Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Audit financiar

Finante
Care este def. Audit fin. Data de expertii americani Auditul consta în colectarea si evaluarea unor probe privind informatiile, în scopul determinarii si raportarii gradului de conformitate a informatiilor respective cu o serie de criterii prestabilite. Auditul ar trebui efectuat de o persoana competenta si independenta".
Ce intelegeti prin activ de audit: Prin activitatea de audit întelegem în sens larg efectuarea operatiunilor de inventariere a activelor si valorificarea acestora, efectuarea unor analize economico-financiare laborioase, utilizarea pe baza rationamentului profesional precum si a unor teste de conformitate în vederea exprimarii unei opinii, având în vedere politicile contabile adoptate si a Standardelor Internationale de Audit, care se refera la evaluarea activitatii de control intern, a procedurilor de stabilire a pragului de semnificatie luând în calcul posibilitatea existentei unor riscuri si stabilirea recomandarilor conducerii, contribuind la îmbunatatirea calitatii misiunii de audit pe de o parte, iar pe de alta parte a întregii activitati a entitatii auditate.

Care sunt principiile generale de audit pe care tr sa le respecte un auditor la o misiune de audit: Auditorul sa actioneze în conformitate cu cerintele ,,Codului de etica pentru contabilii profesionisti", emis de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) Auditorul sa desfasoare misiunea de audit în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA).

Care este aria de aplicabilitate a unui audit: Aria de aplicabilitate a unei misiuni de audit reprezinta o preocupare majora a auditorului în stabilirea careia trebuie sa aiba în vedere cerintele ISA, ale organismelor profesionale relevante, cerintele legislative si de reglementare si acolo unde este cazul, cerintele prevazute în termenii misiunii si cerintele de raportare.

Care este subiectu de audit: Subiectul de audit îl reprezinta întreprinderea moderna ancorata în realitatile economiei de piata libere, începând cu examinarea modului de organizare si functionare a activitatii sale, a formarii, divizarii si utilizarii fluxurilor financiare în vederea asigurarii unei dezvoltari permanente, a utilizarii eficiente a capitalurilor proprii, a dezvoltarii respectului fata de partenerii sai, furnizori si beneficiari, si în fine situatiile financiare care reprezinta oglinda fidela a tot ceea ce s-a întâmplat în interiorul ei într-un interval de 18218l1124s timp dat de regula anul financiar.

Ce intelegeti prin rolu audit financiar: În ceea ce priveste rolul auditului financiar, acesta consta în verificarea si examinarea informatiei financiare având o utilitate interna (conducerea si gestionarea întreprinderii) si o alta externa, de informare a tertilor (actionari, investitori, institutii guvernamentale, clienti, furnizori, creditori, institutii bancare si altii), exercitat în scopul protejarii resurselor si asigurarii credibilitatii acestor informatii.

Care este scopul auditului financiar: Scopul final al auditului îl constituie însa verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale, concretizat prin întocmirea raportului de audit, prin intermediul caruia auditorul comunica utilizatorilor concluziile sale.

Care sunt principalele aspecte tratate de cadrul general pt intocmirea si prezent sit financiare: Sprijinirea Consiliului IASC în promovarea convergentei reglementarilor, standardelor si procedurilor de contabilitate referitoare la prezentarea situatiilor financiare prin realizarea unor concepte de baza care sa limiteze numarul tratamentelor contabile autorizate premise de IAS. Orientarea politicilor nationale de elaborare a standardelor prin sprijinirea normalizatorilor în domeniu. Sprijinirea Consiliului IASC în elaborarea viitoarelor Standarde Internationale de Contabilitate (IAS - International Accounting Standards) si revizuirea celor existente.

Care sunt caracteristicile calitative ale sit financiare: inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, compatibilitatea informatiilor.

Ce intelegeti prin neconformitate si care sunt consecintele lor in sit financiare: Termenul de "neconformitate" în întelesul standardului de audit, se refera la producerea unor abateri materializate în diverse acte sau documente, cu intentie sau fara intentie, de la legile si reglementarile în vigoare. Nerespectarea prevederilor legale poate avea consecinte grave asupra entitatii, de la amenzi, litigii pâna la falimentare.

Care sunt procedeele la care apeleaza auditorul in realiz misiunii de audit.: Adoptarea, difuzarea si respectarea unui Cod de Conduita al angajatilor, Mentinerea unei evidente a prevederilor legale semnificative pe care entitatea trebuie sa le respecte în cadrul sectorului sau de activitate, Organizarea si functionarea unui sistem de control intern permanent si eficient.

Care sunt principalele aspecte pe care tr sa le retina atentia auditorului Pune în evidenta concordanta rezultatelor testelor efectuate cu prevederile reglementarilor care le guverneaza; Verifica la toate structurile organizatorice nivelul de întelegere corecta de catre toti factorii implicati a normelor si reglementarilor legale, modul cum ele sunt aplicate precum si efectele produse; Transmite constatarile personale celor din conducere si persoanelor însarcinate cu guvernanta.

Ce inseamna documentatia de audit? documentatia de audit (documentarea auditului poate fi perceputa ca fiind "povestea" misiunii, trebuind sa permita oricarui utilizator (avizat) al acesteia sa înteleaga mai usor riscurile existente, afirmatiile testate, procedurile aplicate, modul în care s-au obtinut probele si respectiv s-a concluzionat asupra situatiilor financiare prin raportul si opinia de audit.

Care sunt principalele aspecte la care se ref documentatia reprezentarea principalelor dovezi (înregistrari) ale muncii depuse de auditor precum si baza de date si informatii necesare concluziilor, raportului si opiniei de audit; priveste direct planificarea si executarea misiunii de audit reprezentând materialul de baza pentru revizuirile (supervizarile) necesare, inclusiv pentru controlul calitatii muncii echipei de audit;

Care sunt factorii care au influenta asupra sferei si continut doc de lucru pt a servi scopului: Natura misiunii, Forma raportului auditorului, Natura si gradul de complexitate a afacerii clientului, Necesitatea îndrumarii, supravegherea si revizuirea lucrarilor executate de catre auditori financiari asistenti.

Ce cuprind documentele de lucru,,, date si informatii privind structura organizatorica si juridica, sectorul / mediul de activitate, copii/extrase ale documentelor legale relevante privind tranzactiile efectuate de entitate (procese verbale, acte constatatoare, contracte, acte de proprietate, conturi bancare, conturi/balante contabile, situatii financiare, documente de planificare (programele de audit ale misiunii), de evaluare a sistemului de control (audit) intern si a riscurilor existentei unor erori semnificative în situatiile financiare, de planificare (programare) a procedurilor de audit (contracarare a riscurilor

Care sunt principalele aspecte pe care tr sa le contina docum de lucru Descrierea controlului intern, Bugetul de timp afectat pentru auditarea diverselor sfere de activitate, Programul de audit, Rezultatul auditului din anul precedent.

Ce sunt foile de lucru? Toate deplasarile la client se vor finaliza cu foi de lucru ce se anexeaza la dosar.

Care sunt principalele dosare folosite in practica de audit Dosarul curent sau dosarul exercitiului cuprinde toate informatiile relevante pentru perioada misiunii de audit; Dosarul permanent contine documente primite sau analizate în cursul diferitelor etape ale auditorului care se folosesc pe toata durata de realizare a mandatului.

Care este continutul dosarului curent Planificarea misiunii de audit, Informatii cu privire la supervizarea lucrarilor de audit, Aprecierea controlului intern, Informatii cu privire la examinarea elementelor probante.

Care sunt principalele sectiuni ale dosarului permanent: Informatii despre client, Detalii despre misiune, Informatii si contracte sau alte acte cerute de lege.

Care sunt obiectivele probelor pe care le obtine auditorul: Existenta : un activ sau o datorie exista la un moment dat; Drepturi si obligatii : un activ sau o datorie apartine entitatii la o anumita data; Aparitie : o tranzactie sau un eveniment a avut loc în cursul perioadei si apartine entitatii; Exhaustivitate: nu exista active, obligatii, tranzactii sau evenimente neînregistrate ori elemente neprezentate; Valoare : un activ sau o datorie este înregistrata la o valoare contabila corespunzatoare; Comensurare: o tranzactie sau un eveniment este înregistrat la valoarea adecvata, iar veniturile si cheltuielile sunt alocate perioadei corespunzatoare; Prezentar;

Ce este etica Etica poate fi definita ca fiind o colectie de principii sau valori morale.

Care sunt principalele valori eticefundamentale Credibilitatea, cuprinde onestitatea, integritatea, fiabilitatea si loialitatea, Respectul, cuprinde notiuni valorice precum politete, eticheta, demnitate, toleranta si acceptare. O persoana respectuoasa îi trateaza pe ceilalti cu consideratie si accepta diferentele si convingerile individuale fara prejudecata, Responsabilitatea de a raspunde pentru propriile actiuni si de a da dovada de o anumita moderatie, Echitatea si dreptatea cuprind aspecte precum egalitatea, impartialitatea, proportionalitatea, sinceritatea si rigurozitatea cuvenita. Empatia înseamna a fi sincer, preocupat de bunastarea celorlalti constând în a actiona de maniera altruista si de a da dovada de bunavointa; Spiritul civic consta în a respecta legile si a face tot ceea ce este în puterile unei persoane pentru a contribui la buna functionare a societatii.

Care sunt cerintele etice de baza ale auditorilor Credibilitate - în întreaga societate se manifesta nevoia de credibilitate în informatii si sistemele de informatii. Profesionalism - exista o necesitate pentru clientii, angajatorii si alte parti interesate de a fi clar identificate persoanele profesioniste în cadrul domeniului de audit financiar. Calitatea serviciilor - este necesara asigurarea ca toate serviciile obtinute de la un auditor financiar sunt efectuate la standardul cel mai înalt de performanta. Încredere - utilizatorii serviciilor furnizate de auditorii financiari trebuie sa poata avea încredere ca exista un cadru general al conduitei eticii si profesionale care guverneaza desfasurarea acestora.Care sunt situatiile in care sunt puse in practica cerintele etice Nerespectarea standardelor cerute privind grija profesionala, aptitudinile sau competenta, Nerespectarea regulilor de etica, Conduita discretionara sau dezonoranta.

Care sunt sanctiunile impuse auditorilor financiari: Mustrarea, amenda, sanctionarea, retragerea drept de practica, excluderea.

Ce presupune independenta auditorilor financiari: independenta presupune a adopta un punct de vedere propriu asupra unei situatii, cu ocazia examinarii rapoartelor financiare, în vederea exprimarii unei opinii prin raportul de audit.

Care sunt factorii ce afecteaza independ auditorilor fin Legaturile financiare ale auditorului cu entitatea, Functii în cadrul entitatii detinute de catre auditor atât în perioada imediat anterioara cât si în cea audiata de genul, Alte servicii aduse clientilor de audit

Ce intelegeti prin integritate Prin integritate întelegem pozitia de impartialitate pe care trebuie sa se situeze un auditor financiar în prestarea tuturor tipurilor de servicii angajate, ceea ce presupune ca pentru a-si pastra integritatea si obiectivitatea.

Care sunt factorii ce duc la aparitia conflict de interese Exercitarea de presiuni din partea unui supraveghetor, manager, director sau partener sau, în cazul în care exista relatii de familie sau personale, acestea pot da nastere la posibile presiuni exercitate asupra auditorilor financiari.

Ce presupune competenta profesionala in audit fin - presupune, initial, un standard ridicat de educatie urmata apoi de o educatie specifica, pregatire si o examinare în domenii profesionale relevante, si chiar daca e prevazut sau nu, o perioada de experienta în domeniu.

In ce consta confidentialitatea auditorilor financiari Auditorii financiari au obligatia sa se asigure ca personalul din subordine si persoanele de la care s-a obtinut consultanta sau asistenta respecta principiul confidentialitatii.

In ce consta raspunderea celor insarcinati cu guvernanta entitatea sa tinda pentru a-si atinge obiectivele în directia fiabilitatii raportarilor financiare, raportarea catre partile interesate.

Ce intelegeti prin atitudine de scepticism profesional scepticism profesional înseamna ca auditorul realizeaza o evaluare critica, în mod circumspect, a validitatii unei probe de audit obtinute si este atent la acele probe de audit care contrazic sau pun la îndoiala credibilitatea documentelor sau a declaratiilor conducerii si ale celor însarcinati cu guvernanta.

In cazul activitatii de comunicare a aspectelor de audit celor insarcinati cu guvernanta Auditorul comunica celor însarcinati cu guvernanta si conducerea problemele legate de controlul intern. Auditorul trebuie sa-i faca pe cei însarcinati cu guvernanta sau conducerea constienti, cât mai curând posibil si la un nivel adecvat de responsabilitatea precum si deficientele semnificative din modul de concepere sau implementare a controlului intern care a ajuns în atentia auditorului.

Ce intelegeti prin asociere frauduloasa Asociere frauduloasa - efort de cooperare între angajati pentru a deposeda o entitate de mijloace banesti, stocuri sau alte active.

Ce este frauda Act intentionat întreprins de una sau mai multe persoane din cadrul conducerii, sau de cei însarcinati cu guvernanta, angajati sau terte parti, care implica folosirea unor înselatorii pentru a obtine un avantaj ilegal sau injust.

Care sunt principiile generale ce guverneaza un audit al situatiilor financiare Auditorul sa actioneze în conformitate cu cerintele ,,Codului de etica pentru contabilii profesionisti", emis de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC).Independenta, integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala si diligenta cuvenita, confidentialitatea, conduita profesionala si standardele tehnice. Auditorul sa desfasoare misiunea de audit în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA); Auditorul trebuie sa planifice si sa desfasoare o misiune de audit cu o atitudine de scepticism profesional, admitând ideea ca în anumite împrejurari situatiile financiare sa fie denaturate în mod semnificativ.

Ce actiuni intreprinde auditorul pt intelegerea entitatii si a med sau Intervievarea conducerii si a altor persoane angajate; Proceduri analitice; Observatia si inspectia.

Ce tr sa contina declaratiile scrise ale conducerii Conducerea confirma responsabilitatile sale referitoare la implementarea si operarea sistemelor contabile si de control intern care sunt menite sa previna si sa detecteze fraudele si erorile.

Care sunt responsabilit celor insarcinati cu guvernanta Pentru operatiunile de corectare si ajustare a situatiilor financiare privind denaturarile semnificative de catre persoanele însarcinate cu conducerea, acestea îsi asuma întreaga responsabilitate, dar nu este lipsit de interes ca pentru denaturarile necorectate rezultate fie din fraude, fie din erori care în opinia conducerii ar avea efecte nesemnificative atât luate individual cât si cumulate sa fie aduse la cunostinta auditorului printr-o declaratie scrisa.

Care este responsabilit auditorului de a analiza frauda Prezentarile eronate sunt considerate semnificative daca efectul erorilor si fraudelor necorectate din situatiile financiare ar fi putut schimba sau influenta deciziile unui utilizator al informatiilor continute în respectivele raportari. Prin asigurarea rezonabila întelegem masura gradului de certitudine însusit de auditor în timpul misiunii de audit pâna în momentul încheierii acesteia.

Cum procedeaza auditorul in cazul comunicarii aspectelor de frauda catre conducere Acest lucru este necesar chiar daca se considera ca problema respectiva ar putea fi lipsita de importanta (de exemplu o delapidare minora facuta de un angajat situat la un nivel scazut în structura organizatorica a entitatii) presupunându-se în acest caz posibilitatea  existentei unor asocieri ascunse sau a implicarii a unui membru din conducere.

Cum procedeaza auditorul in cazu comunic aspectelor de frauda responsabililor cu guvernanta: Auditorul nu are nici o obligatie ceruta expres de standarde de a proiecta proceduri specifice identificarii problemelor de interes pentru guvernanta, totusi în efectuarea unei misiuni de audit, apar diverse probleme care în opinia auditorului sunt importante si relevante pentru cei însarcinati cu guvernanta, fiind necesar sa le comunice aspectele respective.

Cum procedeaza auditorul in cazu comunic aspect de frauda catre autorit de reglement si implement De obicei, obligatia profesionala a auditorului de a pastra confidentialitatea fata de informatiile clientului îl împiedica sa raporteze fraudele unei alte parti din afara entitatii clientului sau. Totusi, în anumite circumstante, obligatia de confidentialitate poate fi precedata de statut, lege sau hotarâri judecatoresti.

Care sunt elem pe care tr sa le aiba in vedere auditorul pt a putea intocmi strategia de audit Planificarea unei activitatii nu mai poate fi astazi ignorata de nici o persoana, indiferent de domeniul în care activeaza. Pentru activitatea de audit financiar planificarea realizarii misiunii de audit are o importanta deosebita. Planificarea unui audit implica stabilirea strategiei generale de audit si elaborarea unui plan de audit în vederea reducerii riscului de audit la un nivel acceptabil de scazut. .

Ce are in vedere un auditor in cazul in care e in situatia de a accepta un client nou sau sa continue la un client cu care colabora deja Sub acest aspect, auditorul trebuie sa ia decizii rapide, înainte de a se efectua cheltuieli care în anumite circumstante nu ar mai putea fi recuperate. Înainte de a accepta un nou client auditorul trebuie sa faca o analiza a respectivei entitati pentru a evalua daca misiunea poate fi acceptata. La aceasta evaluare se are în vedere : reputatia entitatii; stabilitatea financiara; care le-a avut cu alti auditori sau experti.

Care sunt principalele tipuri de info necesare pt intelegerea clientului informatii privind ramura (domeniul) în care activeaza clientul; informatii care particularizeaza clientul respectiv. Ramura de activitate, respectiv domeniul de activitate genereaza particularitati privind sistemul contabil (avem în vedere sistemul contabil utilizat de agentii economici cu particularitati pe industrie, agricultura, transporturi, constructii, sistemul contabil din banci, societati de asigurari asociatii non-profit etc.).Care este utilitatea vizitelor spatiilor de productie ale clientului de catre auditor observa procesele de productie; întâlneste angajatii care au un rol important; observa cum este asigurata protectia activelor (integritatea lor fizica); poate întelege si interpreta mai usor datele din contabilitate; cunoaste structura mijloacelor de productie si în ce constau stocurile de materiale.

In ce consta obt inform despre oblig unui client de audit Statutul sau contractul de societate, document juridic necesar pentru recunoasterea unei entitati. Regulamentele interne; Procesele verbale întocmite la întrunirile Consiliului de administratie si ale Adunarii generale a actionarilor.

Care sunt obiectivele procedurilor analitice ajuta auditorul la realizarea unei întelegeri mai complete a activitatii realizate de entitate; ajuta auditorul în identificarea sferelor care ar putea prezenta riscuri specifice de aparitie a unor prezentari eronate semnificative care ar necesita o analiza mai aprofundata.

Ce intelegeti prin prag de semnificatie: Cu alte cuvinte, prin prag de semnificatie, întelegem importanta unei omisiuni sau a unei prezentari eronate a informatiilor contabile care da nastere unei probabilitati ca rationamentul unei persoane rezonabile care se bazeaza pe informatiile respective sa fi fost schimbat sau influentat de omisiunea sau eroarea respectiva

Ce sunt informatiile semnificative Informatiile sunt semnificative daca omisiunea sau declararea lor eronata ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare.

Ce fel de relatie exista intre pragul de semnificatie si nivel risc de audit Exista o relatie inversa între pragul de semnificatie si nivelul riscului de audit si anume, cu cât este mai înalt nivelul pragului de semnificatie, cu atât este mai scazut riscul de audit si invers.

Ce este un sistem semnificativ Prin sistem semnificativ, de regula, se întelege orice sistem adoptat de o entitate care asigura înregistrarea, producerea si transmiterea operatiilor repetitive, când suma cumulata a valorii acestora are ea însasi caracteristici semnificative în raport cu valoarea conturilor anuale.

Care sunt factorii calitativi care afecteaza semnificatia Abaterile, implicând fraudele, sunt considerate mai importante decât erorile neintentionate. Erori de prezentare rezultând din obligatii contractuale. Un indicator de care depinde o conditie dintr-un contract de împrumut prezentat intentionat eronat;

Care sunt componentele riscului de audit riscul inerent; riscul de control; riscul de nedetectare.

In ce consta riscul economic : Riscul economic este riscul ca auditorul sa fie pagubit din cauza relatiilor cu o entitate, în ciuda faptului ca raportul de audit întocmit pentru entitatea respectiva a fost corect.

Auditorul si entitatea sunt interesati in ceea ce priveste un sistem de control eficace fiabilitatea raportarii financiare (raspunderea profesionala si juridica a conducerii);eficienta si efcacitatea operatiunilor;protejarea activelorsi a informatiilor;respectarea legilor si reglementarilor aplicabile.

Ce reprezinta proba de audit Proba de audit reprezinta întreaga informatie utilizata de catre auditor pentru a ajunge la concluziile pe care se bazeaza opinia sa, continând atât informatii preluate din contabilitate si care au stat la baza întocmirii situatiilor financiare (operatiuni/tranzactii, balantele de verificare) cât si alte informatii relevante în legatura cu acestea.

Cum se clasifica probele de audit in functie de natura lor: probe obtinute pe baza documentelor contabile (facturi, contracte, jurnale, documente de calcul al modului de alocare a costurilor, etc.) prin aplicarea diferitelor proceduri de audit. Probe obtinute din alte surse (angajamente de audit anterioare, proceduri impuse de sistemele de control al calitatii, etc.).

Care sunt caracteristicile probelor de audit O buna întelegere a caracteristicilor probelor de audit (natura, gradul de adecvare, suficienta, evaluarea) reprezinta un important instrument conceptual atât pentru auditorii financiari cât si pentru profesionistii contabili în general.

In ce consta relevanta Relevanta probelor de audit este data de masura în care acestea sunt în concordanta cu afirmatiile (regulile contabile) utilizate de conducere la întocmirea situatiilor financiare.

In ce consta credibilitatea Credibilitatea probelor de audit se refera la faptul daca auditorul se poate baza pe un anumit tip de probe pentru a evalua corect modul de aplicare a unei afirmatii sau a alteia, fiind influentata de sursa si natura acestora si depinde de circumstantele în care aceste probe sunt obtinute în mod individual.

Care sunt factorii care influenteaza cantitatea probelor de audit Materialitatea - Riscul de denaturare -, Marimea populatiei -, Omogenitatea populatiei -, Calitatea probelor de audit culese.

Care sunt principalele tehnici de baza privind procedurile de audit? Inspectia, observarea, intervievarea, confirmarea, reefectuarea, recalcularea, revizuirea.

In ce consta inspectia inregistrarilor Inspectia înregistrarilor/documentelor consta în examinarea evidentelor contabile (contabilitatea financiara, contabilitatea manageriala) privind tranzactiile si operatiunile efectuate

In ce consta inspectia fizica Inspectia imobilizarilor corporale si a altor active consta în examinarea (verificarea) fizica a acestora, furnizând probe de audit credibile mai ales în ceea ce priveste existenta lor.

In ce consta observarea Observarea consta în urmarirea unui proces / proceduri ce se efectueaza de catre altii, cum ar fi (de exemplu) observarea inventarierii stocurilor de catre personalul entitatii.

In ce consta inventarierea Intervievarea consta în culegerea de informatii (financiare, nefinanciare) de la persoane cu experienta (competenta), fie din interiorul, fie din afara entitatii.

In ce consta confirmarea Confirmarea este un tip specific de investigare si reprezinta procesul de obtinere a unei declaratii directe de la o terta parte, cu privire la o informatie sau la o situatie (conditie) existenta.

In ce consta reefectuarea Reefectuarea reprezinta executarea de catre auditor, în mod independent, a procedurilor sau controalelor pe care entitatea le-a efectuat initial prin sistemul sau de control intern, fie manual, fie utilizând Tehnici de Audit Asistate de Calculator (CAAT).

In ce consta recalcularea Recalcularea consta în verificarea acuratetei (matematice) a informatiile din documente sau din înregistrarile contabile, putând fi efectuata si prin utilizarea tehnologiei informatice (obtinerea unor fisiere / baze de date, folosirea CAAT).

In ce consta revizuirea Revizuirea reprezinta procesul prin care se analizeaza si verifica datele din contabilitate pentru a identifica situatii (sume / rulaje / solduri / operatiuni) importante sau neobisnuite.

Ce sunt procedurile analitice Procedurile analitice reprezinta de asemenea probe importante si eficiente, colectate pe tot parcursul misiunii de audit, inclusiv în etapa stabilirii termenilor misiunii si a planificarii, constând în evaluari ale informatiilor din situatiile financiare, bazate pe analiza unor indicatori (evolutii, comparatii) si a unor corelatii între aceste informatii si/sau între acestea si alte date / informatii nefinanciare.Ce aspecte acopera controlul intern Costul controlului intern care nu trebuie sa fie disproportionat în raport cu pierderea potentiala ocazionata de fraude sau erori tinând seama de caracteristicile auditului intern; Problemele umane, care presupun încrederea pe care cei ce gestioneaza activele o au în personalul din subordine, existând însa: Posibilitatea unor erori umane ocazionate de neglijente, neatentii, erori de rationament sau gresita întelegere a deciziilor manageriale;

Ce intelegeti prin mediul de control? Mediul de control - constituie esenta unei organizatii eficient controlate si este generat de atitudinea manifestata de managementul acesteia. Mediul controlului este format din actiunile, politicile si procedurile care reflecta atitudinile de ansamblu ale managementului, ale membrilor consiliului de administratie si ale proprietarilor entitatii.

Ce intelegeti prin activitati de control? Activitatile de control - reprezinta o serie de politici si proceduri pe lânga cele incluse în celelalte patru componente care asigura faptul ca în urmarirea obiectivelor entitatii se iau masurile necesare pentru a se face fata riscurilor.

Ce intelegeti prin evenimente ulterioare incheierii exercitiului? termenul de "evenimente ulterioare" este utilizat pentru a face referire atât la evenimentele care apar între data situatiilor financiare si data raportului auditorului, cât si pentru faptele descoperite ulterior datei raportului auditorului.

Care sunt tipurile de evenimente ulterioare incheierii exercitiului Cele care furnizeaza probe cu privire la conditiile care existau la data bilantului (evenimente ce produc modificari dupa data bilantului); si cele care sunt indicative pentru conditiile care au aparut dupa data bilantului (evenimente ce nu produc modificari dupa data bilantului).

Cum trateaza auditorul evenimentele care au loc dupa data emiterii raport de audit Auditorul trebuie sa efectueze proceduri de audit concepute pentru a furniza probe de audit suficiente si adecvate asupra faptului ca au fost identificate toate evenimentele aparute pâna la data raportului auditorului care pot necesita ajustarea situatiilor financiare sau prezentarea în situatiile financiare.

Cum trateaza auditorul fapte descoperite dupa data emiterii raportului de audit dar inaintea datei de emitere a situatiilor financiare Atunci când, dupa data raportului auditorului, dar înaintea datei de emitere a situatiilor financiare, auditorul descopera fapte care pot afecta semnificativ situatiile financiare, acesta va analiza daca situatiile financiare necesita a fi modificate, va discuta problema cu conducerea si va actiona adecvat circumstantelor.

Cum trateaza auditorul faptele descoperite dupa data emiterii situatiilor financiare Atunci când, dupa emiterea situatiilor financiare, auditorul ia la cunostinta un fapt care a existat la data raportului auditorului si care, daca era cunoscut la aceea data, putea determina auditorul sa-si modifice raportul de audit, acesta va hotarî daca situatiile financiare necesita a fi revizuite, va discuta problema cu conducerea entitatii si va lua masurile adecvate în circumstantele respective.

Care sunt evenimentele sau conditiile care pot ducela aparitia riscului de activitate Elemente financiar, Elemente de exploatare, Neconformitatea cu cerintele referitoare la capital sau cu alte cerinte legale.

Ce sunt partile afiliate? Grupul de societati reprezinta un ansamblu de întreprinderi, fiecare cu personalitate juridica, dar unite prin participatii cu capital, astfel încât una dintre ele, numita societate mama, exercita un control asupra ansamblului.

Care sunt tipurile de control exercitat de o societate asupra alteia sau asupra unui grup direct -indirect

In ce consta controlul direct situatie pe care o întâlnim atunci când o societate detine participatii directe la alta societate si prin aceasta exercita implicit controlul asupra acesteia.

In ce consta controlul indirect caz în care societatea A controleaza direct filiala B care, la rândul sau detine o participare majoritara la capitalul social al societatii C.

Care sunt formele de consolidare integrarea globala, integrarea proportionala  si punerea în echivalenta.

In ce consta intelegerea globala Integrarea în conturile întreprinderii consolidate a elementelor bilantului si ale contului de rezultate ale întreprinderii consolidate, cu eventuale retratari care sa asigure armonizarea cu principiile si metodele contabile practicate de grup ;

In ce consta intelegerea proportionala Integrarea în conturile consolidate a cotei parti corespunzator practicii prin întreprinderile din cadrul grupului detinatoare de titluri de valoare a elementelor de bilant si a contului de profit si pierdere al întreprinderii consolidate ;

In ce consta punerea in echivalenta Analiza modului de elaborare a situatiei fluxurilor financiare si utilitatea acesteia la nivelul grupului si la principalele întreprinderi din zona consolidata.

Prezentati structura raportului de audit si continutul fiecarei parti Partea de identificare care contine titlul raportului si cui de adreseaza respectiv adresantul (destinatarul);  Partea introductiva se mai numeste si partea de deschidere în care se trateaza probleme legate de identificarea situatiilor financiare supuse auditului precum si declaratiile de asumare a responsabilitatilor ce decurg din aceasta misiune atât pentru conducerea entitatii cât si pentru auditor; Partea care se refera la aria misiunii, în care se prezinta natura auditului, se fac referiri la Standardele Internationale de Audit sau la Standardele Nationale de Audit relevante care au calauzit întreaga activitate a auditorului precum si o prezentare a raportului de audit efectuat; Partea referitoare la opinie care contine o trimitere la cadrul general de raportare financiara utilizat pentru întocmirea situatiilor financiare si exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare la care a ajuns auditorul, respectiv: opinie fara rezerve, opinie cu rezerve, imposibilitatea exprimarii unei opinii sau opinie contrara. Partea finala unde se prezinta în mod obligatoriu data de întocmire a raportului, adresa completa a auditorului precum si semnatura acestuia.

Care sunt principalele tipuri de opinie Opinie fara rezerve; Opinie cu rezerve; Imposibilitatea de a exprima o opinie; Opinie nefavorabila sau refuz de certificare.

In ce consta tipul de opinie fara rezerve o opinie fara rezerve reprezinta exprimarea cea mai frecventa urmare a realizarii misiunilor de audit. Un astfel de raport îl întalnim atunci când sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

Ce sunt rapoartele modificate? poate fi modificat prin adaugarea unui paragraf de evidentiere a unor aspecte, în cazul în care exista o incertitudine semnificativa (alta decât o problema de continuitate a activitatii), a carei abordare depinde de evenimente viitoare si care poate afecta situatiile financiare.

In ce situatii se emite raport de audit cu rezerve? Întâlnim un raport de audit cu rezerve atunci când auditorul considera ca situatiile financiare pe ansamblu prezinta o imagine fidela, însa fie a aparut o limitare a ariei misiunii de audit, fie datele financiare au dezvaluit o încalcare a IAS/IFRS-urilor sau a Standardelor Internationale de Audit.

In ce cazuri auditorul se afla in imposibilitatea de a exprima o opinie  Imposibilitate de a exprima o opiniei trebuie declarata atunci când efectul posibil al limitarii ariei de cuprindere a misiunii de audit este atât de semnificativ si cuprinzator, încât auditorul nu a putut sa obtina suficiente probe de audit corespunzatoare si, prin urmare, nu poate exprima o opinie asupra situatiilor financiare.

In ce cazuri auditorul emite un raport cu opinie nefavorabila sau refuz de a exprima o opinie? Un refuz de a exprima o opinie îl întâlnim în toate cazurile în care auditorul a fost în imposibilitatea de a se convinge de fidelitatea imaginii prezentate de situatiile financiare.


Document Info


Accesari: 8478
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )