Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ADMINISTRAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

comert


ADMINISTRAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Vointa socialǎ a oricarei societati comerciale exprimatǎ de adunarea generalǎ este adusǎ la indeplinire prin actele persoanelor sau organelor anume investite, care realizezǎ administrarea si conducerea societatii.Cu privire la administrarea si conducerea societatilor comerciale , Legea 31/1990 cuprinde dispozitii privind fiecare forma de societate comercialǎ.

In societatea in nume colectiv, gestiunea societǎtii este asiguratǎ de unul sau mai multi administratori. Fiecare administrator are dreptul sǎ reprezinte societatea , afarǎ de stipulatie contrarǎ in actul constitutiv(art. 75 din lege).

In societatea in comanditǎ simplǎ administrarea societǎtii se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati.

In societatea in comanditǎ pe actiuni , reglementarea actualǎ cuprinde mai multe dispozitii.

Societatea pe actiuni este administratǎ de unul sau mai multi administratori, numǎrul acestora fiind impar. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie(art. 137 din lege).

Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general (art.143 din lege).

In societatea in comanditǎ pe actiuni, societatea este administratǎ de unul sau mai multi administratori, care nu pot fi decat asociati comanditati(art.188 din lege).

In societatea cu rǎspundere limitatǎ, administrarea societatii este realizatǎ de unul sau mai multi administratori(art.197 din lege).

Din dispozitiile anterioare rezultǎ cǎ o societate, indiferent de forma ei juridicǎ este administratǎ de unul sau mai multi administratori.

In cazul unei pluralitati a administratorilor legea face o distinctie: in cazul societatii in nume colectiv, societatii in comanditǎ simplǎ si societatii cu rǎspundere limitatǎ, pluralitatea administratorilor nu este organizatǎ de lege; in cazul societǎtii pe actiuni si societǎtii in comanditǎ pe actiuni pluralitatea administratorilor este organizatǎ de lege, sub forma unui organ colegial – consiliul de administratie.

Cat priveste societatea pe actiuni, administrarea si conducerea societatii se poate realiza, la alegerea asociatilor, prin consiliul de administratie si directorii societatii(sistemul unitar) sau prin directorat si consiliu de supraveghere (sistemul dualist).

In cele ce urmeaza vom examina regulile generale privind administrarea si conducerea de catre administratori, si anume regulile generale care definesc statutul administratorului, indiferent daca acesta este singur administrator sau face parte dintr-o pluralitate de administratori, precum si rǎspunderea administratorului.

Calitatea de administrator

Legea 31/1990, in forma actuala, permite numirea in calitate de administrator a unei personae juridice, dar numai in cazulsocietatii pe actiuni(art.153 alin. 2). In cazulin care o persoanajuridica este numita administrator, ea este obligata sa isi desemneze un reprezentant personal, persoana fizica, prin care sa isi indeplineasca functia.

Persoana fizica desemnata ca reprezentant a administratorului persoana juridical este supusa acelorasi conditii, obligatii si raspunderi civile si penale, ca si administratorul persoana fizica, care actioneaza in nume propriu.

In cazul in care administratorul persoana juridica revoca pe reprezentantul sau are obligatia sa numesca in acelasi timp un inlocuitor a acestuia.

Conditiile cerute pentru numirea administratorului

Avand in vedere rolul care revine administratorului in gestiunea societatii, persoana care este desemnata in aceasta calitate trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de lege.[1]

a)       Capacitatea administratorului

Intrucat administratorul incheie acte juridice pentru realizarea scopului societatii, persoanafizica desemnata ca administrator trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina. In acest sens art. 73 din Legea 31/1990 prevede ca persoanele care potrivit acestei legi nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori; iar potrivit art. 6 din Legea 31/1990, nu vor putea fi fondatori persoanele care, in conditiile legii, sunt incapabile.

Desemnarea ca administrator a unei personae incapabile are drept consecinta decaderea acesteia din drepturile conferite functiei de administrator. Actele juridice incheiate de o asemenea persoana sunt lovite de nulitate.

b)       Onoralinitatea administratorului

Persoana desemnata ca administrator trebuie sa aiba o moralitate nestirbita. Potrivit art. 73 din lege , calitatea de administrator nu poate fi indeplinita de o persoana care a fost condamnata pentru infractiunile prevazute de art. 6 alin.(2) din lege.

c)       Cetatenia administratorului

In calitate de administrator al unei societati comerciale poate fi desemnata un cetatean roman. Dar, aceasta calitate o poate dobandi si o persoana de cetatenie straina, daca legea ori actele constitutive nu stabilesc anumite interdictii.

d)       Calitatea de asociat a administratorului

In forma sa initiala, Legea 31/1990 cuprindea o distinctie; in societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla, administratorul trebuia sa aiba calitatea de asociat, pe cand in societatea pe actiuni sau in comandita pe actiuni si in societatea cu rǎspundere limitatǎ, administrator putea fi un asociat sau neasociat.

In present, in orice forma de societate comercialǎ, administratorul poate fi asociat sau neasociat.

Cu privire la societatea in nume colectiv si societatea cu rǎspundere limitatǎ, solutia este consacrata expres de art. 7 din Legea nr. 31/1990.

In privinta societatii pe actiuni, solutia nu este consacrata in mod expres, darn u exista nici o indoiala asupra ei.daca legea admite pentru societatile de personae ca administratorul poate fi neasociat, cu atat mai mult acest lucru este posibil in cazul societatii pe actiuni.

In cazul societatilor in comandita, calitatea de administratol o pot avea numai asociatii comanditati.

e)       Cumulul de functii

Cu privire la cumulul calitatii de administrator cu alte funcii , Legea 31/1990 cuprinde anumite interdictii si limitari.

Interdictia cumulului – art.137 alin (3) din lege prevede ca pe durata indepliniriimandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca, contractul individual de munca este suspentat pe perioada mandatului.

Trebuie observat ca ca dispozitia legii care interzice cumulul calitatii de administrator cu cea de salariat al aceleiasi societati se refera la administratorii societatilor pe actiuni.Problema care se pune este de a sti daca aceasta dispozitie legala priveste pe administratorii societatii in nume colectiv, societatii in comandita simpla si societatii cu rǎspundere limitatǎ.

Limitarea cumululuiart.153 din lege prevede ca o persoana fizica poate exercita concomitant cel mult cinci mandate de administrator si/sau de membru al cosiliului de supraveghere in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Dispozitia legala se aplica in aceasi masura persoanei fizice reprezentant permanent al unei personae juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

In privinta societatii cu rǎspundere limitatǎ, legea prevede ca administratorii nu pot primi, fara autorizatia adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune [art. 197 alin (2) din Legea 31/1990].

Desemnarea administratorilor

Potrivit legii nr. 31/1990, administratorii sunt desemnati la costituirea societatii sau, ulterior, de catre adunarea generalǎ.

La constituirea societatii, administratorii sunt stabiliti in actul costitutiv.

Cu privire la societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu rǎspundere limitatǎ, actul constitutive trebuie sa prevada asociatii care administreaza si reprezinta societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separate(art. 7 din lege).

Referitor la societarea pe actiuni sau in comandita pe actiuni, actul constitutive trebuie sa cuprinda datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administratie, puterile conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.

In cazul societatii in nume colectiv si in comandita simpla, administratorii sunt alesi prin votul asociatilor care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social (art. 77 si art. 90).

In societatea pe actiuni sau in comandita pe actiuni, administratorii sunt alesi de adunarea generalǎ ordinara a actionarilor cu cvnorumul si majoritatea prevazute de lege ( art. 111).

Potrivit actualei reglementari, candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari.

Persoanele nomonalizate trebuie sa informeze adunarea generalǎ cu privire la respectarea conditiilor prevazute de art. 153 din lege.

In societatea cu rǎspundere limitatǎ, administratorii sunt alegi de adunarea asociatilor cu votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale(art. 194).

In cursul existentei societatii, in caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator se poate proceda, dac actul constitutive nu prevede altfel, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale. Numirea se decide de consiliul de administratie(art. 137 din Legea nr. 31/1990).

PotrivitO.U.G. nr.79/2001, in societatile comerciale in care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, conducerea societatii se realizeaza de catre personae fizice in baza unui contract de performanta,care este anexa a contractului de munca.In acest contract se stabilesc obligatiile care asigura indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta, aprobate prin bugetul de benituri si cheltuieli.

Durata functiei de administrator. Realegerea administratorului.

Legea nr. 31/1990 reglementeaza durata functiei si conditiile realegerii administratorilor.

Durata functiei de administrator

Pentru societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu rǎspundere limitatǎ, legea precede ca asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot allege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile si durata mandatuluiPentru societatile pe actiuni sau in comandita pe actiuni, legea prevede ca durata mandatului administratorilor este stabilita prin act constitutive, ea neputand depasi patru ani.

In cazul in care prin actul constitutive nu s-a stabilit durata mandatului, legea prezuma ca durata este de patru ani . Aceasta durata trebuie avuta in vedere si in cazul alegerii ulterioare a administratorilor, de catre adunarea generalǎ a actionarilor.

Realegerea administratorilor

La expirarea mandatului, administratorii pot fi realesi, daca prin contractul de societate sau statut nu s-a prevazut altfel(art. 153 di lege). Legea consacra aceasta solutie pentru societatile de capitaluri, dar ea poate fi extinsa si la celelalte forme juridice de societati comerciale.

Publicarea numirii administratorilor

In scopul cunoasterii de catre terti a persoanelor care administreaza si reprezinta societatea, legea instituie anumite formalitati de publicitate.

Potrivit Legii nr. 26/1990, cererea de inmatriculare a unei societati comerciale trebuie sa arate administratorii societatii si puterile acestora( art. 14). Referitor la puterile administratorilor, in cerere trebuie sa se mentioneze care dintre ei au imputernicirea sa reprezinte societatea.

Dupa inmatricularea societatii, administratorii imputerniciti cu reprezentarea societatii au obligatia sa depuna, la registrul comertului, semnaturile lor (art. 45 din Legea nr31/1990). Potrivit art. 19 din Legea 26/1990, aceasta obligatie revine administratorilor si, dupa caz, reprezentatilor societatii comerciale.Textul are in vedere si situatia in care unicul administrator are si reprezentarea societatii, cat si situatia in care, fiind desemnati mai multi adminiostratori, numai unii dintre ei au fost imputerniciti sa reprezinte societatea. Deci, nu toti administratorii societatii sunt obligate sa depuna semnaturile, cid oar numai cei care au fost imputerniciti sa reprezinte societatea.

Depunerea semnaturilor la registrul comertului trebuie sa se faca in termen de 15 zile, care curge, dupa caz, de la data inmatricularii societatii sau de lka data alegerii administratorilor de catre adunarea asociatilor.

Cat priveste depunerea specimenului de semnatura, ea se realizeaza in una dintre modalitatile prevazute de lege; administratorul desemnat ca sa reprezinte societatea va semna in registrul comertului, in prezenta judecatorului delegat sau a coducatorului oficiului, care va certifica semnatura; in absenta reprezentantului in cauza, semnatura in registru comertului poate fi inlocuita prin prezentarea acesteia, legalizata de notarul public [art.18 alin.(2) din Legea nr.26/1990].

Dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate privind persoanele care, in calitate de organe ale societatii sunt autorizate sa o reprezinte, societatea nu poatea opune tertilor nicioneregularitete la numirea acestora. Se excepteaza cazaul in carea societatea face dovada ca tertii in cauza aveau cunostinta de aceasta neregularitate.

Totodata, societatea nu poate invoca fata de terti numirea in functia de administrator sau incetarea acestei functii, daca ea nu a fost publicata, in conformitate cu lege (art.45 din Legea 31/1990).

Remunerarea administratorilor

In privinta societatii in nume colectiv, societatii in comandita simpla si societatii cu rǎspundere limitatǎ, legea prevede ca asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitaluilui social pot allege unul sau mai multi administratori fixandu-le si eventuala lor remuneratie [art.77 si 197 alin.(3) din Legea nr. 31/1990].

Cu privire la societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni, remuneratia administratorilor este stabilita prin actul constitutive sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor( art. 153 din Legea 31/1990).

Membrii consiliului de administratie insarcinati cu unctii specifice in cadrul consiliului au dreptul la o remuneratie suplimentara, care este stabilita de consiliul de administratie, in limitele generale prevazute in actul costitutiv ori fixate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Pentru a proteja interesele societatii si ale asociatilor, legea interzice creditarea de catre asocietate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni cum sunt :acordarea de imprumuturi; acordarea de avantaje financiare cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestea de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari; garantarea directa sau indirecta, in tot sau in parte, a oricaror obligatii personale ale acestora fat de terte personae; dobandirea cu titlu oneros sau plata unei creante ce are drept abiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor, ori o alta prestatie personala a acestora.

Natura juridica a raporturilor dintre administrator si societatea comercialǎ

In conceptia clasica a dreptului comercia, raporturile dintre administrator si societate au fost considerate ca raporturi izvorate dintr-un contract de mandat de drept comun. Codul commercial roman, care exprima aceasta conceptie prevedea ca “societatea anonima se administreaza de unul sau mai multi mandatari temporari” si ca administratorii “raspund de executarea mandatului lor”(art. 122 si 123, in present abrogate).

Astfel avand in vedere ca functia administratorului este marcata de exigentele ordinii publice, s-a sustinut ca idea de mandate este absorbita de idea mai larga a reprezentarii.In consecinta, raportul dintre administrator si societate nu ar mai fi un mandate pur si simplu ci, un mandate cu un continut legal, asemanator celui al tutorelui.

In sfarsit administratorul , este detinatorul unei functii sau oficiu de drept privat, ale carui indatoriri sunt stabilite de lege si actele constitutive ale societatii, in evidenta rolul legii in determinarea indatoririloor administratorului.

Din dispozitiile legale citate rezulta ca raporturile dintre administrator si societate sunt raporturi de mandate. Aceste raporturi sunt contractuale, deoarece, asa cum am aratat, administratorul este desemnat prin contractul de societate sau hotararea asociatilor.

Intrucat parte in contractul de mandat este societatea comercialǎ, mandatul administratorului este commercial, nu civil.[3]

In anumite cazuri, mandatul are la baza un contract de munca incheiat intre administrator si societate. Aceasta situatie se intalneste in cazurile cand administratorul este o persoana care nu are calitatea de asociat.

Cat priveste continutul mandatului, el este in primul rand, contractual.Obligatiile administratorului rezulta din imputernicirile date de asociati si care se concretizeaza in actele constitutive ale societatii ori in hotararile adoptate de catre adunarea asociatilor. Vointa mandatului se manifesta nu numai prin numirea mandatarului si fixarea sferei sale de actiune, ci si in revocarea mandatarului. Fiind un mandatar, administratorul este revocabil [art. 137 alin (4) din Legea 31/1990].

Continutul mandatului dat administratorului nu poate fi exclusive contractual.Interesul de ordine publica al reglementarii juridice a societatilor comerciale impune ca unele obligatiisa fie reglementate prin lege. Acest lucru rezulta chiar din art. 72 din lege, care dispune ca obligatiile si rǎspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitii referitoare la mandate si de dispozitiile speciale prevazute de legea societatilo comerciale.

Reglementarea mandatului administratorului este contractuala si legala, aceasta dubla natura a obligatiilor si raspunderii defineste functia de administrator al societatii comeriale si, in acelasi timp, o deosebeste de alte functii juridice.

Obligatiile administratorului

Legea nr. 31/1990 stabileste obligatiile care revin administratorului societatii; unele privind insasi constituirea societatii, iar altele functionarea societatii.

Principalele obligatii ale administratorului sunt :

obligatia de a indeplini formalitatile necesare constituirii societatii(art.36)

obligatia de a depune semnaturile la registrul comertului, in cazul cand a fost desemnat reprezentant al societatii(art.45);

obligatia de a prelua si pastra documentele privindconstituirea societatii [ art.30 alin.(2)];

obligatia de a administra societatea adica de a face toate operatiile cerute pentru indeplinirea obiectului societatii(art. 70);

obligatia de a urmari efectuarea de catrea sociati a varsamintelor datorate (art.70);

obligatia de a tine registrele cerute de lege si corecta lor tinere(art.73)

obligatia de a intocmi situatia financiara anuala, precum si de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului si plata dividendelor( art.73 );

obligatia de a lua parte la toate adunarile societatii, la cosnsiile de administratie si organele de conducere similare acestora [ art. 70 alin. (2)];

obligatia de a adduce la indeplinire hotararile adunarii generale a asociatilor (art. 73);

obligatia de a indeplini indatoririle prevazute de actul constitutive, precum si indatoririle stabilite de lege(art. 73).

Puterile administratorului

Potrivit Legii nr. 31/1990, administratorul societatii poate face toate operatiile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii, afara de restrictiile aratae in actul constitutive(art 70).In conditiile prevazute de lege, administratorul este indreptatit sa reprezinte societatea in raporturile juridice ale societatii (art. 7 si 8).

Puterile administratorului nu sunt insa nelimitate, ele sunt tarmurite de prevederile actelor constitutive ale societatii, de hotararile adunarii asociatilor si de dispozitiile legii.

In limitele mentionate, administratorul este in drept sa incheie acte de conservare,actele de administrare si actele de dispozitie pe care le impune gestiunea societatii.

Actele de dobandire de catre societate a unor bunuri de la un fomdator sau actionar sunt supuse conditiilor prevazute de art. 44 din lege. Sunt avute in vedere actele juridice de dobandire de catre societate, incheiate intr-un interval de cel mult 2 ani de la constituirea sau de ala data autorizarii inceperii activitatii societatii, in schimbul unei sume sau altei contravalori reprezentand cel putin o zecime din valoarea capitalului social subscris. Asemenea acte juridice trebuie supuse aprobarii prealabile a adunarii generale extraordinare a actionarilor, mentionate in registrul comertului si poublicate in Monitorul Oficial al Romaniei, si intr-un ziar de larga raspandire. Bunurile care fac obiectul actelor juridice vor fi supuse expertizei, in conditiile art.38 si 39 din Legea nr.31/1990.

Nerespectarea acestor cerinte legale atrage nulitatea actelor juridice.

Nu sunt supuse cerintelor legale mentionate operatiunile de dobandire efectuate in cadrul activitatii curente a societatii, cele facute din dispozitia unei autoritati administrative sau a unei instante judecatoresti si nici cele facute in cadrul operatiunilor de bursa.

Administratorul va putea, in nume propriu, sa instraineze, respective sa dobandeasca, bunuri catre sau de la societate, avand o valoare de peste 10 % din valoarea activelor nete ale societatii[4] numai dupa obtinerea aprobatii adunarii generale extraordinare in conditiile art. 115 din lege.

Sub sanctiunea nulitatii, aceste acte juridice se incheie cu respectarea dispozitiilor art.44 din lege si daca actul constitutive nu prevede altfel.

Dispozitiile speciale privind actele juridice incheiate intre administrator si societate sunt aplicabile si actelor juridice in care una dintre parti este sotul administratorului ori ruda, pana la gradul al patrulea inclusive

Trebuie aratat insa ca puterea de a reprezenta societatea este distincta de puterea de administrare a societarii. Puterea de reprezentare exista numai daca ea a fost conferita administratorului. Exceptional, in cazul societatilor in nume colectiv, in comandita simpla si cu rǎspundere limitatǎ, dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutive [ art.75 si art. 197 alin.(3)].

Deci prin vointa asociatilor, mandatul administratorului poate fi limitat la gestiunea interna sau poate sa cuprinda si puterea de reprezentare cu tertii.[5]Aceasta distinctie are la baza principiul general potrivit caruia reprezentarea nu este de esenta mandatului, ci numai de natura sa.

Trebuie observat insa ca, potrivit legii, pentru a asigura cunoasterea de catre terti a persoanei care angajeaza societatea, se cere indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute de Legea nr 26/1990 privind registrul comertului.Aceasta inseamna ca prezumtia privind existenta puterii de reprezentare prevazuta de lege isi produce efectele fata de terti numai daca au fost indeplinite formalitatile de publicitate.

Actele de dispozitie asupra bunurilor unei societati comerciale pot fi incheiate in temeiul puterilor comferite reprezentantilor legali ai societatii, dupa caz, prin lege, actul constitutive sau hotararile organelor statutare ale societatii, adoptate in conformitate cu prevederile legii societatilor comerciale si actului constitutive. Pentru incheierea acestor acte juridice nu este necesara o procura speciala si in forma autentica data in acest scop, chiar daca actele juridice in cauza trebuie incheiate in forma autentica (art. 70 din Legea 31/1990).

Mai mult potrivit art. 55 alin. (2) din lege, clauzele actului constitutive ori hotararile organelor statutare ale societatilor, care limiteaza puterile conferite de lege acestor organe sunt inopozabile tertilor, chiar daca au fost publicate.

In aplicarea principiilor generale ale mandatului, legea prevede ca administratorul care are dreptul de a reprezenta societatea nu il poate transmite altei personae, decat daca aceasta facultate i s-a acordat in mod expres (art. 71 din Legea nr. 31/1990). In cazul incalcarii acestei interdictii, societatea poate pretinde de la persoana substituita beneficiile rezultate din operatia realizata. Mai mult, administratorul care fara drept, isi substituie o alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii.

Incetarea functiei de administrator

Functia de administrator al societatii inceteaza prin: revocare, renuntarea administratorului, moartea, incapacitatea administratorului.

a)          Revocarea administratorului

In cazul societatii in nume colectiv, societatii in comandita simpla si societatii cu rǎspundere limitatǎ, asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot decide asupra revocarii administratorului, asupra limitarii puterilor, afara de cazul in care administratotii au fost numiti prin actul constitutive [ art.77, art.99, si art 197 alin.(3)].

In cazul societatii pe actiuni si societatii in camandita pe actiuni, administratorii sunt revocabili[6] [ art. 137 alin. (4)]. Ca si alegerea administratorilor, revocarea lor este de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor( art 111).

Trebuie aratat ca administratorul revocat se poate plange instantei judecatoresti. Dar, avand in vedere caracterul ad nutum al revocarii, instanta nu poate s ail reintegreze in functie chiar daca ar constata ca revocarea este fara o justa cauza. Actiunea administratorului nu poate fi decat o actiune in daune; iai intr-adevar daca se constata ca revocarea este fara o justa cauza, ea da nastere unei raspunderi ( art. 391 C com.). Precizam ca justa cauza se are in vedere la fundamentarea raspunderii societatii, iar nu a revocarii administratorului.

Solutia a fost consacrata expres, in art 137 din lege, care prevede ca in cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.

b) Renuntarea administratorului

Principiul simetriei impune ca, daca revocarea este ad nutum si renuntarea are un caracter discretionar. Dar, in cazul in care datorita renuntarii s-a cauzat un prejudiciu, societatea are dreptul la despagubiri ( art. 391 C com.).

In toate cazurile de incetare a functiei administratorului, trebuie indeplinite formalitatile de publicitate , ca si in cazul numirii in functie. In caz contrar, societatea nu poate invoca fata de terti incetarea functiei [ art. 54 alin (2) din Legea nr. 31/1990].

Rǎspunderea civila a administratorului

Aceata rǎspundere este supusa dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si principiilor generale ale raspunderii civile.

Administratorii raspund fata de societate pentru nerespectarea obligatiilor care le-au revenit in baza mandatului incredintat. Este vorba de obligatiile cuprinse in actul constitutive ori stabilite de adunarea asociatilor precum si cele prevazute in lege.

Rǎspunderea administratorilor are un character subsidiar. Ea are un rol de garantie si nu inlocuieste rǎspunderea persoanei care a desavarsit fapta cauzatoare de prejudicii;in consecinta administratorii raspund numai daca societatea nu a recuperat prejudicial de la persoana vinovata.

Rǎspunderea penala a administratorilor

Potrivit Legii nr. 31/1990, unele fapte savarsite de administratorii societatii sunt incriminate si pedepsite ca infractiuni. Cu toate ca art. 155 din Legea nr.31/1990 se refera in mod general la “actiunea in rǎspundere”, totusi actiunea penala nu poate apartine adunarii generale, ci ea se exercita se catre procurer. Concluzia se bazeaza pe faptul ca, reglemantand infractiunile savarsite de administratori, Legea 31/1990 nu prevede ca punerea in miscare a actiunii penale se face numai la plangerea prealabila a partii vatamate.

Buna functionare a unei societati comerciale impune necesitatea asigurarii unui control asupra actelor si operatiunilor utilizate de organele de administrare si conducere a societatii.

In societatile pe actiuni , in comandita pe actiuni si rǎspundere limitatǎ, datorita complxitatii actyivitatii lor, controlul se realizeaza de organelle specializate care sunt cenzorii societatii si auditorul financiar. In societatile in nume colectiv si in comandita simpla controlul gestiunii se face de catre asociati.

Prezentand partea teoretica privind reglementarea administrarii unei societati comerciale din Romania, voi lua ca exemplu practic, o societate cu rǎspundere limitatǎ asociat unic.

S.C.RL constituita de catre asociatul unic, cetatean roman, nascut in Iasi, posesor al cartii de identitate seria MX nr. conform actului constitutiv care sta la baza infiintarii societatii.

Sediul social principal al societatii este in judetul Iasi,

Capitalul social total subscris este de 200 lei, aport in numerar, divizat in 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare. Asociatul unic va detine in totalitate cele 20 parti sociale, reprezentand 100% din capitalul social.

Obiectul principal de activitate al societatii conform CAEN easte 476- comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative in magazine specializate, iar activitatea principala este 4762- comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie in magazine specializate.

Conducerea societatii se realizeaza de catrea asociatul unic care are urtmatoarele atributii:

v     Sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;

v     Sa-i desemneze pe administratori si cenzori, si sa-i revoce;

v     Sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

v     Sa modifice actul constitutiv.

Administrarea societatii este nelimitatǎ, pe o perioada nedeterminata, cu puteri depline de reprezentare si administrare de domnul, care indeplineste conditiile legii pentru calitatea de administrator.

Administratorul este raspunzator fata de societate pentru:

Realitatea varsamintelor;

Existenta reala a dividendelor platite;

Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

Exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale a asociatilor:

Stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutive le impun.

Asociatului unic ii revin toate beneficiile societatii si suporta pierderile acesteia

Stabilirea profitului net se va face in conformitate cu dispozitiile legale, iar repartizarea si plata dividendelor se va face in cursul anului sau la incheierea exercitiului economico-financiar, potrivit hotararii asociatului unic.

Durata societatii este nelimitatǎ de la data inmatricularii in registrul comertului.

Dizolvarea si lichidarea societatii se face in situatiile si in conditiile stabilite de lege, precum si cu procedura prevazuta de aceasta.

In ceea ce priveste cumulul calitatii de asociat unic cu aceea de administrator, acesta este legal. In prezent, conform legislatiei in vigoare, in orice forma de societate comercialǎ, administratorul poate fi asociat sau neasociat.
In ceea ce priveste cumulul functiei de administrator cu cea de salariat, Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 nu reglementeaza un atare cumul si nici nu il interzice.

Administrarea societatii se face de catre asociatul unic, in cazul in care nu a numit unul sau mai multi administratori. Administratorul poate infiinta puncte de lucru, in limita imputernicirii acordate de catre asociat.

In concluzie, administratorul are un rol foarte important in cadrul unei societati comerciale deoarece trebuie sa duca la indeplinire obiectivele respectivei societati si este obligat sa indeplineasca indatoririle prevazute de lege si de actul constitutive.

Administratorul trebuie sa indeplineasca anumite conditii cum ar fi capacitatea de exrcitiu deplina, sa fie o persoana onorabila, poate fi asociat sau neasociat al societatii,si reprezentant al intereselor unitatii.

Are puteri depline, poate indeplini toate operatiunile de gestiune si reprezentare a societatii, insa nu nelimitate deoarece nu poate incalca prevederile legii prin deciziile si actiunile sale. Acestia raspund in cazul producerii unor prejudicii, cauzate prin faptele lor, sau daca iau la cunostinta de existenta unor nereguli si nu transmite celorlalti adminitratori sau cenzorilor.

Durata mandatului administratorului, este stabilita in actul constitutive, fara a depasi patru ani, acestia fiind reeligibili daca in actul constitutive nu se dispune altfel.

Administratorul trebuie sa depuna o garantie, deoarece detine gestiunea intregului patrimoniu al societatii, iar aceasta garantie poate fi echivalentul a zece actiuni sau dublul remuneratiei sale lunare, in cazul in care incalca obligatiile sau nu ia decizii corecte trebuie sa raspunda .

Incetarea functiei administratorului se poate realiza prin revocare sau demisie, insa pentru neindeplinirea obligatiilor din contractul de mandat , in functie de fapta comisa administratorul poate raspunde civil si penal.

In ciuda puterilor conferite de societatea pe care o reprezinta , o administreaza sau o gestioneaza, administratorul are o serie de drepturi si obligatii prevazute in actul constitutive care trebuie indeplinite sau nu trebuie inculcate, altfel va trebui sa dea explicatii si sa raspunda in functie de abaterea comisa, in fata legii.Cu privire la anumite incompatibilitati, a se vedea art. 35 din Legea nr. 36/1995 asupra asupra notarilor publici si a activitatii notariale

In cazul cand societatea pe actiuni sau in comandita pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, administratorii societatii sunt numiti de adunarea constitutive a subscriitorilor ( art. 28 din Legea 31/1990).

A se vedea si O. Capatana, in “Dreptul” nr. 9-12/1990, Sinteza din practica Tribunalului judetean Suceava.

Valoarea activelor nete ale societatii se va calcula prin raportare la situatia financiara aprobata pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz la valoarea capitalului social subscris , daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca prezentata si aprobata.

Dreptul de a reprezenta societatea implica si dreptul de a o reprezenta in justitie(decizia nr. 938 din 17 februarie 1939 in “Revista de drept commercial”)

Revocarea calitatii de administrator nu poate fi considerate o solutie vremelnica si deci nu poate fi realizata prin ordonanta presedentiala, in conditiile art. 581 C proc. Civ.

In doctrina s-a sustinut ca rǎspunderea administratorilor este o rǎspunderede drept commercial, denumita”rǎspundere societara”. A se vedea “ Cateva probleme ale functionarii si administrarii societatilor comerciale”.


Document Info


Accesari: 17947
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )