Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE NR. 1 (IAS 1) - PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE

Contabilitate
STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE NR. 1 (IAS 1) - PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

A. Obiectiv

Obiectivul acestui standard este de a prescrie baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, pentru a asigura comparabilitatea, atât cu situatiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele precedente, cât si cu situatiile financiare ale altor întreprinderi.B. Aria de aplicabilitate

Acest Standard trebuie aplicat la prezentarea tuturor situatiilor financiare generale întocmite si prezentate în conformitate cu Standardele Internationale Financiare de Raportare (IFRS), cu exceptia situatiilor financiare interimare condensate care sunt prezentate în conformitate cu IAS 34 "Raportarea financiara interimara". Standardul se aplica în egala masura situatiilor financiare ale unei întreprinderi individuale si situatiilor financiare consolidate pentru un grup de întreprinderi.

Urmatoarele institutii vor aplica prevederile acestui standard, cu modificarile precizate în alte Standarde specifice:

întreprinderile non-profit din sectorul privat, public sau guvernamentale;

bancile si societatile de asigurari (IAS 30 Informatii prezentate în situatiile financiare ale bancilor si ale altor institutii financiare similare);

entitatile care nu detin capital asa cum sunt ele definite în IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (de ex. fondurile de investitii).

Scopul situatiilor financiare

Situatiile financiare sunt o reprezentare financiara structurata a pozitiei si performantelor financiare ale unei întreprinderi. Obiectivul situatiilor financiare generale este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta si fluxurile de numerar ale unei întreprinderi, utile pentru o gama larga de utilizatori în luarea deciziilor economice. Situaţ 323r1714d ;iile financiare prezinta de asemenea rezultatele gestionarii de catre conducerea întreprinderii a resurselor încredintate.

Componente ale situatiilor financiare

Un set complet de situatii financiare include urmatoarele componente:

bilantul;

contul de profit si pierdere;

o situatie care sa reflecte fie:

o            toate modificarile capitalurilor proprii; fie

o            modificarile capitalurilor proprii, altele decât cele provenind din tranzactii de capital cu proprietarii si distribuiri catre proprietari;

situatia fluxurilor de numerar; si

notele explicative, cuprinzând o scurta prezentare a politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

C. Definitii

Urmatorii termeni sunt folositi în acest Standard în sensul specificat în continuare:

Impracticabil: Aplicarea unei cerinte este impracticabila atunci când întreprinderea nu o poate aplica dupa ce a facut toate eforturile posibile în acest sens.

Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) reprezinta Standarde si Interpretari adoptate de Consiliul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASB). Ele cuprind:

(a)       Standardele Internationale de Raportare Financiara;

(b)      Standardele Internationale de Contabilitate; si

(c)       Interpretarile emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRIC) sau fostul Comitetul Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC).

Material: Omisiunile sau erorile sunt considerate materiale daca pot influenta, individual sau cumulate, decizia economica a utilizatorilor luata pe baza situatiilor financiare. Materialitatea depinde de marimea si natura omisiunilor sau erorilor considerate în circumstantele date. Factorul determinant poate fi marimea sau natura unui element, sau o combinatie a acestora.

Notele contin informatii în plus fata de cele prezentate în bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie. În note se prezinta descrieri narative sau împartiri ale elementelor prezentate în situatiile financiare si informatii legate de elemente care nu sunt recunoscute în situatiile financiare.

D. Aspecte principale

Prezentarea fidela si conformitatea cu Standardele Internationale de Contabilitate

Situatiile financiare trebuie sa prezinte fidel pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. Prezentarea fidela cere reprezentarea corecta a efectelor tranzactiilor si a altor evenimente si conditii în concordanta cu definitiile si cu criteriile de recunoastere a activelor, datoriilor si cheltuielilor stabilite în Cadrul general. Aplicarea IFRS, cu informatii suplimentare prezentate atunci când este necesar, are ca rezultat în aproape toate cazurile, situatii financiare care realizeaza o prezentare fidela.

O întreprindere ale carei situatii financiare sunt conforme cu IFRS trebuie sa evidentieze acest fapt explicit si fara rezerve în notele la situatiile financiare. Situatiile financiare nu trebuie descrise ca fiind conforme cu IFRS, decât daca satisfac toate cerintele IFRS.

Tratamentele contabile neadecvate nu pot fi rectificate nici prin evidentierea politicilor contabile utilizate, nici prin note sau material explicativ.

În cazurile extrem de rare în care conducerea ajunge la concluzia ca respectarea unei cerinte dintr-un Standard sau dintr-o Interpretare ar induce în eroare si astfel nu s-ar respecta obiectivul situatiilor financiare prezentat în Cadrul general, este necesara o abatere de la acea cerinta pentru obtinerea unei prezentari fidele. În acest caz întreprinderea va prezenta:

(a)       concluzia conducerii ca situatiile financiare prezinta fidel pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie ale întreprinderii;

(b)      conformitatea, sub toate aspectele semnificative, cu IFRS, cu exceptia abaterii de la un Standard pentru realizarea unei prezentari fidele;

(c)       Standardul sau Interpretarea de la care s-a abatut întreprinderea, natura abaterii, inclusiv tratamentul cerut de Standard sau Interpretare, motivul pentru care tratamentul ar induce în eroare în circumstantele respective, si tratamentul adoptat; si

(d)      Impactul financiar al abaterii asupra fiecarui element din situatiile financiare care ar fi fost raportat în concordanta cu cerinta pentru fiecare perioada prezentata.

Atunci când o întreprindere nu a aplicat o cerinta a unui Standard sau Interpretare într-o perioada anterioara, iar aceasta abatere afecteaza sumele recunoscute în situatiile financiare în perioada curenta, aceasta trebuie sa prezinte elementele detaliate mai sus.

Continuitatea activitatii

La întocmirea situatiilor financiare, conducerea trebuie sa evalueze capacitatea întreprinderii de a-si continua activitatea. Situatiile financiare trebuie întocmite pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza, fie nu are alta alternativa decât sa lichideze întreprinderea sau sa înceteze activitatea. Atunci când, la efectuarea evaluarii, conducerea are cunostinta de incertitudini semnificative legate de evenimente sau conditii care pot cauza îndoieli semnificative asupra capacitatii întreprinderii de a-si continua activitatea, incertitudinile respective trebuie evidentiate. Atunci când situatiile financiare nu sunt pregatite pe baza continuitatii activitatii, acest fapt trebuie evidentiat, împreuna cu baza de întocmire a situatiilor financiare si motivul pentru care întreprinderea nu îsi va mai putea continua activitatea.

Contabilitatea de angajamente

Întreprinderea trebuie sa-si întocmeasca situatiile financiare folosind contabilitatea de angajamente, cu exceptia informatiilor privind fluxurile de numerar.

Consecventa prezentarii

Modul de prezentare si clasificare a elementelor în situatiile financiare trebuie mentinut de la o perioada la alta, cu exceptia cazului când:(a)       în urma unei schimbari semnificative în natura activitatii întreprinderii sau unei revizuiri a situatiilor financiare este evident ca un alt mod de prezentare sau clasificare ar fi mai potrivit având în vedere criteriile de selectie si aplicare a politicilor contabile prezentat în IAS 8;

(b)      o schimbare a prezentarii este ceruta de un Standard sau de o Interpretare.

Prag de semnificatie si agregare

Fiecare clasa semnificativa de elemente similare trebuie prezentata separat în situatiile financiare. Elementele ce nu sunt similare ca natura sau functie trebuie prezentate separat, în afara cazului în care acestea nu sunt semnificative.

Compensare

Activele si datoriile, si veniturile si cheltuielile nu trebuie compensate, cu exceptia cazului în care compensarea este ceruta sau permisa de un Standard sau de o Interpretare.

Informatii comparative

Pentru toate informatiile numerice incluse în situatiile financiare trebuie prezentate informatii comparative aferente perioadei precedente, în afara cazului în care un Standard sau o Interpretare permit sau cer altfel. Informatiile comparative trebuie incluse în informatiile narative si descriptive atunci când acest lucru este relevant pentru întelegerea situatiilor financiare ale perioadei curente.

Atunci când prezentarea sau clasificarea elementelor în situatiile financiare se modifica, sumele comparative trebuie reclasificate, cu exceptia cazului în care reclasificarea este impracticabila. Atunci când informatiile comparative sunt reclasificate, întreprinderea trebuie sa prezinte:

(a)  natura reclasificarii;

(b)  suma aferenta fiecarui element sau clasa de tranzactii care sunt reclasificate; si

(c)  motivul reclasificarii.

Atunci când informatiile comparative nu pot fi reclasificate, întreprinderea trebuie sa prezinte:

(a)  motivul pentru care nu s-a facut reclasificarea; si

(b)  natura ajustarilor care ar fi fost facute daca informatiile comparative ar fi fost reclasificate.

Structura si continut

Identificarea situatiilor financiare

Situatiile financiare trebuie identificate si separate în mod clar de alte informatii din acelasi document publicat.

Fiecare componenta a situatiilor financiare trebuie identificate în mod clar. În plus, urmatoarele informatii trebuie evidentiate în mod clar si repetate când este necesar pentru o buna întelegere a informatiilor prezentate:

(a)       denumirea întreprinderii raportoare sau alte elemente de identificare, si orice modificare a acestor informatii de la data precedentului bilant;

(b)      daca situatiile financiare se refera la întreprindere considerata individual sau la un grup de întreprinderi;

(c)       data bilantului sau perioada acoperita de situatiile financiare, în functie de componenta respectiva a situatiilor financiare;

(d)      moneda de raportare, asa cum este ea definita de IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar; si

(e)       nivelul de precizie utilizat în prezentarea cifrelor din situatiile financiare.

Perioada de raportare

Situatiile financiare trebuie prezentate cel putin anual. Atunci când data bilantului unei întreprinderi se schimba si situatiile financiare anuale sunt prezentate pentru o perioada mai lunga sau mai scurta de un an, întreprinderea trebuie sa prezinte, în plus fata de perioada acoperita de situatiile financiare:

(a)       motivul folosirii unei perioade diferite de un an; si

(b)      faptul ca sumele comparative pentru contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele aferente nu sunt în întregime comparabile.

Bilantul

Diferentierea curent/termen lung

Întreprinderea trebuie sa prezinte active curente si imobilizate si datorii curente si pe termen lung ca si clasificari separate în bilant, cu exceptia cazului în care prezentarea acestora în ordinea lichiditatii furnizeaza informatii mai utile si mai relevante.

Indiferent de metoda de prezentare adoptata, întreprinderea trebuie sa prezinte valoarea ce se asteapta a fi recuperata sau achitata dupa mai mult de 12 luni, pentru fiecare element de activ sau datorie care contine sume ce se asteapta a fi recuperate sau achitate atât înainte cât si dupa 12 luni de la data bilantului.

Activele curente

Un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci când:

(a)       se asteapta sa fie realizat sau este detinut pentru vânzare sau consum în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii;

(b)      este detinut în principal în scopul comercializarii;

(c)       se asteapta a fi realizat în 12 luni de la data bilantului; sau

(d)      reprezinta numerar sau echivalente de numerar (asa cum sunt definite de IAS 7 Situatia fluxurilor de trezorerie), cu exceptia cazului în care asupra sa exista restrictii de utilizare în scopul stingerii unei datorii în termen de cel putin 12 luni dupa data bilantului.

Toate celelalte active trebuie clasificate ca active imobilizate.

Datoriile curente

O datorie trebuie clasificata ca datorie curenta atunci când:

(a)       se asteapta sa fie decontata în cursul normal al ciclului de exploatare;

(b)      este detinuta în principal în scopul comercializarii;

(c)       este exigibila în termen de 12 luni de la data bilantului; sau

(d)      întreprinderea nu are un drept neconditionat de a amâna decontarea datoriei în urmatoarele 12 luni de la data bilantului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Informatii ce trebuie prezentate în bilant

Bilantul trebuie sa cuprinda linii care sa contina cel putin urmatoarele elemente:(a)       imobilizari corporale;

(b)      investitii imobiliare;

(c)       active necorporale;

(d)      active financiare;

(e)       investitii financiare contabilizate prin metoda punerii în echivalenta;

(f)        active biologice;

(g)       stocuri;

(h)       creante comerciale si alte creante;

(i)         numerar si echivalente de numerar;

(j)        datorii comerciale si alte datorii;

(k)      provizioane;

(l)         datorii financiare;

(m)     datorii si active legate de impozitul pe profit, asa cum sunt definite în IAS 12 Impozitul pe profit;

(n)       datorii si active legate de impozitul pe profit amânat, asa cum sunt definite de IAS 12;

(o)      interes minoritar, prezentat în capitaluri proprii;

(p)      capital emis si rezerve.

Bilantul trebuie sa contina linii care sa cuprinda urmatoarele sume:

(a)       active totale clasificate ca detinute spre vânzare si active incluse în grupuri detinute spre vânzare în concordanta cu IFRS 5 Active imobilizate detinute spre vânzare si activitati întrerupte; si

(b)      datorii incluse în grupuri detinute spre vânzare în concordanta cu IFRS 5.

Alte elemente, titluri si subtotaluri trebuie prezentate în bilant atunci când prezentarea lor este relevanta pentru întelegerea pozitiei financiare a întreprinderii.

Informatii ce trebuie prezentate fie în bilant, fie în note

O întreprindere trebuie sa prezinte urmatoarele informatii, fie în bilant, fie în note:

(a)       pentru fiecare clasa de capital social:

numarul de actiuni autorizate;

numarul de actiuni emise si varsate integral, si emise si nevarsate integral;

valoarea nominala pe actiune, sau faptul ca actiunile nu au o valoare nominala;

o reconciliere a numarului de actiuni existente la începutul si la sfârsitul anului;

drepturile, preferintele si restrictiile atasate clasei respective, inclusiv restrictiile asupra distribuirii dividendelor si rambursarii capitalului;

actiunile proprii detinute de întreprindere sau de filiale sau întreprinderi asociate;

actiuni rezervate pentru emisiune în baza contractelor de optiuni si a contractelor de vânzare, inclusiv termenele si sumele aferente;

(b)      descrierea naturii si a scopului fiecarei rezerve din cadrul capitalurilor proprii.

Contul de profit si pierdere

Profitul sau pierderea perioadei

Toate elementele de venit si cheltuiala recunoscute într-o perioada trebuie prezentate în contul de profit si pierdere, cu exceptia cazului în care un Standard sau o Interpretare cere altfel.

Informatii ce trebuie prezentate în contul de profit si pierdere

Contul de profit si pierdere trebuie sa includa cel putin linii care sa prezinte urmatoarele valori aferente perioadei:

(a)       venituri;

(b)      costurile de finantare;

(c)       partea din profit si pierdere aferenta întreprinderilor asociate si asocierilor în participatiune, contabilizate prin metoda punerii în echivalenta;

(d)      cheltuielile cu impozite si taxe;

(e)       o singura suma reprezentând totalul (i) profitul sau pierderea dupa impozitare rezultate din activitati întrerupte si (ii) câstigul sau pierderea dupa impozitare rezultate din estimarea valorii juste mai putin costurile de vânzare sau înstrainare a activelor sau grupurilor de active ce compun activitatea întrerupta; si

(f)        profitul sau pierderea;Alte elemente, titluri si subtotaluri trebuie prezentate în contul de profit si pierdere atunci când o astfel de prezentare este relevanta pentru întelegerea situatiilor financiare ale întreprinderii.

O întreprindere nu va prezenta nici un element de venit si cheltuiala ca element extraordinar, nici în contul de profit si pierdere, nici în note.

Informatii ce trebuie prezentate fie în contul de profit si pierdere, fie în note

Atunci când elementele de venituri si cheltuieli sunt materiale, trebuie prezentate separat natura si suma aferente acestora.

Întreprinderea trebuie sa prezinte o analiza a cheltuielilor utilizând o clasificare bazata fie pe natura cheltuielilor, fie pe destinatia lor în cadrul întreprinderii, dupa cum este mai relevant.

Întreprinderile care clasifica elementele de cheltuieli pe functii trebuie sa prezinte informatii suplimentare privind natura cheltuielilor, inclusiv cheltuiala cu amortizarea si cu beneficiile angajatilor.

Întreprinderea trebuie sa prezinte, fie în contul de profit si pierdere, fie în situatia modificarilor capitalului propriu, fie în note, suma dividendelor recunoscute ca catre actionari în cursul perioadei, si dividendele pe actiune aferente.

Situatia modificarilor capitalurilor proprii

Întreprinderea trebuie sa prezinte o situatie a modificarilor capitalului propriu care sa includa:

(a)       profitul sau pierderea perioadei;

(b)      fiecare element de venit si cheltuiala care este recunoscut direct în capitalurile proprii, asa cum se cere în alte Standarde, cât si totalul acestor elemente;

(c)       totalul veniturilor si cheltuielilor perioadei (calculate ca suma de (a) si (b)), prezentând separat sumele aferente proprietarilor întreprinderii si interesului minoritar; si

(d)      pentru fiecare componenta a capitalului propriu, efectele schimbarilor în politicile contabile si corectarii erorilor recunoscute conform IAS 8.

Întreprinderea trebuie de asemenea sa prezinte în situatia modificarilor capitalului propriu sau în note:

(a)       tranzactiile de capital cu proprietarii si distributiile catre acestia;

(b)      soldul profitului cumulat sau pierderii cumulate la începutul si sfârsitul perioadei, si modificarile pe parcursul perioadei;

(c)       o reconciliere între valoarea contabila a fiecarei clase de capitaluri proprii si de rezerve la începutul si la sfârsitul perioadei, prezentând distinct fiecare modificare.

Notele

Structura

Notele la situatiile financiare ale unei întreprinderi trebuie sa prezinte:

(a)       informatii despre bazele de întocmire a situatiilor financiare si despre politicile contabile specifice selectionate si aplicate pentru tranzactii si evenimente semnificative;

(b)      informatii cerute de IFRS care nu sunt prezentate în bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor în capitalurile proprii sau situatia fluxurilor de trezorerie;

(c)       informatii suplimentare care nu sunt prezentate în bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor în capitalurile proprii sau situatia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru întelegerea acestora.

Notele trebuie sa fie prezentate într-un mod sistematic. Fiecare element din bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor în capitalurile proprii si situatia fluxurilor de trezorerie trebuie sa faca trimitere la toate informatiile relevante din note.

Prezentarea politicilor contabile

Întreprinderea trebuie sa prezinte în cadrul politicilor contabile semnificative din note:

(a)       baza (bazele) de evaluare utilizate la întocmirea situatiilor financiare;

(b)      celelalte politici contabile utilizate care sunt relevante pentru întelegerea corespunzatoare a situatiilor financiare.

Surse de incertitudine în ceea ce priveste estimarile conducerii

Întreprinderea trebuie sa prezinte în note informatii despre estimarile semnificative privind perioadele viitoare, si alte surse importante de incertitudine la data bilantului, care prezinta un risc ridicat de a genera o ajustare a valorii contabile a activelor si datoriilor în anul financiar urmator. Notele trebuie sa includa:

(a)       natura acestora; si

(b)      valoarea lor contabila la data bilantului.

Alte prezentari

Întreprinderea trebuie sa prezinte în note urmatoarele informatii, daca acestea nu au fost recunoscute în alta parte în situatiile financiare publicate:

(a)       suma dividendelor propuse sau declarate înainte ca situatiile financiare sa fie autorizate, dar care nu au fost recunoscute ca distribuite catre proprietari în cursul perioadei, si dividendele pe actiune aferente;

(b)      suma eventualelor dividende preferentiale care nu au fost recunoscute;

(c)       rezidenta si forma juridica a întreprinderii, tara de înmatriculare si adresa sediului principal (sau locului principal de activitate, daca este diferit de sediul principal);

(d)      o descriere a naturii activitatii si principalelor obiecte de activitate ale întreprinderii;

(e)       numele întreprinderii-mama, precum si al întreprinderii-mama a întregului grup.

E. Data intrarii în vigoare:

Acest Standard intra în vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor începând la sau dupa 1 ianuarie 2005. Se încurajeaza aplicarea acestui standard anterior acestei date. Daca o întreprindere aplica acest Standard pentru o perioada începând anterior datei de 1 ianuarie 2005, acest lucru trebuie prezentat în situatiile financiare.Document Info


Accesari: 18653
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )