art. 39 Fiecare CRE isi desemneaza un presedinte de regiune care sa o reprezinte in Biroul Executiv al CNE prin alegeri democratice.

CONSILIUL JUDETEAN AL ELEVILOR - CJE

Art. 40 CJE este structura judeteana reprezentativa, consultativa si participativa a elevilor, subordonata ierarhic CRE, care coordoneaza activitatea tuturor Consiliilor Elevilor de la nivelul unitatilor de invatamant dintr-un judet.
Art. 41 Structurile subordonate CJE sunt Consiliul Local al Elevilor, respectiv Consiliul pe Scoala al Elevilor.
Art. 42 (1) Biroul Executiv al CJE va avea urmatoarea componenta obligatorie:

un presedinte;

1-3 vicepresedinti, in functie de marimea judetului;

un secretar executiv, hotarata in urma alegerilor democratice.

(2) Schimbarea din functie a presedintelui CJE sau a unui membru al Biroului Executiv se poate face la propunerea ISJ sau a unei treimi din numarul membrilor CJE, prin hotararea adoptata cu votul a doua treimi din numarul membrilor CJE.
Art. 43 CJE elaboreaza, impreuna cu reprezentantii ISJ, proiectul-cadru al Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Elevilor de la nivelul unitatii de invatamant si il supune aprobarii Consiliului de Administratie al ISJ.
Art. 44 CJE monitorizeaza la nivel judetean respectarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Elevilor de la nivelul unitatilor de invatamant.
Art. 45 Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, CJE colaboreaza cu departamentele educativ si management educational de la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean, cu directorii si cadrele didactice de la palatele si cluburile elevilor, cu directiile judetene pentru tineret, Consiliile Locale ale Elevilor / Consiliile pe Scoala ale Elevilor, cu organizatiile studentesti, cu structurile asociative ale parintilor, cu alte institutii si organisme de specialitate locale, regionale, nationale sau internationale, guvernamentale sau neguvernamentale.
Art. 46 CJE functioneaza in Palatul Copiilor din fiecare resedinta de judet. ISJ va pune la dispozitia CJE, in inventarul Palatului Copiilor, logistica necesara desfasurarii activitatii elevilor in conditii optime (computere conectate la internet, copiator, scanner, fax etc.).



Art. 47 Presedintele CJE este membru de drept in Consiliul de Administratie al ISJ, cu drept de vot in problemele care ii privesc pe elevi.
Art. 48 In localitatile cu peste cinci unitati de invatamant se pot constitui Consilii Locale ale Elevilor (CLE), cu acordul CJE si cu aprobarea ISJ. Acestea functioneaza dupa Regulamentul elaborat de CJE.

CONSILIUL PE SCOALA AL ELEVILOR - CSE

Art. 49 (1) In fiecare unitate de invatamant de stat si particular se constituie Consiliul Elevilor, denumit Consiliul pe Scoala al Elevilor (CSE), format din liderii elevilor de la fiecare clasa, alesi in mod democratic.
(2) CSE functioneaza in baza unui Regulament propriu, elaborat de CJE, avizat de Consiliul de Administratie al ISJ si aprobat de conducerea unitatii de invatamant, anexa la Regulamentul Intern al unitatii de invatamant.
(3) CSE isi desemneaza reprezentantul, elev din clasele a IX-a - a XII-a / a XIII-a sau din invatamantul postliceal, pentru a participa ca membru de drept la sedintele Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant, cu drept de vot in problemele care ii privesc pe elevi .

CAPITOLUL V

SANCTIUNI

Art. 50 Oricare dintre membrii Biroului Executiv al CNE va fi sanctionat cu demiterea definitiva si irevocabila din B. Ex la acumularea a doua absente nemotivate.

Art. 51 Propunerea membrilor CRE de a demite presedintele regiunii, membru in B. Ex al CNE se face pe baza studierii Rapoartelor de activitate.

DISPOZITII FINALE

Art. 52 (1) Prezentul Regulament intra in vigoare de la data aprobarii lui prin Ordin al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament, CNE va elabora si aproba regulamentul cadru al CRE si CJE.
(3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament, CJE va elabora si aproba Regulamentul Consiliului pe Scoala al Elevilor (CSE).
Art. 53 Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti membrii CNE, respectiv CRE / CJE / CLE / CSE.
Art. 54 Modificarile prezentului Regulament se fac cu avizul CNE si cu aprobarea MECT, intrand in vigoare in termen de doua saptamani de la aprobare.

Prezentul Regulament a fost elaborat si aprobat in sedinta Adunarii Generale a Consiliului National al Elevilor, de la Deva, 11-13 dec. 2008.
ANEXA Nr. 1

ROMANIA
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT INVATAMANT PREUNIVERSITAR
DIRECTIA MANAGEMENT SI PROGRAME EDUCATIONALE
Functia pentru care candideaza (P, VP, S-PC )*)
.




FORMULAR DE CANDIDATURA
1. Numele si prenumele ..
2. Clasa .
3. Scoala
4. Judetul ..
5. E-mail
6. Telefon ..
7. Persoana de contact (referinte) ..
8. Activitate in consiliul elevilor/ONG

___________
*) P, VP, S-PC = presedinte, vicepresedinte, secretar-purtator de cuvant





Document Info


Accesari: 24981
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )