Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Activitatea de creditare la Banca Internationala a Religiilor

management


3.3.1. Creditarea activitatii curente pe termen scurtConditii generale


Pentru a beneficia de credite, solicitantii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

a)      pentru ratele scadente la creditele pe termen scurt din sumele existente în soldul creditelor al contului de disponibilitati al împrumutatului;

b)     pentru ratele scadente la creditele acordate prin contul curent, prin reducerea plafonului de credite aprobat la contul curent, pentru finele zilei precedente aceea în care este stabilita scadenta, cu valoarea ratei scadente, caz în care, la finele zilei scadente, soldul debitor al contului curent trebuie sa nu depaseasca noul plafon aprobat, fie ca urmare a încasarilor acordate în cont în ziua scadentei, fie prin înregistrarea la credite nerambursarea la scadenta soldului debitor care depaseste noul plafon de credite al contului curent

c)     pentru ratele scadente la creditele acordate prin conturi separate de împrumut, rambursarea ratelor stabilite se efectueaza din contul curent.

Pentru ratele scadente care n-au putut fi rambursate în ziua scadentei, rambursarea acestora    se face prin înregistrarea la credite nerambursate la scadenta, prin nota de contabilitate, întocmita de compartimentul credite, a ratelor scadente de la conturi de credite pe termen scurt, separate de împrumut sau cont curent al agentilor economici în cauza.

Rambursarea unor rate de credite se poate efectua si anticipat de catre împrumutati, cu aprobarea prealabila a conducerii unitatii bancilor, aceasta aprobare se da dupa analiza posibilitatii plasarii automate a resurselor respective în noi credite. În asemenea situatii, se considera si se înregistreaza ca rambursate ultimele rate din contract.

Pentru ratele de credite rambursate anticipat fara aprobarea unitatii bancii, se calculeaza si încaseaza de catre compartimentul de credite, penalizari în sume corespunzatoare dobânzilor cuvenite.

În mod exceptional, unitatea bancii poate, la cererea debitorului depusa cu cel puti 10 zile lucratoare înainte de scadenta sa rescadenteze creditul în sensul amânarii sau prelungirii termenului de rambursare a unei rate sau a întregului credit, în situatia în care imposibilitatea rambursarii se datoreaza unei cauze justificate, noul termen trebuie sa se încadreze în cel final de rambursare, stabilit prin contractul de împrumuturi sau în perioada maxima de creditare pentru fiecare fel de credite.

Se pot admite cel mult doua rescadentari pentru care se încheia acte aditionale la contractul de împrumut.

Noile termene de rambursare rezultate în urma rescadentarii creditelor se înscriu în contractele de împrumut încheiate cu împrumutatii sau în alte acte aditionale cu acestia. Dobânzile cuvenite la creditele acordate se calculeaza de unitatile bancii la termene stabilite de centrala si se încaseaza din disponibilitatile împrumutatului sau din contul curent cu prioritate fata de ratele creditelor scadente.

Dupa înregistrarea creditelor nerambursate, banca mai acorda clientului respectiv noi credite, încasarile fiind utilizate cu prioritate pentru plata dobânzilor, comisioanelor si spezelor bancare si pentru rambursarea ratelor restante.

Daca într-o perioada de 60 zile încasarile nu permit plata dobânzilor si comisioanelor si rambursarea ratelor restante, banca someaza împrumutatul sa le achite într-un termen de 0 zile, si pune în vedere ca, în caz contrar, declanseaza procedura de executare silita. În asemenea situatii, eventualele rate care mai sunt de rambursat dupa scadente si se înregistreaza la creditele nerambursate la scadenta.


3.5. Garantiile creditelorBanca are dreptul si obligatia sa verifice la împrumutati modul cum se utilizeaza creditele, existenta garantiilor, respectarea destinatiei lor pentru care s-a aprobat, cum ramburseaza la termen ratele scadente, si platesc dobânzile rambursate precum si respectarea celorlalte clauze prevazute în contractele de împrumut.

Verificarea garantiei creditelor se efectueaza, atât faptic, prin constatatori la fata locului, cât si scriptic pe baza datelor din evidentele agentilor economici.

Verificare faptica constituie forma principala de verificare a garantiei creditelor si se efectueaza cel putin o data pe trimestru asupra bunurilor si valorilor constituie drept garantie a creditelor nominalizate expres în contractul de împrumut urmarindu-se:

verificarea existentei efective a bunurilor luate în garantie;

modul de depozitare, pastrare si conservare a bunurilor luate în garantia creditelor.

La unitatile din agricultura se verifica si modul în care este folosit potentialul productiv al pamântului si al celorlalte capacitati de productie al agentului economic, evolutia starii de vegetatie si a culturilor în functie de care se estimeaza recoltele probabile, etc.

Verificarea scriptica a garantiei creditelor se efectueaza de regula lunar, pa baza datelor din balanta contabila, din evidenta analitica, precum si a oricaror alte constatari efectuate, la timp de 10 zile lucratoare de la datele legale, de depunere la organele în drept a raportarilor lunare sau trimestriale.

Pentru agentii economici care au o stare financiara si economica buna nu înregistreaza credite nerambursate la scadenta, sau plati restante catre furnizori si desfasoara o activitate rentabila, conducerea unitatilor bancii poate aproba ca verificarea scriptica a garantiei creditelor sa se efectueze semestrial.

Cu ocazia verificarii scriptice a garantiilor se urmareste:

înregistrarea corecta în evidenta contabila a bunurilor ce constituie garantia creditelor acordata

respectarea destinatiei creditelor si reflectarea corecta în evidenta contabila de decontare, utilizare si rambursare a creditelor;

concordanta soldurilor conturilor de credite din extrase de cont eliberate de banca cu cele din evidentele agentilor economici;

existenta si realitatea comunicarii la banca unde functioneaza contul pentru activitatea de productie a situatiilor datoriilor si creantelor din celelalte conturi deschise la alte societati bancare;

desfasurarea unei activitati profitabile si realizarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli pentru asigurarea surselor necesare rambursarii ratelor scadente;

realizarea indicatorilor de bonitate pe tot parcursul procesului de creditare.

Deficientele constatate cu ocazia verificarilor faptice si scriptice a garantiei creditelor se consemneaza în acte bilaterale, astfel:

în cazul expirarii valabilitatii unor documente care au fost acceptate drept garantie a creditelor se cere agentilor economici respectiv prelungirea valabilitatii economice sau obtinerea altor documente valabile si care sa fie acceptate de banca;

în situatia utilizarii totale sau partiale a unor disponibilitati constituite în depozite bancare colaterale se cere agentilor economici aducerea imediata a depozitelor în situatia initiala;

daca unele bunuri care au fost luate cu garantia creditului au fost utilizate în procesul de productie sau s-au degradat, se solicita agentilor economici beneficiari de credite sa le înlocuiasca imediat cu bunuri care sa fie acceptate de banca;

în cazul constatarii unor deficiente în tinerea evidentelor contabile a bunurilor care constituie garantia creditelor, a operatiilor de decontare, utilizare si rambursare a creditelor, a concordantei soldurilor de la banca cu cele ale societatii, se solicita înregistrarea corecta;

daca în termen de 48 ore de la înstiintare, agentii economici nu reîntregesc garantiile creditelor cu bunuri acceptate de banca, nu prezinta documentele sau actele ce atesta existenta unor garantii valabile, sau nu reflecta corect în evidenta contabila a operatiunilor legate de acordarea si rambursarea creditelor, creditele aferente se ramburseaza din disponibilitatile agentului economic, iar în lipsa acestora se trec la credite nerambursate la scadenta, si se urmareste rambursarea lor cu prioritate din încasari. Daca creditele restante nu sunt rambursate în termen de 60 zile se declanseaza procedura de executare silita.

În cazul în care creditul nu este utilizat integral, se diminueaza plafonul stabilit cu suma creditelor nerambursate la scadenta.

Rambursarea creditului sau trecerea acestuia la restanta se efectueaza cu nota de contabilitate întocmita de inspector si vizata de seful compartimentului de credite.

În cazul furnizarii de catre împrumutat a unor date nereale, unitatile bancii vor putea reduce sau anula împrumutul.

Masurile de trecere la executarea silita luate de unitatile bancii se comunica imediat, în scris, Directiei operatiuni interne din Centrala bancii.

În situatia în care unu agenti economici, care beneficiaza de credite înregistreaza pierderi, unitatea bancii, în termen de 10 zile de la închiderea balantei contabile, analizeaza cauzele la aceasta situatie, posibilitatile de recuperare a acestora si în functie de acestea, propune masuri pe linia creditului bancar.

Constatarile si propunerile respective însusite de conducerea bancii se comunica centralei bancii care, hotaraste asupra creditarii, în continuare, a agentului economic respectiv. Decizia Comitetului de directie se comunica, în scris, unitatii bancii, care urmeaza sa aduca la îndeplinire cele stabilite.

Banca este îndreptatita sa solicite împrumutatului orice document legat de verificarea garantiei si eficienta utilizarii creditului.

Pentru prevenirea riscului de rambursare la termen, atât a creditelor pe termen scurt, cât si a creditelor pe termen mediu si lung, împrumutatul trebuie sa prezinte garantii corespunzatoare care pot fi:

a)     ipoteca conventionala de rangul I

b)    gajul

c)     cesiunea de creanta

d)    scrisoarea de garantie bancara

e)     depozitul bancar

f)      dreptul de gaj general

a) Ipoteca conventionala de rangul I este constituita asupra bunurilor imobile prin natura lor; bunurilor imobile prin destinatie (masini, utilaje, instalatii fixe în spatiu) în stare de functionare; bunurilor imobile ce urmeaza a fi cumparate sau realizate din credite, care pot fi admise în calculul garantiilor daca asupra lor se va construi ipoteca odata cu încheierea actelor de vânzare-cumparare sau în cel mult 30 de zile de la data realizarii lor.

Ipoteca este un contract imobiliar ce ia nastere din conventia partiala, potrivit normelor prevazute de lege, care nu implica deposedarea celui ce o încheie si nu produce obligatii decât în sarcina celui ce o constituie.

b) Gajul propriu-zis, constituit în favoarea bancii, sub cele doua forme ale sale: gajul fara deposedare, gajul ce depozitare.

c) Concesiune de creanta este un act scris prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte persoane.

d) Scrisoare de garantie bancara este un înscris prin care o alta banca (garant) se angajeaza neconditionat si irevocabil în cazul în care un debitor împrumutat nu va executa obligatia de a plati la o data bine stabilita o suma de bani determinata sa plateasca la suma neachitata, în favoarea bancii beneficiare (împrumutatoare).

e) Depozitul bancar reprezinta o garantie materiala sub forma uni sume de bani depusa la debitor la banca în favoarea beneficiarului în anumite conditii stabilite si comunicate bancii de catre debitor.

Depozitul bancar se poate constitui la unitatea bancii care acorda creditul sau alta societate bancara, în ambele cazuri încheindu-se un contract de depozit.

f) Dreptul de gaj general care se constituie asupra bunurilor imobile si mobile prezente si viitoare, inclusiv a celor care se procura si se realizeaza din credite, prin consemnarea unei astfel de clauze din contracturi de împrumut.

Dreptul de gaj general va fi admis drept garantie în cazul unor actionari ai bancii sau a altor agenti economici cu o situatie economico-financiara buna, la care, la data solicitarii creditului, volumul activelor patrimoniale la zi este dublu fata de volumul creditelor solicitate la care se adauga restul datoriilor de orice fel.

Garantiile creditului trebuie sa acopere în procent de 125% valoarea creditului si a dobânzilor calculate pe o perioada de un an.

Garantiile sunt selectate în functie de destinatia creditelor cu urmatoarele precizari:

ipoteca are prioritate fata de celelalte garantii;

creditele pentru investitii sunt garantate în primul rând cu ipoteca si/sau gaj, constituite pe baza bunurilor imobile si mobile aflate în patrimoniul solicitantului, precum si, n completarea cu ipoteca sau gaj asupra obiectivului investitiei;

la regulile autonome, conform prevederilor art. 5 din Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat, regii autonome, si societati comerciale, garantarea prin ipoteca a unor bunuri imobile în valoarea de peste 10000000 lei, este conditionat de aprobarea ministerului de resort;

bunurile imobile se iau în garantia creditului la valoarea ramasa, iar bunurile mobile ce urmeaza a fi cumparate la valoarea din actul de vânzare cumparare din devizul general, în cazul constructiilor noi;

bunurile mobile se admit în garantie la pretul de achizitie rezultat din factura sau alte documente, iar bunurile de natura mijloacelor fixe se admit în garantie la valoarea ramasa daca sunt în stare de functionare si gradul de uzura depaseste 50% la data solicitarii creditului;

la stabilirea valorilor luate în garantie la bunurile mobile si imobile se tine seama de durata de functionare, precum si de gradul de uzura pe durata de creditare;

daca împrumutatul solicita luarea în calcul a unei valori, alta decât cea cuprinsa în evidenta contabila, din actul de proprietate, aceasta este admisa numai daca reevaluarea este efectuata de un organ specializat.

La persoanele fizice, valoarea bunurilor mobile poate sa fie stabilita si de organele bancii pe baza actelor prezentate de împrumutati sau prin asimilare cu preturile existente pe piata.

Obiectele din metale pretioase se iau în garantie la presul de achizitie practicat de B.N.R. iar titlurile de valoare la 90% din valoarea cestora.

Garantiile de orice fel la agentii economici cât si la persoane fizice se pot constitui atât în situatia când se afla în proprietatea lor cât si în proprietatea agentilor economici sau persoane fizice care garanteaza în favoarea împrumuturilor.3.6. Creditarea în valuta


Creditul se acorda pe obiect, pentru o destinatie precisa, de regula pentru plata importurilor, împrumutatul fiind obligat sa utilizeze creditul în conlucranta cu scopul pentru care a fost solicitat si aprobat, BIR având dreptul si obligatia de a urmari respectarea destinatiei creditelor si a celorlalte conditii prevazute în contractul de împrumut.

Daca împrumutatul încalca conditiile contractului de împrumut, inclusiv cele referitoare la destinatia creditului, conform prevederilor art. 20 din Legea 33/1991, BIR va putea "întrerupe imediat, fara preaviz utilizarea creditului aprobat", procedeu totodata retragerea creditului deja acordat.

Creditul se acorda numai pe baza de garantii constituite din imobile, terenuri si bunuri mobile, cu posibilitati rapide de valorificare.

Volumul total al creditelor acordate nu va putea depasi 70% din valoarea contractelor externe al agentilor economici, reglementare prevazuta în normele B.N.R. cu privire la acordarea de credite.

Creditele se acorda pe obiecte de creditare numai pentru actiuni de import, materiale, combustibili, energie, piese de schimb, subansamble, marfuri etc. cu efectuarea de plati la extern în regim de ordine de plata incasso acreditiv, conform DPVE completata de firma beneficiara, în cont si la banca indicata.

Valoarea sumelor virata la extern va fi conform cu valoarea facturii de import anexata la DPVE analizata si avizata de Directia Valutara ca fiind conforma cu creditul acordat.

Volumul creditului care trebuie stabilit în functie de garantiile patrimoniale, de bonitatea clientului, de capitalul social, cash-flow.

Destinatia creditului se stabileste numai pentru activitatea de import.

Dupa negocierea volumului de credit si a celorlalte conditii de acordare, inspectorul bancii întocmeste contractul de împrumut, într-un numar de 4 exemplare, care dupa aprobarea creditului vor avea urmatoarea destinatie: câte doua exemplare pentru fiecare parte semnatara.

Dupa vizarea contractului de împrumut de catre consilierul juridic al unitatii bancii, seful serviciului credite propune comitetului de credite si risc avizarea aprobarii creditelor.

Dupa avizarea creditelor de catre comitetul de creditare si risc, documentatia de credite se supune Comitetului de Directie al unitatii bancii din cadrul competentelor stabilite.

Banca Internationala a Religiilor acorda agentilor economici cu capital de stat, capital privat si mixt care desfasoara activitate pe ramurile industriale, agricultura transporturi, constructii comunicatii comert, turism, cercetare proiectare pe baze contractuale, împrumuturi de valuta pentru desfasurarea activitatii lor în conditiile pietei.

Document Info


Accesari: 4102
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )