Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
DAINIUS KASPERAVIČIUS II kursas, dieninė studijų forma, informacinių technologijų sistemos

Lituaniana


ALYTAUS KOLEGIJA

VADYBOS FAKULTETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS KATEDRADAINIUS KASPERAVIČIUS

II kursas, dieninė studijų forma, informacinių technologijų sistemos

SPECIALIZACIJOS PRAKTIKOS ANALIZĖ

Darbo vadovė

K. Paičienė

Alytus, 2008

TURINYS

ĮVADAS

Studento praktikos mokymo sutartis

2. Vertinimo forma

3. Charakteristika

4. Alytaus kolegijos Studentų atstovybės veiklos analizė

5. Padalinio ir savo darbo vietos apibūdinimas 

6. Praktikantui paskirtos uzduotys

6.1. Dainavos kino teatro informacijos atnaujinimas internetiniame puslapyje www.atstovybe.lt

6.2. Straipsnio talpinimas į internetinį puslapį www.atstovybe.lt

ISVADOS


ĮVADAS

Alytaus kolegijos studentų atstovybė, toliau vadinama AKSA, yra savarankiska, nepolitinė, nepelno siekianti visuomeninė organizacija, veikianti Alytaus mieste, jungianti Alytaus kolegijos dieniniame skyriuje besimokančius studentus. Jos veikla grindziama viesumo, savivaldos, lygiateisiskumo ir kitais demokratiniais principais.

Sioje, visuomeninėje organizacijoje, atlikau profesinę praktiką, kurios metu mano pagrindinis tikslas buvo domėtis AKSA veikla, organizacijos misija, vizija, kultūra, vidine ir isorine aplinka, valdymo struktūra. Susipazinti su Alytaus kolegijos studentų atstovybės internetinio puslapio www.atstovybe.lt administravimu, struktūrinių padalinių darbuotojais bei jų funkcijomis, darbuotojų darbo vietų kompiuterizavimo lygiu bei bendrų kompetencijų ugdymu. Susipazinus parengti darbuotojų pareigines instrukcijas. Taip pat sios praktikos metu turėjau atlikti AKSA vadovo Rimvydo Golco paskirtas uzduotis is kurių pati svarbiausia buvo - naujos informacijos talpinimas į puslapį.

PATVIRTINTA

Alytaus kolegijos

L.e. laikinojo direktoriaus pareigas

2007 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. S-150

ĮREGISTRUOTA

(Registracijos vieta)

(Atsakingo asmens pareigos)

(atsakingo asmens vardas, pavardė ir parasas)

(Registracijos data ir numeris)

STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS

2008 m. sausio 7 d. Nr. FIS - 48

Alytus

(Sudarymo vieta)

Alytaus kolegija (toliau - aukstoji mokykla),

(aukstosios mokyklos pavadinimas)

atstovaujama direktoriaus pavaduotojos akademinei veiklai doc. Danutės Remeikienės  ,

(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančios pagal uzimamas pareigas ,

(toliau - įmonė, įstaiga arba ūkininkas),

(įmonės, įstaigos arba ūkininko, priimančio atlikti praktiką, pavadinimas)

atstovaujama  Studentų prezidento Rimvydo Golco ,

(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal  uzimamas pareigas , bei

informacinių sistemų technologijų studijų programos II kurso studentas Dainius Kasperavičius a/k. 38706220368, gyvenantis Jurgiskių g. 28-11, LT-63147 Alytus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro sią sutartį:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si sutartis sudaroma visam praktikos įmonėje, įstaigoje arba ūkininko ūkyje (toliau - praktika) laikotarpiui.

2. Studentas atlieka praktiką, jeigu tai yra numatyta studijų programoje, pagal aukstosios mokyklos kartu su įmone, įstaiga arba ūkininku parengtas praktikos programas. Vadovaujantis praktikos programa sioje sutartyje nurodoma:

2.1. praktikos tikslas - mokėti atlikti įvairias kompiuterinių sistemų projektavimo, specifikavimo, programavimo arba kompiuterinės grafikos, multimedijinių objektų kūrimo praktines uzduotis įmonėje, taip pat mokėti jas pritaikyti įmonės veikloje.

2.2. uzdaviniai - .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................;

2.3. praktikos trukmė (mėnesiais, dienomis arba valandomis) ir jos atlikimo laikas, nurodant praktikos pradzią, pabaigą, savaitės dienas ir praktikos valandas - specializacijos praktika nuo 2008-01-14 iki 2008-01-27, 2 savaitė, 80 val.;

2.4. kitos praktikos atlikimo sąlygos ir tvarka - .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .............................;

II. ALYTAUS KOLEGIJOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Alytaus kolegija įsipareigoja:

3.1. uztikrinti studento, siunčiamo atlikti praktiką, būtiną praktikai teorinį ir praktinį pasirengimą;

3.2. kontroliuoti studento praktikos eigą ir prireikus kartu su įmonės, įstaigos arba ūkininko ūkio atsakingais darbuotojais (arba valstybės institucijos atsakingais valstybės tarnautojais) operatyviai spręsti iskilusias problemas, suteikiant studentui reikalingą pagalbą;

3.3. ne vėliau kaip pries 10 dienų iki praktikos pradzios suderinti su įmone, įstaiga arba ūkininku siunčiamų studentų praktikos atlikimo uzduotis;

3.4. pateikti įmonei, įstaigai arba ūkininkui siunčiamų atlikti praktiką studentų gyvenimo aprasymus (CV) (jei to pageidauja priimanti įmonė, įstaiga arba ūkininkas);

3.5. skirti praktikos vadovą- AK dėstytoją;

3.6. papildomi AK įsipareigojimai - .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .............;

4. AK turi teisę atsaukti studentą is praktikos, jeigu:

4.1. įmonė, įstaiga arba ūkininko ūkis studento praktikai nesuteikia praktikos atlikimo vietos pagal
studijų programą;

4.2. studentas padaro praktikos drausmės pazeidimus;

4.3. studentas yra naudojamas vien tik nekvalifikuotam darbui atlikti;

4.4. neuztikrinami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai.

III. ĮMONĖS, ĮSTAIGOS ARBA ŪKININKO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Įmonė, įstaiga arba ūkininkas įsipareigoja:
5.1. suteikti studentui praktinio mokymo vietą

Įm. k. 150129810, Merkinės g. 2B, LT-62252 Alytus, tel.(8 695) 51 876 ,

(praktinio mokymo vietos pavadinimas ir adresas)

aprūpinti jį praktinio mokymo uzduotimis, sių uzduočių vykdymui reikiama dokumentacija, neatitraukti studento nuo praktinio mokymo uzduočių vykdymo;

5.2. uztikrinti, kad studentui būtų paskirtas praktikos vadovas is kvalifikuotų darbuotojų (arba
valstybės institucijos valstybės tarnautojų), turinčių ne mazesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo stazą;

5.3. organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priesgaisrinės saugos instruktazus;

5.4. vadovaujantis įmonėje, įstaigoje veikiančiais nuostatais arba papildomu ūkininko ir AK susitarimu dėl darbo tvarkos ir sąlygų, uztikrinti studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; esant reikalui, aprūpinti studentą praktikai atlikti būtinais darbo įrankiais, darbo drabuziais ir darbo avalyne, kitomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu sutarties salys sioje sutartyje nesusitaria kitaip;

5.5. vykdyti studento praktikos apskaitą; pasibaigus praktikai pateikti charakteristiką bei praktikos įvertinimą;

5.6. informuoti AK apie praktikos drausmės pazeidimus, studento neatvykimą į praktiką;

5.7. papildomi įmonės, įstaigos arba ūkininko įsipareigojimai -

6. Įmonė, įstaiga arba ūkininkas turi teisę leisti studentui savarankiskai, be praktikos vadovo
pagalbos, atlikti jam pavestas funkcijas gaminant prekinę produkciją arba teikiant mokamas paslaugas,
tik tais atvejais, jeigu įmonė, įstaiga arba ūkininkas sudaro su studentu laikinąją darbo sutartį teisės
aktų nustatyta tvarka.

IV. STUDENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Studentas įsipareigoja:

7.1. stropiai vykdyti praktinio mokymo uzduotis; neatvykus į praktiką įmonėje, įstaigoje arba ūkininko ūkyje, nedelsiant pranesti apie tai praktikos vadovui, nurodant priezastį, o ligos atveju -pateikti gydytojo pazymą;

7.2 laikytis įmonės, įstaigos nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių arba papildomo ūkininko ir mokyklos susitarimo dėl darbo tvarkos ir sąlygų nuostatų, laikyti paslaptyje įmonės, įstaigos arba ūkininko ūkio komercines ir kitas paslaptis, jei praktikos metu gaus slaptų ar nepageidaujamų platinti duomenų bei techninių dokumentų;

7.3. tausoti įmonės, įstaigos arba ūkininko ūkio turtą, uz padarytą materialinę zalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;

7.4. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priesgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;

7.5 parengti praktikos ataskaitą;

7.6. papildomi studento įsipareigojimai -

8. Studentas turi teisę:

8.1. gauti is AK praktikos programą bei visą informaciją, susijusią su praktikos atlikimu;

8.2. gauti is įmonės, įstaigos arba ūkininko praktikos uzduotį (uzduotis), darbuotojų saugos ir
sveikatos bei kitas praktikos atlikimui reikalingas priemones.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Si sutartis gali būti pakeista tik rasytiniu visų salių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama sios sutarties dalis.

10. Si sutartis gali būti nutraukiama:

10.1. jei studentas pasalinamas is AK teisės aktų nustatyta tvarka;

10.2. jei studentas siurksčiai pazeidzia įmonės, įstaigos nuostatus (įstatus) ir darbo tvarkos taisykles arba papildomo ūkininko ir AK susitarimo dėl darbo tvarkos ir sąlygų nuostatų;

10.3. salių susitarimu.

11. Sutarties salis pranesa kitoms sutarties salims apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip pries 10 dienų.

12. Visi ginčai, kurių sutarties salys negali isspręsti geranoriskai ir susitarus, sprendziami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Si sutartis įsigalioja nuo 2008 m. sausio 14 dienos ir galioja iki praktikos atlikimo ir visų kitų įsipareigojimų pagal sią sutartį įvykdymo.

14. Si sutartis sudaryta trim egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią po vieną kiekvienai sutarties saliai.

SALIŲ REKVIZITAI

Alytaus kolegija:

Įm. kodas 111965327, Merkinės g. 2b, LT-62252 Alytus, tel.(8 315) 79 075, faks. (8 315) 79 132, el.p.rastal@akolegija.lt https://www.akolegija.lt, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai doc. Danutė Remeikienė , (8 315) 79 366.

(vardas, pavardė, telefono numeris)

Alytaus kolegija:

Įm. kodas 150129810, Merkinės g. 2B, LT-62252 Alytus, el.p. rimvvdas.golcas@gmail.com. studentų atstovybės prezidentas Rimvydas Golcas, tel.(8 695) 51 876

(vardas, pavardė, telefono numeris)

A.k. 38706220368, Jurgiskių g. 28-11, LT-63147 Alytus, studentas Dainius Kasperavičius, (8 628) 89 618

(vardas, pavardė, telefono numeris)SALIU PARASAI IR ANTSPAUDAI

Alytaus kolegijos Studentų atstovybė

Dainiaus Kasperavičiaus charakteristika

Dainius Kasperavičius gimęs 1987 birzelio 22 dieną, issilavinimas vidurinis.

Dainius Kasperavičius studijuoja Informacinių sistemų technologijas Alytaus kolegijoje nuo 2006. Siuo metu antro kurso studentas.

Atlikdamas praktiką Studentų atstovybėje buvo teigiamai vertinamas atstovybės prezidento Rimvydo Golco. Jis pasizymėjo komunikabilumu, darbstumu, pareigingumu bei punktualumu. Dirbdamas taiko Alytaus kolegijoje įgytas zinias. Dainius Kasperavičiaus poziūris į darbo pareigas bei kolegas atskleidzia jo asmeninės savybės. savikritiskas ir reiklus savo ir kitų atzvilgiu.

Pagarbiai,

Alytaus kolegijos Studentų prezidentas Rimvydas Golcas

4. Alytaus kolegijos Studentų atstovybės veiklos analizė

AKSA savo veiklą pradėjo 2001 gruodzio 20 d., ir įsikūrė Alytaus kolegijos patalpose Merkinės g. 2b, Alytus. Siuo metu jau yra vadinama stipriausia Alytaus jaunimo organizacija bei viena perspektyviausių Lietuvos studentų atstovybių. Sios organizacijos veikla grindziama viesumo, savivaldos, lygiateisiskumo ir kitais demokratiniais principais.

Pagrindinis AKSA tikslas - studentų atstovavimas ir studentų teisių gynimas vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje.

AKSA uzdaviniai:

Telkti studentiją demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje

Aktyviai dalyvauti kuriant demokratinę svietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus ir garantuojančią jų teisių apsaugą

Aktyviai dalyvauti įtvirtinant, realizuojant ir ginant studentų teises ir laisves Alytaus kolegijoje ir uz jos ribų

Padėti tobulinti mokymo procesą, stiprinti mokslo ir praktikos rysius

Siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studentų mokymuisi, jų socialiniams - ekonominiams ir dvasiniams poreikiams tenkinti

Palaikyti istoriskai nusistovėjusias ir kurti naujas studentiskas tradicijas.

www.atstovybė.lt - didziausias pietų Lietuvos internetinis portalas.

AKSA veikla:

Atstovauti savo narius ir ginti jų interesus valstybės institucijose, visuomeninėse organizacijose bei judėjimuose, santykiuose su Alytaus kolegijos administracija.

Palaikyti rysius ir bendradarbiauti su Lietuvos aukstųjų mokyklų ir uzsienio valstybių

organizacijomis bendrų interesų srityje.

Organizuoti galiojančių teisės aktų, kuriais reglamentuojama studentų ir jų organizacijų teisinė padėtis, tyrimą ir rengti rekomendacijas jas tobulinti, dalyvauti rengiant ir svarstant dokumentus, dėl studentų teisių ir pareigų bei teisėtų interesų.

Organizuoti studentų ir dėstytojų sociologines apklausas ir susitikimus, diskusijas, seminarus, konferencijas studentus dominančiais klausimais.

Rengti studentams kultūrines ir sporto programas. Organizuoti vasaros poilsį ir turizmą.

Organizuoti studentų laisvalaikį.

Kontroliuoti studentų pazymėjimų gamybą ir prieziūrą.

Pirkti ar kitaip teisėtai įsigyti, valdyti, naudoti ar disponuoti turtu, reikalingu AKSA tikslams įgyvendinti.

Įstatymų numatyta tvarka steigti įmones AKSA veiklai palaikyti.

Uzsiimti kita veikla, kuri gali būti reikalinga AKSA tikslams siekti ir yra leidziama pagal LR įstatymus.

AKSA struktūra ir veiklos organizavimas:

1. AKSA struktūrą matome 1 paveiksle.


1. pav.

Visuotinis susirinkimas - sudaro visi Alytaus kolegijos studentai. Visuotinis susirinkimas saukiamas nerečiau kaip per metus. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jei dalyvauja pusė ir vienas narys.. Sio susirinkimo nariai isklauso ir svarsto AKSA tarybos ir jos sudarytų komisijų ataskaitas ir jas tvirtina. Visuotinio susirinkimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma.

  1. Prezidentas - vadovaujasi LR Konstitucija, įstatymais, poįstatyminiais aktais,

įstatais ir yra atsakingas uz visuotinio susirinkimo bei tarybos nutarimų vykdymą. Prezidentas renkamas visuotiniame susirinkime, kaip nustato visuotinis susirinkimas, bet neilgiau nei dviems metams. Jis be įgaliojimo atstovauja AKSA tiek Lietuvos respublikoje, tiek uzsienyje, taip pat atstovauja narius Alytaus kolegijos taryboje, santykiuose su administracija. Susaukia visuotinius susirinkimus, pasiraso priimtus nutarimus ir rekomendacijas, kuriuos įgyvendina AKSA taryba. Tarybos pirmininkui pateikus, tvirtina premijų, pasalpų skyrimą. Svarsto galiojančius teisinius aktus, kuriais reglamentuoja studentų ir jų organizacijų teisines padėtis, ruosia rekomendacijas juos tobulinti, dalyvauja rengiant ir svarstant dokumentus, aktus, dėl studentų teisių ir pareigų bei teisėtų interesų. Sustabdo tarybos nutarimų galiojimą ir tarybos veiklą bei tame pačiame posėdyje suformuoja laikiną tarybą, ne vėliau kaip per mėnesį susaukia neeilinį visuotinį susirinkimą, kuris sprendzia ginčą tarp tarybos ir prezidento. Prezidentą dėl pateisinamos priezasties negalintį vykdyti savo pareigų pavaduoja tarybos pirmininkas ar kitas įgaliotas asmuo.

  1. Taryba yra vykdomasis - tvarkomasis AKSA organas. Ji atskaitinga ir atsakinga

AKSA visuotiniam susirinkimui.

Tarybos pirmininkas renkamas tarybos posėdyje, uztikrina tarybos ir visuotinio susirinkimo priimtų nutarimų įgyvendinimą. Organizuoja AKSA finansinę ir ūkinę veiklą, priziūri AKSA turtą, tvarko materialinių vertybių apskaitą, sudaro nepriestaraujančias LR įstatymams ir AKSA įstatams sutartis. Įsigyja ir nuomoja AKSA reikalingas priemones ir objektus. Steigia specialius fondus, struktūrinius padalinius ir institucijas remti Alytaus kolegijos studentus. Svarsto studentų pasiūlymus, prasymus ir pranesimus, sprendzia svarbius AKSA veiklos klausimus, sudaro komisijas aktualiems klausimams spręsti. Priima naujus narius ir sprendzia su narystės perziūrėjimu ir salinimu susijusius klausimus. Tarybos pirmininkas AKSA tarybai įgaliojus, atstovauja studentus Alytaus kolegijos taryboje, valstybinėse, visuomeninėse organizacijose bei judėjimuose. Atstovauja tarybą, organizuoja jos darbą ir pasiraso sutartis, operatyvaus sprendimo reikalaujančius rastus. AKSA visuotiniam susirinkimui atsiskaito uz tarybos veiklą, dalį savo teisių gali deleguoti kitiems tarybos nariams. Tarybos pirmininką pavaduoja įsakymu paskirtas pavaduotojas.

Revizijos komisija. Revizijos komisijos pirmininkas ir du nariai renkami kasmet AKSA konferencijoje. Jie negali tuo pačiu metu būti AKSA valdybos nariais ar AKSA įmonės vadovais. Revizijos komisija atlieka AKSA valdymo ir vykdymo struktūrų finansinės veiklos kontrolę. Ji tikrina tarybos, AKSA įsteigtų įmonių ir fondų finansinę veiklą. Pateikia ataskaitas AKSA visuotiniam susirikimui tvirtinti. Nustačius finansinės veiklos pazeidimus, revizijos komisija turi teisę susaukti neeilinį AKSA visuotinį susirinkimą. Revizijos komisijos pirmininkas dalyvauja AKSA valdybos posėdziuose stebėtojo teisėmis. Visi sprendimai revizijos komisijoje priimami vienbalsiai.

5. Padalinio ir savo darbo vietos apibūdinimas

AKSA nariai, tai dieniniame skyriuje besimokantys studentai, todėl jie dirba studentų atstovybėje tik laisvu laiku, kai neturi paskaitų. Siuo metu atstovybėje yra keturi kompiuteriai vienas skeneris ir du spausdintuvai, taip pat AKSA nariai turi asmeninius nesiojamus kompiuterius kuriuos naudoja atstovybėje efektyvesniam ir greitesniam darbui uztikrinti, taip pat kiekvienas kompiuteris turi interneto rysį tad galime teigti jog si visuomeninė organizacija yra kompiuterizuota vidutiniskai. Atstovybės nariai dirba su Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, programomis.

AKSA nariai kiekvieną mėnesį dalyvauja įvairiuose seminaruose ne tik Lietuvoje bet ir Uzsienyje. Tobulinasi bendravimo, lyderiavimo ir kitose srityse.

Studentų atstovybėje dirbau su savo asmeninių nesiojamu kompiuteriu Dell precision M70. Naudojau Microsoft Office programų paketą taip pat Adobe programų paketą. Kaip atrodė mano darbo vieta galime pamatyti antrame paveiksle.


2. pav.

6. Praktikantui paskirtos uzduotys

Praktines uzduotis man paskyrė Rimvydas Golcas. Uzduotys buvo atnaujinti internetinio puslapio www.atstovybe.lt naujienas, naujų straipsnių taip pat reklamų talpinimas į internetinį puslapį.

6.1. Dainavos kino teatro informacijos atnaujinimas internetiniame puslapyje www.atstovybe.lt

Prisijungiau prie www.atstovybe.lt ftp serverio ir is ten parsisiunčiau dainavos kino teatro byla "html.html". Tai galime pamatyti 3 paveiksle.

3. pav.

Kuria ir redagavau norėdamas atnaujinti kino teatre rodomų filmų sąrasą. Parsiustą dokumentą atidariau su programa "Adobe Dreamweaver CS3". Galima rinktis html kodo arba vaizdinio redagavimo skirtuką. As pasirinkau vaizdinio redagavimo skirtuką ir pakeičiau nuotraukas bei tekstinę informaciją. Viską sulygiavau. Tai galime pamatyti 4 paveiksle.

4. pav.

Paveikslėliam sumazinti as naudojau programą "Adobe photoshop". Atidarome paveikslėlį su programa ir pasirenkame "images" tada "images size" nustatome norimą dydį ir issaugojame paveikslėlį. Paveikslėlius sumazinti reikia tam kad jos uzimtų maziau vietos to pasekoje puslapis uzima maziau vietos ir vartotojams lankantiems puslapį jis yra greičiau atverčiamas taip pat isnaudojama maziau iseinamo megabaitų srauto. Tai galime pamatyti 5 paveiksle.

5. pav.

Toliau dirbame su hmtl.html dokumento redagavimu. Bylą issaugojau ir pasirinkau mygtuką "preview/debug in browser", perziūrėjau atidarytą dokumentą ir patikrinau ar paveikslėlius rodo ir ar nėra klaidų. Ir vėl prisijungiau prie puslapio ftp serverio ten pat is kur ir parsisiunčiau html.html byla. Seną byla serveryje istryniau ir patalpinau redaguota ir issaugota html.html bylą. Įjungiau "Internet Explorer" programą, surinkau puslapio adresą www.atstovybė.lt tada pasirinkau mygtuką Kino teatras "Dainava" rodo ir patikrinau ar viskas veikia ir informacija buvo atnaujinta. Tai galime pamatyti 6 paveiksle arba www.atstovybe.lt.

6. pav.

6.2. Straipsnio talpinimas į internetinį puslapį www.atstovybe.lt

Norėdamas patalpinti puslapyje straipsnį, prisijungiu prie puslapio administravimo meniu. Vartotojo vardą ir slaptazodį pasakė atstovybės prezidentas Rimvydas Golcas. Prisijungiau ir atsiradusiame meniu pasirinkau nuorodą "New story", atsivėrusiame lange galime pasirinki ar norime talpinti straipsnį vizualiai ar naudojant html kodą. Tai galime pamatyti 7 paveiksle.

7. pav.

Patalpinus norimą informaciją viską islygiuojame nustatome norimus sriftus, jų dydį, spalvą. Tai galima pamatyti 8 paveiksle.

8. pav.

Galima prie straipsnio patalpinti ir nuotrauką. Kaip ir kenčiant kino teatro informaciją reikia prisijunkti prie ftp serverio. Pasirenkame aplanką "images" ir ten patalpiname norimą nuotrauką. Kaip jau minėjau anksčiau ją taip pat reikia sumazinti iki norimo dydzio. Administratoriaus meniu pagalba pasirinkau mygtuką "insert pictures" ir įvedziau adresą "images/paveiksliuko pavadinimas" pasirinkau jo lygiavimą pagal kairį krastą ir paspaudziame mygtuką "insert". Tai galime pamatyti 9 paveiksle.

9. pav.

Pasirinkau perziūrėti naujieną ir paspaudziau "ok". Patikriname lygiavimą ir klaidas. Jai viskas gerai tada pasirenkame talpinti straipsnį ir vėl paspaudziame "ok". Naujiena patalpinta. Įsijungiau "Internet Explorer" programą ir suvedziau internetinį adresą www.atstovybe.lt ir dar kartą patikrinau ar straipsnis patalpintas ir ar nėra klaidų. Tai galite pamatyti 10 paveiksle arba www.atstovybe.lt.

10. pav.

ISVADOS

1. Atlikinėdamas praktika ismokau bei supratau html puslapio struktūra ir jo redagavimą.

2. Daug suzinojau apie puslapio administravimą, jo talpinimą serveryje.

3. Suzinojau, kad labai svarbu atnaujinti puslapio naujienas laiku. Nuo reto puslapio atnaujino sumazėtų lankytojų skaičius, to pasekoje AKSA negalės įvykdyti savo numatytų uzdavinių - www.atstovybe.lt didziausias portalas pietų Lietuvoje.

4. www.atstovybe.lt daznai atnaujinamas jaunimui svarbia informacija.

5. Internetiniame puslapyje yra sukurtas forumas kuriame jaunimas gali bendrauti vieni su kaitais.

6. Manau, kad puslapio dizainas daugumai yra nuobodus. Norint pritraukti daugiau lankytojų reikia pakeisti dizainą į naują kuris būtų patrauklus akiai.

7. Manau, kad reikėtų geresnio korespondentų darbo ir kad jie puslapio administratoriam pateiktų daugiau straipsnių įdomiom bei aktualiom temom.

Alytaus kolegijos Studentų atstovybė

Dainiaus Kasperavičiaus charakteristika

Dainius Kasperavičius gimęs 1987 birzelio 22 dieną, issilavinimas vidurinis.

Dainius Kasperavičius studijuoja Informacinių sistemų technologijas Alytaus kolegijoje nuo 2006. Siuo metu antro kurso studentas.

Atlikdamas praktiką Studentų atstovybėje buvo teigiamai vertinamas atstovybės prezidento Rimvydo Golco. Jis pasizymėjo komunikabilumu, darbstumu, pareigingumu bei punktualumu. Dirbdamas taiko Alytaus kolegijoje įgytas zinias. Dainius Kasperavičiaus poziūris į darbo pareigas bei kolegas atskleidzia jo asmeninės savybės. savikritiskas ir reiklus savo ir kitų atzvilgiu.

Pagarbiai,

Alytaus kolegijos Studentų prezidentas Rimvydas Golcas


Document Info


Accesari: 3454
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )