Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
METODOLOGIA DE MONITORIZARE SI CONTROL, APLICABILA IN DOMENIUL DE COMPETENTA AL DIRECTIEI GENERALE DE MONITORIZARE SI CONTROL

diverseMETODOLOGIA DE MONITORIZARE sI CONTROL,

APLICABILĂ IN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ ALDIRECŢIEI GENERALE DE MONITORIZARE

sI

CONTROL
I Programarea si organizarea activitatii de monitorizare si control a statului reprezentat prin Ministerul Transporturilor


Controlul este o functie a managementului si constituie pentru ordonatorul de credite - Ministrul Transporturilor, un instrument de conducere, un mijloc de cunoastere a realitatii si totodata de corectare a disfunctiilor.

Activitatea de monitorizare si control se exercita prin Directia Generala de Monitorizare si Control. Aceasta se desfasoara în baza unei tematici cadru aprobata de conducerea Directiei Generale de Monitorizare si Control care întocmeste Programul de control general si programe semestriale, pe care le transmite spre aprobare Ministrului Transporturilor.

În structura programului de control un capitol se va întocmi pentru modul de gestionare a fondurilor din cadrul programelor cu finantare externa.

Toate actiunile de control care nu se regasesc în programul aprobat de Ministrul Transporturilor se vor înscrie separat la "alte actiuni", mentionându-se natura actiunii si cine a aprobat-o.

În scopul întaririi disciplinei economico-financiare la operatorii economici la care statul, reprezentat de catre Ministerul Transporturilor, direct sau printr-o institutie ori autoritate publica, are calitatea de actionar, în urma analizelor lunare efectuate pe baza raportarilor primite, Ministrul Transporturilor poate dispune, ori de câte ori este cazul, efectuarea unor actiuni de control.

Procedura de selectare a operatorilor economici va tine cont, în principal, de :

a) importanta operatorului economic (strategica, nationala, regionala, locala);

b) situatia economico-financiara a operatorilor economici (pierderi, arierate);

c) facilitati acordate (ajutor de stat, credite interne si externe cu garantia statului, fonduri comunitare, fonduri de cofinantare etc.);

d) programe de restructurare a activitatii economice;

e) constatari ale Directiei Audit Public Intern;

f) constatari ale Curtii de Conturi a României;

g) constatari rezultate din monitorizare

h) solicitarile Directiei Generale Relatii Financiare Externe, în vederea constatarii debitelor rezultate din nereguli în derularea operatiunilor finantate din fonduri comunitare în sectorul transporturilor

În scopul evitarii controalelor paralele sau repetate, al depasirii duratei verificarii si cresterii eficientei economice a activitatii de control, în cadrul Directiei Generale de Monitorizare si Control se va tine o evidenta stricta a actiunilor de control pentru fiecare operator economic la care statul, direct sau printr-o institutie ori autoritate publica, are calitatea de actionar, întocmindu-se în acest sens "Fisa rezultatelor Controlului" /operator, care face parte din " Dosarul de control ".

În cazul sesizarilor adresate direct Directiei Generale de Monitorizare si Control se va face o documentare preliminara a sesizarii întocmindu-se un raport cu propunerile Directiei care va fi transmis Ministrului Transporturilor.

În situatia în care faptele sesizate au consecinte financiare comisia de control va întocmi un act de control   în care   se vor consemna în mod obligatoriu, neregulile constatate, actele normative încalcate si cu determinarea exacta a influentelor financiare.

Propunerile Directiei Generale de Monitorizare si Control formulate în acest raport pot fi:

de declansare a controlului, iar în acest caz se va anexa si "Mandatul de control "( anexa nr. 1) ;

de clasare a lucrarii , în situatia în care este anonima;

de transmitere spre solutionare conducerii unitatii vizate.

De mentionat faptul ca la toate actiunile de control se va face o documentare preliminara asa numitul " marketing al controlului".

În conditiile în care în efectuarea controlului nu se pot respecta termenele stabilite prin programul de control general aprobat de domnul Ministru, conducatorul Directiei Generale de Monitorizare si Control va analiza conditiile concrete si va putea dispune prelungirea duratei actiunii fara a influenta realizarea celorlalte actiuni prevazute în programul de activitate si fara depasirea duratei maxime prevazute de lege întocmindu-se in acest caz o Nota care care va fi transmisa spre aprobare Ministrului Transporturilor.

Actiunea de control poate fi oprita doar cu aprobarea ministrului.

Controlul se efectueaza la institutii publice, regii autonome, societati naţ 17117l1124r ;ionale, companii nationale si societati nationale care functioneaza în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Directia Generala de Monitorizare si Control, este structura organizatorica subordonata direct ministrului transporturilor si raspunde de urmatoarele domenii:

(1) control tehnic, economic, finantari din fonduri externe si cofinantari aferente, administrativ, organizatoric, disciplinar, precum si combaterea coruptiei în institutiile publice, regii autonome, companii nationale si societati naţ 17117l1124r ;ionale care functioneaza în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului;

(2) monitorizarea modului de functionare a sistemului intern de control, ca instrument managerial, la institutiile publice, regiilor autonome, companii nationale si societati nationale care functioneaza în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, precum si a îndeplinirii masurilor dispuse de conducerea ministerului cu ocazia controalelor tehnice, economice, finantarilor externe si cofinantarii aferente, organizatorice si disciplinare;

(3) tratare a petitiilor si sesizarilor adresate conducerii ministerului, din domeniul de activitate al directiei;

(4) colaborare cu institutiile publice centrale ale statului pentru solutionarea unor probleme interdepartamentale în domeniile date în competenta;

(5) optimizarea organizarii, functionalitatii si eficientei activitatii în cadrul Directiei de Monitorizare si Control;

(6) perfectionarea sistemului de management în cadrul Directiei de Monitorizare si Control;

(7) prevenirea aparitiei factorilor de risc pretabili fenomenului de coruptie în cadrul Directiei de Monitorizare si Control;

(8) controleaza modul în care este respectat cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea si utilizarea infrastructurii de transport, precum si punerea acestei infrastructuri la dispozitia utilizatorilor;

(9) controleaza modul în care este comunicat Comisiei Europene si/sau statelor membre toate masurile rezultate din directivele comunitare transpuse, potrivit domeniului sau de responsabilitate;

controleaza modul în care sunt aplicate prevederile conventiilor, acordurilor si alte întelegeri internationale, precum si a formelor de aderare;

(11) controleaza realizarea programelor si a proiectelor de constructii în infrastructura transporturilor cu finantare de la buget sau din fonduri externe;

(12) controleaza administrarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor de transport apartinând domeniului public si ale echipamentelor de interes national din sistemul national de transport urmarind criteriile de eficienta;

(13) controleaza modul în care organismele tehnice specializate desemnate: elaboreaza si aplica normele tehnice si reglementarile specifice, asigura pregatirea profesionala si perfectionarea personalului din transporturi, efectueaza certificarea si înmatricularea mijloacelor de transport si asigurarea inspectiei si controlul acestora, efectueaza certificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, efectueaza certificarea personalului cu atributii în domeniul sigurantei transporturilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(14) controleaza modul in care sunt duse la indeplinire obiectivele care rezulta din strategiile economice la nivelul Ministerului Transporturilor si sectorial(feroviar, rutier, naval, aerian) de catre structurile ministerului si de catre operatorii economici din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului;

(15) controleaza modul în care este asigurat managementul riscurilor la nivelul institutiilor publice, regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor nationale care functioneaza în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului care afecteaza siguranta circulatiei navale, zborurilor aeriene , feroviare, rutiere, administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al statului, repartizat Ministerului Transporturilor .


II. Conducerea Directiei Generale Monitorizare si Control


Directia Generala Monitorizare si Control este condusa de catre un director general. În lipsa directorului general, conducerea este asigurata de catre o persoana desemnata din cadrul directiei, în limitele mandatului acordat de directorul general.

Directorul general sau persoana desemnata sa-l înlocuiasca reprezinta Directia Generala de Monitorizare si Control în raporturile cu conducerea ministerului si cu celelalte compartimente din structura de organizare a ministerului.

Directorul general sau persoana desemnata sa-l înlocuiasca, precum si seful de serviciu au obligatia sa monitorizeze activitatile specifice desfasurate de colectivul pe care îl conduc si sa previna aparitia factorilor de risc pretabili fenomenului de coruptie.


III. Structura organizatorica


În structura organizatorica a Directiei Generale de Monitorizare si Control sunt cuprinse urmatoarele compartimente:


1. Serviciul Control Fonduri Structurale si de Coeziune;

2. Compartimentul Control;

Compartimentul Monitorizare.Toate actiunile de control se desfasoara în baza unei tematici cadru aprobata de conducerea Directiei Generale de Monitorizare si Control.


IV. Atributiile generale ale Directiei Generale de Monitorizare si Control

În conformitate cu prevederile art. 5 din Sectiunea VI din Regulamentul de Organizare si Functionare a Ministerului Transporturilor aprobat prin O.M.T nr. 606/12.07.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, atributiile generale ale Directiei Generale de Monitorizare si Control sunt:

(1) întocmeste semestrial programe de control pe care le supune spre aprobare ministrului;

- în structura programului de control un capitol se va întocmi pentru modul de gestionare a fondurilor din cadrul programelor cu finantare externa.

(2) efectueaza conform programului aprobat de ministru control general si tematic al activitatii tehnico-economice, financiar, administrativ, finantari din fonduri externe si cofinantari aferente, organizatoric, disciplinar la unitatile din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerului, de asemenea, se autosesizeaza în legatura cu neregulile si abaterile de care ia cunostinta în activitatea acelorasi unitati, efectueaza cercetarile necesare si informeaza ministrul;

(3) cerceteaza neregulile si abaterile semnalate în scrisorile, sesizarile si petitiile adresate de persoane fizice sau juridice conducerii ministerului;

(4) participa, din ordinul ministrului, alaturi de specialisti din alte organisme ale administratiei de stat la efectuarea de controale la unitatile din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerului;

(5) controleaza si monitorizeaza activitatea compartimentelor cu atributii de control aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea ministerului;

(6) din ordinul ministrului, executa control ad-hoc asupra desfasurarii activitatii institutiilor publice din subordine, a unitatilor care functioneaza sub autoritatea sau în coordonarea ministerului;

(7) face propuneri de masuri pentru îmbunatatirea sistemului de gestionare si management al sectoarelor controlate si, dupa aprobarea lor de catre ministru, verifica modul în care acestea sunt duse la îndeplinire. În situatia în care masurile dispuse nu sunt îndeplinite în termenele stabilite, va informa pe ministru pentru luarea deciziilor ce se impun.

(8) controleaza realizarea indicatorilor de performanta specifici, la nivelul structurilor din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerului;

(9) sesizeaza organele de urmarire penala în cazul în care, din controlul sau verificarile efectuate, rezulta savârsirea unor fapte care îmbraca forma infractionala;

(10) monitorizeaza realizarea masurilor rezultate în urma actiunilor de control;

(11) completeaza, actualizeaza si gestioneaza baza de date necesara activitatii eficiente a compartimentelor din structura Directiei Generale de Monitorizare si Control.

(12) participa din dispozitia ministrului, alaturi de specialisti din alte structuri la investigarea incidentelor, evenimentelor si accidentelor produse în activitatea de transport, monitorizeaza si controleaza modul în care se respecta reglementarile specifice privind raportarea si investigarea tehnica a acestora;

(13) controleaza modul în care se exercita inspectia de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale în activitatile specifice transporturilor;

(14) controleaza modul în care se respecta normele obligatorii de licentiere si autorizare a operatorilor economici care efectueaza sau urmeaza sa efectueze activitati de transport sau activitati specifice sigurantei traficului si respectarea conditiilor de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor, autorizatiilor si certificatelor;

(15) controleaza modul în care se exercita activitatea de registru, de inspectie de stat si de control în transporturi;

(16) controleaza modul în care au fost si sunt utilizate resursele financiare alocate prin bugetul de stat, fonduri comunitare si a resurselor din credite interne si externe, precum si al stadiului executarii fizice a lucrarilor de infrastructura din domeniul transporturilor;

(17) controleaza structurile ministerului cu responsabilitati în domeniul aplicarii normelor obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucreaza în transporturi sau care concura la siguranta traficului, precum si respectarea conditiilor de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor ori brevetelor acordate;

(18) controleaza autoritatile ministerului privind exercitarea atributiilor referitoare la respectarea normelor obligatorii de siguranta a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si în transportul multimodal si combinat;

(19) controleaza structurile ministerului cu responsabilitati privind respectarea normelor obligatorii pentru efectuarea transporturilor rutiere, navale, feroviare si aeriene de marfuri periculoase;

(20) controleaza autoritatile misterului cu responsabilitati privind respectarea reglementarilor specifice privind certificarea agentilor aeronautici civili, eliberarea si/sau prelungirea valabilitatii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea si revocarea documentelor de certificare a agentilor aeronautici civili;

(21) asigura viza de control financiar preventiv pentru documentele specifice .


V. Atributiile specifice ale Directiei Generale Monitorizare si Control:

a) la nivelul Serviciului Control Fonduri Structurale si de Coeziune sunt:

(1) elaboreaza propuneri de actiuni de control privind operatiunile finantate din fonduri comunitare în sectorul transporturilor si, în principal, în cadrul Programului Operational Sectorial "Transport", 2007 - 2013, România, luând în considerare toate informatiile primite de la Directia Generala Relatii Financiare Externe sub forma registrului riscurilor, rapoartelor de audit intern si extern, rapoartelor de nereguli etc. si le prezinta spre avizare directorului general al Directiei Generale Monitorizare si Control, în vederea introducerii în planul anual de control;

(2) transmite catre Directia Generala Relatii Financiare Externe (D.G.R.F.E)- Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial "transport", planul anual de control general, înainte de a fi supus spre aprobare ministrului transporturilor, pentru eventuale modificari/ completari la actiunile de control propuse a fi incluse în planul anual de control generale, cu privire la operatiunile finantate din fonduri comunitare în sectorul transporturilor;

(3) propune spre aprobarea directorului general al D.G.M.C componenta nominala a echipei care va efectua verificarea si constatarea, durata activitatilor de verificare, mandatul privind obiectul verificarii, stabilirea prejudiciului si a debitorilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

notifica structurile care vor fi supuse verificarii planificate cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de începerea actiunii de control, cu exceptia cazurilor în care actiunile de verificare nu se comunica deoarece sunt declansate în urma unor sesizari sau controale ad-hoc;

(5) efectueaza actiuni de control în conformitate cu planul anual de control general aprobat de ministrul transporturilor, precum si ca urmare a solicitarilor primite de la Directia Generala Relatii Financiare Externe, în vederea constatarii debitelor rezultate din nereguli în derularea operatiunilor finantate din fonduri comunitare în sectorul transporturilor, solicitând, în cursul actiunilor de control, sprijinul personalului DGRFE si asigurarea disponibilitatii informatiilor si documentelor necesare;

(6) întocmeste procese verbale de constatare a debitelor rezultate din nereguli sau fraude ca urmare a actiunilor de control efectuate asupra derularii operatiunilor finantate din fonduri comunitare în sectorul transporturilor si, în principal, a celor finantate în cadrul Programului Operational Sectorial "Transport", care reprezinta titlu de creanta în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;

(7) transmite catre D.G.R.F.E în cel mult 15 zile de la finalizare actiunilor de control, procesele verbale de constatare încheiate, în vederea declansarii de catre aceasta a operatiunilor privind comunicarea titlului de creanta debitorului si de recuperare a debitelor;

(8) în cazul constatarii de prejudicii, propune directorului general al DGMC prelungirea duratei actiunii de verificare asupra întregii perioade în care, potrivit legii, pot fi luate masuri de recuperare a creantelor;

(9) controleaza modul de gestionare a fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente în sectorul transporturi, în conformitate cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

(10) verifica modul în care sunt respectate prevederile legislatiei comunitare si nationale privind gestionarea fondurilor comunitare, precum si ale acordurilor si contractelor de finantare sau care reglementeaza responsabilitatile autoritatilor române privind implementarea proiectelor;

(11) elaboreaza procedurile operationale specifice activitatilor pe care le desfasoara si le prezinta, spre informare, DGRFE, dupa avizarea si aprobarea interna a acestora;

(12) participa la actiuni de lucru privind domeniul de activitate specific;

(13) respecta prevederile procedurilor operationale si asigura pastrarea unor piste de audit corespunzatoare cu privire la activitatile desfasurate.

(14) participa periodic la cursuri de perfectionare în tara si strainatate.

b) - la nivelul Compartimentului Control sunt:

(1) efectueaza control general si tematic privind functionalitatea si eficienta gestionarii mijloacelor si a resurselor la nivelul unitatilor feroviare, navale, rutiere si aeriene, specifice activitatilor din domeniile respective;

(2) trateaza si solutioneaza, în spiritul prevederilor legale, sesizarile si petitiile repartizate în domeniul feroviar, rutier, naval si aerian;

(3) participa împreuna cu alte organisme abilitate, la actiuni de control, inspectie de stat, investigarea incidentelor, evenimentelor sau accidentelor produse în activitatile de transport feroviar, rutier, naval si aerian, respectiv solutionarea unor probleme interdepartamentale pe baza mandatului acordat de ministru;

(4) efectueaza, din ordinul directorului general, control asupra activitatii compartimentelor functionale din aparatul propriu al ministerului, aferente activitatilor de transport feroviar, rutier, naval si aerian;

(5) se autosesizeaza în legatura cu neregulile si abaterile pe care le constata în activitatea tuturor structurilor din sistemul feroviar, rutier, naval si aerian aferente activitatilor specifice si informeaza directorul general al Directiei Generale de Monitorizare si Control;

(6) efectueaza supracontrol asupra activitatilor de transport feroviar, rutier, naval si aerian desfasurate de unitati aflate în subordinea, coordonarea, respectiv sub autoritatea sau licentiate/autorizate de minister;

(7) face propuneri de îmbunatatire a activitatii si managementului unitatilor controlate;

(8) participa, din dispozitia directorului general, alaturi de specialisti din alte structuri, la anchetarea evenimentelor sau accidentelor grave produse în activitatile de transport rutier;

(9) verifica modul în care sunt fundamentate solicitarile de fonduri comunitare;

(10) participa periodic la cursuri de perfectionare în tara sau strainatate .

c) - la nivelul Compartimentului Monitorizare sunt:

(1) verifica cu aprobarea ministrului activitatea persoanelor mandatate sa reprezinte Ministerul Transporturilor în consiliile de administratie si A.G.A ale structurilor feroviare, rutiere, navale si aeriene în limitele mandatului acordat;

(2) elaboreaza analize referitoare la functionalitatea si eficienta structurilor apartinând sistemelor de transport, în limitele de competenta, pe care le prezinta directorului general al Directiei Generale de Monitorizare si Control;

(3) elaboreaza analize referitoare la functionalitatea si eficienta structurilor apartinând Ministerului Transporturilor, în limitele de competenta, pe care le prezinta directorului general al Directiei Generale de Monitorizare si Control;

(4) întocmeste sinteze, rapoarte si propuneri cu privire la actiunile întreprinse si le supune spre aprobare ministrului, dupa avizarea prealabila a conducerii Directiei Generale de Monitorizare si Control;

(5) monitorizeaza si urmareste realizarea masurilor cuprinse în rapoartele de control, aprobate de ministru;

(6) elaboreaza fundamentarea necesarului de cheltuieli pentru activitatea Directiei Generale de Monitorizare si Control, la termenele prevazute, pentru întocmirea proiectului legii bugetului de stat privind administratia centrala a ministerului;

(7) asigura sistematizarea, stocarea, confidentialitatea si securitatea informatiilor si a documentelor din cadrul Directiei Generale de Monitorizare si Control;

(8). participa periodic la cursuri de perfectionare în tara sau strainatate .


În executarea atributiilor în conformitate cu prevederile Sectiunii VI din Regulamentul de Organizare si Functionare a Ministerului Transporturilor aprobat prin OMT nr. 606/12.07.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, principalele obiective ale controlului sunt:

a)    asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;

b)    executarea de activitati sistematice, etice, economice si eficiente;

c)     realizarea, la un nivel de calitate, a atributiilor/sarcinilor la unitatile din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, stabilite în concordanta cu rolul si misiunile acesteia, în conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta ;

d)    protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului, fraudei, gestionarii necorespunzatoare sau neglijentei in serviciu;

e)    respectarea prevederilor legale si a actelor normative specifice;

f)    evaluarea nivelului de functionalitate si eficienta sistemului de gestionare al structurilor controlate ( nivelul de performanta al angajatilor, climatul de lucru, calitatea managementului);

g) modul de gestionare a fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente în sectorul transporturi, în conformitate cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

h) respectarea reglementarilor interne si internationale privind conditiile de siguranta in transporturi, de protectie a mediului, a normelor tehnice reglementarilor specifice transporturilor;

i) realizarea programelor de investitii.


La începerea controlului, organul de control este obligat sa prezinte conducatorului unitatii verificate, documentele de împuternicire (ordinul de ministru, mandatul de control, delegatia sau, dupa caz, legitimatia de control) precum si tematica controlului.

Actiunea de control se efectueaza de catre o comisie de control constituita din minimum doua persoane. ( acestea trebuie sa completeze o declaratie de independenta pentru evitarea incompabilitatii )

Actiunea de control se desfasoara în perioada înscrisa în "Mandatul de control" iar comisia de control are obligatia de a aborda cu rigurozitate toate obiectivele prevazute în mandat.

Actiunea de control trebuie consemnata în registrul unic de control la începutul si la sfârsitul acesteia. Controlul se desfasoara, de regula, în spatiile de lucru ale operatorului economic, care trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii controlului.

Organul de control are dreptul sa inspecteze locurile în care se desfasoara activitatea, în prezenta operatorului economic sau a unei persoane desemnate de acesta.

La finalizarea controlului, se va solicita reprezentantului operatorului economic o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate. În declaratie se va mentiona si daca au fost restituite toate documentele solicitate si, care privesc tematica actiunii de control , puse la dispozitie de operatorul economic.II. Întocmirea actelor de control


Organele de control întocmesc, de regula, urmatoarele documente:

a) actul de control;

b) proiectul actului de control;

c) nota de constatare;

d) raportul de control;

e) procesul verbale de constatare a debitelor rezultate din nereguli sau fraude ca urmare a actiunilor de control efectuate asupra derularii operatiunilor finantate din fonduri comunitare


a) Actul de control


Actul de control este un act bilateral care se semneaza de catre organul de control si de reprezentantul legal al operatorului economic. Continutul orientativ al actului de control este prezentat în anexa nr. 2.

Constatarile care se înscriu în actul de control trebuie sa fie precise, bazate pe datele care rezulta din documentele puse la dispozitie de catre operatorul economic, eliminându-se orice elemente si descrieri personale, inutile si neconcludente, care încarca nejustificat continutul actului de control.

La actul de control se vor anexa situatii, tabele, documente, acte, note explicative, necesare sustinerii constatarilor.

Neregulile constatate se vor consemna în actul de control în mod obligatoriu, cu precizarea concreta a actelor normative încalcate (articol, alineat) si cu determinarea exacta a influentelor financiare, bugetare si gestionare nefavorabile.

Pentru fiecare abatere înscrisa în actul de control se vor nominaliza persoanele care nu au respectat prevederile legale si functiile acestora.

Pentru fiecare abatere constatata prin actul de control se vor înscrie masurile luate operativ în timpul controlului, cu mentiunea documentelor pe baza carora s-au materializat, sau masurile dispuse în sarcina operatorului economic, cu indicarea termenului de raportare a îndeplinirii acestora.

Organele de control pot solicita note explicative reprezentantului sau oricarui angajat al operatorului economic, care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea operatorului economic, ce pot influenta actul de control.

Notele explicative se întocmesc potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 si se iau în orice etapa a controlului pentru clarificarea si definitivarea constatarilor . Întrebarile vor fi formulate în mod clar, concis si concret, pentru a da posibilitatea unor raspunsuri la obiect.

În cazul în care persoana în cauza refuza sa raspunda la întrebari, organele de control vor transmite întrebarile printr-o adresa scrisa, înregistrata la operatorul economic, stabilind un termen util de cel putin 5 zile lucratoare pentru formularea raspunsului.

Pentru constatarile privind savârsirea unor fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infractiuni, în conditiile prevazute de legea penala, organul de control informeaza directorul general al Directiei Generale de Monitorizare si Control.

În cazul în care cel supus controlului refuza sa semneze actul de control, organul de control va consemna despre aceasta în actul de control.

Operatorul economic va fi informat pe parcursul desfasurarii controlului asupra constatarilor rezultate din control.

La încheierea controlului, organul de control va prezenta operatorului economic "Proiectul actului de control" cuprinzând constatarile si concluziile rezultate în urma controlului în vederea analizarii acestuia si exprimarea eventualelor observatii si mentiuni.

La finalizarea controlului, se va solicita reprezentantului operatorului economic o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate. În declaratie se va mentiona si daca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de agentul economic.

Dupa analizarea punctului de vedere prezentat de operatorul economic, organul de control va proceda la definitivarea actului de control.

Actul de control se va comunica operatorului economic si, dupa semnarea de catre reprezentantul sau legal, se va înregistra la registratura acestuia. Data comunicarii se va considera data înregistrarii la operatorul economic care are si obligatia de a înregistra actul de control în registrul unic de control.

Actul de control va fi înregistrat la registratura organului de control, în termen de 3 zile de la încheierea controlului.

În cazul în care reprezentantul legal al operatorului economic refuza sau tergiverseaza semnarea, actul de control va fi comunicat printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau/si prin alte mijloace, cum ar fi fax sau e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Data primirii de catre operatorul economic a scrisorii, a faxului sau a e-mail-ului se considera ca fiind data comunicarii actului de control.

Operatorul economic are obligatia sa îndeplineasca masurile dispuse prin actul de control, în termenele si conditiile stabilite de catre organele de control, în caz contrar aplicându-se sanctiunile prevazute de lege.

b) Proiectul actului de control


Proiectul actului de control intermediar este un act bilateral, care se semneaza de catre organul de control si de reprezentantul legal al operatorului economic. Acesta se întocmeste la unitatile subordonate operatorului economic, are structura actului de control si nu poate fi atacat pe cale administrativa sau judecatoreasca.

Proiectul actului de control este anexa la actul de control care se întocmeste la operatorul economic.

Constatarile din actul de control (act intermediar) se vor analiza si se vor prelua în actul de control, în functie de prevederile legale, de realitatea constatarilor si de respectarea procedurilor specifice de control.


c) Nota de constatare


Nota de constatare se întocmeste atunci când în cursul controlului se fac constatari a caror reconstituire ulterioara nu este întotdeauna posibila sau care nu pot fi dovedite si în alte situatii apreciate de organele de control.

În nota de constatare se consemneaza situatiile de fapt, precum si masurile luate operativ pentru remedierea deficientelor constatate. În situatii mai deosebite este indicata folosirea martorilor la stabilirea realitatii faptelor constatate.

Nota de constatare se semneaza de organul de control, de catre reprezentantul legal al operatorului economic si de persoanele la care se refera constatarea, precum si de martori, dupa caz. Nota de constatare este anexa la actul de control.


d) Raportul de control


Rezultatul verificarilor este înscris într-un "Raport de control" care este întocmit de catre comisia de control, este semnat de catre comisie si de catre directorul general al Directiei Generale de Monitorizare si Control si este prezentat spre aprobare Ministrului Transporturilor.

Rolul Raportului de control este pentru informarea Ministrului Transporturilor si este prezentat ca o sinteza cuprinzând în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, constatarile si concluziile rezultate în urma controlului si daca este cazul, un Program de masuri pentru înlaturarea neajunsurilor constatate, recuperarea prejudiciilor si sanctionarea persoanelor vinovate sau raspunzatoare, precum si masuri tehnico-economice care sa conduca la îmbunatatirea activitatii unitatii controlate (anexa nr.4)   

Raportul va fi elaborat avându-se în vedere documentelor prezentate de operatorul economic si notele explicative ale persoanelor împotriva carora se propun masuri sanctionatorii. Prin aprobarea raportului, programul de masuri (anexa nr. 4) devine obligatoriu pentru persoanele si structurile nominalizate cu ducerea sa la îndeplinire;

Rapoartele, sau dupa caz extrase din raport, se transmit unitatii verificate sau petentilor. Masurile din program se difuzeaza structurilor nominalizate în vederea ducerii la îndeplinire.

Comisia de control are obligatia de a monitoriza ducerea la îndeplinire a masurilor cuprinse în Programul de masuri, precum si respectarea termenelor stabilite si de a raporta în scris, în caz de nerealizare, Ministrului Transporturilor, care va stabili masurile care se impun.

În situatia în care din Ordinul Ministrului Transporturilor este dispusa masura privind efectuarea actiunii de control în cadrul aparatului propriu al ministerului, se intocmeste doar Raportul de control, pe baza documentelor prezentate de structura supusa controlului si a notelor explicative ale personalului împotriva carora se propun masuri sanctionatorii.


e) Procesul verbal de constatare a debitelor rezultate din nereguli sau fraude

Procesul verbal se întocmeste ca rezultat a actiunilor de control efectuate, ca urmare a solicitarilor primite de la Directia Generala Relatii Financiare Externe, în vederea constatarii debitelor rezultate din nereguli în derularea operatiunilor finantate din fonduri comunitare în sectorul transporturilor, si, în principal, a celor finantate în cadrul Programului Operational Sectorial "Transport".

Procesul verbal de constatare a debitelor rezultate din nereguli sau fraude reprezinta titlu de creanta în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.(anexa nr. 6)

Serviciul Control Fonduri Structurale si de Coeziune Externe notifica structurile care vor fi supuse verificarii planificate cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de începerea actiunii de control, cu exceptia cazurilor în care actiunile de verificare nu se comunica deoarece sunt declansate în urma unor sesizari sau controale ad-hoc.

Serviciul Control Fonduri Structurale si de Coeziune Externe transmite catre D.G.R.F.E în cel mult 15 zile de la finalizare actiunilor de control, procesele verbale de constatare încheiate, în vederea declansarii de catre aceasta a operatiunilor privind comunicarea titlului de creanta debitorului si de recuperare a debitelor;

In cazul constatarii de prejudicii, propune directorului general al DGMC prelungirea duratei actiunii de verificare asupra întregii perioade în care, potrivit legii, pot fi luate masuri de recuperare a creantelor.

Împotriva masurilor dispuse prin titlul de creanta se poate formula contestatie ce se depune, sub sanctiunea decaderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la sediul autoritatii cu competente în gestionarea fondurilor comunitare.III. Solutionarea plângerilor


Împotriva actului de control se poate depune contestatie la organul emitent, respectiv la Directia Generala de Monitorizare si Control, în termen de 10 zile conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Plângerea prealabila formulata împotriva actului de control, în conditiile prezentelor norme metodologice, este calea administrativa de atac prin care se solicita autoritatii publice emitente reexaminarea actului de control, în sensul revocarii acestuia.

Plângerea prealabila se formuleaza în scris si va cuprinde:

    a) datele de identificare a contestatorului;

    b) obiectul plângerii;

c) motivele de fapt si de drept;

    d) dovezile pe care se întemeiaza;

    e) semnatura si stampila contestatorului.

Contestatorul poate depune în dovedirea plângerilor formulate acte care nu au fost avute în vedere de organul de control.

Plângerea prealabila nu poate avea ca obiect alte masuri decât cele stabilite prin actul atacat.

Plângerea prealabila formulata împotriva actului de control se solutioneaza de catre directia din care face parte organul de control al carui act este atacat, in cadrul unei comisii constituita din specialisti din alte organisme ale administratiei de stat.

Plângerea prealabila poate fi retrasa de contestator pâna la solutionarea acesteia. Organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la plângere.

Prin retragerea plângerii prealabile nu se pierde dreptul de a se înainta o noua plângere în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

În solutionarea plângerii prealabile, organul competent se pronunta prin decizie.

Decizia în solutionarea plângerii prealabile este definitiva în sistemul cailor administrative de atac.

Decizia se emite în forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.

    a) Preambulul cuprinde: denumirea organului de control învestit cu solutionarea, numele sau denumirea contestatorului, sediul social al acestuia, numarul de înregistrare a plângerii prealabile la organul de solutionare competent si obiectul cauzei.

    b) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de control competent în emiterea deciziei.

    c) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta.

Decizia se semneaza de catre conducatorul Directiei Generale de Monitorizare si Control din care face parte comisia de control al carui act a fost atacat.

În solutionarea plângerii prealabile organul de control competent va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului de control. Analiza plângerii prealabile se face în raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizarii.

Organul de solutionare competent pentru lamurirea cauzei poate solicita punctul de vedere al directiilor de specialitate din minister sau al altor institutii si autoritati.

Prin solutionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului în propria cale de atac.

Prin decizie plângerea prealabila va putea fi admisa, în totalitate sau în parte, ori respinsa.

În cazul admiterii plângerii se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.

Daca organul de solutionare competent constata neîndeplinirea unei conditii procedurale, plângerea prealabila va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

Plângerea prealabila nu poate fi respinsa daca poarta o denumire gresita.

Decizia se comunica contestatorului, precum si organului emitent al actului atacat.

Deciziile emise în solutionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.


IV. Valorificarea actiunilor de control

(1) controalele tematice si economico-financiare se finalizeaza printr-un act de control semnat bilateral de echipa de control si de entitatea controlata în baza caruia se înainteaza un raport privind concluziile si masurile stabilite, spre aprobare ministrului.

Controalele, ca urmare unor sesizari sau la nivelul directiilor ministerului, se finalizeaza cu un raport care se supune aprobarii ministrului;

(2) actul de control bilateral se întocmeste în baza procedurilor de lucru.

(3) raportul va cuprinde în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, constatarile rezultate în urma controlului si daca este cazul, un Program de masuri pentru înlaturarea neajunsurilor constatate, recuperarea prejudiciilor si sanctionarea persoanelor vinovate sau raspunzatoare, precum si masuri tehnico-economice si organizatorice care sa conduca la îmbunatatirea activitatii unitatii controlate. Raportul va fi elaborat avându-se în vedere si notele explicative ale persoanelor împotriva carora se propun masuri sanctionatorii.

(4) prin aprobarea raportului, programul de masuri devine obligatoriu pentru persoanele si structurile nominalizate cu ducerea sa la îndeplinire;

(5) rapoartele, sau dupa caz extrase din raport, se transmit unitatii verificate sau petentilor. Masurile din program se difuzeaza structurilor nominalizate în vederea ducerii la îndeplinire.

(6) Directia Generala de Monitorizare si Control are obligatia de a monitoriza ducerea la îndeplinire a masurilor cuprinse în Programul de masuri, precum si respectarea termenelor stabilite si de a raporta în scris, în caz de nerealizare, ministrului, care va stabili masurile care se impun.


IV Evidenta, urmarirea si raportarea rezultatelor activitatii de control tehnic, economico-financiar, finantari din fonduri externe si cofinantari aferente,administrative, organizatoric si disciplinar


Directia Generala de Monitorizare si Control si structurile subordonate din cadrul directiilor generale din teritoriu vor asigura, ori de câte ori este necesar, urmarirea la operatorii economici controlati a aplicarii masurilor stabilite în timpul controlului sau a celor transmise prin documentele de valorificare.

Pentru fiecare act de control se va întocmi "Fisa rezultatelor controlului" , conform modelului prezentat în anexa nr. 5. În fisa se vor înscrie constatarile proprii ale comisiei de control.

Datele din "Fisa rezultatelor controlului" se vor organiza în evidente informatizate. Aceste evidente vor servi la aprecierea activitatii desfasurate de organele de control, a calitatii activitatii aparatului de control si îmbunatatirii managementului controlului.

Structurile subordonate din cadrul directiilor generale din teritoriu vor raporta Directiei Generale de Monitorizare si Control, controalele efectuate si rezultatele acestora, dupa cum urmeaza:

a) la termenele fixate, prin program sau tematica, ori în termen de 5 zile de la finalizarea controlului financiar;

b) în termen de 10 zile de la încheierea semestrului, Raportul privind modul de realizare a programului de control pe trimestrul încheiat.

Directia Generala de Monitorizare si Control va prezenta Ministrului Transporturilor raportul anual asupra activitatii aparatului de control din centrala si din teritoriuANEXA Nr. 1
la normele metodologiceMANDAT DE CONTROL


Baza legala privind acordarea mandatului

Comisia de control-componenta si reprezentare

Perioada supusa controlului

Perioada de desfasurare a controlului

Scopul si obiectivele controlului

Tipul de control care se va efectua

Locatia de desfasurare a controlului

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice


    ACT DE CONTROL încheiat la data de ..................


    Actul de control se întocmeste de echipa de control pentru consemnarea aspectelor constatate ca urmare a verificarii obiectivelor stabilite prin tematica de control si dispunerea de masuri pentru remedierea deficientelor semnalate.

A. Date privind controlul

Prezentarea membrilor comisiei de control care efectueaza verificarea si care întocmesc actul de control, precizându-se, pentru fiecare, numele si prenumele, functia, numarul legitimatiei, directia din care face parte si numarul/data delegatiei

De asemenea, se vor preciza:

-  temeiul legal al efectuarii controlului;

În cazul în care data începerii controlului a fost amânata, se vor specifica numarul si data acordului, precum si noul termen aprobat;

numarul de înregistrare si data începerii controlului înscrisa în Registrul unic de control;

perioada supusa verificarii;

perioada în care s-a desfasurat controlul, precum si locul de desfasurare;

definirea obiectivului controlului în corelatie cu tematica înscrisa în mandatul de control.


B. Date privind operatorul economic

Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numarul de înregistrare la oficiul registrului comertului, codul de identificare fiscala, data de la care a devenit platitor de T.V.A. - prin optiune sau prin depasirea plafonului legal, codul CAEN (activitatea principala desfasurata), forma de proprietate;

Marimea capitalului social si modificarile intervenite în structura acestuia, actionari (cu pondere semnificativa în capitalul social);

Date generale privind programele si strategiile specifice sectorului de activitate al operatorului economic;

- Titluri de participare detinute la alte societati, pe termen lung sau speculative

Obiectul de activitate

Prezentarea tuturor conturilor bancare în comparatie cu cele cuprinse în declaratiile depuse la Administratia Finantelor Publice

Prezentarea subunitatilor contribuabilului cu precizari specifice, daca este cazul, pentru cele care prezinta un interes deosebit (declararea punctelor de lucru, respectarea regimului autorizarilor, antrepozit fiscal, utilizator final)

Persoanele care asigura conducerea activitatii operatorului economic verificat

Modul de ducere la îndeplinire a masurilor dispuse prin actele de control anterioare.


C. Aspectele tehnico-administrative

- controlul asupra modului in care sunt respectate normele obligatorii de siguranta a traficului în SRTUCTURILE DE TRANSPORT( transportul feroviar si cu metroul,... precum si în transportul multimodal si combinat si supravegheaza

-controlul privind modernizarea si dezvoltarea reteaua de transport de interes national si European

- verificarea impacturilor transportului asupra sanatatii si mediului înconjurator;

- analiza riscurilor asociate Sigurantei în transport: riscurile accidentelor pentru utilizatori si pentru terti (incluzând mediul înconjurator), riscurile muncii pentru muncitorii sectorului si riscurile pentru persoane, instalatiile si bunurile care pot deriva din procedurile ilicite de toate tipurile;

-realizarea obiectivelor generale si specifice in transporturi

- intretinerea si conservarea infrastructurilor excedentare

- respectarea normelor obligatorii de siguranta a traficului în transportul feroviar si cu metroul, precum si în transportul multimodal si combinat si supravegheaza respectarea acestora;

normelor obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase

-verificarea modului de realizare a programelor finantate din fonduri publice privind obiectivele de investitii, reabilitari si modernizari, reparatii capitale si de întretinere pentru infrastructura si materialul rulant din domeniul transporturilor feroviare si cu metroul;

- controlul asupra conditiilor tehnice elaborate si propuse de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Român" pe care trebuie sa le îndeplineasca statiile service ;piesele de schimb;

-controlul privind aplicarea normelor obligatorii de siguranta a traficului în transporturile rutiere, în colaborare cu celelalte institutii abilitate;

-controlul asupra modului de aplicare si respectare a normelor tehnice, a procedurilor si instructiunlor de aplicare a reglementărilor nationale în domeniul aeronauticii civile;

- verificarea realizarii programelor de securitate ale aeroporturilor civile din România, operatorilor aerieni si celorlalte entitati de aviatie civila cu atributii si responsabilitati în domeniul securitatii aero;

- controlul modului in care sunt respectate standardele de facilitati aeronautice la operatorii aerieni români si straini si la aeroporturile civile;

- verificrea standardele de securitate si facilitati pe aeroporturile din strainatate unde opereaza agenti înregistrati în România si compatibilitatea acestora cu Programul National de Securitate Aeronautica si Programul National de Facilitati Aeronautice;

- actualizarea instructiunilor de serviciu din domeniul transporturilor feroviare, în conformitate cu prevederile fiselor UIC si ale altor documente interne si internationale în vigoare;

- respectarea normelor obligatorii de securitate rutiera stabilite de MTl

- aplicarea normelor ce definesc sistemul calitatii prestatiilor de transport rutier si controleaza respectarea acestora de catre operatorii de transport rutier si de catre intreprinderi;

- respectarea prevederilor legale privind întocmirea planului tehnic;

- corespondenta cantitatilor raportate în situatiile de lucrari lunare cu cele realizate în teren;

- încadrarea în norme a consumurilor realizate la principalele materiale, carburanti, lubrifianti;

- corectitudinea încadrarii personalului;

- respectarea legislatiei în vigoare la achizitia de materiale si piese.


C. Executia bugetului de venituri si cheltuieli

a) Rezultatele financiare obtinute în perioada controlata:

analiza executiei bugetelor de venituri si cheltuieli, în structura (gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor si obtinerea rezultatelor, gradul de realizare a principalilor indicatori economico-financiari, cauzele nerealizarilor sau depasirilor, responsabilitati, concluzii etc.).

    b) Modul de fundamentare si realizare a veniturilor si cheltuielilor:

analiza comparativa, în dinamica, a evolutiei cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor si principalilor indicatori economico-financiari, în preturi curente si comparabile, determinarea trendului eficientei activitatii economice desfasurate;

analiza critica a cheltuielilor efectuate, a încadrarii acestora în prevederile legale, a necesitatii, realitatii, legalitatii si oportunitatii angajarii lor, influentele deficientelor constatate asupra executiei bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, precum si asupra principiului fidelitatii situatiilor de sinteza si raportare;

analiza modului de realizare a veniturilor si înregistrarea corecta si în totalitate a acestora în contabilitate, în perioada la care se refera, influentele deficientelor constatate asupra executiei bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor economico-financiari, precum si asupra principiului fidelitatii situatiilor de sinteza si raportare;

corelarea datelor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli cu cele prevazute în programele si strategiile specifice sectorului de activitate al agentului economic.

D. Administrarea si gestionarea resurselor materiale si financiare

a) Modul de gestionare a bunurilor din domeniul public si privat al statului. În acest sens se vor urmari:

efectuarea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public al statului;

verificarea listelor de inventariere pentru bunurile depreciate, inutilizabile, deteriorate sau greu vandabile, comenzi în curs, precum si creantele si obligatiile incerte sau în litigiu;

modul de evidentiere, legalitatea miscarilor si transferurilor, înregistrarea în contabilitate a bunurilor apartinând domeniului public si privat al statului;

conservarea si întretinerea bunurilor apartinând domeniului public si privat al statului.

    b) Respectarea modului de utilizare a subventiilor, alocatiilor si transferurilor acordate de la bugetul general consolidat al statului. În acest sens se vor urmari:

verificarea notelor de fundamentare privind solicitarea alocatiilor si subventiilor;

verificarea si avizarea transferurilor si subventiilor acordate de la bugetul general consolidat al statului în baza actelor normative date în aplicarea legii bugetare anuale si altor acte normative;

verificarea modului de utilizare a sumelor reprezentând transferuri si subventii acordate de la bugetul general consolidat al statului.

    c) Respectarea prevederilor legale în domeniul achizitiilor publice:

verificarea încadrarii achizitiilor în programul anual de investitii;

legat de respectarea procedurii de achizitii publice, se vor verifica: anuntul/invitatia de participare la procedura de achizitii, documentarea pentru elaborarea si prezentarea ofertei, actul de numire a comisiei de evaluare a ofertelor prezentate si hotarârea comisiei privind oferta câstigatoare.

    d) Modul de utilizare a creditelor interne sau externe cu garantia statului:

existenta scrisorilor de garantie emise de stat privind împrumuturile externe contractate de agentii economici, concordanta scrisorii de garantie cu acordul de împrumut extern;

verificarea conventiilor de garantie încheiate între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, si beneficiarul scrisorii de garantie, respectiv rambursarea ratelor scadente, comisionul de risc si dobânzile aferente împrumuturilor garantate de stat;

modul de constituire si rambursare a ratelor scadente, a comisionului de risc si a dobânzilor aferente împrumuturilor cu garantia statului;

 - modul de respectare a utilizarii creditelor obtinute cu garantia statului, conform destinatiilor prevazute în actele normative.

e) Modul de realizare si evidentiere a veniturilor totale.

În acest sens se vor urmari:

modul de derulare a contractelor economice încheiate cu partenerii interni si externi, de respectare a prevederilor contractuale;

- modul de fundamentare a preturilor si tarifelor;

modul de respectare a legalitatii si eficientei eventualelor asocieri cu terte persoane, urmarindu-se daca au fost cazuri de achizitionari prin intermediari (societati comerciale cu capital privat), precum si daca au fost efectuate plati cu anticipatie la aprovizionarile cu marfuri, executari de lucrari sau prestari de servicii;

- nivelul chiriilor percepute si încasate

- verificarea contului de "venituri realizate în avans", în sensul realitatii continutului sau.

    f). Modul de utilizare a resurselor financiare.

În acest sens se va urmari modul de respectare a legalitatii, realitatii, oportunitatii si eficientei urmatoarelor categorii de cheltuieli:

cheltuieli de deplasare în tara si în strainatate a angajatilor, inclusiv cu mijloacele de transport proprii;

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, si încadrarea acestora în limitele de deductibilitate fiscala prevazute de lege;

cheltuieli cu provizioanele si verificarea modului de constituire a acestora, urmarindu-se daca sunt deductibile din punct de vedere fiscal;

cheltuieli aferente iesirilor din vânzare/casare/lipsa imobilizarilor, respectiv a celor privind consumul diferitelor elemente de stocuri, existenta documentelor primare care atesta aceste operatiuni si urmarirea deductibilitatii acestora;

cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii;

cheltuieli cu întretinerea si reparatiile;

cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala;

cheltuieli cu serviciile bancare, dobânzile bancare;

cheltuieli cu sconturile acordate;

cheltuieli cu diferentele de curs valutar;

alte cheltuieli.

E Respectarea disciplinei financiar-contabile

F. Organizarea si conducerea contabilitatii financiare:

modul de înregistrare cronologica si sistematica în contabilitate a tuturor documentelor justificative privind bunurile mobile si imobile, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile, precum si modificarile intervenite în urma operatiunilor patrimoniale efectuate;

conducerea la zi si în forma prevazuta de lege a registrelor de contabilitate obligatorii;

verificarea corelatiilor dintre datele înscrise în registrele de contabilitate si datele înscrise în documentele centralizatoare si de sinteza;

modul de utilizare a conturilor, în sensul respectarii continutului si functionalitatii acestora, asa cum este prevazut în normele de aplicare a planului contabil general (se va avea în vedere modul de înregistrare în ceea ce priveste corespondenta dintre natura operatiilor economice si continutul conturilor contabile, cu implicatii asupra reflectarii în mod fidel în situatiile financiare);

înregistrarea operatiunilor în contabilitate pe baza de documente, care au calitatea de documente justificative, conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

modul de gestionare si utilizare a formularelor cu regim special, conform prevederilor legale;

modul de efectuare a operatiunilor de reevaluare a imobilizarilor corporale, în conformitate cu prevederile legale.

G. Organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune:

modul de fundamentare a cheltuielilor care reflecta consumuri (norme de consum, realitatea pierderilor, deprecieri, modificari de stocuri);

înregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie, centre de costuri, centre de profit, dupa caz, precum si calculul costului de achizitie, de productie, de prelucrare a bunurilor intrate, obtinute, lucrarilor executate, serviciilor prestate, productiei în curs de executie, imobilizarilor în curs etc.

H . Întocmirea situatiilor financiare si contabile:

modul de întocmire a situatiilor financiare si contabile în conformitate cu prevederile legale.

I . Respectarea disciplinei de casa:

- justificarea avansurilor în termenul legal, pentru cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, diurnei, indemnizatiei si cazarii pe timpul deplasarii.

J. Calitatea managementului

modul de îndeplinire a criteriilor de performanta;

realizarea obiectivelor prevazute în programele si strategiile multianuale.

K. controlul privind respectarea normelor obligatorii de siguranta a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si în transportul multimodal si combinat;

L. controlul privind respectarea normelor obligatorii pentru efectuarea transporturilor rutiere, navale, feroviare si aeriene de marfuri periculoase

M. controlul modul administrarii, dezvoltarii si gestionarii infrastructurilor de transport apartinând domeniului public si ale echipamentelor de interes national din sistemul national de transport Concluzii si masuri finale

Sinteza principalelor deficiente în administrarea si gestionarea resurselor materiale si financiare;

Sinteza principalelor deficiente în aplicarea reglementarilor financiare, contabile si fiscale.

La terminarea controlului au fost restituite toate actele si documentele solicitate si puse la dispozitia comisiei de control, care privesc tematica actiunii de control.

Asupra modului de ducere la îndeplinire a masurilor dispuse prin prezentul act de control veti comunica la Directia Generala de Monitorizare si Contol pâna la data planificata in actul de control.

Prezentul act de control financiar s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, înregistrate în Registrul unic de control sub nr. ....., din care un exemplar a fost lasat unitatii verificate, iar doua exemplare au fost luate de comisia de control.

Împotriva actului de control se poate depune plângere prealabila la organul emitent, în termenele prevazute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.ANEXA Nr.3
la normele metodologice


NOTĂ EXPLICATIVĂ


Subsemnatul/Subsemnata .........................., având calitatea de ......................

la ........................, de la data de ......../......./..........., domiciliat/domiciliata

în ....., judetul/sectorul .... bd./str. .... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. .......,

telefon ...., legitimat cu B.I./C.I./Pasaport seria ..........., nr. ................, eliberat

de ............... la data de ........./......./....., CNP ...................., la întrebarile puse de ........................., avâand functia de .......... ..... ...... .. în cadrul

.......... ..... ...... ........ în baza ...dau urmatoarele explicatii:

1. Întrebare: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................

1. Raspuns: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................

2. Întrebare: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................

2. Raspuns: .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................

3. Daca mai aveti ceva de adaaugat?


Data si semnatura


Data în fata noastra.

Comisia de control

(numele,prenumele,nr.legitimatiei,semnatura)


ANEXA NR. 4

la normele metodologice


PLAN DE MĂSURI:I. - masuri pentru înlaturarea si prevenirea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabila);

II. - masuri privind suspendarea unor dispozitii care nu sunt în concordanta cu reglementarile financiar-contabile în vigoare);

III. - alte masuri care se impun, în functie de abaterile consemnate în actele de control).


Aprobat, Avizat, Întocmit,

Conducatorul activitatii de control

sef serviciu (birou) coordonator

Comisia de control

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Semnatura si stampila

Semnatura   

SemnaturaANEXA Nr. 5
la normele metodologice


FIsA REZULTATELOR CONTROLULUI


Echipa de control .......... ..... ...... .........................

Operatorul economic verificat: .......... ..... ...... ...............

sediul social .......... ..... ...... ..............................

codul de identificare fiscala .......... ..... ...... ..............

nr. de înregistrare la registrul comertului .......... ..... ......

Denumirea actiunii:

4. Data: - începerii actiunii;

- terminarii actiunii.

5. Nr. zile/om utilizate:

 6. Perioada cuprinsa în control:

Acte înaintate organelor abilitate prin lege pentru efectuarea cercetarilor:

numar

7.Masuri dispuse

8. Masuri îndeplinite

Alte rezultate:


ANEXA Nr. 5
la normele metodologice


PROCES-VERBAL DE CONSTATARE


Încheiat la data de .........
privind proiectul ............., denumire ................


   CAPITOLUL I
  Denumirea si datele de identificare ale autoritatii cu competente
în gestionarea fondurilor comunitare


   a) Denumirea autoritatii cu competente în gestionarea fondurilor comunitare


Echipa de verificare formata din:

dl/dna .......... ..... ...... ......................., având functia de .......... ..... ...... .......;

dl/dna .......... ..... ...... ......................., având functia de .......... ..... ...... .......;

dl/dna .......... ..... ...... ......................., având functia de .......... ..... ...... .......,

din cadrul .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..., (structura din cadrul autoritatii)

în baza .............................. (ordin/decizie/mandat/împuternicire) nr. ........./.......... emis de .......... ..... ...... ....., (conducerea autoritatii/a forului superior/)

a procedat la efectuarea unei verificari documentare si/sau faptice ce a avut drept scop verificarea   b) Locul unde s-a desfasurat verificarea .......... ..... ...... .......... ..... ...... ........................

   c) În perioada .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...................

   d) Obiectul verificarii .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........


   CAPITOLUL II
  Baza legala a verificarii (prezentata indicativ)


   a) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

   b) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   c) Contractele dintre parti.


   CAPITOLUL III
  Denumirea si datele de identificare ale beneficiarului


   a) Denumirea/Numele si prenumele .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..............................

   b) Sediu/Domiciliu .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .............

   c) Cod unic de înregistrare/Cod numeric personal .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..............

   d) Domiciliul fiscal .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........

   e) Reprezentatul legal .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........


   CAPITOLUL IV
  Date despre proiect


   a) Numarul contractului .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ........

   b) Titlul proiectului .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........

   c) Perioada de implementare .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....

   d) Buget/Surse de finantare .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....

   e) Stadiul actual de implementare .......... ..... ...... .......... ..... ...... .............................


   CAPITOLUL V
  Prezentarea aspectelor verificate


   a) Motivul controlului (programat, inopinat, motivatia declansarii controlului)

   b) Stadiului proiectului

   c) Situatia platilor.

Acest control a avut la baza verificarea, prin sondaj/total, a urmatoarelor documente:   d) Mentiuni privind audierea
   CAPITOLUL VI
  Prezentarea aspectelor constatate


   CAPITOLUL VII
  Prevederi legale si contractuale încalcate


   CAPITOLUL VIII
  Concluziile verificarii


Suma totala neeligibila datorata este de .......... ..... ...... .........., (moneda contractului) la care se adauga penalitatile si dobânzile prevazute în contractele economice/acordurile încheiate în conformitate cu procedurile de implementare si costurile bancare si accesoriile calculate potrivit prevederilor legale în vigoare.


   CAPITOLUL IX
  Documente probante


(anexate) .......... ..... ...... .......... ..... ...... .....(alte documente pe care echipa de control le-a folosit în timpul controlului)
   CAPITOLUL X
  Debitor


   a) Denumirea/Numele si prenumele .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..............................

   b) Sediu/Domiciliu .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .............

   c) Cod unic de înregistrare/Cod numeric personal .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..............

   d) Domiciliul fiscal .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........

   e) Reprezentatul legal .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .........


   CAPITOLUL XI
  Cuantumul debitului datorat


Debitorul, .......... ..... ...... ........, datoreaza autoritatii cu competente în gestionarea fondurilor comunitare un debit în valoare de ....................., (moneda contractului) echivalentul a .......... ..... ...... ........ lei, din care, creanta principala în suma de ............................ lei, penalitati si dobânzi conform contractului economic/acordului, în suma de ......................... lei si majorari de întârziere, în suma de ........................... lei, dupa cum urmeaza:

   a) bugetul Uniunii Europene reprezentând .............................., (moneda contractului) echivalentul a ........................... lei, din care:

penalitati si dobânzi conform contractului economic/acordului, în suma de ....................... lei, calculate pâna la data de .......... ..... ...... ...............;

   b) buget aferent cofinantarii reprezentând .......... ..... ...... ., (moneda contractului) echivalentul a ............................ lei, din care:

penalitati si dobânzi conform contractului economic/acordului, în suma de ....................... lei, calculate pâna la data de .......... ..... ...... ......;

   c) costuri bancare în valoare de .......... ..... ...... ......... lei, din care:

majorari de întârziere ....................... lei, calculate pâna la data de ....................... .


   CAPITOLUL XII
  Termen de plata


În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.306/2007, scadenta creantei bugetare stabilita prin prezentul titlu de creanta se stabileste dupa cum urmeaza:

   a) daca data comunicarii este cuprinsa în intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pâna la data de 5 a lunii urmatoare;

   b) daca data comunicarii este cuprinsa în intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pâna la data de 20 a lunii urmatoare.

Neplata creantei bugetare, conform termenelor stabilite, atrage calculul majorarilor de întârziere si recuperarea acestora conform legislatiei în vigoare.


   CAPITOLUL XIII
  Cont bancar de recuperare


Contul bancar al autoritatii cu competente în gestionarea fondurilor comunitare în care urmeaza sa se recupereze debitul este cod ........................... deschis la ..........................., cod fiscal ........................ .

Împotriva masurilor dispuse prin prezentul titlu de creanta se poate formula contestatie ce se depune, sub sanctiunea decaderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la sediul autoritatii cu competente în gestionarea fondurilor comunitare.

Prezentul proces-verbal de control a fost întocmit în ... (......) exemplare originale.

Echipa de verificare formata din:

dl/dna. .......... ..... ...... ......................., semnatura ....................

dl/dna. .......... ..... ...... ......................., semnatura ....................

dl/dna. .......... ..... ...... ......................., semnatura ....................Document Info


Accesari: 2882
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )