Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTRACT CADRU DE ACHIZITIE DE PRODUSE\

managementCONTRACT CADRU DE ACHIZITIE

DE PRODUSE

PREAMBUL:


In cuprinsul prezentului Contract, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul înteles:Barem de pret     înseamna pretul de baza al Produselor minus reducerile acordate Beneficiarului de catre Furnizor asa cum sunt ele prezentate in Anexa nr. 2 la prezentul Contract;    


Calitate înseamna ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs care îi confera aptitudinea de a satisface, conform destinatiei acestuia, necesitatile explicite sau implicite ale Consumatorului Final;


Certificat de Conformitate înseamna document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare si care indica existenta încrederii adecvate ca un produs, identificat corespunzator, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;


Cod de bare înseamna identificator unic compus dintr-o serie de linii paralele, albe si negre, de grosimi variabile, care servesc la identificarea unui Produs;


Comanda de Produse   înseamna cererea ferma de cumparare de Produse adresata de Beneficiar catre Furnizor;


Consumator Final   înseamna orice persoana fizica/persoana juridica care cumpara de la Beneficiar Produsele livrate;


Declaratie de Conformitate înseamna declaratia facuta de catre un producator prin care acesta informeaza, pe propria raspundere, despre faptul ca un produs este conform cu un document tehnic normativ;


Distribuitor   înseamna agentul economic din lantul de distributie, a carui activitate profesionala nu afecteaza caracteristicile produsului;


Documente de însotire înseamna orice document care, conform legii, trebuie in mod obligatoriu sa însoteasca fizic un Produs in momentul punerii lui pe piata, incluzând, dar fara a se limita la, certificat de garantie, declaratia de conformitate, cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in functiune, întretinere, utilizare;


Durata Medie de Utilizare înseamna intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de catre producator ori convenit între parti, în cadrul caruia produsele de folosinta îndelungata trebuie sa îsi mentina caracteristicile functionale, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare;


Furnizor înseamna comerciantul persoana fizica sau persoana juridica autorizata, conform legii, sa desfasoare activitati de comercializare a Produselor si care poate cumula si calitatea de fabricant sau importator in România al Produselor comercializate;


Garantie   înseamna orice angajament asumat de vânzator sau producator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumparat, în cazul în care acesta nu corespunde conditiilor enuntate în declaratiile referitoare la garantie sau în publicitatea aferenta;


Informatie Confidentiala înseamna orice fel de date, analize, compilatii, studii sau alte documente care nu sunt publice, furnizate de una din Parti pentru uzul celeilalte Parti si prezentate in forma scrisa sau stocate in forma computerizata, pe discuri electronice, banda, microfilm sau alta forma;


Perioada de garantie înseamna limita de timp, care curge de la data dobândirii Produsului, pâna la care producatorul îsi asuma responsabilitatea remedierii sau înlocuirii Produsului achizitionat, pe cheltuiala sa, daca deficientele nu sunt imputabile consumatorului final;


Perioada de valabilitate   înseamna limita de timp, stabilita de Producator, pâna la care un Produs perisabil sau un Produs care în scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sanatatea consumatorului final îsi pastreaza caracteristicile specifice, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si pastrare; pentru Produsele alimentare acesta reprezinta data limita de consum;


Pret promotional   înseamna pretul special la care sunt oferite spre vânzare catre consumatorul final Produsele incluse in Promotie


Procesul Verbal de Predare - Receptie înseamna documentul încheiat la momentul predarii, respectiv receptiei Produselor, la Punctele de Desfacere, prin care Partile semnatare certifica cantitatea si calitatea Produselor si consemneaza eventuale obiectiuni;


Produs(e) înseamna toate si orice bun corporal mobil, alimentar sau nealimentar, achizitionat de la Furnizor si distribuit prin reteaua de magazine a Beneficiarului catre Consumatorul Final;


Produs cu Defecte   înseamna produsul care nu corespunde calitativ sau nu ofera siguranta la care consumatorul este îndreptatit sa se astepte, tinându-se seama de toate împrejurarile, inclusiv de: (i) modul de prezentare a produsului; (ii) toate utilizarile previzibile ale produsului; (iii) data punerii în circulatie a produsului;


Produs Sigur    înseamna acel produs care este conform reglementarilor cu caracter obligatoriu ce definesc caracteristicile de securitate ale acestuia si modalitatile de control al conformitatii cu caracteristicile parametrilor definiti, precum si acel produs care, in conditii normale sau previzibile de utilizare, nu prezinta riscuri pentru viata, sanatatea si securitatea consumatorilor;


Promotie înseamna o oferta speciala care indica, în mod clar si neechivoc, data la care înceteaza oferta sau, daca este cazul, faptul ca oferta speciala se refera la stocul de Produse disponibil, iar daca oferta speciala nu a început înca, data de începere a perioadei în care se aplica pretul special sau alte conditii specifice;


Punct de Desfacere   înseamna toate si oricare dintre magazinele incluse in lantul de magazine "Auchanhyper" de pe teritoriul României;


Vânzarea cu Prime   înseamna acea practica comerciala prin care la vânzarea sau oferta de vânzare de produse/servicii se ofera consumatorului, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii;


Vânzarile Promotionale înseamna vânzarile cu amanuntul/vânzarile cash and carry/prestarile de servicii de piata care pot avea loc în orice perioada a anului, fara sa faca obiectul notificarii, cu conditia ca sa nu fie efectuata în pierdere, sa se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum si la servicii vândute ori, dupa caz, prestate în mod curent; produsele si serviciile promovate trebuie sa existe la vânzare pe durata întregii perioade anuntate a vânzarilor promotionale sau comerciantul va informa consumatorii ca oferta este valabila numai în limita stocului disponibil. Nu sunt considerate vânzari promotionale actiunile de promovare efectuate de producatori si actiunile de lansare de produse/servicii noi pe piata;


Viciu Ascuns deficienta calitativa a unui Produs livrat care nu a fost cunoscuta si nici nu putea fi cunoscuta de catre consumator prin mijloacele obisnuite de verificare;


Zona de Receptie înseamna locul unde are loc receptia Produselor livrate de catre Furnizor si unde salariatii Beneficiarului efectueaza în mod curent activitatea de receptie, in cadrul fiecarui Punct de Desfacere.ARTICOLUL 1 PARTILE CONTRACTANTE


Intre:


  1. S.C. MGV DISTRI-HIPER S.A., societate de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Strada Barbu Stefanescu Delavrancea, nr. 13, parter, sector 1, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2731/2005, C.U.I.: 17233051, capital social in cuantum de 12.000.000 RON (echivalentul a 3.000.000 Euro), cont bancar nr. RO79ARBL200000701726RO01 deschis la Anglo Romanian Bank Limited - Sucursala Bucuresti, legal reprezentata de dl. Regis Charles Claude MOUGEL, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, prin mandatarul sau dl. Gerald PUTTEMANS - Director de Achizitii, denumita in continuare "Beneficiar";

si

  1. S.C. NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL SRL societate de nationalitate romana, cu sediul social în Bucuresti, str. Smaranda Braescu nr.5, ap.18, sector 1, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/6993/16.08.1996, C.U.I. 8724092, capital social în cuantum de 20.000 RON, cont bancar nr.RO79BRDE445 SV18064824450 deschis la BRD SUC.DOROBANTI, legal reprezentata de OVIDIU STROESCU in calitate de Presedinte , denumita în continuare "Furnizor",

denumite în mod individual "Partea" si în mod colectiv "Partile",


a intervenit prezentul Contract Cadru de Achizitie de Produse ("Contractul") in urmatoarele conditii:ARTICOLUL 2 OBIECTUL CONTRACTULUI


Prin prezentul Contract, Furnizorul se obliga sa livreze Beneficiarului Produsele comandate, astfel cum sunt acestea prevazute in Comanda de Produse, pe baza circuitului logistic descris in Articolul 6 din prezentului Contract, iar Beneficiarul se angajeaza sa receptioneze si sa plateasca Produsele livrate de catre Furnizor, în masura în care acestea corespund Comenzilor de Produse emise de catre Beneficiar, standardelor cantitative si calitative impuse de legislatia româna în vigoare, de normele comunitare europene si de dispozitiile conventiilor internationale aplicabile.


Prin prezentul Contract, Furnizorul (i) declara ca este de acord ca Produsele fabricate, importate sau distribuite de Furnizor sa intre în circuitul de distributie al Beneficiarului, în cadrul retelei de magazine a Beneficiarului; (ii) îsi asuma integral raspunderea fata de Consumatorul Final al Produselor cu privire la respectarea obligatiilor legale ce ii revin în calitate de producator, importator sau (re)distribuitor si (iii) recunoaste calitatea Beneficiarului de distribuitor final al Produselor livrate.ARTICOLUL 3 CALITATEA sI SECURITATEA PRODUSELOR


Furnizorul garanteaza Beneficiarului ca (i) toate Produsele livrate sunt conforme exigentelor de calitate si securitate impuse de legislatia româna în vigoare, de normele comunitare europene si de dispozitiile conventiilor internationale aplicabile si ca (ii) toate Produsele livrate respecta prevederile legale în vigoare privind drepturile si protectia consumatorilor, ambalarea, etichetarea, marcarea, omologarea, precum si cerintele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile, fiind Produse Sigure.


În baza relatiei contractuale, Furnizorul este singurul responsabil atât fata de Beneficiar cât si fata de terti în ceea ce priveste calitatea si securitatea Produselor livrate, Beneficiarul fiind exonerat de orice raspundere fata de Consumatorii Finali care au adresat reclamatii privind calitatea si securitatea Produselor, precum si fata de organismele de control de profil. Furnizorul va suporta (i) toate cheltuielile si costurile determinate de remedierea Produselor cu Defecte, înlocuirea sau restituirea contravalorii acestora, (ii) despagubirile solicitate pentru repararea prejudiciilor de orice natura cauzate Beneficiarului/Consumatorului Final în asemenea cazuri si (iii) eventualele sanctiuni pecuniare aplicate Beneficiarului ca urmare a constatarii oricaror deficiente de catre organismele de control.


În cazul Produselor cu piese demontabile, Furnizorul garanteaza ca acestea contin toate piesele necesare asamblarii Produsului final. În caz contrar, Beneficiarul este exonerat de orice raspundere fata de Consumatorii Finali sau fata de organismele de control de profil, raspunderea revenind în exclusivitate Furnizorului, care va aplica procedurile de remediere, înlocuire sau, dupa caz, de rambursare a contravalorii Produsului respectiv. De asemenea, în cazul în care Beneficiarul a procedat la despagubirea Consumatorului Final pentru Produsele care nu contin toate piesele necesare asamblarii lor si pentru pagubele cauzate de acestea, Furnizorul are obligatia de a restitui integral Beneficiarului valoarea despagubirilor platite catre Consumatorul Final.


Beneficiarul are dreptul de a refuza receptia Produselor livrate de Furnizor în caz de neconformitate a acestora cu specificatiile cuprinse în Comanda de Produse sau cu cerintele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile Produselor respective.


Furnizorul are obligatia sa se asigure ca, la data livrarii Produselor catre Beneficiar, cel putin 3/4 (trei sferturi) din Perioada de Valabilitate, respectiv Perioada de Garantie a Produselor, înscrisa pe ambalaj, este înca în vigoare, sub sanctiunea refuzarii la receptie a acestor Produse de catre Beneficiar (de exemplu, Produsul a carui perioada de valabilitate este de 10 zile nu poate fi livrat decât daca acesta mai este cel putin 8 zile si 12 ore în Perioada de Valabilitate). Furnizorul va suporta integral toate cheltuielile care deriva din preluarea, transportarea Produselor refuzate la receptie si returnate, precum si cele aferente înlocuirii acestora. De asemenea, Furnizorul va plati Beneficiarului daune-interese evaluate in mod expres de catre Parti la un procent de [25%] din valoarea Comenzii de Produse emise de catre Beneficiar.ARTICOLUL 4 DOCUMENTE DE ÎNSOŢIRE


Furnizorul are obligatia de a însoti Produsele livrate de toate Documentele de Însotire aferente care sa ateste calitatea, conformitatea, respectarea regulilor de igiena si a regulilor sanitar veterinare, incluzând, dar fara a se limita la, instructiunile de montare, întretinere, punere în functiune si utilizare, certificatul de garantie, certificatul de sanatate, certificatul sanitar - veterinar, certificatul de conformitate. Prin exceptie insa de la cele de mai sus, la prima furnizare a Produselor, Furnizorul are obligatia de a transmite Beneficiarului Documentele de Însotire cu cel putin 5 (cinci) zile lucratoare înainte de data emiterii Comenzii de Produse.


Furnizorul va preda câte un set de astfel de Documente de Însotire pentru fiecare Produs livrat. În caz contrar, Furnizorul va fi responsabil în fata autoritatilor competente si va despagubi Beneficiarul pentru prejudiciile astfel cauzate.ARTICOLUL 5 AMBALARE, ETICHETARE SI MARCARE


Furnizorul are obligatia de a respecta prevederile legale aplicabile privind etichetarea, ambalarea si marcarea corespunzatoare a Produselor furnizate. În caz contrar, Beneficiarul are dreptul sa returneze respectivele Produse si sa solicite Furnizorului remedierea, pe cheltuiala proprie, a erorilor de ambalare, etichetare sau marcare.


Toate informatiile privitoare la Produse astfel cum sunt acestea prezentate pe etichetele acestora, în Documentele de Însotire si instructiunile de montare, întretinere, punere în functiune, utilizare trebuie sa fie scrise în limba româna, indiferent de tara de origine a Produselor, fara a exclude prezentarea acestora si în alte limbi, sa fie vizibile, lizibile si inscriptionate într-un mod care sa nu permita stergerea lor.


Cheltuielile de ambalare, etichetare, marcare corespunzatoare sunt exclusiv în sarcina Furnizorului.


Furnizorul are obligatia de a livra Produsele însotite de un Cod de Bare corespunzator. În cazul loturilor de Produse grupate într-un singur ambalaj, doar codul ambalajului trebuie sa permita identificarea lotului respectiv, codurile de bare individuale aferente fiecarui Produs din lot fiind acoperite.


Daca Produsele furnizate nu dispun de o numerotatie specifica Codurilor de Bare, Beneficiarul va putea prelua în sarcina sa imprimarea si lipirea de etichete cu Coduri de Bare pe Produsele în cauza, facturând Furnizorului contravaloarea acestor etichete si a manoperei pentru aceasta operatiune.


Daca eticheta cu Codurile de Bare a fost aplicata de catre Furnizor, acesta este responsabil pentru concordanta informatiilor incluse si pentru citirea Codului de catre scanner. Furnizorul are obligatia de a informa Beneficiarul în legatura cu orice modificare aplicata Codurilor de Bare, cu cel putin 30 (treizeci) de zile înainte de momentul aplicarii modificarii.


ARTICOLUL 6    CIRCUITUL LOGISTIC


A.        COMANDA DE PRODUSE


Beneficiarul va initia, în baza necesarului de stoc, o Comanda de Produse, pe care o va transmite Furnizorului prin fax, curier sau posta electronica, cu confirmare de primire. Beneficiarul va numerota fiecare Comanda, numarul astfel atribuit se va regasi ulterior pe orice document si corespondenta dintre Parti in legatura cu Comanda respectiva, incluzând, dar fara a se limita la, factura, aviz de însotire a Produselor, documente de transport, Proces Verbal de Predare - Receptie, corespondenta, etc.). În lipsa indicarii numarului Comenzii, cealalta Parte are dreptul de a nu considera valabil documentul în discutie, si, daca i-au fost aduse prejudicii, de a solicita despagubiri Partii în culpa.


Comenzile de Produse emise de Beneficiar vor fi considerate acceptate integral de catre Furnizor daca, în termen de 12 (douasprezece) de ore de la receptionarea Comenzii de Produse, Furnizorul a confirmat Beneficiarului prin fax, curier etc. capacitatea sa de a executa Comanda de Produse in termenul mentionat.


Data receptiei de catre Furnizor a Comenzii de Produse este cea înscrisa pe confirmarea de primire a Comenzii (raportul transmisiei prin fax, data înscrisa de curier pe documentul de expeditie etc.).


Daca Furnizorul refuza Comanda de Produse in termenul stabilit mai sus, 12 (douasprezece) ore, acesta va comunica in scris Beneficiarului refuzul sau si motivele acestuia (e.g. stoc insuficient etc.), caz in care Beneficiarul va putea emite o Comanda de Produse subsecventa tinând cont si de motivele de refuz formulate de Furnizor. În cazul în care Beneficiarul decide sa nu emita o Comanda de Produse subsecventa, el poate rezilia prezentul Contract având dreptul de a solicita Furnizorului despagubiri pentru acoperirea prejudiciul cauzat.


În cazul în care Beneficiarul decide sa emita o Comanda de Produse subsecventa, neexecutarea Comenzii subsecvente de Produse, da dreptul Beneficiarului de a revoca Comanda subsecventa sau de a rezilia prezentul Contract, având dreptul de a solicita Furnizorului despagubiri pentru acoperirea prejudiciul cauzat.B.         LIVRAREA PRODUSELOR


Conditii generale de livrare

Cheltuielile de livrare (încarcare, transport, descarcare) pâna la Zona de Receptie a Beneficiarului la data, în conditiile cantitative si calitative indicate în Comanda de Produse, vor fi suportate integral de catre Furnizor.


În momentul livrarii, Produsele vor fi însotite în mod obligatoriu de avizul de expeditie, documentele de provenienta, formularul Comenzii de Produse, precum si de orice alt document necesar prevazut de lege sau de catre dispozitiile prezentului Contract


În momentul livrarii, Produsele vor fi furnizate libere de sarcini administrative, având platite toate taxele aferente transportului si vor intra în posesia exclusiva a Beneficiarului.


În caz de revocare a unei Comenzi de catre Beneficiar sau in cazul in care Beneficiarul refuza receptia Produselor, Furnizorul nu are drept la despagubiri sau compensatii din partea Beneficiarului.


Livrarea Produselor poate fi precedata, la cererea Beneficiarului, de punerea la dispozitie, cu titlu gratuit, de mostre pentru Produsele respective, asigurate de Furnizor, care sa ateste întocmai calitatea si caracteristicile Produselor in cauza. Furnizorul garanteaza ca Produsele livrate vor fi identice cu mostrele prezentate anterior.


Schimbul de paleti si ambalaje returnabile

La livrare, Furnizorul va folosi exclusiv paleti Euro, de unica folosinta sau de folosinta îndelungata. Paletii vor fi returnati periodic Furnizorului, care-i va putea prelua împreuna cu ambalajele, imediat dupa descarcarea Produselor la Zona de Receptie a Beneficiarului. Se initiaza, astfel, un circuit de schimb al paletilor si al ambalajelor care este constatat prin Procese-Verbale de Predare-Receptie. Beneficiarul are dreptul de a aprecia in mod liber calitatea paletilor si de a recalifica paletii Euro care prezinta urme de distrugere in paleti pierduti.


Prin exceptie, Furnizorul va putea factura Beneficiarului contravaloarea paletilor sau a ambalajelor numai daca numarul de paleti sau ambalaje returnate de Beneficiar este inferior numarului de paleti, respectiv ambalaje predate de Furnizor în momentul livrarii Produselor. Responsabilitatea recuperarii paletilor aferenti Produselor livrate apartine in exclusivitate Furnizorului.


Livrarea de Produse efectuata cu întârziere

Daca livrarea de catre Furnizor se face cu întârziere fata de data indicata în Comanda de Produse, Beneficiarul este îndreptatit sa solicite penalitati pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul penalitatilor de întârziere este prevazut in Anexa nr. 6 la prezentul Contract si se calculeaza din valoarea de achizitie indicata in Comanda de Produse. Daca întârzierea la livrare depaseste 2 (doua) zile lucratoare fata de data specificata în Comanda de Produse, Beneficiarul este îndreptatit sa refuze receptia Produselor, revocând Comanda de Produse, putând solicita si rezilierea prezentului Contract, fara plata de despagubiri sau penalitati catre Furnizor. Cu toate acestea, Beneficiarul va receptiona Produsele livrate cu întârziere daca a consimtit în scris la prelungirea termenului de livrare a Produselor.


Livrare de Produse necorespunzatoare cantitativ

Cantitate diminuata. În cazul în care se constata, în momentul livrarii, ca Produsele livrate sunt în cantitate inferioara fata de cea specificata în Comanda de Produse, Beneficiarul are dreptul de a solicita Furnizorului livrarea completa a Produselor comandate sau dreptul de refuza receptia si de a notifica Furnizorului revocarea Comenzii în cauza, devenind aplicabile, dupa caz, prevederile contractuale referitoare la întârzierea livrarii, respectiv cele referitoare la refuzul receptionarii acesteia.


Cantitate excedentara. În situatia în care cantitatea de Produse livrata de Furnizor excede cantitatii solicitate în Comanda de Produse, Beneficiarul are dreptul de a refuza receptia surplusului cantitativ si plata facturii neconforme cu Comanda de Produse emisa si/sau cu avizul de receptie ori de a receptiona surplusul cantitativ de Produse, urmând ca Furnizorul sa emita fara drept de refuz si daca este cazul, o factura de stornare luând în considerare si surplusul de cantitate.


Returnarea Produselor în surplus va fi facuta exclusiv pe cheltuiala Furnizorului, fara ca acesta din urma sa fie îndreptatit a solicita despagubiri sau penalitati.


C.         RECEPŢIA PRODUSELOR


Daca exigentele calitative si cantitative formulate în Comanda de Produse sunt îndeplinite de Produsele livrate, Beneficiarul le va receptiona, iar Partile vor semna Procesul Verbal de Predare - Receptie.


Procesul Verbal de Predare - Receptie va contine toate informatiile referitoare la cantitatea, calitatea, eventualele neconformitati fata de Comanda de Produse, precum si orice eventuale obiectii sau motive care pot determina refuzarea de catre Beneficiar a receptiei Produselor livrate. Procesul Verbal de Predare - Receptie va fi redactat in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


Receptia Produselor se face prin numarare, cântarire, masurare si încercare a calitatii acestora pentru a verifica securitatea si conformitatea lor.


Beneficiarul poate refuza, în totalitate sau partial, prin mentiune în Procesul Verbal de Predare - Receptie sau prin notificare transmisa intr-un termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data livrarii, receptia Produselor care sunt alterate, deteriorate, care nu corespund calitativ, care au vicii, care sunt susceptibile de a nu respecta normele legale, care nu sunt însotite de toate documentele necesare cerute de lege, de prezentul Contract si/sau de Beneficiar.


Produsele care fac obiectul refuzului Beneficiarului vor trebui ridicate de catre Furnizor la data semnarii Procesului Verbal de Predare - Receptie, respectiv in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea notificarii de refuz emisa de Beneficiar. La solicitarea Beneficiarului, Produsele returnate vor trebui înlocuite de catre Furnizor pe cheltuiala sa.


D.        RETURNAREA PRODUSELOR


Cu ocazia verificarii Produselor in vederea receptionarii

La momentul verificarii Produselor în vederea receptionarii, acestea pot fi returnate de catre Beneficiar Furnizorului în urmatoarele cazuri:

a1)    Codurile de Bare nu permit scanarea sau sunt ilizibile;

a2)    mostrele/esantioanele aferente Produselor sunt insuficiente numeric sau nu corespund cerintelor calitative agreate de Parti;

a3)    lipsesc marcajele de reciclare de pe ambalajele Produselor sau Produsele nu sunt ambalate, marcate sau etichetate în mod corespunzator;

a4)    lipsesc Documentele de Însotire a Produselor;

a5)    Perioada de Valabilitate, respectiv Perioada de Garantie ramasa reprezinta mai putin de 3/4 (trei sferturi) din termenul în cauza sau a expirat;

a6)    orice alte neconcordante cu standardele calitative si cantitative specificate de Beneficiar în Comanda de Produse sau cele specificate de prevederile legale speciale aplicabile Produselor în cauza.


Dupa receptionarea Produselor livrate

Beneficiarul are dreptul de a returna Furnizorului urmatoarele Produse livrate si receptionate:

b1)    Produsele de sezon ramase în stoc dupa închiderea sezonului;

b2)    Produse aflate în stoc cu privire la care s-au înregistrat reclamatii din partea Consumatorilor Finali care au relevat defectele acestora;

b3)    Produsele care nu au functionat în mod corespunzator dupa probarea acestora;

b4)    Produsele aflate în stoc cu privire la care organele abilitate sau specialistii proprii au constatat neîndeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta viata, sanatatea ori securitatea Consumatorilor Finali, daca aceasta masura constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformitatile respective;

b5) Produsele care cad sub incidenta legislatiei cu privire la reciclajul ecologic (baterii, acumulatori etc).ARTICOLUL 7 PREŢUL DE ACHIIZIŢIE A PRODUSELOR sI BAREMUL DE PREŢ


Pretul de achizitie a Produselor livrate de catre Furnizor este stabilit de comun acord cu Beneficiarul si include toate costurile, cheltuielile si taxele de ambalare, etichetare, marcare, de obtinere a Documentelor de Însotire, de efectuare a testelor de conformitate si omologare, de transport, de asigurare, de deplasare a personalului, de manipulare, de încarcare, taxele si comisioanele vamale, de depozitare si de antrepozit, suprataxele, accizele etc. necesare pentru executarea corespunzatoare de catre Furnizor a prezentului Contract


În functie de ritmul de vânzare a Produselor incluse în stocul cantitativ agreat de catre Parti, pretul de achizitie convenit initial descreste progresiv conform pragurilor de reducere specificate in Anexa nr. 2 pâna când va atinge valoarea pretului minim admis si specificat in Baremul de Pret.


Produsele care au ramas în stoc si nu au fost vândute de catre Beneficiar pâna la expirarea duratei de valabilitate a Baremului de Preturi vor fi returnate Furnizorului pe cheltuiala acestuia din urma si vor fi facturate de catre Beneficiar la acelasi pret la care au fost achizitionate


Partile pot modifica de comun acord lista Produselor si / sau pretul acestora. Daca Partile nu cad de acord asupra modificarii Baremului de preturi, precedentul Barem de Preturi deja stabilit de comun acord ramâne în vigoare.


În cazul evolutiei semnificative a pretului, Partile pot conveni, cu o frecventa de cel mult o data la un interval de timp de    3 (trei) luni consecutive, asupra unui nou Barem de Preturi, astfel:

a)            Partea care are initiativa modificarii Baremului de Preturi are obligatia de a trimite celeilalte Parti o notificare continând propuneri asupra modificarilor Baremului de pret ("Notificarea de Modificare a Pretului de Achizitie") cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înaintea datei prevazute pentru intrarea in vigoare a modificarii propuse. Notificarea, însotita de toate documentele legate de modificarea Baremului de preturi, va fi transmisa celeilalte Parti prin fax/curier/posta electronica cu confirmare de primire;

b)           Noul Barem de Preturi propus de una din Parti va intra în vigoare în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data aprobarii si semnarii acestuia si de catre cealalta Parte;

c)            În caz de dezacord, Partea care a primit Notificarea de Modificare a Pretului de Achizitie are obligatia ca, în cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la data receptiei, sa trimita Furnizorului un aviz de dezacord ("Aviz de Dezacord") cu modificarile propuse sau sa initieze o discutie detaliata asupra acestor modificari.ARTICOLUL 8 FACTURARE sI MODALITĂŢI DE PLATĂ


În baza cantitatilor de Produse comandate si receptionate de catre Beneficiar precum si în baza Baremului de Preturi, pentru fiecare Comanda de Produse, Furnizorul va emite în termenul prevazut in Anexa nr. 6 a prezentului Contract o factura fiscala, în lei (RON), în care se va mentiona valoarea facturata, cuantumul TVA-ului aferent, numarul comenzii respective, numarul de furnizor atribuit de Beneficiar si lista referintelor, in caz contrar Beneficiarul având dreptul de a refuza primirea facturii si/sau plata acesteia. Furnizorul va putea emite o factura pentru mai multe Comenzi, indicând numerele acestora, numai cu acordul prealabil al Beneficiarului. Factura emisa de Furnizor trebuie însotita de Procesul verbal de Predare - Receptie încheiat de Parti la momentul livrarii Produselor.


Plata este considerata efectuata în ziua în care contul Beneficiarului este debitat de catre banca acestuia.


Eventualele diferente valorice înregistrate fata de valoarea facturata de Furnizor ca urmare a returnarii Produselor receptionate ("Valoarea Compensata") vor fi platite prin emiterea de catre Furnizor a unei facturi storno în acest scop, în termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data returnarii Produselor livrate. Este in mod expres prevazut de catre Parti ca, in eventualitatea existentei unor datorii reciproce intre Parti, oricare dintre ele are dreptul de a proceda la compensarea sumelor urmând sa plateasca celeilalte numai diferentele pozitive rezultate. Desigur, fiecare dintre Parti va pune la dispozitia celeilalte, in cel mai scurt timp posibil documentele contabile corespunzatoare.


În orice situatie în care, conform prevederilor contractuale sau legale, Produse livrate de Furnizor se returneaza acestuia, cheltuielile aferente operatiunii de returnare vor fi suportate integral si exclusiv de catre Furnizor.


ARTICOLUL 9    DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR


Furnizorul va suporta integral cheltuielile si riscurile Contractului pâna în momentul livrarii Produselor la Zona de Receptie a Beneficiarului. Livrarea Produselor va fi executata la adresa de livrare, la data, în cantitatea si calitatea indicate în Comanda respectiva.


La momentul semnarii Procesului Verbal de Predare - Receptie a Produselor se transfera dreptul de proprietate asupra Produselor de la Furnizor catre Beneficiar, riscul pieirii Produselor livrate/riscul de distrugere ocazionala a Produselor urmând a fi suportat de Beneficiar în calitate de proprietar ("res perit domino").


Produsele returnate sau refuzate la receptie de catre Beneficiar reintra/ramân în proprietatea deplina a Furnizorului.


În caz de imposibilitate fortuita de executare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, riscul Contractului va fi suportat de debitorul obligatiei imposibil de executat. Daca acest caz de imposibilitate fortuita are o durata care depaseste 15 (cincisprezece) zile, Beneficiarul are dreptul de a revoca Comanda de Produse transmisa si care nu poate fi executata independent de culpa Furnizorului, fara a putea pretinde despagubiri pentru neexecutare sau vreo compensatie de la Furnizor.


Furnizorul garanteaza ca Produsele livrate nu sunt grevate de obligatii sau sarcini si ca nu fac obiectul altor tranzactii care ar avea ca efect limitarea dreptului Furnizorului de a le înstraina. Furnizorul raspunde integral pentru orice reclamatie formulata de terti cu privire la dreptul de proprietate al Furnizorului asupra Produselor livrate si, in caz de admitere a solicitarilor tertului reclamant, Furnizorul are obligatia de a plati Beneficiarului cu titlu de daune interese dublul pretului de achizitie a Produselor respective.ARTICOLUL 10 RĂSPUNDEREA FURNIZORULUI PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE PRODUSELE CU DEFECTE LIVRATE


Beneficiarul este exonerat de orice raspundere, cu exceptia propriei sale culpe, in ceea ce priveste reclamatiile facute de Consumatorii Finali fata de produsele livrate de Furnizor Beneficiarului.


Reclamatiile Consumatorilor Finali referitoare la Produsele distribuite vor fi comunicate de Beneficiar Furnizorului, care in termen de 24 de ore din momentul comunicarii reclamatiei, are obligatia de a transmite Beneficiarului toate informatiile necesare pentru solutionarea reclamatiei. In caz contrar, Beneficiarul are dreptul de a initia, pe cheltuiala Furnizorului, toate si orice masura considerata necesara pentru solutionarea reclamatiei in cauza.


În cazul in care, urmare a utilizarii/ consumarii Produselor distribuite de Beneficiar in temeiul prezentului Contract, Beneficiarul este actionat in justitie pentru încalcarea drepturilor Consumatorilor Finali reclamanti, atunci Beneficiarul are dreptul de a chema în garantie pe Furnizor pentru fi despagubit integral de acesta în cazul în care actiunea tertului ar fi admisa, iar Beneficiarul ar pierde procesul.


Furnizorul are obligatia de a rambursa Beneficiarului toate cheltuielile procesuale efectuate de acesta din urma (cheltuieli judiciare, onorarii avocatiale pentru asistenta juridica si reprezentare, taxe judiciare de timbru, etc.) precum si de a plati daune interese pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului datorita neexecutarii de catre Furnizor a obligatiilor sale legale sau contractuale, in termen de 5 (cinci) zile de la data notificarii remisa de Beneficiar in acest scop. În cazul în care Furnizorul executa cu întârziere obligatia de dezdaunare a Beneficiarului, atunci se vor aplica penalitati în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere din suma datorata


Regimul prevazut la art. 10.4. va fi aplicat si în cazul amenzilor sau altor sanctiuni aplicate Beneficiarului de catre organele administrative, autoritati publice si/sau private, datorita nerespectarii de catre Furnizor a dispozitiilor prezentului Contract si/sau a exigentelor legislatiei romane cu privire la Produsele livrate.ARTICOLUL 11 OBLIGATIILE GENERALE ALE PARTILOR


A.        Obligatiile generale ale Beneficiarului


Prin prezentul Contract Beneficiarul se obliga:

a)      sa plateasca sumele datorate cu titlu de Pret al Produselor receptionate, la termenele si în conditiile stabilite prin prezentul Contract;

b)     sa se asigure ca Produsele distribuite Consumatorilor Finali sunt sigure si respecta conditiile prescrise sau declarate;

c)      sa nu comercializeze Produse despre care detine informatii sau considera ca pot fi periculoase;

d)     sa anunte, imediat, autoritatile publice competente, precum si Furnizorul, despre existenta oricarui Produs despre care au cunostinta ca este periculos;

e)      sa retraga de la comercializare Produsele la care organele abilitate de lege au constatat ca nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate;

f)       sa asigure conditiile tehnice stabilite de Furnizor, precum si conditiile igienico-sanitare pe timpul manipularii, depozitarii si desfacerii, conform normelor în vigoare.


B.         Obligatiile generale ale Furnizorului


Prin prezentul Contract Furnizorul se obliga:

a)      sa raspunda pentru prejudiciul actual si cel viitor cauzat de Produsul cu defect(e), precum si pentru cel cauzat ca rezultat cumulat al Produsului cu Defect cu o actiune sau o omisiune a unei terte persoane;

b)     sa livreze Beneficiarului numai Produse Sigure si, daca actele normative în vigoare prevad, acestea sa fie testate si/sau certificate;

c)      sa asigure conditiile tehnice si igienico-sanitare corespunzatoare pe timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii Produselor livrate, conform normelor în vigoare;

d)     sa livreze Produsele si sa execute toate celelalte obligatii prevazute in prezentul Contract în integralitatea lor, la termenele si in conditiile prezentului Contract, cu respectarea standardelor si in conformitate cu specificatiile si nevoile Beneficiarului, asa cum acestea au fost formulate prin prezentul Contract si anexele sale;

e)      sa predea, cel târziu la momentul livrarii Produselor catre Beneficiar, toate Documentele de Însotire, incluzând, dar fara a se limita la, certificate, avize, autorizatii, etc., care atesta calitatea si securitatea Produse livrate în conformitate cu standardele legale aplicabile;

f)       sa asigure service-ul tehnic aferent Produselor cu Defecte, în conformitate cu contractele de prestari servicii încheiate cu societati de profil autorizate ale caror coordonate si atribute de identificare sunt înscrise pe certificatele de garantie care însotesc Produsele livrate Beneficiarului;

g)      sa preia si sa înlocuiasca, pe propria cheltuiala, toate Produsele ale caror Coduri de Bare sau ambalaje nu sunt corespunzatoare vânzarii catre Consumatorii Finali sau care fac imposibila scanarea si înregistrarea informatiilor furnizate prin Codul de Bare aferent;

h)     sa asigure conformitatea etichetelor, ambalajelor si marcajelor de pe Produsele livrate cu prevederile legale aplicabile;

i)       sa garanteze pe Beneficiar în totalitate împotriva evictiunii si/sau viciilor/defectelor de orice natura ale Produselor livrate;

j)       sa obtina toate permisele si autorizatiile specifice, necesare livrarii Produselor si care cad în sarcina sa potrivit prevederilor legale în vigoare, Furnizorul fiind de asemenea tinut integral raspunzator pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor de transport, manipulare, desfacere executate

k)     sa nu întreprinda si sa se abtina de la orice actiune/inactiune care ar avea natura unei fapt de concurenta neloiala fata de Beneficiar sau care ar putea leza imaginea Beneficiarului, prin fapt de concurenta neloiala întelegându-se folosirea Informatiilor comerciale Confidentiale la care Furnizorul are acces în virtutea calitatii sale de Parte la prezentul Contract pentru crearea unei pozitii nefavorabile pentru Beneficiar;

l)       sa furnizeze Beneficiarului, pe întreaga durata a Contractului si/sau in perioada de garantie a Produselor livrate, dupa caz, orice informatii si/sau documente, de orice natura, solicitate de catre Beneficiar in legatura cu Produsele si sa întreprinda orice alta masura în acest sens, inclusiv, fara a se limita la, asistenta tehnica în favoarea Cumparatorului Final, interventii, reparatii, remedieri, înlocuiri, dupa caz. Este de la sine înteles ca masurile specifice ce vor fi luate de catre Furnizor vor fi conforme cu cele stabilite prin solicitarea Beneficiarului sau a Consumatorului Final, dupa caz, precum si cu celelalte obligatii si prevederi ale prezentului Contract;

m)   sa puna la dispozitia Beneficiarului copii dupa certificatul de înregistrare, actul constitutiv, documente confirmând dreptul de semnatura al persoanei semnatare a Contractului, autorizatii si acreditari (daca este cazul) si sa informeze în scris Beneficiarul în termen de 15 (cincisprezece) zile cu privire la modificarile aparute in documentele mentionate sau în statutul sau juridic (denumirea societatii, adresa sediului social sau a punctelor de lucru, codul unic de înregistrare, banca si contul bancar, reprezentantii legali, obiectul de activitate al societatii, structura actionariatului etc.).ARTICOLUL 12    DECLARATIILE SI GARANTIILE FURNIZORULUI


În masura în care Furnizorul cumuleaza si calitatea de producator sau se prezinta ca producator prin faptul ca îsi înscrie pe Produs numele, marca sau alt semn distinctiv, atunci Furnizorul va raspunde pentru prejudiciul actual si pentru cel viitor cauzat de Produsele cu Defecte livrate Beneficiarului si pe care acesta din urma le-a distribuit consumatorilor finali.


Furnizorul declara si garanteaza urmatoarele:

a)      ca are capacitate deplina de a încheia în mod valabil prezentul Contract;

b)      ca nu exista nici un fel de impediment de natura legala, contractuala sau de orice alt fel, în masura sa afecteze sau sa prejudicieze în vreun fel capacitatea sa de a executa în mod valabil si pe deplin toate si fiecare din obligatiile asumate potrivit prezentului Contract;

c)       ca în momentul livrarii este proprietarul Produselor livrate sau este titularul dreptului legal de înstrainare a acestora;

d)      ca Produsele livrate sunt libere de orice sarcini si nu sunt grevate de vreun drept al tertilor;

e)      ca Produsele livrate si distributia lor nu afecteaza drepturile si interesele legale ale tertilor, în special în ceea ce priveste marcile înregistrate si alte drepturi de proprietate intelectuala;

f)       valabilitatea certificatelor de garantie, a certificatelor de calitate, a certificatelor de sanatate sau sanitar veterinare, a declaratiilor de conformitate, ce însotesc Produsele livrate, conform dispozitiilor legislative;

g)      ca accepta în mod expres ca toate si orice penalitati de întârziere ori daune-interese sau orice alte sanctiuni pecuniare prevazute în prezentul Contract si/sau în anexele prezentului Contract vor putea depasi, fiecare dintre ele, cuantumul debitului principal înregistrat de catre partea care nu si-a îndeplinit obligatiile contractuale.ARTICOLUL 13    PROMOVAREA PRODUSELOR


Partile pot conveni asupra promovarii Produselor Furnizorului in cadrul Punctelor de Desfacere ale Beneficiarului si pe cheltuiala Furnizorului, in conditiile specificate in Anexa nr. 5 la prezentul Contract.


Promotiile trebuie sa respecte prevederile legislative incidente, nu trebuie efectuate în conditii care sa afecteze activitatea comerciala a Beneficiarului si pot fi valabile numai pâna la epuizarea stocurilor aferente Produsului astfel promovat.


Pentru promovarea unui Produs, Furnizorul trebuie sa adreseze Beneficiarului o cerere de promovare a Produsului si sa furnizeze Beneficiarului documentele sau mostrele solicitate de catre acesta.


Beneficiarul este exonerat de orice raspundere cu privire la promovarea Produsului indicat de Furnizor.ARTICOLUL 14 DURATA CONTRACTULUI. SUSPENDAREA, MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


Durata Contractului

Prezentul Contract intra în vigoare la data semnarii lui de catre ambele Parti si este valabil pâna la data de 31 decembrie 2007. Este în mod expres prevazut de catre Parti ca durata prezentului Contract este prelungita în mod automat pentru perioade succesive de 1 (un) an calendaristic daca nici una dintre Parti nu a notificat celeilalte încetarea Contractului cu cel putin 60 (saizeci) de zile calendaristice înainte de împlinirea datei de 31 decembrie 2007 sau a anului calendaristic respectiv.


Suspendarea Contractului

Pe durata existentei cazului de Forta majora, înceteaza puterea obligatorie a prezentului Contract, iar exercitarea drepturilor, respectiv executarea obligatiilor asumate de Parti se suspenda.


Daca durata cazului de Forta majora este mai mare de 10 (zece) zile calendaristice, Partile se vor întâlni pentru a decide conditiile continuarii sau ale încetarii Contractului, potrivit prevederilor contractuale referitoare la modificarea si încetarea Contractului.


Modificarea Contractului

Orice modificare a prezentului Contract va fi facuta exclusiv prin acordul scris al Partilor, prin act aditional semnat de reprezentantii legali ai celor doua Parti


Este în mod expres convenit de catre Parti ca prezentul Contract va fi modificat - prin acordul scris al Partilor - la deschiderea fiecarui nou magazin operat de catre Beneficiar. De asemenea, este în mod expres convenit de catre Parti ca fiecare si toate anexele la prezentul Contract vor face obiectul negocierii Partilor în fiecare an calendaristic si ele sunt în vigoare pentru un an calendaristic întreg indiferent de data la care negocierea acestora a fost finalizata.


Încetarea Contractului

Prezentul Contract poate înceta ca urmare a interventiei unuia din urmatoarele cazuri:

a)            expirarea duratei Contractului. Partile convin în mod expres sa considere drept expirare a duratei Contractului si cazul în care Partile se afla in imposibilitate de a ajunge la un acord cu privire la noul continut al Contractului si/sau a anexelor în conditiile prevazute la articolul 14.5 de mai sus. In acest caz, Partile vor considera ca prezentul Contract a expirat la ultima data mentionata în Contract sau la ultima prelungire valabila a Contractului realizata conform articolului 14.1 de mai sus

b)           prin acordul scris al Partilor;

c)            în cazul lichidarii sau a pierderii calitatii de persoana juridica a vreuneia dintre Parti;

d)           prin denuntare unilaterala, în caz de încalcare semnificativa a prevederilor contractuale; intentia de denuntare unilaterala va fi notificata în scris celeilalte Parti cu cel putin 30 (treizeci) zile lucratoare înainte de a-si produce efectele, prin fax, curier, e-mail, scrisoare cu confirmare de primire; se prezuma ca fiind încalcari semnificative ale prevederilor contractuale urmatoarele:

calitatea ambalajelor nu este conforma cu exigentele tehnice sau cu prevederile legale aplicabile;

lipsa în avizul de însotire a numarului de Comanda sau a codului de Produs astfel cum au fost acestea atribuite de catre Beneficiar;

livrarea Produselor la o alta adresa de livrare decât cea mentionata de Beneficiar în Comanda de Produse;

prezentarea unor informatii eronate de catre Furnizor referitoare la statutul sau juridic sau neprezentarea Documentelor de Însotire;

conditiile tarifare pentru Produsele oferite catre Beneficiar sunt discriminatorii raportat la conditiile oferite concurentilor Beneficiarului.

Denuntarea unilaterala a Contractului nu îl exonereaza pe Furnizor de raspunderea ce îi revine pentru executarea obligatiilor contractuale neexecutate la data de receptie a notificarii intentiei de denuntare unilaterala, precum si pentru prejudiciile cauzate tertilor de Produsele cu Defecte livrate;

e)            prin rezilierea de drept a Contractului pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor contractuale asumate de catre Parti, fara punerea în întârziere a Partii în culpa si fara îndeplinirea nici unei alte formalitati prealabile;


ARTICOLUL 15    CONFIDENŢIALITATE


Pe durata prezentului Contract si pe o perioada de înca [5] (cinci) ani de la încetarea acestuia, Partile vor pastra confidentialitatea asupra Informatiilor Confidentiale, orice divulgare a acestora putând fi facuta doar cu acordul prealabil scris al Partii care a furnizat Informatia Confidentiala. Aceasta obligatie revine si angajatilor, reprezentantilor, consultantilor, agentilor Partilor, precum si oricaror persoane aflate în orice fel de relatie de colaborare cu Partile.


În caz de încalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii, Partea în culpa este obligata la plata de daune-interese pentru prejudiciul cauzat, iar Partea prejudiciata poate rezilia Contractul.


Nu este considerata Informatie Confidentiala informatia publica sau cea obtinuta si detinuta în mod legal de catre o Parte din surse externe relatiei contractuale. Nu este considerata încalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii divulgarea Informatiei Confidentiale catre o autoritate publica sau catre instantele judecatoresti, ca urmare a aplicarii prevederilor legale.ARTICOLUL 16 NOTIFICĂRILE


Notificarile intre Parti trebuie trimise în scris, cu confirmare de primire la urmatoarele adrese:

a)          pentru Beneficiar:    Bucuresti, Strada Barbu stefanescu Delavrancea, nr. 13, parter, sector 1;

b)         pentru Furnizor:    Bucuresti, Str. Dimitrie Pompei, nr.5D sector 2


Eventualele modificari ale adreselor mentionate anterior la articolul 16.1. vor fi notificate in scris celeilalte Parti în termen de 3 (trei) zile de la înregistrarea respectivei modificari.


ARTICOLUL 17 FORŢA MAJORĂ


Prin Forta majora se întelege evenimentul extern absolut imprevizibil si invincibil aparut dupa intrarea în vigoare a prezentului Contract, care împiedica Partea sau Partile sa-si execute obligatiile contractuale asumate si care, pe durata existentei cazului de Forta majora, exonereaza de raspundere Partea care invoca evenimentul de Forta majora.


Partea care invoca Forta majora va aduce la cunostinta celeilalte Parti aparitia respectivului caz de Forta majora în cel mult 48 (patruzeci si opt) de ore de la producerea acestuia si va prezenta în termen de maximum 5 (cinci) zile de la aparitia acestuia certificatul de atestare a cazului de Forta majora emis de Camera de Comert si Industrie competenta.


Daca durata existentei cazului de Forta majora este mai mare de 10 (zece) zile, Partile se vor întâlni pentru a decide conditiile continuarii sau ale încetarii Contractului. Este în mod expres prevazut de catre Parti ca, in acest caz, prima optiune apartine Beneficiarului.


ARTICOLUL 18 INTEGRALITATEA CONTRACTULUI sI AUTONOMIA PREVEDERILOR


Prevederile prezentului Contract, reprezinta întreaga întelegere dintre Parti cu privire la aspectele reglementate de acestea si vor prevala si anula toate întelegerile si conventiile anterioare dintre Parti, fie scrise, fie verbale, cu privire la obiectul prezentului Contract. Orice modificare, completare, renuntare, anulare sau alta schimbare a termenilor si conditiilor prezentului Contract va fi valabila si va atrage raspunderea Partilor numai în baza acordului scris al ambelor Parti în acest sens.


În cazul în care se va constata ca una dintre sectiunile, alineatele, prevederile sau clauzele prezentului Contract este inaplicabila, nevalabila sau nula, restul prevederilor Contractului îsi vor pastra valabilitatea si aplicabilitatea, iar Partile vor negocia, cu buna credinta, asupra unei prevederi înlocuitoare valabile si aplicabile care sa reflecte cât mai fidel intentia/vointa Partilor de a încheia prezentul Contract.ARTICOLUL 19    LEGEA APLICABILĂ sI SOLUŢIONAREA LITITGIILOR


Prezentul Contract este guvernat si va fi interpretat conform legii romane.


Orice diferend aparut din sau în legatura cu prezentul Contract va fi solutionat pe cale amiabila, iar în cazul în care Partile nu reusesc sa ajunga la o întelegere în termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la primirea notificarii scrise expediata de catre una din Parti celeilalte Parti în acest sens, orice diferend rezultând din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului Contract va fi dedus spre solutionare instantelor române competente de la sediul Beneficiarului.ARTICOLUL 20    DISPOZIŢII FINALE


Eventuala acceptare de catre o Parte a executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre cealalta Parte nu va putea fi considerata ca modificare a Contractului, respectiv constituire de drepturi sau renuntare la un drept, dupa caz.


Nici una din Parti nu poate cesiona drepturi si obligatii asumate prin prezentul Contract fara acordul prealabil scris al celeilalte Parti, în caz contrar o astfel de cesiune va fi considerata nula.


Urmatoarele Anexe fac parte integranta din prezentul Contract:

a)         Anexa nr. 1 "Conditii de Plata. Reduceri";

b)         Anexa nr. 2 "Lista produse si preturi";

c)          Anexa nr. 4 "Circuit logistic. Conditii Generale";

d)         Anexa nr. 5 "Promovarea Produselor"

e)          Anexa nr. 6 "Fisa";

f)           Anexa nr. 7 "Controlul calitatii. Securitatea Produselor";

g)         Anexa nr. 9 "Exigente cu privire la modul de organizare a activitatii angajatilor Furnizorilor".Prezentul Contract a fost încheiat astazi, data semnarii, la Bucuresti, in 4 (patru) exemplare originale, cate 2 (doua) exemplare originale pentru fiecare Parte.S.C. MGV DISTRI-HIPER S.A.

S.C. NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL SRL

Prin dl. [nume si prenume] - [functia]

Prin dl. [nume si prenume] - [functia]
OVIDIU STROESCU - PRESEDINTE
Document Info


Accesari: 1678
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )