Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
FISCALITATE

Contabilitate
FISCALITATE

I.

Definirea impozitelor si taxelor; elemente specifice; deosebiri.

II.

Sistemul fiscal: trăsăturile si functiile acestuia. Principii de bază.

III.

Categorii ale impozitelor si taxelor, potrivit clasificatiei veniturilor

bugetului de stat.

IV.

Evaziunea fiscală: definitie, răspunderea contraventională si p 11111d310l enală.V.

Obligatiile fiscale fată de bugetul de stat:

1.

Impozitul pe profit: categoriile de contribuabili; sfera de cuprindere

a impozitului pe profit; contribuabili scutiti de la plata impozitului

pe profit; cota de impozitare; determinarea bazei de calcul a impozitului

pe profit; reguli fiscale privind reorganizările juridice, aspecte

fiscale internationale; termenele de plată si declararea impozitului;

plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale.

2.

Impozitul pe venit: contribuabili; sfera de aplicare; determinarea

venitului si impozitului pe fiecare categorie; aspecte fiscale internationale;

reguli privind proprietatea comună si asociatiile fără personalitate

juridică; plata impozitului pe venit; obligatiile declarative

ale plătitorilor de venituri cu retinere la sursă.

3.

Impozitarea persoanelor nerezidente: contribuabili; sfera de aplicare

a impozitului; categorii de venituri impozabile, cote de impunere

pe categorii de venituri, scutiri; modul de stabilire si de plată a impozitelor

datorate de nerezidenti; formularistica necesară si conditiile

aplicării conventiilor de evitare a dublei impuneri internationale.

Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din România

de persoane fizice rezidente în state membre si aplicarea schimbului

de informatii în legătură cu această categorie de venituri; redevente

si dobânzi la întreprinderi asociate.

4.

Taxa pe valoarea adăugată: definitii specifice, sfera de aplicare

teritorială; categorii de persoane din punct de vedere al TVA; operatiuni

cuprinse în sfera de aplicare a taxei; locul operatiunilor cuprinse

în sfera de aplicare a taxei; operatiuni scutite; persoane obligate la

Tematica disciplinelor de examen .. Fiscalitate - experti contabili

plata TVA; faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea

adăugată; baza de impozitare; cotele de impozitare si calculul TVA;

regimul deducerilor; persoane obligate la plata taxei; regimuri speciale

de taxă; obligatii declarative si documentare cu privire la TVA,

corectarea documentelor, măsuri de simplificare.

5.

Accize: grupe de accize; definitie:

a) Accize armonizate: sfera de aplicare; definitii specifice; teritoriul

comunitar, faptul generator si exigibilitatea; eliberarea pentru

consum; importul, producerea si detinerea în regim suspensiv;

produse accizabile: bere, vinuri, băuturi fermentate, produse

intermediare, alcool etilic; tutun prelucrat; produse energetice,

gaz natural, cărbune si cocs, energie electrică, exceptii; nivelul

si calculul accizelor; regimul de antrepozitare; operatorul

înregistrat si operatorul neînregistrat; deplasarea si primirea

produselor accizabile aflate în regim suspensiv; lipsuri si nereguli

pe parcursul circulatiei intracomunitare în regim suspensiv a

produselor accizabile; deplasarea intracomunitară a produselor

cu accize plăti; înregistrarea operatorilor de produse accizabile;

obligatiile plătitorilor de accize; scutiri de la plata accizelor;

marcarea produselor alcoolice si a produselor din tutun.

b) Alte produse accizabile (accize nearmonizate): sfera de aplicare;

nivelul si calculul accizei; plătitorii de accize; scutiri; exigibilitatea;

plata; documente fiscale; declaratii de accize.

c) Impozitul la titeiul si gazele naturale din productia internă.

d) Dispozitii comune.

e) Măsuri speciale privind supravegherea productiei, importului

si circulatiei produselor accizabile.

f) Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule.

6.

Taxe vamale: subiectii impunerii; cota; scutiri; baza de impunere;

declaratia si controlul vamal; plata; titluri executorii; prescriptia;

sanctiuni-contraventii; infractiuni.

7.

Impozitarea reprezentantelor, în România, ale societătilor comerciale

si ale organizatiilor economice străine: organizarea reprezentantelor;

contribuabili; stabilirea impozitului; plata; declaratii

fiscale.Tematica disciplinelor de examen .. Fiscalitate - experti contabili

8.

Taxele de timbru: sfera de aplicare, operatiuni taxabile, metodologia

de calcul si de plată.

9.

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor: contribuabili; optiunea

de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderilor; baza

impozabilă, cota, plata si depunerea declaratiilor fiscale.

10. Impozitul pe dividende: sfera de aplicare; contribuabili; baza de

impunere; plătitorul si termenele de plată ale impozitului.

VI. Obligatii fiscale fată de bugetele locale:

1.

Impozitul si taxa pe clădiri: contribuabili; scutiri; calculul impozitului:

pentru persoane fizice, pentru persoane juridice; dobândirea,

înstrăinarea si modificările clădirilor; plata impozitului.

2.

Impozitul pe teren: obiectul impunerii; contribuabili; calculul

impozitului; scutiri; dobândirea si transferul de teren; plata impozitului.

3.

Impozitul pe mijloacele de transport: contribuabili, obiectul

impunerii, calculul impozitului; dobândiri si transferări de mijloace

de transport; plata impozitului.

4.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate:

a) taxe pentru serviciile de reclamă si publicitate;

b) taxe pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate;

c) scutiri.

5.

Impozitul pe spectacole: reguli generale; calculul impozitului; reguli

speciale pentru videoteci si discoteci; scutiri; plata impozitului.

6.

Taxa hotelieră: reguli; calcul; scutiri; plata.

VII. Drepturile si obligatiile contribuabililor în raporturile cu organele

fiscale: dreptul de a fi ascultat, dreptul de a fi reprezentat, dreptul de a

recuza un functionar fiscal, dreptul de a refuza furnizarea de informatii,

dreptul de a fi înstiintat cu privire la efectuarea inspectiei fiscale, dreptul

la primirea de dobânzi, dreptul de a contesta, obligatia de colaborare,

obligatia de a furniza informatii, obligatia de înregistrare fiscală, obligatia

de a depune declaratii, obligatia de a efectua plata impozitelor si

taxelor.

Tematica disciplinelor de examen .. Fiscalitate - experti contabili

VIII. Proceduri fiscale:

a)

Procedura înregistrării fiscale, modalităti de înregistrare fiscală,

termen de înregistrare, modificări ulterioare înregistrării, declararea

si înregistrarea filialelor si sediilor secundare (caz special: înregistrarea

punctelor de lucru).

b)

Procedura stabilirii si declarării impozitelor si taxelor: forme administrative

pentru stabilirea impozitelor si taxelor, depunerea

declaratiilor fiscale, corectarea declaratiilor fiscale si modalităti de

corectare, forma si continutul declaratiilor fiscale, termenul de

prescriptie la stabilire, sarcina probei, estimarea bazei de impunere.

c)

Plata impozitelor si taxelor: reguli privind efectuarea plătii, termene

de plată, ordinea de stingere, compensarea si restituirea, majorări

de întârziere, prescriptia dreptului de a efectua executarea silită

(prescriptia plătii), somatia si titlul executoriu.

d)

Procedura contestării actelor administrative fiscale: termenul si locul

de depunere a contestatiei, forma si continutul contestatiei, suspendarea

procedurii de solutionare a contestatiei si suspendarea

executării actului administrativ fiscal.

IX.

Sanctiuni fiscale: faptele sanctionate contraventional, reguli privind

constatarea si aplicarea sanctiunilor în cazul contraventiilor fiscale,

infractiunile de evaziune fiscală.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE:

1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările

ulterioare.

2.

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

cu modificările si completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial

al României nr. 863/26.09.2005.

3.

Instructiunea nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea

impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor devaloare, obtinut de persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al

României nr. 94/01.02.2006, modificată de Instructiunea nr. 7/2006,

publicată în Monitorul Oficial nr. 969/04.12.2006.

Tematica disciplinelor de examen .. Fiscalitate - experti contabili

4.

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale,

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 672/27.07.2005.

5.

Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în

Monitorul Oficial al României nr. 180/01.08.1997, cu modificările si completările

aduse prin Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 350/19.04.2006.

6.

Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul

Oficial al României nr. 1.043/29.12.2006.

7.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006,

publicată în Monitorul Oficial nr. 1.047/29.12.2006.

8.

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul

Oficial al României nr. 618/18.07.2006.

9.

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în

Monitorul Oficial al României nr. 173/24.07.1997, cu modificările si

completările ulterioare, actualizate pentru anul 2004 prin Hotărârea

Guvernului nr. 44/2004, pentru anul 2005 prin Hotărârea Guvernului

nr. 783/2004 si pentru anul 2006 prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2005.

10.

Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată

în Monitorul Oficial al României nr. 321/06.07.1999, cu modificările si

completările ulterioare, actualizate pentru anul 2004 prin Hotărârea

Guvernului nr. 44/2004, pentru anul 2005 prin Hotărârea Guvernului

nr. 783/2004 si pentru anul 2006 prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2005.

11.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificările

si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României

nr. 112/06.02.2004.

12.

Norme metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003

privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.050/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.

651/20.07.2004, cu modificările aduse de Ordonanta de urgentă a

Guvernului nr. 165/2005, publicată în Monitorul Oficial al României

nr. 1.100/06.12.2005.

Tematica disciplinelor de examen .. Fiscalitate - experti contabili

13.

Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicat în Monitorul Oficial al

României nr. 735/19.11.2001, cu completările aduse prin Hotărârea

Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare

a Codului vamal al României, publicat în Monitorul Oficial al României

nr. 520/15.06.2006.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ ȘI FACULTATIVĂ:

1.

Condor Ioan, Drept financiar, bugetar si fiscal. Impozitarea persoanelor

fizice, microîntreprinderilor, nerezidentilor si impozitul pe reprezentante.

Conventii fiscale internationale, Editura Fundatiei România de Mâine,

Bucuresti, 2004.

2.

Tâtu L., Șerbănescu C., Ștefan D., Cataramă D., Nica A., Fiscalitate.

De la lege la practică, editia a IV-a, Editura CH Beck, Bucuresti, 2007.

3.

Vintilă G., Fiscalitate. Metode si tehnici fiscale, Editura Economică,

Bucuresti, 2004.

4.

*** -Colectia de Ghiduri pentru întelegerea si aplicarea Standardelor

Internationale de Contabilitate (32 de volume), Editura CECCAR,

Bucuresti, 2004.

5.

*** -Culegere de teste grilă, exercitii, întrebări si studii de caz pentru

examenul de acces la profesia de expert contabil si de contabil autorizat,

editia a VII-a revizuită si editia a VIII-a, revizuită si adăugită, Editura

CECCAR, Bucuresti, 2006 si 2007.

Document Info


Accesari: 3531
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )