Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
FORMAREA FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE

Asigurari


FORMAREA FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE

Provin din:

- contributii de asigurari sociale

- dobanzi,

alte venituri potrivit legii

acopera contravaloarea :

prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public

chelt. privind organizarea si functionarea sistemului public

finantarea unor investitii proprii,

alte cheltuieli prevazute de lege.

Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pana la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva.

Fondul de rezerva:- nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv.

- se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din disponibilitatile bugetului de asigurari sociale de stat din anii precedenti si, in continuare, din fondul de rezerva.

Disponibilitatile banesti ale bugetului de asigurari sociale de stat sunt purtatoare de dobanzi; nivelul dobanzilor se stabileste prin conventii incheiate de CNPAS cu trezoreria statului sau bancile.

In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale.

Locurile de munca in conditii deosebite: acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor dato 828p154i rita gradului mare de expunere la risc. Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii si Familiei.

Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca,sau prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute conform legii.

Avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.

Locuri de munca speciale sunt : (art.20 alin.1,Legea nr.19/2000):

a)         unitatile miniere pentru, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;

b)    activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;

c)     aviatia civila, pentru personalul navigant;

d)    activitatea artistica desfasurata

Alte locuri de munca in conditii speciale pot fi stabilite numai prin lege.

Cotele de contributii stabilite:

Contributia de asigurari sociale pentru asiguratii care nu se afla in raporturi de munca cu un angajator si care suporta integral cota de contributie de asigurari sociale (cf. art. 5 alin(1) pct. IV si V si alin2)

se suporta integral de catre persoanele respective

contributia de asigurari sociale = 29% asupra bazei de calcul

baza de calcul = venitul lunar asigurat prevazut in declaratia sau in contractul de asigurare

se achita lunar

Contributia de asigurari sociale pentru asiguratii care se afla in raporturi de munca cu un angajator

Se suporta astfel:

o treime din cota de contributie stabilita pentru conditii normale de munca se suporta de catre asigurat

diferenta fata de contributia individuala suportata de asigurat,pana la nivelul cotelor de contributie stabilite anual, in functie de conditiile de munca, in care isi desfasoara activitatea asiguratul si aplicate la baza de calcul corespunzatoare, se suporta de catre angajator

In functie de conditiile de munca, este

contributia de asigurari sociale asigurat =9,5 % asupra bazei de calcul, unde,

baza de calcul = salariul brut realizat lunar , inclusiv sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, respectiv indemnizatia lunara a persoanelor care ocupa o functie de demnitate publica

diferenta fata de contributia individuala suportata de asigurat,pana la nivelul cotelor de contributie stabilite anual, in functie de conditiile de munca, in care isi desfasoara activitatea asiguratul si aplicate la baza de calcul corespunzatoare se suporta de catre angajator

In functie de conditiile de munca, este

contributia de asigurari sociale angajator =

conditii normale de munca = 19,5% asupra bazei de calcul

conditii deosebite de munca= 24,5% asupra bazei de calcul

conditii speciale de munca= 29,5% asupra bazei de calcul

Contributia de asigurari sociale pentru asiguratii care nu se afla in raporturi de munca cu un angajator si care suporta integral cota de contributie de asigurari sociale (cf. art. 5 alin(1) pct. IV si V si alin2)

se suporta integral de catre persoanele respective

contributia de asigurari sociale = 29% asupra bazei de calcul

se achita lunar

SUMELE ASUPRA CARORA NU SE CALCULEAZA C.A.S.

a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;

b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer, precum si drepturi de autor;

c) participarea salariatilor la profit.

(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale, prevazute la alin. (1), nu se iau în considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.

Contributia de asigurari sociale pentru someri

se suporta integral din bugetul fondului pentru plata ajutorului de somaj,la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca

A. MAJORARILE DE INTARZIERE DATORATE PENTRU NEPLATA LA TERMEN A CONTRIBUTIEI DE ASIGURARI SOCIALE

Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la articolul 29 din lege genereaza plata unor majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.

Cota majorarilor de intarziere se stabileste conform art.13 din Ordonanta Guvernului NR.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr.108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin sintagma fiecare zi intarziere se intelege fiecare zi calendaristica.

Majorarile de intarziere se calculeaza si se datoreaza incepand cu ziua urmatoare celei la care plata contributiei de asigurari sociale devine scadenta.

Calculul majorarilor de intarziere pentru asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare se face de catre acestia sau, dupa caz, de catre C.J.P.

Retinerea si nevarsarea in conditiile legii a contributiei individuale de asigurari sociale constituie stopaj la sursa si se penalizeaza conform prevederilor legale privind executarea creantelor bugetare.

Potrivit art.11 din Ordonanta Guvernului nr.11/1996 aprobata si modificata prin Legea nr.108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile bancare sunt obligate sa vireze sumele reprezentand creante, care au fost debitate din contul platitorului in contul bugetar corespunzator, in termenul prevazut de dispozitiile legale. In caz contrar, majorarile datorate pentru neplata in termen sunt suportate de catre acestia.

Prin Ordonanta de Guvern nr.26/26.07.2001 a fost modificat Art.13 din O.G.nr.11/1996 prin care se stipuleaza ca:

pentru achitarea cu intarziere a obligatiilor bugetare,debitorii datoreaza majorari de intarziere,calculate pentru fiecare zi de intarziere,incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare si pana la data realizarii sumei datorate inclusiv.

cota de majorari de intarziere se stabileste prin hotarare de Guvern.

Conform H.G. nr.1513/18.12.2002 de la 01.012003, cota de majorari de intarziere este de 0.06% pentru fiecare zi de intarziere

elementele de identificare a debitorului: denumirea, adresa/sediul, numarul de telefon/fax, codul fiscal, natura capitalului social, structura actionariatului, numarul de salariati, obiectul de activitate, numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii, numarul contului/conturilor de disponibilitati, precum si depozitele bancare detinute si unitatea bancara/unitatile bancare la care acestea sunt deschise;

sumele datorate si neachitate, distinct pe categorii de contributii, majorari de intarziere, penalitati de intarziere si penalitati aferente;

in cazul debitorilor, persoane juridice, care au sucursale sau puncte de lucru stabile, obligatiile restante care fac obiectul cererilor de inlesniri la plata se defalca pe fiecare unitate platitoare, pe tipuri de obligatii si pe ani calendaristici, cu precizarea organului teritorial la care unitatile respective sunt inregistrate ca platitoare de contributii;

natura inlesnirilor solicitate si numarul de luni pentru care se solicita inlesnirea, inclusiv perioada de gratie sau perioada de amanare;

punctajul rezultat prin aplicarea criteriilor de performanta economico-financiara si de disciplina fiscala potrivit art. 7 din ordonanta si punctajul corectat potrivit art. 8 si art. 9 alin. (2) din aceeasi ordonanta;

corespondenta dintre indicatorii care stau la baza criteriilor de performanta economico-financiara si de disciplina fiscala si informatiile cuprinse in bilanturile contabile, conform anexei nr. 2 la Normele metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 580/2002;

cauzele care au condus la neachitarea debitelor;

succinta prezentare a programului de restructurare si/sau de redresare economica çi a masurilor propuse pentru stingerea debitelor;

mentiuni referitoare la inlesnirile la plata obligatiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat acordate anterior (numarul aprobarii/aprobarilor, sumele pe tipuri de obligatii, precum si modul in care acestea au fost respectate);

orice alte elemente considerate utile pentru solutionarea cererii.

Activitatea de executare silita, reorganizare

si lichidare judicira

INTOCMIREA DOSARELOR DEBITORILOR CE URMEAZA A FI EXECUTATI SILIT

Acestea au la baza urmatoarele acte

Titlul executoriu

Somatia

Toate actele pe care le prevede O.G. 61/2002 (cu modificarile ulterioare) ca urmare a aplicarii in continuare a tuturor modalitatilor de executare silita necesare in vederea recuperarii creantei bugetare

APLICAREA TUTUROR MODALITATILOR DE EXECUTARE SILITA PANA LA REALIZAREA INTEGRALA A CREANTEI

PROCEDEAREA LA STINGEREA EFECTELOR PROCEDURII DE EXECUTARE SILITA, IN SITUATIA IN CARE, PE PARCURSUL ACESTEIA DEBITUL A FOST ACHITAT

INTRODUCEREA ACTIUNILOR IMPOTRIVA DEBITORILOR LA BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.64/1995 PRIVIND REORGANIZAREA JUDICIARA SI FALIMENTUL, REPUBLICATA SI TINE EVIDENTA ACESTORA.

REPREZINTAREA PE BAZA DE MANDAT A CASEI TERITORIALE DE PENSII IN FATA INSTANTELOR JUDECATORESTI, IN TOATE CAZURILE CARE AU LEGATURA CU PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA

SOMATIA :

Invitatie scrisa, facuta de un creditor debitorului, de a-si executa obligatia de bunavoie, in caz contrar trecandu-se la urmarirea lui silita.

prevede ca daca debitorul nu achita integral sumele prevazute in aceasta, in termen de 15 zile, organele de executare silita vor trece la celelalte modalitati de executare prevazute de O.G.11/1996 cu modificarile ulterioare si anume: poprire, executare silita mobiliara si imobiliara

Cheltuielile de orice fel necesare efectuarii executarii silite sunt in sarcina debitorului daca legea nu prevede altfel

TITLUL EXECUTORIU, functie de emitent, poate fi reprezentat prin :

dispozitiile de urmarire in cazul proceselor verbale de control, intocmite de catre inspectorii corpului de control

declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat - in cazul obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat constituite si individualizate de platitor (declaratia de asigurare)

titlul executoriu este emis de catre organul de executare silita

declaratia devine titlu executoriu la scadenta

acel inscris caruia legea ii recunoaste caracterul de titlu executoriu (de ex. decizia casei teritoriale de pensii de recuperare a sumelor platite necuvenit), precum si cele emise de organele imputernicite sa emita titluri executorii care privesc creante bugetare (ordinele emise de Curtea de Conturi)

hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila - in cazul obligatiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, asupra carora s-a pronuntat o instanta judecatoreasca sau un organ administrativ (ex. decizia CNPAS de respingere a contestatiei la procesul verbal de control ramasa definitiva prin neexercitarea caii de atac la instanta judecatoreasca)

MODEL 6

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Casa judeteana de pensii .................../Casa de pensii a municipiului Bucuresti

Str. .......... nr. ..............

Localitatea.....................

Nr. ...... data ...........

TITLUL EXECUTORIU NR. ...............

Numele si prenumele / Denumirea debitorului .............................

Domiciliul / Sediul debitorului .......... ..... ...... ..........

.......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........

Alte date de identificare a debitorului*1) ..............................

.......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........

Sume datorate:

- lei

Natura obligatiei bugetare* 2)

Termenul legal de plata

Suma

Debit

Majorari de întârziere

Prezentul înscris constituie titlu executoriu în baza prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data emiterii: ...................

Director general, sef compartiment executare silita,

*1) Se va completa cu codul numeric personal, codul fiscal, actul de identitate seria, numarul, numarul de înmatriculare în registrul comertului sau de înregistrare la instanta judecatoreasca, dupa caz etc.

*2) În cazul în care, la acelasi fel de creanta la bugetul asigurarilor sociale de stat, se înregistreaza restante la mai multe termene de plata, se vor mentiona toate termenele, indicându-se la fiecare suma datorata si majorarile de întârziere aferente calculate pâna la finele lunii anterioare emiterii titlului executoriu, mentionându-se despre aceasta în titlul executoriu.

1. Denumire: Titlul executoriu nr. .........

2. Se utilizeaza: în baza art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind

executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu

modificarile si completarile ulterioare

3. Se întocmeste: în 2 exemplare

de organul de executare

4. Circula: 1 exemplar la debitor

5. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

DOCUMENTELE NECESARE ELIBERARII

CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALA

1. ADRESA OFICIALA CATRE CASA JUDETEANA DE PENSII BIHOR

Continutul adresei

denumirea agentului economic solicitant

adresa completa

cod fiscal / cod numeric personal/nr. Inregistrare registrul comertului 

nr. si data inregistrarii eliberarii cererii

nume, prenume reprezentant legal

motivatia solicitarii

data de referinta la care solicita certificarea

semnatura (originala) 

stampila (originala)

data solicitarii 

2. BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA LA DATA MENTIONATA IN ADRESA

balanta de verificare poarta obligatoriu urmatoarele semnaturi - in original

intocmit - nume, prenume

reprezentant legal (nume, prenume)

stampila

3. COPIA INSTRUMENTELOR DE PLATA PENTRU ATESTAREA STINGERII OBLIGATIILOR INSCRISE IN BALANTA DE VERIFICARE

ordin de plata - cas angajator

ordin de plata - cas salariati

DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE IN CAZUL IN CARE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA NU ARE SALARIATI, RESPECTIV NU ARE OBLIGATIA SA SE ASIGURE CONFORM LEGII

Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in sistemul public se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale care este codul numeric personal.


Document Info


Accesari: 4336
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )