Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE SI REZULTATELE LA S.C. CASVIDA S.A.

economie
ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE sI REZULTATELE LA S.C. CASVIDA S.A.

4.1 ANALIZA DINAMICĂ sI STRUCTURALĂ A PROFITULUIRentabilitatea este una din formele cele mai sintetice de exprimare a eficientei întregii activitati economico - financiare a întreprinderii, respectiv a tuturor mijloacelor de productie utilizate si a fortei de munca, din toate stadiile circuitului economic: aprovizionare, productie si vânzare.

Eficienta economica este o categorie mai cuprinzatoare decât rentabilitatea. În acest sens mentionam si urmatoarea afirmatie "eficienta economica reprezinta cea mai generala categorie care caracterizeaza rezultatele ce decurg din diferite variante preconizate pentru utilizarea (consum productiv, consum individual, vânzare) sau economisirea unor resurse (umane, materiale sau financiare)" .

Pentru exprimarea rentabilitatii se utilizeaza doua categorii de indicatori: profitul si ratele de rentabilitate. Marimea absoluta a rentabilitatii este reflectata de profit, iar gradul în care capitalul sau utilizarea resurselor întreprinderii aduc profit este reflectat de rata rentabilitatii (indicator al marimii relative a rentabilitatii).

Analiza structurala a profitului urmareste stabilirea contributiei diferitelor tipuri de rezultate la modificarea totala, precum si punerea în evidenta aschimbarilor intervenite pe elemente componente.

Analiza structurala a rezultatului brut al exercitiului (profit brut sau pierdere), se poate efectua pe baza gruparii veniturilor si cheltuielilor dupa natura sau a gruparii cheltuielilor dupa functia (destinatia) lor în cadrul firmei.

Analiza structurala a rezultatului brut al exercitiului în functie de gruparea veniturilor si cheltuielilor dupa natura lor se poate efectua dupa urmatoarea schema:


Figura nr. 1- Schema de analiza structurala a rezultatului brut

Situatia economico- financiara a societatii CASVIDA S.A. pentru anii 2005, 2006 si 2007 este prezentata prin bilantul contabil (anexa2) si contul de profit si pierderi (anexa 3). Pentru a ne forma o imagine asupra dimensiunii activitatii si a performantelor sale, prezentam sintetic valoarea principalilor indicatori pentru anul 2007:


Tabel nr. 1 - lei -

Nr. crt.

Indicatori

Valoare an 2007


Total venituriCifra de afaceri netaRezultatul expolatariiRezultatul netCapital propriuDatorii totaleActive imobilizate neteActive circulante4.1.1 ANALIZA DINAMICĂ sI STRUCTURALĂ A PROFITULUI PRIN GRUPAREA VENITURILOR sI CHELTUIELILOR DUPĂ NATURA LOR

Punctul de plecare în diagnosticarea profitului întreprinderii este analiza dinamica si structurala. Variatia absoluta si relativa a profitului permit aprecierea globala a rentabilitatii absolute a activitatii întreprinderii si va avea efect direct asupra rentabilitatii relative. Dimensiunea profitului si evolutia înregistrata pe categorii de activitati se afla sub incidenta politicii întreprinderii de promovare a activitatii de exploatare sau a investiilor financiare.

Departajarea rezultatului brut în functie de aportul adus de cele trei tipuri de activitati permite evidentierea contributiei fiecarui tip de activitate la formarea rezultatului brut .

În functie de evolutia înregistrata de rezultatul din exploatare, financiar sau extraordinar, se stabilesc obiectivele de coordonare a activitatii viitoare în scopul maximizarii rezultatelor.

În analiza dinamica a profitului sunt frecvent folositi indicii cu baza fixa sau în lant, ritmul mediu de crestere si modificarea absoluta. Caracterizarea dimensiunii profitului se face pe baza evolutiei veniturilor si cheltuielilor. Un rezultat pozitiv al activitatii este asigurat de cresterea veniturilor într-un ritm superior cheltuielilor.

Asigurarea relevantei concluziilor desprinse din analiza dinamica a profitului presupune utilizarea unei baze de date comparabile; ajustarea valorii indicatorilor în functie de inflatie este o necesitate.

La SC CASVIDA SA, evolutia rezultatului pe categorii de activitati se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori

Ani
Rezultatul exploatarii/Profit
Rezutatul finaciar/Pierdere
Rezultatul curent/Profit
Rezultatul extraordinar
Rezultatul brut/Profit
Rezultatul net/Profit


Prin activitatea desfasurata în anul 2007, S.C. CASVIDA SA a înregistrat un profit net în valoare de 216299 lei. Profitul s-a datorat activitatii de exploatare, deoarece în anul supus analizei societatea a înregistrat o pierdere financiara de 515455 lei. Structura profitului obtinut în anul 2007 se prezinta grafic astfel:Variatia absoluta a rezultatului pe categorii de activitati în perioada 2005 - 2007 a fost urmatoarea:

Tabel nr. 2 - Evolutia veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului din exploatare -

Indicatori

Ani

Variatie absolutaRezultatul exploatariiRezultatul financiarRezultatul curentRezultatul extraordinarRezultatul brutRezultatul net
În anul 2007 societatea CASVIDA S.A. înregistreaza un profit net de 216.299 lei, profit cu 266.115 lei mai mic decât în anul 2005 si cu 616.471 lei mai mic decât în anul 2006. Motivul reducerii acestui indicator a fost scaderea rentabilitatii activitatii de exploatare si mentinerea rezultatului financiar negativ.

Importanta în procesul decizional este atât cunoasterea evolutiei profitului dar si a cauzelor care au favorizat realizarea lui. Se impune în acest sens, analiza evolutiei veniturilor si a cheltuielilor pe categorii de activitatii. Asigurarea starii "ideale" a întreprinderii din punct de vedere a profitului, presupune devansarea cresterii cheltuielilor de cresterea veniturilor. Cunoasterea evolutiei veniturilor si a cheltuielilor implica în acelasi timp analiza modului de formare a acestora pe categorii de activitati. Se ofera informatii privind evolutia justificata sau nejustificata a elementelor de venituri si cheltuieli; în acest scop sunt evidentiate resursele neutilizate sau utilizate necorespunzator în activitatea întreprinderii (punctele "slabe") dar si evolutia pozitiva, uneori neasteptata, a unor elemente care se regaseste în cresterea profitului. Impactul favorabil al acestor informatii în procesul decizional este de necontestat. La SC CASVIDA SA, evolutia veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului din exploatare se prezinta dupa cum urmeaza (tabelul nr. 2 ).

Veniturile si cheltuielile din exploatare corespunzatoare anului 2007 sunt inferioare celor înregistrate în anii 2005 si 2006. În anul 2007, veniturile din exploatare au scazut cu % fata de anul 2005.În acelasi timp, cheltuielile de exploatare au scazut cu 81.63% (aspect pozitiv). Se justifica astfel profitul din exploatare obtinut în anul 2007, cu 92% mai mic fata de cel obtinut în 2005.

Comparând rezultatul din exploatare obtinut în 2007 cu cel din 2005 constatam o scadere a acestuia cu 93,78% datorata scaderii veniturilor din exploatare cu 89,54% (aspect negativ) si a cheltuielilor de exploatare cu 89,32% (aspect pozitiv).

Din punct de vedere dinamic si structural, evolutia veniturilor din exploatare se prezinta dupa cum urmeaza (tabel nr. 3 ):Tabel nr. 3 - Evolutia veniturilor din exploatare -

Indicatori

Ani


Variatie relativa (%)
Cifra de afaceri neta, din care:Vânzari de marfuriProductia vândutaProductia stocataProductia imobilizataAlte venituri din exploatareTotal venituri din exploatare
Dupa cum reiese si din graficul de mai sus constatam în perioada supusa analizei o scadere a productiei imobilizate în 2006 fata de 2005 cu 88,34% si o crestere substantiala în 2007 fata de 2006 cu 1469,14%. Productia stocata înregistreaza o scadere cu 86,71% în 2006 fata de 2005, pentru ca în 2007 sa se produca o crestere a acesteia cu 2402,18 % comaparativ cu anul 2006.

Veniturile din exploatare se formeaza în special pe baza cifrei de afaceri: ponderea cifrei de afaceri în veniturile din exploatare creste de la 95,66% în 2005 la 99,22% în 2006, pentru ca în anul 2007 sa înregistreze o usoara scadere ajungând la nivelul de 95,69%. Aceasta pondere este redata în graficul de mai sus.


Tabelul nr. 4 - Evolutia rezultatului din exploatare -


Indicatori

Ani

Variatie relativa(%)

Variatie absoluta
Venituri din exploatare


Cheltuieli de exploatare


Rezultat din exploatareDimensiunea rezultatului exploatarii se afla sub incidenta structuri veniturilor din exploatare: cresterea ponderii cifrei de afaceri, cresterea ponderii productiei stocate si variatia productiei imobilizate atrag în conditii normale cresterea profitului din exploatare. Evident, variatia productiei stocate trebuie trebuie corelata cu variatia volumului de activitate al întreprinderii. Se accepta cresterea productiei imobilizate în contextul cresterii volumului de activitate si implicit al profitului în perioadele viitoare.

Din punct de vedere structural, cheltuielile de exploatare la SC CASVIDA SA în perioada 2005-2007 se prezinta astfel (tabel nr. 5 ):

Tabel nr.5 - Structura cheltuielilor de exploatare -

Indicatori


Ani


Variatie relativa (%)

Structura (%)


Costul marfurilor vindute


Cheltuieli cu materii prime, materiale


Cheltuieli cu energia si apa


Cheltuieli cu prestatiile externe


Cheltuieli cu personalul


Cheltuieli cu impozite si taxe


Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele imobilizarilor corporale


Cheltuieli cu ajustarea activelor circulante


Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri


Alte cheltuieli de exploatare


Total cheltuieli de exploatareCresterea cheltuielilor de exploatare în anul 2006 fata de 2005 cu 72% este considerata normala în conditiile cresterii veniturilor din exploatare în aceeasi masura. Remarcam în perioada mentionata scaderea costurilor privind marfurile vândute (-26 %).

În anul 2007, cheltuielile din exploatare sunt cu 7% mai mari fata de 2006. Întreprinderea a actionat asupra urmatoarelor elemente de cheltuieli în vederea reducerii lor: cheltuielile cu materii prime si materiale (au scazut cu 17%), cheltuielile cu impozite si taxe (au scazut cu 15%), cheltuieli cu amortizarea si provizioanele imobilizarilor corporale (au scazut cu 86%) si alte cheltuieli de exploatare (au scazut cu 84%).

Structura cheltuielilor de exploatare se afla sub incidenta naturii activitatii desfasurate de întreprindere. O întreprindere cu activitate productiva prezinta în cadrul cheltuielilor de exploatare o pondere ridicata a cheltuielilor cu materiile prime si materialele, a cheltuielilor energia si apa, a cheltuielilor cu amortizarea dar si a cheltuielilor cu personalul. Activitatea comerciala impune structurii cheltuielilor de exploatare o pondere mare pentru cheltuielile cu prestatiile externe si costul marfurilor vândute. Regula generala privind corelatia dintre structura cheltuielilor si natura activitatii desfasurate este regasita si la SC CASVIDA SA. Activitatea de baza a acestei societati fiind activitatea de constructii de geniu civil, cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare este detinuta de cheltuielile cu materiile prime si materialele, cheltuielile cu alte prestatii externe, cheltuielile cu personalul si alte cheltuieli de exploatare. Desfasurarea activitatii comerciale ca o activitate adiacenta a activitatii productive justifica existenta costului marfurilor vândute ca o componenta a cheltuielilor de exploatare. Remarcam prin analiza evolutiei structurii cheltuielilor de exploatare în perioada 2005-2007, cresterea ponderii cheltuielilor cu materiile prime si materialele (de la 38,47% în 2005 la 40,52% în 2006) si scaderea la 31,35% în 2007 concomitent cu cresterea ponderii cheltuielilor cu prestatiile externe. Schimbarea strategiei întreprinderii, prin cresterea gradului de mecanizare si automatizare a activitatii desfasurate, justifica modificarea mai sus mentionata.

Evolutia dinamica si structurala a cheltuielilor de exploatare ne permite astfel evidentierea principalelor elemente asupra carora se poate actiona în vederea cresterii profitului. La SC CASVIDA SA, principalele rezerve existente în acest sens sunt serviciile externe.

Contributia veniturilor si a cheltuielilor financiare la formarea rezultatului financiar se prezinta dupa cum urmeaza:

Tabelul nr. 6 - Evolutia rezultatului financiar -

Indicatori


Ani


Variatie relativaVenituri financiareCheltuieli financiareRezultat financiarceea ce devine prin reprezentare grafica:

Devansarea cresterii veniturilor financiare de catre cheltuielile financiare atât în anul 2006 cât si în 2007 marcheaza desfasurarea neprofitabila a activitatii financiare. Principalele categorii de venituri si cheltuieli financiare la SC CASVIDA SA sunt de natura dobânzilor si diferentelor de curs valutar.

Prin analiza dinamica si structurala a veniturilor si cheltuielilor întreprinderii, se confirma cele doua posibilitati de asigurare a rentabilitatii întreprinderii: cresterea veniturilor si reducerea cheltuielilor. Iata ca în contextul rentabilizarii activitatii întreprinderii, un rol esential este detinut de coordonarea consumului de resurse. M. Niculescu în lucrarea intitulata "Diagnostic economic" precizeaza din acest punct de vedere: "oricare ar fi domeniul de activitate, gestionarea eficienta a celor mai importante elemente de cost asigura întreprinderii un avantaj concurential decisiv". Grupând cheltuielile unei întreprinderi cu activitate de productie în cheltuieli cu materii prime si materiale, cheltuieli de stocare, cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli de productie si cheltuieli financiare (considerând nul efectul elementelor extraordinare), rentabilizarea activitatii întreprinderii este întretinuta prin urmatoarele masuri (în ceea ce priveste coordonarea elementelor de natura cheltuielilor)

Schema nr. 1 - Structura cheltuielilor întreprinderii si orientarea stategica a întreprinderii în vederea maximizarii rentabilitatii -
Toate aceste masuri stabilite cu caracter general pentru întreprinderile ce desfasoara activitate productiva, în scopul rentabilizarii prin actiunea asupra cheltuielilor, sunt valabile în cazul SC CASVIDA SA în politica decizionala de perspectiva.


4.1.2 ANALIZA DINAMICĂ sI STRUCTURALĂ A PROFITULUI PRIN INTERMEDIUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE


n literatura de specialitate întâlnim adesea sub titulatura de "indicatori ai rentabilitatii" marja comerciala sau rezultatul brut al exploatarii (excedent sau deficit). Marja comerciala este un indicator specific întreprinderilor ce desfasoara activitate comerciala, a carui marime exprima excedentul veniturilor din vânzarea marfurilor în raport cu costurile de cumparare ale marfurilor vândute. Ea este singura resursa a rentabilitatii întreprinderilor comerciale dar, rentabilitatea "pura" a acestora presupune eliminarea cheltuielilor de distributie si a altor cheltuieli înregistrate.

Prin prisma acestor considerente, din punctul nostru de vedere si rezultatul brut din exploatare este un indicator partial de rentabilitate: pentru a putea fi acceptat drept forma a rentabilitatii, trebuie completat cu alte venituri din exploatare, ajustat cu alte cheltuieli de exploatare cât si cu cheltuielile privind amortizarea si provizioanele din exploatare. Sub aceasta forma ar reflecta rentabilitatea activitatii de exploatare. Consideram rezultatul brut din exploatare în mai mare masura ca indicator de "legatura" între rentabilitate si lichiditatea întreprinderii.

Afirmatiile de mai sus nu pun la îndoiala locul, rolul si importanta soldurilor intermediare de gestiune în caracterizarea performantelor economico-financiare ale întreprinderii; am considerat necesara departajarea indicatorilor de rentabilitate în cadrul soldurilor intermediare de gestiune. Putem recurge în acest sens, la clasificarea soldurilor intermediare de gestiune, din punct de vedere al naturii lor, în trei mari categorii de indicatori, dupa cum urmeaza:


Schema nr.2 - Clasificarea soldurilor intermediare de gestiune dupa natura lor -

Atât indicatorii de rezultate cât si capacitatea de autofinantare din exploatare permit prin variatia relativa înregistrata dar si prin corelarea cu evolutia altor indicatori economico-financiari, estimarea rentabilitatii întreprinderii; deteriorarea sau îmbunatatirea starii de "performanta economico-financiara" este cu siguranta semnalata prin dimensiunea absoluta sau relativa a indicatorilor mentionati. Cu titlu de exemplu, marja comerciala ( MC) comparata cu cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate comerciala (regasita sub denumirea de rata a marjei comerciale- RMC ) evidentiaza impactul politicii comerciale privind preturile practicate si sursele de aprovizionare utilizate asupra rezultatului activitatii.

Analiza evolutiei ratei marjei comerciale permite caracterizarea strategiei întreprinderii de maximizare a profitului si de asemenea confera o baza reala pentru comparatii între întreprinderi pe o perioada mai mare de timp. Utilitatea acestei rate este regasita si în estimarea profiturilor viitoare ale întreprinderii. O întreprindere cu o rata a marjei comerciale de dimensiune redusa este vulnerabila la schimbarile de pret care pot anula sau reduce serios profiturile.

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune faciliteaza calculul si analiza ratei de crestere a intreprinderii (Rva ) :

Evolutia ratei de crestere a întreprinderii permite aprecierea regresiei sau extinderii activitatii desfasurate, ceea ce se regaseste binenteles în marimea profitului realizat. Performantele prezente si viitoare sunt afectate de gradul de remunerare al factorilor implicati în activitatea întreprinderii (personal, actionari, stat, societati bancare etc); marimea valorii adaugate cât si modalitatea de repartizare între partenerii sociali angrenati în activitatea întreprinderii sunt evidente în acest sens.

Eficienta activitatii întreprinderii, capacitatea de a realiza atât cresterea rentabilitatii în marimi absolute dar si în marimi relative, deriva din analiza dinamicii valorii adaugate comparativ cu dinamica rezultatului din exploatare. Respectarea corelatiei:

IRexpl >IVA

reflecta cresterea eficientei activitatii întreprinderii, bazate pe rentabilitate.

Dinamica rezultatului brut din exploatare îsi pune amprenta asupra evolutiei ratelor de rentabilitate economica dar si asupra echilibrului financiar (ca resursa financiara fundamentala a acestuia).

În consecinta, soldurile intermediare de gestiune, cu toate ca prin continutul lor nu

reflecta totdeauna rentabilitatea "pura" a activitatii întreprinderii, servesc la estimarea si

caracterizarea rentabilitatii.

Analiza dinamica si structuralsa a rentabilitatii prin soldurile intermediare de gestiune se bazeaza pe folosirea modificarilor absolute, a indicilor si a ritmurilor de crestere.


n continuare vom aborda din punct de vedere dinamic si structural contributia indicatorilor de rezultate la formarea rezultatului brut din exploatare si implicit la formarea rezultatului net, pe exemplul practic al SC CASVIDA SA.

Prin calcul pe baza contului de profit si pierdere, soldurile intermediare de gestiune la SC CASVIDA SA se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr crt

Indicatori

Vânzari de marfuri

Costul marfurilor vindute
I

Marja comerciala

Productia vinduta

Variatia productiei stocate

Venituri din productia de imobilizari
II

Productia exercitiului

Consumuri intermediare de la terti
III

Valoarea adaugata

Subventii de exploatare

Cheltuieli cu impozite si taxe

Cheltuieli cu personalul
IV

Excedent (deficit) brut al exploatarii

Alte venituri din exploatare

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
V

Rezultatul exploatarii

Venituri financiare

Cheltuieli financiare
VI

Rezultat curent al exercitiului

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare
VII

Rezultat extraordinar
VIII

Rezultatul brut al exercitiului

Impozit pe profit
IX

Rezultatul net al exercitiului


Variatia absoluta si relativa a soldurilor intermediare de gestiune pentru perioada 2005-2007 la SC CASVIDA SA este:


Nr crt

Indicatori

Variatie absoluta

Variatie relativa(%)
Vânzari de marfuri
Costul marfurilor vinduteI

Marja comerciala
Productia vinduta


Variatia productiei stocate
Venituri din productia de imobilizariII

Productia exercitiului
Consumuri intermediare de la tertiIII

Valoarea adaugata
Subventii de exploatare
Cheltuieli cu impozite si taxe
Cheltuieli cu personalulIV

Excedent (deficit) brut al exploatarii
Alte venituri din exploatare
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioaneleV

Rezultatul exploatarii
Venituri financiare
Cheltuieli financiareVI

Rezultat curent al exercitiului
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinareVII

Rezultat extraordinarVII

Rezultatul brut al exercitiului
Impozit pe profitIX

Rezultatul net al exercitiuluiPentru perioada 2005-2007, rezultatul brut din exploatare este pozitiv - excedent. În anul 2006, excedentul brut din exploatare este cu 1.279.402 lei mai mare decât în 2005, respectiv cu 77,10 % datorita cresterii valorii adaugate cu 30,61 %. Cresterea productiei exercitiului cu 71,04% (favorizata de productiei vândute) în conditiile cresterii într-o masura substantiala a consumurilor intermediare (96,7%) au condus la cresterea valorii adaugate. În anul 2007, prin se asigura cresterea excedentului brut din exploatare cu 48,78% fata de 2006, respectiv cu 163,49% fata de 2005, prin reducerea în continuare a cheltuielilor cu personalul si a cheltuielilor cu impozitele si taxele.

Concomitent are loc scaderea valorii adaugate. Consumurile intermediare de gestiune au crescut în anul 2007 fata de 2006 cu 16,80. În componenta valorii adaugate se distinge existenta a doua categorii : elemente de natura cheltuielilor si profit. Daca se asigura cresterea valorii adaugate în conditiile unei dinamici a profitului superioare celei înregistrate de elementele de natura cheltuielilor, atunci se constata existenta excedentului brut din exploatare. Impactul asupra rezultatelor întreprinderii este cu atât mai mare cu cât la baza modificarii productiei exercitiului se afla productia vânduta.

În perioada supusa analizei (2005 - 2007) S.C. CASVISA S.A. a înregistrat o crestere a excedentului brut al exploatarii, concomitant cu o crestere într-o masura mai mica a rezultatului exploatarii. Aceasta situatie este efectul gestionarii eficiente a resurselor întreprinderii.

Ca o concluzie a analizei dinamice si structurale a profitului, putem aprecia astfel SC CASVIDA SA :

Întreprinderea se afla într-o perioada de crestere a activitatii economic-financiare.În acest sens rezultatele sunt vizibile: are loc cresterea cifrei de afaceri în conditiile cresterii cheltuielilor de exploatare;

Rentabilizarea activitatii desfasurate a fost asigurata actionându-se atât asupra volumului cât si asupra calitatii activitatii;

Cresterea veniturilor din exploatare s-a bazat pe cresterea cifrei de afaceri în paralel cu diminuarea veniturilor din productia stocata;

au crescut cheltuielile cu materii prime si materiale, cheltuielile cu personalul si cheltuielile cu impozite si taxe ;

Principalele rezerve ale întreprinderi referitor la cresterea rentabilitatii prin cheltuieli sunt: reducerea cheltuielilor cu serviciile prestate de terti, reducerea consumurilor de energie si apa si eficientizarea consumului de materii prime si materiale, reducerea categoriei de "alte cheltuieli";

Prin cresterea în continuare a volumului vânzarilor, a productiei exercitiului pe baza productiei vândute si a valorii adaugate realizate, se mentine si se asigura cresterea profitului întreprinderii.
D. Margulescu, coordonator - "Analiza economico-financiara a întreprinderii", Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 1994, pg. 188.

Nicolescu M., "Diagnostic Economic", Editura Economica, Bucuresti, 2003.

Margulescu D, Robu V, Niculescu M.-Diagnostic economico-financiar, Editura Romcart, Bucuresti,

Document Info


Accesari: 23223
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )