Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ELEMENTE DE ANALIZA DIAGNOSTIC

management
ELEMENTE DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC

BILANŢUL CONTABIL AFERENT EXERCIŢIULUI ÎNCHEIAT


Bilantul contabil se întocmeste la finele fiecarui exercitiu economico-financiar si la perioade mai mici de un an atunci când reglementarile în vigoare o cer. Acesta se compune din: bilant, contul de profit si pierdere, situatiile anexa si raportul de gestiune. Aceste documente se pastreaza în arhiva societatii sau persoanei fizice timp de 50 de ani.


BILANŢ

Încheiat la 31.12.20.....

- lei -

Indicatori

Nr.

rd.

Sold la

Începutul

anului

Sfârsitul

Anului

A

BA. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire
2. Cheltuieli de dezvoltare
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale
4. Fondul comercial
5. Avansuri si imobilizari necorporale în curs
TOTAL (rd. 01 la 05)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1.Terenuri si constructii
2. Instalatii tehnice si masini
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
4. Avansuri si imobilizari corporale în curs
TOTAL (rd. 07 la 10)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului
2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului
3. Titluri sub forma de interese de participare
4. Creante din interese de participare
5. Titluri detinute ca imobilizari
6. Alte creante
7. Actiuni proprii
TOTAL ( rd. 12 la 18)
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL    (rd.06+11+19)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile
2. Productia în curs de executie541675 747t1913h

3. Produse finite si marfuri
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri
TOTAL (rd. 21 LA 24)
II. CREANŢE
1. Creante comerciale
2. Sume de încasat de la societatile din cadrul grupului
3. Sume de încasat din interese de participare
4. Alte creante
4. Creante privind capitalul subscris si nevarsat
TOTAL (rd. 26 la 30)
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului
2. Actiuni proprii
3. Alte investitii financiare pe termen scurt
TOTAL (rd. 32 la 34)
IV. CASA sI CONTURI LA BĂNCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31
C. CHELTUIELI ÎN AVANS


 

TOTAL CAPITALURI rd


CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE

lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Exercitiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B1. Cifra de afaceri neta ( rd. 02+03+04)
Productia vânduta
Venituri din vânzarea marfurilor
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
2. Variatia stocurilor    - Sold creditor
- Sold debitor
3. Productia imobilizata
4. Alte venituri din exploatare
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+05-06+07+08)
5.a Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli din afara cu energia si apa)
Cheltuieli privind marfurile
6. Cheltuieli cu personalul
a) Salarii
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
7. a Ajustarea valorii imob. corporale si necorporale (rd.18-19)
a1 Cheltuieli
a2 Venituri
7. b Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)
b1 Cheltuieli
b2 Venituri
8) Alte cheltuieli de exploatare
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)
Cheltuieli
Venituri
CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 10 la 14 +17+20
REZULTATUL DIN EXPLOATARE    - Profit (rd.09-30)
- Pierdere (rd.30-09)
9. Venituri din interese de participare
10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilzate
11. Venituri din dobânzi
Alte venituri financiare
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)
12 Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante
Cheltuieli


Venituri
Cheltuieli privind dobânzile
Alte cheltuieli financiare
IV. CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL ( rd. 41+44+46)
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)
- Pierdere (rd.47-40)
REZULTATUL CURENT    - Profit
- Pierdere (32+49)
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL EXTRAORDINAR    - Profit (rd. 52-53)
- Pierdere (rd.53-52)
V. VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)
VI.CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)
REZULTATUL BRUT    - Profit (rd. 56-57)
- Pierdere (rd.57-56)
Impozitul pe profit (rd. 61+62-63)
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI - Profit
- Pierdere

DATE PRIVIND PLĂŢILE RESTANTE    - lei -

PLĂŢI RESTANTE

Nr. rd.

Total

Din care pentru activitatea

 

Curenta

Investitii

A

B
 

Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18 +22)

 

Furnizori restanti - total, din care:

 

- peste 30 de zile

 

- peste 90 de zile

 

- peste 1 an

 

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:

 

- contributii pentru asig. sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

 

- contributia de la persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat si contributia persoanelor asigurate la fondul de asigurari sociale de sanatate

 

- contributia pentru pensia suplimentara

 

- contributia de la persoanele juridice sau fizice care utilizeaza munca salariata si contributia pentru ajutorul de somaj de la salariati

 

- alte datorii sociale

 

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale

 

Obligatii restante fata de alti creditori

 

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat

 

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetele locale

 

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care

 

- restante dupa 30 de zile

 

- restante dupa 90 de zile

 

- restante dupa un an

 

Dobânzi restante

 


SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

a) Valori brute lei

Elemente de imobilizari

Nr.

rd.

Sold initial

Cresteri

Reduceri

Sold final

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si de dezvoltare


Alte imobilizari


Avansuri si imobilizari necorporale în curs


Total (rd. 01 la 03)


Imobilizari corporale

Terenuri


Constructii


Instalatii tehnice si masini


Alte instalatii, utilaje si mobilier


Avansuri si imob. corporale în curs


Total (rd. 05 la 09)


Imobilizari financiare


Active imobilizate-total(rd.04+10 +11)
Situatia amortizarii activelor imobilizate - lei -

Elemente de imobilizari

Nr.

rd.

Sold initial

Amortizare

în cursul

anului

Amortizarea

imobilizarilor

scoase din

evidenta

Amortizare

la sfârsitul

anului

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare


Alte imobilizari
Total

Imobilizari corporale


Terenuri


Constructii


Instalatii tehnice si masini


Alte instalatii, utilaje si mobilier


Total

Amortizari-totalREPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

EXPLICAŢII

Realizari 31 XII 20..

Repartizari din profitConstituirea de rezerve legaleAcoperirea pierderilor din anii precedentiFondul de participare a salariatilor la profit, inclusiv cota manageruluiSurse proprii de finantare si alte repartizari din profitDividende de platit - total, din care:Profit nerepartizat2. ANALIZA VENITURILOR sI CHELTUIELILOR


O societate comerciala poate desfasura orice tip de activitate economica legala si, ca rezultat, va obtine venituri care în practica financiar-contabila sunt grupate astfel:

venituri din exploatare (de baza) aferente activitatilor industriale, agricole, de constructii, comerciale, turism si prestari servicii etc.;

venituri financiare din participatii la capitalurile altor societati si din alte activitati de plasament;

venituri exceptionale din penalitati percepute de întreprinderi, din operatiuni de capital.


Tabelul nr. 3.1. Veniturile si cheltuielile ultimelor doua exercitii

Specificatii

Veniturile exercitiului (lei)

Indice

t-1

t

1.Venituri din exploatare

2. Venituri financiare

3. Venituri exceptionale
Total venituri
4. Cheltuieli pentru exploatare

5. Cheltuieli financiare

6. Cheltuieli exceptionale
Total cheltuieli
7. Cheltuieli la 1000 lei venituri
8. Marja comerciala
9. Valoarea adaugata
Concluzii:Veniturile de exploatare sunt alcatuite în principal din: productia exercitiului (PE) si vânzari de marfuri (VM). Productia exercitiului rezulta din însumarea productiei vândute (PV) cu productia stocata (PS) si productia imobilizata (PI).

Daca scadem din productia exercitiului costul materiilor prime si materialelor consumate (CM) obtinem marja bruta:


MB = PE-CM


Un indicator cu o larga utilizare în practica economica este valoarea adaugata (VA):


VA = PE + MC - CE

MC = VM - CMV + ΔSM, în care:


CE - consum de resurse provenite din exteriorul firmei;

MC - marja comerciala calculata astfel:


MC = VM - CMV + ∆SM


VM - valoarea marfurilor vândute (încasari la pretul de vânzare cu amanuntul)

CMV - costul marfurilor vândute;

ΔSM - variatia stocurilor de marfuri.

Concluzii
3. DIAGNOSTICUL SITUAŢIEI PATRIMONIALE


Situatia patrimoniala a unei societati comerciale este reflectata în bilantul contabil al fiecarui exercitiu financiar, care pune fata în fata pe de o parte bunurile acesteia, creantele si lichiditatile, iar pe de alta parte capitalurile proprii si datoriile.

Plecând de la principalele componente ale bilantului putem desprinde cîteva concluzii privind situatia patrimoniala prin calculul unor indicatori referitori la:

dinamica elementelor din bilant pe doua perioade consecutive;

situatia neta

structura capitalurilor.

Structura capitalurilor este data de ponderea capitalurilor proprii în total capitaluri permanente:

Cp - capitaluri proprii;

CP - capitaluri permanente.

Se apreciaza ca o valoare mai mica de 0,5 a indicatorului de structura reflecta o situatie buna a întreprinderii.

Situatia neta este diferenta dintre activ si datoriile totale ale întreprinderii

Situatia neta pozitiva si crescatoare reflecta o gestionare eficienta a resurselor proprii.

Concluzii:4. DIAGNOSTICUL ECHILIBRULUI FINANCIAR


Daca avem în vedere o grupare a elementelor din bilant dupa criterii de lichiditate si exigibilitate obtinem o structura bilantiera utila pentru aprecierea echilibrului financiar al întreprinderii. În acest scop se calculeaza indicatori referitori la fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezorerie, lichiditate, solvabilitate. Indicatorii din aceasta grupa ne permit sa stabilim gradul de autonomie a întreprinderii fata de terti si posibilitatile acesteia de a-si asigura resursele necesare activitatii viitoare.


Fondul de rulment


Fondul de rulment (FR) caracterizeaza echilibrul financiar pe termen lung si posibilitatile de realizare a acestuia pe termen scurt, respectiv:


FR = Surse permanente - Datorii permanente


Se poate calcula în mai multe moduri:


FR = (Capitaluri proprii + Datorii financiare) - Activul imobilizat net (AIN) =

FR

FR

CP = Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung (cel putin un an) =


FR

FR

Îndatorarea


Îndatorarea întreprinderii reflecta dependenta acesteia de surse externe de finantare si poate pune în evidenta o situatie negativa sau pozitiva dupa cum rata dobânzii este mai mare sau nu decât rata rentabilitatii financiare.

coeficientul (rata) de îndatorare globala reflecta structura generala a capitalurilor utilizate dupa provenienta lor (proprii sau atrase):Anul t: Cg1 =

Anul t+1: Cg1 =


Anul t: Cg2 =

Anul t+1: Cg2 =


coeficientul (rata) de îndatorare la termen reflecta atât dependenta pe termen scurt de surse externe cât si ritmicitatea achitarii datoriilor:
Anul t: Ct1 =

Anul t+1: Ct1 =Anul t: Ct2 =

Anul t+1: Ct2 =


Capacitatea reala de autofinantare (CA) = Profit net + Amortizari - Participarea salariatilor la profit - Dividende


Anul t: CA =

Anul t+1: CA =


- coeficientul de îndatorare pe termen lung reflecta dependenta societatii comerciale pe termen lung de surse externe de finantare:Anul t: Cil =

Anul t+1: Cil =


Lichiditatea


Capacitatea întreprinderii de a-si transforma activele în bani si de a-si achita la termen obligatiile fata de terti (datoriile) este reflectata de indicatori ai lichiditatii.

În functie de gradul de exigibilitate datoriile se clasifica în datorii pe termen lung si mediu si datorii pe termen scurt.


Aprecierea globalaAnul t: Cl1 =

Anul t+1: Cl1 =


Anul t: Cl2 =


Anul t+1: Cl2 =


Lichiditatea întreprinderii este considerata ca fiind buna daca valorile celor doi indicatori sunt mai mari decât 1. Valori mai mici decât 1 pot reflecta o lichiditate scazuta, dar si o gestionare corecta a fondurilor fara a detine lichiditati inutile.


Aprecierea analitica


- viteza de rotatie a stocurilor reflecta numarul de zile în care se rotesc stocurile pentru a realiza vânzarile unei perioade.


Anul t: Vr =

Anul t+1: Vr =


durata medie a creditului-client reflecta numarul de zile în care creantele devin lichide. Cu cât valoarea indicatorului este mai mica cu atât este mai mare lichiditatea:

Pv - productia vânduta;

Vm - vânzari de marfuri.


Anul t: Dcc =

Anul t+1: Dcc =


durata medie a creditului-furnizor reflecta numarul de zile de cumparari acoperite cu creditul comercial. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât este mai îndepartata exigibilitatea.


Anul t: Dcf =

Anul t+1: Dcf =


5. ANALIZA RENTABILITĂŢII


Rentabilitatea reflecta capacitatea întreprinderii de a desfasura o activitate eficienta, generatoare de profit. Pentru aprecierea cantitativa a acestui indicator de eficienta se calculeaza o serie de rapoarte (rate de rentabilitate) între efectele economico-financiare si eforturile depuse pentru realizarea acestor efecte.


Ratele de rentabilitate economica


Eficienta utilizarii resurselor materiale si financiare alocate în vederea desfasurarii activitatii întreprinderii este pusa în evidenta cu ajutorul ratelor de rentabilitate economica. Acestea pot fi calculate pe baza profitului de exploatare (Pe) sau pe baza excedentului brut de exploatare (Ebe)


Ebe = Venituri din exploatare - Cheltuieli pentru exploatare + Amortizari si provizioane calculate


Anul t: Ebe=

Anul t+1: Ebe =


Pe = Ebe + Reluari asupra provizioanelor - Amortizari si provizioane calculate =


Anul t Pe =

Anul t+1: Pe =


Rata rentabilitatii economice nete (Ren):Capitaluri investite (CI) = Active fixe brute + Nevoia de fond de rulment + Disponibilitati = Active fixe brute + Stocuri + Creante - Datorii de exploatare + Disponibilitati


Anul t: CI =

Anul t+1: CI =


Ren

Rata reala trebuie sa asigure remunerarea capitalului investit la un nivel cel putin egal cu rata minima de randament pe economie (rata dobânzii) si sa acopere riscul asumat de întreprinzator.


Rata rentabilitatii financiare


Rentabilitatea financiara reflecta eficienta plasamentului capitalurilor proprii depuse de actionari. Se calculeaza ca raport între profitul net si capitalurile proprii.Anul t: Rf=

Rata rentabilitatii de exploatare


Pot fi calculati si unii indicatori care reflecta eficienta valorificarii resurselor în activitatea de exploatare si, indirect, pozitia firmei fata de concurenta:


rata rentabilitatii resurselor consumate:Anul t Rc

Anul t+1: Rc =


rata valorii adaugate reflecta ponderea plusului de valoare adaugata de întreprindere la resursele achizitionate din afara.Anul t Rva

Rata rentabilitatii comerciale


Acest indicator, calculat ca raport între profitul brut si cifra de afaceri, permite comparatii cu alte întreprinderi din cadrul sectorului sau din alte sectoare de activitate.Anul t

Anul t+1:


6. ALŢI INDICATORI


Pentru stabilirea diagnosticului întreprinderii sunt necesare, pe lânga analizele financiare, analize complexe referitoare la resursele utilizate, relatiile cu elementele mediului extern, managementul organizatiei etc.


Productivitatea munciiQ - valoarea productiei în unitati fizice;

Np - numar personal


Remunerarea factorului munca

Cs - Cheltuieli salariale


Productivitatea capitalului investit


CA - Cifra de afaceri;

Ain - active imobilizate nete


Rata valorii adaugate


Corelatia dintre salariu si productivitate reflecta masura în care salariile platite au în vedere aportul personalului la realizarea obiectivelor firmei. Analiza poate fi facuta static si concluziile vor fi desprinse prin comparatii cu niveluri de referinta, sau dinamic si concluziile vor fi desprinse prin compararea indicilor de modificare.

Analiza statica ne va conduce la concluzii similare cu cele desprinse din compararea salariilor medii si ale ponderii cheltuielilor salariale în cifra de afaceri. Aceasta deoarece:

= =

Din cele trei relatii rezulta ca:

Analiza în dinamica are în vedere indicele productivitatii muncii si indicele fondului de salarii între care trebuie sa existe relatia:Indicele productivitatii muncii trebuie sa depaseasca indicele de crestere a fondului de salarii pentru a obtine o crestere a contributiei salariatilor la profit.Document Info


Accesari: 3269
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )