Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...ANALIZA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE REGLEMENTATE PRIN OMFP NR. 1752/2005 - ANALIZA COMPARATA IFRS/ DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE

economie
ANALIZA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE REGLEMENTATE PRIN OMFP NR. 1752/2005 - ANALIZA COMPARATA IFRS/ DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE


Patrimoniul exprima atat bunurile economice acumulate de o persoana fizica sau juridica (averea, utilizarea resurselor), cat si drepturile si obligatiile subiectului de drept (capital ca relatie de proprietate sau resursele).

Patrimoniul devine obiect al prezentarii contabile numai in masura in care valorile economice separate patrimonial sunt investite, adica folosite in activitatea economica pentru obtinerea de bunuri si servicii supuse tranzactiilor de vanzare - cumparare sau in activitatile administrative si cele social - culturale prin care se satisfac nevoi concrete si rationale ale societatii.

Structurile calitative proprii patrimoniului reprezentate in situatiile financiare sunt cele de activ si pasiv. La acestea se adauga cele de venituri si cheltuieli asociate proceselor interne care modifica cantitativ si calitativ masa patrimoniului.


(a)          este probabil ca orice beneficiu economic viitor asociat elementului sa intre sau sa iasa in sau din entitate; si

(b)         elementul are un cost sau o valoare.

In procesul de evaluare a indeplinirii sau neindeplinirii criteriilor de recunoastere in situatiile financiare, trebuie acordata atentie consideratiilor legate de pragul de semnificatie.


Recunoasterea activelor

- cheltuielile de constituire;

- cheltuielile de dezvoltare;

- concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de entitate;

- fondul comercial;

- alte imobilizari necorporale; si

- avansurile si imobilizarile necorporale in curs de executie.


Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor;


Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari


Evaluarea la data intrarii in entitate

(a)     imobilizari corporale;

(b)     investitii imobiliare;

(c)     imobilizari necorporale;

(d)     active financiare (fara valorile de la punctele e, h , i);

(e)     investitii financiare contabilizate prin metoda punerii in echivalenta;

(f)       active biologice;

(g)     stocuri;

(h)     creante comerciale si similare;

(i)       numerar si echivalente de numerar;

(j)       datorii comerciale si similare;

(k)     provizioane;

(l)       datorii financiare (excluzand sumele de la punctele j si h);

(m)   datorii si creante pentru impozitul curent, dupa cum sunt definite in IAS 12 "Impozitul pe profit";

(n)     datorii privind impozitele amanate si creante privind impozitele amanate, dupa cum sunt definite in IAS 12;

(o)     interes minoritar, prezentat in cadrul capitalurilor proprii; si

(p)     capital emis si rezerve atribuibile actionarilor societatii-mama.

(a)         totalul activelor clasificate ca fiind detinute pentru a fi vandute si active incluse in grupurile de cedare, clasificate ca fiind detinute pentru vanzare in conformitate cu IFRS 5 "Active imobilizate detinute pentru vanzare si activitati intrerupte"; si

(b)        datoriile incluse in grupurile de cedare, clasificate ca fiind detinute pentru vanzare in conformitate cu IFRS 5.

- total active: 3.650.000 euro,

- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,

- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

- bilant,

- cont de profit si pierdere,

- situatia modificarilor capitalului propriu,

- situatia fluxurilor de trezorerie,

bilant prescurtat,

- cont de profit si pierdere,

- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.

Formatul bilantului si al contului de profit si pierdere, in special in ceea ce priveste forma adoptata pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul.

Formatul, succesiunea si terminologia elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, in cazul in care natura specifica a unei entitati impune acest lucru. Astfel de adaptari trebuie efectuate atunci cand sunt cerute prin reglementari speciale emise de Autoritatile de reglementare.

Pentru fiecare element de bilant, de cont de profit si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

Daca valorile prevazute mai sus sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.


Un element de bilant, din contul de profit si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.

In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate.


Formatul bilantului este urmatorul:


Judetul _____ _______ ______ ________|_|_| Forma de proprietate ______|_|_|

Entitate _____ _______ ______ ____________ Activitatea preponderenta

Adresa: localitatea _______________, (denumire clasa CAEN) __________

sectorul ___, str. _______ nr. ____,

bl. _____ sc. _____, ap. ___________ Cod clasa CAEN ________|_|_|_|_|

Telefon ___________, fax ___________ Cod unic de inregistrare

Numar din registrul comertului _____ ___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|BILANT

la data de .


-lei -Denumirea elementului |Nr.| Sold la: |

|rd.|_____ _______ ______ __________|

| |Inceputul |Sfarsitul |

| |exercitiului|exercitiului|

| |financiar |financiar |


A | B | 1 | 2 |


| A.| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |


| | I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |


| | 1. Cheltuieli de constituire | 01| | |

| | (ct. 201 - 2801) | | | |


| | 2. Cheltuieli de dezvoltare | 02| | |

| | (ct. 203 - 2803 - 2903) | | | |


| | 3. Concesiuni, brevete, licente, marci | 03| | |

| | comerciale, drepturi si active similare si | | | |

| | alte imobilizari necorporale | | | |

| | (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)| | | |


| | 4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) | 04| | |


| | 5. Avansuri si imobilizari necorporale in | 05| | |

| | curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933) | | | |


| | TOTAL (rd. 01 la 05) | 06| | |


| | II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | |


| | 1. Terenuri si constructii | 07| | |

| | (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)| | | |


| | 2. Instalatii tehnice si masini | 08| | |

| | (ct. 213 - 2813 - 2913) | | | |


| | 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier | | | |

| | (ct. 214 - 2814 - 2914) | 09| | |


| | 4. Avansuri si imobilizari corporale in | 10| | |

| | curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931) | | | |


| | TOTAL (rd. 07 la 10) | 11| | || | III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |


| | 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate | 12| | |

| | (ct. 261 - 2961) | | | |


| | 2. Imprumuturi acordate entitatilor | 13| | |

| | afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) | | | |


| | 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)| 14| | |


| | 4. Imprumuturi acordate entitatilor de care| 15| | |

| | compania este legata in virtutea | | | |

| | intereselor de participare | | | |

| | (ct. 2673 + 2674 - 2965) | | | |


| | 5. Investitii detinute ca imobilizari | 16| | |

| | (ct. 265 - 2963) | | | |


| | 6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + | 17| | || | TOTAL (rd. 12 la 17) | 18| | |


| | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 19| | |

| | (rd. 06 + 11 + 18) | | | |


| B.| ACTIVE CIRCULANTE | | | |


| | I. STOCURI | | | |


| | 1. Materii prime si materiale consumabile | 20| | |

| | (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + | | | |
| | 2. Productia in curs de executie (ct. 331 +| 21| | || | 3. Produse finite si marfuri (ct. 345 + | 22| | |


| | 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri | 23| | || | (ct. 4091) | | | |


| | TOTAL (rd. 20 la 23) | 24| | |


| | II. CREANTE | | | |

| | (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o| | | |

| | perioada mai mare de un an trebuie | | | |

| | prezentate separat pentru fiecare element.)| | | |


| | 1. Creante comerciale*26) (ct. 2675* + | 25| | |
| | 2. Sume de incasat de la entitatile | 26| | |

| | afiliate (ct. 451** - 495*) | | | |


| | 3. Sume de incasat de la entitatile de care| 27| | |

| | compania este legata in virtutea | | | |

| | intereselor de participare (ct. 453 - 495*)| | | |


| | 4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + | 28| | |

| | 5. Capital subscris si nevarsat | 29| | |

| | (ct. 456 - 495*) | | | |


| | TOTAL (rd. 25 la 29) | 30| | |


| | III. INVESTITII PE TERMEN SCURT | | | |


| | 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate | 31| | |

| | (ct. 501 - 591) | | | |


| | 2. Alte investitii pe termen scurt | 32| | |

| | (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + | | | || | TOTAL (rd. 31 + 32) | 33| | |


| | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 34| | |

| | (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | | | |


| | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 35| | |

| | (rd. 24 + 30 + 33 + 34) | | | |


| C.| CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)    | 36| | |


| D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O| | | |

| | PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | |


| | 1. Imprumuturi din emisiunea de | 37| | |

| | obligatiuni, prezentandu-se separat | | | |

| | imprumuturile din emisiunea de obligatiuni | | | |

| | convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | | | |


| | 2. Sume datorate institutiilor de credit | 38| | |

| | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + | | | || | 3. Avansuri incasate in contul comenzilor | 39| | |

| | (ct. 419) | | | |


| | 4. Datorii comerciale - furnizori | 40| | |

| | (ct. 401 + 404 + 408) | | | |


| | 5. Efecte de comert de platit | 41| | |

| | (ct. 403 + 405) | | | |


| | 6. Sume datorate entitatilor afiliate | 42| | |

| | (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | | | |


| | 7. Sume datorate entitatilor de care | 43| | |

| | compania este legata in virtutea | | | |

| | intereselor de participare | | | |

| | (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | | | |


| | 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale| 44| | |

| | si datoriile privind asigurarile sociale | | | |

| | (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + | | | |
| | TOTAL (rd. 37 la 44) | 45| | |


| E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE| 46| | |

| | (rd. 35 + 36 - 45 - 62) | | | |


| F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 47| | |

| | (rd. 19 + 46) | | | |


| G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O| | | |

| | PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |1. Imprumuturi din emisiunea de | 48| | |

| | obligatiuni, prezentandu-se separat | | | |

| | imprumuturile din emisiunea de obligatiuni | | | |

| | convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | | | |


| | 2. Sume datorate institutiilor de credit | 49| | |

| | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + | | | || | 3. Avansuri incasate in contul comenzilor | 50| | |

| (ct. 419) | | | |


| | 4. Datorii comerciale - furnizori | 51| | |

| | (ct. 401 + 404 + 408) | | | |


| | 5. Efecte de comert de platit | 52| | |

| | (ct. 403 + 405) | | | |


| | 6. Sume datorate entitatilor afiliate | 53| | |

| | (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451***) | | | |


| | 7. Sume datorate entitatilor de care | 54| | |

| | compania este legata in virtutea | | | |

| | intereselor de participare | | | |

| | (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) | | | |


| | 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale| 55| | |

| | si datoriile privind asigurarile sociale | | | |

| | (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + | | | |
| | TOTAL (rd. 48 la 55) | 56| | |


| H.| PROVIZIOANE | | | |


| | 1. Provizioane pentru pensii si obligatii | 57| | |

| | similare (ct. 1515) | | | |


| | 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 58| | |


| | 3. Alte provizioane | 59| | |

| | (ct. 1511 + 1512 + 1513*27) + 1514 + 1518) | | | |


| | TOTAL (rd. 57 la 59) | 60| | |


| I.| VENITURI IN AVANS    | | | |


| | 1. Subventii pentru investitii | 61| | |

| | (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) | | | |


| | 2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)| 62| | |


| | TOTAL (rd. 61 + 62) | 63| | |


| J.| CAPITAL SI REZERVE | | | |


| | I. CAPITAL | | | |


| | 1. Capital subscris varsat (ct. 1012) | 64| | |


| | 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 65| | |


| | 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 66| | |


| | TOTAL (rd. 64 la 66) | 67| | || | II. PRIME DE CAPITAL | 68| | |

| | (ct. 104) | | | |


| | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 69| | |


| | IV. REZERVE | | | |


| | 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 70| | |


| | 2. Rezerve statutare sau contractuale | 71| | |

| | (ct. 1063) | | | |


| | 3. Rezerve reprezentand surplusul realizat | 72| | |

| | din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | | | |


| | 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 73| | |


| | TOTAL (rd. 70 la 73) | 74| | |


| | Actiuni proprii (ct. 109) | 75| | |


| | Castiguri legate de instrumentele | | | |

| | de capitaluri proprii | 76| | |

| | (ct. 141)____________ _________ |___|____________|____________|

| | Pierderi legate de instrumentele | 77| | | | | de capitaluri proprii | | | |

| |_(ct. 149)____________ _______ __|___|____________|____________|


| | V. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 78| | |

| | REPORTAT(A) (ct. 117) |___________|___| | |

| | | SOLD D | 79| | |


| | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 80| | |

| | EXERCITIULUI FINANCIAR |___________|___| | |

| | (ct. 121) | SOLD D | 81| | |


| | Repartizarea profitului (ct. 129) | 82| | |


| | CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 83| | |

| | (rd. 67 + 68 + 69 + 74 - 75 + 76 - 77 | | | || | Patrimoniul public (ct. 1016) | 84| | |


| | CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84) | 85| | |*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

Acest cont apare la entitatile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, precum si la cele care aplica prevederile pct. 92 (3) din prezentele reglementari.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,


Numele si prenumele _______________ Numele si prenumele _______

Semnatura _____ _______ ______ __________ Calitatea __________________

Semnatura __________________

Stampila unitatii Nr. de inregistrare in

organismul profesional"
Contul de profit si pierdere


Toate elementele de profit si cheltuiala recunoscute intr-o perioada vor fi incluse in profit sau in pierdere, cu exceptia cazului in care un standard sau o interpretare cere contrariul.

In mod normal, toate elementele veniturilor si cheltuielilor recunoscute intr-o perioada sunt incluse in profit sau in pierdere. Aceasta include efectele schimbarilor in estimarile contabile. Totusi, pot exista circumstante cand anumite elemente pot fi excluse din profitul sau pierderea perioadei curente. IAS 8 "Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori" trateaza doua astfel de circumstante: corectarea erorilor si efectul modificarilor in politicile contabile.


Informatiile prezentate in contul de profit si pierdere conform IAS 1"Prezentarea situatiilor financiare"

Contul de profit si pierdere va include, cel putin, elemente-rand care sa prezinte urmatoarele valori pentru perioada:

(d) cedari ale investitiilor;

(e) activitati intrerupte;

(f) stingerea unor litigii; si

(g) alte reluari ale provizioanelor.


Prevederi referitoare la elementele din contul de profit si pierdere


Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

In cazul entitatilor al caror obiect principal de activitate il constituie activitatea de leasing, in cifra de afaceri neta se include si dobanda cuvenita acestor contracte, aferenta perioadei de raportare.


Veniturile si cheltuielile care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale entitatii trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" si "Cheltuieli extraordinare".

Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente ale entitatii si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat.

In intelesul prezentelor reglementari, prin activitati curente se intelege orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte integranta a afacerilor sale, precum si activitatile conexe in care aceasta se angajeaza si care sunt o continuare a primelor activitati mentionate, incidente acestora sau care rezulta din acestea.

Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile curente ale entitatii, se are in vedere, mai degraba, natura elementului sau a tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de entitate, decat frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzactie poate fi extraordinara pentru o entitate, dar nu si pentru o alta, datorita diferentelor dintre activitatile curente ale acelor entitati. De exemplu, pierderile rezultate in urma unui cutremur pot fi calificate de catre o entitate ca element extraordinar.

Exemple de evenimente sau tranzactii ce dau nastere, in general, la elemente extraordinare in cazul majoritatii entitatilor sunt exproprierea activelor, un cutremur sau un alt dezastru natural.


Exercitiul financiar

Precedent

Curent


A

B
Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)

Productia vanduta

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)


Venituri din vanzarea marfurilor

(ct. 707)


Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 766*)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(ct. 7411)Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie

(ct. 711)

Sold C


Sold D


Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata

(ct. 721 + 722)Alte venituri din exploatare

(ct. 758 + 7417)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)


a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

(ct. 601 + 602 - 7412)Alte cheltuieli materiale

(ct. 603 + 604 + 606 + 608)


b) Alte cheltuieli externe

(cu energie si apa)

(ct. 605 - 7413)c) Cheltuieli privind marfurile

(ct. 607)


Cheltuieli cu personalul

(rd. 15+16), din care:


a) Salarii si indemnizatii29

(ct. 641 + 642 - 7414)


b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

(ct. 645 - 7415)


a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20)


a.1) Cheltuieli

(ct. 6811 + 6813)

a.2) Venituri

(ct. 7813)


b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)


b.1) Cheltuieli

(ct. 654 + 6814)


b.2) Venituri

(ct. 754 + 7814)


Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

(ct. 635)


8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

(ct. 658)


Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 666*)
Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31)
- Cheltuieli

(ct. 6812)

- Venituri

(ct. 7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- Profit (rd. 10 - 32)
- Pierdere (rd. 32 - 10)

Venituri din interese de participare

(ct. 7611 + 7613)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

(ct. 763)


- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Venituri din dobanzi

(ct. 766*)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Alte venituri financiare

(ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 35 + 37 + 39 + 41)


Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante

(rd. 44 - 41)


- Cheltuieli

(ct. 686)

- Venituri

(ct. 786)


Cheltuieli privind dobanzile

(ct. 666* - 7418)

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate
Alte cheltuieli financiare

(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

rd. 43 + 46 + 48)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):


- Profit (rd. 42- 49)


- Pierdere (rd. 49 - 42)

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):
- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)


- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)

Venituri extraordinare

(ct. 771)


Cheltuieli extraordinare

(ct. 671)


PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 54 - 55)


- Pierdere (rd. 55 - 54)
VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 58 - 59)


- Pierdere (rd. 59 - 58)

Impozitul pe profit31

(ct. 691)


Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

(ct. 698)PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 60 - 62 - 63)


- Pierdere

(rd. 61 + 62 + 63);

(rd. 62 + 63 - 60)(c) o reconciliere intre valoarea contabila a fiecarei clase de capitaluri contribuite si a fiecarei rezerve la inceputul si sfarsitul perioadei, prezentand distinct fiecare modificare.


Modificarile in capitalurile proprii ale entitatii intre doua date ale bilantului reflecta cresterea sau reducerea activului net in cursul perioadei. Cu exceptia modificarilor rezultate din tranzactiile cu actionarii care actioneaza in calitatea lor de actionari (cum ar fi contributii de capital propriu, rascumpararea instrumentelor de capital propriu care fusesera ale entitatii si dividende) si costurile tranzactiilor legate direct de astfel de tranzactii, modificarea globala a capitalurilor proprii in timpul unei perioade reprezinta veniturile si cheltuielile, inclusiv castigurile si pierderile totale generate de activitatile entitatii pe parcursul acelei perioade (fie ca acele elemente de venituri si cheltuieli sunt recunoscute in profit sau in pierdere, fie direct ca schimbari in capitalurile proprii).


SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de .


- lei -


| Denumirea |Sold la | Cresteri | Reduceri |Sold la |

| elementului |inceputul |_______________|_______________|sfarsitul |

|exercitiului|Total,|prin |Total,|prin |exercitiului|

|financiar |din |transfer|din |transfer|financiar |

| |care | |care | | |


| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


|Capital subscris | | | | | | |


|Patrimoniul regiei | | | | | | |


|Prime de capital | | | | | | |


|Rezerve din | | | | | | |

|reevaluare | | | | | | |


|Rezerve legale | | | | | | |


|Rezerve statutare | | | | | | |

|sau contractuale | | | | | | |


|Rezerve | | | | | | |

|reprezentand | | | | | | |

|surplusul realizat | | | | | | |

|din rezerve din | | | | | | |

|reevaluare | | | | | | |


|Alte rezerve | | | | | | |


|Actiuni proprii | | | | | | |


|Castiguri | | | | | | |

|legate de | | | | | | |

|instrumentele | | | | | | |

|de capitaluri | | | | | | |

|proprii | | | | | | |


|Pierderi | | | | | | |

|legate de | | | | | | |

|instrumentele | | | | | | |

|de capitaluri | | | | | | |

|proprii | | | | | | |


|Rezultatul |Sold| | | | | | |

|reportat | C | | | | | | |

|reprezentand | | | | | | | |

|profitul | | | | | | | |

|nerepartizat |____|____________|______|________|______|________|____________|

|sau |Sold| | | | | | |

|pierderea | D | | | | | | |

|neacoperita | | | | | | | |


|Rezultatul |Sold| | | | | | |

|reportat | C | | | | | | |

|provenit din | | | | | | | |

|adoptarea |____|____________|______|________|______|________|____________|

|pentru prima |Sold| | | | | | |

|data a IAS, | D | | | | | | |

|mai putin | | | | | | | |

IAS 29


|Rezultatul |Sold| | | | | | |

|reportat | C | | | | | | |

|provenit din |____|____________|______|________|______|________|____________|

|corectarea |Sold| | | | | | |

|erorilor | D | | | | | | |

|contabile | | | | | | | |


|Rezultatul |Sold| | | | | | |

|reportat | C | | | | | | |

|provenit din | | | | | | | |

|trecerea la | | | | | | | |

|aplicarea | | | | | | | |

|Reglementarilor|____| | | | | | |

|contabile |Sold| | | | | | |

|conforme cu | D | | | | | | |

|Directiva a | | | | | | | |

|patra a | | | | | | | |

|Comunitatilor | | | | | | | |

|Economice | | | | | | | |

|Europene | | | | | | | |


|Profitul sau |Sold| | | | | | |

|pierderea | C | | | | | | |

|exercitiului |____|____________|______|________|______|________|____________|

|financiar |Sold| | | | | | |

| | D | | | | | | |


|Repartizarea | | | | | | | |

|profitului | | | | | | | |


|Total | | | | | | | |

|capitaluri | | | | | | | |

|proprii | | | | | | | |*32) Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont.


ADMINISTRATOR, INTOCMIT,


Numele si prenumele _______________ Numele si prenumele _______

Semnatura _____ _______ ______ __________ Calitatea __________________

Semnatura __________________

Stampila unitatii Nr. de inregistrare in

organismul profesional"


NOTA 1:

Prezentarile cifrice, cuprinse in situatia prezentata mai sus, trebuie sa fie insotite de informatii referitoare la:

- natura modificarilor;

- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;

- natura si scopul pentru care au fost constituite rezervele;

- orice alte informatii semnificative.NOTA 2:

Modificarile capitalului propriu se prezinta pentru cele doua exercitii financiare, precedent si curent.


Structura conform IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare":

Notele la situatiile financiare vor fi prezentate, pe cat posibil, intr-un mod sistematic. Fiecare element din bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie vor face trimitere la toate informatiile aferente din note.

Notele sunt in mod normal prezentate in urmatoarea ordine, care ajuta utilizatorii sa inteleaga situatiile financiare si sa le comparare cu situatiile financiare ale altor entitati:

(a) o declaratie a conformitatii cu IFRS-urile;

(i) datorii contingente si angajamente contractuale nerecunoscute; si

(ii) informatii nefinanciare, de exemplu, obiectivele si politicile gestionarii riscului financiar al entitatii.


Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situatiile financiare anuale si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare. Pentru elementele incluse in situatiile financiare anuale care sunt sau au fost initial exprimate in moneda straina (valuta), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima in moneda nationala.


Denumirea elementului de imobilizare*)

Valoarea bruta**)

Ajustari de valoare***)

(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la inceputul exercitiului financiar

Cresteri****)

Cedari,

transferuri

si alte

reduceri

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

Sold la inceputul exercitiului financiar

Ajustari

inregistrate in cursul

exercitiului financiar

Reduceri

sau

reluari

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

- lei -

Denumirea provizionului*)

Sold la inceputul exercitiului financiar

Transferuri**)

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

in cont

din cont

- lei -

Denumirea indicatorului

Exercitiul financiar

Precedent

Curent
1. Cifra de afaceri neta2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)3. Cheltuielile activitatii de baza4. Cheltuielile activitatilor auxiliare5. Cheltuielile indirecte de productie6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)7. Cheltuielile de desfacere8. Cheltuieli generale de administratie9. Alte venituri din exploatare10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilorAnaliza structurii patrimoniale a intreprinderii


La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite portivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii analitic Colaboratori persoane fizice

Pentru Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2006, pe coloana aferenta exercitiului financiar precedent (2005), entitatile care au aplicat OMFP 94/2001 vor inscrie la acest rand si rulajul contului 7815 "Venituri din fondul comercial negativ".
loading...
Document Info


Accesari: 2158
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )