Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
STATISTICA AFACERILOR - PROIECT STATISTIC

Business


PROIECT STATISTICPrin solutionarea proiectului, fiecare student îsi verifica practic informatiile teoretice dobândite. Mi întâi el va detalia, analiza si interpreta datele, aferente celor doua studii de caz individualizate (A si B), iar la al treilea studiu de caz (C), interpretarea va personaliza informatia comuna.

Studiul de caz "A"

I. La nivelul arealului "X", se cunosc urmatoarele date statistice, în conformitate cu fenomenele înregistrate, pe parcursul întregului an 2007:

I. - Populatia rezidenta legal la 1 ianuarie 2007

= 226765 - Z locuitori

*Nascuti-vii în cursul anului 2007

14 480 - A locuitori

*Decedati în cursul anului 2007

= 1040 x L  locuitori

II. Sporul natural al populatiei (nascuti decedati)

locuitori

*Stabiliri de domiciliu în cursul anului 2007

= 7070 x Z  locuitori

*Plecari cu domiciliul în cursul anului 2007

= 8025 x L  locuitori

III. Soldul miscarii migratorii interne ca urmare a schimbarilor de domiciliu

(stabiliri - plecari)

locuitori

*Imigrari

110 x Z locuitori

*Emigrari

111 + A  locuitori

IV. Soldul migratiei externe (imigrari - emigrari)

locuitori

V. - Populatia rezidenta legal la 31 decembrie 2007 (I+II+III+IV)

locuitori

*Stabiliri cauzate de resedinta în cursul anului 2007

= 151 x L  locuitori

*Plecari cauzate de de resedinta în cursul anului 2007

= 150 + A  locuitori

VI. Soldul migratiei ca urmare a schimbarilor de resedinta
(stabiliri - plecari)

locuitori

VII. - Populatia stabila la 31 decembrie 2007 (V+VI)

locuitori

1. Sa se determine sporul sau reducerea ce rezulta din miscarea naturala si toate soldurile miscarii migratorii, iar la final, populatia stabila (Ps) la 31 decembrie 2007. Comentati rezultatele obtinute.

2. Pornind de la setul urmator de informatii din arealul descris, privind piata teritoriala a fortei de munca, în anul 2007:

Populatia în vârsta de munca

=58,0 % din Ps

Pensionari în vârsta de munca, ce nu lucreaza

=2,5 % din Ps

Persoane în vârsta de munca, cu incapacitate permanenta

=2,0 % din Ps

Alte persoane sub si peste vârsta de munca, ce lucreaza

=7,0 % din Ps

A.

RESURSE DE MUNCĂ (RM = 01-02-03+04)

=60, 5% din Ps

B.

POPULAŢIA OCUPATĂ (PO)

=44,4 % din Ps

- în industrie

=27,5 % din PO

- în agricultura

=32,5 % din PO

- în servicii

=40,0 % din PO

C.

sOMERI (S)

=30 000 persoane

D.

POPULAŢIA ACTIVĂ (PA = PO + S sau PA = B+C)

persoane

Nota:Z,L,A reprezinta valori individualizate la nivelul fiecarui student, fiind egale cu ziua (Z), luna (L) si anul nasterii (A)

2.1. Sa se transforme toti indicatorii relativi în indicatori absoluti exprimati în numar de persoane si sa se determine valoarea populatiei active din arealul respectiv.

2.2. Sa se calculeze si comenteze rata de ocupare , pe total suprafata sau areal cercetat, în industrie, în agricultura si pentru restul de populatie ocupata (asimilând-o notiunii de servicii).

2.3. Sa se calculeze rata somajului , rata generala de activitate si ponderea populatiei inactive la nivelul arealului. Utilizând o diagrama de structura sub forma de cerc reprezentati grafic în cadrul populatiei stabile, populatia inactiva si activa, detaliind populatia ocupata si somerii. Apreciind un anumit nivel al ratei somajului natural în zona, comentati situatia ocuparii fortei de munca în arealul "X" si avantajele initierii unei afaceri în acest teritoriu.

Studiul de caz "B"

Analiza si modelare microeconomica bazata pe metoda indicilor statistici

Pentru cele patru filiale ale societatii "PRODEXPORT" S.A., situate geografic în tot atâtea regiuni distincte, s-au solicitat si obtinut multiple informatii economice, cu intentia de a fi prelucrate si prezentate ulterior sub forma unor indicatori statistici având capacitatea de a sintetiza activitatea si efortul depus de catre echipa manageriala a fiecarei filiale în parte, în perioadele t0 si t1. Scopul marturisit al acestei analize a fost acela de a le ierarhiza si de a investi si extinde activitatea filialei cu performantele cele mai bune. Într-un prim tabel s-au evidentiat productia realizata si pretul unitar specific, cu intentia de a evalua rapid evolutia cifrei de afaceri caracteristice:

Tabel nr. 1

Filiala

Productia realizata

(numar de produse)

Pretul unitar

(mii lei RON /produs)

Q0=W0T0

Q1=W1T1

p0

p1

1000-Z

4000-N

7000-L

1000+L

7000+Z

6000+N

* Nota: Z,L,N reprezinta ziua (Z), luna nasterii (L) si numarul de ordine (N) din lista nominala a grupei, pentru fiecare student în parte, individualizând astfel studiul de caz.

Într-un al doilea tabel s-au înregistrat consumul specific de materie prima si înzestrarea cu fonduri fixe sau raportul dintre valoarea acestora si numarul mediu al salariatilor:

Tabel nr. 2

Filiala

Consumul

specific de materie prima (kg/produs)

Înzestrarea cu fonduri fixe

(mii lei/salariat)

m0

m1

Z0=F0 / T0

Z1=F1/T1

19000+Z

18000+L

24000+N

23000-N

24000-Z

25000-L

* Nota : Z,L,N reprezinta ziua (Z) si luna nasterii (L) si numarul de ordine (N) din condica de prezenta, pentru fiecare student în parte, individualizând astfel studiul de caz.

Într-un ultim tabel s-au prezentat numarul mediu al salariatilor precum si salariile brute ale acestora în cele doua perioade ale analizei.

Tabel nr. 3

Filiala

Numarul mediu al salariatilor (persoane)

Salariul mediu net

( sute lei RON / salariat)

T0

T1

S0

S1

100+Z

400+N

700+L

100-L

600-Z

600-N

* Nota : Z,L,N reprezinta ziua (Z) si luna nasterii (L) si numarul de ordine (N) din condica de prezenta, pentru fiecare student în parte, individualizând astfel studiul de caz.

Dupa refacerea individualizata a celor trei tabele prin substituirea cu valorile personale ale lui Z, L, N se vor solutiona urmatoarele cerinte:

I. Sa se calculeze dinamica productiei realizate (ΣQ=ΣWiTi sau ΣQ=ΣeiFi), a cifrei de afaceri (ΣCA=ΣpiQi), a consumurilor totale de materie prima (ΣM=ΣmiQi) si a fondului de salarii (ΣFS=ΣSiTi), atât pentru fiecare filiala în parte cât si 343n139d pe ansamblul societatii. Comentati succint influentele relative si absolute ale factorilor specifici.

II. Sa se determine evolutia productivitatii medii a muncii, a pretului mediu, a înzestrarii medii tehnice, a eficientei medii a utilizarii capitalului fix si a salariului mediu brut la nivelul întregii societati, între perioadele t0 si t1. Comentati pe scurt rezultatele obtinute sub forma modificarilor relative si absolute, utilizând indicii structurali sau construiti ca raporturi de medii.

Redati grafic dinamicile valorilor medii anterioare cu ajutorul unor cronograme. Înlocuind productia realizata (qi) la nivel de filiala cu structura acesteia (gi =qi/Σqi) sa se determine si dinamica consumului mediu specific, cu evidentierea influentei factorilor. Comentati pe scurt indicii structurali astfel obtinuti.

III. stiind ca rata inflatiei pentru perioada analizata a fost de 10,0% determinati si comentati dinamica reala a tuturor indicatorilor valorici prezentati. Redati grafic aceasta evolutie, utilizând diagrame statistice prin benzi sau coloane.

IV. Sa se determine modificarile relative si absolute ale productivitatii medii a muncii modelate elementar de forma wi=eizi .Comentati valorile obtinute si identificati filiala cu cea mai eficienta politica în domeniul productivitatii muncii, fondului de salarii si cifrei de afaceri.

V. Sa se precizeze care este filiala cu cea mai ridicata eficienta a utilizarii capitalului fix (I> 1 si I > I ).

VI. Apreciind si ierarhizând, prin acordarea de ranguri, contributia fiecarei filiale la modificarile relative si absolute ale productiei, cifrei de afaceri, consumului total de materie prima si fondului de salarii, a pretului mediu, productivitatii medii, înzestrarii tehnice medii si eficientei medii a muncii, identificati atât filiala cu cele mai bune rezultate generale, pentru investitii viitoare, cât si filiala cu cele mai slabe rezultate, în perspectiva unei evolutii concurentiale dure pe piata specifica.

Studiul de caz "C"

I. Pentru perioadele 1990-2006, se poate formula si o ipoteza de ciclicitate economica si industriala nationala de tip Juglar, reunind toate cele patru faze evolutive în mod vizibil. Pornind de la datele macroeconomice specifice României identificati cele doua cicluri economice de tip Juglar ce au caracterizat economia nationala, apoi descrieti pe scurt etapele caracteristice.

Modificarea procentuala anuala a PIB-ului si a productiei industriale (PI)

Tabel nr. 4  Anul precedent = 100

Δ PIB (%)

Δ PI (%)

Surse: Anuarul statistic al României, editii 1990-2006 *date semidefinitive si ** date provizorii extrase din colectia Buletin statistic lunar, editii 2006-2007, INS,Bucuresti.

Apelati si la alti indicatori prezentati în Anuarul statistic al României pentru a sustine aceasta ipoteza si redati grafic, printr-o cronograma comuna, evolutia lor.

II. În final, în cadrul celui de-al treilea studiu de caz realizati o actualizare la inflatie a urmatoarelor valori:

a)      Dupa un proces de lunga durata, început în anul 2002, suma de 2. 124.310. lei ROL datorata de catre firma X firmei Y la 1 ianuarie 2000, va fi achitata la 1 decembrie 2007 în lei RON. Care este valoarea finala ce va trebui platita de catre firma X la final (cu si fara valoarea cheltuielilor de judecata, de aproximativ 50.000 lei RON).

b)      Refaceti calculul valoric al unei actiuni la nivelul anului 2000, începutul lunii martie, constatând ca un control financiar atent descopera ca fondul de actiuni trebuia majorat cu 125.000 lei RON la 1 iulie 2007 si ca suma ca atare constituie o eroare de calcul ce va trebui sa se regaseasca în valoarea majorata a celor 10.000 de actiuni initiale ale firmei BETA. Deflationati valorile rezultate la 1 iulie 2007, la nivelul lunii ianuarie a anului 2000, luând în calcul si procesul de denominare de la 1 iulie 2005.

ANEXA 1

EVOLUŢIA LUNARĂ A INDICELUI PREŢURILOR BUNURILOR DE CONSUM (IPC), DUPĂ 2000,

Anul

LUNA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Luna decembrie anul precedent = 100

Luna precedenta = 100

99,93

Sursa: Colectia Buletin statistic de preturi, editii lunare 2000 -2007, Ed. INS, Bucuresti.

Actualizati tabelul si completati datele lipsa accesând adresa www.insse.ro

REZOLVARE

Studiu de caz "A"

I. - Populatia rezidenta legal la 1 ianuarie 2007

locuitori

*Nascuti-vii în cursul anului 2007

locuitori

*Decedati în cursul anului 2007

locuitori

II. Sporul natural al populatiei (nascuti decedati)

locuitori

*Stabiliri de domiciliu în cursul anului 2007

locuitori

*Plecari cu domiciliul în cursul anului 2007

locuitori

III. Soldul miscarii migratorii interne ca urmare a schimbarilor de domiciliu (stabiliri - plecari)

locuitori

*Imigrari

locuitori

*Emigrari

locuitori

IV. Soldul migratiei externe (imigrari - emigrari)

locuitori

V. - Populatia rezidenta legal la 31 decembrie 2007 (I+II+III+IV)

locuitori

*Stabiliri cauzate de resedinta în cursul anului 2007

locuitori

*Plecari cauzate de de resedinta în cursul anului 2007

locuitori

VI. Soldul migratiei ca urmare a schimbarilor de resedinta

(stabiliri - plecari)

locuitori

VII. - Populatia stabila la 31 decembrie 2007 (V+VI)

locuitori

Comentarii:

Observam ca numarul numarul nascutilor vii in cursul anului 2007 este mai mare decat numarul decedatilor in cursul anului 2007.De asemenea observam ca numarul populatiei stabilite in 2007 este mai mare decat numarul de plecari din 2007, iar numarul imigrarilor este mai mare decat numarul emigrarilor.

Soldul imigrarilor externe are o valoare pozitiva.Numarul stabilirilor cauzate de resedinta are tot valoare pozitiva, iar populatia stabilita la 31 decembrie 2007 este mai mare decat populatia rezidenta legal la 31 decembrie 2007.Soldul miscarii migratorii ca urmare a schimbailor de domiciliu este negativ, iar soldul natural are valoare pozitiva.

2.1

Populatia în vârsta de munca

174205 persoane

Pensionari în vârsta de munca, ce nu lucreaza

7509 persoane

Persoane în vârsta de munca, cu incapacitate permanenta

6007 persoane

Alte persoane sub si peste vârsta de munca, ce lucreaza

21025 persoane

A

RESURSE DE MUNCĂ (RM = 01-02-03+04)

181714 persoane

B

POPULAŢIA OCUPATĂ (PO)

133357 persoane

- în industrie

36673 persoane

- în agricultura

43341 persoane

- în servicii

53343 persoane

C

sOMERI (S)

30000 persoane

D

POPULAŢIA ACTIVĂ (PA = PO + S sau PA = B+C)

163357 persoane

2.2

Ro

Ro ind =20.2%

Ro agr. = 23.9%

Ro serv. =29.4%

2.3

Rs =18.36%

Rg. activ. =54.39%

Pi = 136997 persoane

Pi = 45,61%

Pa = 54.39%

S = 9.99%

Po = 44.4%


Daca rata somajului are o proportie de 18.36% , rezulta ca la nivelul arealului "X" mai mult de ľ din forta de munca este ocupata, ceea ce inseamna ca zona este bine dezvoltata economic, iar profitul in aceea zona este destul de mare, un bun "avantaj" pentru deschiderea unei afaceri.

Studiu de caz "B"

Fil.

Qo = Wo*To

Q1=W1*T1

W0

W1

T0

T1

p0

p1

W0*T1

Q0*p0

Q1*p1

Q1*p0

T

a)Dinamica productiei(Q) pe ansamblul societatii:

- Influente relative:  - Influente absolute:

IΣQ1/o= 1.1595 (115.95%)  ΔΣQ1/0 = 2386 mii lei RON

IΣQ(W)1/0 = 1.12097 (112.097%)  ΔΣQ(W)1/0 = 1871.6 mii lei RON

IΣQ(T)1/0 1.0344 (103.44%) ΔΣQ(T)1/0 = 514.4 mii lei RON

b)Dinamica cifrei de afaceri(CA) pe ansamblul societatii:

- Influente relative: - Influente absolute:

IΣCA1/0 = 1.2216 (122.16%)  ΔΣCA1/0 = 3354.17 mii lei RON

ICA(Q)1/0 = 1.1528 (115.28%) ΔΣCA(Q)1/0 = 757.53 mii lei RON

IΣCA(p)1/0 = 1.0402 (104.02%)  ΔΣCA(p)1/0 = 2496.47 mii lei RON

c) Dinamica consumurilor totale de materii prime(MP):

Fil.

Q0

Q1

m0

m1

Q0*m0

Q1*m1

Q1*m0

Total

- Influente relative:  - Imfluente absolute:

IΣM1/0 = 1.1187 (111.87%)  ΔΣM1/0 = 2666.08 mii lei RON

IΣM(m)1/0 = 0.9616 (96.16%) ΔΣM(m)1/0 = -1003.6 mii lei RON

IΣM(Q)1/0 = 1.1163 (111.63%) ΔΣM(Q)1/0 = 3669.68 mii lei RON

d)Dinamica fondului de salarii(FS):

Fil.

T0

T1

S0

S1

T0*S0

T1*S1

T1*S0

Total

- Influente relative:  - Influente absolute:

IΣFS1/0 = 1.1439 (114.39%)  ΔΣFS1/0 = 2057 mii lei RON

IΣFS(S)1/0 = 1.0939 (109.39%)  ΔΣFS(S)1/0 = 1404.4 mii lei RON

IΣFS(T)1/0 = 1.0456 (104.56%)  ΔΣFS(T)1/0 = 652.6 mi lei RON

a1)Dinamica productiei(Q) pentru fiecare filiala:

1. iQ1/0 = 1.0369 (103.69%) r = 3.69%

2. iQ1/0 = 1.7591 (175.91%) r = 75.91%

3. iQ1/0 = 0.8596 (85.96%) r = -14.04%

4. iQ1/0 = 1.1 (110%) r = 10%

B1)Dinamica cifrei de afaceri(CA) pentru fiecare filiala:

1. iCA1/0 = 1.0187 (101.87%) r = 1.87%

2. iCA1/0 = 1.9579(195.79%) r = 95.79%

3. iCA1/0 = 0.8187(81.87%) r = -18.13%

4. iCA1/0 = 1.155(115.5) r = 15.5%

c1)Dinamica consumurilor totale de materii prime(MP) pentru fiecare filiala:

1. iM1/0 = 0.9962 (99.62%) r = -0.38%

2. iM1/0 = 1.6202 (162.02%) r = 62.02%

3. iM1/0 = 0.8596(85.96%) r = -14.04

4. iM1/0 = 1.0784(107.81%) r = 7.81%

d1)Dianmica fondului de salrii(FS) pentru fiecare filiala:

1. iFS1/0 = 0.7632(76.32%) r = -23.68

2. iFS1/0 = 1.5596(115.96%) r = 15.96%

3. iFS1/0 = 0.9369(93.69%) r = -6.31%

4. iFS1/0 = 1.15(115%) r = 15%

Comentarii:

Se observa ca filiala 2 are cea mai buna dinamica a productiei, a consumurilor totale de materii prime si a fondului de salarii, spre deosebire de filiala 3 care are nivelul cel mai mic.

Evolutia productivitati medii a muncii:

Fil.

gT0

gT1

W0*gT0

W1*gT1

W0*gT1

gQ0

gQ1

p0*gQ0

p1*gQ1

p0*gQ1

Total

ISV IW̃̃̃̃1/0 = 1.3093(130.93%) ΔW1/0 = 1.265 mii lei RON

ISF IW(W)1/0 = 1.0731(107.31%) ΔW1/0 = 0.744 mii lei RON

IVS IW(gT)1/0 = 1.0539(105.39%) ΔW1/0 = 0.521 mii lei RON

ISV Ip 1/0 = 1.0522(105.22%) Δp1/0 = 0.056 mii lei RON

ISF Ip(p)1/0 = 1.1711(117.11%) Δp(p)1/0 = 0.035 mii lei RON

IVS Ip(Q)1/0 = 1.0196(101.96%) Δp(Q)1/0 = 0.021 mii lei RON

Inzestrarea medie tehnica:

F0

F1

F0*gT0

F1*gT1

F0*gT1

F1*gQ1

F0*gQ0

F0*gQ1

IZ1/0 = 1.0926(109.26%)  ΔZ1/0 = 1032411.55 mii lei RON

IZ(F)1/0 = 1.1673(116.73%) ΔZ1/0 = 1744718.04 mii lei RON

IZ(gT)1/0 = 0.9361(93.61%) ΔZ1/0 = -712306.49 mii lei RON

Eficienta medie a utilizarii capitalului fix:

I1/0 = 0.1086(10.86%)  Δ1/0 = -10072237.59 mii lei RON

IeŻ(gQ)1/0 =0.1208(12.08%)  ΔeŻ(gQ) 1/0 = -8933135.68 mii lei RON

IeŻ(F)1/0 = 0.8992(89.92%) ΔeŻ(F)1/0 = -1139101.91 mii lei RON

Dinamica consumului mediu specific:

Fil.

m0

m1

gQ0

gQ1

mo*gQ0

m1*gQ1

m0*gq1

Total

I1/0 = 0.9634(96.34%)  Δ1/0 = -0.055 mii lei RON

IMŻ(m)1/0 = 0.9615(96.15%) ΔMŻ(m)1/0 = -0.058 mii lei RON

IMŻ(gQ)1/0 = 1.0019(100.19%) ΔMŻ(gQ)1/0 = 0.003 mii lei RON

Evolutia salariului mediu brut:

Fil.

S0

S1

gT0

gT1

S0*gT0

S1*gT1

S0*gT1

Total

I1/0 = 1.1132(111.32%)  Δ1/0 = 1.048 mii lei RON

ISŻ(S)1/0 = 1.0939(109.39%) ΔSŻ(S)1/0 = 0.885 mii lei RON

ISŻ(gT)1/0 = 1.0176(101.76%) ΔSŻ(gT)1/0 = 0.163 mii lei RON

Comentarii :

Putem observa ca productivitatea medie a muncii este foarte bine valorificata, pe cand eficienta medie a utilizarii captalului fix este sub nivelul 0.

Reprezentarea prin cronograme:

IPC = 110%

IQreal1/0 =105.41%

ICAreal1/0 = 111.05%

IMreal1/0 = 101.7%

IFSreal1/0 = 103.39%

e0

e1

Z0

Z1

gz0

gz1

e0*gZ0

e1*gZ1

e0*gZ1

9.71209E-05

I1/0 = 1.0081(100.81%)

IWŻ(e)1/0 =

IWŻ(gZ)1/0 =

Pentru fiecare filiala:

iw

iw1/0 = 1.4594(145.94%)

iw1/0 = 1.2426(124.26%)

iw1/0 = 1.0316(103.16%)

iw1/0 = 1(100%)

iCA

iCA1/0 = 1.0187(101.87%)

iCA1/0 = 1.9579(195.79%)

iCA1/0 = 0.8187(81.87%)

iCA1/0 = 1.155(115.5%)

iFS

iFS1/0 = 0.7932(79.32%)

iFS1/0 = 1.5596(155.96%)

iFS1/0 = 0.9369(93.69%)

iFS1/0 = 1.15(115%)

W

rang

CA

rang

FS

rang

SCOR

Rang

III

I

IV

II

Comentarii:

Se observa ca la nivelul fiecarei filiale, filiala cu cea mai eficienta politica in domeniul productivitatii muncii este prima(1), cu o valoare de 145.94% , iar spre deosebire de ea filiala cu cel mai scazut procentaj este ultima, filiala a 4-a (100%).

Z0

Z1

T0

T1

Z0*T0

Z1*T1

Z0*T1

IF1/0 = 1.1564(115.64%)

IF(Z)1/0 = 1.1528(115.28%)

IF(T)1/0 = 1.0031(100.31)

Eficienta utilizarii fondurilor fixe:

e0

e1

1. ie1/0 =

2. ie1/0 =

3. ie1/0 =

4. ie1/0 =

Rezulta ca filiala cu cea mai buna eficienta a utilizarii fondurilor fixe este prima filiala.

iW

rang

iCA

rang

iFS

rang

iM

rang

SCOR

Rang

II

I

IV

III

Filiala cu cele mai bune rezultate generale, cea mai rentabila pentru investitii viitoare este filiala a 2-a , iar filiala cu cele mai slabe slabe rezultate in perspectiva unei evolutii concurentiale dure pe piata specifiva este filiala a 3-a.

Studiu de caz "C"

Anul

ΔPIB

ΔPI

IPIBnominal

IPIBreal

DeflatorulPIB

IPC

Δ= Defl.-IPC

IIFBCnominal

IIFBCreal

PI

a)

Iact. 2000dec/ian = 487.2671 lei RON

Sact = 492.2671 lei RON

b)

Sact/Iact = Sdat *10000

Iact = 140.7/108.5*1.303*1.178*1.141*1.093*1.086*1.0487*1.0191= 2.881086

125000/2.881086 = 43386.4175*10000 = 433864175 mii lei ROL

EVOLUŢIA LUNARĂ A INDICELUI PREŢURILOR BUNURILOR DE CONSUM (IPC), DUPĂ 2000,

Anul

LUNA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Luna decembrie anul precedent = 100

Luna precedenta = 100

99,93

Sursa: Colectia Buletin statistic de preturi, editii lunare 2000 -2007, Ed. INS, Bucuresti.


Document Info


Accesari: 4732
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )