Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

economieDOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

A. Informatii introductive

A.1 Denumirea autoritatii contractante: CONSILIUL JUDETULUI GALATI

Cod fiscal:

Adresa: Str. Eroilor nr. 7, Galati, cod postal 800119

Numarul de telefon si fax: tel. 0236/417.222, fax: 0236/412.299

Adresa de e-mail si website: licitatii@cjgalati.ro

Solicitarea clarificarilor: Directia Tehnica, de Investitii si Implementari proiecte - Compartimentul Licitatii, tel/fax 0236/468.060, tel 0236/417.222 int 232, data limita de solicitare a clarificarilor: 16.05.2007, ora 1600.

Coordonate pentru transmiterea contestatiilor: persoanele aflate într-una din situatiile descrise de prevederile art. 255 din OUG 34/2006 se pot adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor cu adresa B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucuresti, tel/fax: 311.80.90

Sursele de finantare ale contractului care urmeaza sa fie atribuit: alocatii bugetare.


A.2 Obiectul contractului: « ECHIPAMENTE COMPUTERIZATE », constand din statii de lucru, echipamente multifunctionale, copiatoare, etc conform Documentatiei descriptive, anexata la prezenta documentatie, cod CPV 30232000-4.

NU se accepta oferte alternative.

A.3 Pentru atribuirea contractului de achizitie se aplica procedura: cerere de oferte.

A.4 Legislatia aplicabila:

1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

2. Hotarâr 14314h715o ea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;

3. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.


B. Calificarea ofertantilor:

B.1 Documente care dovedesc situatia personala a ofertantului (eligibilitatea)

1. Declaratie de eligibilitate completata în conformitate cu Formularul 1A;

2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181din OG 34/2006; (Formular 1B)

3. Cazier fiscal eliberat de autoritatile competente pe numele ofertantului, valabil la data deschiderii ofertelor.

B.2 Documente care dovedesc înregistrarea:

1) Pentru persoane juridice române:

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data procedurii de achizitie, din care sa rezulte:

a)   ca obiectul de activitate al ofertantului include lucrarile ce fac obiectul achizitiei publice;

b)   ca nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.608 din 13 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

2) Pentru persoane juridice straine:

Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

B.3 Documente care dovedesc capacitatea economica si financiara

Fisa de informatii generale (Formularul 2);

B.4 Documente care dovedesc capacitatea tehnica si profesionala

Lista cuprinzând subcontractantii, însotita si de acordurile de subcontractare (Formular 3)

Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante.

B.5 Standarde de asigurare a calitatii

1. Certificate emise de organisme independente prin care se atesta ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii.


În cazul în care din motive obiective ofertantul nu poate prezenta trei dintre documentele solicitate la capitolele B.1, B.2, B.3 si B.4, autoritatea contractanta permite completarea acestuia într-un termen pe care îl va stabili comisia de evaluare la deschiderea ofertelor. Completarea unui eventual document lipsa se poate face numai daca sunt respectate prevederile art. 77, alin. 2, lit. c) din HG 925/2006.


C.4 Cerinte minime, referitoare la capacitatea tehnica si cea economica si financiara, pe care ofertantul trebuie sa le îndeplineasca pentru a fi considerat calificat:

Capacitatea tehnica

Prezentare generala

Obligativitatea prezentarii Formularului 2 ;

Sustinerea tehnica

Se va prezenta lista cuprinzând subcontractantii, însotita de acordurile de subcontractare. Subcontractantii care urmeaza sa îndeplineasca mai mult de 10% (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica trebuie sa completeze cu propriile date Formularul 2 si vor trebui sa faca dovada, prin completarea unui formular privind experienta similara, derularii unui contract similar celui pentru care se angajeaza sa execute lucrari ca subcontractant.

Autorizare de livrare (Formular 4)

Experienta similara

Fisa de informatii privind experienta similara (Formular 3) - se solicita ca cerinta minima privind experienta similara, încheierea si îndeplinirea, în ultimii 3 (trei) ani, a cel putin unui contract care a avut ca obiect livrari de produse similare si care a avut valoarea egala sau mai mare de 100.000 LEI (reprezentand 30.083 euro) prin prezentarea copiei dupa contract/contracte si a recomandarilor din partea beneficiarilor.

Capacitatea economica si financiara

Situatia financiara:

Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani:

Ofertantul va demonstra realizarea unei cifre medii anuale de afaceri egala sau mai mare cu 300.000 LEI, reprezentand 90.250 EURO (se va folosi cursul leu /euro la data de 02.05.2007, 1euro=3.3241 LEI).


D. Elaborarea ofertei

D.1 Limba de redactare a ofertei: Oferta si documentele care o însotesc trebuie sa fie redactate în limba româna.

D.2 Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 zile de la data deschiderii acestora.

Orice oferta valabila pentru o perioada de timp mai mica decât cea prevazuta va fi respinsa de catre comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare.

D.3. Garantia pentru participare

1. Cuantumul garantiei pentru participare la procedura, stabilit în suma fixa, este de 700 LEI.

2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este egala cu cea a ofertei si anume 60 zile de la data depunerii ofertelor.

3. Mod de constituire a garantiei pentru participare:

Garantia pentru participare poate fi constituita astfel:

Sub forma de: scrisoare de garantie bancara în favoarea autoritatii contractante - Consiliul Judetului Galati. Se va utiliza obligatoriu modelul indicat în Formularul 5; Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate de o banca din România, care nu se afla în stare de faliment sau reorganizare;

Sub forma de lichiditati la casieria Consiliului Judetului Galati. Pentru a fi recunoscuta ca valabila constituirea garantiei de participare, suma trebuie depusa la casierie pâna cel târziu la data si ora depunerii ofertelor.

Sub forma de ordin de plată sau filă CEC, cu conditia confirmării acestora de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor.

D.4 Modul de prezentare a propunerii tehnice

a)      D.4.1 Ofertantul are obligatia de a-si intocmi oferta tehnica in conformitate cu "Documentatia descriptiva" din documentatia de atribuire a procedurii si sa prezinte un grafic de livrare a produselor( Formular 6)

D.5 Modul de prezentare a propunerii financiare

D.5.1 Ofertantul va evidentia, prin completarea formularului de oferta (Formular 7) si a centralizatorului de preturi (Formular 8) urmatoarele:

a) Pretul total al ofertei financiare care sa cuprinda valoarea cumulata a tuturor echipamentelor solicitate precum si preturile unitare pentru fiecare produs in parte.

b) Taxa pe valoarea adaugata va fi evidentiata separat.

D.5.2 Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: 02.05.2007, 1 euro=3,3241 LEI

D.6 Prezentarea ofertelor

1. Adresa la care se depune oferta: Consiliul Judetului Galati, Str. Eroilor nr. 16, Galati, Registratura, cod postal 800119

2. Data limita pentru depunerea ofertei: 22.05.2007, ora 1000

3. Numarul de exemplare in copie: 1

4. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEINOTĂ: În vederea elaborarii corespunzatoare a ofertelor se vor considera, în mod obligatoriu, urmatoarele:

Obligativitatea numerotarii si semnarii fiecarei pagini a ofertei precum si prezentarea unui opis al documentelor ce compun oferta;

Documentele originale care nu pot fi depuse în oferta "ORIGINAL", vor fi prezentate în copie, semnate si stampilate în original de catre conducatorul firmei ofertante. Originalele acestor documente vor fi prezentate în timpul sedintei de deschidere pentru confruntare;

Documentele originale care alcatuiesc Propunerea tehnica si Propunerea financiara, marcate corespunzator, împreuna cu celelalte documente care însotesc oferta, se vor introduce într-un plic marcat "ORIGINAL"; celalalt plic care contine copii ale documentelor din plicul marcat "ORIGINAL" se va introduce într-un plic marcat "COPIE";

Plicurile marcate "ORIGINAL" si "COPIE" se vor introduce într-un PLIC INTERIOR marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata.

Plicul interior se va introduce într-un PLIC EXTERIOR care va fi închis corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa Autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 22.05.2007, ora 1100.

5. Modificarea si retragerea ofertei se poate realiza fara pierderea garantiei de participare doar în termenul prevazut pâna la depunerea ofertelor.

Nu se accepta oferte alternative.


E. Deschiderea si evaluarea ofertelor

E.1 Deschiderea ofertelor:

Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare, la data si în locul indicate în anuntul de participare. La sedinta de deschidere a ofertelor vor participa numai reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor.

Data deschiderii ofertelor: 22.05.2007 ora 1100

E.2 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: "pretul cel mai scazut".


F. Atribuirea contractului de achizitie publica

F.1 Va fi declarat câstigator al procedurii de atribuire ofertantul calificat care indeplineste integral conditiile impuse de autoritatea contractanta prin "Documentatia descriptiva" si are cel mai mic pret al ofertei financiare

F.2 Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

F.3 Încheierea contractului de achizitie publica:

F.3.1 Termenii în care se va încheia contractul:

a) Produsele se vor livra conform cerintelor din Documentatia descriptiva si prevederilor din oferta tehnica desemnata câstigatoare.

b) Ofertantul castigator va suporta costul transportului pana la Consiliul Judetului Galati

c) Termenul de livrare a produselor este de 20 de zile de la data semnarii contractului;

d) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant în termen de max.15 zile de la primirea facturii de catre acesta, numai dupa ce Achizitorul îsi va da acceptul pentru continutul acesteia.

e) Plata se va realiza prin ordin de plata, pe baza facturii acceptate de Consiliul Judetului Galati, în contul pe care contractantul se obliga sa-l deschida la trezorerie;

f) Data la care obligatia de plata se considera efectuata este ziua în care s-a emis ordinul de plata.

F.4 Garantia de buna executie

a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari va fi de 5% din valoarea contractului.

b) Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului: Scrisoare de garantie bancara de buna executie

Formular nr. 1A


Operator economic


(denumirea/numele)DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......... ..... ...... ................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completarii .............


Operator economic,


(semnatura autorizata)

Formular nr. 1B


Operator economic


(denumirea/numele)


DECLARAŢIE

privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizata de ...................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care sunt stabilit pana la data solicitata .................;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.


Operator economic,


(semnatura autorizata)


FORMULAR 2


OPERATOR ECONOMIC


(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare __________ ______ ____ __

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________ ______ ____ _______

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____ _______ ______ _______

(adrese complete, telefon/fax,

certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala

Anul la 31 decembrie la 31 decembrie

(mii lei) (echivalent euro)
Media anuala:
Operator economic

(semnatura autorizata)


FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC


(denumirea/numele)


EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: __________ ______ ____ ____.

Numarul si data contractului: __________ ______ ____ _____.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _____ _______ ______ _____________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________ ______ ____ ___.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)


|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)


|_| contractant asociat


|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in exprimata

moneda in care in echivalent

s-a incheiat euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului): _________ ___________

b) finala (la data finalizarii contractului): _________ ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: _____ _______ ______ ____________.

6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:


Candidat/ofertant,


(semnatura autorizata)


*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULAR 4

PRODUCATOR


(denumirea/numele)


AUTORIZARE

Catre __________ ______ ____ ___________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)


Noi __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______, ca producatori

de __________ ______ ____ ____si avand capacitatile de productie in ______

__________ ______ ____ _______, il autorizam prin prezenta pe furnizorul __

(adresa fabricii)

__________ ______ ____ ___________________sa livreze produsele mai sus

(denumirea/numele, adresa completa)

mentionate.

Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam pe __________ ______ ____ ________ sa asigure pentru produsele respective

(denumirea furnizorului)

indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de instalare si punere in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica.


Data completarii ________________


FORMULAR 5

BANCA


(denumirea)
SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publicaCatre __________ ______ ____ ____________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)


Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____ _______ ______ _____________,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi _____ _______ ______ __________, avand sediul inregistrat la _____ _______ ______ _______,

(denumirea bancii) (adresa bancii)

ne obligam fata de __________ ______ ____ ___________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

__________ ______ ____ , la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:


a) ofertantul _____ _______ ______ __________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;


b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____ _______ ______ _______________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;


c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____ _______ ______ _______________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.


Prezenta garantie este valabila pana la data de _____ _______ ______ ____________.


Valabilitatea garantiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea Consiliului Judetului Galati, cu acordul prealabil al ofertantului.

Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garantie, nu s-a primit la ghiseele băncii, din partea Consiliului Judetului Galati nici o cerere scrisă de executare, în strictă conformitate cu termenii si conditiile specificate mai sus, aceasta scrisoare de garantie bancară devine, in mod automat, nulă si neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită.


Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____(semnatura autorizata)FORMULAR 6


OPERATORUL ECONOMIC,


(denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARENr. Denumirea Cantitatea Termen de livrare

crt. produsului (U.M.) la sediul C.J.Galati

Ofertant,


(semnatura autorizata)
FORMULAR 7

OPERATOR ECONOMIC


FORMULAR DE OFERTA


Catre .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

__________ ______ ____ __________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______,

(denumirea produselor)

pentru suma de ________________ LEI, reprezentand ________________ euro,

(suma in litere si in cifre)

,platibila dupa receptia produselor la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata

in valoare de _____ _______ ______ _______LEI

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________

___________________zile, respectiv pana la data de _____ _______ ______ ____________, si

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:


|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";


|_x| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.


Data _____/_____/_____


_____________, in calitate de _____ _______ ______ ______, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele __________ ______ ____ _____.

(denumirea/numele ofertantului)FORMULAR 8

OPERATOR ECONOMIC


(denumirea/numele)


CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru produseNr. Denumirea Cantitatea Pretul Pretul Taxa pe

crt. produsului (U.M.) unitar la total la valoarea

destinatia destinatia adaugata

finala finala (LEI)

(2x3)

LEI: LEI: __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______


euro: euro:


LEI: LEI:euro: euro:


....... LEI: LEI:euro: euro:


TOTAL LEI: LEI:


euro: euro:Ofertant,


(semnatura autorizata)


Document Info


Accesari: 3577
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )