Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Cum explicati rolul contabilului pentru intreprindere?

Contabilitate


1.     838x2310i ;    Cum explicati rolul contabilului pentru întreprindere?Profesionistii contabili au un rol important în întreprindere. Investitorii,

creditorii, patronii si alte sectoare ale comunitatii financiare, inclusiv guvernul si publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si raportari corecte, pentru un managemnet financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. Atitudinea si comportamentul profesionistilor contabili, atunci când presteaza astfel de servicii, au un impact asupra bunastarii economice a comunitatii si tarii lor.

2.     838x2310i ;    Care sunt organele de conducere CECCAR?

CECCAR este astfel organizat încât sa-si poata îndeplini atributiile de organism de autoreglementare.

LA NIVEL CENTRAL

Organe de decizie (legislativ)

Organe de executie

Conferinta Nationala

Consiliul Superior

Biroul permanent

Presedintele Corpului

Secretariatul General

Sectoare

Sectiuni, comisii

si departamente

LA NIVEL DE FILIALĂ

Adunarea Generala

Consiliul filialei

Biroul Permanent

Presedintele filialei

Secretariatul filialei

Sectoare

Sectiuni

3.     838x2310i ;    Ce rol are Codul Etic al profesionistilor contabili?

Codul etic are rolul de a stabili norme de conduita pentru profesionistii

Contabili si formuleaza principiile fundamentale care trebuie respectate de catre profesionistii contabili, în vederea realizarii normelor comune.

4.     838x2310i ;    Ce este EC si ce servicii poate presta el?

Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate în

conditiile Ordonantei (O.G. nr.65/1994) si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.

Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înalta

Calificare în domeniul contabilitatii si care are acces neîngradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea si certificarea situatiilor financiare.

5. Care sunt atributiunile CECCAR?

RĂSPUNS:

În art. 19 din O.G. nr. 65/1995 sunt enumerate urmatoarele atributii:

a)     838x2310i ;   organizeaza concursul de admitere;

 • organizeaza efectuarea stagiului;
 • organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
 • elaboreaza: programele de consurs, în vederea accesului la

profesie, reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M.F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene în domeniu.

b)     838x2310i ;   Organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor

autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului.

c)     838x2310i ;    Asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a

contabililor autorizati.

d)     838x2310i ;   Elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala

si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale în domeniul financiar contabil;

e)     838x2310i ;   Elaboreaza, în colaborare cu institutiile guvernamentale,

standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.

f)     838x2310i ;     838x2310i ; Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor

contabili si a contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire continua, organizate în diverse forme,astfel încât la acestea sa aiba acces toti membri activi.

g)     838x2310i ;   Apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai

în raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si strainatate.

h)     838x2310i ;   Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din

strainatate.

i)     838x2310i ;     838x2310i ; Editeaza publicatii de specialitate.

j)     838x2310i ;     838x2310i ; Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

6.Ce întelegeti prin interes public?

Utilizatorii situatiilor financiare care graviteaza în jurul întreprinderii (clienti, salariati, guvern, investitori, angajatori, oameni de afaceri, comunitati financiare etc.)

7. Diferenta dintre profesia contabila si alte profesii

Asumarea raspunderii fata de public.

8. Ce întelegeti prin petsoana juridica autonoma si de interes public?

Mandatata de stat

9. Care sunt principiile etice ale profesiei contabile?

 • INTEGRITATE - drept, sincer, cinstit;
 • OBIECTIVITATE - corect, fara idei preconcepute;
 • COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ - lucrari efectuate cu grija si sârguinta, pastrarea la zi a nivelului de cunostinte profesionale;
 • CONFIDENŢIALITATE - pastrarea secretului profesional;
 • PROFESIONALISM - comportament corespunzator exigentelor profesiei contabile;
 • RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE sI PROFESIONALE - executarea lucrarilor conform normelor tehnice si profesionale aplicabile, urmând concomitent satisfacerea cerintelor clientului sau angajatorului si daca sunt compatibile cu exigentele integritatii, obiectivitatii si independentei.

10. În ce relatie se afla auditul financiar si cenzorii?

Cenzorat - activitate complementara auditului atât ca arie de aplicabilitate deoarece întreprinderile mici si mijlocii din ratiuni de costuri nu pot suporta un control al auditului cât si ca numar de atributii, cenzorul având mult mai multe atributii ca un auditor. Cenzorii au atributii care fac parte din managementul întreprinderii. Auditul este foarte costisitor.

11. Care sunt atributiile Consiliului Superior?

 1. alege, dintre membrii sai, presedintele si cei 5 vicepresedinti care sunt alesi dintre expertii contabili si un V.P. dintre contabilii autorizati.
 2. Asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului si a Codului privind conduita etcia si profesionala a EC si CA, cu avizul MF si al MJ.
 3. Aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului.
 4. Asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului.
 5. Delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de EC si CA.
 6. Vegheaza ca regulamentul privind dobândirea calitatii de EC si CA sa fie strict aplicat.
 7. Asigura coordonarea si controlul activitatii CF (Consiliilor filialelor); stabileste metodologia de elaborare a BVC al corpului.
 8. Aproba statele de functiuni al Corpului si filialelor.
 9. Asigura participarea în cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila în diverse grupe de lucru, din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora.
 10. Decide în termen de 30 de zile, asupra contestatiilor facute împotriva hotarârilor luate de Comisia superioara de disciplina.
 11. Ia toate masurile necesare pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de sigurare a riscului profesiei de catre membrii Corpului.
 12. Îndeplineste alte atributii prevazute de lege, de Regulament si de hotarârile Conferintei Nationale a CECCAR.

12. Ce întelegeti prin obiectivitate?

RĂSPUNS:

Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara prejudecati, sa nu se afle în situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de natura a determina un tert sa puna la îndoiala obiectivitatea acestuia.

13. În ce relatie se afla auditul extern si auditul intern?

Activitatea de audit extern (financiar) are la baza relatiile contractuale, bilaterale, pe acelasi plan de egalitate juridica între entitatea economica ale carei situatii financiare sunt auditate de auditori financiari persoane fizice sau juridice membri ai CAFR persoane active, care în exercitarea independenta a profesiei, îsi exprima opinia calificata asupra situatiilor financiare auditate.

Activitatea de audit intern, în cadrul entitatilor economico-sociale, este organizata si se desfasoara în compartimente specializate, înfiintate prin decizia acestora si functioneaza în subordinea directa a conducatorului entitatii respective.

Auditul extern este foarte costisitor.

AE +AI = AE nesupus regulilor rigide.

14. Care sunt organele de investigatie si de sanctionare CECCAR?

Organele de investigatie: CN, AG

Organele de sanctionare: Comisia Superioara de disciplina - de pe lânga Consiliul Superior al corpului; Comisia de disciplina a filialei.

15. Ce este integritatea?

Un contabil profesionist trebuie sa fie DREPT, SINCER si CORECT în realizarea sarcinilor profesionale.

16. Care sunt sursele de finantare CECCAR?

 1. taxa de înscriere la examenul de EC si CA;
 2. taxa de înscriere în Tabloul Corpului;
 3. Cotizatii anuale asupra veniturilor;
 4. Donatii, vânzari de publicatii proprii;
 5. Alte venituri.

17. Ce este confidentialitatea?

Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa

respecte confidentialitatea informatiilor obtinute în timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisa, în afara de cazurile când obligatia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare.

18. Care sunt organele internationale ale profesiei contabile?

Organisme internationale si regionale ale profesiei contabile:

IFAC - Federatia Internationala a Contabililor

FEE -

CILEA

SEEPAD

19. Ce este Tabloul Corpului si care sunt conditiile de înscriere în acesta?

Este lista generala a persoanelor fizice si juridice care îndeplinesc conditiile pentru libera practica a profesiei contabile. Se publica în MO si cuprinde mai multe parti, dupa principiul teritorialitatii.

Partea I-a: E.C.- care îsi exercita profesia cu titlu independent individual, în propriile cabinete.

Partea a II-a: E.C. - straini, autorizati de CS sa-si exercite profesia în România cu titlul independent, individual, în cazul propriilor cabinete.

Partea a III-a: E.C. - slariati ai Corpului sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice.

Partea a IV-a:

 1. Firme în retele internationale sau în parteneriat mixt (român si strain).
 2. Firme cu capital autohton.

Partea a V-a: C.A. - care îsi exercita profesia cu titlu independent,

individual, în cadrul propriilor cabinete.

Partea a VI-a: C.A. - salariati ai Corpului sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice.

Partea a VII-a - E.C. de onoare.

Partea a VIII-a - C.A. de onoare.

Nota: Evidenta persoanelor care au calitatea de EC sau de CA, inactive, se tine în cadrul sectiunilor EC si CA, pe întreaga perioada de inactivitate.

20. Explicati principiul competentei profesionale?

Competenta profesionala are doua componente de baza:

-     838x2310i ;     838x2310i ;  obtinerea;

-     838x2310i ;     838x2310i ;  mentinerea

Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta, grija si sârguinta si este obligat sa mentina în permanenta un nivel de cunostinte si de competenta profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.

Dobândirea competentei profesionale cere:

-     838x2310i ;     838x2310i ;  înalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica;

-     838x2310i ;     838x2310i ;  practica si examinare în subiecte profesionale semnificative;

-     838x2310i ;     838x2310i ;  perioada de practica în domeniu.

Mentinerea competentei profesionale cere:

-     838x2310i ;     838x2310i ;  cunoasterea continua a evolutiilor în profesia contabila (la nivel national si international în contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);

-     838x2310i ;     838x2310i ;  adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale, în conformitate cu normele nationale si internationale.

Competentele profesionale (comentariu):

 • Un profesionist contabil salariat care lucreaza în industrie, comert, sectorul public sau în sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau experienta necesara.
 • În asemenea situatii nu trebuie sa-si induca în eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerând consultanta sau asistenta unui specialist.

21. Profesionalismul ce este si în ce consta?

Profesionalismul presupune ca profesionistul contabil nu trebuie sa faca ceva care ar atingere reputatiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei; aceasta obliga institutele membre ale IFAC ca, la elaborarea regulilor de de etica, sa prevada responsabilitati clare ale profesionistului contabil vizavi de clenti, terti, angajatori, alti membri ai profesiei, public, în general.

22. Ce întelegeti prin rolul social al contabilului?

Profesionistii contabili joaca un rol social important; atitudinea si comportamentul acestora în legatura cu serviciile prestate au repercursiuni asupra prosperitatii economice a colectivitatii si a întregii tari.

Investitorii, donatorii de fonduri, angajatori si alte sectoare din lumea afacerilor, cât si guvernul si publicul, în sens larg, trebuie sa aiba încredere în capacitatea acestora de a pune în functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta si de a oferi sfaturi avizate asupra unui mare numar de probleme, asupra gestiunii afacerilor, sau de ordin fiscal.

Pentru întelegerea rolului social, se poate admite ca bilanturi parazitate la profiturile ce trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile necorespunzatoare, pot conduce Adminstratia la concluzia stabilirii unor noi impozite si taxe în sarcina contribuabililor.

23. Ce este Conferinta nationala? Cum functioneaza si ce atributii are?

Atributiile Conferintei Nationale ordinare

 1. aproba ROF, aproba Codul privind conduita etica si profesionala a EC si CA si completarile ulterioare avizate de MF si MJ.
 2. Stabileste directiile de baza si masurile necesare pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de EC si CA.
 3. Examineaza si aproba, prin vot deschis raportul de activitate prezentat de CS pentru exercitiul (expirat) încheiat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a CS.
 4. Aproba prin vot deschis bilantul contabil, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul încheiat, precum si BVC al exercitiului viitor, prezentate CS.
 5. Aproba, prin vot deschis, organigrama CS, sistemul de salarizare pentru anul urmator, precum si principiile si criteriile de organizare si salarizare ale aparatului propriu si ale aparatelor Consiliului filialelor.
 6. Aproba, prin vot deschis, sistemul de acordare si cuantumul cheltuielilor de deplasare si reprezentare în Consiliile Corpului pe anul urmator, la propunerea presedintelui Consiliului Superior.
 7. Alege si revoca C.S., referitor la rezultatele alegerilor privind reînoirea mandatelor membrilor Consiliului Corpului, inclusiv revocarea celor alesi.
 8. Aproba, prin vot deschis, nivelul indemnizatiilor pentru organele alese ale Corpului, nivelul cotizatiilor de membru si al taxelor pentru examinare. Aproba, prin vot deschis, nivelul indemnizatiilor pentru organele alese si al taxelor de înscriere în evidenta Corpului.
 9. Aproba, planurile anuale de activitate ale CS si ale Consiliilor filialelor.
 10. Hotaraste, supra propunerilor de sanctionare disciplinara a membrilor Consiliului si al Consiliilor filialelor formulate de Comisia superioara de disciplina.
 11. Stabileste anual cotizatia, pe transe de venit.
 12. Alte atributii stabilite de lege, Regulament si propriile hotarâri.

Conferinta Nationala este organul superior de conducere si control al Corpului.

Constituita din membrii Consiliului Superior, membrii consiliilor Filialelor corpului, câte un reprezentant la 50 membri din fiecare filiala.

CN este: ordinara si extraordinara.

24. Cui sunt destinate partile A si C din Codul Etic?

Partea A- se aplica tuturor contabililor profesionisti, în afara de cazul când altceva este specificat )sectiunile 1-7);

Partea C- se aplica pentru profesionistii contabili salariati si de asemeni, poate fi aplicata în circumstante similare, contabililor salariati din cabinetele cu libera practica (sectiunile 15-18).

25. Care sunt atributiile AG a EC?

 1. ia cunostinta, dezbate si aproba, prin vot deschis, raportul

Consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului filialei.

 1. Aproba, prin vot deschis, BVC al filialei pentru exercitiul financiar

viitor si executia BVC pentru exercitiul financiar expirat.

 1. ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele

analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a

societatilor comerciale controlate, în vederea asigurarii bunei exercitari a profesiei de EC si CA pe teritoriu filialei. Aproba lista EC individuali si societatile ce vor fi analizate în anul urmator.

 1. Noul ROF: alege si revoca presedintele si doi membri ai Comisiei de

disciplina a filialei.

 1. alege si revoca pe mebrii CFC, presedintele si membrii comisiei de

cenzori.

 1. Propune, dintre membrii sai, candidatii pentru CS.
 2. Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
 3. Stabileste masurile necesare pentru îndeplinirea altor atributii

prevazute de acte normative sau de hotarâri ale CS.


Document Info


Accesari: 8634
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )