Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
MEGVALLÁS

Maghiara
MEGVALLÁS

Megigazultam hit által és békességem van az Atyával, mert az Ő Fiának vére megszabadított a sátán kezéből, és átvitt a halálból az életbe, Isten országába.

Jézus Krisztus bűnné tette magát értem, hogy Isten fiává legyek. Nem aranyon és ezüstön váltott meg engem, hanem az Ő tulajdon vérével, az én apámtól, anyámtól örökölt hiábavaló életemből.
Jézus Krisztust befogadtam a szívembe, az életemb 13513w2211n e, és hatalmat adott arra, hogy Isten fiává válhassak.

A régi meghalt, és új teremtés vagyok. Igazságban és valóságos szentségben teremtettem. Isten országa bennem van:igazság, békesség, és Szent Lélektől való öröm.

Nincsen immár semmi kárhoztatásom, mert Jézus Krisztusban vagyok.

Meg van írva, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, mert a test és vér nem használ semmit, a szellem az, ami megelevenít.

Nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember, Isten szolgája, mert ami szellemtől született, szellem az.

Meg van írva, hogy aki meghalt a bűnnek, az felszabadult a bűn alól.

Most megvallom, hogy az én tagjaim, és szellemem felett nem uralkodik a bűn, a halál, a betegség, az erőtlenség, hanem a kegyelem, az örök élet, egészség és erő.

Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.

NAGYOBB AZ, AKI BENNEM VAN, MINT AKI A VILÁGBAN VAN!

Nem félek, mert Isten velem, kicsoda ellenem? Nem a félelem van bennem, hanem az erőnek, szeretetnek, józanságnak szelleme, az öröm szelleme, a Krisztusnak értelme.

Testem a Szent Lélek temploma, mert Jézus Krisztusnak vére megváltott engem az ördög kezéből, és az én testem nem az ördögé, nem magamé, hanem az Istené.

Ezért dícsérlek és magasztallak Istenem a lelkemben, testemben, szellememben.

Jézus vére lemosott rólam minden bűnt, minden tisztátalanságot, mert Jézus azért jött, hogy az ördögnek a munkáját lerontsa énbennem. Lefegyverezte a gonosz angyalok, és gonosz szellemek hadseregeit, és engesztelő áldozatával, vérével eltörölte az ellenem szóló vádiratot. Ő az én váltságom és hiszek Őbenne, és megkeresztelkedtem, ezért üdvösségem van, bizalommal nézek Isten ítéletének napjára.

A HIT A NEM LÁTOTT DOLGOKRÓL VALÓ MEGGYŐZŐDÉS, ÉS A REMÉNYLETT DOLGOK VALÓSÁGA.

Lehetetlen nekem hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy Ő létezik és megjutalmaz, mert én Őt keresem.

Meg van írva, az igaz ember hitből él. Olyan ember vagyok, akit nem a látások vezetnek és a tapasztalatok, hanem az Isten Igéjébe vetett hit, ezért minden lehetséges nekem.

Ha azt mondom a hegynek:"Ess a tengerbe!", és szívemben nem kételkedem, meglesz, mert Isten szelleme lakozik bennem.

És elvezet minden igazságra, eszembe juttatja Jézus beszédeit, bizonyságot tesz a szellememben, hogy én Isten gyermeke vagyok, aki nem test és vértől, férfi indulatától született, hanem Istentől.

Új szívet kaptam, új elmét, s a szívem hústáblájába fel van írva Isten törvénye. Az Ő beszéde én bennem is élet, erő, energia, amely legyőzte és legyőzi a sátán királyságát, a vádlást, a kárhoztatást, a bűntudatot, a gonosz szellemeket, a gonosz angyalokat.

Ugyanaz a szellem lakozik bennem gazdagon, amely teremtette a világot, amely fenntartja a világot, ami megszünteti a világot, és ez a beszéd megtartja az életemet, ezért dícsérem az én Istenemet, magasztalom, és áldom Őt.

Jézus Krisztus átokká és szegénnyé lett, hogy én meggazdagodjam és bővölködő életem legyen.

Élő víznek folyamai ömlenek belőlem, nem a nyomások áradnak rólam.

FELVESZEM AZ IGAZSÁGNAK FEGYVEREIT!

Felveszem az ÜDVÖSSÉG SISAKJÁT és elszakítom az én gondolataimat a hitetlenségtől, kételkedéstől, pesszimizmustól, reménytelenségtől, mert az üdvösség sisakja a remény sisakja. Megtagadom a felejtést, a bizonytalanságot, a zavarodottságot.

A REMÉNYSÉG NEM SZÉGYENÍT MEG!

Amit most nem látok, de reménykedek benne, azt látni fogom és az enyém lesz. Hűséges vagyok Istenemhez.

Felveszem az IGAZSÁGNAK MELLVASÁT, mert már igaz ember vagyok, nem a magam cselekedetei által, hanem Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. A hitem tulajdoníttatik nekem igazságul, a mi alkalmas voltunk az Úrtól van.

Megtagadom az elvetettséget, a vádlás, a bűntudat, az alkalmatlanság érzését. Az Úr szeret engem és a testvérek is szeretnek engem.

Jézus bűnné lett, hogy én bűn nélkül élhessek.

Felveszem az IGAZLELKŰSÉG övét az én derekamra, és elszakítom magamat minden érzékenységtől, haragtól, sértődékenységtől, félelmektől, és megbocsájtok minden embernek, akik vétkeztek ellenem és kivetek a szívemből minden panaszt, ami volt bennem az emberek felé.Meg van írva, hogy amikor imádkozni kezdtek, bocsássatok meg az embereknek, és engedjetek el minden panaszt, hogy az imáitok meghallgattasanak.

Felveszem lábaimra a BÉKESSÉG SARUJÁT, ahová én megyek, ahol én állok, ott békesség van, az marad és jó hírt mondok.Mert meg van írva: Mily gyönyörűségesek a békesség hirdetőinek lábai. Ezért az én lábaimból kivetek minden erőszakosságot, nyugtalanságot, idegességet, és megtagadok minden háborúságot, viszályt és erőszakoskodást.

Felveszem a kezembe a HITNEK PAIZSÁT és megoltom az ördögnek minden tüzes nyilát,minden kritikát, vádló beszédeket, átkokat, szidalmakat, káromlásokat, hízelkedő beszédeket megerőtlenítek, és ezek mind hatástalanok az életemre, mert egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jószerencsés.

Szüleim, munkatársaim beszédeit megtagadom és számba veszem a SZELLEM KARDJÁT, az Istennek az Igéjét, amely olyan, mint a kétélű kard, a sziklazúzó pöröly, amely öl és megelevenít, amely elhat a csontok és a velők megoszlásáig. Kivetek az én számból minden fecsegést, kritizálást, kétséget, aggodalmaskodást.

Felveszem a DÍCSÉRET KÖNTÖSÉT, ami a hátamat védi és ellene megyek a szomorúságnak, a hangulatoknak, a kedvetlenségnek, a fásultságnak, a depressziónak, a letargiának:a gyász, a halál szelleme ellen felveszem az ÖRÖM szellemét. A mi Istenünk, Jákób és Izráel Istene, az élők Istene!

Megöldöklöm az én földi tagjaimat, a paráznaságot, a tisztátalanságot, bujaságot, a gonosz kívánságot, a fösvénységet, ami bálványimádás. Kivetek a szívemből haragot, patvarkodást, megosztást, és felöltözöm az ÚJ EMBERT, a könyörületes szívet, a jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, a hosszútűrést, és mindennek tetejébe a tökéletesség kötelét, a SZERETETET. Szeretett lény vagyok, én is szeretem az embereket.

Ellene állok az ördögnek, mert meg van írva: álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek. Én odaszánom magam az Atya szeretetére és szeretem Őt teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből. Az én Istenemet imádom és csak neki szolgálok, mert egy az Isten, egy az üdvözítő. Megtagadok minden hamis filozófiát, vallásosságot, ateizmust, materializmust, humanizmust, kommunizmust, és mindent, ami az előző életemben történt, kárnak és szemétnek ítélek.

Az én testem templom, a Szent Lélek temploma, amely meg van tisztítva Jézus vére által. Az én testem, tagjaim Istennek vannak szánva, az Ő szolgálatára.

Minden elvégeztetett a Bárány vére által. Legyőzöm az ördögöt az Ő vére által, az én bizonyságtételem által, az odaszánt életemmel.

Ellene megyek az Úr Jézus nevében a varázslásnak, uralkodásnak, manipulálásnak, Jézabel szellemének, makacsságnak, önfejűségnek, önakaratnak, engedetlenségnek, kevélységnek, önzésnek, lázadásnak.

Elszakítom magamat a fertelmes bálványoktól, az okkultizmustól.

Minden erőt lerázok, amelyek korlátoznak az Isten megismerésében. Lerontom az ördög munkáját, az Úr Jézus nevében ellene megyek a szülői előítéleteknek, a rágalmaknak, nézeteknek, véleményeknek.

Minden félelmet megtagadok Jézus nevében: emberektől, betegségektől, haláltól és jövőtől. Megtagadok minden bizonytalanságot, határozatlanságot, kisebbségi érzést, félénkséget.

Az Úr Jézus nevében hatástalanítok minden gyávaságot, csüggedést, reménytelenséget, idegességet, feszültséget, halogatást, késleltetést.

Jézus nevében elvetem a menekülést, a visszavonulást, a kiábrándulást, a közömbösséget, a passzivitást, álmosságot, fáradtságot.

Én Jézus sebeiben meggyógyultam. Ő gyógyít meg engem, Ő a szabadítóm.

Dícsérem Őt, magasztalom és áldom. Az Ő kegyelme által tartatom meg, az Ő Igéjén növekedek.

Köszönöm, hogy Ábrahám minden áldásának örököse lehetek és áldott vagyok bejöttömben és kimentemben, és áldott az én méhemnek gyümölcse, minden áldott, amire ráteszem a kezem, és ellenségeimet megfutamítod. Egy úton jőnek, és hét úton szaladnak előlem, mert Isten kinyújtott karja nem rövidült meg. Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Harcol értünk, esedezik az Atyánál, kihoz bennünket még az oroszlán torkából is, mert az Ő szeretete és kegyelme hatalmas.

Kérlek Téged, Úr Jézus, erősítsd meg a hitemet, gyógyíts meg, mert egy a Doktor, légy Mesterem, én jó tanítvány leszek. Fülemet odahajtom a Te Igédre. Kérem a Te kegyelmed gazdagságát a szeretteimre, a testvéreimre, minden ellenségemre, hogy jöjjön el a Te országod dicsőséggel, erővel miránk.

Várunk Úr Jézus! Mihamarabb jöjj el! Szeretünk Téged!

Köszönöm, hogy rész lehetek Krisztus testében. Ezért dícsérlek, magasztallak és áldalak Téged!

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN

*****ÁMEN*****


Document Info


Accesari: 852
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )