Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
IAS 7 - SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Contabilitate
PREZENTARE

IAS 7 - SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
IAS 7 trateaza contabilitatea si cerintele de prezentare aferente situatiilor fluxurilor de numerar.

AVANTAJELE ÎNTOCMIRII UNEI SITUAŢII A FLUXURILOR DE NUMERAR

Informatiile referitoare la fluxurile de numerar aferente unei activitati sunt utile deoarece constituie pentru utilizatorii situatiilor financiare ale entitatii o baza de evaluare a capacitatii entitatii de a genera numerar si echivalente de numerar, precum si a utilitatii acestor fluxuri. Utilizatorii doresc sa cunoasca amanunte despre capacitatea entitatii de a genera fluxuri de numerar, despre durata acestor fluxuri si, de asemenea, despre modalitatea în care le utilizeaza entitatea, pentru a putea astfel lua decizii economice privind entitatea în cauza.

De exemplu:

Daca o entitate desfasoara o activitate profitabila, dar nu este capabila sa genereze numerar, probabil datorita unui nivel ridicat al creantelor comerciale care sunt achitate dupa o perioada lunga de timp, în acest caz este posibil ca societatea sa dea faliment.

Acei utilizatori care sunt si actionari sau potentiali investitori vor fi interesati sa cunoasca daca societatea va fi capabila sa le asigure o rentabilitate a investitiei lor.

Situatia fluxurilor de numerar îi ajuta, de asemenea, pe utilizatori la efectuarea unor comparatii între societati diferite deoarece aceasta elimina efectele utilizarii de tratamente contabile diferite pentru aceleasi tranzactii sau evenimente.

Situatia fluxurilor de numerar este parte componenta a situatiilor financiare si trebuie întocmita în fiecare perioada pentru care sunt prezentate situatiile financiare.

ELEMENTELE UNEI SITUAŢII A FLUXURILOR DE NUMERAR

Numerarul

Acesta este reprezentat de numerarul în casa si de depozitele platibile la cerere (disponibilul în cont). Prin urmare, numerarul înseamna banii la care societatea poate avea acces imediat.

Echivalentele de numerar

Sunt investitiile financiare pe termen 20320x2319u scurt si extrem de lichide care sunt usor convertibile în sume cunoscute de numerar. Investitiile vor fi clasificate, în mod normal, în echivalente de numerar doar atunci când ele au o perioada scurta de scadenta, de regula trei luni sau chiar mai putin de la data achizitiei. Prin urmare, investitiile de capital vor fi excluse din aceasta categorie.

Fluxurile de numerar

Acestea sunt reprezentate de iesirile si de intrarile de numerar sau de echivalent de numerar ale entitatii.

Activitatile de exploatare

Sunt principalele activitati producatoare de venit ale întreprinderii. Aceasta constituie o parte importanta a situatiei fluxurilor de numerar deoarece arata succesul înregistrat de activitatile entitatii la generarea unor fluxuri de numerar suficiente pentru rambursarea creditelor, plata dividendelor si realizarea de noi investitii fara ca entitatea sa fie nevoita sa apeleze la surse externe de finantare.

Exemplele includ:

Încasarile de numerar rezultate din vânzarea bunurilor si prestarea serviciilor.

încasarile în numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri

platile în numerar catre furnizorii de bunuri si servicii

Unele tranzactii, spre exemplu, vânzarea unui element al mijloacelor fixe poate genera un câstig sau o pierdere care este inclusa în profitul sau pierderea neta. Totusi, astfel de fluxuri de numerar sunt aferente activitatilor de investitii si, prin urmare, trebuie realocate în situatia fluxurilor de numerar.

Activitatile de investitii

Acestea consta în achizitionarea si înstrainarea de active imobilizate precum si alte investitii care nu sunt incluse in echivalentele de numerar. Este importanta prezentarea separata a acestor fluxuri de numerar deoarece ele reprezinta valoarea cheltuielii care a fost efectuata cu resurse menite sa genereze venit si fluxuri de numerar în viitor.

Exemplele includ:

Platile în numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe; si

Încasarile de numerar din vânzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente.

Activitatile de finantare

Acestea sunt activitati ce duc la schimbari ale dimensiunii si compozitiei capitalului propriu si datoriilor unei întreprinderi. Prezentarea separata a fluxurilor de numerar provenite din activitati de finantare este importanta deoarece este folositoare în estimarea cererilor viitoare de fluxuri de numerar din partea finantatorilor întreprinderii.

Exemplele includ:

veniturile în numerar din emisiunea de actiuni

rambursarile în numerar ale unor sume împrumutate

platile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.

Situatia fluxurilor de numerar trebuie, prin urmare, sa analizeze fluxurile de numerar ale perioadei în functie de natura activitatii: de exploatare, de investitii sau financiare. Activitatile de investitii si financiare care nu presupun existenta numerarului sau a echivalentului de numerar nu trebuie incluse în situatia fluxurilor de numerar, dar trebuie prezentate altundeva în situatiile financiare.

Este important sa nu se uite ca o singura tranzactie poate genera fluxuri de numerar care sunt incluse în sectiuni distincte din cadrul situatiei fluxurilor de numerar. De exemplu, atunci când rambursarea unui împrumut este alcatuita din elemente de capital si dobânda, elementul de dobânda poate fi clasificat ca o activitate de exploatare iar elementul de capital drept activitate de finantare.

METODA DIRECTĂ vs METODA INDIRECTĂ

Pentru întocmirea situatiei fluxurilor de numerar IAS 7 permite utilizarea a doua metode - directa si indirecta.

Metoda directa

Pe baza acestei metode, sunt prezentate clasele majore de plati si încasari brute în numerar. Pentru a obtine informatiile ce trebuie prezentate pe baza acestei metode, este necesar sa se obtina întâi informatiile care aplica prevederile metodei indirecte.

Metoda indirecta

Profitul sau pierderea neta este ajustata cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar, amânarile sau angajamentele de plati sau încasari în numerar din exploatare trecute sau viitoare, si elementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari.

Ambele metode vor furniza aceleasi cifre, dar metoda directa este preferata de IAS 7 deoarece furnizeaza mai multe informatii despre societate. Totusi, aceasta metoda este rar utilizata în practica deoarece aplicarea ei este mai dificila si solicita mai mult timp. Prin urmare, prezentarea de fata se va concentra pe metoda indirecta.

Fluxurile de numerar din activitatile de investitii si de finantare trebuie prezentate în cadrul claselor majore de plati si încasari brute în numerar aparute.

Informatiile necesare pentru situatia fluxurilor de numerar sunt obtinute prin analizarea cifrelor din bilant conform diferitelor sectiuni standard ale situatiei fluxurilor de numerar. Prin urmare, de exemplu, reconcilierea profitului din exploatare înainte de impozitare, preluat din contul de profit si pierdere, cu fluxul de numerar rezultat din activitatile de exploatare nu va include toate miscarile înregistrate în conturile debitorilor si creditorilor ale acelui an, ci doar acele miscari survenite în aceste conturi, care sunt aferente activitatilor de exploatare. Aceasta înseamna ca, de exemplu, miscarea înregistrata în dobânda de platit nu trebuie inclusa în sectiunea aferenta activitatilor de exploatare din situatia fluxurilor de numerar, dar trebuie inclusa în sectiunea aferenta activitatilor de investitii.

EXEMPLU DE METODĂ INDIRECTĂ

Pe baza metodei indirecte, fluxul de numerar net din activitatile de exploatare este determinat prin ajustarea profitului sau pierderii nete înainte de impozitare cu:

modificarile aparute pe parcursul perioadei în valoarea stocurilor, creantelor si datoriilor din exploatare

alte elemente decât numerarul, cum ar fi amortizarea, provizioanele, impozitele amânate, câstiguri si pierderi valutare nerealizate

profiturile nedistribuite ale întreprinderilor asociate

interesele minoritare

alte elemente pentru care au rezultat fluxuri de numerar din investitii sau finantare.

Acest exemplu include doar tranzactiile aferente perioadei curente. IAS 1, Prezentarea situatiilor financiare, impune, de asemenea, prezentarea informatiilor comparative.

Sunt furnizate, de asemenea, extrase din contul de profit si pierdere si din bilant cu scopul de a ilustra modul în care acestea se leaga cu informatiile furnizate în situatia fluxurilor de numerar.

XYZ SA

CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR CU ÎNCHIDERE LA 31 DECEMBRIE 1999

REF

Cifra de afaceri

Costul vânzarilor

Profitul brut

Amortizarea

Cheltuieli administrative si de vânzare

Cheltuieli cu dobânzi

Venitul din investitii

Profitul net înainte de impozitare

Impozitul pe profit

Profitul net

XYZ SA

BILANŢUL DE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 1999

REF

Active

Numerar si echivalente de numerar

Creante

Stocuri

InvestitiiImobilizari corporale înregistrate la cost

Amortizarea cumulata

Imobilizari corporale la valoarea neta

Total active

Datorii

Furnizori

Dobânzi de platit

Impozitele pe profit de platit

Datorii pe termen lung

Total datorii

Capitaluri proprii

Capital social

Rezultat reportat

Total capitaluri proprii

Total datorii si capitaluri proprii

Atunci când se lucreaza la întocmirea unei situatii a fluxurilor de numerar sau la verificarea computerizata a uneia deja întocmite poate fi de un real ajutor urmatoarea abordare: compararea bilantului curent cu cel al anului anterior si, ulterior, alocarea miscarilor aferente anului în situatia fluxurilor de numerar. Aceasta va asigura înregistrarea tuturor miscarilor si prevenirea aparitiei unor erori. Scopul final este acela ca totalul fiecarei coloane de cifre sa fie egal cu zero (vezi mai jos).

XYZ SA

CALCULUL FLUXURILOR DE NUMERAR ALE ANULUI CU ÎNCHIDERE LA 31 DEC. 1999

DENUMIRE CONT

REF

MODIFICARE ÎN CURSUL ANULULNumerar si echivalente de numerar

Creante

Stocuri

Investitii

Imobilizari corporale

Furnizori

Dobânzi de platit

Impozit pe profit de platit

Datorii pe termen lung

Capital social

Rezultat reportat

Profitul net înainte de impozitare

Impozitul pe profit

Pentru a stabili daca o miscare reprezinta sau nu o intrare sau o iesire de numerar, este necesar sa se stie ce anume reprezinta tranzactia care a dus la acea miscare de numerar.

De exemplu:

Daca s-a înregistrat o crestere în valoarea creantelor, atunci aceasta reprezinta numerarul pe care entitatea este îndreptatita sa-l încaseze, dar nu îl are înca. Prin urmare, în loc sa aiba în casa numerar, entitatea are o creanta. Aceasta reprezinta o iesire efectiva de numerar deoarece entitatea nu-si poate cheltui creantele.

Daca s-a înregistrat o crestere în valoarea conturilor de furnizori, înseamna ca entitatea a reusit sa-si pastreze numerarul dar are, în schimb, un sold creditor în contul de furnizori. Prin urmare, aceasta crestere reprezinta o intrare efectiva de numerar deoarece entitatea a evitat cheltuirea numerarului în scopul decontarii datoriilor.

Daca se înregistreaza o crestere a valorii stocurilor, atunci acest lucru reprezinta o iesire efectiva de numerar. Ca si în cazul creantelor, entitatea a renuntat la dreptul sau de a detine numerar si a achizitionat în schimb stocuri, reducând astfel soldul contului de numerar.

Alte cifre care trebuie ajustate pentru a exista siguranta ca ele reflecta doar miscarile de numerar.

De exemplu:

Dobânda platita si înregistrata în contul de profit si pierdere poate fi o combinare între un sold de angajament initial, dobânda platita efectiv în cursul anului si soldul final. Cifra din contul de profit si pierdere este, prin urmare, adunata înapoi în situatia fluxurilor de numerar si înlocuita cu suma reala platita. Acelasi principiu se aplica si în cazul dobânzii încasate.

Amortizarea este adaugata deoarece ea nu reprezinta un flux de numerar - ea constituie pur si simplu o ajustare contabila.

XYZ SA

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR PRIN METODA INDIRECTĂ

REF

Profitul înainte de impozitare

Ajustari pentru:

Amortizare

Venitul din investitii

Cheltuiala cu dobânzileProfitul din exploatare înainte de modificarile capitalului circulant

Cresteri ale creantelor comerciale si ale altor creante

Descresteri în valoarea stocurilor

Descresteri în valoarea furnizorilor

Numerar generat din activitatea de exploatare

Dobânzi platite

Impozit pe profit platit

Numerar net din activitatile de exploatare

Fluxuri de numerar din activitatile de investitii

Achizitionarea de imobilizari corporale

Dobânda încasata

Numerar net utilizat în activitatile de investitii

Fluxuri de numerar din activitatile de finantare

Încasari din emisiunea de actiuni

Încasari din împrumuturile pe termen lung

Numerar net din activitatile de finantare

Cresterea neta în valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar

EXPLICAŢIE REFERITOARE LA TRANSFERAREA DATELOR DIN TABELELE DE CALCUL ÎN SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Amortizarea imobilizarilor corporale

Miscarea generala înregistrata în imobilizari în valoare de 2.770$ se compune din cheltuiala cu achizitionarea si amortizarea imobilizarilor pentru anul în curs.

Asa cum s-a mentionat mai sus, amortizarea este adunata, deoarece ea nu reprezinta o iesire reala de numerar. Ea reprezinta o ajustare contabila menita sa reflecte utilizarea de catre entitate a imobilizarilor acesteia.

Deoarece intrarile de imobilizari au fost platite în întregime, atunci valoarea totala a platii intra în situatia fluxurilor de numerar la capitolul activitati de investitii.

Venitul din investitii

Acesta trebuie întâi adaugat (prin adunare) si apoi ajustat pentru a reflecta venitul real din investitii încasat în cursul perioadei. În exemplul de mai sus, cifra adaugata si cea nou introdusa pentru venitul din investitii încasat este aceeasi deoarece nu exista nici un venit din investitii platit în avans sau acumulat la sfârsitul nici unuia din exercitiile financiare.

Dobânzile platite

În acelasi fel în care venitul din investitii este ajustat la valoarea reala încasata în cursul anului, dobânda platita trebuie ajustata cu scopul de a reflecta valoarea reala platita.

Pentru a se ajunge la aceasta cifra din exemplul de mai sus, s-au efectuat urmatoarele calcule:

Dobânda platita din contul de profit si pierdere

Dobânda initiala de platit

Dobânda finala de platit

Dobânda reala platita

Ajustarea impozitului pe profit este facuta din aceleasi ratiuni pentru care este facuta ajustarea dobânzii platite. Cheltuiala din contul de profit si pierdere este alcatuita din soldul angajat initial, valoarea platita în cursul anului si soldul angajat final.

Ajustarea poate fi calculata relativ simplu prin însumarea cifrelor corespunzatoare cheltuielii cu impozitul pe profit si miscarea survenita în soldurile finale ale fiecarei închidere de exercitiu.

Prin urmare, pentru calculele din tabelul de mai sus, ajustarea este egala cu 1.200$, reprezentând cheltuiala anuala din contul de profit si pierdere plus 700$, reprezentând miscarea survenita în acumularea finala în cursul anului.

Cresterea (descresterea) neta din valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar

Aceasta este reprezentata de diferenta dintre valoarea initiala si cea finala a numerarului si a echivalentelor de numerar.

În exemplul de mai sus, aceasta crestere sau descrestere reprezinta pur si simplu diferenta dintre soldurile initiale si finale ale conturilor de numerar. Totusi, ea mai poate include investitii pe termen scurt care pot fi usor convertite în numerar la o valoare cunoscuta.

FLUXURI DE NUMERAR ÎN VALUTĂ

Fluxurile de numerar rezultate din tranzactiile în valuta trebuie înregistrate în contabilitate în moneda de raportare a entitatii prin aplicarea la tranzactia în valuta a cursului de schimb dintre moneda de raportare si valuta de la data încasarii sau platii.

Fluxurile de numerar ale unei filiale straine trebuie convertite la cursurile de schimb dintre moneda de raportare si valuta de la data platii sau încasarii.

Fluxurile de numerar exprimate în valuta trebuie raportate în conformitate cu cerintele prevazute de IAS 21, Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar.

IAS 21 permite utilizarea unui curs de schimb care aproximeaza cursul curent. De exemplu, un curs de schimb mediu pentru o perioada poate fi utilizat pentru înregistrarea tranzactiilor în valuta sau pentru conversia fluxurilor de numerar ale unei filiale din strainatate.

Efectul variatiei cursurilor de schimb valutar asupra numerarului si a echivalentelor de numerar detinute sau datorate în valuta este raportat în situatia fluxurilor de numerar cu scopul de a reconcilia numerarul si echivalentele de numerar de la începutul si sfârsitul perioadei. Aceasta valoare este prezentata separat de fluxurile de numerar rezultate din activitatile de exploatare, de investitii si de finantare si include diferentele, daca exista, înregistrate în cazul în care fluxurile de numerar au fost raportate la cursurile de schimb de la sfârsitul perioadei.

Ajustarea este inclusa la sectiunea "fluxuri de numerar din activitatile de exploatare" ca si câstig sau pierdere din diferentele de curs valutar.

PREZENTAREA INFORMAŢIILOR

O entitate trebuie sa prezinte componentele numerarului si ale echivalentelor de numerar, precum si o reconciliere a valorilor din situatia fluxurilor de numerar cu elementele echivalente raportate în bilant.

Pot exista, de asemenea, informatii suplimentare care vor fi relevante utilizatorilor pentru întelegerea pozitiei financiare si a lichiditatii unei întreprinderi. Este încurajata prezentarea acestor informatii, împreuna cu un comentariu al conducerii.

Astfel de prezentari de informatii pot include, de exemplu, valoarea unor facilitati de creditare neretrase care pot fi disponibile activitatilor viitoare de exploatare si decontarii unor angajamente de capital.

VOLUMUL I

Principalele reglementari prevazute de Volumul I cu privire la situatiile fluxurilor de numerar sunt cuprinse în paragrafele 3.2(d), 3.3, 4.1(c) si 4.29.


Document Info


Accesari: 16216
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )