Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
UZDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "WEBZ"

Lituaniana


UZDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "WEBZ"
STEIGIMO SUTARTIS

Kaunas, 2008m. rugsėjo 26 d.Arūnas Bandzaitis, asmens kodas: 38007100169 gyvenamoji vieta: Baltijos g. 24-6., LT-48253 Kaunas ir Darius Pėza, asmens kodas: 38509080777 gyvenamoji vieta: Baltų pr. 149-67., LT-47124 Kaunas, toliau kartu vadinami Steigėjais, o kiekvienas atskirai - Steigėju, sudarė sią UAB "WEBZ" steigimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi).

1. Sutarties objektas: Sia sutartimi steigiama Uzdaroji akcinė bendrovė "WEBZ" (toliau vadinama Bendrove).

2. Bendrosios nuostatos:
2.1. Bendrovės pavadinimas: Uzdaroji akcinė bendrovė "WEBZ".
2.2. Bendrovės buveinės adresas: Baltijos g. 24-6, Kaunas.
2.3. Bendrovė turi ūkinį, finansinį, teisinį ir organizacinį savarankiskumą, yra juridinis asmuo, turi savo atsiskaitomąją sąskaitą ir savarankiską finansinę atskaitomybę.
2.4. Bendrovė yra riboto 24524k102y s civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Steigėjai atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti uz akcijas.
2.5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmieji finansiniai metai prasideda nuo Bendrovės įregistravimo juridinių asmenų registre dienos ir baigiasi 2008. m. gruodzio 31 dieną.
2.6. Numatomi Bendrovės veiklos tikslai:
- plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudziamą komercinę ūkinę veiklą;
- siekti pelno;
- steigti naujas darbo vietas.
2.7. Numatomas Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis:
- paslaugų teikimas;
- prekyba;
- gamyba.
Bendrovė turi teisę uzsiimti bet kokia teisėta veikla. Is veiklos, nurodytos steigimo Sutarties 2.7 punkte, pagrindinė Bendrovės vykdoma veikla:
18.20, 46.51, 47.41, 47.43, 47.63, 47.91, 58.19, 58.29, 59.20, 60.10, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 77.33.10, 84.13
.

3. Bendrovės steigimo būdas, įstatinis kapitalas ir akcijos:
3.1. Bendrovė steigiama uzdaruoju būdu ir jos įstatinis kapitalas formuojamas tik is įnasų, gautų uz isleidziamas akcijas, kurias įsigyja Bendrovės Steigėjai. Bendrovės akcijos neplatinamos viesai.
3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10 000 Lt (desimt tūkstančių litų). Jis padalytas į 100 (vieną simtą) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė - 100 Lt (vienas simtas litų).
3.3. Bendrovės akcijos yra nematerialiosios, kurių nuosavybės teisių įrodymas iki steigiamojo akcininkų susirinkimo yra si sutartis, o po susirinkimo - įrasai akcininkų registravimo zurnale ir akcininkų vertybinių popierių sąskaitose.

4. Akcijų pasirasymas ir apmokėjimas:
4.1. Steigėjai atskiros akcijų pasirasymo sutarties nesudaro. Akcijų pasirasymo sutarties sąlygos nustatomos sioje steigimo Sutartyje.
4.2. Steigimo metu vienos akcijos emisijos (pardavimo) kaina yra lygi jos nominaliajai vertei, t. y. 100 Lt (vienas simtas litų). Kiekviena akcija suteikia po vieną balsą.
4.3. Steigėjų įsigyjamų akcijų skaičius:
4.3.1. Steigėjas Arūnas Bandzaitis, asmens kodas: 38007100169 gyvenamoji vieta: Baltijos g. 24-6., LT-48253 Kaunas, sumoka 100 Lt (simtą litų) piniginį įnasą ir įgyja nuosavybės teisę į 1 vnt. (vieną vienetą) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų.
4.3.2. Steigėjas Darius Pėza, asmens kodas: 38509080777 gyvenamoji vieta: Baltų pr. 149-67., LT-47124 Kaunas, sumoka 9900 Lt (devynis tūkstančius devynis simtus litų) piniginį įnasą ir įgyja nuosavybės teisę į 99 vnt. (devyniasdesimt devynis vienetus) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų;
4.4. Akcijų pasirasymo ir įnasų mokėjimo termino pradzia yra 2008 m. rugsėjo 26 d.
4.5. Steigėjas Arūnas Bandzaitis, asmens kodas: 38007100169 gyvenamoji vieta: Baltijos g. 24-6., LT-48253 Kaunas, įsipareigoja iki 2008 m. spalio 9 d. imtinai sumokėti visą pasirasytų akcijų kainą.
4.6. Steigėjas Darius Pėza, asmens kodas: 38509080777 gyvenamoji vieta: Baltų pr. 149-67., LT-47124 Kaunas, įsipareigoja iki 2008 m. spalio 9 d. imtinai sumokėti visą pasirasytų akcijų kainą.
4.7. Įnasai uz pasirasytas akcijas per steigimo sutartyje nustatytą terminą mokami tokia tvarka:
4.7.1. Steigėjas Arūnas Bandzaitis, asmens kodas: 38007100169 gyvenamoji vieta: Baltijos g. 24-6., LT-48253 Kaunas, į steigiamos Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą banke Danske Bank A/S Lietuvos filialas. 4.7.2. Steigėjas Darius Pėza, asmens kodas: 38509080777 gyvenamoji vieta: Baltų pr. 149-67., LT-47124 Kaunas, į steigiamos Bendrovės steigiamąją sąskaitą banke Danske Bank A/S Lietuvos filialas.
4.8. Kiekviena pasirasyta paprastoji vardinė akcija Steigėjams suteikia vienodas turtines ir neturtines teises, numatytas Akcinių bendrovių įstatyme.

5. Steigiamasis susirinkimas. Informacijos pateikimas.

5.1. Steigiamąjį susirinkimą saukia bei informaciją, susijusią su steigiamuoju susirinkimu, steigėjams pateikia jų atstovas, per 20 (dvidesimt) kalendorinių dienų po to, kai surenkami visi bendrovės registravimui reikalingi dokumentai ir visi steigėjai įnesa sioje sutartyje nustatytus piniginius įnasus uz įsigyjamas akcijas. Siame sutarties punkte minėtą informaciją, susijusią su steigiamuoju susirinkimu, atstovas, steigėjų prasymu, pateikia rastu ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prasymo gavimo dienos.

5.2. Steigiamasis susirinkimas renka bendrovės valdymo organą - bendrovės vadovą, sprendzia kitus visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklausančius klausimus.

6. Steigėjų teisės ir pareigos:
6.1. Steigėjai iki Bendrovės steigiamojo akcininkų susirinkimo turi teisę Bendrovės vardu sudaryti sandorius, kurie nepriestarauja LR įstatymams. Sudarant tokį sandorį turi būti nurodoma, kad jis sudaromas steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų.
6.2. Steigėjai įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Bendrovės įregistravimo dokumentus, sudarytus steigiamos Bendrovės vardu, bei su Bendrovės įsteigimu susijusius dokumentus perduoti Bendrovės vadovui perdavimo aktu.
6.3. Steigėjai iki steigiamojo akcininkų susirinkimo turi lygias teises. Steigiamajame susirinkime ir po jo Steigėjai turi turtines ir neturtines akcininkų teises proporcingai nuosavybės teise įgytoms Bendrovės akcijoms.
6.4. Steigėjai įgalioja Arūną Bandzaitį, a.k. 38007100169, iki Bendrovės įregistravimo juridinių asmenų registre, steigimo laikotarpiu atstovauti Bendrovę visose institucijose ir įstaigose.

7. Steigimo islaidų kompensavimas:
7.1. Steigėjai turi teisę apmokėti sąskaitas uz paslaugas, būtinas Bendrovės steigimui ir įregistravimui, taip pat vykdant pavedimus ir įsipareigojimus pagal sią Sutartį. Visos Bendrovės steigimo islaidos turi būti isvardytos steigiamajam akcininkų susirinkimui pateikiamoje steigimo ataskaitoje.
7.2. Bendrovės steigimo islaidos tretiesiems asmenims kompensuojamos pagal sudarytas su jais civilines sutartis, o Steigėjams - pagal juridinę galią turinčius steigimo islaidų dokumentus.
7.3. Mokesčius notarui ir VĮ "Registrų centras" sumoka Steigėjas Arūnas Bandzaitis, asmens kodas: 38007100169 gyvenamoji vieta: Baltijos g. 24-6., LT-48253 Kaunas. Po Bendrovės įregistravimo sias islaidas jam kompensuoja Bendrovė.

8. Steigėjų atsakomybė:
8.1. Steigėjai įsipareigoja atlyginti iki Bendrovės įregistravimo dienos dėl savo kaltės padarytus nuostolius, isskyrus normalios gamybinės ar ūkinės rizikos atvejus. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendzia teismas.
8.2. Steigėjai atleidziami nuo materialinės atsakomybės uz prievolių nevykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

9. Ginčų sprendimo tvarka:
9.1. Nesutarimai Bendrovės steigimo klausimais ir kitokie ginčai tarp Steigėjų sprendziami tarpusavio derybomis arba Steigėjų susirinkime, kuriame kiekvienas Steigėjas turi po vieną balsą. Jeigu derybomis ar Steigėjų susirinkime nesutarimai neissprendziami, juos sprendzia teismas.
9.2. Steigėjų, akcininkų ir trečiųjų asmenų ginčus su Bendrove dėl steigimo islaidų kompensavimo sprendzia teismas.

10. Sutarties galiojimo laikas ir baigiamosios sąlygos:
10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirasymo dienos.
10.2. Steigėjai sutaria, kad per 6 mėnesius nuo sios Sutarties pasirasymo dienos neįregistravus Bendrovės juridinių asmenų registre, si sutartis netenka galios, siuo atveju steigėjams per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų turi būti grązinti jų įnasai uz akcijas.

10.3. Steigėjai sutaria nesudaryti Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas, isskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas isimtis.
10.4. Si Sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais - po vieną kiekvienam Steigėjui, vieną Bendrovei ir Juridinių asmenų registrui.

11. Steigėjų parasai:

Steigėjas

Steigėjas

Arūnas Bandzaitis

Darius Pėza

Baltijos g. 24-6, LT-48253 Kaunas

Baltų pr. 149-67, LT-47124 Kaunas

asmens kodas: 38007100169

asmens kodas: 38509080777

Parasas

Parasas


<!--[if IE]>
<?XML:NAMESPACE PREFIX = GDOC />
<![endif]-->


Document Info


Accesari: 2384
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )