Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
VOLRATO INDEKSAS

Lituaniana


LIETUVOS ZEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Ekonomikos katedraAgnė LAPINSKAITĖ

Giedrė JASMONTAITĖ

Bernardas KNIŪKSTA

Ekonominės politikos studijų programos dienių magistrantūros studijų

2 kurso studentai

VOLRATO INDEKSAS

Tarptautinės zemės ūkio prekybos politikos darbas

Tikrino: E. Serva

Akademija, 2006

DARBO METODIKA

Rengiant darbą buvo naudojamas Volrato konkurencinio pranasumo indeksas RC, kurio tikslas nustatyti produktus turinčius konkurencinius pranasumus.

Tam tikslui skaičiuojami indeksai:

RXA - santykinio eksporto pranasumo indeksas;

RMA - santykinio importo pranasumo indeksas;

RTA - santykinio prekybinio pranasumo indeksas;

RC - santykinis konkurencingumo indeksas.

;

;

;

.

Čia:

- j salies i produkto santykinis prekybinis pranasumas;

- j salies i produkto santykinis eksporto pranasumo indeksas;

- j salies i produkto santykinis importo pranasumo indeksas;

- j salies i produkto atskleistasis konkurencinio pranasumo indeksas;

- eksportas;

- importas;

- likusios prekės;

- likęs pasaulis;

- logaritmas;

Reiksmės:

koef.> 3,5 labai didelis pranasumas

koef.> 2,5  didelis pranasumas

koef.> 1,5 vidutinis pranasumas

koef.> 0,5 mazas

1 lentelė

Lietuvos produktų santykinio eksporto pranasumo indeksai

RXA (salies i produkto santykinis eksporto pranasumo indeksas)

Zemės ūkio produktai

Maistas

Kuro ir isakasenų produktai

Kuras

Pramonės gaminiai

Gelezies ir plieno

Chemijos

Farmacijos

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Masinių ir transporto įrengimų

Biuro ir rysių įrangos

Elektroninis duomenų apdorojimas ir biuro įranga

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Telekomunikacijų įranga

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Integruotos schemos ir elektronikos komponentai

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Automobiai ir jų dalys

Tekstilė

Drabuziai

Pagal pateiktus 1 lentelės duomenis matome, kad Lietuva turi vidutinį santykinį eksporto pranasumą zemės ūkio, maisto, kuro ir iskasenų, tekstilės (1998 m. bei 1999 m. turėtas didelis santykinis eksporto pranasumas) produktams. Didelį eksporto santykinį pranasumą Lietuva yra pasiekusi tam tikrais laiko periodais kuro produktams. Didelis bei labai didelis santykinis eksporto pranasumas turėtas drabuzių produktams. Visa kita Lietuvos produkcija didziąją nagrinėjamo laikotarpio dalį neturėjo santykinį eksporto pranasumo.

2 lentelė

Lietuvos produktų santykinio importo pranasumo indeksai

RMA (salies į produto importo pranasumo indeksas)

Zemės ūkio produktai

Maistas

Kuro ir isakasenų produktai

Kuras

Pramonės gaminiai

Gelezies ir plieno

Chemijos

Farmacijos

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Masinių ir transporto įrengimų

Biuro ir rysių įrangos

Elektroninis duomenų apdorojimas ir biuro įranga

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Telekomunikacijų įranga

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Integruotos schemos ir elektronikos komponentai

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Automobiai ir jų dalys

Tekstilė

Drabuziai

2 lentelė rodo santykinį Lietuvos produktų importo pranasumą. Matome, kad Lietuva labai didelio ar didelio santykinio importo pranasumo neturėjo nei vienam produktui. Vidutinį santykinį importo pranasumą turėjo tik dviems nagrinėjamiems produktams: kurui bei tekstilei. Santykinio importo pranasumo Lietuva 1995 - 2005 m. visai neturėjo biuro ir rysių įrangos, elektroninių duomenų apdorojimo ir biuro įrangos, integruotos santechnikos ir elektronikos bei drabuzių produktams. Kitai nagrinėjamai produkcijai Lietuva turėjo mazą santykinį importo pranasumą.

3 lentelė

Lietuvos produktų santykinio prekybinio pranasumo indeksai

RTA (salies i produkto santykinis prekybinis pranasumas)

Zemės ūkio produktai

Maistas

Kuro ir isakasenų produktai

Kuras

Pramonės gaminiai

Gelezies ir plieno

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Chemijos

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Farmacijos

#DIV/0!

Masinių ir transporto įrengimų

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Biuro ir rysių įrangos

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Elektroninis duomenų apdorojimas ir biuro įranga

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Telekomunikacijų įranga

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Integruotos schemos ir elektronikos komponentai

#DIV/0!

Automobiai ir jų dalys

Tekstilė

Drabuziai

Is 3 lentelės duomenų matome Lietuvos produktų santykinį prekybinį pranasumą. Matome, kad Lietuva visu nagrinėjamu 1995 - 2005 m. laikotarpių turėjo neigiamą santykinį prekybos pranasumą pramonės gaminiams, gelezies ir plieno, chemijos, farmacijos, masinų ir transporto įrengimų, biuro ir rysių įrangos, automobilių ir jų dalių bei tekstilės produktams. Visiems kitiems nagrinėjamiems produktams (isskyrus drabuziams) Lietuva tam tikrais metais turėjo mazą ar visai neturėjo santykinio prekybini pranasumo ir tik drabuzių produkcijai visu nagrinėjamo laikotarpiu isskyrus 2004 - 2005 m Lietuva turėjo didelį santykinį prekybinį pranasumą (per paskutinius du nagrinėjamus metus, t. y. 2004 m. bei 2005 m. santykinis prekybinis pranasumas drabuzių produktams krito ir buvo tik vidutinis)

4 lentelė

Lietuvos produktų atskleistojo konkurencinio pranasumo indeksai

RC (salies i produkto atskleistasis konkurencinio pranasumo indeksas)

Zemės ūkio produktai

Maistas

Kuro ir isakasenų produktai

Kuras

#NUM!

Pramonės gaminiai

Gelezies ir plieno

Chemijos

Farmacijos

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Masinių ir transporto įrengimų

Biuro ir rysių įrangos

Elektroninis duomenų apdorojimas ir biuro įranga

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Telekomunikacijų įranga

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Integruotos schemos ir elektronikos komponentai

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Automobiai ir jų dalys

Tekstilė

Drabuziai

Kaip ir santykinio prekybinio pranasumo, taip ir atskleistojo konkurencinio pranasumo Lietuva neturėjo beveik visai nagrinėjamai produkcijai (isskyrus drabuzių bei integruotų schemų ir elektronikos komponentų produktams). Neigiamas atskleistasis konkurencinis pranasumas buvo pramonės gaminiams, gelezies ir plieno, chemijos, farmacijos, masinų ir transporto įrenginių, elektronikos duomenų apdorojimo ir biuro įrangos, automobilių ir jų dalių bei tekstilės gaminiams. Vidutinis atskleistasis konkurencinis pranasumas buvo turėtas integruotos schemos ir elektronikos komponentų bei drabuzių gaminiams, tačiau svarbu paminėti, kad sis indeksas integruotos schemos ir elektronikos komponentų gaminiams visu nagrinėjamu laikotarpiu nuolat mazėjo.

1 pav. Lietuvos produktai turintys santykinį eksporto pranasumą 1995 - 2005 m.

1 paveikslo reiksmės pateiktos 5 lentelėje

5 lentelė

Lietuvos produktai turintys santykinį eksporto pranasumą 1995 - 2005 m.

Maistas

Kuras

Tekstilė

Drabuziai

Is pateikto 1 paveikslo duomenų galima matyti, kad Lietuva santykinį eksporto pranasumą turi maisto, kuro, tekstilės bei drabuzių produktams. Tai rodo, kad sios produkcijos gamyba Lietuvoje yra isplėtota kas ir lemia visų isvardintų prekių eksporto santykinio pranasumo indekso vidutinę arba didelę reiksmę.

2 pav. Lietuvos produktai turintys santykinį importo pranasumą 1995 - 2005 m.

Is pateikto paveikslo duomenų galime matyti, kad vidutinį ar didelį santykinį importo pranasumą Lietuva turi tik kuro bei tekstilės produktams. Visai kitai nagrinėjamai produkcijai Lietuva 1995 - 2005 m. neturėjo santykinio importo pranasumo.

3 pav. Lietuvos produktai turintys santykinį prekybinis pranasumą 1995 - 2005 m.

Is pateikto paveikslo duomenų matome, kad Lietuva vidutinį santykinį prekybinį pranasumą turi zemės ūkio produktams. Didelis santykinis prekybinis pranasumas yra pasiektas zemės ūkio produktams, tačiau kartu svarbu paminėti, kad laikotarpiu 1995 - 1999 m. sis nagrinėjamas rodiklis nuolat augo, o nuo 1999 m iki pat 2005 m. ėmė mazėti. Si tendencija rodo, kad pamazu Lietuva praranda prekybinį pranasumą minėtai produkcijai.

4 pav. Lietuvos produktai turintys atskleistąjį konkurencinį pranasumą 1995 - 2005 m.

Is pateikto 4 paveikslo duomenų matome, kad konkurencinį pranasumą, kaip ir santykinį prekybinį pranasumą Lietuva turėjo zemės ūkio bei drabuzių produktams. Pagal pateiktus duomenis matome, kad atskirais metais zemės ūkio produktams jis buvo mazas arba jo visai nebuvo, tuo tarpu drabuzių produktams jis buvo vidutinis bei tam tikrais metais didelis.

5 pav. Lietuvos produktai neturintys santykinio eksporto pranasumo 1995 - 2005 m.

5 paveikslo reiksmės pateiktos 6 lentelėje

6 lentelė

Lietuvos produktai neturintys santykinio eksporto pranasumo 1995 - 2005

Gelezies ir plieno

Farmacijos

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Masinių ir transporto įrengimų

Biuro ir rysių įrangos

Is pateikto 5 paveikslo duomenų matome, kad santykinio eksporto pranasumo Lietuva neturi gelezies ir plieno (isskyrus 1995 m., kai jis buvo mazas), masinų ir transporto įrengimų, biuro ir rysių įrangos produktams.

6 pav. Lietuvos produktai neturintys santykinio importo pranasumo 1995 - 2005 m.

Pagal pateikto 6 paveikslo duomenis matome, kad Lietuva santykinio importo pranasumo nagrinėjamu laikotarpiu neturėjo maisto produktams. Sios rūsies produktų indekso reiksmės nagrinėjamu laikotarpiu svyruoja, tačiau indeksas 0,5 nepasiekia nei vienais metais.

Santykinio importo pranasumo taip pat neturėjo ir biuro bei rysių produktai. Indekso dydis taip pat svyruoja, tačiau 0,5 reiksmės neperkopia.

7 pav. Lietuvos produktai neturintys santykinio prekybinio pranasumo 1995 - 2005 m.

Is pateiktų duomenų matome, kad santykinio prekybinio pranasumo Lietuva neturi gelezies ir plieno, chemijos, masinų ir transporto įrengimų, biuro ir rysių įrangos, automobilio ir jų dalių bei tekstilės gaminiams. Daugumos is sių produktų santykinis prekybos pranasumas visu nagrinėjamu laikotarpiu ar didziąją dalį laikotarpio (isskyrus biuro ir rysių įrangos produktus) buvo neigiamas.

8 pav. Lietuvos produktai neturintys atskleistojo konkurencinio pranasumo 1995 - 2005 m.

Is pateiktų duomenų matome, kad Lietuva neturi atskleistojo santykinio pranasumo gelezies ir plieno, chemijos, masinų ir transporto įrengimų, biuro ir rysių įrangos, automobilių ir jų dalių bei tekstilės gaminiams. Dalies is sių produktų, t. y. masinų ir transporto įrengimų, automobilių ar jų dalių, gelezis ir plieno, biuro ir rysių įrangos gaminių atskleistojo konkurencinio pranasumo indeksas visu nagrinėjamu laikotarpiu buvo neigiamas. Tekstilės bei chemija gaminių atskleistasis konkurencinis pranasumas kelis metus buvo teigiamas, tačiau nuo 1999 m. abiejų produktų indeksas krito ir buvo neigiamas.


Document Info


Accesari: 2190
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )