Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Proiect la control si audit financiar-contabil - Auditul financiar la S.C. BUCURESTI TURISM S.A.

Finante


Universitatea Romano-Americana

Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale

Proiect la control si audit financiar-contabilCUPRINS

CAPITOLUL I: Auditul financiar: definitie, obiective si principii generale

CAPITOLUL II: Prezentarea societatii S.C. BUCURESTI TURISM S.A.

CAPITOLUL III: Misiunea de audit financiar la 31.12.2005 S.C. BUCURESTI TURISM S.A.

CAPITOLUL IV: Raportul de audit si concluzii

BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL I

Auditul financiar: definitie, obiective si principii generale

Notiunea de audit a inceput sa fie utilizata in Romania dupa anul 1990, in scopul realizarii unei concordante intre reglementarile romanesti in domeniul financiar – contabil si reglementarile similare existente pe plan mondial si european.

La modul general, prin audit se intelege analizarea informatiei de catre un profesionist care apoi isi exprima opinia responsabila si independenta, prin raportarea la un criteriu standard de calitate. Din acesta deriva obiectivul esential a auditului si anume acela de a imbunatati continuu informatiile oferite utilizatorilor.

3.1. Definitia auditului financiar

Auditul financiar a fost definit ca fiind examinarea realizata de catre un profesionist competent si independent (expert contabil sau contabil autorizat) in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra:

validitatii si corectei aplicari a procedurilor financiar – contabile interne, stabilite de conducerea intreprinderii;

imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Daca vorbim de imaginea fidela, atunci nu putem disocia aceasta notiune de cea referitoare la regularitatea si sinceritatea contabilitatii.

Regularitatea presupune respectarea regulilor si procedurilor contabile, altfel spus a principiilor contabile general admise. Dupa cum este prevazut si in Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, imaginea fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de unitatea patrimoniala este obtinuta numai daca sunt indeplinite cerintele urmatoarelor principii:

principiul prudentei potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului curent sau anterior;

principiul permanentei metodelor presupune continuitate in aplicarea regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;

principiul continuitatii activitatii presupune desfasurarea activitatilor contabile pornind de la ipoteza potrivit careia unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere sensibila a activitatii;

principiul independentei exercitiilor presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii intreprinderii, pe masura angajarii lor si virarii catre contul de rezultate la care se refera;

principiul intangibilitatii bilantului de deschidere mentioneaza ca bilantul de deschidere al unui exercitiu financiar trebuie in mod obligatoriu sa fie identic cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent;

principiul necompensarii impune a elementele de activ si cele de pasiv sa fie evaluate si contabilizate separat, nefiind permisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv, la nivelul bilantului, sau intre venituri si cheltuieli, la nivelul conturilor de profit si pierdere.

Sinceritatea, a doua componenta a imaginii fidele, presupune aplicarea cu buna credinta a regulilor si procedurilor contabile.

Conform IFAC, auditul financiar constituie forma cea mai inalta de asigurare pe care o poate da un profesionist asupra unei informatii, in opozitie cu misiunea de examinare limitata care nu presupune decat o asigurare negativa. Expresiile folosite de catre auditor in formularea opiniei sale sunt „ofera o imagine fidela” sau „prezinta in mod corect sub toate aspectele semnificative”, ele fiind echivalente.

Auditorul are obligatia sa organizeze si sa conduca un audit in conformitate cu Standardele de Audit care contin principiile de baza si procedurile esentiale impreuna cu alte instructiuni conexe (explicatii, alte materiale exemplificative), toate acestea fiind utilizate ca baza de cunostinte, absolut necesara pentru realizarea cu profesionalism a unei misiuni de audit.

In conformitate cu Standardele de Audit elaborate de IFAC, scopul principal al unei misiuni de audit este acela de a oferi o asigurare rezonabila asupra faptului ca ansamblul situatiilor financiare ale intreprinderii nu este eronata in mod semnificativ. Ca urmare, „auditorul trebuie sa planifice si sa efectueze auditul ca o atitudine de scepticism profesional” si totodata trebuie sa aiba in permanenta in vedere faptul ca pot aparea cazuri in care situatiile financiare contin erori semnificative, datorate unor circumstante existente.

Codul privind conduita etica si profesionala precizeaza ca obiectivele profesiei de auditor financiar le reprezinta activitatile desfasurate la cele mai inalte standarde de profesionalism si pentru realizarea obiectivelor propuse trebuie sa fie indeplinite urmatoarele patru caracteristici:

- credibilitatea informatiei in vederea luarii de catre utilizatori a unei decizii;

- profesionalismul de care trebuie sa dea dovada auditorii;

- calitatea serviciilor oferite de auditori trebuie sa asigure cel mai inalt grad de performanta;

- increderea utilizatorilor in serviciile oferite de auditorii financiari profesionisti.

Concluzionand, putem afirma ca auditul financiar reprezinta un control independent al carui rezultat se consemneaza intr-un raport adresat celui care a contractat cu auditorul exercitarea acestei activitati.

Auditorul financiar se dezvolta continuu ca o forma de control independent fata de unitatea patrimoniala, autoritatea publica si terti: actionari, salariati, administratia fiscala, banci, organisme bursiere, debitori, furnizori, clienti, creditori si contabilitatea nationala.

3.2. Obiectivele si principiile generale ale unui audit al situatiilor

financiare

In vederea asigurarii unei opinii competente si independente asupra imaginii fidele, clare si competente a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor intreprinderii, au fost reglementate anumite criterii si obiective care trebuie respectate in exercitarea unei misiuni de audit al situatiilor financiare.

3.2.1. Obiectivele auditului financiar-contabil

La nivel international, obiectivele activitatii de audit au fost reglementate prin Standardul de audit nr. 200, „Obiective si principii generale ce genereaza un audit al situatiilor financiare”, iar la nivel national, Consiliul Superior al C.E.C.C.A.R. a aprobat Norma de audit nr. 1999, „Obiectivul si principiile generale ale unei misiuni de audit financiar”. Datorita dorintei de armonizare cu reglementarile existente pe plan mondial, norma nationala de audit este in acord cu norma internationala si contine procedurile si principiile fundamentale, precizand totodata si modul de aplicare al acestora. In ambele se stipuleaza ca „obiectivul unui audit al situatiilor financiare este acela de a da posibilitatea auditorului de a exprima o opinie privind intocmirea situatiilor financiare respective, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru general de raportare financiara identificata”.

Cu toate ca opinia auditorului sporeste credibilitatea situatiilor financiare, utilizatorul nu trebuie sa considere aceasta opinie ca o garantie a viabilitatii viitoarei entitati, dupa cum ea nu reprezinta nici garantia eficientei conducerii unitatii respective.

Pentru a asigura o opinie competenta si independenta asupra imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor intreprinderii, auditul trebuie sa fie realizat respectand anumite criterii si obiective:

I. Criteriul exhaustivitatii si integritatii inregistrarilor

Potrivit acestui criteriu, operatiile patrimoniale au fost in 636d37g tegral si corect inregistrate in contabilitate. Indeplinirea acestui criteriu se poate realiza in doua moduri:

a) auditorul verifica cu mare atentie procedurile utilizate de intreprindere pentru validarea tuturor modificarilor patrimoniale, solutia avand insa dezavantajul ca necesita un timp indelungat pentru validare;

b) auditorul poate utiliza rezultatele inventarierii, dar aceasta numai dupa ce s-a asigurat ca inventarierea a fost facuta cu respectarea reglementarilor legale.

Respectarea acestui criteriu presupune ca auditorul sa fie sigur ca:

- toate operatiunile reflectate in documentele justificative corespunzatoare sunt evidentiate in contabilitate si deci nu exista omisiuni;

- nu exista operatiuni inregistrate de mai multe ori.

II. Criteriul realitatii inregistrarilor

Auditorul are obligatia sa urmareasca daca toate elementele de activ si de pasiv inregistrate in contabilitate sunt justificabile si verificabile si daca acestea corespund cu cele identificate fizic prin inventariere sau utilizandu-se alte proceduri. Trebuie totodata sa se verifice daca activele si pasivele respecta principiul entitatii patrimoniale, adica daca toate operatiunile efectuate apartin si sunt in numele societatii.

III. Criteriul corectei inregistrari in contabilitate si a corectei prezentari cu ajutorul conturilor anuale

Acest criteriu inglobeaza mai multe obiective si se refera la localizarea corecta a perioadei privind elementele patrimoniale, evaluarea corecta a modificarilor, imputarea corecta si intocmirea corecta a situatiilor financiare.

Perioada corecta in care sunt evidentiate modificarile patrimoniale presupune respectarea principiului independentei exercitiilor, adica toate operatiunile care au loc, sunt imediat inregistrate, utilizarea unei contabilitati de angajament si folosirea conturilor de regularizare. Regularizarea operatiunilor dupa inventariere conduce la o corecta delimitare in timp a cheltuielilor si veniturilor, pe intreaga perioada a exercitiului financiar, prin:

- constituirea, respectiv transferul unor provizioane asupra veniturilor;

- inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente lichiditatilor in devize;

- inregistrarea cheltuielilor platite si a veniturilor incasate aferente exercitiilor urmatoare prin utilizarea conturilor de regularizare;

- repartizarea diferentelor de pret asupra cheltuielilor si stocurilor, calculul si contabilizarea corecta a variatiei stocurilor de productie finita;

- analiza amortizarilor si a provizioanelor pentru depreciere.

Evaluarea corecta presupune ca elementele patrimoniale sa fie evaluate in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 si cu Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate. Pentru o corecta evaluare trebuie sa se tina cont de urmatoarele tratamente contabile:

- la data intrarii in patrimoniu, bunurile sunt evaluate si inregistrate in contabilitate la valoarea de intrare denumita valoare contabila. Pentru bunurile aduse ca aport la capitalul social, auditorul trebuie sa verifice daca acestea au fost inregistrate in functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea lor, in urma unei evaluari efectuate potrivit legii. De aceleasi caracteristici trebuie sa se tina cont si atunci cand se evalueaza bunurile obtinute cu titlu gratuit si se determina valoarea de utilitate a acestora. Pentru bunurile achizitionate de la terti sau fabricate in intreprindere, auditorul trebuie sa verifice daca au fost prinse toate elementele componente ale costului de achizitie, si anume: pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport si alte cheltuieli efectuate de societate in vederea punerii in stare de utilitate sau a intrarii in gestiune a bunului respectiv;

- auditorul trebuie sa verifice daca datoriile si creantele sunt inregistrate la valoarea lor nominala, respectiv valoarea de intrare (valoare contabila);

- la inchiderea exercitiului, auditorul verifica daca, pentru elementele de activ, exista diferente constatate in plus, intre valoarea de inventar si valoarea de intrare, diferente care insa nu se contabilizeaza potrivit principiului prudentei. In cazul in care exista diferente constatate in minus, auditorul verifica daca in contabilitate s-au inregistrat amortizari, daca avem de-a face cu deprecieri ireversibile s-au daca s-au constituit provizioane in cazul in care deprecierea este reversibila;

- pentru elementele de pasiv de natura obligatiilor sau datoriilor, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu trebuie sa fie inregistrate conform principiului prudentei, dar daca diferentele sunt pozitive, auditorul are obligatia sa verifice in contabilitate daca s-au constituit provizioane pentru aceste diferente, pe seama cheltuielilor.

In cazul imobilizarilor pentru care s-au constituit provizioane, auditorul verifica daca acestea au fost prezentate in bilant la valoarea neta bilantiera (valoarea contabila de intrare – amortizari – provizioane pentru depreciere).

La data iesirii bunurilor din patrimoniu, acestea trebuie sa fie evaluate la valoarea lor de intrare.

In situatia in care intreprinderea aplica tratamente contabile alternative (prezentarea elementelor patrimoniale in bilant pe baza metodei costului de inlocuire sau a altor metode care sa tina cont de inflatie), auditorul trebuie sa verifice influenta asupra fiecarui element bilantier ca urmare a aplicarii altei evaluari decat aceea a costului istoric.

Imputarea corecta are in vedere inregistrarea operatiunilor patrimoniale in conturile corespunzatoare, potrivit corespondentei prevazute in Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, cu precizarea ca aceste corespondente nu au un caracter limitativ, deoarece este practic imposibil sa fie prevazute toate inregistrarile contabile posibile, tinand cont de varietatea practic infinita de operatiuni patrimoniale impuse de activitatea curenta a unui agent economic.

Prezentarea corecta in conturile anuale are in vedere legatura care trebuie sa existe intre datele din contabilitatea analitica si cea sintetica, corespondenta dintre contabilitatea sintetica si balanta de verificare care sta la baza intocmirii bilantului contabil. Exista doua tipuri de corelatii:

a) corelatia intre Registrul Jurnal si totalul rulajelor curente ale conturilor deschise in evidenta sistematica prin fisele sintetice sah (Registrul Cartea Mare);

b) corelatia dintre conturile analitice si conturile sintetice care se realizeaza rin balanta de verificare analitica deschisa pentru fiecare cont sintetic de gradul I sau II, dezvoltat in analitice.

3.2.2. Principiile auditului financiar – contabil

In ceea ce priveste principiile generale care guverneaza activitatea de audit, acestea sunt foarte clar definite atat in norma internationala de audit cat si in cea nationala. Auditorul trebuie sa se conformeze „Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar”. El trebuie sa se supuna urmatoarelor sapte principii etice:

Integritatea este un principiu deosebit de important al auditului, principiu potrivit caruia auditorul trebuie sa fie „drept, cinstit si sincer” in executarea lucrarilor contractate;

Obiectivitatea reprezinta o calitate primordiala a unui auditor sau a oricarui profesionist contabil. Auditorul trebuie sa fie corect si sa nu lase sa-i fie impiedicata obiectivitatea de prejudecati sau idei preconcepute. Deci, el trebuie sa aiba o comportare impartiala atunci cand efectueaza lucrarile si judecatile de valoare necesare ducerii la bun sfarsit a misiunii sale;

Independenta presupune ca auditorul trebuie sa fie si sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi considerat incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa. Independenta este o calitate esentiala care insoteste integritatea si obiectivitatea unui profesionist contabil liberal. Auditorul trebuie sa evite situatiile care pot fi sau sunt susceptibile sa conduca pe terti la concluzia ca exista un conflict de interes si, in felul acesta, obiectivitatea auditorului este compromisa. Independenta este compromisa in situatia in care auditorul nu este degajat de orice interes sau influenta care ar constitui, pe de alta parte, o amenintare pentru activitatea sa. Situatiile in care datorita unei lipse de independenta, reala sau aparenta, un tert ar avea motive sa se indoiasca de obiectivitatea unui auditor sunt:

- implicarea financiara directa sau indirecta in activitatile unui client;

- implicarea auditorului in activitatile unui client in calitate de membru al executivului sau ca angajat sub controlul directiunii;

- activitati incompatibile sau contradictorii. Luand exemplul unei misiuni de audit sau orice alta misiune care are ca finalitate prezentarea unui raport, auditorul, in situatia in care efectueaza si alte tipuri de servicii pentru client, trebuie sa tina seama de faptul ca nu-si poate asuma functii de conducere si nu poate lua nici decizii de gestiune, a caror responsabilitate este in seama managerilor sau a Consiliului de Administratie. Pentru auditori este indicat sa poata oferi clientilor si alte servicii, cum ar fi consilierea financiara si de gestiune, tinand cont de faptul ca sunt deja familiarizati cu activitatile desfasurate de catre acestia. Auditorul nu isi compromite obiectivitatea daca ofera servicii de consiliere atata vreme cat evita sa se angajeze in deciziile de gestiune.

Competenta profesionala si atentia cuvenita presupune ca auditorul trebuie sa-si mentina nivelul de competenta de-a lungul carierei sale profesionale. Profesionistul in domeniu nu trebuie sa contracteze decat lucrarile pe care considera ca poate sa le execute cu competenta profesionala. Auditorul care accepta o misiune lasa sa se presupuna ca poseda competenta necesara pentru a indeplini lucrarile pe care le presupune aceasta si ca va aplica toate cunostintele sale si isi va folosi aptitudinile si experienta acumulata. Ca urmare, el trebuie sa se abtina de la contractarea unor misiuni pe care nu este competent sa le duca la bun sfarsit, in afara cazurilor in care poate obtine consilierea si asistenta necesara pentru indeplinirea sarcinilor in mod satisfacator. Totodata, auditorul are obligatia sa-si mentina, in permanenta, cunostintele si competenta la un asemenea nivel care sa-i permita sa-si asigure clientul ca este beneficiarul unui serviciu profesional, competent. Competenta profesionala cuprinde doua faze distincte:

- obtinerea competentei profesionale prin acumularea cunostintelor necesare;

- mentinerea competentei profesionale ceea ce presupune a fi in permanenta la curent cu dezvoltarile si noile reglementari aparute.

Confidentialitatea (secretul profesional) este acel principiu potrivit caruia informatiile referitoare la activitatea unui client, obtinute cu ocazia unei misiuni, nu pot fi comunicate altor persoane fara acordul conducerii intreprinderii auditate. Principiul secretului profesional depaseste sfera comunicarii de informatii. El cere ca auditorul care aduna informatii in cursul misiunii sale sa nu utilizeze aceste informatii in beneficiul sau personal sau al unui tert al intreprinderii. In executarea misiunii sale, auditorul are acces la o multitudine de informatii confidentiale si, ca urmare, este necesar ca acesta sa pastreze secretul profesional. Aceasta obligatie nu se aplica publicitatii informatiilor necesare pentru buna desfasurare a misiunii in conformitate cu normele profesionale in vigoare. Clauza de confidentialitate se mentine chiar si dupa finalizarea misiunii.

Conduita profesionala (profesionalism) presupune ca auditorul sa aiba un comportament compatibil cu buna reputatie a profesiunii si trebuie sa se abtina de la orice activitati de natura sa aduca atingere acestei reputatii.

Respectarea normelor/standardelor tehnice si profesionale in vigoare intra in indatoririle auditorului atunci cand efectueaza lucrarile aferente misiunilor contractate. Profesionistul in materie trebuie sa tina cont de reglementarile stabilite in cadrul normelor de audit interne si internationale, in vederea realizarii unei activitati de audit eficiente.

In final, mentionam ca in activitatea de planificare si desfasurare a auditului financiar, auditorul trebuie sa dovedeasca spirit critic/scepticism profesional deoarece pot exista anumite circumstante care sa duca la anomalii semnificative in situatiile financiare.

CAPITOLUL II

Prezentarea societatii S.C. BUCURESTI TURISM S.A.

Denumire: S.C. BUCURESTI TURISM S.A.

Sediul social : Bucuresti, Calea Victoriei nr.63-81, sector 1.

Numar la Registrul Comertului : J 40/167 / 1991

Cod Unic de Inregistrare : R 1567802

Cod SIRUES : 400847549

Domeniul principal de activitate: Hoteluri , cod CAEN 551,

Obiectul principal de activitate: Hoteluri, cod CAEN 5510. Obiectele secundare de activitate sunt in numar de 19, legate de activitatea de baza a Societatii.

Forma de proprietate : capital privat 100 %

Tipul societatii: societate detinuta public si tranzactionata pe Bursa Electronica Rasdaq

Numar mediu de salariati / 2005 : 118 persoane ( in cursul anului 2004 a fost de 115 persoane)

Cifra de afaceri / 2005 : 20.249.241 lei ( 17.895.685 lei la 31.12.2004 )

Conducerea societatii :

a)      Administrator unic : ARTLIT HOLDING B.V. din Olanda, prin Reprezentantul Permanent Luc Frans Marie Ronsmans

b)      Conducerea executiva:

Prof. univ. dr. Ioan Bari – Director general executiv

Ec. Catrinel Petrescu – Contabil sef

Auditul intern : S.C. AUDIT EXPERT SRL.

Consilier juridic : av. Serban Lovin

Capitalul social : este impartit in 2.506.333 actiuni comune, nominative, dematerializate. In cursul perioadei analizate, capitalul social al emitentului a ramas nemodificat. Singurele modificari intervenite la acest capitol in cursul anului 2005, se refera la valoarea nominala a actiunilor, care in urma denominarii leului a devenit 2,5 RON, din 25.000 ROL, conform Legii nr. 348 / 2005; in aceasta baza si valoarea capitalului social a devenit 6.265.832 RON din 62.658.325 mii ROL.

Structura sintetica a actionariatului nu a suferit modificari privind detinerile semnificative de actiuni – aceeasi structura regasindu-se si in registrul consolidat furnizat de REGISCO S.A. la data de 03.04.2006 – data de referinta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25-26/04.2006 Aceasta se prezinta dupa cum urmeaza :

Actionari

Nr. actiuni

Capital social

( mii lei )

DOMINO INTERNATIONAL

HOTELS SRL

SIF Transilvania

Alti actionari

TOTAL

CAPITOLUL III

ENTITATEA PUBLICA

Directia de Audit Public Intern

Nr. 12/05.12.2007

ORDIN DE SERVICIU

In conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activitatii de audit intern, cu modificarile si completarile ulterioare si a Planului de audit intern pentru anul 2006, se va efectua misiunea de audit intern privind situatia capitalurilor firmei , in perioada 01.12.2005 – 31.12.2005.

Scopul misiunii de audit este de a da asigurari asupra modului de inregistrare in conturile capitalurilor a operatiunilor aferente acestora, in conformitate cu cadrul legislativ si normativ, iar obiectivele acestuia au in vedere:

Exhaustivitatea

Exactitatea

Existenta

Evaluarea

Imputarea corecta si perioada corecta

Mentionam ca se va efectua un audit de conformitate al modului de inregistrare a capitalurilor.

Echipa de auditori interni este formata din urmatorii auditori:

Popescu Maria, auditor superior, coordonator

Serban Claudia, auditor superior

Director Directia de Audit Intern,

Dragomir Andrei

ENTITATEA PUBLICA

Directia de Audit Public Intern

DECLARATIA DE INDEPENDENTA

Nume si prenume: Serban Claudia

Misiunea de audit: Situatia capitalurile firmei

Data: 05.12.2005

Incompatibilitati in legatura cu entitatea/structura auditata

DA

NU

Ati avut/aveti vreo relatie oficiala, financiara sau personala cu cineva care ar putea sa va limiteze masura in care puteti sa va interesati, sa descoperiti sau sa constatati slabiciuni de audit in orice fel?

-

X

Aveti idei preconcepute fata de persoane, grupuri, organizatii sau obiective care ar putea sa va influenteze in misiunea de audit?

-

X

Ati avut/aveti functii sau ati fost/sunteti implicat(a) in ultimii 3 ani intr-un alt mod in activitatea entitatii/structurii ce va fi auditata?

-

X

Aveti responsabilitati in derularea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana?

-

X

Ati fost implicat in elaborarea si implementarea sistemelor de control ale entitatii/structurii ce urmeaza a fi auditata?

-

X

Sunteti sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul entitatii/structurii ce va fi auditata sau cu membrii organului de conducere colectiva?

-

X

Aveti vreo legatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o fosta angajare sau primirea de redevente de la vreun grup anume, sau organizatie sau nivel guvernamental?

-

X

Ati aprobat inainte facturi, ordine de plata si alte instrumente de plata pentru entitatea/structura ce va fi auditata?

-

X

Ati tinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditata?

-

X

Aveti vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditata?

-

X

Daca in timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personala, externa sau organizationala care ar putea sa va afecteze abilitatea dvs. de a lucra si a face rapoartele de audit impartiale, notificati seful Serviciului de audit intern de urgenta?

X

-

Auditor intern, Director Directia de Audit Public Intern,

Serban Claudia Dragomir Andrei

ENTITATEA PUBLICA

Directia de Audit Public Intern

Nr. 35 / 05.12.2007

NOTIFICAREA

PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Catre: Consiliul de Supraveghere S.C. BUCURESTI TURISM S.A.

De la: Directia de Audit Public Intern

Referitor: Misiunea de audit intern Situatia capitalurile firmei

Stimate: domnule Victor Popescu

In conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2005, urmeaza ca in perioada 01.12.2005 – 31.12.2005.sa efectuam o misiune de audit intern avand ca tema Situatia capitalurile firmei .

Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independenta conducerii in ceea ce priveste functionalitatea sistemului de control intern atasat activitatii auditate si formularea de recomandari pentru imbunatatirea acestuia.

Perioada supusa evaluarii este 01.01.2005 -

Va rugam, de asemenea, sa desemnati o persoana de contact pentru a ne ajuta in timpul derularii misiunii de audit intern, urmand a stabili de comun acord data sedintei de deschidere, avand pe ordinea de zi urmatoarele:

prezentarea auditorilor;

prezentarea si discutarea obiectivelor misiunii de audit intern;

discutarea programului interventiei la fata locului;

stabilirea persoanelor de legatura in cadrul compartimentelor auditate;

alte aspecte organizatorice necesare desfasurarii misiunii.

Pentru o mai buna documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea directiei, va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarea documentatie necesara:

cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil;

organigrama Directiei de Buget si Contabilitate Interna;

Regulamentul de organizare si functionare;

fisele posturilor;

procedurile scrise care descriu activitatile ce se desfasoara in cadrul directiei;

rapoartele de audit intern anterioare;

alte rapoarte, note, dosare anterioare care se refera la aceasta tema.

Pentru eventualele intrebari privind aceasta actiune, va rugam sa contactati pe doamna Popescu Maria, auditor intern, coordonatorul misiunii sau pe seful compartimentului de audit intern.

Cu deosebita consideratie,

Director Directia de Audit Public Intern,

Dragomir Andrei

Entitatea Publica

Directia de Audit Public Intern

CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOSTINTA - CLC

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabila

Perioada auditata

Intocmit:Petrescu Maria/Stefanescu Ileana

Data:

Avizat: Miulescu Ion

Data:

ACTIVITATEA DE AUDIT

DA

NU

OBS

1. Organizarea registrelor de contabilitate

- exista un sistem de proceduri care sa reglementeze organizarea registrelor de contabilitate?

X

Cadrul normativ

- procedurile de lucru existente sunt scrise si formalizate?

X

- procedurile de lucru existente sunt cunoscute si aplicate de personalul compartimentului?

X

- atributiile cuprinse in procedurile de lucru se gasesc in fisele posturilor?

X

- aveti monografii privind modul de intocmire a registrelor de contabilitate?

X

- aveti personal specializat responsabil cu intocmirea registrelor de contabilitate?

X

- jurnalele, centralizeaza si inregistreaza operatiunile consemnate in documente justificative?

X

Testare

- sunt prezentate registrele sub forma unor listari informatice?

X

- daca da, va rugam sa ne furnizati un exemplar

X

Registrul-jurnal

- listarile informatice respecta prevederile legale d.p.d.v. al formatului?

X

2. Organizarea contabilitatii

- exista un sistem de proceduri care sa reglementeze organizarea contabilitatii?

X

Cadrul normativ

- procedurile de lucru acopera toate domeniile?

X

- procedurile de lucru existente sunt scrise si formalizate?

X

- atributiile cuprinse in procedurile de lucru se gasesc in fisele posturilor?

X

Nu in totalitate

- aveti monografii privind evidenta contabila a imobilizarilor si investitiilor?

X

Cadrul normativ

- aveti desemnata o persoana responsabila cu evidenta contabila a materiilor prime, materialelor consumabile, si a obiectelor de natura obiectelor de inventar?

X

- exista un responsabil cu urmarirea creantelor si datoriilor entitatii?

X

Testare

- pentru activitatea de trezorerie, aveti desemnati responsabili cu evidenta contabila a acestor operatiuni?

X

- exista elaborat planul general de paza?

X

Testare

- exista un sistem de proceduri care sa reglementeze activitatea de paza?

X

Cadrul normativ

- procedurile specifice existente sunt scrise si formalizate?

X

- exista un sistem de proceduri care sa previna a lipsurilor in gestiune?

X

- procedurile existente sunt scrise si formalizate?

X

- aveti monografii privind evidenta contabila a cheltuielilor cu personalul?

X

Cadrul normativ

- sunteti informat despre modalitatile de inregistrare in contabilitate a diferentelor rezultate din inventariere?

X

Testare

- aveti procedura privind intocmirea balantei de verificare?

X

Testare

- daca da, aceasta este formalizata?

X

- exista persoane responsabile cu organizarea evidentei tehnic-operative?

X

- exista elaborat si aprobat de conducerea entitatii documentul ”Circuitul documentelor”?

X

- exista formalizat acest document?

X

- sunt cuprinse in documentul ”Circuitul documentelor” toate modelele de registre si formulare financiar-contabile comune pe economie?

X

Testare

- exista un program anual de formare profesionala?

X

- daca da, acest program acopera toate domeniile?

X

3. Conducerea activitatii financiare

- exista un sistem de proceduri care sa reglementeze organizarea activitatii financiare?

X

Cadrul normativ

- procedurile de lucru acopera toate domeniile?

X

- procedurile de lucru existente sunt scrise si formalizate?

X

- atributiile cuprinse in procedurile de lucru se gasesc in fisele posturilor?

X

- la nivelul entitatii exista un responsabil cu urmarirea debitorilor si creditorilor?

X

Testare

- la nivelul exista un responsabil privind activitatea de constituire si reglementare a impozitelor si taxelor datorate statului

X

Testare

- la nivelul entitatii exista o persoana responsabila cu activitatea de constituire a veniturilor extrabugetare?

X

- exista un program anual de formare profesionala?

X

- acest program acopera toate domeniile?

X

4. Inchiderea bilantului contabil

- exista un sistem de proceduri care sa reglementeze elaborarea bilantului contabil?

X

Norme metodologice privind inchiderea bilantului contabil

- procedurile de lucru existente sunt scrise si formalizate?

X

- atributiile cuprinse in procedurile de lucru se gasesc in fisele posturilor?

X

- procedurile de lucru existente contin termene precise privind elaborarea si intocmirea bilantului contabil?

X

- daca da aceste termene au fost respectate?

X

- exista un program anual de formare profesionala?

X

- exista un program informatic care asista personalul la elaborarea bilantului contabil?

X

Testare

5. Elaborarea contului de executie bugetara

- exista un sistem de proceduri care sa reglementeze executia bugetara?

X

Cadrul normativ

- procedurile specifice existente sunt scrise si formalizate?

X

- atributiile cuprinse in procedurile specifice se gasesc in fisele posturilor?

X

- exista un sistem de control al modului cum sunt realizate aceste atributii?

X

6. Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile catre management

- exista un sistem de proceduri referitoare la monitorizarea informatiilor financiar contabile?

X

- daca da, va rugam sa ni-l furnizati?

X

- atributiile cuprinse in procedurile de lucru se gasesc in fisele posturilor?

X

- exista un personal responsabil cu activitatea de monitorizare a informatiilor financiar-contabile?

X

Testare

- exista un sistem de indicatori pe baza carora sa luati decizii?

X

- acest sistem va ajuta in luarea deciziilor?

X

7. Organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv

- exista un sistem general de norme si de proceduri referitoare controlul financiar?

X

- atributiile cuprinse in procedurile de lucru se gasesc in fisele posturilor?

X

- daca da personalul cu atributii specifice cunoaste reglementarile din domeniu?

X

- exista lista activitatilor supuse controlului financiar preventiv propriu?

X

Aveti elaborate proceduri pentru activitatile specifice entitatii?

X

Testare

- exista un sistem de recrutare a personalului imputernicit sa acorde viza de control financiar preventive ?

X

- exista aceasta activitate cuprinsa, in cadrul programului anual de formare profesionala?

X

8. Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil

- exista un sistem general de norme si de proceduri referitoare sistemul financiar-contabil?

X

Manuale de utilizare

- atributiile cuprinse in procedurile de lucru se gasesc in fisele posturilor?

X

- exista o analiza privind necesarul de hard si soft pentru sistemul informatic financiar-contabil?

X

- daca da, va rugam sa ne prezentati un exemplar

X

- exista personal in compartimentul IT care sa aiba pregatire in domeniul financiar-contabil?

X

- aplicatiile soft au fost solicitate de compartimentele financiar si/sau contabilitate?

X

- daca da va rugam sa ne prezentati necesarul elaborat de compartimentele financiar si/sau contabilitate

X

- exista instructiuni privind intretinerea si utilizarea programelor informatice?

X

- exista proceduri privind stocarea, recuperarea si arhivarea bazelor de date?

X

- existenta unui sistem de proceduri privind protectia datelor?

X

- existenta unui sistem pentru prevenirea si detectarea accesarilor si modificarilor neautorizate in sistem?

X

Testare

- aveti o persoana desemnata care are ca sarcina de serviciu modificarea periodica a parolelor de acces?

X

- exista un calendar privind modificarea periodica a parolelor de acces?

X

Testare

- exista o situatie cu datele cand s-au modificat parolele de acces?

X

- sistemul informatic este dotat cu echipamente de prevenire a fluctuatiilor sau intreruperii curentului electric?

X

- exista personal responsabil de aceasta activitate?

X

9. Arhivarea documentelor financiar-contabile

- aveti un sistem de proceduri privind organizarea arhivarii documentelor?

X

Cadrul normativ

- exista persoana desemnata pentru activitatea de arhivare a dosarelor aferente activitatii de financiar-contabile?

X

- persoanele respective au experienta si pregatirea necesara?

X

- exista un program anual de formare profesionala?

X

- exista proceduri scrise si formalizate privind arhivarea documentelor financiar-contabile?

X

Da, dar nu sunt formalizate

- daca “da” va rog sa ne furnizati un exemplar

X

- exista spatiu special destinat pentru organizarea „Compartimentului de arhivare a documentelor”?

X

Testare

- exista un program la nivelul entitatii privind intretinerea si reparatiile spatiilor destinate arhivarii?

X

Nota:

Chestionarul de luare la cunostinta se adreseaza nivelului general de management si managementului de linie, in vederea aprecierii riscurilor operatiilor supuse auditarii, cu scopul de a evalua prin intrebarile formulate si raspunsurile primite existenta si functionalitatea controalelor interne din cadrul entitatii

SITUATIILE FINANCIARE AUDITATE INTOCMITE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR

A. BILANTUL

-lei -

Denumirea indicatorului

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Marci, alte imobilizari necorporale

2.Avansuri si imobilizari necorp. in curs

Total imobilizari necorporale

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si constructii

2. Instalatii tehnice si masini

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier

4. Avansuri si imobilizari corp. in curs

Total imobilizari corporale

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Alte creante

Total imobilizari financiare

Total active imobilizate

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile

2. Produse finite si marfuri

Avansuri pentru.cumparari de stocuri

8.262

12.703

Total stocuri

91.780

132.784

II. CREANTE

1. Creante comerciale

2. Alte creante

Total creante

III. CASA SI CONTURI LA BANCI

Total active circulante

C. CHELTUIELI IN AVANS

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

1. Sume datorate institutiilor de credit

Avansuri incasate in contul comenzilor

3. Datorii comerciale

4. Alte datorii

Total datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE

DATORII CURENTE NETE

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

H. VENITURI IN AVANS

1. Venituri inregistrate in avans

Total venituri in avans

I. CAPITAL SI REZERVE

I.CAPITAL, din care:

Capital subscris varsat

II. PRIME DE CAPITAL

3.143.262

3.143.262

III. REZERVE DIN REEVALUARE

15.970.080

89.631.003

IIV. REZERVE

6.042.171

6.728.820

1. Rezerve legale

946.710

958.087

2. Alte rezerve

5.095.461

5.770.733

IV. REZULTATUL REPORTAT -SOLD CREDITOR

999.148

623.052

V. REZULTATUL EXERCITIULUI-SOLD CREDITOR

Repartizarea profitului

Total capitaluri proprii

32.420.494

106.391.970

Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale detinute de Societate la 31.12.2005, cuprind cheltuielile efectuate pentru marca “CENTRE VILLE” si programe informatice – software , care insumeaza 303.943 lei. La acestea se adauga 528 lei, reprezentand avansuri pentru aceasta categorie de imobilizari.

Nu s-au inregistrat iesiri de imobilizari necorporale in acest exercitiu financiar.

Pentru imobilizarile necorporale s-a stabilit o perioada de amortizare de 3 ani. Inregistrarea amortizarii pe cheltuieli in anul 2005 a insumat 78.009 lei, iar amortizarea cumulata la 31 decembrie 2005 este de 227.604 lei.

Recunoasterea acestor imobilizari s-a efectuat in momentul avansarii sumelor catre furnizori, la nivelul costurilor efective, apreciindu-se probabilitatea realizarii unor beneficii viitoare atribuibile activelor respective – potrivit IAS 38 Active necorporale.

Valoarea neta a acestor imobilizari la finele anului 2005 este de 76.339 lei, reflectata corespunzator in Bilantul contabil.

Imobilizari corporale

In categoria imobilizarilor corporale, Societatea are inregistrate in evidenta contabila terenuri, mijloace fixe si imobilizari corporale in curs.

La inregistrarea si evaluarea imobilizarilor corporale, S.C. BUCURESTI TURISM S.A. a respectat prevederile IAS 16 Imobilizari corporale. Societatea a optat pentru tratamentul contabil alternativ permis, efectuand la data de 31 decembrie 2005 reevaluarea terenurilor si a constructiilor din patrimoniu – reevaluarea precedenta s-a efectuat potrivit HG 403/2000 la finele anului 2002. Reevaluarea a fost efectuata de o firma specializata – S.C. LEX EXPERT ONE S.R.L. – Bucuresti, in luna ianuarie 2006.

terenurile din patrimoniul Societatii, in suprafata de 19.202 mp, erau evidentiate la 01 ianuarie 2005, la valoarea de 4.212.867 lei

Valoarea terenurilor s-a majorat, in urma reevaluarii, cu 38.151.737 lei, ajungand la 31.12.2005 la 42.364. 604 lei.

Intrarile de mijloace fixe in exercitiul financiar analizat, au insumat 9.454.218 lei, printre cele mai importante numarandu-se:

6.915.861 lei – modernizarea structurii de cazare de la tronsonul Fitness Club, intrata in circuitul hotelier;

2.538.357 lei – achizitii de aparatura electronica de calcul, mijloace de transport, mobilier, birotica si alte mijloace fixe

Iesirile de mijloace fixe din exercitiul financiar 2005, in suma de 515.982 lei, se prezinta astfel :

Valoare de inventar………………..515.982 lei

Valoare amortizata………………500.140 lei

Valoare ramasa……………………15.842 lei

Valoare recuperata…………………..16.120 lei

Cheltuielile cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe au fost recunoscute ca si cheltuieli de exploatare in momentul efectuarii lor.

Mijloacele fixe integral amortizate la 31.12.2005 si utilizate in continuare, au o valoare contabila de 1.060.777 lei. Societatea nu detine mijloace fixe aflate in conservare

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare insumeaza la 31.12.2005, 8.817 lei si reprezinta garantii achitate pentru utilitati.

Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea imobilizarilor. Din declaratiile factorilor de raspundere ca si din rezultatele inventarierii rezulta ca nu exista imobilizari corporale uzate suplimentar, care sa necesite constituirea de provizioane pentru depreciere.

Stocuri

Stocurile din evidenta societatii cuprind la 31 decembrie 2005:

materii prime, materiale si alte consumabile;

obiecte de inventar;

materii prime si materiale la terti;

marfuri;

ambalaje.

Stocurile se trec pe cheltuieli in momentul darii in folosinta sau al vanzarii acestora. Evidenta obiectelor de inventar date in folosinta se tine pe fise de magazie si intr-un cont in afara bilantului, conform prevederilor OMFP nr.94/2001.

Evolutia stocurilor in exercitiul financiar 2005, se prezinta astfel:

Elemente de stocuri

Sold la 01.01.2005

Sold la 31.12.2005

%

Materii prime

2.007

973

48,48

Materiale consumabile

13.130

20.020

152,47

Materiale de natura obiectelor de inventar

14.503

48.882

337,04

Marfuri

53.578

50.107

93,52

Ambalaje

300

99

33

Avansuri pentru cumparari de stocuri

8.262

12.703

153,75

TOTAL

132.784

144,67

Creante

La 31 decembrie 2005, ponderea cea mai mare in cadrul creantelor din mijloace circulante % ), o detine taxa pe valoarea adaugata de recuperat, de 2.267.512 lei – ca efect al inregistrarii facturilor de investitii, cu un volum considerabil de TVA deductibila. Suma urmeaza sa fie compensata cu datorii catre bugetul statului.

Pentru clientii incerti, care la 31 decembrie 2005 insumeaza 585.141 lei, sunt constituite provizioane pentru depreciere. In total sunt 31 de clienti, impotriva carora au fost declansate precese pentru recuperarea creantelor. Dintre acestea 20 provin dinainte de 31.12.2000 si insumeaza 114.515,74 lei. Multe sunt deja in faliment, iar Societatea este inscrisa la masa credala.

Datorii

Datoriile Societatii pe termen scurt, la data de 31 decembrie 2005, sunt de 39.567.404 lei – cu 211 % mai mari decat la inceputul anului. Acest fapt se datoreaza cresterii tuturor posturilor de datorii – cu exceptia avansurilor incasate in contul comenzilor – si in primul rand al volumului imprumuturilor bancare, care s-au majorat de 5 ori in perioada analizata.

Datoriile comerciale sunt de 6.813.460 lei- cu 16 % mai amri decat la inceputul anului. Din acestea, cele cu o vechime mai mare de un an sunt de 1.901.700 lei. Trebuie acordata o atentie deosebita acestor restante, care pot aduce penalitati de intarziere semnificative, cu un impact nedorit asupra rezultatelor.

Obligatiile legate de plata salariilor, ca si cele datorate bugetului de stat, sunt constituite in luna decembrie 2005, cu scadenta in ianuarie 2006.

Situatia datoriilor pe termen scurt la 31.12.2005 in functie de vechimea acestora, se prezinta astfel:

-lei-

Natura datoriei

Total

Sub 30 zile

30-60 zile

60-365 zile

Peste 365 zile

Furnizori

4.857.558

1.048.525

466.441

1.440.892

1.901.700

Furniz.imobilizari

1.715.708

1.715.708

Furniz.fact.nesosite

240.194

240.194

Clienti-creditori

493.624

19.159

84.591

389.874

Personal-remun.

74.195

74.195

Personal-ajutoare

2.875

2.875

Drepturi neridicate

2.539

2.539

Retineri din salarii

1.734

1.734

Alte dat.cu person*.

104.887

104.887

Contributii asig.

140.594

140.594

Contributii somaj

11.431

11.431

Impozit salarii

40.531

40.531

Alte impozite,taxe

1.163

1.163

Fonduri speciale

4.509

4.509

Creditori diversi

37.543

23.023

14.520

Rate leasing*

689.316

689.316

Dobanzi aferente imprumuturilor*

25.160

25.160

Credit bancar pe termen scurt

31.123.843

31.123.843

Total

39.567.404

4.143.004

466.441

32.666.385

2.291.574

*Garantiile, contractele de leasing si dobanzile aferente nu sunt relevante din punct de vedere al vechimii- drept urmare, au fost trecute la datorii sub 31 de zile.

B. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

-lei -

INDICATORI

1. Cifra de afaceri neta

Productia vanduta

Venituri din vanzarea marfurilor

1.657.478

1.891.548

2. Variatia stocurilor

3 Productia imobilizata

4. Alte venituri din exploatare

VENITURI DIN EXPLOATARE

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

Alte cheltuieli materiale

b) Alte cheltuieli din afara ( cu energie si apa )

Cheltuieli privind marfurile

6. Cheltuieli cu personalul

a) Salarii

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

7. a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

a.1) Cheltuieli

8.b) Ajustarea valorii activelor circulante

b.1) Cheltuieli

b.2) Venituri

9. Alte cheltuieli de exploatare

9.1 Cheltuieli privind prestatiile externe

9.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

9.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

10. Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

10.1 Cheltuieli

10.2 Venituri

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

REZULTATUL DIN EXPLOATARE-PROFIT

11. Venituri din dobanzi

12. Alte venituri financiare

725.392

307.708

VENITURI FINANCIARE

Cheltuieli privind dobanzile

14. Alte cheltuieli financiare

CHELTUIELI FINANCIARE

REZULTATUL FINANCIAR-PROFIT/

PIERDERE

REZULTATUL CURENT-PROFIT

VENITURI TOTALE

CHELTUIELI TOTALE

REZULTATUL BRUT

15. Impozitul pe profit

REZULTATUL NET

Cresterea cifrei de afaceri in anul 2005 cu 13 % fata de exercitiul financiar precedent, a devansat ritmul de crestere al cheltuielilor de exploatare. Drept urmare, s-a inregistrat o cresterea a eficientei activitatii in aceasta perioada, prin realizarea unui profit de 2.728.991 lei – de 5,2 ori mai mare decat cel al anului 2004.

Acest trend nu a fost insa urmat si de profitul brut realizat, datorita cresterii substantiale a cheltuielilor financiare – de la 527.096 lei in 2004, la 3.051.420 lei in 2005 – consecinta a angajarii creditelor pentru investitii ( aproximativ 8,4 milioane euro ), care au determinat un volum urias de dobanzi, comisioane bancare si cheltuieli cu diferentele de curs valutar.

In aceste conditii, profitul brut realizat in acest an, de 227.538 lei, se situeaza la un nivel de numai 23 % fata de cel al anului precedent.

Pentru exercitiul financiar 2006 , Adunarea Generala a Actionarilor din luna decembrie 2005 a aprobat angajarea unui credit de 40 miloane euro de la un sindicat de banci internationale, in vederea finalizarii renovarii complexului hotelier. In opinia noastra, este strict necesara elaborarea unor proceduri speciale pentru aceasta activitate, pentru a se realiza o sincronizare perfecta intre momentul obtinerii creditului, al utilizarii acestuia si cel al darii in folosinta al investitiei vizate. Costurile indatorarii vor fi atat de ridicate, incat efectele negative produse de acestea pot fi contracarate numai prin realizarea in cel mai scurt timp a veniturilor scontate din complexul renovat.

C. MODIFICARILE CAPITALURILOR PROPRII

Capitalul social

Capitalul social este de 6.265.833 lei pe tot parcursul exercitiului financiar analizat, cu structura actionariatului detaliata in Capitolul I.

Prime de capital

Acest cont de capitaluri proprii, are soldul de 3.143.262 lei, preluat din balanta de verificare intocmita la data de 31.12.2004 si care nu a suferit modificari in acest an.

Rezerve din reevaluare

La 01 ianuarie 2005, rezervele din reevaluare aveau un sold de 15.970.080 lei.

Acestea au crescut in perioada analizata cu 73.660.923 lei, astfel:

s-au diminuat cu cota-parte din reevaluare aferenta mijloacelor fixe iesite din patrimoniu, in suma de 116.055 lei, care s-au transferat in contul Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, potrivit prevederilor pct.39 din IAS 16 Imobilizari corporale;

s-au majorat cu 73.776.978 lei, reprezentand diferenta rezultata din reevaluarea terenurilor si a constructiilor la data de 31.12.2005.

Rezervele din reevaluare insumeaza la finele anului 2005, 89.631.003 lei.

Rezerve legale

Rezervele legale au la finele anului 2005 un sold de 958.087 lei, mai mare cu 11.377 lei decat cel existent la inceputul anului, reprezentand suma repartizata la rezerve legale din profitul net realizat in acest exercitiu financiar.Rezervele legale reprezinta 15,29 % din capitalul social al Societatii la 31.12.2005.

Alte rezerve

Alte rezerve insumeaza 5.770.733 lei, din care, 5.095.461 lei - constituite in anii precedenti si 675.272 lei – repartizare la alte rezerve din profitul net al exercitiului financiar 2004.

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Surplusul din reevaluare se considera integral realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. In exercitiul financiar 2005, au iesit din patrimoniu mijloace fixe al caror surplus din reevaluare a fost in suma de 116.055 lei, care a majorat corespunzator acest cont.

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS

Suma de 75.048 lei, reprezentand soldul creditor al acestui cont, rezultat in urma retratarii situatiilor financiare in vederea aplicarii Standardelor Internationale de Contabilitate, a ramas nemodificat si in acest exercitiu financiar. Odata cu aplicarea OMFP 1752/2005, incepand cu exercitiul financiar 2006, aceasta suma va fi evidentiata la contul de rezerve.

Capitalurile proprii s-au majorat in anul 2005 cu 73.971.476 lei, astfel:

73.776.798 lei – din reevaluarea terenurilor si a constructiilor;

194.498 lei – profitul net realizat in acest exercitiu financiar.

Evolutia capitalurilor proprii este redata in tabelul urmator.

Elemente de capitaluri

Sold la 01.01.2005

Majorari

Diminuari

Sold la 31.12.2005

Capital social, din care :varsat

Prime legate de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Alte rezerve

Rezultatul reportat1171

Rezultatul reportat 1172

Rezultatul reportat 1175

Profitul net

Repartizarea profitului

Total

D. FLUXURILE DE TREZORERIE

Societatea a intocmit aceasta situatie in conformitate cu metoda indirecta, care presupune ajustarea rezultatului brut cu elementele nemonetare.

Situatia fluxurilor de numerar auditata se prezinta astfel :

- mii lei -

Fluxuri de numerar din activitati de

Exploatare

A. Profit inainte de impozitare si elemente extraordinare

Ajustari pentru:

Amortizari

Chelt.mijl.fixe iesite

Venituri mijl.fixe iesite

Dobanzi.

Provizioane

Profit inainte de modificarile capitalului circulant

Variatia stocurilor

92.162

-41.004

Variatia creantelor comerciale si de alta natura

-426.375

Cresterea datoriilor catre banci, furnizori si alti creditori

Dobanzi

Profit inainte de impozitare

Impozit pe profit platit

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

B. Fluxuri de numerar din activitati de investitii

Achizitii de imobilizari

Venituri din vanzari mijloace fixe

Fluxuri de numerar din activitati de investitii

Flux de numerar si echivalente de numerar

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei

Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei

Fluxul de numerar are o valoare pozitiva, de 5.544.109 lei, fata de -801.368 lei in anul precedent, ca urmare, in principal, a angajarii de noi credite semnificative in acest exercitiu financiar.

E. NOTE ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE

1. Indicatori de eficienta

1.Rata rentabilitatii financiare ( Rf ):

Rf = Profit net x 100 / Capital propriu

Rf / 2004 = 2,23 %

Rf / 2005 = 0,18 %

2. Rata rentabilitatii capitalului avansat ( Ra ) :

Ra = Rezultatul curent x 100 / Active fixe + Active circulante

Ra / 2004 = 2,12 %

Ra / 2005 = 0,15 %

3. Rata profitului ( Rp ):

Rp = Profit brut x 100 / Cifra de afaceri

Rp / 2004 = 5 %

Rp / 2005= 1 %

4.Profit per actiune ( EPS ):

EPS = Profit net / Numar de actiuni comune

EPS / 2004 = 0 lei / actiune

EPS / 2005 = 0 lei / actiune

5.Dividend per actiune ( Da ):

Da = Profit net repartizat pt.dividende / Nr.de actiuni

Nu s-au repartizat dividende din profitul net realizat de Societate in ultimii ani, avandu-se in vedere necesitatea capitalizarii tuturor resurselor, pentru sustinerea proiectelor de investitii.

6.Lichiditatea generala ( Lg ):

Lg = Active circulante x 100 / Datorii pe termen scurt

Lg / 2004 = 31,32 %

Lg / 2005 = 30,32 %

7.Perioada de rambursare a datoriilor ( Rd ):

Rd = Datorii pe termen scurt la 31.12.200N x 365 / Cifra de afaceri

Rd / 2004 = 259,49 zile

Rd / 2005 = 713,22 zile

8.Perioada de recuperare a creantelor ( Rc ):

Rc = Creante din active circulante la 31.12.200N x 365 / Cifra de afaceri

Rc / 2004 = 26,98 zile

Rc / 2005 = 67,60 zile

9. Productivitatea muncii / salariat ( PM ):

PM = Cifra de afaceri / Nr. mediu de salariati

PM / 2004 = 155.615 lei / salariat

PM / 2005 = 171.604 lei / salariat

Scaderea semnificativa a ratei rentabilitatii financiare si a ratei rentabilitatii capitalului avansat, s-a inregistrat in principal din urmatoarele cauze :

inregistrarea rezultatului reevaluarii terenurilor si a mijloacelor fixe – neimputabila conducerii Societatii ; fara aportul de capital realizat prin aceasta operatiune, acesti indicatori ar fi avut urmatoarele valori : Rf = 0,59 %, Ra = 0,32 % ;

scaderea cu 76,61 % a rezultatului curent si respectiv cu 73,13 % a profitului net, este consecinta scaderii eficientei activitatii generale in acest an, cauzata in primul rand de volumul extrem de mare al cheltuielilor financiare ( 3.051.420 lei ), cu diferente de curs valutar , dobanzi si alte cheltuieli financiare – respectiv comisioane bancare.

daca actionarii minoritari nu ar fi contestat in repetate randuri, Societatea ar fi putut alege solutia majorarii de capital social prin aportul de numerar. Aceasta varianta ar fi scutit emitentul de o serie de cheltuieli financiare inutile si ar fi imbunatatit in mod substantial indicatorii de eficienta.

Cresterea perioadei de recuperare a creantelor nu este ingrijoratoare la data de 31.12.2005, deoarece 60 % din valoarea creantelor nete o reprezinta taxa pe valoarea adaugata de recuperat, cu care se achita o parte din datoriile catre bugetul de stat. In schimb, majorarea de peste doua ori a perioadei de achitare a datoriilor fata de inceputul anului, poate avea repercusiuni considerabile asupra cheltuielilor viitoare cu majorari si penalitati datorate tertilor.

Cresterea productivitatii muncii pe salariat este rezultatul eficientei sporite in activitatea de baza – cifra de afaceri crescand in anul 2005 cu 13,15 % fata de anul precedent.

2. Inventarierea

Inventarierea patrimoniului – la care noi am asistat prin sondaj, s-a desfasurat in exercitiul financiar analizat in baza deciziei nr. 18/01.11.2005 a Reprezentantului permanent al Administratorului unic, dl. Luc Frans Marie Ronsmans. Casarile propuse de comisiile de inventariere au fost operate in exercitiul financiar 2005, iar rezultatele inventarierii au fost evidentiate corespunzator in bilantul contabil.

3. Intocmirea situatiilor financiare

La intocmirea situatiilor financiare, a fost avuta in vedere respectarea principiului continuitatii activitatii. Nu au existat evenimente ulterioare care sa puna la indoiala acest fapt.

Situatiile financiare au fost prezentate conform cerintelor legale si profesionale, in forma prescrisa de cadrul legal in vigoare

A fost efectuata o revizuire a evenimentelor ulterioare (IAS 10), inclusiv  verificarea prin sondaj a documentelor inregistrate in luna ianuarie a anului urmator (ex. registrul de casa, banca, aprovizionari, angajamente, etc.). Nu au fost identificate elemente care sa necesite ajustarea situatiilor financiare din acest punct de vedere.

CAPITOLUL IV

R A P O R T

DE AUDIT FINANCIAR LA 31.12.2005

S.C. BUCURESTI TURISM S.A.

Am auditat bilantul anexat al S.C. BUCURESTI TURISM S.A. la data de 31 decembrie 2005, situatia contului de profit si pierdere aferenta, precum si situatia fluxurilor de numerar si situatia modificarilor capitalului propriu al Societatii pentru anul incheiat. Responsabilitatea pentru aceste situatii financiare apartine conducerii Societatii.

Responsabilitatea auditorului financiar este aceea ca pe baza auditarii situatiilor financiare sa-si formeze si sa exprime o opinie privind intocmirea acestora, sub toate aspectele semnificative in conformitate cu un cadru general de raportare financiara identificat, astfel incat sa ofere o imagine fidela a datelor din situatiile financiare.

In aceasta situatie, auditul a fost condus in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si respectand principiile etice care guverneaza responsabilitatile profesionale ale auditorului .

Standardele de Audit cer ca auditul sa fie planificat si efectuat astfel incat sa se poata obtine o asigurare rezonabila asupra situatiilor financiare, pentru a constata daca acestea nu contin declaratii eronate semnificative. Auditul include examinarea pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Auditul cuprinde de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite, a controlului intern, estimarile facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

In activitatea de auditare am procedat la examinarea prin sondaj a documentelor justificative privind valorile si informatiile inscrise in situatiile financiare.

Atat activitatea de exploatare cat si cea de investitii au fost investigate potrivit procedurilor de audit specifice, astfel incat suntem in masura sa afirmam ca probabilitatea ca o eroare semnificativa sa ramana nedetectata este minima.

In conformitate cu prevederile OMFP 1775/2004, Societatea a aplicat si in acest exercitiu financiar Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finatelor publice nr.94/2001.

Fara ca prin aceasta sa exprimam o opinie cu rezerve, facem urmatoarele precizari:

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza balantei de verificare rezultata dupa aplicarea IAS, mai putin IAS 29 „ Raportarea in economiile hiperinflationiste” si SIC 19 „Moneda de raportare – Evaluarea si prezentarea situatiilor financiare in conformitate cu IAS 21 si IAS 29” – fapt permis de OMFP 1827 /2003;

Societatea nu a aplicat IFRS – prevazut de OMFP 1775/2004, prin abrogarea art.6 al OMFP 1827/2003

Sub acest aspect, Situatiile financiare nu prezinta de o maniera fidela pozitia financiara a Societatii si rezultatele operatiunilor efectuate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – care impun conformitatea cu toate cerintele fiecarui standard. De aceea, situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc impactul neaplicarii acestor standarde.

In exercitiul financiar analizat, cifra de afaceri, de 20.249.241 lei a fost cu 13,14 % mai mare decat cea aferenta anului anterior.In schimb, profitul net, de 194.498 lei, a reprezentat numai 26,87 % din cel realizat in anul precedent ( profitul din exploatare din anul 2005 a depasit de 5,2 ori nivelul anului anterior )– cauza principala fiind volumul mare al cheltuielilor financiare, respectiv diferente de curs valutar si dobanzi.

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19 decembrie 2005 s-a aprobat angajarea unui credit de 40 milioane euro de la un sindicat de banci internationale, pentru finalizarea renovarii complexului hotelier. Apreciem oportuna adoptarea, impreuna cu auditorul intern, a unui set de proceduri, special in acest sens si monitorizarea stricta a acestei activitati, pentru evitarea aparitiei oricaror riscuri sau sincope, care ar putea avea efecte nefaste asupra rezultatelor viitoare ale Societatii

Pentru evidentierea patrimoniului la valoarea justa, Societatea a procedat la reevaluarea constructiilor si a terenurilor la data de 31.12.2005.

In opinia noastra, situatiile financiare incheiate de Societate la data de 31 decembrie 2005, sunt prezentate intr-o maniera adecvata, sub toate aspectele semnificative, cu respectarea prevederilor OMFP 1775/2004 si a OMFP 94/2001.

Acest raport este intocmit exclusiv in vederea informarii Adunarii Generale a Actionarilor , a Conducerii Societatii, a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, a Pietei RASDAQ si in vederea depunerii situatiilor financiare ale Societatii, aferente exercitiului financiar 2005 la Ministerul Finantelor Publice si la Registrul Comertului si nu poate fi utilizat fara aprobarea scrisa a autorilor, in alte scopuri decat cel pentru care a fost realizat.

03.04.2006

AUDITOR FINANCIAR

S.C. NICOLIS S.R.L. BRASOV

CONCLUZII

Societatea a intocmit situatiile financiare in conformitate cu principiul continuitatii activitatii. Conform IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare”, la intocmirea situatiilor financiare, conducerea a evaluat capacitatea intreprinderii de a-si continua activitatea.

S.C. BUCURESTI TURISM S.A. nu a aplicat Standardul International de Contabilitate 29 pentru raportarea financiara in economii hiperinflationiste in intocmirea contului de profit si pierdere al exercitiului financiar incheiat la

Au fost respectate prevederile celorlalte Standarde Internationale de Contabilitate aplicabile, mai putin – partial – IAS 12 Impozitul pe profit.

Trebuie transformate/ rambursate creditele pe termen scurt angajate deja. Conform hotararii AGEA din decembrie 2005, Societatea poate contracta un credit de 40 milioane de euro pentru investitii. Consideram ca este mai usor de gestionat un singur credit mare, decat mai multe de valori mici. In acest fel scade si indatorarea emitentului pe termen scurt .

Revenim cu recomandarea privind monitorizarea detaliata a creditului pentru investitii care urmeaza sa fie contractat in perioada imediat urmatoare si luarea tuturor masurilor pentru finalizarea obiectivului in cel mai scurt timp posibil.

Constituie un semnal de alarma pierderea unor procese cu fostii salariati, care inseamna cheltuieli inutile, nedeductibile din punct de vedere fiscal, cu repercusiuni sensibile asupra rezultatelor societatii. Consideram ca trebuie revizuit modul de abordare al acestor cauze in instanta – in masura in care se mai poate redresa ceva.

Asigurarea privind functionarea sistemelor este determinata de gradul de confidenta, rezultand din concluziile auditului de sistem si auditului operatiunilor din esantionul selectat printr-o metoda de esantionare statistica aleatoare. In vederea obtinerii unui grad inalt de incredere, respectiv un risc redus de audit, Autoritatea de Audit trebuie

sa combine rezultatele auditului sistemului si ale auditului operatiunilor. Autoritatea de Audit evalueaza mai intai siguranta sistemelor (inalta, medie sau scazuta), tinand cont de rezultatele auditului de sistem, in vederea determinarii parametrilor tehnici ai esantionarii, in special, ai nivelului de incredere si ai ratei asteptate a erorii. Statele Membre pot utiliza, de asemenea, rezultatele raportului privind evaluarea conformitatii potrivit Articolului 71 (2) al Regulamentului (CE) nr.

Nivelul combinat de incredere obtinut din auditul sistemului si auditul operatiunilor trebuie sa fie ridicat. Nivelul increderii utilizat pentru operatiunile de esantionare nu trebuie sa fie mai mic de 60%, cu un nivel maxim de materialitate de 2%. Pentru un sistem evaluat cu coeficient de siguranta scazut, nivelul de incredere utilizat pentru operatiunile de esantionare nu va fi sub 90%. Autoritatea de Audit trebuie sa descrie in raportul anual de control metoda prin care a fost obtinut gradul de incredere.

BIBLIOGRAFIE:

1. Boulescu M., Ghita M “Expertiza contabila si audit financiar contabil” EDP,Bucuresti 1999

2. Oprean I “Intocmirea si auditarea bilantului contabil” Ed.Intelcredo Craiova 1997

3. Popeanga P “Auditul financiar contabil” Ed.Economica 1997

Toma M., Chivulescu M “Ghid practic pentru auditul financiar si certificarea bilanturilor contabile” Ed. CECCAR Bucuresti 1995

4.Stoian Ana, Turlea Eugen- “Auditul financiar contabil” Ed. Economica Bucuresti

**- Colectia “Tribuna economica” per. 1996- 2000

**- Colectia “Revista- Finante, credit, contabilitate” per. 1996- 1999


Document Info


Accesari:
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )