Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

managementACTIVITATEA DE AUDIT INTERN
2.1. Planul de audit intern

Trasaturi generale ale planului de audit intern:

a)      planul de audit intern se întocmeste anual de catre Departamentul de Audit Intern;

b)      proiectul planului de audit intern se elaboraeza pâna la sfârsitul lunii noiembrie a anului precedent celui pentru care se elaboreaza;

c)      planul de audit intern se stabileste pe baza:

evaluarii riscurilor asociate diferitelor structuri organizatorice, functiuni, activitati si operatiuni;

deficiente constatate de misiunile de audit intern anterioare sau de inspectii efectuate de organisme externe bancii;

solicitari ale conducerii bancii;

numarul entitatilor subordonate;

respectarea periodicitatii misiunilor de audit.

d)      proiectul planului de audit intern este însotit de un referat care prezinta criteriile în functie de care s-au selectat obiectivele cuprinse în plan;

e)      planul de audit este prezentat Comitetului de Audit pentru analiza si aprobare;

f)        Consiliul de Administratie analizeaza si aproba planul de audit intern dupa aprobarea acestuia de catre Comitetul de Audit;

g)      planul anual de audit intern poate fi modificat la propunerea sefului Departamentului de Audit Intern sau la initiativa Presedintelui bancii ori de câte ori apar indicii sau circumstante privitoare la aparitia unor riscuri interne sau de sistem, modificarea profilului de risc sau alte indicii care impun realocarea fondului de timp pe obiectivele planului de audit intern;

h)      pentru activitatile privitoare la certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, obiectivele cuprinse în planul de audit vor fi defalcate pe trimestre sau luni, dupa caz;

i)        planurile de audit intern se pastreaza în arhiva Departamentului de Audit Intern împreuna cu dosarele misiunilor de audit;

j)        planul de audit intern trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: teme si obiectivele misiunii, perioada supusa auditarii, unitatea auditata, perioada planificata pentru desfasurarea misiunii.

Referatul de justificare, care însoteste propunerea planului de audit intern, trebuie sa cuprinda pentru fiecare misiune de audit intern, rezultatele analizei riscurilor asociate, criteriile semnal si alte elemente de fundamentare, care au fost avute în vedere la selectarea misiunii respective.2.2. Principii ale întocmirii planului de audit intern


Principiul completitudinii - în aria de actiune a auditului intern se cuprind toate activitatile desfasurate în cadrul bancii, precum si normele si procedurile interne pe baza carora acestea se desfasoara.

Principiul prudentialitatii - periodicitatea actiunilor de audit pentru fiecare entitate, functie, activitate se stabileste în functie de riscurile asociate acestora dar, în limita posibilitatilor, se recomanda sa nu fie mai mare de un an.

Principiul permanentei - obictivele planului de audit intern privind entitati, functii, activitati vor fi auditate pe întreaga perioada scursa de la ultima misiune desfasurata.

Principiul oportunitatii - obiectivele planului de audit intern vor fi stabilite în urma evaluarii gradului de risc asociat.


Modificarea planului de audit intern


Planul de audit intern poate fi modificat pe parcursul derularii lui în urmatoarele conditii:

a)      misiuni de audit intern ordonate de conducerea bancii, neincluse initial în planul de audit;

b)      modificari legislative si organizatorice importante de natura sa modifice gradul de semnificatie a riscurilor sau aparitia unor noi riscuri;

c)      indicii, neregularitati si fraude depistate în cadrul unei misiuni de audit intern care impun extinderea investigatiei prin abordarea unor noi obiective;

d)      verificari tematice impuse de BNR sau Ministerul Finatelor Publice prin acte emise de acestea;

e)      necesitatea realocarii numarului de auditori si a fondului de timp disponibil pe misiuni.2.4. Desfasurarea misiunilor de audit intern


Misiunile de audit intern se vor desfasura în baza mandatului Consiliului de Administratie sau al Presedintelui Bancii cu respectarea normelor interne si tehnicilor de audit elaborate precum si a normelor de conduita.

Indiferent de natura lor, misiunile de audit intern vor fi încredintate acelor persoane cu o pregatire si experienta corespunzatoare nivelului de complexitate a misiunii.

În functie de obiectivele misiunii, auditorii vor urmari în cadrul entitatii auditate conformitatea cu legislatia bancara, normele si procedurile elaborate, calitatea si eficienta activitatii desfasurate, calitatea procesului de administrare a riscurilor si a managementului, respectarea normelor interne de functionare, respectarea politicii bancii si încadrarea în obiectivele fixate etc.

Auditorii au acces la toate documentele si informatiile pe care le considera relevante pent 656v218g ru obiectivele misiunii pe care o executa. Conducatorii entitatii auditate precum si personalul de executie trebuie sa puna la dispozitia auditorilor documentele si informatiile solicitate precum si conditiile necesare desfasurarii misiunii.

În cursul misiunilor, auditorii interni vor identifica toate riscurile, inclusiv cele care exced perimetrul misiunii, în cazul în care acestea sunt semnificative.

Auditorii nu vor interveni în functionarea si conducerea entitatii auditate. Vor formula observatii pe care le vor discuta cu conducerea unitatii auditate si vor informa seful Departamentului de Audit Intern actionând conform instructiunilor acestuia. În cazuri speciale, acesta va informa conducerea bancii cu privire la constatarile echipei de audit chiar pe parcursul desfasurarii misiunii.

În situatia în care în timpul misiunilor de audit intern se constata abateri de la regulile procedurale si metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii / activitatii /operatiunii auditate, auditorii interni trebuie sa înstiinteze conducatorul entitatii auditate.

La finalizarea misiunii, auditorii vor întocmi un raport cuprinzând observatiile, concluziile, propunerile formulate în urma misiunii realizate si raspunsurile conducerii structurii auditate pe marginea acestuia. Raportul va fi predat sefului Departamentului de Audit Intern care îl va analiza si aproba si va întocmi un raport cuprinzând principalele constatari si propuneri pe care îl va prezenta Comitetului de Audit, Consiliului de Administratie si Presedintelui Bancii.

La finalizarea misiunii, întregul dosar al misiunii se va pastra în cadrul Departamentului de Audit Intern.

Fiecare misiune de audit va dispune de un buget determinat în functie de durata estimata a misiunii si componenta echipei de auditori, buget care sa acopere cheltuielile de transport, cazare, diurna - în conformitate prevederile legale precum si cu reglementarile interne ale Bancii - precum si orice alte cheltuieli necesare bunei desfasurari a misiunii de audit.


Raportul misiunii de audit


Raportul de audit intern exprima opinia auditorului în baza constatarilor facute în misiunea încredintata.

Deficientele constatate vor fi detaliate cu precizarea concreta a neconformitatii cu legislatia, normele, procedurile si / sau regulamentele în domeniu si precizarea solutiilor propuse pentru înlaturarea acestor deficiente.

seful misiunii de audit intern prezinta raportul sefului Departamentului de Audit Intern.

seful Departamentului de Audit Intern, pe baza constatarilor cuprinse în raportul de audit, întocmeste un raport pe care îl prezinta conducerii bancii precum si note de informare catre sefii directiilor / departamentelor corespunzatoare din centrala bancii prezentând deficientele constatate si propunerile de înlaturare a acestora.

Un exemplar al raportului va fi înmânat unitatii auditate, un exemplar se înmâneaza conducerii bancii, iar un exemplar ramâne la Departamentul de Audit Intern.


numarul ordinului de misiune semnat de Presedintele bancii;

baza legala a misiunii de audit;

membrii echipei de audit si informatiile de identificare ale ordinelor de serviciu ale auditorilor interni;

entitatea auditata;

perioada de desfasurare a misiunii de audit.

Perioada auditata;

Cadrul legislativ-normativ care reglementeaza obiectivul supus auditarii;

Modul de desfasurare a misiunii de audit intern precizîndu-se:

caracterul misiunii de audit;

proceduri, tehnici si metode utilizate;

documente examinate în cadrul misiunii.

Constatarile echipei de audit:

se redacteaza sintetic, cu gruparea sistematica a constatarilor, facându-se trimitere la anexele raportului de audit si prevederile cadrului legal;

vor fi documentate pe baza de documente si vor preciza clar natura deficintelor si cauzele care le-au determinat;

aspectele pozitive vor fi retinute, în mod distinct, în cadrul raportului în vederea generalizarii. Aspectele negative vor fi prezentate separat împreuna cu precizarea cauzelor care le-au generat însotite de propuneri în vederea eliminarii deficientelor constatate;

constatarile care implica raspundere juridica vor fi redactate cu precizarea explicita a actelor normative încalcate si sunt consemnate în acte constatative bilaterale anexate raportului de audit intern. Aceste cazuri vor fi comunicate imediat atât conducerii bancii cât si organelor cu responsabilitati în acest domeniu.

Concluziile si recomandarile echipei de audit:

se formuleaza pe baza constatarilor înscrise în raportul de audit intern fiind bine fundamentate pe baza probelor aflate în anexele la raport si a precizarii clare a prevederilor legale sau normelor încalcate;

trebuie sa fie pertinente, proportionate în raport cu constatarile înscrise în raportul de audit;

trebuie sa fie fezabile, eficiente si eficace;

recomandarile formulate de echipa de audit trebuie sa conduca la eliminarea deficientelor constatate, un mai bun control al riscurilor semnificative, utilizarea mai eficienta a resurselor si îmbunatatirea performantelor manageriale.

Documentatia anexa a raportului de audit cuprinde:

note explicative, întocmite în masura în care clarificarea unor probleme justifica acest lucru. Se vor solicita angajatilor entitatii auditate potrivit dispozitiilor Hotarârii Guvernului României nr. 720/1991. Urmaresc obtinerea de informatii detaliate în legatura cu problemele si întrebarile formulate de auditorii interni.

declaratii (note de relatii) redactate de alti salariati ai entitatii auditate care au cunostinta de împrejurarile în care s-au produs abateri constatate de echipa de audit intern;

fise de audit intern sunt redactate pe obiective ale activitatii de audit si contin constatarile echipei de audit cu precizarea clara a dispozitiilor legale, normelor interne sau regulamentelor încalcate, masurile propuse si cele luate în timpul misiunii de audit. Sunt precizate probele care dovedesc realitatea constatarii prin precizarea anexelor la raport care cuprind documentele probatoare. Pentru recomandarile formulate sunt precizate termene pentru aducerea la îndeplinire si persoanele responsabile. Fisele prezinta o structura standard si vor servi la întocmirea raportului de audit.

Fisele de audit se semneaza de membrii echipei de audit intern care le-au redactat si seful misiunii.

Structura fiselor de audit intern va fi adaptata permanent în functie de modificarile aduse normelor interne de audit intern sau modificarile legislative în domeniu.

Toate documetele anexe la raportul de audit intern se semneaza pentru conformitate de conducatorul entitatii auditate.


Raportul de audit intern:

este asumat si se semneaza, pe fiecare pagina, de toti membrii echipei de audit cu marcarea distincta a semnaturii sefului misiunii;

se verifica si aproba de seful Departamentului de Audit Intern;

se prezinta spre analiza Comitetului de Audit;

seful Departamentului de Audit Intern sintetizeaza în rapoarte periodice, prezentate Consiliului de Administratie si Comitetului de Audit, constatarile misiunilor de audit, recomandarile formulate si modul în care acestea au fost duse la îndeplinire.

rapoartele misiunii de audit intern se anexeaza raportului de sinteza înaintat conducerii bancii.

un exemplar al raportului de audit intern se înainteaza entitatii auditate care poate raspunde constatarilor, printr-o contestatie, în termen de sapte zile.

in cazuri deosebite, constatarile echipei de audit intern pot fi comunicate conducerii bancii în chiar timpul derularii misiunii de audit, pentru limitarea imediata a efectelor abaterilor constatate prin masurile dispuse de aceasta.

un exemplar al raportului de audit intern face parte din dosarul misiunii si se pastreaza în cadrul Departamentului de Audit Intern pe toata perioada planului de audit în baza caruia s-a realizat.

Raportul de audit intern se pastreaza, timp de trei ani, la Departamentul de Audit Intern formând baza documentara pentru misiuni de audit intern viitoare. Dupa aceasta perioada se preda la arhiva bancii, cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si al procedurilor interne specifice.
Contestatia la raportul misiunii de audit


Contestatiile la raportul întocmit în urma misiunii de audit intern se formuleaza de catre conducatorul entitatii auditate, în termen de sapte zile calendaristice de la primirea proiectului raportului de audit.

Raspunsul la contestatii si raportul de audit în forma lui finala se întocmesc si se transmit, în termen de 14 zile calendaristice de la data înregistrarii contestatiei, de catre seful misiunii dupa aprobarea lui de catre seful Departamentului de Audit Intern. În anumite cazuri, pentru solutionarea contestatiilor, se pot organiza reunuiuni de conciliere la care participa conducatorii entitatii / structurii auditate, echipa de auditori si seful Departamentului de Audit Intern.
2.7. Raportul anual al activitatii de audit intern


Raportul anual privind activitatea de audit intern cuprinde principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandarilor, eventualele iregularitati / prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit intern, precum si informatii referitoare la pregatirea profesionala a auditorilor.

Raportul anual de audit intern se întocmeste de seful Departamentului de Audit Intern, pâna la 31 martie al anului urmator celui la care se refera, pe baza rapoartelor misiunilor de audit efectuate.
CAPITOLUL III


- auditul activitatii de creditare -


3.1. Consideratii generale


Auditul intern are ca obiectiv cunoasterea tuturor procedurilor de control aplicate în banca, exprimarea unei opinii privind eficacitatea acestora si formularea de propuneri privind perfectionarea acestora.

Auditul intern evalueaza atât dispozitivul general de control cât si activitatea de control intern desfasurata de departamentul de specialitate identificând punctele slabe si propunând solutii de îmbunatatire si eficientizare a controlului intern.

Auditul intern trebuie sa cunoasca si sa evalueze sursele semnificative de informatie, fluxurile informationale, inclusiv cele de raportare, respectarea procedurilor privind circulatia informatiei si raportarea.

Auditul intern va identifica si evalua controalele interne specifice tuturor activitatilor desfasurate în cadrul bancii.


Obiectivele auditului intern privind activitatea de creditare sunt, fara a se limita la acestea:

respectarea legislatiei în domeniu si a normelor BNR privind riscul de creditare si administratre a acestuia;

conformitatea normelor interne cu normele BNR si practica în domeniu, modul de respectare a normelor interne;

acuratetea raportarilor interne si externe privind riscul de creditare si acoperirea acestuia, conformitatea acestor raportari cu normele în vigoare;

evaluarea modului de administrare a riscurilor privind creditarea precum si a modului de acoperire a riscurilor;

verificarea modului de aplicare a normelor si procedurilor interne privind întocmirea dosarelor de credit si urmarirea derularii creditului;

evaluarea modului de reesalonare a creditelor, necesitatea acestor reesalonari si respectarea normelor interne în domeniu;

evaluarea calitatii portofoliului de credite si a gestiunii acestuia;

corecta separare a sarcinilor;

evaluarea sistemului de delegari;

evaluarea calitatii si fiabilitatii subsistemului informatic privind creditele;

verificarea corectei reflectari contabile a operatiunilor legate de activitatea de creditare si provizionare, corecta determinare a provizioanelor;

evaluarea sistemului de contabilitate a creditelor;

evaluarea masurii în care creditele acordate fac obiectul unei clasificari contabile corecte în cadrul situatiilor financiare;

calitatea activitatii serviciului de contencios.

Obiectivele auditului intern privind activitatea de creditare se vor actualiza periodic în functie de modificarile legislative si ale normelor BNR precum si a normelor interne de creditare.


MINUTA sEDINŢEI DE DESCHIDEREEntitatea / structura auditata: Departamentul Credite Corporative


A. Mentiuni generale


Tema misiunii de audit: Auditul activitatii de credit corporate

Perioada auditata: 01.01.2005 - 30.12.2005


Întocmit de: Emilia Pop Data : 01.12.2005


Lista partiticipantilor:


Numele Functia Departamentul / Directia

Mihai Andrei Vicepresedinte Directia credite corporate

Marius Negrut Manager Departamentul Credite

Adriana Ispas Manager Departamentul Audit Intern


Stenograma sedintei de deschidere


seful Departamentului Audit Intern a prezentat tema misiunii de audit intern, obiectivele si activitatile înscrise în programul misiunii de audit intern. S-a convenit ca informatiile solicitate sa fie oferite de Dl. Ion Avram.


Semnaturile participantilor:

Mihai Andrei

Marius Negrut

Adriana Ispas


RAPORT DE AUDIT INTERN Nr. 15


Perioada auditului:


Tipul auditului:

Planificat

Misiunea de audit:

Auditul activitatii de credit corporate

Componenta echipei:

Adriana Ispas - sef misiune

Emilia Pop - auditor intern

Persoane contactate:

Mihai Andrei - Vice-Presedinte Directia Credite

Marius Negrut - Manager Depart. Credite Corporate

Dan Popovici - analist Depart. Credite Corporate


Obiectivele stabilite pentru misiunea de audit au fost:

Verificarea modului de îndeplinire a recomandarilor formulate cu ocazia misiunii de audit anterioare, desfasurata în octombrie 2005.

Strategia bancii privind activitatea de creditare

Politici si proceduri privind riscul de credit

Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate

Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) în activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului.

Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare

Concentrarea expunerilor pe contrapartide

Evaluarea performantei portofoliului de credite

Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de credit

Evaluarea activitatii Comitetului de Credite
Misiunea de audit acopera perioada Octombrie 2005 -Aprilie 2006.

Elemente metodologice

S-a procedat la:

documentarea asupra legislatiei, normelor BNR si practicii în domeniu

utilizarea metodei interviului în vederea culegerii informatiilor necesare auditului

utilizarea de chestionare

verificari ale documentelor întocmite în cadrul departamentului

verificari ale dosarelor de credit

analiza rapoartelor elaborate ]n cadrul departamentului

verificari în sistem.


Documente analizate în cursul misiunii

Strategia si politicile bancii privind activitatea de creditare

Proceduri interne

Norme BNR

Dosare de credit

Rapoarte interne

Raportari catre BNR

Organigrama

Fisa posturilorConstatari


Verificarea modului de îndeplinire a recomandarilor formulate cu ocazia misiunii de audit anterioare, desfasurata în octombrie 2005.


Auditul intern a procedat la verificarea îndeplinirii planului de masuri, constatând urmatoarele:

finalizarea proiectului privind small business, concretizat în reorganizarea activitatii de creditare si constituirea în acest sens a entitatilor necesare analizarii si administrarii creditelor SME. Exista înca întârzieri în finalizarea normelor aferente creditelor SME, procesul fiind în derulare. Activitatea s-a desfasurat pe baza normelor de creditare corporate existente în cadrul bancii.

proiectul privind reorganizarea activitatii la nivelul sucursalelor, vizând separarea atributiunilor între ofiterii de marketing, analistii de credite si administratorii de credit a fost implementat în mai multe sucursale.

definirea grupurilor în sistemul informatic este un proces continuu, sucursalele introducând lunar grupurile noi constituite.

proiectul MIS este în derulare.

in perioada scursa de la anterioara misiune de audit, au avut loc revizuiri ale normelor de creditare.

apreciem ca departamentul si-a îmbunatatit modul de exercitare a controlului asupra respectarii procedurii de creditare în sucursale, aceasta apreciere a auditului intern fiind formulata în baza verificarilor efectuate în doua sucursale, Pipera si Ilvov (conform rapoartelor de audit 10 si 11).
Strategia bancii privind activitatea de creditare


În conformitate cu norma 17/2003 s-a elaborat si aprobat strategia bancii privind activitatea de creditare (minuta din 21.11.2005). Principalele directii privind monitorizarea riscului de credit sunt reprezentate de urmatoarele:

concentrarea pe nici una dintre categoriile de activitati finantate nu poate depasi 50% din totalul portofoliului de credite.

se va urmari acordarea cu preponderenta a creditelor în valutele generate de contrapartidele eligibile, astfel încât riscul valutar sa fie acoperit în mod natural, cu respectarea reglementarilor în vigoare

acordarea cu preponderenta a creditelor pe termen scurt, evitând concentrarea riscului pe termene medii sau lungi, specifice creditelor de investitii.

banca va urmari ca profitabilitatea estimata a fiecarei tranzactii în raport cu riscul asumat sa contribuie la atingerea targetului de rentabilitate agregat al bancii, implementând în acest sens modele specifice de masurare si control (RAROC).

În vederea alinierii la cerintele Normei 17/2003, s-a elaborat si aprobat profilul de risc al bancii care stabileste indicatori de monitorizare pe segmentul riscului de credit. Mentionam ca pentru fiecare indicator utilizat în procesul de monitorizare prin profilul de risc este stabilit nivelul maxim de expunere si pragul de alerta, încadrarea în aceste prevederi de strategie fiind urmarita de Departamentul de Administrare a Riscurilor, rezultatul analizelor fiind prezentat lunar Comitetului de Management al Riscurilor.


Politici si proceduri privind riscul de credit


În vederea implementarii strategiei bancii pentru activitatea de creditare, politicile elaborate si implementate în 2005 au urmarit urmatoarele obiective:

separarea activitatii de creditare pe cele trei coordonate: IMM, commercial, corporate si individuals,

asigurarea separarii atributiilor de analiza si administrare prin alocarea acestor atributiuni unor structuri organizatorice distincte,

monitorizarea riscurilor prin comitetele cu atributii în acest sens: Comitetul de Credite, Comitetul de Management al Riscurilor, ALCO,

îmbunatatirea calitatii portofoliului de credite,

reorganizarea activitatii Departamentului Evaluatori pentru eficientizarea activitatii.


Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate


Activitatea de creditare este organizata în cadrul mai multor departamente si divizii din centrala, precum si la nivelul sucursalelor, astfel:

în cadrul Directiei Credite exista doua departamente destinate analizei creditelor, si anume Departamentul Credite Corporative si Departamentul Credite IMM.

in cadrul Diviziei Operatiuni exista Departamentul Administrarea Creditelor, acesta realizând activitatea de administrare a creditelor pentru SME si o parte a creditelor acordate de sucursale, corporate si commercial.

Departamentul Coordonare Credite IMM a carui principala atributiune este promovarea ofertei bancii si atragerea clientelei pe segmentul IMM.

Departamentul Risc si Urmarire Credite Corporative care asigura urmarirea scadentelor creditelor si a situatiei creditelor restante, monitorizând în permanenta sucursalele, precum si gestionarea dosarelor de credite aflate în dificultate transferate din sucursale.

la nivelul sucursalelor se desfasoara activitatea de creditare, începând cu activitatea de marketing prin ofiterii de marketing, analiza dosarelor si aprobarea lor în limita competentelor, întocmirea dosarelor transmise spre analiza si aprobare în centrala, si administrarea creditelor ramase în competenta lor.

Actuala organigrama raspunde cerintelor politicii de creditare si în acelasi timp cerintelor de management al riscului de creditare, în sensul monitorizarii activitatii de creditare pe segmentele de clientela particularizate prin caracteristici ale activitatii desfasurate si factori de risc specifici.


Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) în activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului.


Auditul intern a procedat la auditarea urmatoarelor activitati în cadrul sucursalelor:

a.       verificarea si confirmarea existentei creditelor la data auditului

b.      verificarea aprobarii tragerilor din limita de credit si respectarea destinatiei initiale a creditului

c.       evaluarea creditelor si a calitatii portofoliului în scopul determinarii adecvarii provizionului înregistrat

d.      existenta garantiilor

e.       verificarea acuratetei si completitudinii tranzactiilor referitoare la: trageri, rambursari, creante atasate

f.        verificarea rezonabilitatii înregistrarilor referitoare la veniturile din dobânzi si comisioane

g.       eficienta controalelor la nivelul sucursalei privitoare la constituirea dosarelor de credite, introducerea datelor în sistem, acuratetea înregistrarilor.


Constatari

Auditul intern a retinut în esantionul supus verificarii firmele Constructii SRL, Esenta S.A., Alb si Negru SRL, Estetica Design S.A., B&D SRL Criteriul avut în vedere la stabilirea esantionului a fost nivelul expunerilor pe clienti. La data de 11.04.2005, Constructii SRL înregistra 20% din total risc înregistrat la nivelul sucursalei, Esenta S.A 12%, Alb si Negru SRL 10 %, Estetica Design S.A 7%, B&D SRL 9%..

S-a procedat în cazul Constructii SRL la verificarea a 17 utilizari aferente perioadei febr 2006 - mai 2006, inclusiv actele aditionale semnate cu clientul. Din verificarile efectuate s-a constatat respectarea conditiilor de creditare aprobate, întocmirea actelor aditionale în conformitate cu acestea, respectarea destinatiei creditului, retinerea comisioanelor si existenta copiilor facturilor aferente platilor efectuate din creditul acordat. La momentul derularii misiunii de audit procesul de constituire a garantiilor reprezentate de ipoteca asupra constructiei si terenului aferente liniei de credit aprobate în luna mai era în curs de derulare, termenul fiind 20 mai 2006. Mentionam ca pâna la data întocmirii prezentului raport, sucursala nu a comunicat constituirea si înregistrarea acestor garantii.

De asemenea, mentionam ca am identificat un singur caz în care nu exista stampila clientului pe actul aditional, respectiv pe actul aditional 11/ 20.04.2006, restul actelor aditionale verificate prezentând semnaturile persoanelor autorizate si stampila.

În opinia noastra, elementele sistemului de control la nivelul sucursalei asigura respectarea normelor de creditare (pentru activitatile de analiza, avizare, acordare, urmarire). Auditul intern are o singura remarca legata de modul de completare a cererilor pentru utilizarile de credit, acestea nefiind în toate cazurile completate în toate rubricile de catre client.

Mentionam ca managerul realizeaza propria evidenta în Excel cu privire la limitele aprobate si verificarea zilnica a utilizarilor, ceea ce dovedeste atentia acordata monitorizarii riscurilor aferente activitatii de creditare.


Din testele efectuate asupra contractelor de credit si tragerilor aferente pentru restul clientilor înscrisi în esantion auditul intern nu a identificat probleme deosebite legate de aplicarea normelor de creditare

Din testele derulate, s-a constat diminuarea în timp a deficientelor legate de aplicarea normelor de creditare datorita îmbunatatirii controlului la nivelul sucursalelor si aplicarii mult mai atente a normelor precum si controlului exercitat la nivelul Departamentului Credite Corporative din HO.

Nu au fost identificate neconformitati în aplicarea normelor de creditare în cadrul Depart. Credite corporate.


Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare


Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare se desfasoara pe baza unor norme actualizate în dec 2005.

Auditul intern recomanda analizarea oportunitatii revizuirii urmatoarelor aspecte, identificate mai jos:

v         În urma analizei continutului scoringului folosit la analiza creditelor si monitorizarea performantei financiare a clientilor, auditul intern sugereaza urmatoarele posibilitati de completare/ modificare:

punctajul acordat clientului ar trebui sa includa si o evaluare a calitatii situatiilor financiare prezentate, respectiv daca acestea sunt auditate sau nu, precum si opinia exprimata în raportul de audit financiar.

aprecierea îndatorarii clientului si prin utilizarea, pe langa cei doi indicatori deja calculati la capitolul "Risc" (acoperirea dobânzii, acoperirea datoriilor financiare) care reflecta o parte din datoria clientului, a gradului de îndatorare generala (sau datorie totala raportata la activul net) - aratând în ce masura clientul se mai poate împrumuta, precum si a capacitatii de rambursare a împrumutului.

detalierea factorilor subiectivi, eventual prin intermediul unor grile de evaluare la care trebuie sa raspunda analistul de credite, în scopul documentarii modului de evaluare si a prezentarii clare a elementelor evaluate.

în realizarea proiectiei fluxurilor de lichiditati, consideram necesara documentarea clara a modului în care s-a efectuat, respectiv stabilirea ipotezelor, proiectia fluxurilor de lichiditati - eventual si folosirea unor scenarii alternative, determinarea solvabilitatii clientului pe baza datelor obtinute. În acest mod, rezulatele proiectiei pot fi evaluate si incluse în scoringul final.

propunem introducerea unor indicatori pentru evaluarea relatiei clientului cu banca, respectiv istoricul în calitate de debitor al bancii si profitabilitatea din trecut a clientului pentru banca pentru o periada de timp precizata (6 luni/ 1 an).


Auditul intern apreciaza ca în cadrul normelor de creditare, inclusiv în scoring, pot fi identificate mijloace suplimentare de evaluare a riscului de credit pe fiecare client în vederea alinierii la prevederile normei 17 conform art.52 (1)lit.a - performanta financiara previzionata a contrapartidei, si art.52 (2) lit.e - sistemul intern de rating. O atentie deosebita ar putea fi acordata în viitor definirii profilului de risc curent al contrapartidelor, asa cum impune art.53 (2) lit.b.


Analiza riscului de credit


Din rapoartele elaborate la sfârsitul lunii decembrie 2005, s-a retinut faptul ca politicile au implementat strategia bancii:

structura creditelor corporate acordate este urmatoarea: 57% credite pe termen scurt, 40% credite pe termen mediu, 3 % credite pe termen lung.

structura pe valute este: 42% EUR, 30% USD, 28 % RON.

nu exista o concentrare a riscului pe ramuri ale economiei. Structura pe ramuri a creditelor corporate este urmatoarea: comert 24%, industrie alimentara 15%, agricultura 10%, constructii 12%, leasing 8%, textile si încaltaminte 5%, prelucrarea lânii 5%, petrochimie 4%, masini si echipamente 4%, alte 13 % ( fiecare cu ponderi sub 3%).

nu exista concentrari determinate de numarul clientilor titulari ai creditelor. Daca în decembrie 2004 numarul clientilor corporate titulari de credite era de 684, în decembrie 2005 numarul acestora a crescut la 895.

nu exista concentrari ale expunerii la riscul de credit pe produse: 39% credite, 17 % linii de credit, credit pentru investitii 16%, overdraft 14%, L/G 11%, L/C 3.

În analiza derulata pentru perioada ianuarie - aprilie 2006 se mentin aceleasi aprecieri.

Auditul intern considera oportun ca în cadrul Departamentului Credite Corporative sa existe o persoana în a carei atributii sa fie inclusa analiza riscului de credit aferent ariei de responsabilitate a departamentului. La ora actuala, raportarile legate de activitatea de creditare si implicit elementele de analiza se desfasoara atât în cadrul Departamentului Managementul riscurilor, cât si Departamentului Marketing Corporativ.

Din analiza structurii creditelor dupa destinatia acestora la octombrie, decembrie 2005, martie 2006, se constata ponderea mare a creditelor de exploatare fapt ce dovedeste respectarea politicii de creditare, care fixeaza drept prioritare creditele pe termen scurt.

Fata de octombrie 2005, în martie 2006 nu se înregistreaza modificari semnificative în structura creditelor dupa tipul acestora. Usoara tendinta de scadere a ponderii creditelor de trezorerie este compensata de cresterea corespunzatoare a creditelor de echipament. Mai jos este prezentata evolutia portofoliului de credite conform "Situatiei patrimoniului" întocmita de Departamentul Control Financiar:OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

Octombrie 2005

Pondere în total

Martie 2006

Pondere în total

- Creante comerciale

- Credite de trezorerie


- Credite pentru echipament

- Credite pentru bunuri mobiliare

- Alte credite acordate clientelei

- Valori de recuperat

- Creante restante

- Creante atasate

Total

Din verificarile efectuate, nu am putut identifica în cadrul Departamentului Credite Corporative sau Marketing rapoarte periodice privind concentrarea riscului de credit pe arii geografice si sucursale, aceasta sarcina ramânând exclusiv în sarcina Departamentului Administrarea Riscurilor.

Nu exista concentrari determinate de numarul de clienti titulari ai creditelor.

Fata de sept 2005, când s-a desfasurat precedenta misiune de audit, se constata modificari în structura portofoliului de credite pe valute în sensul concentrarii riscului de credit pe EUR. Aceasta este si consecinta nivelului dobânzilor practicate. Banca se încadreaza în noile reglementari BNR cu privire la nivelul creditelor acordate în valuta, dar prin politica de creditare se urmareste promovarea creditelor în lei. Ponderea creditelor în functie de valuta creditului a evoluat conform tabelului de mai jos:Moneda

Pondere 2005

Pondere 2006

EURRONUSD
În ceea ce priveste structura creditelor pe produse, în decembrie 2005 ponderile cele mai mari sunt înregistrate de creditele (limita=risc) si overdraft, existând modificari structurale fata de aceeasi perioada din 2004 când ponderea cea mai mare o înregistrau creditele, asa cum se poate observa în tabelul urmator:
Tipul de credit

Pondere 2004

Pondere 2005

Credit limita = riscOverdraftLinii de creditCreditL/GL/COverdue

Concentrarea pe ramuri si tipuri de clientela


La decembrie 2005 se constata o concentrare a riscului de credit pe ramura comert cu ridicata (41%), aceasta încadrându-se în limita maximala precizata prin politica de creditare.

Din analiza efectuata la decembrie 2005, 58% din portofoliul de credite este acordat clientilor corporate, 33% celor commercial si 9% clientilor IMM.

In perioada ianuarie - aprilie 2006 nu s-au identificat modificari semnificative ale concentrarii riscului de credit pe ramuri.


Urmarirea calitatii portofoliului de credite


Structura creditelor la martie 2006 este urmatoarea:

credite în categoria standard 64%

credite în observatie 23 %

credite substandard 5,8%

credite îndoielnice 0.2%

credite clasificate ca pierdere 7%.

Din analiza datelor contabile si indicatorilor de rating, au rezultat urmatoarele:

Rrata generala de risc are rating 4 în tot cursul anului 2006, în conditiile în care indicatorul are un trend crescator. Indicatorul dovedeste necesitatea diversificarii plasamentelor, majoritatea activelor bancii fiind reprezentate de credite.

totalul creditelor restante în total portofoliu la decembrie 2005 si martie 2006 prezinta rating 1, ceea ce arata o monitorizare adecvata a activitatii de creditare, atât în partea de analiza, cât si de administrare.

creditele si dobânzile restante si îndoielnice în total portofoliu prezinta rating 1, ceea ce dovedeste preocuparea pentru îmbunatatirea permanenta a calitatii portofoliului de credite. Totusi, atentionam asupra faptului ca indicele de crestere a creditelor acordate clientelei este apropiat de indicele de crestere a creditelor restante si îndoielnice (net) ceea ce poate indica pentru viitor o posibila afectare a indicatorul de rating, în masura în care trendul acestor indici ramâne acelasi.

gradul de acoperire cu provizioane a expunerii ponderate prezinta rating 1, ceea ce indica acoperirea riscului de credit.Urmarirea situatiei provizioanelor


Fata de martie 2005, în martie 2006 se înregistreaza o crestere cu 7% a provizioanelor constituite pentru întregul portofoliu de credite (inclusiv individuals), parte din aceasta crestere fiind explicata si prin aplicarea ultimelor norme ale BNR privind încadrarea creditelor acordate persoanelor fizice în categorii de risc.


Urmarirea încasarilor la scadenta


Din verificarile efectuate, s-a constatat aplicarea normelor la nivelul sucursalelor, unde se procedeaza la urmarirea riguroasa a scadentelor si încasarea sumelor datorate de clienti. Sistemul informatic permite listarea scadentelor aferente unei perioade specificate, astfel încât administratorii de credite/ directorii de operatiuni pot urmari situatia conturilor clientilor si emiterea în timp a notificarilor cu privire la scadentele creditelor.

De asemenea, Departamentul Risc si Urmarire Credite Corporative urmareste lunar situatia restantelor si a provizioanelor, mentinând contactul permanent cu sucursalele si/sau clientii în vederea cunoasterii cauzelor restantelor înregistrate si gasirea mijloacelor de recuperare a sumelor datorate. Departamentul asigura gestionarea dosarelor de credite pentru grupurile Miraj SA si Euref SA, aflate în dificultate si transferate din sucursale, pentru care expunerea înregistrata (inclusiv creante atasate) este: Miraj SA 520.000 EUR si respectiv Euref SA 320.000 EUR.
Calitatea garantiilor


Din verificarile prin sondaj efectuate în sucursale, am constat parcurgerea întregului proces legat de constituirea garantiilor si reevaluarea periodica a acestora în vederea asigurarii cerintelor Normei 17 cu privire la evaluarea senzitivitatii garantiilor la evolutiile economice si ale pietei (art. 52 (1)lit.b).

Din sondajele efectuate a rezultat faptul ca din totalul garantiilor constituite, ponderea cea mai mare o înregistreaza ipotecile, de aceea o importanta deosebita o are activitatea Departamentului Evaluari din cadrul Directiei Credite.

Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca se mai înregistreaza totusi, în unele cazuri, întârzieri în evaluarea garantiilor ce urmeaza a fi constituite, cât si în evaluarile anuale, acest lucru fiind datorat volumului mare de lucrari existente în cadrul Departamentului Evaluari.


Monitorizarea situatiei financiare a clientilor


Din verificarile desfasurate în cadrul sucursalelor si a rapoartelor oferite de Departamentul Administrarea Riscurilor, s-au identificat unele situatii în care sucursalele nu au obtinut în termen util situatiile financiare de la clienti si deci nu au putut derula procedurile de reevaluare periodica a performatei financiare, ceea ce a afectat categoria de încadrare, crescând nejustificat (nerealist) numarul clientilor corporate cu categorie E. De aceea s-a procedat la atentionarea sucursalelor pentru urmarirea mai atenta a clientilor.

Concentrarea expunerilor pe contrapartide


Structura expunerilor mari raportate BNR au evoluat conform tabelului de mai jos:

Grupuri reprezentând un singur debitor

Octombrie 2005

DEC 2005

Martie2006

Mioara SA
Star invest SRL
Elit SA
Viticola Group
Sistem Com SA
Compact service SA


Se constata la martie 2006 fata de decembrie 2005, reducerea expunerii debitorului Elit SA, o atentie speciala fiind necesar a fi acordata debitorului Mioara SA, pentru care expunerea înregistrata este de 19.3%%.Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de credit


Datorita faptului ca monitorizarea riscului de credit este permanent derulata în cadrul bancii, auditul intern apreciaza ca necesara constituirea unui steering committee care sa reevalueze sistemul de raportare pe segmentul riscului de credit corporate. Aceasta ar presupune în opinia noastra identificarea tuturor rapoartelor existente si a celor solicitate a fi obtinute, cu periodicitatea necesara, precum si persoanele în a caror responsabilitate va fi obtinerea si analiza acestora. Totodata, se vor putea identifica si punctele de control încrucisat al informatiei, ceea ce va întari sistemul de control intern.
Evaluarea activitatii Comitetuuil de Credite

Auditul intern a procedat la verificarea proceselor verbale încheiate în sedintele Comitetului de Credite din perioada octombrie 2005 - aprilie 2006, constatând întrunirea acestuia de mai multe ori pe saptamâna în vederea luarii deciziilor privind propunerile de acordare a creditelor sau a altor facilitati solicitate de clienti, analizând riscul de credit pe fiecare client solicitant de credit.


Concluzii

Se constata îmbunatatiri ale modului de aplicare a normelor de creditare pe întregul parcurs al procesului de creditare, procedându-se la respectarea etapelor procedurale desfasurate atât în sucursale, cât si în departamentele din HO, acest lucru fiind evidentiat atât de testele derulate de auditul intern în cele doua sucursale selectate în acest scop (PIPERA si ILFOV). Aceasta este consecinta îmbunatatirii sistemului de control la nivelul sucursalelor si centralei:

delimitarea mult mai clara a IMM fata de clientela corporate, prin aplicarea unui singur criteriu si anume cifra de afaceri.

auditul intern recomanda analizarea oportunitatii revizuirii scoringului folosit în evaluarea clientilor.

auditul intern considera ca fiind importanta cunoasterea în orice moment a gradului de lichiditate a garantiilor acceptate de banca, recomandând în acest sens monitorizarea periodica a structurii acestora.

auditul intern apreciaza ca necesara constituirea unui steering committee care sa reevalueze sistemul de raportare pe segmentul riscului de credit corporate. Aceasta ar presupune în opinia noastra analizarea tuturor rapoartelor întocmite în acest moment si a celor solicitate a fi obtinute, cu periodicitatea necesara, precum si persoanele în a caror responsabilitate va fi obtinerea si analiza acestora. Totodata, se vor putea identifica si punctele de control încrucisat al informatiei (Departamentul Credite Corporate si Marketing), ceea ce va întari sistemul de control intern.

auditul intern apreciaza ca necesara întarirea monitorizarii clientilor de catre administratorii de credit, astfel încât indicatorii de performanta a activitatii de creditare sa se înscrie în nivelurile stabilite prin profilul de risc.
Departamentul Audit Intern Adriana Ispas

Emilia Pop

Aurel Iftimie


MINUTA sEDINŢEI DE ÎNCHIDERE


Entitatea auditata: Departamentul Credite Corporate


Mentiuni generale

Tema misiunii de audit: Auditul activitatii de credit corporate

Perioada auditata: Septembrie2005 - Martie 2006

Întocmit de: Emilia Pop

Data

Lista participantilor:


Numele Functia Directia / Departamentul

Mihai Andrei Vicepresedinte Directia Credite

Marius Negrut Manager Deperatment Credite Corporate

Adriana Ispas Manager Departament Audit Intern

Concluzii

S-au luat la cunostinta concluziile auditorului intern înscrise in raportul misiunii de audit intern si propunerile din planul de actiune pentru implementarea recomandarilor. Departamentul Audit Intern va fi informat pe masura îndeplinirii planului de actiune pentru implementarea recomandarilor.

Semnaturile paticipantilor:

Mihai Andrei

Marius Negrut

Adriana Ispas

CAPITOLUL IV4.1. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA RECOMANDARILORNr. Crt

Recomandarea

Solutie implementare


Definirea la nivel strategic a clientului IMM in mod unic pentru a evita tratamente differentiate in procesul creditarii si afectarii informatiei privind clientii IMM.

Revizuirea modului de definire a clientului IMM.


Revizuirea si aplicarea normelor de creditare specifice IMM.

Revizuirea si aplicarea normelor de creditare specifice IMM.


Actualizarea politicii bancii in materie de expuneri cu prevederile Normei 5/2005 art. 17

Actualizarea politicii bancii in materie de expuneri.


Verificarea de catre Departamentul Administrare Credite a conformitatii contractelor de credit intocmite de Dept. Administrare Credite cu conditiile de creditarea aprobate si de asemenea, verificarea in sistemul informatic a acuratetei inregidtrarilor referitoare la aceste contracte.

Realizarea unui control suplimentar privind conformitatea contractelor de credit incheiate cu aprobarile precum si a acuratetei inregistrarilor in sistem.


Maparea proceselor legate de linia de business IMM, cu marcarea clara a controalor la nivelul tuturor departamentelor implicate precum si a controalelor incrucisate.

Maparea proceselor de creditare IMM.


4.2. Concluzii si propuneri


În vederea detalierii modului de evaluare a factorilor subiectivi si obiectivi din cadrul scoringului, sugeram analizarea posibilitatii de a fi efectuate analize sectoriale si ale diversilor factori avuti în vedere, în scopul unei evaluari unitare în cadrul tuturor entitatilor bancii. Directiile de analiza trebuie sa urmareasca cerintele politicii si strategiei bancii Aceste analize pot fi asigurate printr-un departament distinct în cadrul bancii, care sa ofere informatii tuturor solicitantilor.

Se considera oportun ca în cadrul Departamentului Credite Corporative sa existe o persoana în a carei atributii sa fie inclusa analiza riscului de credit aferent ariei de responsabilitate a departamentului. La ora actuala, raportarile legate de activitatea de creditare si implicit elementele de analiza se desfasoara atât în cadrul Departamentului Credite Corporative, cât si Departamentului Marketing Corporativ.

Delimitarea mult mai clara a IMM fata de clientela corporate, prin aplicarea unui singur criteriu si anume cifra de afaceri.

Se recomanda analizarea oportunitatii revizuirii scoringului folosit în evaluarea clientilor.

Se considera ca fiind importanta cunoasterea în orice moment a gradului de lichiditate a garantiilor acceptate de banca, recomandând în acest sens monitorizarea periodica a structurii acestora.

Se apreciaza ca necesara constituirea unui steering committee care sa reevalueze sistemul de raportare pe segmentul riscului de credit corporate. Aceasta ar presupune în opinia noastra analizarea tuturor rapoartelor întocmite în acest moment si a celor solicitate a fi obtinute, cu periodicitatea necesara, precum si persoanele în a caror responsabilitate va fi obtinerea si analiza acestora. Totodata, se vor putea identifica si punctele de control încrucisat al informatiei (Departamentul Credite Corporate si Marketing), ceea ce va întari sistemul de control intern.

Bibliografie:Anexa 1

Nr. 23 Data : 20.08.2005


NOTIFICARE PRIVIND DECLANsAREA MISIUNII

DE AUDIT INTERN


Catre:

Mihai Andrei

De la:

Manager Audit Intern

Ref:

Auditul activitatii de credit corporate


În conformitate cu Planul anual de audit intern, urmeaza ca în perioada de 01.09.2005 - 30.0.2006 sa se efectueze o misiune de audit intern cu tema "Auditul activitatii de credit corporate". Misiunea de audit se va desfasura sub coordonarea Dlui Dimitrie Marin

Va vom contacta ulterior pentru a stabili, de comun acord, o sedinta de deschidere în vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit si anume:

prezentarea auditorilor;

scopul misiunii de audit;

prezentarea obiectivelor misiunii de audit intern;

programul misiunii de audit;

alte aspecte.

Daca aveti întrebari privind aceasta misiune de audit sau aveti domenii care ati dori sa faca obiectul investigatiei noastre va rog sa ma contactati.


Iftimie Aurel

Departament Audit Intern

Anexa 2

PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCULUIDenumirea misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

Perioada auditata: 01.09.2005 - 30.03.2006

Întocmit de: Emilia Pop Data: 30.08.2005

Aprobat de: Adriana Ispas Data: 30.08.2005


Obiective

Tipul verificarii

Locul desfasurarii activitatii

Durata


Auditorii

Verificarea modului de îndeplinire a recomandarilor formulate cu ocazia misiunii de audit anterioare, desfasurata în noiembrie 2004

Intervievare, verificarea îndeplinirii masurilor

Dep. Credite Corporative

1 h

Emilia Pop

Adriana Ispas

Strategia bancii privind activitatea de creditare

Analiza strategiei

Dep. AI

4 h

Emilia Pop


Politici si proceduri privind riscul de credit

Analiza proceduri

Intervievare

Dep. AI

10 h

Emilia Pop

Adriana Ispas

Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate

Analiza fise posturi

Intervievare

Dep. AI

3 h

Emilia Pop


Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) în activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului

Analiza proceduri, rapoarte

Verificare dosare de credit

Teste in sistem

Intervievare

Suc. Pipera

Suc. Ilfov

Dep. AI

96 h

Adriana Ispas

Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare

Analiza rapoarte

Proceduri analitice

Intervievare

Dep. Credite Corporative

Dep. AI

55 h

Emilia Pop


Concentrarea expunerilor pe contrapartide

Analiza rapoarte

Proceduri analitice

Intervievare

Dep. Credite Corporative

Dep. AI

25 h

Emilia Pop


Evaluarea performantei portofoliului de credite

Analiza rapoarte

Proceduri analitice

Intervievare

Dep. Credite Corporative

Dep. AI

20 h

Emilia Pop

Adriana Ispas

Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de credit

Analiza rapoarte

Intervievare

Dep. Credite Corporative

Dep. AI

18 h

Emilia Pop

Adriana Ispas

Evaluarea activitatii Comitetului de Credite

Analiza minute sedinte

Dep. AI

8 h

Emilia Pop

Adriana Ispas

Total 240h
sef misiune,

Anexa 3


PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT INTERN


Denumirea misiunii de audit : Auditul activitatii de credit corporate

Perioada auditata: 01.09.2005 - 30.03.2005

Întocmit de: Emilia Pop

Aprobat de: Adriana Ispas

Data : 01.11.2005

Obiective

Activitati

Perioada

Locul desfasurarii

Strategia bancii privind activitatea de creditare.
Politici si proceduri privind riscul de credit.
Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate.
Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare.
Concentrarea expunerilor pe contrapartide.
Verificarea garantiilor
Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de credit
Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) în activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului.
Evaluarea activitatii Comitetul de Credite.

1. Întocmirea si expedierea notificarii.


Departament Audit Intern


2. Întocmirea programului misiunii de audit.


Departament Audit Intern


3. Documentare.


Departament Audit Intern


3. Întocmirea chestionarelor.


Departament Audit Intern


4. Întocmirea tabelei analiza riscurilor.


Departament Audit Intern


5. sedinta de deschidere a misiunii.


Dep Credite Corporate

Suc. Pipera

Suc. Ilfov


6. Efectuarea verificarilor si evaluarilor.


Directia Credite Corporate

Suc Pipera

Suc Ilfov

Departament Audit Intern


7. Elaborarea Foii de identificare si de analiza a problemei.


Directia Credite Corporate

Suc Pipera

Suc Ilfov


8. Colectarea probelor de audit


Directia Credite Corporate

Suc Pipera

Suc Ilfov


9. Retinerea documentelor în dosarul misiunii de audit.


Directia Credite Corporate

/ Departamentul Audit Intern


13. sedinta de încheiere a misiunii de audit intern


Directia Credite Corporate

Suc Pipera

Suc Ilfov


14. Elaborarea proiectului de raport de audit si a planului de masuri


Departamentul Audit Intern


Transmiterea proiectului de raport entitatii auditate


Departamentul Audit Intern


16. Contestatia la proiectul de raport de audit


Directia Credite Corporate

Suc Pipera

Suc Ilfov


17. sedinta de conciliere.Directia Credite Corporate

Suc Pipera

Suc IlfovB


18. Întocmirea raportului de audit intern.Departamentul Audit Intern

CHESTIONAR


Compartimentul: Departamentul Credite Calificativ final: favorabil

Conducatolul Directiei: Mihai Andrei

Manager: Marius Negrut

Data completarii: 01.09.2005

Perioada auditata: 01.09.2005-31.03.2006

Numele si prenumele auditorilor: Emilia Pop, Adriana Ispas

1. ORGANIZARE

1.1. Exista un numar corespunzator de angajati în cadrul departamentului?

DA NU


1.2. Exista o buna separare a atributiilor?

1.3. Angajatii au pregatirea necesara?

DA NU


1.4. Sunt realizate periodic sedinte operative?

DA NU


Angajatii sunt cuprinsi în programe de training ?

DA NU


S-au realizat reorganizari în cadrul departamentului în perioada scursa de la ultima misiune de audit?

DA NU


CALIFICATIV: 0.662. MONITORIZARE

2.1. Autocontrolul este eficient?

DA NU


2.2. Se exercita un control ierarhic eficient?

DA NU


2.3. Exista controale încrucisate?

DA NU

2.4. Se realizeaza o monitorizare adecvata riscului de credit la nivelul Depart. Credite Corporate?

DA   NU


CALIFICATIV:1

3. CONTROL sI RAPORTĂRI

3.1. Informatiile raportate sunt adecvate în raport cu riscurile specifice ?

DA NU


3.2. Rapoartele asigura urmarirea realizarii targeturilor?

DA   NU


3.3. Rapoartele asigura urmarirea încadrarii în indicatorii profilului de risc?

DA NU


3.4. Rapoartele asigura un control adecvat al riscului de credit?

DA NU


3.5. Rapoartele sunt prezentate cu periodicitatea necesara?

3.6. Rapoartele asigura monitorizarea concentrarii riscului de credit sub toate aspectele?


Se pot aduce

îmbunatatiri

3.7. Raportarile catre BNR se realizeaza la termen ?

DA NUCALIFICATIV:0.72


Nefavorabil: 0 - 0.3

Favorabil: 0.31 - 1Anexa 4


CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

Denumirea misiunii de audit : auditarea activitatii de creditare

Perioada supusa auditului: 01.09.2005-31.03.2006

Întocmit de: Adriana Ispas


ACTIVITATEA DE AUDIT

DA

NU
1. Exista proceduri scrise?2. Atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarate în proceduri?3. Cunosc angajatii procedurile în uz?4. Procedurile în uz asigura separarea sarcinilor incompatibile?5. Procedurile în uz sunt aprobate?6. Procedurile în uz sunt actualizate?7. Numai persoanele autorizate pot sa modifice procedurile?8. Exista deficiente în aplicarea procedurilor?9. Exista prevederi în proceduri privind identificarea si monitorizarea riscurilor?10. Exista activitati de monitorizare a riscurilor?11. Este urmarita concentrarea riscului de credit?12. Poate fi îmbunatatit sistemul de raportare interna privind riscul de credit?13. Comitetele cu responsabilitati în aceasta arie de responsabilitate se întrunesc cu periodicitatea necesara?14. Comitetele cu responsabilitati în aceasta arie de responsabilitate desfasoara activitatea în conformitate cu atributiunile stabilite?15. Exista minute ale sedintelor de comitet?16. Angajatii respecta prin activitatea zilnica atributiunile din fisa postului?17. Exista preocupari pentru recuperarea debitelor restante?18. Exista un bun management al resursei de personal în cadrul departamentului?19. Exista elaborata o strategie pentru activitatea de creditare?20. Politicile elaborate raspund strategiei elaborate?21 Se urmaresc periodic indicatorii din profilul de risc de credit?


Anexa 5
Entitatea /structura auditata: Departament analiza credite corporate

Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

Data realizarii: 01.10.2005

Data revizuire: 30.10.2005


FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZĂ A PROBLEMEI

Nr. 1


1. Problema:

Necesitatea revizuirii scoringului folosit în analiza clientilor care solicita credite.

2. Constatari :

În urma analizei asupra scoringului, am identificat urmatoarele:

punctajul acordat clientului ar trebui sa includa si o evaluare a calitatii situatiilor financiare prezentate, respectiv daca acestea sunt auditate sau nu, precum si opinia exprimata în raportul de audit financiar.

evaluarea factorilor subiectivi în cadrul scoringului nu poate conduce la un numar de puncte mai mare decât în evaluarea celor obiectivi.

detalierea factorilor subiectivi, eventual prin intermediul unor grile de evaluare la care trebuie sa raspunda analistul de credite, în scopul documentarii modului de evaluare si a prezentarii clare a elementelor evaluate.

în cadrul scoringului nu sunt evaluate informatiile obtinute din cash flow si nici din proiectia de cash flow. Consideram necesara includerea acestora în scoringul final.

în realizarea proiectiei fluxurilor de lichiditati, consideram necesara documentarea clara a modului în care s-a efectuat, respectiv stabilirea ipotezelor, proiectia fluxurilor de lichiditati - eventual si folosirea unor scenarii alternative, determinarea solvabilitatii clientului pe baza datelor obtinute. În acest mod, rezulatele proiectiei pot fi evaluate si incluse în scoringul final.

propunem introducerea unor indicatori pentru evaluarea relatiei clientului cu banca, respectiv istoricul în calitate de debitor al bancii si profitabilitatea din trecut a clientului pentru banca pentru o periada de timp precizata (6 luni/ 1 an).

3. Cauze:

Neactualizarea scoringului.

4. Consecinte:

Neluarea în considerare a unor factori, consideram noi, importanti si aplicarea unor criterii în mod diferentiat, datorita nedetalierii continutului acestora.

5. Recomandari si solutii propuse:

Revizuirea scoringului folosit în evaluarea clientilor, inclusiv prin detalierea modului de evaluare a factorilor subiectivi.


Întocmit de: Emilia Pop Revizuit de: Adriana Ispas
Anexa 6


Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

Data realizarii: 01.12.2005   Data revizuire: 30.12.2005


FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZĂ A PROBLEMEI

Nr. 2

1. Problema:

Necesitatea reevaluarii sistemului de raportare pe segmentul riscului de credit corporate.

2. Constatari :

Extinderea raportarilor lunare pentru urmarirea expunerilor pe zone geografice si ramuri.

3. Cauze:

Nu sunt respectate cerintele normei 17/2003.

4. Consecinte:

Întocmirea unor analize incomplete si neadecvate ceea ce poate conduce la o monitorizarea mai putin stricta a riscului de credit.

5. Recomandari si solutii propuse:

Revizuirea raportarilor periodice si urmarirea in mod distinct a extunerilor pe zone geografice si ramuri.


Întocmit de:Emilia Pop Revizuit de: Adriana Ispas


Anexa 7


Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

Data realizarii: 01.12.2005   Data revizuire: 30.12.2005


FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZĂ A PROBLEMEI

Nr.3


1. Problema:

Evidentierea unei tendinte de relaxare a costurilor creditarii cu afectarea profitabilitatii bancii.

2. Constatari :

Din testele efectuate în sucursale, precum si în urma analizei rezulatelor bancii, am constatat evidentierea unei tendinte de relaxare a conditiilor de creditare în defavoarea profitabilitatii bancii.

3. Cauze:

Necesitatea atingerii cotelor de piata vizate prin obiectivele bancii.

4. Consecinte:

Influentarea rezultatului obtinut de banca.

5. Recomandari si solutii propuse:

Initierea unei analize a conditiilor de creditare oferite clientilor (dobânzi, comisioane - în special cele referitoare la tranzactiile prin cont curent), prin compararea cu dobânzile de referinta si respectiv, conditiile din piata.


Întocmit de: Emilia Pop Revizuit de:Adriana IspasAnexa 8


Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

Data realizarii: 05.11.2005   Data revizuire: 10.11.2005


FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZĂ A PROBLEMEI

Nr.4


1. Problema:

Neretinerea unor comisioane la acordarea creditelor.

2. Constatari :

Din testele efectuate s-a constatat ca in cazul creditelor cu nr. 15, Nr. 34, Nr. 40 sucursala Pipera nu s-a procedat la retinerea comisionanelor conform contractului sau retinerea cu intirziere.

3. Cauze:

Omisiune din partea administratorului, lipsa controlului din partea directorului de sucursala.

4. Consecinte:

Neretinerea comisioanelor.

5. Recomandari si solutii propuse:

Se impune un control mai strict asupra modului de retinere a comisioanelor.


Întocmit de: Emilia Pop Revizuit de: Adriana Ispas


Anexa 9


Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate

Data realizarii: 07.02.2006   Data revizuire: 08.02.2006


FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZĂ A PROBLEMEI

Nr.5


1. Problema:

Neinregistrarea la timp la arhiva electronica a unor ipoteci.

2. Constatari :

Din testele efectuate s-a constatat ca in cazul creditelor cu nr. 15, Nr. 79, sucursala 53 nu s-a procedat la inregistrarea la timp la arhiva electronica a unor ipoteci

3. Cauze:

Nerespectarea procedurilor interne.

4. Consecinte:

Risc credit ridicat ca urmare a neinregistrarii la timp a garantiilor..

5. Recomandari si solutii propuse:

Se impune un control mai strict asupra modului de constituire si inregistrare a garantiilor.


Întocmit de: Emilia Pop Revizuit de: Adriana Ispas
Entitatea / structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate

Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas


Data intocmire: 03.09.2005 Data revizuire: 09.09.2005FIsA DE LUCRU NR. 1Obiectul auditat:

Strategia bancii privind activitatea de creditare


Obiectivul auditat:

Evaluarea strategiei privind activitatea de creditare


Riscuri potentiale identificate:

Nestabilirea modalitatilor de monitorizare a riscului de credit

Lipsa aprobarii Consiliului de Administratie

Inadecvarea strategiei la piata, mediul economic si capitalurile bancii

Implementarea necorespunzatoare a strategieiProceduri de efectuat

- analiza strategiei, identificând directiile de monitorizare a riscului de credit


Proceduri efectuate

În conformitate cu n Norma 17/2003 s-a elaborat si aprobat strategia bancii privind activitatea de creditare, precum si profilul de risc al bancii care stabileste urmatorii indicatori de monitorizare pe segmentul riscului de credit:

General

Limita

Nivel de alerta

Total credite restante si îndoielnice / total portofoliu de crediteExpunere neajusta af. creditelor si dob în "îndoilenic" si "pierdere" / total credite si dobânzi clasificate (Rata de risc 1)Expunerea neta fata de un grup (singur debitor) / fonduri propriiValoarea cumulata a expunerilor mari (>10% din fonduri proprii) / fonduri propriiValoarea cumulata a expunerilor fata de persoane aflate în relatii speciale / fonduri propriiValoarea cumulata a expunerilor fata de personalul propriu / fonduri propriiExpunere principal în "standard" / total expunere principalTotal provizioane / total expunere principalExpunere principal în "pierdere" / total expunere principal


Persoane juridice Corporate + CommercialExpunere principal în "pierdere" / total expunere principalExpunere principal restant > 90 zile / total expunere principalCredite de investitii, productie si imobiliareLinii de credit, overdraft, revolving
Încadrarea în aceste prevederi de strategie este urmarita de Departamentul de Administrare a Riscurilor, rezultatul analizelor fiind prezentat lunar Comitetului de Management al Riscurilor.


Concluzii


Principalele directii privind monitorizarea riscului de credit sunt reprezentate de urmatoarele:

concentrarea pe nici una dintre categoriile de activitati finantate nu poate depasi XX% din totalul portofoliului de credite.

se va urmari acordarea cu preponderenta a creditelor în valutele generate de contrapartidele eligibile, astfel încât riscul valutar sa fie acoperit în mod natural, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

acordarea cu preponderenta a creditelor pe termen scurt, evitând concentrarea riscului pe termene medii sau lungi, specifice creditelor de investitii.

banca va urmari ca profitabilitatea estimata a fiecarei tranzactii în raport cu riscul asumat sa contribuie la atingerea targetului de rentabilitate agregat al bancii.

Anexa 10

Entitatea / structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate

Nume reviewer: Emilia Pop

Nume auditor: Adriana Ispas


Data intocmire: 02.12.2005   Data revizuire: 15.12.2005FIsA DE LUCRU NR. 2


Obiectul auditat:

Politici si proceduri privind riscul de credit


Obiectivul auditat:

Adecvarea politicilor si procedurilor la strategia elaborata

Riscuri potentiale identificate:

Politici si proceduri neadecvate la startegia de creditare

Comunicarea insuficienta a politicilor si procedurilor catre angajatii implicati în punerea lor în aplicareProceduri de efectuat

- analiza procedurilor de creditare

- intervievarea managementului diviziei de credite

Proceduri efectuate

Analizarea organigramei

Analizarea procedurilor si normelor interne si verificarea adecvarii lor la politicile elaborate

Analizarea sistemului de raportare periodica

Evaluarea sistemului de control la nivelul departamentului. Controlul asupra sucursalelor

Concluzii

În vederea implementarii strategiei bancii pentru activitatea de creditare, politicile elaborate si implementate în 2005 au urmarit urmatoarele obiective:

separarea activitatii de creditare pe cele trei coordonate: IMM, commercial, corporate si individuals,

asigurarea separarii atributiilor de analiza si administrare prin alocarea acestor atributiuni unor structuri organizatorice distincte,

monitorizarea riscurilor prin comitetele cu atributii în acest sens

procupare pentru îmbunatatirea calitatii portofoliului de credite,

Anexa 11

Entitatea / structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate

Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas


Data intocmire: 13.01.2006 Data revizuire: 17.01.2006


FIsA DE LUCRU NR. 3Obiectul auditat:

Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate


Obiectivul auditat:

Adecvarea fisei posturilor la continutul activitatii desfasurate

Evaluarea eficientei utilizarii resursei de personal


Riscuri potentiale identificate:


Necorelarea activitatiilor desfasurate cu fisa posturilor.

Nerespectarea principiului segregarii functiilor incompatibile.

Inadecvarea activitatilor desfasurate comparativ cu resursele existente.Proceduri de efectuat

- analiza organigramei si a fiselor posturilor


Proceduri efectuate

a fost analizata ultima organigrama aprobata a bancii

a fost intervievata conducerea operativa a departamentelor implicate în procesul de creditare corporate


Concluzii

Activitatea de creditare este organizata în cadrul mai multor departamente si divizii din centrala, precum si la nivelul sucursalelor, astfel:

Prezinti organizarea din HO

La nivelul sucursalelor se desfasoara activitatea de creditare, începând cu activitatea de marketing prin ofiterii de marketing, analiza dosarelor si aprobarea lor în limita competentelor, întocmirea dosarelor transmise spre analiza si aprobare în centrala, si administrarea creditelor ramase în competenta lor.

Actuala organigrama raspunde cerintelor politicii de creditare si în acelasi timp cerintelor de management al riscului de creditare, în sensul monitorizarii activitatii de creditare pe segmentele de clientela particularizate prin caracteristici ale activitatii desfasurate si factori de risc specifici.

Se procedeaza la aprobarea si administrarea separata a creditelor pentru IMM.
Entitatea / structura auditata: Departamentul Analiza credite corporate

Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate

Nume reviewer:   Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas


Data intocmire: 01.12.2005

Data revizuire: 30.12005FIsA DE LUCRU NR. 4
Obiectul auditat:

Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de credit


Obiectivul auditat:

Acuratetea si completitudinea raportarilor

Frecventa raportarilor si beneficiarii acestora

Riscuri potentiale identificate:

Raportari incomplete sau neadecvate

Frecventa necorespunzatoare

Alocare necorespunzatoare a drepturilor de consultare în sistem


Proceduri de efectuat


Evaluarea procesului de raportare


Proceduri efectuate


Verificarea raportarilor destinate BNR

Evaluarea adecvarii raportarilor interne


Concluzii


Activitatea de raportare pe segmentul creditare corporate asigura atât cerintele de raportare BNR cât si cerintele interne de raaportare. Rapoartele sunt furnizate de catre Depart. Credite Corporate, raportari, Marketing corporate, managementul Riscurilor. Se asigura astfel controlul încrucisat si urmarirea modului de atingere a target-urilor, nivelul expunerilor pe clienti, calitatea portofoliului de clienti, încadrarea în profilul de risc definit.

Auditul intern apreciaza ca necesara extinderea setului de raportari pentru monitorizarea lunara a concentrarii pe ramuri si zone geografice.

Anexa 12


Entitatea / structura auditata: Departamentul Analiza credite corporate

Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate

Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas


Data intocmire:05.11.2005

Data revizuire: 10.11.2005FIsA DE LUCRU NR. 5
Obiectul auditat:

Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) în activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului.


Obiectivul auditat:

Verificarea si confirmarea existentei creditelor la data auditului

Verificarea aprobarii tragerilor din limita de credit si respectarea destinatiei initiale a creditului

Evaluarea creditelor si a calitatii portofoliului în scopul determinarii adecvarii provizionului înregistrat

Evaluarea garantiilor

Verificarea acuratetei si completitudinii tranzactiilor referitoare la: trageri, rambursari, creante atasate

Verificarea rezonabilitatii înregistrarilor referitoare la veniturile din dobânzi si comisioane

Eficienta controalelor la nivelul departamentului


Riscuri potentiale identificate:

Iregularitati privind respectarea normelor

Neretinerea comisioanelor

Iregularitati în înregistrarea în sistem a creditelor si garantiilor

Neadecvarea controalelor la nivelul departamentului

Proceduri de efectuat


Verificari la nivelul sucursalelor privind respectarea normelor de crediatre

Verificari la nivelul Depart. Credite Corporate a respectarii normelor de creditare
Proceduri efectuate


Verificarea prin sondaj a dosarelor de credit

Teste privind completitudinea si acuratetea datelor în sistem

Evaluarea controalelor derulate în sucursale

Evaluarea controalelor derulate în HO
Document Info


Accesari: 25370
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )