Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE

Finante


IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE

“Datoram cina noastra atentiei cu caremacelarul, berarul isi urmaresc propriul

interes, iar nu bunavointa lor.”

(Adam Smith “Avutia natiunilor” 1776).

1.IMPOZITUL PE CLADIRI

1.Subiectii si obiectul impunerii

Impozitul pe cladiri este datorat de persoanele fizice si juridice pentru cladirile aflata in proprietatea lor, situate in municipii, orase, si comune, indiferent de destinatia lor, precum si de contribuabilii care detin in administrare sau in folosinta, dupa caz, cladiri proprietate publica sau privata a statului ori ale unitatilor administrativ-teritoriale.In cazul in care cladirile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt concesionate ori inchiriate, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre concesionari sau locatari, chiar daca acestia datoreaza redeventa sau chirie, dupa caz.

Prin cladire se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si alte asemenea.

In categoria cladirilor supuse impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice intra:

a) constructiile cu destinatie de locuinta, respectiv unitatile construite formate din una sau mai multe camere de locuit, indiferent unde sunt situate, la acelasi nivel sau la niveluri diferite, inclusiv la subsol, prevazute, dupa caz, cu dependenti sau alte spatii de deservire;

b) constructiile mentionate la litera a), dezafectate si utilizate pentru desfasurarea de profesii libere, de activitati comerciale sau in orice alte scopuri;

c) constructiile-anexe situate fie in corpul principal pe cladire, fie in afara acestuia cum sunt: bucatariile, camarile, pivnitele, grajdurile, magaziile, garajele si alte asemnea;

d) constructiile gospodaresti, cum sunt: patulele, hambarele pentru cereala, surele, fanariile, remizele, soproanele si altele asemenea.

Sunt considerate caldiri distincte, avand elemente de identificare proprii ale adresei, -pentru fiecare proprietate situata in intravilanul localitatii, pe fiecare strada individualizata prin denumire proprie se atribuie cate un numar de ordine, pe partea stanga a strazii se incepe cu numarul 1 si se continua cu numerele impare, in ordine crescatoare, pana la capatul strazii; pe partea dreapta se incepe cu numarul 2 si se continua cu numerele pare, in ordine crescatoare pana la capatul strazii.In cazul blocurilor de locuinte, precum si in cel al cladirilor alipite situate in cadrul curtii -lot de teren, care au un sistem constructiv si arhitectonic unitar si in care sunt situate mai multe apartamente, datele desprea domiciliu/resedinta/sediu cuprind: strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul :

a) cladirile distantate spatial de celelalte cladiri amplasate in aceeasi curte -lot de teren, precum si cladirile legate intre ele prin pasarele sau balcoane de serviciu;

b) cladirile alipite, situate pe loturi alaturate, care au sisteme constructive si arhitectonice diferite -fatade si materiale de constructie pentru peretii exteriori, intrari separate din strada, curte sau gradina -si nu au legaturi interioare.

Nu sunt supuse impozitului si deci nu fac obiectul acestuia urmatoarele cladiriconform Anexei nr.2 din lege:

1.Cladirile institutiile publice, precum si cladirile care fac parte din domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activitati economice.

2.Cladirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitactura si arheologica, precum si muzeele si casele memeoriale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice.

3.Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase, recunoscute de lege, si partile lor componente locale, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice.

4.Cladirile instituilor de invatament preuniversitar si universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice.

5.Cladirile aflate:

in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”;

in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Aotunome “Administratia Patrimoniului de Protocol de Stat”, care sunt atribuite conform dispozitiilor art. 6 aliniat (1) din Hotararea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

6.Constructii si amenajari funerare din cimitire.

7.Constructii speciale.

Nota.Prin constructii speciale se inteleg acele constructii care nu sunt realizate sub forma de incinta sau care sunt realizate sub forma de incinta, dar nu sunt destinate desfasurarii unei activitati.

2.Baza de impunere si cotele de impozitare

A.Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice

Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se determina ca baza de cota procentuala, diferentiata in functie de locul in care se afla situata cladirea, respectiv 0,2% pentru mediul urban si 0,1% pentru mediul rural aplicata asupra valorii impozabile a cladirii.

Pentru determinarea valorii impozabile a cladirilor, stabilite pe baza criteriilor si normelor de evaluare prevazute de Anexa nr.1 la lege, se au in vedre instalatiile cu care este dotata cladirea, respectiv:

a) se incadreaza pentru aplicarea valorii impozabile prezentate in coloana 2 acele cladiri care sunt dotate, cumulativ, cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de incalzire, dupa cum urmeaza:

a.1 cladirea se considera dotata cu instalatii de apa daca alimentarea cu apa se face prin conducte, dintr-un 313e44d sistem de aductiune din retele publice sau direct dintr-o sursa naturala -put, fantana, izvor-, in sistem propriu;

a.2 cladirea se considera ca are canalizare daca este dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate in reteaua publica sau intr-un punct colector propriu -put absorbant sau fosa vidanjabila;

a.3 cladirea se considera ca are instalatie eletrica daca este dotata cu cabluri interioare racordate la reteaua publica sau la o sursa eletrica -grup eletrogen, microcentrala, instalatii eoliene, microhidrocentrala;

a.4 cladirea se considera ca are instalatii de incalzire daca aceasta se face prin intermediul agentului termic -abur sau ape calda de la centrale eletrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii- si il transmit in sistem de distributie in interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare -calorifere, indiferent de combustibilul folosit, gaze, combustibil lichid, combustibil solid;

b) se incadreaza pentru aplicarea valorilor impozabile prevazute in coloana 3 acele cladiri care nu se regasesc in contextul mentionat la litera a), respectiv cele care nu au nici una dintre aceste instalatii sau au una, doua ori trei astfel de instalatii.

Mentiunea cu privire la existenta instalatiilor se face prin Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice..

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, altele decat cele inchiriate, se majoreaza astfel:

a) cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 75% pentru cea de-a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

d) cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu.

Impozitul pe cladiri majorat se aplica dupa cum urmeaza:

a) pentru acele cladiri pentru care nu sunt indeplinite conditiile de a fi considerate ca fiind inchiriate;

b) proportional cu perioada pentru care nu sunt indeplinite conditiile de la litera a), incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care nu sunt indeplinite aceste conditii.

B.Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane juridice

Prin sintagma valoarea de inventar inscrisa in evidenata contabila se intelege valoarea de intrare a cladirilor in patrimoniul si care, dupa caz, poate fi:

a) costul de achizitie, pentru cladirile procurate cu titlu oneros;

b) costul de productie, pentru cladirile construite de unitatea patrimoniala;

c) valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activ, tinandu-se seama de valoarea cladirilor cu caracteristici tehnice si economice, conform statutelor si contractelor, determinate prin expertiza, potrivit legii;

d) valoarea de aport -de utilitate acceptata de parti-, pentru cladirile intrate in patrimoniul cu ocazia asocierii/fuziunii, conform statutelor si contractelor, determinate prin expertiza, potrivit legii;

e) valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru cladirile reevaluate in baza unei dispozitii legale.

In cursul lunii mai a fiecarui an fiscal pentru anul urmator, consiile locale adopta hotarari prinvind stabilirea cotei pe baza careia se calculeaza impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice, cota care poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,5% inclusiv.In cazul municipiului Bucuresti, aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Pentru cladirile contribuabililor persoane juridice impozitul se calculeaza de catre acestia prin aplicarea cotei stabilite de catre consiliile locale, potrivit legii, ce poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,5% inclusiv, asupra valorii de inventar inscrise in evidenta contabila a acestora.

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice care nu au inregistrat in evidenta contabile valoarea de inventar actualizata a cladirilor, incepand cu anul 1998, se calculeaza pe baza cotei stabilite intre 3% si 5%, prin hotarare a consiliului local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Cota se stabileste in cursul lunii mai a fiecarul an fiscal pentru anul urmator.

Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing finaciar, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre proprietar (proprietar este locatorul/finantelor pana la data expirarii contractului de leasing, cand se transfera utilizatorului/beneficiarului dreptul de proprietate asupra cladirii).

Impozitul pe cladiri pe perioada de leasing se determina pa baza valorii negociate intre parti si inscrise in contract.Incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care expira contractul de leasing, impozitul pe cladire se determina dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica.

Valoarea negociata intre parti corespunde valorii totale a contractului de leasing.

La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, cum sunt: terasele, scarile, ascensoarele, instalatiile de iluminat, instalatiile sanitare, instalatiile de incalzire, instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemanea: aparate individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirilor.

La determinarea impozitului pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane juridice, se au in vedere atat cladirile aflate in functiune, cat si cele in rezerva sau conservare.

Cladirile aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii sunt supuse in continuare impozitului pe cladiri, calculat pe baza valorii de inventar inregistrate in contabilitate.

Datorarea impozitului pe cladiri, este prevazut in sarcina contribuabililor persoane juridice atat pentru cladirile aflate in functiune, in rezerva sau in conservare, cat si pentru cele aflate in functiune si a caror valoare este recuperata integral pe calea amortizarii.

Cladirile dobandite in cursul anului, indiferant sub ce forma, se imputa cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite.Impozitul se calculeaza proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

3.Asezarea impunerii si plata impozitului

Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru situatiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a cladirilor, precum si de transfer al dreptului de proprietate ori locatiune asupra cladirilor, dupa caz se face cu incepere de la data de intati a lunii urmatoare celei in care s-a produs una dintre aceste situatii.Scaderea se acorda proportional cu partea de cladire supusa unei astfel de situatii, precum si cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal.

Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile prevazute mai sus, se face dupa cum urmeaza:

a) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs situatia respectiva;

b) proportional cu parte de cladire supusa unei astfel de situatii;

c) proportional cu perioada cuprinsa intre data mentionata la litera a) si sfarsitului anului fiscal respectiv.

Pe calea de consecinta, impozitul pe cladiri se datoreaya pana la data la care se face scaderea.

Contribuabilii proprietari ai constructiilor speciale depun anual, in cursul lunii octombrie, Cererea privind avizarea constructiilor speciale in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri, la autoritatile administratiei publice ale comunelor, oraselor si municipiilor pe a caror raza adminstrativ-teritoriala se afla constructiile speciale.Nedepunerea acestei cereri pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, precum si respingerea cererilor de catre consiliile locale determina stabilirea impozitului pe cladiri in conformitate cu prevederile Legii privind impozitele si taxele locale.

In cerere se prezinta detaliat elementele de identificare ale constructiilor speciale pentru care se solicita aprobarea consiliului local cu mentionarea expresa a declaratiei pe propria raspundere a semnatarului cererii, sub sanctiunile prevazute de legea penala pentru nedeclararea corespunzatoare a adevarului ca acele constructii speciale nu intrunesc elementele constitutive ale cladirii pentru care se datoreaza impozitului pe cladiri.

Prin hotararile adoptate, consiliile locale mentioneaza nominal contribuabililor care au depus cereri, constructiile stabilite ca fiind de natura similara constructiilor speciale care nu sunt supuse impozitului pe cladiri, precum si cazurile de cereri respinse.

Neadoptarea hotararilor pana la termenele prevazute corespunde masurii de aprobare a cererilor, respectiv de avizarea a constructilor speciale.

Declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile de la dobandire sau de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

a) intervin schimbari privind domiciliul sau sediul, dupa caz, al contribuabilului

b) se realizeaza lucrari ce conduc la modificarea impoziului pe cladiri datorat;

c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului pe cladiri.

Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice sunt obligate sa depuna declaratia de impunere, chiar daca acestia beneficieaza de reducere sau de scutire de impozit pe cladiri.

Contribuabilii persoane fizice care detin mai multe caldiri cu destinatia de locuinta sunt obligati sa depuna si declaratia speciala de impunere, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala isi au domiciliu.

Contribuabilii persoane juridice calculeaza impozitul pe cladiri datorat anual si depun declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an fiscal la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala se afla cladirea.

In cazul contribuabililor care nu depun declaratia de impunere, dupa caz, impozitul pe cladiri se poate stabili din oficiu pe baza inregistrarilor existente in registrele agricole, in evidentele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum si in evidenta contabila a contribuabililor.

Impozitul pe cladiri anual se plateste in patru rate egale pana la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie si noiembrie ale fiecarui an.

In cazul in care termenul de plata a impozitului pe cladiri, stabilit in conditiile legii, expira intr-o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca este efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare.

2.Impozitul pe teren

1.Subiectii si obiectul impunerii

Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in municipii, orase si comune, in intravilanul sau extraviranul localitatii datoreaza impozit pe teren.

Pentru terenurile dobantite, indiferent sub ce forma, contribuabilii persoane fizice si juridice datoreaza impozitul pe teren, stabilit in limitele si in conditiile legii, oriunde ar fi situate aceste terenuri, in comune, orase sau municipii, atat pentru cele din intravilan, cat si pentru cele din extravilan.

Se considera proprietari de terenuri si acei contribuabili carora li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, dupa caz, de la data punerii in posesie constatata prin procese-verbale, sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de consiliile locale, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, chiar daca nu este emis titlu de proprietate.

Unitatile de transport feroviar sunt cele ce privesc transportul feroviar public, iar terenurile destinate acestui scop sunt scutite de impozitul pe teren si taxa pe teren.

Pentru terenurile pe care sunt amplasate elemente ale infrastructurii feroviare ce privesc transportul feroviar in interes propriu, precum si pentru terenurile destinate acestui scop se datoreaza impozitului pe teren si taxa pe teren.

2.Baza impozabila si cotele de impozitare

Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, in intravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si zone, iar in extravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si categorii de folosinta a terenurilor, pe zone, potrivit legii.

In cazurile in care terenurile situate in intravilanul localitatilor sunt inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, acestea se supun impozitului pe teren conform Anexei nr.2 din lege.

Impozitul pe teren se stabileste anual in suma fixa, pe metru patrat pe teren, in mod diferentiat, in intravilanul si extravilanul localitatilor, dupa cum urmeaza:

a) in intravilan:

a.1 pe ranguri de localitati, identificate prin cifre romane: 0, I, II, III,

IV si V ;

a.2 pe zone, identificarea prin litere: A, B, C si D;

a.3 pe categorii de folosinta, astfel cum sunt evidentiate in Normele

metodologice pentru aplicarea Legii privind impozitele si taxele

locale;

b) in extravilan:

b.1 pe ranguri de localitati, identificate prin cifre romane: 0, I, II, III,

IV si V;

b.2 pe zone, identificate prin cifre romane;

b.3 pe categorii de folosinta.

Regiile autonome, societatile si companiile nationale, societatile bancare, societatile comerciale sau persoane juridice care detin in administrare sau in folosinta terenuri proprietata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, datoreaza taxa pe teren stabilita in lei/km, atunci cand terenurile pe care le au in administrare sau in folosinta sunt amplasate drumuri sau cai ferate.

Astfel, taxa pe teren stabilita in lei/km de drum de cale ferata se datoreaza numai pentru lungimea acestora care afecteaza terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale situate in afara incintei unitatii.Prin incinta unitatii se intelege suprafata de teren inprejmuita sau conventional delimitata, care se incadreaza la categoria de folosinta “terenuri cu constructii”.

Pentru suprafata de teren din incinta unitatii se datoreaza impozit pe teren in cazul in care, potrivit legii, nu se datoreaza taxa de teren (potrivit Legii privind impozitele si taxele locale, impozitul pe teren nu se aplica asupra terenurilor pentru care se plateste taxa pe teren).

La incadrarea terenurilor pe categorii de folosinta se au in vedere urmatoarele:

1.Terenuri cu constructii: constructii, curti si constructii, diguri, cariere, parcuri, cimitire, terenuri de sport, piete si targuri, pajiste si stranduri, talazuri pietruite, fasie de frontiera, exploatari miniere si petroliere si alte terenuri cu constructii.

2.Arabil: arabil propriu-zis, pajiste cultivate, gradini de legume, orezarii, sere, solarii si rasadnite, capsunarii si alte perene.

3.Pasuni: pasuni curate, pasuni padurite, pasumi cu pomi fructiferi, pasuni cu tufarisuri si maracinis.

4.Fanete: fanete curate, fanete cu pomi fructiferi, fanete impadurite, fanete cu stufarisuri si maracinis.

5.Vii: vii nobile, vii hibride, plantatii hamei si pepiniere viticole.

6.Livezi: livezi clasice, livezi intensive si superintensive, livezi plantatii arbusti, plantatii dud, pepiniere pomicole.

7.Paduri si alte terenuri forestiere: paduri, perdele de protectie, stufarisuri si maracinisuri, rachitarii, pepiniere silvice.

8.Terenuri cu ape: ape curgatoare, lacuri si balti naturale, lacuri de acumulare, amenajari piscicole, ape cu stuf, canaluri, marea teritoriala.

9.Drumuri si cai ferate: autostrazi, drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri comunale, strazi si ulite, drumuri de exploatare, drumuri si poteci turistice, cai ferate.

10.Terenuri neproductive: nisipuri zburatoare, bolonavisuri, stancarii, pietrisuri, rape, ravene, torenti, saraturi cu crusta, mocirle si smarcuri, gropi imprumut, deponii si halde.

3.Asezarea impunerii, plata impozitului pe teren si a taxei pe teren

Procedurile de stabilire, modificare si de incasare a impozitului si a taxei pe teren sunt asimilate celor pentru impozitul pe cladiri, detaliata in paragrafele legii.

Pentru stabilirea impozitului pe teren si a taxei pe teren, dupa caz, se au in vedere urmatoarele:

Data dobandirii terenului determina concomitent:

a) datorarea impozitului/taxei pe teren;

b) diminuarea suprafetei de teren pentru care se datoreaza impozitul pe teren cu impozitul pe teren cu suprafata construita la sol a cladirii respective.

Impozitul pe teren datorat de persoane fizice se stabileste pe baza datelor extrase din actele care atesta dreptul de proprietate.

Declaratiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice, si respectiv, declaratiile de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice sunt prevazute la punctele 4, 5 si 6 din Anexe IV la Normele metodologice de aplicare a Legii privind impozitele si taxele locale.

3.Taxa asupra mijloacelor de transport

Taxa asupra mijloacelor de transport este de natura impozitelor directe, constituie venit la bugetele locale si se datoreaza pentru mijloacele de transport propietatea contribuabililoi, dobandite prin oricare dintre caile prevazute de dispoziile art. 644 si urmatoarele din Codul civil.

1.Subiectii si obiectul impunerii

Taxa asupra mijloacelor se stabileste pentru fiecare mijloc de transport cu tractiune mecanica, precum si pentru fiecare remorca, semiremorca si rulota carea are carte de identitate a vehiculelor, chiar daca acestea circule in combinatie.

Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza o taxa anuala stabilita in functie de capacitate cilindrica a acestora, pentru fiecare 500 cm(3) sau fractiune din acestia, conform Anexei nr.6 lit. A punctul I la lege.

Pentru aurovehiculele de transport marfa cu masa totale maxima autorizata de peste 12 tone, precum si pentru combinatiile acestora, taxa este cea prevazuta in Anexa nr.6 lit. A punctul II si III la lege.

Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazute in Anexa nr.5 la lege se vor utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructie a drumurilor de interes local si judetean si constituie venit in proportie de 60% la bugetul local, respectiv 40% la bugetul judetean.Pentru minicipiul Bucuresti, taxa constituie venit in porportie de 60% la bugetele sectoarelor si respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucuresti.

Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas si mototricicletele care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora.

Navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliu in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Ialomitei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datoreaza de catre proprietar.

2.Baza impozabila si nivelul taxei

Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica este anuala si se stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport, prevazut la lit. A punctul I din Anexa nr.6 la lege, pentru fiecare 500 cm(3) sau fractiune din acestia.

Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehicului, respectiv a remorcii, cu fractura de cumparare sau cu alte documente legale din care sa rezulte acestea.

Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care apartin contribuabililor, se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport.Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele autoritatilor la care au fost inmatriculate, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii in care a aparut una dintre aceste situatii.

Sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport numai vehiculele ce intra sub incidenta prevederilor Legii prinvind impozitele si taxele locale, respectiv:

a) mijloacele de transport cu tractiune mecanica;

b) autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone;

c) combinatiile de autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata, de peste 12 tone;

d) remorcile, semiremorcile si rulotele;

e) mijloacele de transport pe apa.

3.Asezarea impunerii si declaratiile de impunere

Taxa asupra mijloacelor de transport se determina de catre compartimentul de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz, pe baza declaratiei de impunere depusa de contribuabili persoane fizice si juridice.

Legea stabileste doua actiuni corelative dreptului de proprietate, atunci cand se datoreaza ori se da la scadere taxa asupra mijloacelor de transport, respectiv:

a) dobandirea mijlocului de transport, care genereaza dotorarea taxei asupra mijloacelor de transport, incepand cu data de intai a lunii in care acestea au fost dobandite;

b) instrainarea mijlocului de transport, care genereaza scaderea taxei asupra mijloacelor de transport, incepand cu data de intai a lunii in care acestea au fost instrainate.

Potrivit articolului 1 din Hotararea guvernului nr.610/1992, cartea de identitate a vehicului este documentul care atesta, pentru persoana care o detine, dreptul de proprietate.

Pentru inregistrarea, mijloacelor de transport in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice se utilizeaza declaratiile de impunere, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica.La declaratia de impunere se anexeaza o fotocopie de pe cartea de identitate, precum si fotocopia certificata “pentru conformitate cu originalul” de pe contractul de vanzare-cumparare, sub semnatura privata, contractul de schimb, factura, actul notarial, hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau orice alt document similar.

Pentru mijloacele de transport, scaderea taxei se poate face atat in cazurile instrainarii acestora, cat si in cazurile in care mijloacele de transport respective sunt scoase din functiune.Mijloacele de transport scoase din functiune corespund mijloacelor de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorate sau care au piese lipsa, fiind inproprii indeplinirii functiilor pentru care au fost create, cazuri in care scaderea de la taxa asupra mijloacelor de transport se face prin prezentarea unor documente din care sa reiasa ca mijlocul de transport respectiv ori piesele rezultate din dezasamblarea acestuia au fost predate catre comercianti care au ca obiect de activitate colectarea si valorificarea materialelor refolosibile.

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.

Contribuabilii care datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport sunt datori sa indeplineasca obligatiile prevazute de lege, atat in ceea ce priveste declararea dobandirii mijlocului de transport, cat si in ceea ce priveste schimbarile intervenite ulterior declararii, referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctul de lucru, sau alte situatii care conduc la midificarea cuantumului taxei.

Institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profit de activitate transportul de calatori in comun in regim urban si suburban sunt scutite de la plata taxei asupra mijloacelor de transport.

Transportul de calatori in comun in regim si suburban se refera si la cel care parcurge o distanta in afara localitatii, daca se practica tarife stabilita in conditiile transportului in comun.

4.Plata taxei

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie, pana la 15 decembrie.

Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului taxa datorata se repartizeaza in sume egale, la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului.Persoanele fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita integral taxa datorata, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

Pentru stabilirea taxei datorate pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) se determina taxa asupra mijloacelor de transport respective aferenta unui an calendaristic, conform reglemantarilor prezentate la paragraful 7.3.2;

b) taxa determinata potrivit mentiunii de la lit. a) se imparte la 12, care reprezinta numarul de luni ale unui an calendaristic;

c) nivelul determinat potrivit mentiunii de la lit. b) se inmulteste cu numarul de luni calendaristice cuprinse intre data de intai in care a fost dobandit mijlocul de transport si data de 31 decembria anului respectiv, rezultand astfel taxa asupra mijloacelor de transport datorata de contribuabil;

d) taxa asupra mijloacelor de transport datorata de contribuabil, respectiv cea calculata potrivit mentiunii de la lit c), se imparte la numarul de termene de plata ramase pana la sfarsitul anului de referinta determinandu-se astfel rata datorata la fiecare termen de plata ce urmeaza datei stabilirii taxei respective.

Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, taxa datorata pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal.

4.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, contribuabilii datoreaza taxe diferentiate conform Anexei nr. 7 din legea care reglementeaza impozitele si taxele locale.

1.Subiectii si obiectul impunerii

Pentru eliberarea autorizatiei de construire, persoanele fizice si juridice datoreaza o taxa prevazuta la aliniatul (1) punctul 2 lit.A din Anexa nr.7 din lege, reprezentand 1% din valoarea de proiect, declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei, in conformitate cu proiectul prezentat, in conditiile Legii nr. 50/1991.

Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de constructie, contribuabilii datoreaza o taxa reprezentand 30% din taxa initiala, conform punctului 8 lit. A din Anexa nr.7 la lege.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire, potrivit alin. (2) punctul a lit.A din Anexa nr. 7 la lege, nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:

a) pentru oricare categorie de lucrari referitoare la lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile-anexe ale acestora, cu conditia ca acel cult religios sa fie recunoscut oficial in Romania;

b) pentru lucrarile de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, indiferent cine este solicitantul;

c) pentru lucrarile de interes public judetean sau local, indiferent cine este solicitantul autorizatiei;

d) pentru lucrari privind constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice indiferent cine este solicitantul autorizatiei.

Taxele pentru eliberarea autorizatiilor de functionare se achita integral anticipat eliberarii acesteia, indiferent de perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.Pentru anul in care se elibereaza autorizatia de functionare nu se datoreaza taxa pentru viza anuala a acesteia.

Taxele pentru viza anuala a autorizatiilor de functionare se datoreaza numai de catre acei contribuabili care la data de 1 ianuarie anului in curs sunt beneficiarii unei astfel de autorizatii, compartimentele de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale avand obligatia sa procedeze la debitarea acestor taxe cu aceasta data.Taxa pentru viza anuala se achita integral la nivelul stabilit prin hotarare a consiliului local, indiferent de perioada din an in care se desfasoara activitatea economica, iar termenul de plata al acesteia este data de 31 ianuarie a fiecarui an fiscal.In cazul in care contribuabilul nu se prezinta sa achita taxa pentru viza anuala pana la data de 31 ianuarie, aceasta taxa se considera neachitata la termenul scadent si se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere in conditiile legii.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare si taxa pentru viza anuala acesteia nu se restituie, chiar daca autorizatia de functionare a fost suspendata sau anulata, dupa caz.In cazul pierderii ori degradarii autorizatiei de functionare, eliberarea alteia se face numai dupa achitarea taxei integrale anticipat.

Taxele pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, se fac de venit local al unitatii administrativ-teritoriale unde se afla situate obiectivele sau activitatile pentru care se solicita autorizarea.

In cazul municipiului Bucuresti, aceste taxe se aduc la venitul bugetului local al sectorului unde se afla situate obiectivele unde se desfasoara activitatile pentru care se solicita autorizarea.

Institutiile publice sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare.

Aceste taxe se fac venit la bugetele locale administrate de catre autoritatile deliberative care detin planurile respective, si:

a) se incaseaza anticipat de la persoanele fizice producatori care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator;

b) se achita anticipat elibararii/vizarii certificatului de producator;

c) se fac venit la bugetele locale ai caror ordonatori principali de credite sunt primarii care au eliberat certificatele de producator respectiv;

d) nu se restituie, chiar daca certificatul de producator a fost anulat.

Potrivit prevederilor art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 661/2001, contravaloarea certifcatelor de producator se suporta din aceste taxe si pe cele de consecinta, consiliile locale nu pot institui alte taxe pentru eliberarea certificatelor de producator in afara celor prevazute la prezentul punct.

La data eliberarii certificatului de producator se vizeaza trimestrial corespunzator acestei date, fara incasarea taxei pentru viza trimestriala.

Taxa pentru viza trimestriala a certificaului de producator se incaseaza oricand inauntru trimestrului vizat sau cu cel mult 15 zile inainte de inceputul trimestrului respectiv.

Institutiile publice sunt scutite de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism.Nu beneficieaza de aceaste scutiri unitatile economice ale institutiilor publice.

2.Baza de impunere, nivelul taxelor si declaratiile de impunere

Pentru eliberarea autorizatiei de construire, atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice solicitante datoreaza o taxa reprezentand 1% din valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei, in conformitate cu proiectul prezentat, in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile ulterioare.

Pentru cladirile cu destinatia de locuinta, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cel al persoanelor juridice, precum si pentru anexele gospodaresti, numai in cazul persoanelor fizice, taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire se reduce 50%.

Calculul acestei taxe se face de catre structurile specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului ale autoritatilor administratiei publice locale.

Prin expresia anexe gospodaresti se intelege: grajduri, patulele, magaziile, hambarele pentru cereale, surele, fanariile, remizele, soproane si garajele.

In cazul lucrarilor de construire a cladirilor proprietate a persoanelor fizice, daca valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construite este mai mica decat valoarea impozabila determinata in conditiile Anexei nr. 1 la lege, taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% sau redusa cu 50%, dupa caz, asupra valorii impozabile.Pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se stabileste o taxa reprezentand 30% din taxa initiala, potrivit punctului 8 lit. A din Anexe nr. 7 la lege.

Cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei de construire se recomanda ca structura specializata sa instiinteze beneficiarul autorizatiei de construire despre necesitatea prelungirii valabilitatii in cazul in care lucrarile de construire nu se finalizeaza pana la termen.

In cazul in care lucrarile de construire nu au fost executate integral pana la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire si nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii acesteia, la data expirarii regularizarii taxei, in conditiile legii, se stabileste separat si taxa reprezantand 30% din taxa initiala.

In cazurile in care lucrarile specifice organizarii de santier sunt autorizata o data cu cele ale investitiei de baza, taxa de 1% se aplica la valoarea de proiect declarata, la care se adauga si cheltuielile cu organizarea de santier.In cazurile in care lucrarile specifice organizarii de santier nu au fost autorizate o data cu lucrarile pentru investitia de baza, potrivit punctului 4 lit.A dinAnexa nr. 7 la lege, taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 3% si se aplica la cheltuielile cu organizarea de santier.

La terminarea lucrarilor de construire, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire, beneficiarii acesteia, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, sunt obligati sa declare la structura specializata de sub autoritatea emitentului autorizatiei valoarea reala a lucrarilor, in vederea regularizarii taxei de autorizare.Valoarea reala a lucrarilor corespunde valorii finale a investitiei si este cuprinsa intr-o documentatie care se anexeaza la declaratia respectiva.

5.Taxa pentru folosirea mijloacelor din reclame si publicitate

1.Subiectii si obiectul impunerii

Contribuabilii persoane fizice si juridice care beneficieaza sub diverse forma de reclame si publicitate, cu exceptia celor realizate prin mijloacele de informare in masa scrisa si audiovizuale, sunt obligati sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetelor locale pe raza carora se efectueaza publicitatea o taxa pentru folosirea mijlocelor de reclame si publictate, cuprinsa intre 1% si 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta.

Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare, beneficiarii datoreaya o taxa care poate fi cuprinsa intre 65.000 lei/an/m(2) si 130.000 lei/an/m(2) sau fractiune de m(2).

Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa anuala se stabileste in functie de dimensiume si poate fi cuprinsa intre 120.000 lei/an/m(2) si 200.000 lei/an/m(2) sau fractiune de m(2).

Cota procentuala si cuantumului taxei prevazute in suma fixa se stabileste de catre consiliile locale in a caror raza teritoriala se realizeaza publicitatea, in limitele prevazute mai sus.

Pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa anula se stabileste intre 100.000 lei/an.m(2) si 200.000 lei/an/m(2) sau fractiune de m(2), de catre consiliile locale, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator.

Suprafata pentru care se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate este determinata de dreptunghiul imaginar in care se in scriu toate elemenetele ce compun afisul, panoul sau firma, dupa caz.

2.Baza de impunere, nivelul taxelor si plata lor

Taxa datorata porivit prevederilor art. 31 lin. (1) din lege se plateste lunar de catre persoana fizica sau juridica care fectueaza reclama si publicitatea, pana la data de 10 a lunii urmatoare datorarii taxei, pe toata durata desfasurarii contractului.

In cazul beneficiarilor de publicitate cu domiciliul sau sediul in Romania, taxa prevazuta la art. 31 alin (1) dinlege se plateste/se vireaza la bugetele locale ale comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de componenta se afla domiciliul sau sediul acestor beneficiari.

Pentru publicitate efectuata de catre beneficiarii cu domiciliul sau sediul in strainatate, care nu au reprezentanti autorizati in Romania, taxa se plateste de catre persoana care presteaza serviciul, la bugetele locale ale comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de compotenta se afla domiciliul sau sediul prestatorului serviciului.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de publictate prin afisare, panouri sau alte asemenea mijloace prevazute de art.31 aliniatul (2) din lege care stipuleaza:”Pentru folosirea mijloacelor de publictate prin afisaj, panouri sau alte asemanea mijloace publicitare, beneficiarii datoreaza o taxa care poate fi cuprinsa intre 65.000 lei/an/m(2) si 130.000 lei/an/(2) sau infractiune de m(2).”, se plateste anticipat de catre beneficiarul publictatii, proportional cu numarul de luni de utilizare, la bugetele locale ale comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza de competenta este expus afisul, pe noul sau alt asemenea mijloc publicitar.

In cazul in care publicitatea de natura celei prevazute in lege se efectueaza, pe baza de contract, de catre o persoana fizica sau juridica autorizata sa realizaze astfel de servicii, alta decat beneficiarul publicitatii, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama sau publicitate datorata de beneficiarul publicitatii se evidentiaza distinct in contract si se plateste/se vireaza la bugetul local.Pentru aceste cazuri nu se depun declaratiile de impunere prevazute de normele metodologice.

Taxa se plateste timestrial la bugetele locale in patru rate egale, respectiv: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie inclusiv.

6.Impozitul pe spectacole

1.Subiectii si obiectul impunerii

Datoreaza impozitul pe spactacole, calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si biletelor de intrare, persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza manifestari artistice si competitii sportive, cu caracter permanet sau ocazional.

Organizatorii de manifestari artistice cinematografice, teatrale, muzicale si folclorice datoreaza impozit pe spectacole, calculat asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare din care se scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrala, muzical, foclorice sau de divertisment, dupa caz determina potrivit prevederilor Legii nr.35/ 1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitacturii si de divertisment si ale Normelor metodoologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice.

In cazul persoanelor fizice sau juridice care organizeaza activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, impozitul se calculeaza in suma fixa pe metru patrat, in functie de suprafata incintei unde se desfasoara spectacolul.Functiile de metru patrat se rotunjesc prin adaos.

Institutiile publica nu datoreaza impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se determina prin aplicarea cotelor procentuale corespunzatoare fiecarui tip de spectacole, asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole, mai putin valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de diveritament, dupa caz.

In categoria platitorului de impozit pe spectacole, organizatorii de manifestari artistice si de competitie sportive, se includ acei contribuabili care desfasoara activitati sau servicii la care accselui publicului se face cu plata pe baza de abonament sau de bilete de intrare, dupa cum urmeaza:

a) activitati de proiectie de filme cinamatografice sau de benzi video in sali cinema, in aer liber sau in alte locuri pentru proiectie;

b) activitati de radio si de televiziune;

c) servicii de impresariat si televiziune;

d) servicii de organizare si prezentare publica de piese de teatru, de spectacole muzicale -simfonice, corale, lirice, de opera, de filarmonica, folclorice sau altele asemenea, de circ, de divertisment, de marionete, de dans, de balet, de strada, precum si orice alte forme similare;

e) competitii sportive interne sau internationale, indiferent de forma organizatorica -asociatii, federatii, cluburi sau alte forme asemanatoare;

f) servicii de organizare si prezentare publica de festivaluri, de concursuri, de cenacluri, de serate, de recitaluri sau de alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional;

g) servicii de cazare in hoteluri, moteluri, tabere pentru tineret, campinguri, vile, cabane turistice, sate de vacanta, pensiuni turistice sau de alimentatie publica in restaurante, baruri etc, numai in cazul in care organizeaza activitati ce intra sub incidenta prevederilor art. 34 din lege respectiv: “pentru manifestari artistice si competitiile sportive, impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, prin aplicarea urmatoarelor cote:

2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;

5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice care au un caracter ocazional.”

Sunt considerate ca au caracter ocazional si pentru ele impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare prin aplicarea unei cote de 5% acele manifestari artistice sau distractive, prevazute la art. 34 lit. b) din lege, care sunt organizate numai cu prilejul anumitor evenimente si in afara incintei contribuabilului respectiv, destinate prezentarii de spectacole. Prin expresia “incinta contribuabilului” se intelege sala de spectacole, gradina de vara sau orice alt spatiu situat la adresa sediului organizatorului sau la adresa unde acesta organizeaza, in mod curent, manifestari artistice sau distractive de natura celor ce intra sub incidenta articolului 34 lit. b din lege.

2.Baza impozabila si asezarea impunerii

Contribuabililor care desfasoara activitati sau servicii de natura celor mentionate la paragraful 1. le revine obligatia de a inregistra abonamentele, cat si biletele de intrare, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor adminstrariei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliu sau sediul, dupa caz, si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor, precum si la locul de desfasurare a spectacolelor.

In cazul in care contribuabilii organizeaza aceste spectacole in raza teritoriala de competenta a altor autoritati ale administratiei publice locale decat cele de la domiciliul sau sediul ori, dupa caz, acestora le revine obligatia de a viza abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolele.

3.Procedura fiscala comuna impozitelor si taxelor locale

Procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impunere, stabilirea, constatarea, controlul fiscal, procedura de solutionare a obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, dupa caz, tinandu-se seama de atributiile specifice, potrivit legii.

Autoritatile administratiei publice locale pot acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale.

Functionarul public din compartimentul de specialitate al autoritatilor adminstratiei publice locale se bucura de protectia legii si este investit cu exercitiul autoritatilor publice pe timpul serviciului si in legatura cu indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele competenlor stabilite prin lege.

In indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu, functionarii publici din compartimentele de specialitate ale autoritatilor adminstratiei publice locale se vor identifica prin prezentarea legitimatiei care le atesta aceasta calitate, a delegatiei semnate de conducatorul compartimentului respectiv, precum si actul de identitate.

Identificarea functionarului public se face prin prezentarea legitimatiei, insotita de actul de identitate, precum si de delegatia semnata de conducatorul compartimentului de specialitate.

Nerespectarea prevederilor Legii privind impozitele si taxele locale de catre autoritatile administratiei publice locale, de catre functionarii publici si de catre contribuabili atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penale, dupa caz, precum si raspunderea materiala sau civila, potrivit legii..

Contribuabilii persoane juridice calculeaza impozitele si taxele locale pe care la datoreaza si depun declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a fiecarul an fiscal, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta se afla cladirea, terenul si orice alte bunuri impozabile ori taxabile, dupa caz.Declaratia de impunere are elementele constitutive ale procesului-verbal de impunere.

Declaratiile de impunere, declaratiile speciale de impunere, delcaratiile-decont de impunere, deconturile de impunere, procesele-verbale de control, procesele-verbale de constatare a contraventiei, precum si orice alte documente prin care se constata ori se stabilesc impozite si taxe locale, in conditiile legii, constituie titluri de creante bugetara si totdata instiintare de plata pentru toata durata de detinere in proprietate sau in folosinta a bunurilor impozabile de natura cladirilor, terenurilor si mijloacelor de transport, chiar daca impozitele si taxele locale se indexeaza ori se majoreaza in conformitate cu prevedrile Legii privind impozitle si taxele locale.

4.Plata impozitelor si taxelor locale.Sanctiuni si penalitati

In cazul persoanelor fizice, si persoanelor juridice straine sau al reprezentantilor legali autorizati sa functioneze pe teritoriul Romaniei, stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere, a penalitatilor pentru nedeclararea si a amenzilor, precum si plata acestora se fac in lei.

Orice creanta bugetara neachitata genereaza plata dobanzilor prevazute de lege, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare scadentei si pana la incasarea creantei datorate.

Colectarea impozitelor si taxelor locale se realizeaza in baza reglemeantarilor legale in materie.Dispozitiile referitoare la plata obligatiilor bugatare, a majorarilor de intarziere a dobanzilor, a penalitatilor si a penalitatilor de intarziere, precum si a celorlalte proceduri vor fi aplicabile si in cazul impozitelor si taxelor locale.

Datorarea majorarilor de intarziere/dobanzilor nu il exonereaza pe contribuabil de la datorarea penalitatilor pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale, conform legii.

Majorarile de intarziere datorate pentru neplata in termen a obligatiilor bugetare, penalitatile de intarziere, precum si penalitatilor si majorarilor de intarziere stabilite pe perioada inlesnirilor la plata se achita in acelasi cont bugetar in care se face plata debitului care le-a generat.

Penalitatile datorate pentru plata obligatiunilor bugatare retinute la sursa se achita la bugetul local caruia i se cuvine obligatiile respective.

Sunt considerate ca obligatii bugetare retinute la sursa taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, precum si taxa hoteliera.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac catre primari si persoanele imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, pentru depunerea peste termen sau nedepunerea oricaror declaratii de impunere, deconturi, deconturi de impunere sau declaratii-deconturi de impunere, dupa caz.

Depunerea cu intarziere de catre persoane juridice a declaratiei de impunere se penalizeaza dupa cum urmeaza:

a) cu 10%din impozitul sau din taxa locala datorata ori stabilite din oficiu, dupa caz, daca declaratia de impunere este depusa cu o intarziere de pana la 30 de zile calendaristice inclusiv fata de termenul legal stabilit;

b) cu 30% din impozitul sau din taxa local datorata ori stabilita din oficiu, dupa caz, daca declaratia de impunere este depusa cu o intarziere de 31 pana la 60 de zile calendaristice inclusiv fata de termenul legal stabilit;

c) cu 50% din impozitul sau din taxa local datorata ori stabilita din oficiu, daca declaratia de impunere este depusa cu o intarziere de peste 60 de zile calendaristice fata de termenul legal stabilit;

d) cu 500.000 lei. suma ce va fi actualizata, in conditiile prevazute la art.67 din Ordonanta Guvernului nr.36/2002, in cazul nedepunerii declaratiei de impunere de catre contribuabilii persoane juridice, atunci cand penalitatile calculate prin aplicarea cotelor prevazute la lit. a)-c) sunt mai mici de 500.000 lei.

Penalitatile calculate in conditiile aliniatului precedent se inregistreaza la aceeasi categorie de venitrui care le-a generat si sunt datorate astfel cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizarea ulterioara a impozitelor si taxelor locale.

Penalitatile aplicate potrivit lit.a)-c) nu pot sa depaseasca suma de 50.000.000 lei; suma ce se actualizeaza in conditiile prevazute la art.67 din Ordonata Guvernului nr. 36/2002.

5.Facilitati fiscale privind impozitele si taxele locale

Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot adopta hotarari privind stabilirea categoriilor de persoane fizice care beneficieaza de reducerea sau de scutirea de impozit pe cladiri si impozitul pe teren.Reducerea sau scutirea de impozit pe cladiri si de impozitul pe teren aferent acesteia, indiferent de categoria de folosinta.

Prin stigma teren aferent locuintei se intelege numai suprafata pe teren inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta “teren cu constructii”, pe care este amplasata cladirea pentru care se acorda reducere sau scutire, dupa caz.

Categoriile de persoane care pot beneficia de reducerea sau de scutirea de impozit de cladiri si de impozit pe teren sunt urmatoarele:

a) persoanele cu handicap de gradul I si II;

b) persoane fizice nevazatoare;

c) persoane fizice care intr-un an beneficieaza numai de:

c.1 indemnizatie de somaj;

c.2 ajutor social;

c.3 alocatie de sprijin.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele interesate trebuie sa faca dovada cu documentul care atesta situatia respectiva, certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de elev, carnetul de student sau altele similare, insotite de actul de identitate.In cazul persoanelor cu handicap si al elevilor in varsta de pana la 14 ani, actul de identitate este certificatul de nastere.

Scutirea sau reducerea de impozitul pe cladiri si de impozitul pe teren se acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele fizice prezinta actele doveditoare ale situatiei respective.

Consiliile locale adopta hotarari privind acordarea bonificatiei de pana la 10% in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator.

Contribuabilii persoane fizice beneficieaza de o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare de catre consiliul local, pentru plata integrala a impozitului pe cladiri si impozitului pe teren pana la data de 15 martie inclusiv a anului fiscal.Prin plata integrala se intelege stingerea creantelor bugetare datorate aceluiasi buget local.

In situatia in care un contribuabil persoana fizica plateste integral pana la data de 15 martie impozitul pentru care a beneficiat de bonificatie, in cursul anului fiscal instraineaza bunul pentru care a datorat impozitul respectiv, restituirea catre contribuabil se face proportional cu perioada cuprisa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat instrainarea si sfarsitul anului fiscal, luandu-se in calcul suma efectiv incasata la bugetul local.

STUDIU DE CAZ

Sfantu Gheorghe e comuna aflata pe partea stanga a bratului Sfantu Gheorghe la varsarea Dunariii in Marea Neagra.Situata in cadrul rezervatiei biosferice Delra Dunarii la 120 de kilometri fata de orasul Tulcea.Sfantu Gheorgha prezinta o suprafata de 125 hectare cu un numar de case situat in jurul cifrei de 629.Populatia comunei nu depaseste 1000 de locuitori ceea ce inseamna 358 de familii, cu varsta medie cuprinsa intre 40-45 de ani.

Deoarece principala ocupatie a locuitorilor din comuna Sfantu Gheorghe este pescuitul se poate afirma sa Sfantu Gheorghe este un sat pescaresc.Atat pescuitul fluvial cat si pescuitul maritm a avut o perioada de inflorire intre anii 2000-2004.In ultimii 10 ani si activitatea turistica a inceput sa aiba o pondere tot mai mare.Activitatea turistica putand fi considerata o a doua sursa de venit a locuitorilor di comuna Sfantu Gheorghe dar pe operioada scurta, desfasurandu-se doar pe perioada verii intre lunile iunie-septembrie.

Din categoria impozitelor directe datorate de populatie bugetului local, in comuna Sfantu Gheorghe avem:

1.impozitul pe cladire

2. impozitul pe teren

3.taxa asupra mijloacelor de transport

4. taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor

5. alte impozite

Plata impozitelor si a taxelor locale, impozitul pe cladire, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, se realizeaza trimestrial, in 4 rate egale pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.Respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie.Singura exceptie o avem la taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul construstiilor, aceasta platindu-se inainte de eliberarea autorizatiilor, certificatelor sau avizelor.

Daca plata impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice pe intregul an se efectueaza pana la data de 15 martie a anului fiscal, contribuabilii beneficieaza de o bonificatie de 5% din totalul impozitului.Pe langa aceast bonificatie de 5% acordata daca plata se realizeaza pana la data de 15 a lunii martie, locuitorii comunei Sfantu Gheorhge mai beneficieaza de o reducere de 50% aplica impozitului pe cladire, impozitului pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, a taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilot, in conformitate cu O.G numarul 27/1996 si a H.G numarul 395/1996.

In cele ce urmeaza vom realiza o exemplificare, vom lua impozitul pe cladire calculat pentru anul 2005 pentru un apartament de 3 camere situat in comuna Sfantu Gheorghe.Asadar impozitul intreg este in valoare de 29 lei.Datorita faptului ca e situat in comuna Sfantu Gheorghe locatarul imobilului va beneficia de reducerea de 50%, avand de plata pentru cladirea detinuta 14,5 lei.Daca se hotaraste se plateasca impozitul pe cladire pana la data de 15 martie va beneficia si de bonificatia de 5%, ajungand la suma de 13 lei reprezentand impozitul pe cladire datorat consiliului local.

In comuna Sfantu Gheorghe plata impozitelor si taxelor locale se realizeaza in proportie de 95-99%, din care 25% reprezinta plata contribuabililor realizata pentru impozitele si taxele locale pana la data de 15 martie.

Din categoria contribuabililor ce realizeaza plata impozitelor si taxelor pana la data de 15 martie fac parte pensionarii cu pensii ce depasesc 100 lei, contribuabilii cu un venit fix pe toata perioada anului si proprietarii mijloacelor de transport, barci fara sau cu motar, salupe, luntre etc.Procentul de 25% e mic si se datorea perioadei de iarna, considerat pe buna dreptate perioada moarta a anului.Cand veniturile populatiei lipsesc sau sunt foarte mici datorita incetarii activitatii turistice si a pescuitului.Pescutitul pe Dunare se redeschide pe 15 martie, iar fara plata taxei asupra mijloacelor de transport contribuabilii nu pot incepe activitatea.

Trimestrul al III lea, 16 iunie-15 septembrie, detine ponderea cea mai ridicata privind plata impozitelor si taxelor locale cu o pondere de 49% sin totalul populatiei.Cauza acestei majorari o reprezinta cresterea vizibila a veniturilor populatiei.

Procentul situat intre1-5% reprezinta ponderea contribuabililor care cu reusesc sa-si plateasca a termen impozitele si taxele locale.Pentru neplata impozitelor si taxelor locale se vor calcula majorari conform dispozitiilor legale in materie.Pentru fiecare zi de intarziere se calculeaza un procent de 0,5% pe zi.Astfel pentru impozitul pe cladire datorat consiliului local in valoare de 13 lei, majorarea va fi 65 bani pe zi.Din categoria contribuabililor ce nu reusesc sa-si plateasca impozitele si taxele locale fac parte somerii, pensionarii cu pensii ce nu depasesc 100 lei si unele familii ce beneficieaza de ajutor social din partea consiliului local.

Masurile luate de primaria Sfantu Gheorghe pentru neplata impozitelor si taxelor locale sunt instiintarea de plata si pentru cazuri majore executarea silita.

Veniturile bugetare ale consiliilor locale provim din venituri proprii care se clasifica astfel:

1. impozite locale cu -impozite directe (impozitul pe cladire)

-impozite indirecte (taxa de consumatie pe anumite produse)

2. venituri provenite din exploatarea bunurilor apartinand dministratiei locale

(subventii si transferuri. cote defalcate din impozite de stat).

Asadar impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetului local, in care contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau in care se afla bunurile impozabile si taxabile.

Din totalul bugetului local al primariei Sfantu Gheorghe, impozitele si taxele locale datorate de contribubili reprezinta un procent de 25-27%.Pe anul 2005 realizandu-se un procent de 25,36% din totalul veniturilor, in crestere fata de anul 2004 cand s-a realizat un procent de 23,17.

Compararea impozitelor locale pe perioada 2004-2005

Contribuabilii comunei Sfantu Gheorhge cunosc destinatia impozitelor si taxelor locale varsate la bugetul local.Dupa aprobarea bugetului local se realizeaza repartizarea chetuielilor privind invatamantul,sanatatea, cutura, asistenta sociala, alocatiile si ajutoarele pentru copii, protectia ecologica, aparare, acestea fiind acoperite din bugetul local.Tot dupa aprobarea bugetului se da curs si proiectelor propuse de primaria Sfantu Gheorghe.Pentru o exemplificare vom enumera cateva din ceste proiecte care sunt in desfasurare sau au fost duse pana la capat.Anume:

1. reaizarea serviciului de salubrizare,

2. reciclarea deseurilor,

3. investitii pentru amenajari teritoriale,

4. gospodarire comunale si a locuintelor,

5. modernizarea uzinei de apa.


Document Info


Accesari: 4857
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )