Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CUM SA INFIINTEZI O SOCIETATE COMERCIALA

Business


CUM SA INFIINTEZI O SOCIETATE COMERCIALA

Infiintarea unei societati comerciale implica indeplinirea mai multor formalitati pentru stabilirea tuturor aspectelor legale ale firmei. Consultantii nostrii va pot ajuta in toate etapele necesare infiintarii dupa cum urmeaza:.

1. Verificarea indeplinirii conditiilor cu privire la fondatori

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de legea nr. 31/1990.

2. Alegerea formei juridice

SOCIETATEA IN NUME COLECTIV

Se caracterizeaza prin faptul ca asociatii acestei forme de societate au, in general, calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii.


SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA

O parte dintre asociati, numiti comanditati, au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii, iar o alta parte, comanditarii, raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare.

SOCIETATEA PE ACTIUNI

Asociatii societatii pe actiuni nu raspund decat in limita capitalului social subscris. Se particularizeaza prin faptul ca poarta denumirea de actionari, fiind posesorii unor valori mobiliare (actiuni) primite in schimbul aporturilor. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 1000 de lei.


SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI

Capitalul social este divizat in actiuni, iar asociatii se impart in comanditati si comanditari, raspunderea acestora fiind intocmai ca la societatea in comandita simpla.


SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. Capitalul social e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 100.000 de lei fiecare.

Societatea cu raspundere limitata cunoaste o forma aparte: societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.

3. Alegerea sediului social

Sediul social al societatii poate fi intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori intr-un spatiu aflat in folosinta acestora in baza unui contract de inchiriere sau subinchiriere sau comodat etc.

4. Alegerea firmei si a emblemei societatii

Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.

Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.

Firmele si emblemele vor fi scrise in primul rand in limba romana.

Dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei si emblemei se dobandeste prin inscrierea acestora in registrul comertului.

Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.

Cand o firma noua este asemanatoare cu o alta, trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea mai precisa a persoanei, fie prin indicarea felului de comert exercitat sau in orice alt mod.

Oficiul registrului comertului va refuza inscrierea unei firme care, neintroducand elemente deosebite in raport cu firme deja inregistrate, poate produce confuzie cu acestea.

S e interzice inscrierea unei firme care contine cuvintele: «stiintific», «academie», «academic», «universitate», «universitar», «scoala», «scolar» sau derivatele acestora.

Inscrierea unei firme care contine cuvintele: «national», «roman», «institut» sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.

Inscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social.

Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.

Orice emblema va trebui sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblemele altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea.
Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclama oriunde ar fi asezate, pe facturi, scrisori, note de comanda, tarife, prospecte, afise, publicatii si in orice alt mod, numai daca vor fi insotite in mod vizibil de firma comerciantului.

Daca emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisa cu litere avand marimea de cel putin jumatate din cea a literelor cu care este scrisa emblema.


5. Actele necesare pentru infiintarea unei societati comerciale

Cazierul fiscal

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligator ie la infiintarea societatilor comerciale de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati.

Pentru obtinerea unui certificate de cazier fiscal pentru o persoana fizica sunt necesare urmatoarele acte:

. cererea tip

. copie dupa actul de identitate

. dovada platii taxei la Trezorerie

. procura in forma autentica sau imputernicire avocatiala (daca este cazul)

Pentru obtinerea unui certificate de cazier fiscal pentru o persoana juridica sunt necesare urmatoarele acte:

. cererea tip

. copie dupa certificatul de inmatriculare

. dovada platii taxei la Trezorerie

. delegatie de serviciu, procura in forma autentica sau imputernicire avocatiala (daca este cazul)

Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.
Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii eliberarii.

Declaratia administratorului societatii privind s pecimenul de semnatura

Declaratia se face in fata unui notar public.

Declaratia asociatilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati intr-o societate comerciala.

Declaratia va purta data certa data de notar sau avocat.

Declaratia administratorului/administratorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi administratori ai unei societati comerciale.

Declaratia va purta data certa data de notar sau avocat.

Verificarea disponibilitatii si r ezervarea denumirii la oficiul registrului comertului

Pentru obtinerea rezervarii de denumire a viitoarei societati, sunt necesare urmatoarele acte:

- cerere-tip pentru solicitarea rezervarii

- dovada platii taxei de rezervare la casieria Oficiului Registrului Comertului (440.000 lei)

Dovada de rezervare de denumire este valabila 3 luni de la data eliberarii ei.

Actul de spatiu

Actul de spatiu reprezinta actul care atesta dreptul de detinere a spatiului in care va functiona sediul social al societatii comerciale.

Societatea in curs de infiintare poate incheia prin fondatorul-fondatorii sai actul de spatiu (contract de comodat, contract de inchiriere, contract de subinchiriere etc.).

Acordul asociatiei de locatari / proprietari asupra functionarii societatii comerciale in imobilul respectiv.

Acordul este obligatoriu in cazul in care societatea comerciala va avea sediul intr-un imobil cu mai multe locuinte in care s-a constituit o asociatie de locatari sau proprietari.

Acordul se semneaza de catre reprezentantul legal al asociatiei si va fi insotit de acordul vecinilor direct afectati (stanga, drapta, sus, jos).

Acordul coproprietarului asupra functionarii sediului social in imobilul proprietate comuna

Acordul este obligatoriu in cazul in care spatiul este detinut de catre unul dintre asociati in proprietate comuna cu o alta persoana .

Actul/actele de identitate al/ale asociatului/asociatilor in copie

Certificatul/certificatele de inmatriculare al/ale asociatului/asociatilor persoana juridica ? in copie

Actul constitutiv al societatii

Cuprinsul actului constitutiv difera in functie de forma juridica a societatii comerciale.

Actul constitutiv va fi redactat in atatea exemplare cate parti contractante sunt, plus doua alte exemplare (unul care va ramane depus la arhiva de acte a notarului sau avocatului si un alt exemplar care va fi depus la Oficiul Registrului Comertului).

Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;

b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.

Dovada capitalului social

Societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni trebuie sa aiba un capital social minim de 25.000.000 de lei, iar societatea cu raspundere limitata nu poate avea un capital mai mic de 2.000.000 de lei.

Capitalul social este

Aportul la capitalul social poate fi:

- in numerar (obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate)

- in natura

- in creante (admise numai la societatea in nume colectiv si in comandita simpla)

Dovada privind efectuarea varsamintelor in numerar se poate face cu foaia de varsamant de la CEC sau de la o banca comerciala.

Dovada aportului in natura se face, dupa caz, cu factura, titlul de proprietate asupra bunului imobil, expertiza de evaluare a bunului.

Pentru aportul in creante, dovada o reprezinta titlul creantei: cambie, contract de imprumut bancar, contract civil, raport de expertiza etc.

6. Formalitati la Oficiul Registrului Comertului

Solicitarea efectuarii inregistrarii in registrul comertului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal in a carui circumscriptie va avea sediul societatea, de catre fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora, precum si de orice persoana interesata, in conditiile legii.

Dosarul va cuprinde pe langa actele necesare infiintarii, cererea de inregistrare (formular 11-10-140) , declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:

a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani - formular 11-10-141

b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip ? formular 11-10-142 Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare este de 3 zile de la data depunerii cererii.

7. Autorizarea functionarii societatii

In vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:

a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;

b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite.

In vederea efectuarii controlului de catre autoritatile publice competente privind conformitatea celor declarate, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal transmite acestora copiile declaratiilor-tip si, pe cale electronica, datele de identificare ale persoanelor juridice, in termen de 3 zile de la data inregistrarii in registrul comertului.

Autoritatile publice competente sunt:

- brigazile si grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor;

- directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica;

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau ministerele cu retea sanitara veterinara proprie;

- autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;

- inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

In cazul in care autoritatile publice competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare*, notifica acest fapt solicitantului, la sediul inregistrat, acordand un termen de remediere a neregularitatilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificarii si poate fi prelungit la cererea expresa a solicitantului, adresata autoritatii publice competente.

In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate, autoritatile publice competente notifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal actul prin care s-a interzis desfasurarea activitatii, in termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comertului

Pana la data elaborarii acestui ghid nu a fost publicata in Monitorul Oficial o procedura de efectuare a controlului si de constatare a indeplinirii/neindeplinirii conditiilor legale de functionare.


*) Lista actelor normative privind conditiile de functionare care trebuie indeplinite de catre agentii economici din punct de vedere al sanatatii publice, sanatatii sanitar-veterinare, protectiei impotriva incendiilor, protectiei mediului si protectiei muncii poate fi consultata pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului

8. Facilitati acordate studentilor


Studentii care vor sa infiinteze o afacere proprie beneficiaza de urmatoarele scutiri de la plata taxelor si tarifelor:

a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului la inregistrarea constituirii comerciantilor;

b) taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii comerciantilor, solicitate la constituire;

c) taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent;

d) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul-delegat la Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;

e) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica:

- cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;

- cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;

- cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.

studentul care infiinteaza o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Facilitatile se acorda o singura data, la constituirea societatii, studentilor care:

a) urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata;

b) este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii;

c) nu a depasit varsta de 30 de ani.

In cazul in care, in perioada de pana la 3 ani de la inmatriculare, intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciale constituite, aceasta are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxe si tarife pentru care s-a acordat scutire de plata.

9. Taxe registrul comertului

T axele si tarifele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt prevazute in HG nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale publicata in M.O. nr. 589/2004.

Pentru infiintarea unei societati comerciale, taxele percepute de Oficiul registrului comertului sunt de aprx. 3.000.000 lei.
Document Info


Accesari: 3821
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )