Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Activitatea financiara a agentilor economici

economie


Argument


Activitatea financiara a agentilor economici surprinde derularea relatiilor financiare de capital, organizarea si asigurarea circuitului lichiditatilor si disponibilului în conturile bancare, emiterea, cumpararea, vânzarea si rascumpararea hârtiilor de valoare, angajarea si plasarea titlurilor de împrumuturi si altele. Aceasta activitate angajeaza diverse categorii de cheltuieli si genereaza venituri financiare.Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor financiare se subordoneaza obiectivului fundamental al contabilitatii, de a furniza informatii în masura sa asigure o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Adevarul, în sensul de imagine fidela vizeaza capacitatea si obligatia documentelor contabile de sinteza (bilantul, contul de profit si pierdere si anexa la bilant), de a furniza o informatie reala si onesta asupra performantelor întreprinderii. Un asemenea adevar este simultan un adevar “reflectare” si un adevar “observare” directa a rezultatului si adevar prelucrare a informatiei de intrare asigurata prin observare.

Cele trei clisee importante prin care este redata imaginea fidela sunt bilantul situatiei patrimoniale, contul de profit si pierdere si notele explicative.

Prin conducerea corecta a contabilitatii cheltuielilor si veniturilor se asigura acest deziderat.

Prin compararea veniturilor cu cheltuielile se degaja informatia privitoare la rezultat. Rezultatul favorabil (profit) este însasi ratiunea de a exista a fiecarei firme. Chiar daca activitatea financiara nu este o activitate de baza, rezultatul ei influenteaza rezultatul global al firmei.

Lucrarea se structureaza în trei capitole:

Capitolul I în care se face prezentarea generala a S.C. “MOBEX” S.R.L. pe care se axeaza studiul de caz;

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor financiare;

Studiul de caz privind cheltuielile si veniturile financiare la o societate comerciala


Capitolul I Prezentarea S.C. “MOBEX” S.R.L. Constanta
1.1. Date generale privind S.C. “MOBEX” S.R.L.Constanta


Societatea comerciala S.C. “MOBEX” S.R.L.Constanta a luat fiinta în anul 1998 ca persoana juridica româna cu raspundere limitata. Îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române în vigoare si cu prevederile statutului si contractului de societate, începând cu data înscrierii în Registrul Comertului.

Obligatiile sociale ale firmei sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii fiind raspunzatori în cadrul societatii numai în limita aporturilor sociale. Sediul societatii este în Constanta, str. Merisor nr. 26 si va putea fi mutat la o alta adresa prin hotarârea adunarii generale a asociatilor. Societatea va putea înfiinta sucursale, filiale si puncte de lucru în alte localitati din tara si în strainatate.

Durata de functionare a societatii este nelimitata de la data înmatricularii în Registrul Comertului. Societatea se constituie în scop lucrativ.

Obiectul principal de activitate este prelucrarea lemnului:

productia mobilierului pentru birou si a altor tipuri de mobilier

Capitalul social subscris este de 2.000.000 lei si a fost varsat

integral la constituire. Capitalul social este divizat în parti sociale a câte 200.000 lei fiecare. Pentru fiecare parte sociala asociatii vor primi certificate de proprietate înregistrate si numerotate astfel:

Ion Marian din 5 (cinci) parti sociale reprezentând 50% din capitalul social, certificate si înseriate de la 1 la 5;

Muresan Angela cu 1.000.000 lei în numerar, reprezentând 50% din capitalul social total 22422k1013w , revenindu-i 5 parti sociale certificate si numerotate de la 6 la 10

Circulatia partilor sociale se face în conformitate cu normele legale.

Marirea capitalului social se poate realiza pe baza hotarârii adunarii

generale a asociatilor prin crearea de noi parti sociale.

Reducerea capitalului social se va hotarî de catre adunarea generala a asociatilor si se va pune în aplicare numai dupa trecerea a doua luni din ziua în care hotarârea a fost publicata în Monitorul Oficial. Reducerea capitalului social nu va putea fi efectuata sub nivelul minim stabilit de lege – 2.000.000 lei, îndicându-se motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.


1.2. Organizarea S.C. “MOBEX” S.R.L.Constanta. Organigrama


Hotarârile asociatilor se iau în adunarea generala care are urmatoarele obligatii principale:

sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;

sa desemneze administratorii;

sa decida urmarirea administratorilor pentru daunele pricinuite societatii;

sa modifice actul constitutiv (contract si statut societate)

Societatea este administrata de catre asociata Muresan Angela care

trebuie sa tina un registru al asociatilor în care se vor scrie: numele si prenumele, domiciliul (fiind persoane fizice) fiecarui asociat, partea lor din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea. Muresan Angela, ca administrator raspunde personal de nerespectarea prevederilor anterioare.

Registrul poate fi cercetat de celalalt asociat precum si de creditorii firmei.

Dintre atributiile administratorului se numara:

stabilirea îndatoririlor si responsabilitatilor personalului societatii comerciale pe compartimente;

stabilirea tacticii si strategiei de marketing;

întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli pe anul urmator si verifica executarea celui din anul curent;

prezinta dari de seama asupra activitatii desfasurate

Directorul general este desemnat de catre administrator si este

asociatul firmei.

În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii si raporteaza despre principalele masuri si hotarâri luate în sedintele adunarii generale ale asociatilor.

Directorul general îi are în subordine pe directorul economic si inginerul sef.

Directorul general are ca principale atributii:

propune adminstratorului spre aprobare numirea directorului economic;

negociaza si semneaza contracte individuale de munca ale personalului unitatii;

stabileste relatiile functionale si de cooperare în structura organizatorica aprobata;

aproba premiile, ajutoarele materiale si sporurile salariale potrivit legii si contractului individual de munca;

rezolva în limitele competentelor legale cererile si sesizarile salariatilor societatii;

surprinde cele mai importante aspecte ale contabilitatii cheltuielilor si veniturilor financiare din punct de vedere teoretic si metodologic si cuprinde:

a.      delimitari privind cheltuielile si veniturile financiare care descriu particularitatile si spetele concrete sub care se întâlnesc aceste structuri;

b.     prezentarea conturilor prin care se conduce contabilitatea cheltuielilor si veniturilor financiare subliniind:

o       continutul economic;

o       functia contabila;

o       conturile corespondente;

o       modul specific de functionare

Capitolul III este o modesta încercare de a evidentia câteva dintre

operatiile care genereaza cheltuielile si veniturile financiare în contabilitatea societatii comerciale “MOBEX” S.R.L.

Importanta temei rezida în modul în care rezultatul financiar concura la obtinerea de profit sau pierdere într-o firma.

c.     reflectarea suitei de înregistrari generice specifice contabilitatii activitatii finaciare

Directorul general coordoneaza întreaga activitate a societatii

comerciale, aduce la îndeplinire hotarârile adunarii generale a societatii si rezolva orice alta problema stabilita de administrator; duce la îndeplinire contractul de management încheiat.

Directorul economic este desemnat de catre directorul general si coordoneaza activitatea comerciala a societatii.

În subordinea sa se afla urmatoarele birouri:

Biroul contabilitate – care conduce evidenta contabila potrivit Legii Contabilitatii, întocmeste bilantul anual conform normelor metodologice elaborate de M.F.P. (Ministerul Finantelor Publice);

Biroul aprovizionare desfacere – se ocupa cu aprovizionarea de

bunuri si servicii si cu comercializarea produselor finite obtinute.

Inginerul sef are în subordine sectia de productie cu lucratorii

specializati în prelucrarea lemnului.


1.3. Norme de protectia muncii

În planurile de masuri se înscriu masuri cu caracter de protectie a muncii, conform nomenclatoarelor elaborate de organele centrale si locale de stat, cu avizul Ministerului Muncii, pe baza “nomenclatorului cadru” anexa la hotarârea mentionata.


Masurile de protecte a muncii se refera la:

I – Tehnica securitatii, în care se înscriu lucrari, mijloace si masuri cu caracter general (de exemplu: balustrade, ecrane de protectie, împrejmuiri, vopsire în culori conventionale etc) sau cu caracter specific (de exemplu: instalatii de legare la pamânt etc);

II – Ventilare de protectie a muncii – lucrari, mijloace si masuri cu caracter general sau cu caracter specific;

III – Masuri igienico-sanitare;

IV – Materiale igienico-sanitare;

V – Echipament de protectie;

VI – Echipament de lucru;

VII – Alimentatie speciala pentru cresterea rezistentei organismului;

VIII – Cercetari si proiectari privind protectia muncii;

IX – Propaganda si instructajul de protectie a muncii

Fondurile necesare realizarii masurilor de protectie a muncii introduse în planul de masuri si grupate în cele doua capitole se prevad, dupa caz, în planul de investitii, în cheltuielile de productie sau de circulatie sau în planul de cheltuieli bugetare.

Criteriile de stabilire a masurilor de protectie a muncii care se introduc în planul de masuri decurg din:

normele republicane si departamentale, precum si din instructiunile proprii de protectie a muncii specifice locurilor de munca;

extrasele de masuri pentru protectia muncii din proiectele de executie a lucrarilor;

procesele-verbale de control si procesele-verbale de cercetare a accidentelor de munca;

ordinele date de forurile superioare si hotarârile luate în sedintele de analiza privind realizarile planului de productie;

contractul colectiv de munca, sesizarile si propunerile oamenilor muncii;

procesele-verbale ale constiuirilor de productie si ale adunarilor sindicale;

situatii provocate de împrejurari neasteptate si neprevazute care impun masuri de protectie a muncii etc

Realizarile prevazute în planurile de masuri se raporteaza, pe baza

celor noua grupe enumerate, organelor stabilite prin reglementarile în vigoare.


Accidentele de munca

Definitia accidentelor de munca este precizata în “H.C.M. nr. 2896 din 22.12.1966” si în “Instructiunile nr. 50 din 05.01.1967” elaborate de Ministerul Muncii si de Ministerul Sanatatii pentru aplicarea acestei hotarâri, în care se expune si modul de declarare, cercetare si evidenta a lor (cu anexa “tabloul bolilornprofesionale declarabile”).

Prin accident de munca se întelege vatamarea violenta a organismului sau intoxicatia acuta profesionala, care au loc în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin o zi, invaliditate sau deces.

Un accident este considerat de munca, daca, corespunzator acestei definitii, a fost suferit de un muncitor, potrivit atributiilor ce-i revin, la locul de munca, pe teritoriul în care întreprinderea îsi exercita obiectivul activitatii sale. Se considera accident de munca si accidentele survenite înainte de începerea lucrului sau dupa terminarea lucrului, daca angajatul se afla în incinta unitatii în care lucreaza, la locul sau de munca, sau la alt loc de munca pentru interese legate de serviciu, precum si cele survenite în timpul pauzelor care au loc în desfasurarea programului de munca. De asemenea, se considera accidente de munca si accidentele survenite în timpul si din cauza îndeplinirii sarcinilor de stat sau obstesti.

Nu se considera accident de munca, accidentul datorat unei actiuni nelegate de procesul de munca (batai, farse între muncitori, crize cardiace etc).


Mijloace individuale de protectie

Echipamentul de protectie si echipamentul de lucru se acorda personalului muncitor în conditiile stabilite prin “Normativul republican pentru acordarea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru”.

Prin echipament de protectie se înteleg efectele de îmbracaminte si obiecte care sunt destinate a feri pe muncitori de accidente sau de îmbolnaviri profesionale în timpul activitatii pe care acestia o desfasoara în conditii care pot avea urmari daunatoare asupra integritatii corporale, a sanatatii sau a vietii lor.

Prin echipament de lucru se întelege echipamentul ce se acorda angajatilor care lucreaza în conditii ce determina o uzura accentuata a îmbracamintei personale.

Capitolul II Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor financiare la S.C. „MOBEX” S.R.L.


2.1. Delimitari privind cheltuielile si veniturile agentului economic

În teoria si practica contabila mondiala s-au conturat cel putin doua conceptii generale privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor în cadrul celor doua sisteme generale de contabilitate, si anume sistemul cu un singur circuit (monist) si cel cu dublu circuit (dualist).

Sistemul de contabilitate cu un singur circuit reflecta cheltuielile si veniturile pe baza urmatoarei relatii:

Cheltuieli ± Rezultat = Venituri

În aceasta conceptie, sunt considerate cheltuieli numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale. Justificarea excluderii are la baza interdictia impusa unitatilor economice de a organiza, desfasura si practica tranzactii financiare si de a nu se reorganiza si reprofila pe baze economice, ci numai pe baza dispozitiilor administrative.

Sistemul de contabilitate în dublu circuit, specific tarilor cu economie de piata, prin cele doua componente ale sale – contabilitatea finaciara si contabilitatea de gestiune – reflecta cheltuielile si veniturile în mod diferit.

Contabilitatea financiara evidentiaza cheltuielile si veniturile dupa natura, în momentul angajarii lor.

Organizarea contabilitatii presupune individualizarea si reflectarea cheltuielilor în faza de angajare si consum si a veniturilor în momentul transferarii dreptului de proprietate, deci a livrarii sau facturarii catre client.

Contabilitatea de gestiune înregistreaza cheltuielile pe destinatii prin colectarea si repartizarea lor pe obiect de activitate pentru calculul costului produselor, serviciilor, activitatilor si functiilor.

Dupa natura lor, cheltuielile si veniturile sunt:

de exploatare, evidentiate cu ajutorul conturilor din grupele de la 60 la 65 (inclusiv)/70 la 75 (inclusive);

financiare, evidentiate cu ajutorul conturilor din grupa 66/76;

extraordinare, evidentiate cu ajutorul conturilor din grupa 67.

Pentru reprezentarea cheltuielilor si veniturilor se porneste de la

caracterul de proces al activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate.

Ocazionarea cheltuielilor si crearea veniturilor se deruleaza în mai multe etape succesive sau simultane de timp. Procesual, cheltuielile se delimiteaza în cele patru momente: angajarea, consumul, platile, imputarea.

Angajarea are loc în momentul în care se contracteaza obligatia baneasca generatoare de plati sau consumatoare de resurse.

Consumul este specific utilizarii efective sau “sacrificarii” resurselor în scopul satisfacerii unor nevoi productive sau neproductive, dupa caz.

Platile constau în achitatrea unei sume de bani ca echivalent în cadrul relatiilor financiare.

Imputarea reprezinta momentul în care cheltuielile sunt decontate sau repartizate asupra rezultatelor obtinute.

În cadrul procesului de creare a veniturilor se delimiteaza patru momente: productia, facturarea sau vânzarea pe credit comercial, încasarea si încorporarea în rezultate.

Productia este momentul crearii rezultatului ca produs al activitatilor consumatoare de resurse.

Facturarea sau vânzarea pe credit consta în transferarea dreptului de proprietate de la vânzator la client.

Încasarea reprezinta etapa în care rezultatul vândut se transforma în bani.

Încorporarea este o etapa strict contabila prin care veniturile sunt înglobate în rezultate pentru a absorbi cheltuielile corespondente.

Respectând principiul independentei exercitiilor, toate operatiile care determina cheltuieli si venituri sunt înregistrate în momentul generarii sau angajarii lor, corespunzator organizarii contabilitatii de angajamente (accural accounting).


2.2. Delimitari privind cheltuielile si veniturile financiare

2.2.1. Cheltuieli financiare

Activitatea financiara a agentilor economici cuprinde: derularea relatiilor financiare de capital; organizarea si asigurarea circuitului lichiditatilor si disponibilului în conturile bancare; emiterea, cumpararea, vânzarea si rascumpararea hârtiilor de valoare; angajarea si plasarea titlurilor de împrumut si altele. Aceasta activitate angajeaza diverse categorii de cheltuieli financiare care se refera la:

pierderi din creante legate de participatii;

cheltuieli privind investitiile financiare cedate

cheltuieli din diferente de curs valutar;

cheltuieli privind sconturile acordate;

alte cheltuieli financiare


Pierderi din creante legate de participatii

În practica economica de piata, adeseori societatile “mama” îsi ajuta societatile “fiica” cu împrumuturi pe termen mijlociu si lung în vederea redresarii situatiei economico-financiare deficitare a acestora din urma. În acest fel, societatea comerciala “mama” dobândeste drepturi de creanta asupra societatii comerciale “fiice”.

Situatia financiara a societatii “fiice” poate evolua spre faliment, iar societatea “mama” nu-si mai poate recupera ajutoarele financiare acordate si eventualele dobânzi aferente. În acest caz, în limita prevederilor legale, societatea comerciala “mama” poate include pierderi din aceste creante legate de participatii în cheltuielile financiare.


Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

În dorinta de a face plasamente financiare pe termen scurt în scop speculativ, agentul economic achizitioneaza titluri de plasament (actiuni, obligatiuni si alte titluri asimilate).

Aceste titluri sunt de regula, negociabile la bursa, asigurând pentru detinator lichiditatea si securitatea tranzactiiilor.

Daca firma nu va putea vinde titlurile nici macar la valoarea (pretul) lor de achizitie, ea va înregistra din aceste operatii o pierdere. Diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune (vânzare) al acestora reprezinta pentru societatea comerciala cheltuieli financiare din cedarea investitiilor financiare.


Cheltuieli din diferente de curs valutar

Dupa cum se stie, evidenta operatiilor de import-export se tine în lei, dar decontarile efective ale acestor operatii se fac în devize. Cursurile valutare ale valutei straine fata de moneda tarii noastre fluctueaza si pot aparea diferente între cursul valutar de la data înregistrarii operatiei în contabilitate si cursul de la data decontarii.

Din aceste fluctuatii ale cursului valutar pot aparea diferente nefavorabile de curs valutar care genereaza cheltuieli financiare.

Diferentele nefavorabile de curs valutar apar în situatiile în care:

ca urmare a lichidarii creantelor în valuta în cazul în care valoarea contabila de intrare din momentul derularii este mai mare decât valoarea acestora la cursul zilei în momentul încasarii creantelor (cursul valutar scade);

ca urmare a lichidarii (platii) obligatiilor în valuta, în cazul în care valoarea contabila de intrare din momentul derularii lor este mai mica decât valoarea acestora la cursul zilei din momentul platii obligatiei (cursul valutar creste)


Cheltueilile privind dobânzile

În totalul patrimoniului detinut de un agent economic, capitalurile împrumutate si datoriile asimilate pot ocupa ponderi relativ ridicate. În aceasta situatie, agentul economic beneficiar al împrumuturilor si datoriilor asimilate se va afla în postura de platitor de dobânzi, sau pentru el reprezinta cheltuieli financiare.

Marimea acestor cheltuieli este influentata de felul dobânzii (simpla sau compusa), masura creditului si durata de rambursare.

Dobânzile în cauza afecteaza cheltuielile financiare ale exercitiului la care se refera, indiferent daca se platesc în acelasi exercitiu sau în perioadele urmatoare.


Cheltuieli privind sconturile acordate

În cadrul relatiilor de decontare cu clientii, agentii economici acorda sconturi (reduceri financiare) acelora care fac decontarea creantelor înainte de termen. Marimea scontului este influentata de valoarea nominala a creantei, timpul în zile de devansare a încasarii si rata scontului. Pentru unitatile care le acorda, sconturile reprezinta o cheltuiala financiara.
Alte cheltuieli financiare

În aceasta categorie sunt incluse cheltuielile financiare care nu se regasesc într-una dintre categoriile prezentate mai sus.


Cheltuieli financiare cu amortizarile si provizioanele

În categoria cheltuielilor financiare sunt incluse si cele cu înregistrarea amortizarilor si constituirea provizioanelor de natura financiara:

provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

cheltuieli financiare privind amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor;

provizioanle pentru deprecierea imobilizarilor financiare si a altor active de natura financiara


2.2.2. Veniturile financiare

Activitatea financiara angajeaza cheltuieli si genereaza venituri.

Veniturile sunt reprezentate de totalitatea operatiilor economice care afecteaza patrimoniul întreprinderii prin marirea activului, daca se fac încasari în numerar ori daca se înregistreaza în prealabil creantele asupra obligatiilor sau prin micsorarea unor elemente de pasiv reprezentate de diminuarea provizioanelor, daca acestea ramân fara obiect, integral sau partial.

Veniturile financiare cuprind:

venituri din imobilizari financiare;

venituri din investitii financiare pe termen scurt;

venituri din creante imobilizate;

venituri din investitii financiare cedate;

venituri din diferente de curs valutar;

venituri din dobânzi;

venituri din sconturi obtinute;

alte venituri financiare.


Veniturile din imobilizari financiare

Imobilizarile financiare constau în detinerea de catre agentul economic de titluri de participare ce reprezinta drepturi sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare la capitalul social al altor societati comerciale.

Titlurile de participare asigura unitatii patrimoniale detinatoare:

exercitarea unui control sau a unei influente notabile în luarea deciziilor de importanta majora ale societatilor comerciale emitente;

realizarea unui profit sub forma de dividende, care se stabilesc la sfârsitul exercitiului financiar din rezultatul curent net.

Dividendele aferente titlurilor de participare cuvenite unitatilor

economice care detin astfel de titluri reprezinta venituri financiare.


Venituri din investitii financiare pe termen scurt

În categoria investitiilor financiare pe termen scurt sunt incluse titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu pentru care unitatile economice care le detin beneficiaza de dividende anuale. Dividendele aferente acestor imobilizari reprezinta pentru societatea care le detine venituri financiare.


Veniturile din creante imobilizate

Asa cum s-a mai aratat, în categoria creantelor imobilizate se includ creantele legate de participatii, împrumuturi acordate pe termen lung si alte creante.

Ele reprezinta valori date temporar altor persoane fizice sau juridice cu scopul de a obtine venituri financiare sub forma de dobânzi sau sub alta forma.


Veniturile din investitii financiare cedate

Prin vânzarea la bursa a investitiilor financiare la preturi de vânzare mai mari decât valoarea lor de achizitie, agentii economici realizeaza venituri financiare. Ele constau din diferenta favorabila dintre pretul de cesiune (vânzare) a investitiilor financiare (actiuni, obligatiuni si alte titluri asimilate) si valoarea lor contabila.


Veniturile din diferente de curs valutar

Diferentele favorabile de curs valutar genereaza venituri financiare care pot aparea în urmatoarele situatii:

ca umarea a lichidarii (platii) obligatiilor (datoriilor) în valuta, în cazul în care valoarea contabila de intrare din momentul derularii lor este mai mica decât valoarea acestora la cursul zilei din momentul platii obligatiei, deci în situatia în care cursul valutar scade;

ca urmare a lichidarii (încasarii) creantelor în valuta, în cazul în care valoarea contabila de intrare din momentul derularii lor este mai mica decât valoarea acestora la cursul zilei din momentul încasarii creantei, deci în situatia în care cursul valutar creste;

la închiderea exercitiului financiar când disponibilitatile în devize se evalueaza la cursul de schimb în vigoare la acea data si când cursul valutar al acestora creste fata de cel existent la momentul aparitiei disponibilitatilor


Veniturile din dobânzi

Daca agentii economici care au contractat împrumuturi sau au datorii asimilate platesc pentru ele dobânzi, ce reprezinta cheltuieli financiare, în situtia în care acorda împrumuturi beneficiaza de dobânzi ce se considera venituri financiare; de asemenea, se obtin dobânzi si pentru disponibilitatile din conturile bancare


Venituri din sconturi acordate

În cadrul relatiilor de decontare dintre agentii economici, acestia pot intra în posesia mijloacelor banesti mai repede decât scadenta stabilita sau pot plati mai repede unele datorii.

Atunci când un agent economic încaseaza o creanta mai repede decât termenul stabilit, el va acorda un scont clientilor, care se va considera o cheltuiala financiara.

Cleintul care va plati suma respectiva înaninte de termenul stabilit va beneficia de un scont, care se va considera venit financiar


Alte venituri financiare

Alte venituri financiare sunt toate veniturile de natura financiara care nu se pot înregistra în celelalte conturi de venituri financiare prezentate.


Venituri financiare din provizioane

Veniturile financiare din provizioane sunt formate din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, a celor privind deprecierea imobilizarilor financiare, a creantelor (decontarilor în cadrul grupului si cu asociatii) si a titlurilor de plasament.


2.3. Prezentarea sistemului de conturi utilizate pentru reflectarea în contabilitate a cheltuielilor si veniturilor financiare

2.3.1. Pentru reflectarea în contabilitate a cheltuielilor financiare sunt utilizate conturile din grupa 66 “cheltuieli financiare”, care se caracterizeaza astfel:

dupa continutul economic, sunt conturi de cheltuieli financiare;

dupa functia contabila sunt monofunctionale, asimilate conturilor de activ;

se debiteaza în cursul lunii în momentul ocazionarii cheltuielilor financiare de diverse spete;

se crediteaza la sfârsitul lunii prin trecerea cheltuielilor financiare asupra contului 121 “Profit si pierderi”;

nu prezinta sold la sfârsitul lunii (se “soldeaza” sau “se echilibreaza”) închizându-se prin contul 121 “Profit si pierdere” . Din grupa 66 “cheltuieli financiare” fac parte conturile:


Contul 663 “Pierderi din creante legate de participatii”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante imobilizate.

În debitul contului 663 “Pierderi din creante legate de participatii” se înregistreaza:

valoarea pierderilor din creante imobilizate (267).


Contul 664 “Cheltuieli privind investitiile financiare cedate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind investitiile financiare cedate.

În debitul contului 664 “Cheltuieli privind investitiile financiare cedate” se înregistreaza:

valoarea imobilizarilor financiare, cedate sau scoase din activ (261, 262, 263, 265);

diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul de cesiune (501, 502, 503, 506, 508);

se crediteaza la sfârsitul lunii prin trecerea asupra contului 121.


Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar.

În debitul contului 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” se înregistreaza:

diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma încasarii creantelor în valuta (512, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461);

diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitarii datoriilor în valuta (512, 531, 541);

diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor în valuta la încheierea exercitiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 401, 403, 404, 405, 419, 451, 452, 455, 462);

diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la încheierea exercitiului financiar a disponibilitatilor bancare în valuta, disponibilitatilor în valuta existente în casierie, precum si a altor valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valuta, acreditive si depozite pe termen scurt în valuta (512, 531, 508, 541, 542);

diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor pe termen scurt, a acreditivelor si avansurilor de trezorerie în valuta (508, 541, 542).


Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobânzile.

În debitul contului 666 “Cheltuieli privind dobânzile” se înregistreaza:

valoarea dobânzilor datorate, afrerente împrumuturilor si datoriilor asimilate (168);

valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor încasate de la societati din grup (451);

valoarea dobânzilor cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate (455);

valoarea dobanzilor repartizate pe cheltueili pentru operatiunile de cumparare cu plata în rate (471);

valoarea dobânzilor platite, aferente creditelor acordate de banci în conturile curente (512);

valoarea dobânzilor aferente crreditelor bancare pe termen scurt (518, 519).


Contul 667 “Cheltuieli privind sconturile”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind sconturile acordate clientilor, debitorilor sau bancilor.

În debitul contului 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate” se înregistreaza:

valoarea sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau bancilor (411, 461, 512).


Contul 668 “Alte cheltuieli financiare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din aceasta grupa.

Contul 668 “Alte cheltuieli financiare” functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 66 “Cheltueili financiare”.


Contul 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare cu amortizarile si provizioanele.

În debitul contului 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele” se înregistreaza:

valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor amortizate (169);

valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296);

valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari din cadrul grupului sau cu asociatii (495);

valoarea provizioanelor privind deprecierea investitiilor pe termen scurt (591, 592, 593, 595, 596, 598).2.3.2. Conturi de venituri financiare

Pentru reflectarea în contabilitate a veniturilor financiare se utilizeaza conturile din grupa 76 „Venituri financiare”. Acestea se caracterizeaza astfel:

dupa continutul economic sunt conturi de venituri financiare;

dupa functia contabila sunt conturi monofunctionale asimilate conturilor de pasiv;

se crediteaza în cursul lunii în momentul generarii veniturilor financiare;

se debiteaza la sfârsitul lunii prin trecerea asupra contului de profit si pierdere (credit 121);

la sfârsitul lunii nu prezinta sold (se includ prin contul 121)

Sistemul de conturi specific veniturilor financiare cuprinde

urmatoarele conturi sintetice de gradul I:

761 „Venituri din imobilizari financiare”;

762”Venituri din investitii financiare pe termen scurt”

763 „Venituri din creante imobilizate ”;

764 „Venituri din investitii financiare cedate”;

765 „Venituri din diferente de curs valutar”;

766 „Venituri din dobânzi”;

768 „Alte venituri financiare”

786”Venituri din provizioane”


Contul 761 „Venituri din imobilizari financiare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din imobilizari

financiare (titluri de participare, interese de participare si alte titluri imobilizate).

În creditul 761 „Venituri din imobilizari financiare” se înregistreaza:

dividendele aferente titlurilor imobilizate (451, 452, 461, 512);

valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a reinvestirii dividendelor (261, 262, 263, 265).


Contul 762 „Venituri din investitii financiare pe termen scurt”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din imobilizari

financiare pe termen scurt.

În creditul contului 762 „Venituri din investitii financiare pe termen scurt” se înregistreaza:

dividendele aferente investitiilor financiare pe termen scurt (451, 452, 461, 512);

Contul 763 „Venituri din creante imobilizate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate.

În creditul contului 763 „Venituri din creante imobilizate” se înregistreaza:

dobânda aferenta creantelor imobilizate cedate (267, 512).


Contul 764 „Venituri din investitii financiare cedate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor nete rezultate

din vânzarea titlurilor de plasament.

În creditul contului 764 „Venituri din investitii financiare cedate” se înregistreaza:

pretul de vânzare al imobilizarilor (451, 452, 461);

câstigul rezultat din vânzarea investitiilor financiare pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decât valoarea contabila (461, 512).


Contul 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar.

În creditul contului 765 „Venituri din diferente de curs valutar” se înregistreaza:

diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la încasarea creantelor în valuta (512, 531);

diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creantelor în valuta la închiderea exercitiului financiar (267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461);

diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor în valuta (161, 162, 166, 167, 168, 401, 403, 404, 405, 419, 451, 452, 455, 462);

diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea la încheierea exercitiului financiar a disponibilitatilor în valuta, existente în casierie sau în conturi la banci, precum si a altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat în valuta, acreditive si depozite pe termen scurt în valuta (512, 531, 508, 541, 542).


Contul 766 „Venituri si dobânzi”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din

dobânzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare (inclusiv cele pentru investitii), pentru împrumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit.

În creditul contului 766 „Venituri din dobânzi” se înregistreaza:

dobânzile aferente creantelor imobilizate (267, 512);

dobânzile cuvenite, aferente împrumuturilor acordate în cadrul grupului (451, 452);

dobânzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi (461);

dobânzile primite, aferente disponibilitatilor aflate în conturi curente (512);

dobânzile de primit aferente disponibilitatilor aflate în conturi curente (518);

dobânzi încasate în avans care se fac venituri ale perioadei curente (472).


Contul 767 „Venituri din sconturi obtinute”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sconturile

obtinute de la furnizori si alti creditori.

În creditul contului 767 „Venituri din sconturi obtinute” se înregistreaza:

valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512).

Contul 768 „Alte venituri financiare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare,

altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din aceasta grupa.

Contul 768 „Alte venituri financiare” functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 76 „Venituri financiare”.


Contul 786 „Venituri financiare din provizioane”

În creditul contului se înregistreaza în cursul lunii:

sumele reprezentând anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (151);

sumele reprezentând anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296);

sumele reprezentând anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor – decontari în cadrul grupului si cu asociatii (496);

sumele reprezentând anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament (590).2.4. Înregistrari generice privind contabilitatea cheltuielilor si veniturilor financiare

2.4.1. Înregistrari generice specifice cheltuielilor financiare


- înregistrarea pierderilor din creante imobilizate:


„Pierderi din creante „Creante imobilizate”

legate de participatii”


- înregistrarea diferentelor nefavorabile dintre valoarea contabila a titlului de plasament si pretul de cesiune:


„Cheltuieli privind 501

investitiile financiare „Investitii financiare pe termen scurt

cedate” la societati din cadrul grupului”


„Actiuni proprii”


„Actiuni”


„Obligatiuni”


„Alte investitii financiare pe termen

scurt si creante asimilate”- înregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidarii creantelor în devize:


„Cheltuieli din diferente 267

de curs valutar” „Creante imobilizate”


„Furnizori - debitori”


„Clienti”


„Efecte de primit”


„Clienti - facturi de întocmit”


„Decontari în cadrul grupului”


„Asociati – conturi curente”


„Decontari cu asociatii privind capitalul”


„Debitori diversi”


„Conturi curente la banci”


- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor bancare în devize, sau a celor existente în casierie precum si existentului în conturile de acreditive în devize:


„Cheltuieli din diferente 512

de curs valutar” „Conturi curente la banci”


„Casa”


„Acreditive”


„Avansuri de trezorerie”


- dobânzile datorate, aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate:


„Cheltuieli privind „Dobânzi aferente împrumuturilor

dobânzile” si datoriilor asimilate”- dobânzile datorate, aferente împrumuturilor încasate în cadrul grupului:


„Cheltuieli privind „Decontari în

dobânzile” cadrul grupului”


- valoarea dobânzilor cuvenite asociatilor pentru disponibilitatile depuse la unitate:


„Cheltuieli privind „Asociati – conturi

dobânzile” curente”


- valoarea dobânzilor platite aferente creditelor acordate de banci în conturile curente:


„Cheltuieli privind „Conturi curente

dobânzile” la banci”


- valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt:


„Cheltuieli privind 518

dobânzile” „Dobânzi”


„Credite bancare pe termen scurt”


- valoarea sconturilor acordate clientilor, debitorilor sau bancilor:


„Cheltuieli privind 411

sconturile acordate” „Clienti”


„Debitori diversi”


„Conturi curente la banci”- valoarea altor cheltuieli achitate din contul curent:


„Alte cheltuieli „Conturi curente

financiare” la banci”

- valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli când acestea privesc activitatea financiara:


„Cheltuieli financiare „ Provizioane pentru

privind amortizarile riscuri si cheltuieli”

si provizioanele”


- valoarea privind rambursarea obligatiunilor amortizate:


„Cheltuieli financiare „Prime privind

privind amortizarea si rambursarea

provizioanele” obligatiunilor”


- valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare:


„Cheltuieli financiare „Provizioane pentru

privind amortizarile deprecierea imobilizarilor

si provizioanele” financiare”


- valoarea provizioanelor constituite pentru depunerile de natura financiara, a creantelor din conturile de decontare din cadrul grupului sau cu asociatii:


„Cheltuieli financiare „Provizioane pentru deprecierea

privind amortizarile creantelor – decontari în cadrul

si provizioanele” grupului si cu asociatii”


- valoarea provizioanelor privind deprecierea titlurilor de plasament:

= grupa 59

„Cheltuieli financiare „Provizioane pentru

privind amortizarile deprecierea conturilor

si provizioanele” de trezorerie”


- înregistrarea dividendelor aferente titlurilor de participare:


„Venituri din

„Decontari în imobilizari financiare”

cadrul grupului”


„Debitori diversi”


„Conturi curente la banci”- înregistrarea dividendelor aferente altor titluri imobilizate:


„Venituri din investitii

„Debitori diversi” financiare pe termen scurt”


„Conturi curente la banci”


- înregistrarea dobânzilor aferente creantelor imobilizate:


„Venituri din creante

„Creante imobilizate” imobilizate”


„Conturi curente la banci”


- înregistrarea diferentelor favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul de cesiune:


„Venituri din investitii

„Debitori diversi” financiare cedate”


„Conturi curente”


- înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidarii împrumuturilor unitatii patrimoniale:


„Venituri din diferente

„Împrumuturi din de curs valutar”

emisiuni de obligatiuni”


„Credite bancare pe

termen lung si mediu”


„Datorii ce privesc

imobilizarile financiare”


„Alte împrumuturi si

datorii asimilate”


„Dobânzi aferente împrumuturilor

si datoriilor asimilate”


- înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidarii datoriilor în devize ale unitatii patrimoniale (cursul valutar a scazut fata de data nasterii datoriei în devize):„Furnizori” „Venituri din diferente de curs valutar”


„Efecte de platit”


„Furnizori de imobilizari”


„Efecte de platit pentru imobilizari”


- înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor în devize de la clientii externi:


„Clienti - creditori” „Venituri din diferente

de curs valutar”


- înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente aporturilor de capital în devize, din cadrul grupului:


„Decontari în cadrul „Venituri din diferente

grupului” de curs valutar”


- înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente aporturilor de capital în devize:


„Decontari cu asociatii „Venituri din diferente

privind capitalul” de curs valutar”


- înregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente creditelor în devize:


„Creditori diversi” „Venituri din diferente

de curs valutar”- diferente favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor bancare în devize, disponibilitatilor în devize existente în casierie si existentului în conturile de acreditive în devize:


„Venituri din diferente

„Valori de încasat” de curs valutar”


„Conturi curente la

banca în devize”


„Casa în devize”


„Acreditive în devize”


- înregistrarea dobânzilor cuvenite, aferente împrumuturilor acordate în cadrul grupului:


„Decontari în „Venituri din dobânzi”

cadrul grupului”


- înregistrarea dobânzilor aferente sumelor datorate de catre debitori diversi:


„Debitori diversi” „Venituri din dobânzi”


- înregistrarea dobânzilor primite, aferente disponibilitatilor aflate în conturi curente:


„Conturi curente „Venituri din dobânzi”

la banci”


- înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilitatilor aflate în conturi curente:


„Dobânzi” „Venituri din dobânzi”


- înregistrarea dobânzilor încasate în avans care se fac venituri ale exercitiului în curs:


„Venituri în avans” „Venituri din dobânzi”

- înregistrarea valorii sconturilor obtinute de la furnizori sau de la alti creditori:


„Venituri din

„Furnizori” sconturi obtinute”


„Furnizori de imobilizari”


„Creditori diversi”


„Conturi curente la banci”


- înregistrarea altor venituri financiare încasate de unitatea patrimoniala prin contul bancar:


„Conturi la banci „Alte venituri financiare”

în lei”

- înregistrarea sumelor reprezentând anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli:


„Provizioane pentru „Venituri financiareriscuri si cheltuieli” din provizioane”


- înregistrarea sumelor reprezentând anularea sau diminuarea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor financiare:


„Provizioane privind „Venituri financiare

deprecierea imobilizarilor din provizioane”

financiare”


- sumele reprezentând anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor – decontari în cadrul grupului si cu asociatii:


„Provizioane pentru deprecierea „Venituri financiare

creantelor – debitori diversi” din provizioane”


- înregistrarea sumelor reprezentând anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament:

grupa 59 = 786

„Provizioane pentru „Venituri financiare

deprecierea conturilor din provizioane”

de trezorerie”Capitolul III Studiu de caz privind cheltuielile si veniturile financiare la S.C.”MOBEX” SRL


S.C. „MOBEX” S.R.L. deruleaza urmatoarele operatii privind cheltuielile si veniturile financiare în cursul lunii decembrie 2005:

Se înregistreaza valoarea pierderilor din creante imobilizate în suma de 350 lei, la data de 02.12.2005.


„Pierderi din creante „Creante imobilizate”

legate de participatii”


S.C. vinde 100 obligatiuni, la pret de cesiune de 2.8 lei/buc. Pretul de cumparare este de 3 lei/buc. (05.12.2005).

a. 100 obligatiuni x 3 = 300 lei

100 obligatiuni x 2,8 = 280 lei

100 obligatiuni x 0,2 = 20 lei3. Înregistrarea dobânzii cuvenite, aferenta obligatiunilor pâna la data vânzarii acestora în suma de 30 lei.


„Conturi curente la „Venituri din investitii

banci în lei” financiare cedate”


4. Se lichideaza o creanta în valuta, la data de 10.12.2005, pentru mobilier – lemn nuc în suma de 20.000 euro; cursul la data nasterii creantei 3,5 lei/euro, iar la data încasarii, 3,4.

20.000 € x 3,5 lei/€ = 7.000 lei

20.000 € x 3,4 lei/€ = 6.800 lei

20.000 € x 0,1 lei/€ = 200 lei diferenta nefavorabila de curs valutar


„Dobânzi de platit”


„Dobânzi aferente creditelor

bancare pe termen scurt”


7. Pentru produsele livrate clientilor S.C. “MOBEX” S.R.L.acorda sconturi de decontare în momentul încasarii creantei. Scontul se calculeaza la PV de 1.000, aplicând un procent de 10% si se practica în momentul încasarii creantei (21.12.2002).

financiare cedate”


9. Se înregistreaza diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în devize în urma lichidarii acestora. Datoriile în devize sunt în suma de 10.000 €, cursul la data nasterii datoriei 3,5 lei/€, cursul la data achitarii datoriei 3,4 lei/€.(29.12.2005)

10.000 € x 3,5 lei/€ = 35.000

10.000 € x 3,4 lei/

10.000€ x 0,1 lei/€ = 1.000 lei„Furnizori” 5124 34.000

„Conturi la banci în devize”


„Venituri din diferente

de curs valutar”


10. Înregistrarea valorii dobânzilor primite de S.C. aferente disponibilitatilor din conturile curente, în suma de 3.000 lei, conform documentului „extras de cont”.


„Conturi la „Venituri

banca în lei” din dobânzi”

11. Încasarea dividendelor aferente titlurilor de participare detinute la S.C. „ARGUS” S.A. în suma de 1.000 lei.


„Conturi „Venituri din

la banci” imobilizari financiare”


12. Regularizarea soldului contului de disponibil la banca în devize – diferente favorabile; cursul de schimb la 31.12.2005 este de 3,45 lei/€.

Soldul 10.000 € → curs variabil = 35.000 lei

10.000 € x 3,45 lei/€ = 34.500 lei


diferenta nefavorabila 500 lei

de curs valutar


„Cheltuieli din diferente „Conturi la banci în valuta”

de curs valutar”


13. Închiderea conturilor de cheltuieli.

Concluzii si propuneri


Rezultatul activitatii financiare se determina comparând veniturile cu cheltuielile financiare.

În cazul nostru, în luna decembrie 2002 S.C. “MOBEX” S.R.L.a înregistrat pierderi din activitatea financiara în suma de 9.970 lei.

Din analiza cheltuielilor financiare se apreciaza ca pierderea se datoreaza în principal dobânzilor aferente creditelor bancare, ponderea acestor cheltuieli în totalul cheltuielilor fiind de 88,26%. Urmatoarele ca pondere în total cheltuieli sunt diferente nefavorabile de curs valutar înregistrate la lichidarea creantelor în devize de 7,02%.

Un procent nesemnificativ îl reprezinta cheltuielile privind investitiile financiare cedate.

Se recomanda ca în viitor societatea sa-si asigure resursele financiare din capitalurile proprii si nu din surse împrumutate care, dupa cum se observa, prin costurile pe care le induc – dobânzile – supun societatea „efectului de levier”.
Bibliografie


Bojian O.

„Contabilitatea întreprinderii”, Editura Eficient, Bucuresti, 1996

Feleaga N., Ionascu D.

„Contabilitatea financiara” vol. 2, Editura Economica, Bucuresti, 1993

Morosan I.

„Contabilitatea practica”, Editura Evcont Consulting, Suceava, 2005

Munteanu V.

„Contabilitatea financiara a întreprinderilor” Editura Sylvi, Bucuresti, 2004

Pântea P. si colectivul

„Contabilitatea financiara a agentilor economici” vol. I si II, Editura Intelcredo, Deva, 1998

Ristea M.

„Contabilitatea societatilor comerciale” vol. II, Editura Ceccar, Bucuresti, 1999

Legea societatilor comerciale nr. 31/90 cu modificarile ulterioare

Legea contabilitatii nr. 82/91 cu modificarile ulterioare

Ministerul Finantelor Publice

„Reglementari contabile pentru agenti economici”, Editura Economica, 2002

Document Info


Accesari: 9575
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )