Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ORGANIZAREA ACTIVITATII FINANCIAR-CONTABILE LA SOCIETATEA COMERCIALA "M&F COM SRL"

Contabilitate
ORGANIZAREA ACTIVITATII FINANCIAR-CONTABILE LA SOCIETATEA COMERCIALA "M&F COM SRL"I. CAPITOL INTRODUCTIV

Aderarea la Uniunea Europeana a fost obiectivul prioritar al Romaniei deoarece obtinerea calitatii de membru al Uniunii la 1 ianuarie 2007 confirma faptul ca Romania este ireversibil conectata la valorile democratiei europene si principiile economiei de piata functionala si ca indeplineste criteriile stabilite de Uniune. Acest lucru presupune identificarea si folosirea corecta si concreta a surselor d 949j91j e finantare, a riscurilor ce apar prin derularea activitatilor existente precum si a metodelor de reducere a riscurilor si obtinerea performantei economice al carei rezultat se concretizeaza prin profit. Scopul acestei lucrari este de a elabora un studio privind mediul extern la S.C M&F Com BUCURESTI pe baza studiului activitatii a intreprinderii.

Am ales aceasta tema deoarece consider ca mediul extern al unei intreprinderiieste foarte important in obtinerea profitului,obiectivul principal. Pentru atingerea scopului lucrarii se va utiliza ca materiale informative date din evidentele contabile corespunzatoare calitativ, datorita calculatoarelor electronice. Acestea permit in timp real derularea activitatii economice si implicit un suport informational pentru luarea unor decizii operative si eficace, in vederea cresterii eficientei utilizarii resurselor incorporate in societatile comerciale.

II. CAPITOL PRIVIND STUDIUL DE CAZ

Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare.

Societatea Comerciala M&F Com, este o societate cu raspundere limitata si cu durata de functionare pe timp nelimitat. In anul 2004 a fost inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului, conform Certificatului de Inregistrare, avand sediul social in Bucuresti. Inca de la inceput s-a declarat ca fiind platitoare de TVA si desfasoara activitatea de comercializarea produselor alimentare in standuri si piete, avand cod CAEN XXX

Actul constitutiv al societatii M&F Com cuprinde:

a)      FORMA JURIDICA

Forma juridical a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata

b)      DENUMIREA SOCIETATII:

Numele dat este: M&F Com

SEDIUL SOCIAL

Sediul Social se stabileste in Bucuresti

c)      DURATA SOCIETATII

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in Registrul Comertului.

d)      OBIECTUL SOCIETATII

Activitatea principal a societatii va fi:

Comercializare produse alimentare

e)      CAPITALUL SOCIAL

Capitalul subscris si varsat este de XXXXron.

Capitalul Social se imparte in XXXX de parti sociale egale , in valoare nominal de 100 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.

f)        ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA:

Societate este administrate, pe durata nelimitata, de o persoana fizica, cetatean roman.

Capitalul social subscris si varsat este in valoare de XXXX ron, detinut in totalitate de asociatul unic - persoana fizica cu cetatenie romana, care indeplineste functia de administrator si beneficiaza in totalitate dividende, sau suporta eventualele pierderi (la sfarsitul anului 2006 societatea a inregistrat pierdere in valoare de 1500 lei). Deasemeni, prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului social sub limita legala, societatea poate fi dizolvata si lichidata.

Societatea angajeaza personal cu contract de munca, respectand prevederile Codului Muncii si regimul asigurarilor sociale. In prezent are 4 angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

Organizarea si tinerea contabilitatii. Structura organizatorica si de management- diagrama de relatii a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unitatii.

Contabilitatea, in cadrul SC M&F Com se tine in compartiment distinct , cu personal angajat cu pregatire de specilalitate. Organizarea si tinerea contabilitatii revine Directorului Economic, care coordoneaza activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei.

Organigrama - structura organizatorica si functionala a unitatii se prezinta astfel:

Ø      Administrator / Director General

Ø      Contabil - Sef   - Director de Vanzari

Ø      Compartiment financiar - contabilitate

Ø      Compartiment Personal - Administrativ

Ø      Magazin - desfacere


Diagrama de relatii a compartimentului financiar cu celelalte compartimente:
- Relatii de subordonare: Administrator - Contabil Sef - Compartiment Financiar - Contabilitate

- Relatii de colaborare: Departament Vanzari, Personal - Administrativ, Magazin Desfacere.

STRUCTURI ORGANIZATORICE SI DE MANAGEMENT

a). Capitalul social.

Capitalul social al societatii este in suma XXX RON

b). Reducerea sau marirea capitalului social.

Rezolva oricare alta problema a societatii  Capitalul social poate fi marit sau redus pe baza hotararii Consiliului de Administratie in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de contractul de societate.

c).Cesiunea actiunilor. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala intre actionari sau terti se face in conformitate cu prevederile Contractului de societate.

d).Pierderea actiunilor. In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de Administratie si sa faca public faptul prin presa, dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

e).Consiliul de administratie este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii:

Alege membrii Consiliului de Administratie si ai Comisiei de Cenzori inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de activitate si ii revoca;

Discuta, aproba sau modifica bilantul dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor si fixeaza dividendul;

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul de activitate pe exercitiul urmator;

Fixeaza remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs al administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin contractul de proprietate sau statut;

Hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora precum si la cesiunea acestora; 6.Hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului precum si la transformarea formei juridice a societatii;

Hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societatii;

Analizeaza Rapoartele Consiliului de Administratie, privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

Rezolva orice alte probleme privind societatea.

Atributiile adunarii ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele Consiliului de Administratie sau vicepresedinte pe baza imputernicirii data de presedinte. Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico - financiar,pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de prezentare.

Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico - financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetul pe anul in curs.

Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor care detin cel putin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv cu exceptia primilor doi ani se la infiintarea societatii. Adunarea generala va fi convocata de administrator ori de cate ori va fi nevoie in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile de la data stabilita. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul adunarii.   Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate stabilit de Consiliul de Administratie.Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati, detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul din membrii Consiliului de Administratie desemnat de presedinte. Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza dintre membrii adunarii generale doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii. Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat, va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care 1-a intocmit. Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis daca adunarea generala nu hotaraste altfel.

Actionarii voteaza de regula prin ridicarea mainii. La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se poate decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor. Hotararile adunarilor generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau reprezentati.

f). Consiliul de Administratie. Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din administratori pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi. Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat predecesorul sau. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliu de Administratie comisia de cenzori si directorul general, persoanele care, potrivit legii au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune si pentru alte infractiuni prevazute de lege, referitor la societatile comerciale.

Consiliul de Administratie este condus de presedinte, se intruneste ori de cate ori este necesar la convocarea presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia, caruia ii stabileste si indemnizatia. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin l/2 din numarul membrilor Consiliului de Administratie, deciziile luandu-se cu majoritate simpla. Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinei de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte.

Consiliul de administratie are urmatoarele atributii in principal:

l. angajarea si concedierea personalului de conducere si stabilirea drepturilor si obligatiile acestuia;

stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;

aproba operatiunile de cumparare si de vanzare a activelor potrivit competentelor;

stabileste tactica si strategia de marketing;

aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;

supune anual consiliului de administratie in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul de program si activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;

Consiliul de Administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie compus din membrii alesi dintre administratori, fixandu-le in acelasi timp si remuneratia;

Presedintele Consiliul de Administratie este si director general sau director in care calitate conduce si Comitetul de directie;

Consiliul de Administratie poate oricand revoca persoanele numite in Comitetul de directie

Rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala.

g). Dizolvarea si lichidarea societatii, litigii, situatii ce pot duce la dizolvarea societatii:

imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate al societatii;

hotararea adunarii generale in unanimitate;

falimentul;

reducerea capitalului social la jumatate in situatia in care administratorii nu convoaca Consiliul de Administratie pentru a hotari limitarea lui la suma ramasa sau reconstituirea capitalului cu exceptia primilor doi ani de la functionare. Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial in afara de cazul prevazut la litera "a'. In caz de dizolvare societatea va fi lichidata. Lichidarea se face cu respectarea dispozitiilor legii.

Litigiile societatii comerciale cu persoane fizice sau persoane juridice romane sunt de competenta instantelor de judecata. Litigiile nascute din raporturi contractuale privind executarea contractului de societate, in caz de nesolutionare pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti

h). Excluderea asociatilor. Poate fi exclus din societate:

l. asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul cu care s-a obligat;

asociatul care comite frauda in dauna societatii. Conceptual, managementul este privit din trei unghiuri: 1.Ca disciplina stiintifica - managementul reprezinta un ansamblu de principii, privind conducerea sau reglarea oricarui tip de organizatie. Prin Organizatie intelegem aici un panel de persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea in baza unor obiective comune, cuprinzand o diversitate de forme organizationale.

2.Ca activitate practica - conceptul consta intr-un proces de coordonare a intereselor unei organizatii pentru realizarea unor obiective predeterminate. Aceasta acceptiune este cea mai frecvent utilizata in domeniul afacerilor internationale. In acest sens, managementul presupune realizarea practica a urmatoarelor patru functii de baza :

-programare (planificare - planning);organizare,coordonare,control.

Ca echipa decizionala a unei firme (management staff) - reprezinta acea parte a personalului care transpune in practica functiile managementului. Intre functiile managementului si functiile organizatiei trebuie sa existe o corelatie, in sensul ca dimensiun 3.ea manageriala opereaza prin toate componentele sale, in ansamblul activitatilor pe care le desfasoara o firma.steme,met

IMPORTANTA MANAGEMENTULUI

Functiunea financiar - contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin care se asigura resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmei, precum si evidenta valorica a miscarii intregului sau patrimoniu.

Intrucat reflecta din punct de vedere economic toate celelalte activitati ce se desfasoara in societati comerciale si regii autonome prin prisma unor elemente: valorice integrative, functiunea financiar - contabila are un pronuntat caracter sintetic.

In conditiile tranzitiei la economia de piata, ale situarii in prim plan a factorilor economici, activitatilor financiar - contabile isi modifica substantial continutul si devin din ce in ce mai importante.

In cadrul functiunii financiar - contabile deosebim trei activitati principale: contabilitatea si controlul financiar de gestiune.

Dupa opinia noastra, procesul de management se poate partaja, avand in vedere natura sarcinilor implicate de desfasurarea lui si modul de realizare, in cinci functii :

-previziune;

-organizare;

-coordonare;

-antrenare; 

-evaluare control Intreprinderea poate sa desfasoare o activitate eficienta numai in masura in care cunoaste factorii mediului in cadrul caruia actioneaza,modificarile care intervin,adaptandu-se continuu la cerintle acestuia. Intreprinderea constituie o componenta de baza in care actioneaza si astfel, prin activitatea pe care o desfasoara,influenteaza mediul sau extern.Asadar adaptarea intreprinderii la mediu se realizeaza intr-o maniera activa,luand in considerare influentele pe care le exercita asupra mediului.Pe baza informatiilor din mediul extern,conducerea intreprinderii elaboreaza strategii si politici de adaptare la cerintele acestuia. Conceperea tuturor activitatiilor intreprinderii,a structurii organizatorice,a proceselor economice necesita abordarea mediului extern al intreprinderii. Mediul extern al intreprinderii reprezinta ansamblul factorilor externi si organizatiilor care influenteaza direct si indirect activitatea intreprinderii. Mediul extern are o sfera de cuprindere foarte larga,incluzand toate elementele economiei nationale si pe cele ale economiei internationale care influenteaza activitatea intreprinderii.Astfel,mediul extern este constituit din ansamblul clientilor,furnizorilor,intrepriderilor concurente,institutiilor bancare,societatiilor deasigurari,mass-media,camerelor de comert si industrie,institutiile statului (inspectoratele teritoriale de munca,administratiile financiare,casele de asigurari,etc.) Analiza mediului extern vizeaza studiul acelor variabile majore prin care mediul imediat sau cel largit influenteaza intreprinderea, furnizand diagnosticului informatii asupra situatiei strategice complementare in raport cu cele oferite de analiza interna. Fie ca sunt realizate in cadrul contextului concurential, fie ca privesc contextul general al macromediului, analizele realizate la acest nivel au scopul de a sesiza oportunitatile si amenintarile care exista, dar si de a identifica factorii cheie de succes ai sectorului de activitate, veritabile variabile strategice externe pe care toate intreprinderile trebuie sa le cunoasca si sa le stapaneasca pentru a supravietui.

De exemplu, aparitia unor noi piete sau a unor noi tehnologii reprezinta cele mai clasice oportunitati pentru o firma. O oportunitate este cu atat mai notabila cu cat probabilitatea de succes si atractia ei sunt mai ridicate si cu cat este mai rapid sesizata decat concurente.O scadere continua a puterii de cumparare a populatiei in conditiile economice actuale reprezinta practic o amenintare majora pentru toate intreprinderile. O amenintare este cu atat mai grava cu cat are sanse mai mari de a se produce si cu cat afecteaza mai profund competitivitatea intreprinderii in cazul in care ea devine realitate.

Cateva tipuri de amenintari si oportunitati potentiale ale mediului extern al unui sistem de afaceri:

amenintari: tendinta substituirii produselorl, diminuarea resurselor de materii prime, deschiderea pietei nationale pentru produsele straine, diminuarea subventiilor pentru export, cresterea preturilor si reducerea puterii de cumparare.

oportunitati: cresterea unei anumite piete cu 30%, cresterea comertului international, noi sisteme de transport mai economice, aparitia unor tehnologii si a unor echipamente mai performante.

Registele de contabilitate

Datele consemnate din documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si sistematica, grupate in registre contabile care se prezinta sub forma unor registre legate, numerotate si arhivate, ale caror forma si continut corespund scopului pentru care se tin.
Registre ce se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt: Registrul-Jurnal, Registrul Cartea - Mare si Registrul - Inventar. Legea contabilitatii , stabileste ca organizarea contabilitatii trebuie sa asigure Inregistrarea Cronologica si Sistematica a operatiunilor economico-finanaciare, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute.

Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru, foi volante sau listari informatice, dupa caz.Numerotarea paginilor revistelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor. Registrul jurnal, Registrul inventar si Registrul Cartea -mare se pastreaza in unitate timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, iar in caz de pierdere, sustragere sau distrugere,trebuie reconstituite in termen de maximum 30 de zile de la constatare.
a) Registrul - Jurnal , este un document contabil obligatoriu, in care se inregistreaza, in mod cronologic, toate operatiunile economic-financiare.

Operatiunile de aceeasi natura,realizate in acelasi loc de activitate,pot fi recapitulate intr-un document centralizator,denumit jurnal auxiliar, care sta la baza inregistrarii in Registrul-jurnal.

Unitatile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de banca si casa, decontarile cu furnizorii,situatia incasarii-achitarii facturilor,etc.

Orice inregistrare in Registrul -jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la:felul, numarul si data documentului justificativ,explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor effectuate.
b) Registrul Cartea - Mare- este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat.Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente,rulajul debitor si creditor,precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului current.Registru Cartea-mare poate sa contina cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate.Cartea -mare sta la baza intocmirii balantei de verificare.

Registrul Cartea- mare poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse.

Editarea Cartii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau infunctie de necesitatile

propri.
c) Registrul-inventar . Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii.
Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii, cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic.
In acest registru se inscriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului.
Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv. Elementele de activ si de pasiv inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora.
In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului financiar.

Durata de arhivare : Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Registrul Cartea mare se pastreaza in unitate timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, iar in caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite in termen de maximum 30 de zile de la constatare.
d) Registrul general de evidenta a salariatilor,. Statul de plata este un document justificativ in care se determina drepturile salariale cuvenite salariatilor,pentru munca prestata, formate din salarii de incadrare, sporurile de vechime, sporurile de conditii deosebite in munca,sporurile de noapte,etc.In conformitate cu prevederile Codului muncii si HG nr. 161/2006 fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor in format electronic. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca, a modificarilor acestora prin acte aditionale la contract si a incetarii lor. La SC M&F Com SRL modificarile se transmit on-line Inspectoratului territorial de Munca de catre departamentul Resurse Umane.

e)   Registrul unic de control (document tipizat si inregistrat la Administratia Financiara) Contribuabilii,persoanele juridice,inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, au obligatia sa tian registrul unic de control.

Are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil, de catre toate organele de control specializate in domeniile ;financiar-fiscal.sanitar,urbanism,protectia consumatorului,etc.

Evidentierea controalelor in registrul unic de control, se face cu semnaturile reprezentantului legal al contribuabilului si a organului de control.

Organele de control au obligatia de a consemna in registrul unic de control ,inaintea inceperii controlului , urmatoarele elemente: numele si prenumele persoanei imputernicite, unitatea de care apartine, numarul legitimatiei de control, numarul si data delegatiei, obiectivul controlului, perioada cotrolului si perioada controlata.

Dupa finalizarea controlului, in registrul unic de control se inscriu obligatoriu numarul si data actului de control intocmit.

Registrul se numeroteaza , se sigileaza si se pastreaza de reprezentantul legal al unitatii verificate.

f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Informatiile din Registrul de evidenta fiscala vor fi inregistrate in ordine cronologica si vor corespunde cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Registrul de evidenta fiscala se utilizeaza in stricta concordantav cu destinatia acestuia si se completeaza astfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor efectuate.

Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la domiciliul fiscal al SC M&F Com SRL in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate .

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala, in
functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar, in ordine cronologica, pe baza documentelor primite. Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate, pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

a)   Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se intocmeste intr-un singur exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si sunt puse in functiune in aceeasi luna.

Se pastreaza pe grupe de mijloace fixe. Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate , se scot din cartoteca si se pastreaza separate. Fiind document de inregistrare contabila , nu circula. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

b)   Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca: document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii; document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitatea predatoare la cea primitoare; document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.

Se intocmeste in doua exemplare de catre persoana desemnata din compartimentul care dispune miscarea mijloacelor fixe. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix -serveste ca document de inregistrare in evident operative si in contabilitate, document de consemnare al stadiului in care se afla obiectivul de investitii ,document de apreciere a calitatii lucrarilor privind obiectivul de investitii, document de constatare a indeplinirii conditiilor de receptie provizorie,document de punere in functiune a obiectivului de investitii. Se intocmeste in 3 exemplare , la data punerii in functiune a mijlocului fix.

Circula la persoanele care fac parte din comisie;la compartimentul care efectueaza operatiunea de control preventiv si la compartimentul financiar- contabil pentru verificarea si inregistrarea proceselor verbale de receptie. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca: document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz; document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe; document de predare la magazine a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente s materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate. Se intocmeste in 2 exemplare, separate pentru mijloacele fixe, materiale de natura obiectivelor de inventar in folosinta si bunuri materiale aflate in gestiunea unui singur gestionar, pe baza documentatiei prevazute in normele legale. Circula la persoana autorizata sa aprobe scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, de scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventor sau declansarea bunurilor materiale. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si la compartimentul care tine evident mijloacelor fixe.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor

a) N.I.R.-ul serveste ca: document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate. Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate, la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate, precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii). Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

b) Bonul de consum serveste ca: document de eliberare din magazie pentru consum, document justificativ de scadere din gestiune, document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate. Se intocmeste intr-un exemplar in conditiile utilizarii tehnicii de calcul, sau in doua exemplare in cazul completarii manual, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum. Bonul de consum trebuie sa contina data, datele de identificare ale beneficiarului,utilajului, etc cat si specificatiile consumului. Circula: la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare); la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare); la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
c) Dispozitia de livrare serveste ca: document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii; document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare; document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale, dupa caz. Circula la: magazie, pentru eliberarea produselor, marfurilor sau altor valori materiale si pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate. Se arhiveaza la: magazine (ex.1); la departamentul vanzari (ex.2).

Se arhiveaza la magazie si la compartimentul desfacere.Reprezinta dispozitia administrativa de a elibera stocurile din depozit.

d) Fisa de magazie serveste ca: document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale; sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material si pret unitar, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. Inregistrarile in fisele de magazie se fac cronologic document cu document si servesc la stabilirea stocurilor.

In scopul tinerii corecte a evidentei la magazine, persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verifica inopinant, cel putin o data pe luna, modul cum se fac inregistrarile in magazie. Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document.Stocul se poate stabili dupa fiecare operatie inregistrata si obligatoriu zilnic.Nu circula ,fiind document de inregistrare.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

e) Fisa de magazie a formularelor cu regim special este formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat. Serveste ca: document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire; document de evidenta a formularelor anulate; sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar. Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijoacelor banesti

a) Foaia de varsamant este foaia fiscala de depunere a platilor, prin care agentii economici sau persoanele fizice vor putea efectua mai multe plati in acelasi timp.Este formular tipizat, specific fiecarei banci, cu ajutorul caruia se depune numerar la banca.Se pot procura de la trezoreriile unitatilor fiscal, contra cost. Se intocmeste de casiere in doua exemplare, unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.Este o foaie de depunere a banilor pe care nu vrei sa-I pastrezi in firma.

b) CEC-ul de numerar sau pentru materiale (barat) Se poate face direct la orice ghiseu CEC cerand plata prin buletin de varsamant. Din punct de vedere practic, ca notiune, CEC-ul reprezinta un ordin de efectuare a platii adresat de catre client bancii si care comunica bancii necesitatea de a plati o anumita suma unei personae determinate.Este documentul cu ajutorul caruia se incaseaza numerar din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori, avansuri de trezorerie etc), sau se achita materiale achizitionate. Se completeaza de casier si se semneaza de persoana desemnata (semnatura persoanei ce are specimen de samnatura la banca).

c) Dispozitia de plata / incasare este un formular tipizat cu ajutorul caruia se platesc sau se depun banii neconsumati in casierie. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta avansurilor de trezorerie, urmareste deconturile de cheltuieli si ordinele de deplasare. Se inscrie in registru i se atribuie numar in ordinea emiterii, se semneaza de contabilul care l-a intocmit si se aproba la plata de contabilul sef si dupa caz directorul societatii. In baza documentului astfel intocmit si aprobat casieria elibereaza sumele de bani cuvenite ca diferenta de plata fata de avansurile primite (dispozitie de plata) sau incaseaza sumele de bani neconsumate (dispozitie de incasare). Dispozitiile de plata/incasare se anexeaza si arhiveaza la Registrul de casa ca documente justificative.

d) Chitanta se intocmeste de casierie, se semneaza de casier si se stampileaza cu stampila unitatii. Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de la clienti, restituiri de avansuri spre decontare; in cazul in care se achita diversi furnizori in numerar, cu sume din casieria unitatii, chitantele se emit de acestia.

e) Registrul de casa lei si valuta. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice , in numerar (lei sau valuta). Se intocmeste de casiera, zilnic, in doua exemplare: un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza impreuna cu documentele justificative de catre compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila. Registrul de casa permite urmarirea avansurilor spre decontare acordate angajatilor,permite urmarirea imprumuturilor acordate de asociati societatilor.

7. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.

a) Stat de salarii lichidare este documentul pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si al altor sume datorate; document justificativ de inregistrare in contabilitate si dovedire a vechimii in munca. Se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe baza documentelor de evidenta a timpului lucrat efectiv, a concediilor de odihna, medicale, absente si a documentelor privind privind retinerile legale, listelor de avans chenzinal si concediilor de odihna, a certificatelor medicale. Se semneaza de persoana care-l intocmeste, contabilul sef si directorul societatii; se arhiveaza separat si se pastreaza 50 de ani.

b) Lista de avans chenzinal este document prin care se face plata primei chenzine stabilite conform clauzelor contractului individual de munca, cat si pentru retinerea prin statul de salarii a avansului chenzinal acordat din suma totala cuvenita lunar; este document justificativ pentru platile efectuate in numerar din casieria unitatii si de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste in doua exemplare, se aproba la plata de catre contabil sef si directorul unitatii si se arhiveaza la registrul de casa si la compartimentul financiar-contabil.

c) Ordin de deplasare (delegatie) serveste ca: dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea, document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate, document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans, document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea, intr-un exemplar, se semneaza de seful departamentului (daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii, ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic.

d) Decont de cheltuieli serveste ca: document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate, document pentru stabilirea diferentelor de primit sau restituit, document justificativ de inregistrare in contabilitate. In cazul in care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decat avansul primit diferenta de restituit se depune la casierie, pentru care se elibereaza chitanta, iar in caz contrar, se plateste diferenta dintre avansul primit si cheltuielile decontate pe baza dispozitiei de plata.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

a)          Jurnal de vanzari formular tipizat fara regim special, serveste ca: jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii, document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata, document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste intr-un singur exemplar, in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata. Acest jurnal se complecteaza la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate comune si specifice privind vanzarile de valori materiale sau prestari de serviciu, precum si pe baza borderoului de vanzare.Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturisi a respectarii dispozitiilor legale referitoare la tax ape valoarea adaugata.Se arhiveaza la departamentul financiar-contabil.
b) Jurnal de cumparari formular tipizat fara regim special, serveste ca: jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii, document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila, document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul , in trei exemplare,la livrarea bunurilor supuse executarii silite,de catre executorul emitent pe baza avizului de insotire a marfii si se semneaza de catre executorul emitent, furnizor si comparator.Circula la executorul emitent, a furnizor si la cumparator.Se arhiveaza la executorul emitent,la furnizor si la comparator.

c) Factura (furnizor / client). Este un document contabil emis de catre o companie ,catre o alta companies au persoana, document ce contine produsele vandute sau serviciile prestate clientului de catre furnizor.Este un formular care nu mai are regim special de tiparire. Poate fi redactat atat de unitate cat si de firme specializate cu datele de identificare ale societatii obligatorii conform prevederilor Codului Fiscal. Se intocmeste la achizitionarea/livrarea produselor si marfurilor, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate, cat si pentru avansuri pentru lucrari ce urmeaza a fi executate. Reprezinta document de insotire a marfii pe timpul transportului, document de incarcare in gestiunea primitorului, document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. La SC M&F Com SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare din care: originalul pentru beneficiar, un exemplar pentru compartimentul financiar-contabil si unul la emitent.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale

a) Balanta de verificare. Balanta de verificare sau balanta conturilor este un procedeu specific al metodei contabilitatii care asiguraverificarea exactitatii operatiunilor economice in conturi, legatura dintre conturile sintetice si bilant , legatura dintre conturile sintetice si cele analitice,precum si centralizarea datelorcontabilitatii curente.Balanta de verificare se prezinta sub forma unei situatii tabelare, in care se inscriu datele valorice preluate din conturi. In cadrul SC M&F Com SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati, prin programul de contabilitate, iar pentru corectitudinea, exactitatea inregistrarilor contabile si aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniu, raspunderea este sefului contabil si a subordonatilor acestuia. Serveste la: evidentierea situatiei patrimoniale, veniturile si cheltuielile inregistrate, corelatia si exactitatea inregistrarilor, concordanta dintre contabilitatea sintetica si analitica, intocmirea situatiilor financiare anuale. Este document de sinteza. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii, comun si altor stiinte economice, care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica, dupa caz, a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt :

a) Decizia de inventariere este emisa de conducatorul unitatii prin care se stabileste componenta comisiei de inventariere, perioada in care loc acesta si perioada in care se valorifica datele inventariate. Se emite astfel de decizii, cel putin pentru inventarierea anuala, in cazul scimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.

Rezultatele inventarierii se vor inscribe intr-un proces verbal de inventariere.

b) Declaratia de inventar este declaratia scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere. Se intocmeste intr-un exemplar, de gestionar, la inceperea inventarierii dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv, inainte de inceperea operatiei de inventariere, si se semneaza de acesta. Contine date cu privire la eventualele plusuri sau minusuri in gestiune de care are cunostiinta gestionarul, eventualele marfuri primite sau livrate pentru care nu este inca in posesia documentelor, sumele de bani sau alte valori personale aflate asupra sa sau in gestiune, alte fapte care considera ca sunt necesare a fi mentionate in legatura cu gestiunea de care raspunde.Declaratia de inventor se depune pe un support hartie la inspectoratul teritorialde munca, pe un formular editat de angajator.Declaratia inventor completata v-a fi insotita si de format electronic al acesteia.
c) Lista de inventariere serveste ca: document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii; document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri; document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constate; document centralizator al operatiunilor de inventariere. In cadrul SC Randy Int Co SRL, se editeaza prin programul de contabilitate, cu date referitoare la denumirea materialelor si simbolul. Aceste liste se completeaza cu valorile cantitative inventariate faptic; la sfarsitul inventarului faptic, se completeaza listele cu intrarile din evidenta contabila si se constata eventualele plusuri si/sau minusuri. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru valorificare, inregistrarea in contabilitate si arhivare.

d) Decizia de imputare serveste ca: document de stabilire a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca, pe baza caruia instantele judecatoresti emit titlu executoriu pentru retinerea sumelor; la momentul comunicarii, devine document de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste de catre departamentul desemnat in trei exemplare, pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii) exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil, exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al acestuia.Cand prin hotararea definitiva se constata ca paguba ce urmeaza a se recupera este mai mare decat aceea imputata ori ca nu a fost produsa de persoana careia I s-a imputat, prin Decretul 63/1981,s-a reglementat posibilitatea emiterii unei noi decizii de recuperare a pagubei reale, de la persoana care a provocat-o.
e) Angajamentul de plata serveste ca: angajament de plata, a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale, si pentru emiterea de catre instantele de judecata a titlului executoriu pentru recuperarea pagubelor, in caz de nerespectarea angajamentului. Se intocmeste intr-un exemplar, de persoana care isi ia angajamentul (in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil.

f) Registrul-inventar in cadrul firmei SC M&F Com SRL se completeaza o data pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune (materii prime, materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare department (mijloacele fixe si obiectele de inventar). Serveste ca document de inregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate , pe baza documentelor justificative.Contribuabilul trebuie sa intocmeasca registrul intr-un singur exemplar.Acest registru se complecteaza si se numeroteaza fara stersaturi si fara spatii libere.Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.

In cadrul SC M&F Com SRL, evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind Fisa de magazie a formularelor cu regim special. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef.

Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare. Situatiile financiare in cadrul SC M&F Com SRL, se intocmesc de contabilul sef si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. SC M&F Com SRL aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. Situatiile financiare anuale se compun din: Bilant, Cont de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Politici contabile, Note explicative, Raportul Administratorului. Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari, persoane juridice autorizate. Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, si la Oficiul Registrului Comertului

CAPITOLUL 1

CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV

CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

CAPITOLUL 3

ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

CAPITOLUL 4

OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIV

CAPITOLUL 5

BALANTA ; FISA CONTURILOR(CARTEA MARE) ;REGISTRUL JURNAL ; SITUATII

FINANCIARE

CAPITOLUL 6

CONCLUZII SI PROPUNERI

CAPITOLUL 1

CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMNT DE PASIV

CONTUL 421  PERSONAL - remuneratii datorate  

Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat.

Remuneratia salariala este datorata lunar, ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii.

Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi :acordul direct ; acordul indirect ; acordul progresiv ; salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate ; salarizare in regie sau dupa timp ; alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere.

Forma de salarizare, care se utilizeaza la fiecare loc de munca , este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati).

Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu, care efectueaza plata , o cheltuiala de exploatare.

Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile , primele si alte adaosuri de acest fel. Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ).

Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu ; asigurari sociale individuale -9.5% ; asigurari de sanatate individuale- 6.5% ; contributia individuala la constituorea fondului pentru ajutorul de somaj - 1% .

Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421  PERSONAL - remuneratii datorate , care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii , salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal.Soldul creditor al contul 421  PERSONAL - remuneratii datorate  indica salariile datorate salariatilor.

Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata.

CONTUL 5311  CASA IN LEI 

Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care imbraca efectiv forma de bani, fiind separate disponibilitatile in devize de cele in lei. In structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci; Casa; Acreditive; Avansurile de trezorerie.

Casa delimiteaza disponibilitatile banesti in lei si devize aflate in casieria intreprinderii si alte valori, cum sunt: timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorie.

Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar- lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311  CASA IN LEI . Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311  CASA IN LEI  si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor. Platile se oglindesc in creditul contului 5311  CASA IN LEI , in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor.

Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa, la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati.

Sumele in numerar aflate in casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depasi la sfirsitul fiecarei zile plafonul de 5000 lei(RON). Se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si altor operatiuni programate, pe baza de documente justificative, cu persoane fizice pentru perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora.

CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

CONTUL 4211 - 'PERSONAL - SALARII DATORATE

Este un cont de Pasiv

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani , inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.

In CREDITUL contului 4211  PERSONAL - SALARII DATORATE  se inregistreaza : • Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime, bonusuri, adaosuri) , prin debitul contului 641.

In DEBITUL contului 4211  PERSONAL - SALARII DATORATE  se inregistreaza :

 • Retinerile din salarii reprezentand :
  • Avansuri acordate salariatilor (avans salariu - cota de 40 % din salriu brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf. Legii cu 5 zile inainte) , in corespondenta cu creditul contului 425 ;
  • Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9.5%) , in corespondenta cu creditul contului 4312 ;
  • Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6.5%) , in corespondenta cu creditul contului 4314 ;
  • Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 1% ), in corespondenta cu creditul contului 4372 ;
  • Impozitul pe salarii , in corespondenta cu creditul contului 444 ;
  • Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) , in corespondenta cu creditul contului 4282 ;
  • Cotizatii de sindicat , in corespondenta cu creditul contului 4271 ;
  • Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare , in corespondenta cu creditul contului 4272 ;
 • Drepturi de personal neridicate in termen , in corespondenta cu  creditul contului 426 ;
 • Salarii nete achitate personalului , in corespondenta cu  creditul conturilor de banca sau casa (5311 ; 51213) ;

SOLDUL contului 4211  PERSONAL - SALARII DATORATE  reprezinta drepturile salariale

CONTUL 5311  CASA IN LEI 

Este un cont de activ.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia , ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.

In DEBITUL contului 5311  CASA IN LEI  se inregistreaza :

Sumele ridicate de la banci , in corespondenta cu creditul contului 581 ;

Sumele incasate de la clienti , in corespondenta cu creditul contului 4111. 419 ;

Sumele incasate de la asociati , in corespondenta cu creditul contului 455 ;

Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare , in corespondenta cu creditul contului 451,452 ;

Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social , in corespondenta cu creditul contului 456 ;

Sumele incasate de la debitori , in corespondenta cu creditul contului 428 - debitori salariatii si 461 - debitori diversi ;

Sumele incasate de la creditori diversi , in corespondenta cu creditul contului 462 ;

Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate , in corespondenta cu creditul contului 542 ;

Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate , in corespondenta cu creditul conturilor 501,502,503,506,508 ;

Sumele incasate di prestari servicii , vanzarea de marfuri si alte activitati , in corespondenta cu creditul conturilor 704, 707 si TVA-ul colectat aferent -cont 4427 ;

Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare , in corespondenta cu creditul contului 758 ;

In CREDITUL contului 5311  CASA IN LEI  se inregistreaza :

Depunerile de numerar la banci , in corespondenta cu debitul contului 581;

Platile efectuate catre furnizori , in corespondenta cu debitul contului 401, 404;

Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari , in corespondenta cu debitul contului 409;

Sumele achitate personalului , in corespondenta cu debitul conturilor 4211, 423, 425, 426, 428;

Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii , in corespondenta cu debitul contului 427 ;

Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare , in corespondenta cu debitul contului 451,452 ;

Sumele restituite asociatilor , in corespondenta cu debitul conturilor 455, 456 ;

Dividendele platite actionarilor sau asociatilor , in corespondenta cu debitul contului 457 ;

Sumele achitate diversilor creditori , in corespondenta cu debitul contului 462 ;

Avansurile de trezorerie acordate , in corespondenta cu debitul contului 542 ;

Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate , in corespondenta cu debitul contului 532 ;

Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare , in corespondenta cu debitul contului 658 ;

SOLDUL contului 53111  CASA IN LEI  reprezinta numerarul existent in casieria unitatii.

CAPITOLUL 3

ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A UNUI ELEMENT DE ACTIV / PASIV

CONTUL 4211 - 'PERSONAL - SALARII DATORATE

In cadrul XXXXXXXXXXXX evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitionat si gestionat de o firma particulara Romana -  MEGA . Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp .

Programul de salarii tine evidenta salariatilor pe CP-uri (centre de profit) , iar in cadrul CP-urilor pe SECTII. DECI :

ALTE CP-uri

CP 10

Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente:

a)      stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Acest fluturas se distribuie salariatilor , prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.

b)      lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.

c)      stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

d)      stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata.

e)      fisier de carduri - pentru plata salariilor pe card(avans , lichidare si concedii de ohihna). Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri , iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani.

f)        stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie .Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul , numele si prenumele , restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat). Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa.

g)      recapitulatii (pentru avans si lichidare ). Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate .

h)      fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

i)        fisa fiscala . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului ,se genereaza fisa fiscala . Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . Tot la sfarsitul anului , mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat, se depun la Administratia Finanrelor Publice

Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului :

a)      Declaratia pentru somaj ,(CAP1 si CAP2)

b)      Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte),

c)      Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0.75%) , care cuprinde si certificatele medicale .

d)      Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12),

e)      Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului

f)        Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -- se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante..

Programul de salarii  MEGA  tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna.

CONTUL 5311  CASA IN LEI 

SC Coly &Floris Com , tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate   SCALA  .

In cadrul SC M&F Com operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul a cinci conturi analitice :53111 - casa in lei Bucuresti; 53112 - casa in lei ___; 53113 - casa in lei _____;53114 - casa in lei _______53115 - casa in lei ____; 53117 - casa in lei ____. In toate aceste localitati (cu exceptia Bucurestiului - sediul central) societatea are puncte de lucru unde se desfasoara activitati de desfacere si incasare in numerar de la clienti. Toti banii incasati ,de la clienti ,in punctele de lucru se depun la sfarsitul zilei la banca.

Registrele de casa din punctele de lucru (intocmite pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori) se inregistreaza in contabilitate la sediul central , si se intocmeste Registrul de casa centralizat(zilnic - tot pe formulare tipizate).

Documentele justificative ,care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa , folosite in cadrul SC M&F Com sunt :

a)      Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casiera in doua exemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.

b)      CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii ,se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.

c)      Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit, de contabilul sef si directorul economic. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza - plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

d)      Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).

e)      State de plata (pentru salarii , prime, concedii odihna , avans chenzinal). Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic. Statele semnate se predau casierei ,de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa.

f)        Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza ,conform contractului colectiv de munca , de plata contravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contractul colectiv de munca). Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor , se semneaza de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor. Listele raman ca documente justificative la intocmirea registrului de casa.

g)      Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(inacasati pe baza bonului fiscal - vanzare cu amanuntul).

CAPITOLUL 4

OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI AUNUI ELEMENT DE PASIV

REZULTATUL REPORTAT

La inceputul anului 2007, SC M&F Com SRL, inchide pierderea realizata la finele anului 2006, in valoare de 1.000 lei.

117 = 121 2000,00 lei

IMOBILIZARI CORPORALE

SC M&F Com SRL, la inceputul exercitiului financiar - 01.01.2007 - detinea imobilizari corporale in valoare de 5000 lei, reprezentand un calculator achizitionat la data de 31.12.2005, pentru care s-a calculat o amortizare (prin metoda amortizarii liniare), in valoare de 804 lei. La data de 15.12.2006, societatea achizitioneaza un mijloc de transport in valoare de 20.200 lei, la care se aplica cota de 19% TVA reprezentand suma de 3838 lei, pentru care se va calcula amortizare liniara, incepand cu luna ianuarie 2007, cu durata de amortizare 36 luni

= 2813 1666.67 lei

= 2813 6733.33 lei

STOCURI

Stocurile detinute de SC M&F Com SRL reprezinta marfuri (bunuri achizitionate in vederea revanzarii). La inceputul exerctitiului financiar (01.01.2007), stocurile societatii, se prezentau astfel: marfuri in valoare de 2000 lei, adaosul comercial practicat de societate de 20%, in valoare de 400 lei si TVA neexigibila in valoare de 319 lei. In cursul anului 2007 a inregistrat marfa (la valoarea de vanzare), in valoare de 180.000 lei, pentru care adaosul comercial este de 25.210,09 lei, iar TVA neexigibila de 28.739,50 lei. De precizat ca, la sfarsitul perioadei de raportare (31.12.2007), SC M&F Com SRL, a vandut intreagul stoc de marfuri, astfel conturile de marfa, adaos comercial si TVA neexigibil devin 0.

% = 401 150000,00 lei 371 = % 53949,58 lei

126050,42 lei  378 25210,08 lei

4426 23949,58 lei 4428 28739,50 lei

DESCARCAREA GESTIUNII

% = 371 195000,00 lei

4428 31134,46 lei

378 27310,93 lei

607 136554,61 lei

FURNIZORI

La data de 01.01.2007, SC Coly&Floris Com SRL, are de achitat: Furnizori de imobilizari in valoare de 20200, suma ce se achita in cursul lunii ianuarie 2007 lei; Furnizori de marfuri neachitati, in valoare de 2623.19 lei. Pe parcursul anului, achita facturi curente reprezentand: marfuri in valoare de 150.000 lei; utilitati ( energie electrica, apa si gaze) in valoare de 4284 lei; chirie in valoare de 35700 lei; salubritate in valoare de 214.2 lei; combustibili in valoare de 2.400 lei, asigurare obligatorie pt. mijlocul de transport in valoare de 500 lei.

% = 401 43193.20 lei 404 = 5121 20200,00 lei

605 3600.00 lei 401 = 5121 150000,00 lei

612 30000.00 lei 401 = 5311 1120,00 lei

180.00 lei 401 = 542 500,00 lei

6022 2016,81 lei

500,00 lei

4426 6896.39 lei

CLIENTI

Clientii neincasati la data de 01.01.2007 sunt in valoare de 2850 lei. Pe parcursul anului 2007, SC M&F Com SRL, debiteaza clienti de marfuri in valoare de 195.000 lei, inclusiv TVA, pe care ii incaseaza in totalitate, pe baza monetarului, prin casa.

4111 = % 195000,00 lei 5311 = 4111 195000,00 lei

4427 31134,45 lei

707 163865,55 lei

Prin contul current incaseaza partial din soldul initial si anume suma de 1250 lei.

5121 = 4111 1250 lei

PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

La inceputul anului 2007, SC M&F Com SRL, are de plata ultima luna a anului anterior pentru drepturile salariale personalului angajat inclusiv a obligatiile sociale aferente. Pe parcursul anului, compartimentul financiar-contabil a calculat salarii brute realizate in valoare de 36000 lei, pentru care s-au retinut angajatilor urmatoarele obligatii sociale: 9,5% contributia la asigurarile sociale 3420 lei; 6,5% contributia la asigurarile sociale de sanatate 2340 lei; 1% contributia personalului la fondul de somaj 362 lei; 16% impozitul pe veniturile din salarii 4776 lei; nu s-au acordat si nici nu s-au retinut si avansurile chenzinale, astfel ramanand de ridicat un rest de plata in valoare de 3000 lei. Deasemeni sau calculate datoriile unitatii catre bugetul de stat astfel: 19,5% contributia la asigurarile sociale 7020 lei; 7% contributia la asigurarile sociale de sanatate 2520 lei; 2% contributia unitatii la fondul de somaj 720 lei; 0,421% contributia unitatii la fondul de risc si accidente de munca 156 lei. La sfarsitul perioadei de raportare obligatiile de plata vor fi achitate pana la data de 25 a lunii urmatoare. Soldurile finale ale conturilor, reprezinta ultima luna de plata, respective decembrie 2007.

641 = 421 36000 lei 6451 = 4311 7020 lei

% 10896 lei 6452 = 4371 720 lei

4312 3420 lei 6453 = 4313 2520 lei

4314 2340 lei 6458 = 447 156 lei

4372 362 lei

444 4776 lei

REGULARIZARE TVA

La inceputul perioadei se achita TVA de plata in suma de 2883 lei, iar la sfarsitul perioadei se procedeaza la regularizarea conturilor de TVA.

4423 = 5121 2883 lei 4427 = % 31134.45 lei

4426 30750.98 lei

4423 383.47 lei

CASA SI CONTURI LA BANCI

SC M&F Com SRL incepe anul financiar 2007 cu urmatoarele lichiditati: banca 2800 lei si casa 1.300 lei. Pe parcursul anului in afara incasarilor si a platilor pentru activitatea curenta, s-au acordat avansuri de trezorerie in valoare de 500 lei s-au achitat drepturile salariale personalului angajat, s-a depus numerar la banca din casierie suma de 175000 lei, si s-au virat obligatiile fata de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale; din control curent s-au platit comisioanele pentru operatiile efectuate si s-a incasat dobanda bancara. Deasemeni pe parcursul anului conform contractului de imprumut, asociatul, imprumuta societatea cu suma de 50000 lei, prin banca.

% = 5121 21312 lei % = 5311 48.128,00 lei

7020 lei 421 28.468 lei

3420 lei 542 500 lei

2520 lei

2340 lei

720 lei

360 lei 581 = 5311 175000,00 lei

4776 lei

156 lei 627 = 5121 150,00 lei

5121 = 766 8,00 lei

5121 = 581 175000 lei

5121 = 455 50000 lei

INCHIDERE CONTURI DE VENITURI SI CHELTUIELI

121 = % 228312.42 lei % = 121 178273.55 lei

6022 2016.81 lei 707 163865.55 lei

605 3600.00 lei 766 8.00 lei

607 136554.61 lei

612 30000.00 lei

613 500.00 lei

627 150.00 lei

628 180.00 lei

635 495.00 lei

641 36000.00 lei

645 10416.00 lei

681 8400.00 lei

CAPITOLUL 5

BALANTA ; FISA CONTURILOR(CARTEA MARE) ;REGISTRUL JURNAL ; SITUATII FINANCIARE

La sfarsitul perioadei de raportare SC M&F Com SRL prezenta balanta de verificare astfel:

SC M&F COM SRL

BALANTA DE VERIFICARE

Simbol

Solduri initiale

Rulaje curente

Total sume

Solduri finale

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

total cls. 1total cls. 2

total cls. 3

total cls. 4total cls. 5

total cls 6

total cls. 7

TOTAL

6.CONCLUZII SI PROPUNERI

Societatea comerciala S.C.M&F Com. care a facut obiectul acestui studiu de caz este constituita ca persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si sediul in Bucuresti.

Obiectul de activitate al S.C. M&F Com este distributia produselor alimentare.

Societatea isi desfasoara activitatea in localitatea Bucuresti. Capitalul social al societatii este de XXXX RON.

Echipamentele din dotare sunt structurate in : masini pentru transport marfa, calculatoare pentru evidenta contabila,cantare electronice,case de marcat electronice.Principalele produse care se comercializeaza sunt produse alimentare, acestea fiind valorificate pe piata nationala.

Preturile de valorificare a produselor alimentare sunt la acelasi nivel fata de piata nationala iar uneori mai mici decat ale concurentilor.

Firma isi face reclama la produsele alimentare prin agentii comerciali. Imbunatatirea calitatii marfurilor se poate realiza prin imbunatatirea parametrilor functionali ai unor echipamente uzate fizic, prin achizitionarea subansamblelor necesare acestora; in acest sens s-a recurs la contractarea unui credit pe o perioada mai lunga de timp. Prin realizarea unei calitati inalte se asigura cresterea competitivitatii produselor societatii.

Un alt factor decisiv pentru un management corect si performant este si calitatea managerilor si a personalului implicat in distributie. Cu privire la personalul de conducere putem spune ca au calificare in domeniu, se afla in fruntea firmei de 5 ani cu performante bune si foarte bune, au o moralitate buna si experienta in domeniu mai mare de 5 ani. In ceea ce priveste personalul commercial putem spune ca acesta este calificat la locul de munca, are experienta in domeniu si au vechime in societate (in ultimii 5 ani neefectuandu-se schimbari semnificative.)

Afacerea pe care agentul economic analizat o desfasoara este distributia de produse alimentare. Functioneaza din anul 2004 iar produsele comercializate sunt de buna calitate, lansandu-se in cursa competitivitatii pe piata interna.

Pentru domeniul in care actioneaza, care depinde de foarte multi factori externi firmei care nu pot fi combatuti de catre manageri (pretul la transport, pretul la energia electrica si tehnica si alti factori de care depinde desfasurarea activitatii, societatea se afla in dezvoltare, realizand profit (mai scazut in anul 2006 din cauza creditelor contractate in vederea modernizarii spatiului unde societatea isi afla sediul), desi scazut.

Furnizorii, crescand pretul, reducand calitatea si modificand conditiile de livrare a produselor lor, au posibilitatea de a reduce rentabilitatea sectorului. Mana de lucru poate fi de asemenea considerata ca un furnizor capabil de a exersa o mare influenta in diferite sectoare. Angajati extrem de competenti sunt greu de gasit pe piata, cum dealtfel o mana de lucru sindicalizata poate, prin negocieri, sa-si prevaleze o parte substantiala din profitul sectorului.

Un grup de furnizori devine puternic daca:

-este dominat de un numar restrans de firme si este mai concentrat decat sectorul de activitate in care-si vinde produsele;

-nu este obligat sa faca fata unor produse substituibile care se adreseaza aceluiasi sector de activitate;

-sectorul de activitate nu constituie un client important al grupului de furnizori;

-produsul sau constituie o intrare importanta pentru activitatea derulata de cumparator;

-produsele grupului sunt diferentiate sau impun costuri de schimbare a partenerului de afaceri.

Statul este si el o forta care poate influenta structura concurentiala a sectorului, dar este mai adecvat de studiat aceasta forta prin intermediul celor cinci descrise anterior, decat considerandu-l o forta aparte. Oricum, importanta celor cinci forte prezentate este diferita de la caz la caz, datorita conditiilor specifice.

Este important insa pentru analist sa inteleaga faptul ca aceste forte nu sunt independente si ca ele se influenteaza reciproc. De exemplu, o putere a furnizorilor prea mare poate reprezenta o motivatie suplimentara pentru cautarea unor produse de substitutie si in acelasi timp o descurajare evidenta pentru noii intrati.

Imbunatatirile pe care le-as face sunt urmatoarele:

-as pune pe piata cat mai multe produse eco

-as marii numarul salariatilor cat si renumeratia lor

-as largii gama de produse

BIBLIOGRAFIE

Codul Fiscal - Legea nr. 571/2003

Codul Muncii - Legea nr. 53/200

Codul de Procedura Fiscala al Romaniei

HG 105/2007 valoarea de intrare a mijloacelor fixe

Lefter Viorel,Gavrila T.- economia intreprinderii,editura economica Bucuresti 1998.

Lefter V.,Manolescu A.,managementul resurselor umane.editura didactica si pedagogica Bucuresti 1995 Tribuna economica,colectia anilor 2000-2008

Legea bugetului de stat nr.388/2007 si legea 387/2007 - BASS (cote contributii pentru anul 2008)

Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata

Lege nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale cu modificarile ulterioare

Legea nr.21/2006 privind crearea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Legea nr.130/1999 privind protectia persoanelor incadrate in munca

Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Legea nr. 448/2006 (republicata ) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Norme de aplicare a legii pensiilor aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii nr.340/2001 cu modificarile ulterioare

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile ulterioare

Norma metodologica din1997 de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare

Norme de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 aprobate prin Ordinul CNAS nr. 830/175/2007

Norma metodologica din1997 de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare

Norma metodologica privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Ordin nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Ordinul 2226/2006 al Ministerului Finantelor privind utilizarea formularelor financiar contabile

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare

Popescu D.,conducerea afacerilor,scripta Bucuresti 1998.

Reglementari contabile pentru agentii economici :

Ordinul Ministerului Finatelor publice nr.94/2001 pentru aprobarea regelementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV a CCE

Ordinul nr.306/2002 pentru aprobarea reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene

Ordinul nr.306/2002 pentru aprobarea reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene

Document Info


Accesari: 22997
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )