Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
REGULAMENTUL organelor de conducere academica ale universitatii,functiile si prerogativele lor

diverse
    
 REGULAMENTUL


organelor de conducere academica

ale universitatii,

functiile si prerogativele lorREGULAMENTUL

organelor de conducere academica ale universitatii,

functiile si prerogativele lorI. SENATUL


                Art. 1.    În conformitate cu Legea învatamântului si a propriei Carte, Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mures îsi asuma raspunderea fata de calitatea întregii activitati didactice si de cercetare stiintifica pe care o desfasoara comunitatea universitara, în concordanta cu optiunile si orientarile strategiei nationale de dezvoltare a învatamântului superior.

                Universitatea se conduce si îsi exercita libertatile academice fara nici un fel de ingerinte ideologice, politice sau religioase.

                Art. 2.    Universitatea este condusa de Senatul universitar, alcatuit din reprezentantii facultatilor, colegiilor si catedrelor (departamentelor) - cadre didactice si studenti - alesi în consiliile profesorale pe durata a 4 ani, conform "Regulamentului privind alegerea organelor de conducere".

                Presedintele Senatului este Rectorul, ales de membrii Senatului prin vot secret pe o perioada de 4 ani.

                Art. 3.    Senatul desemneaza pe baza propunerii Biroului Senatului comisiile de lucru ale Senatului, care analizeaza principalele domenii de activitate, exercitând controlul si supravegherea respectarii hotarârilor organului de conducere, a Cartei Universitatii si a regulamentelor în vigoare.

                Comisiile numite de Senat initiaza, modifica si corecteaza reglementari si hotarâri, elaboreaza strategiile si planurile de dezvoltare a universitatii, care ulterior vor fi supuse analizei si aprobarii Senatului.

                Art. 4.    Senatul adopta Carta si regulamentele de functionare ale universitatii, precum si orice modificare ale acestora.

                Art. 5.    Senatul lucreaza în sedinte ordinare (lunare) si extraordinare, oricând se impune convocarea acestora. Lucrarile Senatului sunt statutare daca la sedinta participa cel putin 2/3 din numarul membrilor sai. Hotarârile se iau cu votul majoritatii membrilor Senatului prezenti.

                Art. 6.    Convocarea Senatului se face de catre Cancelarul general, cu cel putin 5 zile înainte de data programata. Convocarea se face în scris si nominal, mentionându-se ordinea de zi a sedintei; fiecare membru al Senatului va lua cunostinta de materialele ce se vor analiza, fie la sediul rectoratului fie pe e-mail.

Art. 7.    Principalele prerogative si atributii ale Senatului Universitatii "Petru Maior" din Târgu-Mures sunt:

Aproba Planul strategic si Planul operational anual;

(2). Decide perioada de alegeri academice, aproba regulamentul de alegeri si valideaza organismele de conducere;

(3). Aproba  structura specializarilor universitare, propunând spre autorizare sau acreditare înfiintarea de noi facultăti , profile sau specializări;

(4). Aproba planurile de învatamânt elaborate de facultati sau departamente, în acord cu standardele nationale si le înainteaza spre avizare MECT;

(5). Aproba Statele de functiuni ale personalului didactic pentru toate catedrele si departamentele universitatii;

(6). Aproba structura anului universitar si a principalelor manifestari stiintifice, cultural-sportive;

(7). Aproba si înainteaza catre MECT propuneri privind cifrele  de scolarizare care au la baza solicitarile din partea facultatilor, argumentate prin posibilitatile materiale ale universitatii si studiile de prognoza referitoare la necesarul de forta de munca calificata;

(8). Aproba anual Regulamentul propriu de admitere în învatamântul superior pe baza criteriilor generale stabilite de MECT si a propunerilor Co 18318f514s nsiliilor de facultati;

(9). Organizeaza, daca este  necesar, concurs de admitere în doua sesiuni, cu respectarea prevederilor legale;

(10). Aproba Regulamentul de sustinere a examenului de licenta (absolvire) si a examenului de dizertatie la studii aprofundate, în concordanta cu criteriile stabilite de MECT;

(11). Aproba taxele de studiu si cuantumul acestora în conformitate cu prevederile legale;

(12). Confera diplome recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru toate formele de învatamânt organizate de universitate;

(13). Aproba activitatile legate de concursul de admitere la doctorat pe baza criteriilor stabilite prin Hotarâre de Guvern. Organizeaza concursul pentru obtinerea burselor de doctorat acordate de MECT;

(14). Avizeaza comisiile de analiza a tezelor de doctorat si titlurile de doctor, consecutiv solicitând  confirmarea acestora de către CNATDCU. Pe baza ordinului emis de ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului elibereaza diploma de doctor;

(15). Avizeaza împreuna cu MECT si cu alte autoritati publice, agenti economici, organizatii profesionale si patronale recunoscute la nivel national, domeniile în care se utilizeaza diplomele si certificatele proprii emise;

(16). Aproba înfiintarea unitatilor de cercetare de pe lânga catedre si facultati si regulamentul de functionare a acestora;

(17). Aproba criteriile de completare a normei cadrelor didactice cu ore din activitatea de cercetare stiintifica;

(18). Aproba Regulamentul privind criteriile de evaluare a activitatii de cercetare stiintifica a cadrelor didactice;

(19). Aproba Programul de integrarea a cadrelor didactice si a celor mai buni studenti în programele nationale si internationale de cercetare stiintifica;

(20). Aproba Organigrama Universitatii care cuprinde întregul personal didactic, de cercetare, didactic auxiliar si administrativ;

(21). Aproba statele de personal de cercetare, personal didactic auxiliar si personal administrativ în concordanta cu normele legale;

(22). Aproba Regulamentul Intern si Regulamentul cu sarcinile, atributiile, responsabilitatile , performantele si competentele  personalului academic cu functii de conducere;

(23). Aproba sarcinile si competentele organelor colective de conducere: Birou Senat, Consiliul de Administratie, Consiliul de Facultate, Birou Consiliu, Birou Catedre precum si a Comisiilor Senatului;

(24). Aproba Regulamentul privind criteriile care trebuie îndeplinite pentru promovarea cadrelor didactice prin concurs, atât în ceea ce priveste performantele didactice cât si stiintifice;

(25).  Aproba scoaterea la concurs a posturilor didactice,;

(26). Valideaza concursurile pentru ocuparea posturilor didactice si pentru obtinerea gradelor stiintifice în cercetare, dupa aprobarea acestora în consiliile de facultate, la propunerea comisiilor de concurs;

(27). Propune, spre avizare CNATDCU conducatori de doctorat din rândul profesorilor universitari ai  institutiei;

(28). Confera titluri universitare onorifice de: doctor honoris causa si alte distinctii universitare persoanelor recomandate de alte institutii sau propuse de catre comunitatea universitara;

(29). Aproba Raportul privind respectarea drepturilor si obligatiilor personalului si a studentilor, în conformitate cu  statutul personalului didactic si cu regulamentele elaborate în acest sens;

(30).  Aproba restructurarea sau înfiintarea de noi servicii în cadrul Universitătii;

(31). Aproba Raportul privind colaborarea cu reprezentantii sindicatelor pentru rezolvarea problemelor profesiona­le si sociale ale salariatilor;

(32). Aproba Regulamentele ce privesc activitatea profesionala si sociala a studentilor;

(33). Aproba criteriile specifice de acordare a burselor de merit, de studiu si de ajutor social din fondurile bugetare, în raport cu performantele profesionale ale studentilor;

(34). Aproba criteriile de acordare a burselor de studiu si cercetare din fondurile proprii;

(35). Asigura un climat de democratie participativa, cu afirmarea initiativelor, a schimbului liber de idei si opinii din partea studentilor si a reprezentantilor organizatiilor profesionale ale acestora, participarea lor la perfectionarea activitatii din universitate;

(36). Aproba bugetul de venituri si cheltuieli, necesitatile financiare si materiale ale universitatii si le înainteaza MECT în vederea includerii în contractul institutional;

(37). Aproba gestiunea si folosirea fondurilor bugetare cu respectarea prevederilor legale. Hotaraste repartizarea fondurilor pe baza unor criterii bine justificate si le comunica decanatelor si departamentelor functionale;

(38). Aproba  Programul de investitii pentru dezvoltarea bazei materiale a universitatii, diversificarea si dotarea cu echipament modern a laboratoarelor, centrelor de cercetare si/sau microproductie,  retelelor informatice,  bibliotecii;

(39). Aproba Programul de  Administrare a spatiului universitar propriu si a întregului patrimoniu, în conformitate cu principiile Cartei, interesele dezvoltarii si progresului universitatii;

(40). Aproba toate regulamentele privind functionarea departamentelor didactice sau administrative ale universitatii;

(41). Aproba hotarârile, care tin de competenta expresa a Senatului adoptate în Consiliul de Administratie ;

(42). Aproba regulamente si instructiuni proprii, cu respectarea legilor în vigoare;

(43). Aproba comisia de analiza si revizuire a articolelor si prevederilor Cartei Universitatii, cu o majoritate de cel putin 2/3 din membrii Senatului;

(44). Aproba înfiintarea de fundatii ori societati stiintifice în care universitatea este parte;

45). Aproba Programele de cooperare cu alte institutii de învătământ superior si de cercetare din tara si strainatate;

(46). Aproba Planul de actiuni pentru încadrarea în programele Comunitatii Europene si a Declaratiei de la Bologna;

(47). Aproba actiunile privind stabilirea si folosirea unor însemne si simboluri proprii;

(48). Aproba Programele specifice de Protectia Muncii, Paza si Stingerea Incendiilor, Aparare Civila elaborate de serviciile de resort si Planul de masuri care asigura ordinea si disciplina în spatiul universitar;

(49). Prin Regulamentul intern se stabilesc conditiile de acces în spatiul universitar;

Art. 8.    Consiliul de Administratie reprezinta organul colectiv de conducere operativ care analizeaza si aproba, dupa caz, hotarârile majore din activitatea universitatii, cu precadere cele care vizeaza organizarea, functionarea si gestiunea financiara a institutiei. Componenta Consiliului de Administratie creeaza posibilitatea participarii la actul decizional colectiv a reprezentantilor tuturor structurilor functionale ale universitatii: Rector, Prorectori, Cancelar general, Decani facultati, Director colegiu, Director IFRD, Director DPPD, Director general administrativ, Contabil sef, sef organizare-salarizare, Secretar sef, sef biblioteca, Consilier juridic, reprezentant studenti, Presedinte sindicat.

(1). Aproba Planul de venituri extrabugetare, donatii si sponsorizari, venituri provenite din închirieri de spatii, colaborari cu agenti economici, prestari de servicii ori alte surse;

Presedintele Consiliului de Administratie este Rectorul universitatii.   


Consiliul de Administratie

Art. 9.     Consiliul de Administratie are sedinte ordinare saptamânale si extraordinare, ori de câte ori este nevoie, lucrarile Consiliului de Administratie sunt statutare daca la sedinta participa 2/3 din numarul membrilor, iar hotarârile adoptate trebuie sa întruneasca acordul a jumatate plus unu din cei prezenti.

Art. 10.     Prerogativele si obligatiile Consiliului de Administratie sunt:

(1).  Analizeaza si completeaza propunerile Biroului Senatului pentru Planul strategic si Planul operational al universitatii;

(2). Analizeaza oportunitatea diversificarii structurii specializarilor universitare, propunând spre aprobarea Senatului înfiintarea de noi facultati (colegii), profiluri sau specializari;

(3).  Analizeaza planurile de învatamânt elaborate de facultati sau departamente, în acord cu standardele nationale si le înainteaza spre aprobare Senatului;

(4).  Analizeaza Statele de functiuni ale personalului didactic si legalitatea întocmirii acestora;

(5). Analizeaza structura anului universitar si aproba principalele manifestari stiintifice, cultural-sportive;

(6).  Analizeaza propunerile cu cifrele de scolarizare care au la baza solicitarile din partea facultatilor, posibilitatile materiale ale universitatii si studiile de prognoza privind necesarul de forta de munca calificata;

(7).  Analizeaza Regulamentul de admitere în învatamântul superior pe baza criteriilor generale stabilite de MECT si a propunerilor Co 18318f514s nsiliilor de facultati;

(8).  Aproba numarul de locuri si criteriile de înscriere pentru anul universitar curent, în vederea continuarii studiilor, de catre absolventii colegiilor universitare;

(9).  Analizeaza Regulamentul de sustinere a examenului de licenta (absolvire) si a examenului de dizertatie la studii aprofundate, în concordanta cu criteriile stabilite de MECT;

                (10).  Aproba numarul de locuri si modul de admitere fara concurs a absolventilor cu diploma de licenta,  motivati în a urma o a doua specializare;

(11). Analizeaza si dupa caz aproba formele de educatie continua perfectionare  si specializare prin: studii aprofundate, doctorat, studii academice postuniversitare precum si alte tipuri de cursuri de perfectionare; propune durata studiilor postuniversitare de specializare;

(12).  Aproba desfasurarea de  cursuri de scurta durata pentru perfectionare  cadrelor implicate în activitatea economica;            

(13).  Analizeaza taxele de studiu si cuantumul acestora în conformitate cu prevederile legale;

14).  Aproba Planul de multiplicarea de cursuri, îndrumare de laborator si proiect, culegeri de probleme precum si alte materiale didactice, prin atelierul de multiplicare al Universitatii;

15). Analizeaza Metodologia de completarea a normei cadrelor didactice cu ore din activitatea de cercetare stiintifica;

(16). Analizeaza criteriile de evaluare a activitatii de cercetare stiintifica a cadrelor didactice;

(17). Aproba fondurile pentru participarea cadrelor didactice din universitate la manifestarile stiintifice nationale si internationale;

(18). Aproba Programul pentru diseminarea si publicarea rezultatelor cercetarilor proprii astfel încât diseminarea noilor cunostinte stiintifice sa se materializeze în cresterea prestigiului Universitatii. Aproba fondurile de editare, prevazute de lege, pentru publicatii proprii stiintifice, de documentare în scopul crearii si al promovarii imaginii universitatii;

(19). Aproba criteriile de repartizare a fondurilor destinate activitatii de cercetare stiintifica si verifica utilizarea lor;

(20). Aproba utilizarea veniturilor obtinute din programele de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta sau expertiza, directionate cu prioritate pentru dezvoltarea bazei materiale proprii unitatilor de cercetare si pentru remunerarea personalului care a executat contractul;

                (21). Aproba fondurile bibliotecii pentru completarea patrimoniului de reviste, carti, brevete si a mijloacelor de informare si documentare;

(22). Analizeaza Organigrama Universitatii care cuprinde personal didactic, personal de cercetare, personal didactic auxiliar si personal administrativ;      

(23). Analizeaza si completeaza Regulamentul Intern, fisele posturilor, sarcinile, atributiile responsabilitatile si  competentele si performantele  personalului cu functii de conducere;

(24). Analizeaza si completeaza sarcinile si competentele organelor colective de conducere: Birou Senat, Consiliul de Administratie, Consiliul de Facultate, Birou Consiliul de Facultate, Birou catedre precum si a Comisiilor Senatului;

(25). Analizeaza statele de personalului de cercetare, didactic auxiliar si administrativ în concordanta cu normele legale;

(26). Analizeaza Regulamentul privind descriptorii ce au în vedere  promovarea cadrelor didactice prin concurs, atât în ceea ce priveste performantele didactice cât si stiintifice;

(27). Aproba din bugetul universitatii fonduri destinate perfectionarii personalului didactic prin formele prevazute de lege si regulamentul de organizare a procesului de învatamânt. Aproba Planul de pregatire si perfectionare a personalului angajat conform Codului Muncii;

(28). Aproba Raportul privind respectarea drepturilor si obligatiilor personalului angajat si ale studentilor, dupa cum figureaza  în statutul personalului didactic si în regulamentele elaborate în acest sens;

               (29). Analizeaza oportunitatea restructurarii sau înfiintarii de noi servicii în cadrul universitatii;

               (30). Analizeaza Raportul privind colaborarea cu reprezentantii sindicatelor pentru rezolvarea problemelor profesiona­le si sociale ale salariatilor;

(31). Analizeaza Regulamentele ce privesc activitatea profesionala si sociala a studentilor;

(32). Analizeaza criteriile specifice de acordare a burselor de merit, de studiu si de ajutor social din fondurile bugetare, în raport cu performantele profesionale ale studentilor;

(33). Analizeaza criteriile de acordare a burselor de studiu si cercetare din fondurile proprii;

(34). Aproba Planul de masuri pentru asigurarea de conditii decente de trai studentilor prin organizarea de catre serviciile universitatii a activitatii în caminele si cantinele proprii;

(35). Aproba sprijinul financiar, din fondurile prevazute în acest scop, pentru organizarea de excursii de studiu;

(36). Aproba Programul de  organizare a activitatilor cultural-sportive pe teritoriul si cu folosirea bazei materiale a universitătii

(37). Aproba Programul de efectuare comasata a practicii studentilor pe perioada prevazuta în planurile de învatamânt, precum si cheltuielile de masa, cazare si transport, în situatiile în care practica se desfăsoara în afara centrului universitar

(38). Aproba Programul de orientare profesionala si plasare a fortei de munca, care sprijina încadrarea în munca a absolventilor universitatii;

(39). Analizeaza si definitiveaza cifrele bugetului pentru perioada urmatoare, necesitatile financiare si materiale ale universitatii;

(40). Analizeaza gestiunea si folosirea fondurilor bugetare cu respectarea prevederilor legale; hotaraste repartizarea acestor fonduri, pe baza unor criterii bine justificate si le comunica decanatelor;

(41). Analizeaza Planul de venituri extrabugetare, donatii si sponsorizari, venituri provenite din închirieri de spatii, colaborari cu agenti economici, prestari de servicii ori alte surse;

(42). Analizeaza Programul de investitii pentru dezvoltarea bazei materiale a universitatii, dezvoltarea, diversificarea si dotarea cu echipament modern a laboratoarelor, centrelor de cercetare si/sau microproductie,  retelelor informatice,  bibliotecii;

(43). Analizeaza Programul de  Administrare a spatiului universitar propriu, întregul patrimoniu, în conformitate cu principiile Cartei, interesele dezvoltarii si progresului universitatii;

(44). Analizeaza toate regulamentele privind functionarea departamentelor didactice sau administrative ale universitatii;

(45). Avizeaza Rapoartele de activitate ale tuturor serviciilor economico - gospodăresti;

(46). Analizeaza oportunitatea înfiintarii de fundatii ori societati stiintifice în care universitatea este parte;

(47). Analizeaza Programele de cooperare cu alte institutii de învatamânt superior si de cerce­tare din tara si strainatate;

(48). Analizeaza Planul de actiuni pentru încadrarea în programele Comunitatii Europene si a Declaratiei de la Bologna;

(49). Analizeaza actiunile privind stabilirea si folosirea unor însemne si simboluri proprii;

(50). Avizeaza Programele Protectia Muncii, Paza si Stingerea Incendiilor, Aparare Civila elaborate de serviciile de resort si Planul de masuri care asigura ordinea si disciplina în spatiul universitar.


                 Biroul Senatului


Art. 11.     Biroul Senatului este alcatuit din: Rector, Prorectori, Cancelarul general, Directorul general administrativ si reprezentantul organizatiilor studentesti legal constituite la nivel de universitate. Biroul Senatului asigura conducerea operativa a universitatii între sedintele Consiliului de Administratie si al Senatului, administreaza bunurile mobiliare si imobiliare aflate în proprietatea universitatii, exercita prerogativele care îi sunt conferite de prezenta reglementare sau altele adoptate de Senat; rezolva toate problemele curente.

Biroul înainteaza Consiliului de Administratie si Senatului, spre analiza si decizie, propunerile privitoare la desfasu­rarea activitatilor didactice, de cercetare, administrative si financiare ale universitatii.

Art. 12.     Biroul Senatului lucreaza în sedinte saptamânale si de câte ori va fi nevoie.

Lucrarile Biroului Senat sunt statutare în conditiile participarii a 2/3 din numarul membrilor iar hotarârile se iau cu majoritatea simpla  a ce lor prezenti.

                La sedintele operative ale Biroului Senatului pot fi invitati: contabilul sef, consilierul juridic, sefii serviciilor personal, plan - salarizare, tehnic, liderul de sindicat. De asemenea, pot fi invitati decanii, directorii diferitelor departamente, sefii de catedra sau alte cadre didactice, daca problemele analizate îi implică pe acestia.

Art. 13.     Dezbaterile si hotarârile Senatului si ale celorlalte foruri de conducere (decizie), se consemneaza în procesele verbale ale sedintelor si sunt semnate de presedinte, cancelarul general, respectiv de decan, cancelarul facultatii, seful de catedra ori directorul de departament.

Art. 14.     Membrii Senatului sau ai Consiliului de administratie care absenteaza nejustificat la mai mult de doua sedinte într-un an, pot fi revocati la propunerea Biroului Senatului, dupa aceeasi procedura dupa care au fost alesi.

Art. 15.     Senatul, Biroul Senatului si Rectorul au dreptul si îndatorirea de a reprezenta universitatea atât pe propriul teritoriu, cât si în afara.

Art. 16.     Reprezentantii studentilor în Senat, Consiliul de Administratie si Biroul Senatului îsi îndeplinesc mandatul care le-a fost încredintat de studenti.

Art. 17.     Hotarârile Senatului si ale celorlalte foruri de decizie se iau în conditiile unei totale transparente. Toti membrii comunitatii universitare vor fi informati la timp asupra evenimentelor din viata Universitatii.


Rectorul


Art. 18.     În exercitarea prerogativelor sale, Rectorul emite decizii si urmareste aplicarea prevederilor Cartei si Regula­mentelor universitatii, precum si ale tuturor hotarârilor luate de Senat. El raspunde de activitatea sa în fata Senatului.

                În perioada în care lipseste din universitate, din ratiuni întemeiate, Rectorul desemneaza persoana care îl înlocuieste. Daca perioada de înlocuire depaseste 90 de zile, se procedeaza la alegerea unui nou rector.

Art. 19.     Rectorul coordoneaza si controleaza întreaga activitate din universitate si raspunde de bunul mers al acesteia.Art. 20.     Atributiunile principale ale Rectorului sunt urmatoarele:

(1). Rectorul este Presedintele Senatului,  Biroului Senatului si Consiliului de Administra­tie. Rectorul va asigura functionarea reala si corecta a organismelor de conducere colectiva si asigura îndeplinirea tuturor hotarârilor acestor organisme;

(2). Rectorul reprezinta universitatea în Conferinta Nationala a Rectorilor si în organismele internationale la care universitatea este afiliata;

(3). Rectorul conduce si coordoneaza elaborarea si implementarea strategiei dezvoltarii în perspectiva a universitatii. Rectorul propune Senatului universitatii directiile prioritare de actiune pentru realizarea acestei strategii.

(4). Rectorul conduce si coordoneaza elaborarea planului operational anual realizat pe baza propunerilor si sugestiilor colectate din documentele similare ale facultatilor si a principalelor departamente functionale din universitate.

(5). Rectorul reprezinta universitatea în relatiile cu persoane fizice si juridice din afara universitatii. În cazul în care Rectorul nu-si poate exercita prerogativele o anumita perioada de timp, el poate delega un manager în persoana prorectorului sau a cancelarului general al Senatului.

(6). Rectorul va asigura mentinerea unui echilibru armonios de colaborare si întrajutorare între facultati. El este garantul climatului academic în cadrul universitatii, sustinând crearea unei culturi organizationale performante, într-o transparenta totala care creeaza posibilitatea  informarii reale si complete a întregului personal angajat al universitatii despre hotarârile luate în organele de conducere din universitate.

(7). Rectorul este ordonatorul de credite bugetare si propune Consiliului de Administratie metodologia de aprovizionare si rationalizare a cheltuielilor.

(8). Rectorul raspunde de organizarea controlului financiar preventiv, a controlului operativ curent si a controlului financiar intern.

(9). Rectorul analizeaza si propune înfiintarea de fundatii si participarea universitatii în cooperare  sau consortiu;

(10). Rectorul coordoneaza elaborarea tuturor documentelor si raportarilor catre MECT si organele teritoriale. Cu delegare de autoritate aceste documente pot fi semnate si de Prorectori sau Cancelar General;

(11). Rectorul va coordona activitatile de Protectia Muncii, Paza si Stingerea Incendiilor, Aparare Civila urmarind îndeplinirea si respectarea tuturor conditiilor impuse de normele legale;

(12). Rectorul va urmari permanent respectarea de catre toti angajatii a normelor legale privind derularea activitatilor ce le revin si va lua masurile de sanctionare pentru abaterile constatate. Rectorul va numi comisiile de analiza a situatiilor respective;

(13). Rectorul aproba toate documentele legate de salarizarea personalului universitatii;

(14). Rectorul analizeaza cererile si memoriile adresate universitatii si le supune dezbaterii organismului de conducere competent;

(15) Rectorul sintetizeaza si disemineaza  informatiile semnificative pentru desfasurarea în bune conditii a activitatilor specifice universitatii;

(16). Rectorul numeste comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor administrative;

(17). Rectorul participa la evaluarea patrimoniului, împreuna cu Directorul General Administrativ si Contabilul sef, si reprezinta universitatea în relatiile cu tertii;

(18). Rectorul încadreaza si elibereaza din functie personalul universitatii în conditiile prevazute de lege. Negociaza cu sindicatul, încheie si semneaza contractul colectiv de munca la nivelul institutiei;

(19). Rectorul dispune exmatricularea, reînmatricularea sau întreruperea studiilor de catre studenti;

(20).  Rectorul coordoneaza organizarea examenului de admitere în universitate;

(21). Rectorul coordoneaza, prin serviciile si compartimentele din subordine, activitatile pentru asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii în conditii optime a întregii activitati a universitatii. Prin decizie interna nominalizeaza componenta comisiilor de analiza si avizare a achizitiilor de bunuri;

(22). Rectorul propune Senatului, pentru aprobare, indicatorii de performante manageriale pentru cadrele de conducere din universitate

(23). Rectorul initiaza studiile pentru  lucrarile de investitii si dotari aprobate de organul de conducere colectiva si urmareste derularea acestora. Stabileste comisiile de lucru care vor aviza lucrarile de investitii;

(24). Rectorul analizeaza si avizeaza întocmirea si realizarea planurilor anuale de întretinere si reparatii;

(25). Rectorul propune Consiliului de Administratie repartizarea pe facultati a fondurilor ce le revin, coordoneaza si controleaza sectorul administrativ-economic în actiunile de achizitionare a reperelor prevazute pe liste, în ordine prioritara, propuse de decanatele facultatilor;

(26). Rectorul controleaza alcatuirea planului pentru asigurarea bazei de combustibili si energie electrica,  precum si încadrarea consumurilor în repartitii;

(27). Rectorul propune Consiliului de Administratie, repartizarea bunurilor din dotare pe facultati si colective de cercetare;

(28). Rectorul colaboreaza cu Contabilul sef si Directorul General Administrativ în alcatuirea si executia bugetului;

(29). Rectorul se preocupa de asigurarea echipamentelor si aparaturii necesare fluxului informational pe verticala si orizontala;

(30). Rectorul coordoneaza activitatile de relatii publice-imagine la nivel de universitate;

(31). Rectorul coordoneaza activitatile de consiliere si orientare în cariera si va adopta masurile necesare înfiintarii laboratorului de testari psihologice autorizat în cadrul universitatii;

(32). Rectorul coordoneaza activitatile Centrului de Instruire si Perfectionare si va aviza masurile propuse de catre facultati pentru diversificarea ofertei de formare continua;

(33). Rectorul decide comisiile de lucru pentru programe sau proiecte importante cu impact major pentru universitate si identifica sursele de finantare a proiectelor.

(34).  Rectorul numeste: Directorul DIFRD, Directorul Colegiului, Directorul DPDP si, la propunerea Directorului de Colegiu, directorul adjunct al Colegiului.

Art. 21.     Prorectorul didactic si stiintific sunt  membri al Senatului, al Consiliului de Administratie, al Biroului Senatului si îndeplineste atributiile care îi sunt repartizate de catre prezentul regulament sau oricare alte sarcini care sunt decise de Senat, organismele de conducere colective si Rectorul universitatii.


Prorectorul didactic

Art. 22.     Prorectorul didactic are în subordine decanatele facultatilor prin Prodecanii didactici, referentii de specialitate, Directorul Colegiului Universitar, Directorul Departamentului IFRD, Directorul Departamentului PPD, biblioteca, sef informatizare si referentii de specialitate din Unitatea de Management Universitar.

Art. 23.     Principalele prerogative si atributii ale prorectorului didactic sunt:

(1). Analizeaza, coordoneaza, controleaza si propune spre aprobare desfasurarea procesului de învatamânt la învatamântul de zi, frecventa redusa, învatamânt la distanta, masterat, postuniversitar prin:

planuri de învatamânt, programe analitice, state de functiuni;

programarea si planificarea activitatilor didactice;

examene (de an, licenta);

practica studentilor, tabere de vara;

actiuni de plasare în munca a absolventilor;

state de functiuni didactice;

realizarea orarului facultatilor,

(2). Sintetizeaza si propune cifrele de scolarizare anuale pe facultati, domenii si specializari.

(3). Analizeaza si propune oportunitatea înfiintarii unor noi specializari la învatamântul de zi, frecventa redusa, învatamânt la distanta, masterat, postuniversitar.

(4). Coordoneaza reforma universitara si implementarea sistemului de asigurare a managementului calitatii în universitate.

(5). Coordoneaza programele de perfectionare si pregatire a personalului didactic sau nedidactic prin cursuri de perfectionare  pe specializari.

(6). Coordoneaza activitatea de implementare si utilizare a Sistemului Informatic Integrat si Distribuit al universitatii.

(7). Coordoneaza activitatea cultural-sportiva din Universitate, propunând calendarul manifestarilor cultural - sportive.

(8). Coordoneaza activitatea Bibliotecii Universitatii si este presedintele Consiliului Bibliotecii.

(9). Asigura cooperarea cu Casa de Cultura a Studentilor, fiind împuternicit ca membru în Consiliul de Administratie al Casei de Cultura a Studentilor.

(10). Conduce si coordoneaza activitatea comisiile de specialitate ale Senatului: comisia pentru învatamânt, comisia pentru asigurarea managementului calitatii în învatamântul universitar.

(11). Coordoneaza activitatile specifice elaborarii:

Regulamentului de sustinere a examenului de licenta;

Regulamentul de organizare a procesului de învatamânt;

Regulamentului Bibliotecii.

(12). Coordoneaza elaborarea si realizarea Planului de multiplicare a cursurilor, îndrumatoarelor de laborator si a altor materiale didactice.

(13). Coordoneaza actiunile specifice postului care sunt prevazute în Planul strategic si Planul operational al universitatii.

(14). Analizeaza si propune masuri disciplinare pentru abateri de la Regulamentul de Ordine Interna, abateri de la responsabilitati de natura didactica.

(15). Urmareste încadrarea în indicatorii C.N.F.I.S. de finantare a învatamântului superior. Propune masuri operative si urmareste implementarea lor pentru înlaturarea oricaror neconcordante cu cerintele indicatorilor.

(16). Propune completarea Organigramei universitatii cu departamente si posturi specifice functiunilor pe care le coordoneaza.

(17). Coopereaza cu Cancelarul General spre a  elabora:

Carta universitatii;

Regulamentul de taxe, burse;

Regulamentul privind activitatea profesorilor, studentilor;

Regulamentul  Intern

 alte regulamente de interes comun.

(18). Analizeaza oportunitatea excursiilor de studiu propuse de decanate si identifica sursele de finantare.

(19). Coordoneaza si controleaza modul în care se realizeaza practica studenteasca.

(20). Analizeaza si propune masuri operative cu privire la reducerea permanenta a costurilor procesului didactic.

Informeaza în permanenta Rectorul asupra problemelor si solutiilor adoptate.


Prorectorul stiintific


Art. 24.     Prorectorul stiintific al universitatii îndeplineste atributiile de coordonator în urmatoarele  functiuni ale organizatiei: cercetarea stiintifica, editura, publicatiile stiintifice, relatiile si cooperarile internationale, relatiile interuniversitare, relatiile cu absolventii.

Art. 25.     Prorectorul stiintific îndeplineste atributiile care îi sunt repartizate de catre organele de conducere colectiva Senat, Birou Senat, Consiliul de Administratie si  Rector.

Art. 26.     Prorectorul stiintific are în subordine: referentii de specialitate, prodecanii stiintifici (functional), seful editurii, directorii centrelor de cercetare.

Art. 27.     Principalele atributii si responsabilitati ale prorectorului stiintific sunt:

(1). Sa participe activ la toate activitatile organelor de conducere din care face parte. În toate actiunile sa dea dovada de spirit de echipa, receptiv la schimbare si inventiv în adaptarea la noile provocari;.

(2). Sa analizeze, sa coordoneze, sa verifice si sa propuna actiuni prin care:

este depistat si valorificat potentialul uman al universitatii în cercetare;

sunt identificate si inventariate resursele disponibile ale universitatii care pot fi antrenate în cercetare;

sunt identificate oportunitatile de finantare prin diferite programe nationale si internationale;

este promovata imaginea universitatii ca unitate capabila sa se implice în cercetarea fundamentala, aplicativa sau dedicata.

(3). Coordoneaza un Program unitar al universitatii de integrare a cadrelor didactice si a studentilor în programele nationale si internationale de cercetare stiintifica. Initiaza activitatea privind angajarea unor cercetatori pe programele finantate.

(4). Analizeaza si propune fondurile necesare pentru dezvoltarea bazei materiale a cercetarii stiintifice si a participarii cadrelor didactice universitare la manifestarile stiintifice interne si internationale.

(5). Coordoneaza elaborarea Regulamentului privind completarea normei didactice cu activitati de cercetare stiintifica. Avizeaza criteriile de evaluare a activitatii de cercetare stiintifica.

(6). Coordoneaza elaborarea si implementarea unui Program de diseminare si publicare a rezultatelor cercetarilor. Propune fondurile pentru editarea de carte si alte publicatii stiintifice si documentare ale universitatii.

(7). Coordoneaza activitatea de completare a fondului bibliotecii cu reviste, brevete si alte mijloace de informare si documentare.

(8). Elaboreaza Bugetul Cercetarii si aproba rapoartele conducatorilor de proiecte privind utilizarea veniturilor obtinute din programele de cercetare stiintifica, proiectare, consultanta sau expertiza.

(9). Coordoneaza elaborarea unui Regulament de utilizare a veniturilor din cercetare.

(10). Coordoneaza elaborarea si implementarea unui Plan anual de cercetare stiintifica în conformitatea cu prevederile C.N.C.S.I.S..

(11). Sustine institutional si metodic înfiintarea de Centre de cercetare autorizate de C.N.C.S.I.S..

(12). Coordoneaza elaborarea raportarilor anuale pentru finantarea de baza C.N.F.I.S. si a cercetarii C.N.C.S.I.S..

(13). Avizeaza deplasarile la manifestarile stiintifice propuse de prodecanul stiintific si realizeaza o evidenta informatizata a participarilor.

(14). Coordoneaza si îndruma manifestarile stiintifice din cadrul universitatii.

(15). Coordoneaza activitatea privitoare la înfiintarea de linii doctorale în universitate.

(16). Coordoneaza si îndruma activitatea facultatilor de a autoriza C.N.C.S.I.S. a cel putin câte o revista sau publicatie stiintifica.

(17). Coordoneaza activitatea de Relatii internationale fiind reprezentantul împuternicit al universitatii în programele internationale.

(18). Analizeaza si propune lista cu deplasarile în programele internationale în care universitatea este parte. Apreciaza Rapoartele de Deplasare si avizeaza modul în care au fost îndeplinite sarcinile din misiune. Avizeaza decontarile internationale.

(19). Coordoneaza elaborarea materialelor publicitare sustinute din fondurile internationale. Coordoneaza Programul de actiuni care asigura conditiile de sejur pentru invitatii în programul international.

(20). Coordoneaza activitatea de promovare si informare despre granturile stiintifice, initiaza contactele cu sursele de finantare a cercetarii.

(21). Participa la elaborarea Planului strategic si a Planului operational în functiunile pe care le coordoneaza.

(22). Conduce si coordoneaza activitatile din comisiile Senatului: Comisia pentru cercetare stiintifica si Comisia pentru relatii internationale.


Cancelarul General


Art. 28.     Cancelarul General îndeplineste urmatoarele atributii:

(1).  Coordoneaza activitatea secretariatelor universitatii;

(2). Organizeaza activitatea Senatului prin difuzarea documentelor supuse spre aprobare si diseminarea hotarârilor adoptate în Senat;

(3). Asigura publicarea hotarârilor conducerii universitatii, editarea materialelor informative, a buletinului informativ al universitatii;

 Coordoneaza programul (strategiile) de promovare publica a imaginii universitatii;

(5).  Coordoneaza actualizarea Cartei Universitatii si a site-ului universitatii;

(6). Elaboreaza anual Regulamentul de admitere în învatamântul superior pe baza criteriilor generale stabilite de MECT si a propunerilor Co 18318f514s nsiliilor facultatilor;

(7). Elaboreaza împreuna cu Rectorul Regulamentul Intern, fisele posturilor, atributiile si competentele personalului cu functii de raspundere;

(8). Elaboreaza pe baza recomandarilor MECT, Regulamentul privind criteriile care trebuie îndeplinite pentru promovarea cadrelor didactice prin concurs, atât în ceea ce priveste performantele didactice cât si stiintifice;

(9). Avizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor didactice si pentru obtinerea gradelor stiintifice în cercetare. Gestioneaza dosarele de concurs;

(10). Avizeaza regulamentele privind functionarea departamentelor didactice si administrative ale universitatii;

(11). Elaboreaza Regulamentele privind activitatea profesionala si sociala a studentilor;

(12). Preia si solutioneaza cererile studentilor privind problemele sociale (ajutoare, burse) si coordoneaza activitatile educative din caminele studentesti.    II. CONSILIUL FACULTĂŢII


Art. 29.     Facultatea reprezinta unitatea functionala de baza a universitatii si este condusa de Consiliul facultatii.

Art. 30.     Consiliul facultatii se alege pe o perioada de 4 ani, conform "Regulamentului privind alegerea organelor de conducere" si este condus de catre decan.

Art. 31.     Consiliul facultatii lucreaza în sedinte ordinare lunare si extraordinare ori de câte ori este nevoie. Lucrarile Consiliului sunt statutare daca la sedinta participa cel putin 2/3 din numarul membrilor sai. Hotarârile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 32.     Conducerea operativa a facultatii este asigurata de Biroul consiliului, care este format din decan, prodecani, cancelarul facultatii si reprezentantul studentilor.

Art. 33.     Biroul consiliului lucreaza în sedinte saptamânale. La sedintele operative ale biroului consiliului pot fi invitati sefii de catedra, cadre didactice, directorul colegiului, directorul I.F.R.D. sau directorul D.P.P.D.

Art. 34.     Consiliul facultatii urmareste îndeplinirea obligatiilor didactice si stiintifice ale personalului didactic si controleaza activitatea din laboratoarele sau atelierele de productie proprii.

Art. 35.     Atributiile si responsabilitatile Consiliului facultatii sunt:

(1).  Analizeaza si aproba Planul Strategic si Planul Operational al facultatii;

(2). Analizeaza si propune Senatului universitar structura specializarilor universitare, noi domenii sau specializari;

(3).  Avizeaza planurile de învatamânt elaborate de catedre;

(4).  Analizeaza si propune senatului statele de functiuni ale catedrelor;

(5). Analizeaza si propune cifrele de scolarizare în functie de posibilitatile materiale ale universitatii si tinând cont de studiile de prognozare a  necesarului de forta de munca calificata;

(6). Propune continutul Regulamentului de admitere, conditiile de admitere, materiile si ponderea examenului de bacalaureat în media de admitere;(7).  Propune taxele de studiu si alte taxe.

(8). Propune planul de multiplicare de cursuri, îndrumatoare de laborator, seminarii sau proiecte culegeri de probleme.

(9). Analizeaza oportunitatea înfiintarii centrelor de cercetare de pe lânga catedre si departamente stiintifice.

(10). Analizeaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli al facultatii. Aproba fondurile destinate salarizarii personalului, pentru consumabile, pentru dotare, pentru deplasari, pentru fondul de biblioteca etc.

(11). Analizeaza si avizeaza scoaterea la concurs a posturilor didactice. Valideaza rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice.

(12). Aproba programul de pregatire si perfectionare a personalului didactic al facultatii.

(13). Aproba Regulamentul de practica si avizeaza rapoartele anuale privitoare la modul în care practica a fost realizata.

(14). Analizeaza si aproba criteriile de acordare a burselor de studiu, merit, sociale si alte recompense  pentru studenti în functie de performantele obtinute si situatia materiala, sociala etc.

(15). Aproba programul de organizare a activitatilor stiintifice si cultural sportive.

(16). Aproba forma de sustinere a examenelor în sesiuni, aproba examenele de diferenta care urmeaza a fi sustinute de catre candidatii admisi pentru continuarea studiilor, de studentii veniti prin transfer sau de catre cei reînmatriculati.     

Art. 36.     Decanul, prodecanii si cancelarul. Analizeaza si aproba criteriile de acordare, facultatii îndeplinesc  atributiile care le sunt repartizate sau oricare alte sarcini care sunt decise de catre Senatul universitatii, Consiliul de facultate sau Rectorul universitatii.


Decanul


Art. 37. Decanul facultatii are urmatoarele  atributii:

(1). Reprezinta facultatea în relatiile cu alte facultati din Universitate sau din afara Universitatii;

(2). Coordoneaza activitatea de punere în aplicare a hotarârilor Consiliului facultatii si biroului acestuia;

(3).  Semneaza ca prima semnatura corespondenta facultatii;

(4). Coordoneaza realizarea Planului strategic al facultatii si a Planului operational;

(5).  Asigura managementul didactic si al calitatii în facultate;

(6).  Aloca utilizarea resurselor financiare bugetare si extrabugetare;

(7). Coordoneaza sesiunea concursului de admitere, a examenului de finalizare a studiilor, de disertatie, licenta.;

(8).  Asigura respectarea normativelor si regulamentelor în vigoare;

(9).  Propune scoaterea la concurs a posturilor didactice si de personal;

(10). Analizeaza oportunitatea înfiintarii de noi specializari si încetarea functionarii unor specializari deficitare;

(11). Coordoneaza activitatea de Protectia Muncii, Paza si Stingerea Incendiilor si Aparare Civila din facultate;

12). Coordoneaza actiuni de plasare în munca a absolventilor;

(13). Propune calendarul activitatilor didactice;

(14). Asigura îndeplinirea indicatorilor de finantare C.N.F.I.S. si C.N.C.S.I.S. la nivel de facultate;

(15).  Aproba înscrierea si reînscrierea studentilor  în anul II si urmatori;

(16). Verifica si semneaza registrul matricol dupa ce situatia scolara a fost definitivata;

(17). Coordoneaza utilizarea si gestionarea corespunzatoare a bazei materiale a facultatii;

(18). Aproba, în conditiile prevazute de regulament, cererile studentilor referitoare la:

scutirea partiala de frecventa pe motive medicale, pentru competitii sportive, culturale sau alte manifestari cu caracter oficial;

programarea examenelor partiale;

recunoasterea notelor studentilor transferati, a celor ce urmeaza a doua facultate, a studentilor care beneficiaza de prelungire de scolaritate sau a celor repetenti;

reexaminarea pentru îmbunatatirea notei.

(19). Prezideaza reuniunile Consiliului facultatii

(20). Coordoneaza activitatea Biroului Consiliului facultatii;

(21). Asigura mentinerea echilibrului armonios între catedre;

(22). Asigura managementul pentru studenti;

(23).  Coordoneaza sesiunea de admitere si sesiunea de licente si dizertatii;

(24).  Aproba Statele de functiuni, referatele de plata cu ora.
Prodecanul didactic


Art. 38.     Prodecanul didactic îndeplineste atributiunile care îi sunt repartizate de Decan sau Prorectorul didactic  prin ordin scris sau  oricare alte sarcini care sunt decise de Consiliul Facultatii.

Prodecanul didactic raspunde în fata Decanului, a Consiliului Facultatii si a Prorectorului didactic de îndeplinirea sarcinilor aferente functiei sale.

Prodecanul didactic al facultatii are urmatoarele  atributii:

(1). Sintetizeaza si propune spre aprobarea Consiliului Facultatii Statele de functiuni si Planurile de învatamânt elaborate de catedre;

(2). Sintetizeaza cifrele de scolarizare si le propune Consiliului Facultatii;

(3). Sintetizeaza, analizeaza si propune în Biroul Consiliului oportunitatea unor noi specializari (inclusiv postuniversitare );

(4). Coordoneaza realizarea orarului facultatii si planificarea sesiunilor de examene;

(5). Coordoneaza activitatea de aplicare a sistemului european de credite transferabile E.C.T.S.;

(6). Analizeaza si propune regulamentul de examene anuale, licente;

(7). Propune valoarea taxelor de studiu;

(8). Centralizeaza Planul de multiplicare cursuri, materiale didactice;

(9). Analizeaza conditiile desfasurarii practicii;

(10). Coordoneaza activitatea sportiva din facultate;

(11). Reprezinta facultatea în Consiliul Bibliotecii;

(12). Avizeaza si aproba modificarea si reprogramarea activitatilor didactice.

(13). Sintetizeaza si propune Biroului Consiliului Facultatii cifrele de scolarizare;

Coordoneaza realizarea orarului facultatii, IFRD si planificarea sesiunilor de examene;

(15). Centralizeaza activitatea si relatia facultatii cu biblioteca universitatii.


Prodecanul stiintific


Art. 39.     Prodecanul stiintific îndeplineste atributiile care îi sunt repartizate de Decan sau Prorectorul stiintific prin ordin scris, sau oricare alte sarcini care sunt decise de Consiliul Facultatii.

Prodecanul stiintific raspunde în fata Decanului, a Consiliului Facultatii si a Prorectorului stiintific de îndeplinirea sarcinilor aferente functiei sale.

Prodecanul stiintific al facultatii are urmatoarele atributii:

(1). Coordoneaza activitatea stiintifica din facultate;

(2). Centralizeaza si sintetizeaza activitatea stiintifica din catedre;

(3). Coordoneaza activitatea Centrelor de Cercetare;

(4). Coordoneaza activitatea de propuneri de granturi si alte contracte de cercetare stiintifica;

(5). Propune criteriile de evaluare stiintifica a cercetatorilor si cadrelor didactice;

(6). Propune si coordoneaza graficul manifestarilor stiintifice din facultate;

(7). Coordoneaza pregatirea continua a personalului din facultate;

(8). Coordoneaza activitatea de editare a unor materiale si buletine stiintifice;

(9). Propune fondurile de deplasari pentru manifestari stiintifice si perfectionari;

(10).Propune planul de diseminare a rezultatelor cercetarii stiintifice;

(11). Raspunde de îndeplinirea la nivel de facultate a indicatorilor C.N.C.S.I.S..

(12). Coordoneaza organizarea sesiunilor de comunicari a cercurilor stiintifice studentesti din cadrul facultatii;

(13). Coordoneaza activitatea legata de schimburi studentesti interuniversitare si aplicarea sistemului european de credite transferabile ECTS, programul Socrates, etc.;

(14). Asigura activitatea comunicationala în facultate prin mijloace electronice (fiecare cadru didactic va avea alocata o adresa de e-mail, telnet, prin care se va informa asupra principalelor activitati din facultate si universitate.


Cancelarul facultatii

Art. 40.     Cancelarul are rang de prodecan.

Cancelarul este responsabil în fata Consiliului facultatii, a Decanului si a Cancelarului General.

Cancelarul facultatii are urmatoarele atributii:

(1). Coordoneaza activitatea secretariatului facultatii;

(2). Pregateste reuniunile Consiliului facultatii si se preocupa de pregatirea materialelor ce urmeaza a fi prezentate în sedintele Consiliului Facultatii;

(3). Coordoneaza circulatia actelor si a hotarârilor în interiorul facultatii, cât si spre Rectorat, Cancelar general si Senat;

(4). Organizeaza concursurile pe posturi la nivelul facultatii si verifica îndeplinirea conditiilor legale ale desfasurarii concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;

(5). Elaboreaza si propune Regulamentul de functionare a facultatii, Regulamentul de alegeri, Regulamentul de admitere, Regulamentul de burse;

(6). Coordoneaza comisia de atribuire a burselor si de atribuire a biletelor de tabara;

(7). Asigura publicarea hotarârilor, editarea materialelor informative, verifica respectarea prevederilor legii si a Cartei în hotarârile din cadrul Facultatii, realizeaza informarea structurilor facultatii;

(8). Colaboreaza cu Serviciul Social si cu Liga Studentilor pentru atribuirea locurilor în camin si asigurarea respectarii normelor de convietuire în camin.

(9). Sprijina plasarea fortei de munca, încadrarea absolventilor facultatii. În acest scop contacteaza agentii economici si face cunoscute performantele profesionale ale absolventilor din facultate.

Art. 41.     Catedra este unitatea structurala de baza a facultatii sau, dupa caz, a departamentului si realizeaza activitati de învatamânt, cercetare stiintifica, proiectare si microproductie.

                Catedra este condusa de seful de catedra, ales pe o perioada de 4 ani, conform "Regulamentului de alegeri a organelor de conducere".

                seful de catedra va desemna cu avizul Biroului Consiliului facultatii un cadru didactic având cel putin gradul de sef de lucrari care sa îndeplineasca functia de sef de catedra adjunct si a unui responsabil cu cercetarea stiintifica.

                Catedrele sunt subordonate Consiliilor facultatilor, activitatea lor fiind îndrumata si controlata de catre Decanul facultatii.


seful de Catedra


Art. 42.     seful de catedra raspunde în fata Decanului si a Consiliului Facultatii de îndeplinirea sarcinilor aferente functiei sale.

seful de catedra are urmatoarele atributii:

(1). seful de catedra reprezinta catedra;

(2). Concepe si propune dezvoltarea strategica a catedrei si planul operational anual;

(3). Coordoneaza activitatea Biroului catedrei (adjunct sef catedra si responsabil stiintific);

(4). Prezideaza reuniunile colectivului catedrei;

(5). Elaboreaza planurile de învatamânt pentru specializarile patronate de catedra;

(6). Elaboreaza statul de functiuni al catedrei;

(7). Propune Consiliului Facultatii scoaterea la concurs a posturilor; promovarile si demiterea sau sanctionarea personalului catedrei;

(8). Elaboreaza si semneaza pontajul membrilor catedrei;

(9). seful de catedra stabileste masuri de cumulare si utilizare a resurselor financiare si încadrarea salariala a personalului din catedra;

(10). Este responsabil de încadrarea catedrei în indicatorii C.N.F.I.S. si C.N.C.S.I.S.;

(11). Coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica a catedrei;

(12). Propune personalul pentru suplinirea posturilor vacante care nu vor depasi 50 % din totalul posturilor didactice ale catedrei;

(13). Programeaza consultatiile si propune decanatului programul verificarilor pe parcursul anului universitar;

(14). Analizeaza continutul fisei disciplinei, a cursurilor si îndrumatoarelor propuse pentru multiplicare;

(15). Asigura coordonarea tematicilor de licenta, diploma sau dizertatie pentru specializarile ce revin catedrei;

(16). Asigura si urmareste modul de perfectionare profesionala a personalului didactic;

(17). Se preocupa de elaborarea documentelor de modernizare a laboratoarelor si a celorlalte materiale didactice specifice disciplinelor specializarilor;

(18). Elaboreaza fisa de apreciere individuala ce evidentiaza activitatea didactica si stiintifica a fiecarui membru a catedrei;

(19). Este responsabil de respectarea normelor de Protectia Muncii, Paza si Stingerea Incendiilor si Apararea Civila la nivel de catedra si laboratoare;

(20). Propune promovarea cadrelor didactice;

(21). Întocmeste graficul cu concediile de odihna ale cadrelor didactice si ale personalului auxiliar;

(22). Raspunde de calitatea tuturor documentelor elaborate la nivel de catedra si încadrarea acestora în normativele în vigoare.

(23). Elaboreaza planurile de învatamânt pentru specializarile patronate de catedra inclusiv pentru masterate, postuniversitare, IFRD;

(24). Elaboreaza statul de functiuni al catedrei si al specializarilor patronate de catedra inclusiv pentru masterate, postuniversitare, IFRD;

(25). Verifica si semneaza referatele de plata cu ora;

(26). Coordoneaza propunerile temelor de licenta si disertatie;

(27). Propune comisiile pentru concursurile didactice;

(28). Verifica repartizarea temelor de licenta si disertatie;

(29). Propune masuri de atragere si utilizare a resurselor financiare si încadrarea salariala a personalului din catedra;

(30). Colaboreaza cu prodecanii si cancelarul facultatii pe domenii specifice atributiilor acestora.

Aceste masuri se supun aprobarii Decanului.


Directorul de Colegiu


Art. 43.     Colegiul Universitar reprezinta structura functionala care asigura desfasurarea activitatii didactice în sistemul de învatamânt cu durata redusa. Colegiul Universitar este condus de directorul de colegiu.

Directorul de colegiu are urmatoarele atributii:

(1). Reprezinta colegiul în relatiile cu universitatea, facultatile si alte colegii universitare;

(2). Propune calendarul activitatilor specifice colegiului, coordoneaza realizarea orarului colegiului si planificarea sesiunilor de examene;

(3). Asigura managementul didactic si al calitatii în colegiu;

(4). Aloca si asigura utilizarea judicioasa a resurselor financiare bugetare si extrabugetare ale colegiului;

(5). Coordoneaza sesiunea de admitere si de examene de absolvire;

(6). Asigura respectarea normativelor si regulamentelor în vigoare cu privire la activitatile didactice din colegiu;

(7). Analizeaza oportunitatea înfiintarii de noi specializari si încetarea functionarii unor specializari deficitare;

(8). Avizeaza cifrele de scolarizare propuse de catedre si facultati;

(9). Coordoneaza activitatea legata de mobilitati  studentesti interuniversitare si aplicarea sistemului european de credite transferabile ECTS la nivel de colegiu;

(10). Analizeaza si propune regulamentul de examene anuale, si de absolvire;

(11). Propune valoarea taxelor de studiu pentru studentii de la colegiu;

(12). Analizeaza si asigura conditiile pentru buna desfasurare a practicii de specialitate;

(13). Coordoneaza activitatea secretariatului colegiului;

(14). Coordoneaza circulatia documentelor si a hotarârilor în interiorul colegiului, cât si spre Rectorat si Senat;(15). Coordoneaza comisia de atribuire a burselor si a biletelor de tabara;

(16). Colaboreaza cu Serviciul Social si cu Liga Studentilor pentru atribuirea locurilor în camin pentru studentii de la colegiu si asigurarea respectarii normelor de convietuire în camin.


III. DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT    CU FRECVENŢĂ REDUSĂ sI LA DISTANŢĂ


Art. 44.     Departamentul pentru Învatamânt cu Frecventa Redusa si la Distanta (prescurtat D.I.F.R.D.) al Universitatii "Petru Maior" din Târgu Mures este parte integranta a U.P.M. si are drept sarcina principala realizarea calificarii absolventilor de liceu cu diploma de bacalaureat si a perfectionarii continue sau recalificarii absolventilor de învatamânt superior prin învatamânt cu frecventa redusa si la distanta. Departamentul I.F.R.D. îsi desfasoara activitatea pe baza Legii învatamântului nr.84/1995 si a modificarilor ulterioare ale acesteia, a reglementarilor Ministrului Educatiei si Cercetarii, a hotarârilor Senatului U.P.M. si a propriului Regulament de functionare.

Art. 45.     Activitatea Departamentului I.F.R.D. este coordonata de un director numit de Rector cu aprobarea Senatului, având gradul didactic de profesor sau conferentiar. Directorul D.I.F.R.D. numeste, cu acordul rectorului, un director adjunct.

Art. 46.     Departamentul I.F.R.D. este condus de Consiliul de Administratie al D.I.F.R.D. format din Director D.I.F.R.D., decanii facultatilor, Directorul de Colegiu, si de directorii de studii. Studentii care frecventeaza aceste forme de învatamânt pot alege pentru fiecare specializare un reprezentant al studentilor în Consiliul de Administratie al D.I.F.R.D. Directorul D.I.F.R.D. este presedintele Consiliului de administratie al D.I.F.R.D.

Consiliul de Administratie al DIFRD


Art. 47.     Consiliul de Administratie al D.I.F.R.D. are urmatoarele atributii:

(1). Analizeaza si avizeaza organigrama D.I.F.R.D. si propune catre Senat modul de retribuire a personalului Departamentului I.F.R.D. si a persoanelor implicate în activitatile organizate de D.I.F.R.D.;

(2). Urmareste aplicarea programelor de pregatire pentru toate cursurile organizate de Departamentul I.F.RD. si transmite decanilor facultatii de profil observatiile sale;

(3). Elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli si modalitatile de utilizare ale acestuia, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare. Supune aprobarii Consiliului de Administratie al Senatului si Senatului cheltuielile propuse spre a fi efectuate;

(4). Elaboreaza raportul anual de activitate al Departamentului I.F.R.D. si îl prezinta Senatului;

(5). Elaboreaza Regulamentul de functionare al Departamentului I.F.R.D. si îl supune pentru aprobare Senatului U.P.M.;

Elaboreaza împreuna cu facultatile de profil conditiile si metodologia de admitere si de absolvire.

Directorul Departamentului IFRD


Art. 48.     Directorul Departamentului I.F.R.D. are urmatoarele atributii:

(1). Elaboreaza organigrama D.I.F.R.D. în functie de volumul de sarcini impuse de numarul specializarilor si al activitatilor de formare continua si învatamânt la distanta;

(2). Convoaca Consiliul de Administratie al D.I.F.R.D. cel putin o data în fiecare trimestru;

(3). Asigura aplicarea hotarârilor  Consiliului de Administratie al D.I.F.R.D.;

(4). Coopereaza cu  facultatile si catedrele  în demararea sub forma învatamântului cu frecventa redusa si la distanta a specializarilor din facultatile respective;

(5). Urmareste întocmirea statului de functiuni de catre catedrele care patroneaza specializarile autorizate si acreditate sa functioneze în U.P.M. pentru activitatile didactice de la Departamentul I.F.R.D.;

(6). Coopereaza cu directorii de studii la bunul mers al activitatii didactice;

(7). Semneaza actele cu însemnele Departamentului I.F.R.D.;

(8). Stabileste împreuna cu Compartimentele de specialitate cuantumul retribuirii activitatilor didactice, economice, administrative prestate în cadrul Departamentului I.F.R.D.;

(9). Încheie si reziliaza contractele cu persoanele implicate în activitatile de formare continua si învatamânt cu frecventa redusa si la distanta;

(10). Stabileste legaturi de cooperare cu institutii similare din tara si strainatate, concretizate prin transfer de curricula, schimburi de profesori si studenti;

(11). Coordoneaza activitatea de mediatizare a cursurilor organizate în cadrul I.F.R.D.;

(12). Raspunde de dezvoltarea bazei materiale a D.I.F.R.D.;

(13). Informeaza pe Rector despre toate problemele D.I.F.R.D.

Art. 49.     Raspunde de corecta gestionare a documentelor de evidenta a studentilor, a foilor matricole si a celorlalte acte oficiale ale departamentului.

Art. 50.     Raspunde de încadrarea în indicatorii de finantare CNFIS specifici departamentului.


IV. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Art. 51.     Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic este o functiune a universitatii abilitata sa asigure pregatirea pedagogica, psihologica si metodica a studentilor si absolventilor de învatamânt superior care opteaza pentru profesia de cadru didactic.

Art. 52.     Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic este reprezentat de directorul de departament cu urmatoarele atributii:

(1). Coordonarea unitara a activitatilor privind conceptia, continutul si metodologia specifica pregatirii în profesia de cadru didactic, reflectate în planurile de învatamânt ale facultatilor, în programele analitice si în activitatile didactice de curs, seminar si de practica pedagogica; atingerea unor nivele ridicate de performanta si eficienta, în concordanta cu standardele moderne ale profesiunii;

(2). Implementarea solutiilor de modernizare a învatamântului si de sprijinire a reformei acestuia, ca efect al ameliorarii profesionalizarii pedagogice a viitoarelor cadre didactice, precum si ca transfer direct de informatii si de experienta între cadrele didactice universitare din structura Departamentului si profesorii din scolile de aplicatie, unde studentii efectueaza practica pedagogica;

(3). Organizarea activitatilor de perfectionare a pregatirii de specialitate, psihopedagogice si metodice, a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar, în acest context se înscriu si organizarea si desfasurarea examenelor de definitivat, gradul II si gradul I, conform metodologiei Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

(4). Promovarea cercetarii stiintifice fundamentale si aplicative, în domeniu, prin publicatii, contracte de cercetare, consultanta, sesiuni stiintifice, editarea de cursuri, manuale, îndrumatoare didactice etc.    
Prezentul Regulament a fost adoptat în sedinta Senatului din 25.03.2004, data la care intra în vigoare.
Rector,

Prof.dr.ing. Liviu Onoriu MARIAN

CuprinsI. Senatul..............................


Prerogativele Senatului .......................


Prerogativele Consiliului de Administratie...............


Prerogativele Biroului Senatului...................


Prerogativele Rectorului......................


Prerogativele Prorectorului didactic.................


Prerogativele Prorectorului stiintific...................


Prerogativele Cancelarului general..................


II. Consiliul facultatii......................

Prerogativele Consiliului facultatii..................

Prerogativele Decanului.......................

Prerogativele Prodecanului didactic.................

Prerogativele Prodecanului stiintific...................

Prerogativele Cancelarului facultatii...................

Prerogativele sefului de catedra....................

Prerogativele Directorului de Colegiu.................

III. Departamentul ptr. Învatamânt cu Frecventa Redusa si la Distanta.

Prerogativele Consiliului de Administratie al DIFRD..........

PrerogativeleDirectorului DIFRD....................

IV. Departamentul ptr. Pregatirea Personalului Didactic........

Cuprins.............................

CUPRINS

I. Senatul..............................


Prerogativele Senatului .......................


Prerogativele Consiliului de Administratie...............


Prerogativele Biroului Senatului...................


Prerogativele Rectorului......................


Prerogativele Prorectorului didactic.................


Prerogativele Prorectorului stiintific...................


Prerogativele Cancelarului general..................


II. Consiliul facultatii......................

Prerogativele Consiliului facultatii..................

Prerogativele Decanului.......................

Prerogativele Prodecanului didactic.................

Prerogativele Prodecanului stiintific...................

Prerogativele Cancelarului facultatii...................

Prerogativele sefului de catedra...................

Prerogativele Directorului de Colegiu................

III. Departamentul ptr. Învatamânt cu Frecventa Redusa si la Distanta.

Prerogativele Consiliului de Administratie al DIFRD..........

Prerrogativele Directorului DIFRD....................

IV. Departamentul ptr. Pregatirea Personalului Didactic........

Cuprins.............................

Document Info


Accesari: 1580
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )